Aktia Oyj: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Pörssitiedote
24.2.2010 klo 12.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsi¬naiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 25.3.2010 kello 16.00 Marina Congress Centerissä, osoite
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00. 


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.	Kokouksen avaaminen
2.	Kokouksen järjestäytyminen
3.	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4.	Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.	Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.	Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 
-	Toimitusjohtajan katsaus
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen
8.	Konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen
-	Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 0,24 euroa
osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä
30.3.2010 merkitty yhtiön osakasluetteloon. 
10.	Osingonmaksun ajankohdasta päättäminen 
-	Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan arvopaperikeskus Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti 8.4.2010. 
11.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen 
12.	Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen
-	Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors,
Elinkorkolaitos Hereditas ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jotka 22.2.2010
yhdessä edustivat 39,42 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ehdottaneet
hallintoneuvoston jäsenten palkkioksi seuraavaa: 
-	Vuosipalkkio, puheenjohtaja: 21 500 euroa
-	Vuosipalkkio, varapuheenjohtaja: 9 500 euroa
-	Vuosipalkkio, jäsen: 4 200 euroa
-	Kokouspalkkio: 450 euroa
13.	Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
-	Yhtiön edellä mainitut kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat ehdottaneet,
että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 
14.	Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
-	Yhtiön edellä mainitut kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat ehdottaneet,
että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin
kolmekymmentäneljä (34). 
15.	Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
-	Yhtiön edellä mainitut kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat ehdottaneet,
että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettaisiin yksi (1). 
16.	Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
-	Yhtiön edellä mainitut kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat ehdottaneet,
että hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin hallintoneuvoston jäsenet Sten
Eklundh, Agneta Eriksson, Peter Heinström, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor
Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin, Bo Gustav Wilson, Maj-Britt
Vääriskoski ja Ann-Marie Åberg, jotka kaikki ovat erovuorossa. 
17.	Tilintarkastajan tai tilintarkastajien sekä mahdollisten
varatilintarkastajien valitseminen tilikaudelle 
-	Yhtiön edellä mainitut kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat ehdottaneet,
että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
vastaavaksi tilintarkastajaksi diplomiekonomi Jan Holmberg, KHT. 
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10
luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien rahoitusvälineiden annista 
-	Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle
valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia rahoitusvälineitä seuraavin ehdoin: 
-	Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen korkeintaan 6 700 000 uutta
osaketta, mikä vastaa 10 %:a yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. 
-	Enintään kolmasosa valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettujen osakkeiden
kokonaismäärästä saa olla R-sarjan osakkeita. 
-	Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön omien varojen
vahvistamiseksi. 
-	Osakeantivaltuutus ei sulje pois hallituksen oikeutta päättää poikkeuksesta
osakkeenomistajan merkintäetuoikeuteen (suunnattu osakeanti). 
-	Vastike voidaan hallituksen päätöksellä maksaa myös kuittaamalla tai
apporttiomaisuudella. 
-	Hallituksella on oikeus päättää muista valtuutuksen käsittämien osakkeiden
antia koskevista ehdoista ja olosuhteista. 
-	Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, ja se voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä peruuttaa myös tänä aikana. Valtuutuksen nojalla
liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkintäaika voi olla pidempi kuin
valtuutuksen voimassaoloaika. 
-	Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.12.2006 antamaa valtuutusta laskea
liikkeeseen osakkeita muun muassa osakepohjaisten kannusteiden perustamiseksi
konsernin avainhenkilöille, joka valtuutus alun perin käsitti korkeintaan 1 000
000 osaketta ja tällä hetkellä koskee korkeintaan 151 007:ää A-sarjan osaketta.
Valtuutus on voimassa rinnan hallituksen yhtiökokoukselle ehdottaman osakkeiden
myyntivaltuutuksen kanssa. 
Valtuutus vastaa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa
osakeantivaltuutusta, jota ei ole käytetty ja jonka voimassaoloaika päättyy
vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
19.	Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden myymisestä
-	Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön omistamien 357 526 A-sarjan osakkeen
ja 178 762 R-sarjan osakkeen myymisestä, jotka osakkeet yhtiön muututtua
osakeyhtiöksi ja sulauduttua Aktia Oyj:n kanssa nyt ovat Aktia Oyj:n
omistuksessa, seuraavin ehdoin: 
-	Osakkeiden luovutushinnan tulee olla vähintään hinta, joka kustakin
osakkeesta luovutushetkellä maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX
Helsingin pörssissä. 
-	Hallituksella on rajoittamaton oikeus päättää, kenelle osakkeet myydään, ja
se voi näin ollen päättää myynnistä poiketen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta, esimerkiksi pörssikaupassa tai osana johdolle suunnattua
kannustinohjelmaa. 
-	Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, ja se voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä peruuttaa myös sitä ennen. 
-	Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.12.2006 antamaa valtuutusta laskea
liikkeeseen uusia osakkeita, joka alun perin käsitti korkeintaan 1 000 000
osaketta ja nyt koskee korkeintaan 151 007:ää A-sarjan osaketta. Valtuutus on
voimassa rinnan hallituksen yhtiökokoukselle ehdottaman osakeantivaltuutuksen
kanssa. 
20.	Lahjoitus yleishyödylliseen tarkitukseen
	Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta yhteensä enintään 300 000 euron suuruisesta
lahjoituksesta yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai
korkeakoululle, koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseksi. 
21.	Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus koskien hallintoneuvoston
lakkauttamista 
-	Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön
hallintoneuvosto lakkautetaan alkaen yhtiökokouksesta, jossa tätä asiaa
käsitellään, ja että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti. 
-	Hallituksen kannanotto ehdotuksen johdosta on julkaistu Aktian
Internet-sivuilla osoitteessa www.aktia.fi. Kopio kannanotosta lähetetään
pyynnöstä osakkeenomistajille. 
22.	Hallituksen ehdotus nimitysvaliokunnan asettamisesta
-	Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi nimitysvaliokunnan
asettamisesta seuraavasti: 
-	Nimitysvaliokunnan tehtävänä on seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen edellä
valmistella ehdotuksia hallintoneuvoston jäsenten nimittämistä ja näiden
palkkioita koskeviksi päätöksiksi. 
-	Nimitysvaliokunta valmistelee myös ehdotuksia yhtiön tilintarkastajien
nimittämistä ja näiden palkkioita koskeviksi päätöksiksi. 
-	Nimitysvaliokunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
hallintoneuvoston puheenjohtajasta, joka toimii kokoonkutsujana; 
-	Oikeus nimittää edustaja nimitysvaliokuntaan on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktia Oyj:n osakkeista on suurin 1.
marraskuuta yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna. Jos osakkeenomistaja ei
halua käyttää nimitysoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
osakkeenomistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät rekisteröityjen
omistussuhteiden perusteella yhtiön 1. marraskuuta yhtiökokousta edeltävänä
vuonna voimassa olevan osakasluettelon mukaan, jolloin liputusvelvollisuutta
koskevia ohjeita sovellettaessa yhteenlaskettavat omistukset lasketaan yhteen,
jos joku asianosaisista osakkeenomistajista esittää tästä pyynnön hallitukselle
viimeistään 29. lokakuuta kyseisenä kalenterivuonna. 
-	Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan;
-	Nimitysvaliokunnan tulee ilmoittaa Aktia Oyj:n hallitukselle ehdotuksensa
hallintoneuvoston jäseniksi, tilintarkastajaksi/tilintarkastajiksi sekä näiden
palkkioiksi ennen tammikuun loppua; 
-	Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtainen palkkio, joka vastaa
hallintoneuvoston jäsenille maksettavia kokouspalkkioita. 
23.	Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aktia Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.aktia.fi. Aktia Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen
sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja
tilintarkastuskertomuksesta, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 4.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 22.3.2010 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) yhtiön Internet-sivuilla www.aktia.fi; 
b) puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin 8-20); 
c) faksilla numeroon 010 247 6568; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Aktia Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus tai Y-tunnus sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aktia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. . 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehiä pyydetään toimittamaan
valtakirjansa yhtiöön ennen kokousta osoitteella Aktia Oyj, Konsernin
lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki, sähköpostilla konserninlakiasiat@aktia.fi
tai käyttämällä edellä mainittua faksinumeroa. 

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2010,
osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti pyytää,
että hänet merkitään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 22.3.2010 kello 10:00. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on
edellä sanotun mukaisesti merkitty yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

5. Muut tiedot

Aktia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.2010 yhteensä 46 936 908 A-sarjan
osaketta ja 20 050 850 R-sarjan osaketta. Äänten yhteenlaskettu määrä on 447
953 908. Mahdollisen äänestyksen yhteydessä huomioon ei oteta yhtiön omassa
hallinnassa olevia 357 536:ta A-sarjan osaketta ja 178 762:ta R-sarjan
osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 3 932 766 ääneen. Lisäksi 944 940 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 944 940 ääntä, ei ole vielä kirjattu millekään
arvo-osuustilille Veritas Keskinäisen Vahinkovakuutusyhtiön omistajille
maksetun sulautumisvastikkeen maksamisen yhteydessä, eivätkä ne näin ollen
osallistu mahdolliseen äänestykseen. 

AKTIA OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Berndt Hertsberg, päälakimies, puh. 010 247 6297

Lähettäjä: 
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.aktia.fi

Tilaa