Aktia Oyj:n hallitus ottaa käyttöön uuden kannusteohjelman konsernin avainhenkilöille

Aktia Oyj                                                                         
Pörssitiedote
5.5.2011 klo 15.30                

 

Aktia Oyj:n hallitus ottaa käyttöön uuden kannusteohjelman konsernin avainhenkilöille

Aktia Oyj:n hallitus on tänään päättänyt uudesta osakepohjaisesta kannusteohjelmasta Aktia-konsernin avainhenkilöille, näiden joukossa toimitusjohtaja ja konserninjohdon jäsenet. 

Palkkio koostuu osittain Aktia Oyj:n A-osakkeista, osittain rahasummasta, joka kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Kannusteohjelma on kaksiosainen.

Ohjelman ensimmäinen osa perustuu ansaintakriteereihin ja käsittää kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011–2012, 2012–2013 ja 2013–2014. Ansaintajakson 2011–2012 ansaintakriteerit ovat Aktia-konsernin kumulatiivisen oikaistun oman pääoman kehitys 1.1.2011–31.12.2012 (NAV) (paino 50 %) sekä konsernin yhteenlaskettu palkkio- ja vakuutusnetto 1.1.2011–31.12.2012 (paino 50 %).

Kunkin ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan neljässä erässä ansaintajakson päätyttyä noin kolmen vuoden aikana. Hallitus on määritellyt enimmäispalkkion avainhenkilöä kohti. Palkkiota ei yleensä makseta avainhenkilölle, joka palkkion maksuajankohtana ei enää ole työ- tai toimisuhteessa Aktia-konserniin.

Ohjelman toisen osan myötä avainhenkilöiden on lisäksi mahdollista saada ehdollinen palkkio, joka perustuu Aktia Oyj:n A-osakkeiden ostamiseen ohjelman alkaessa. Ehdollinen palkkio maksetaan avainhenkilölle huhtikuun viimeisenä päivänä vuonna 2016, ja se koostuu sekä osakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö on työ- tai toimisuhteessa Aktia-konserniin ja että ehdollisen palkkion maksun edellyttämiä osakkeita ei ole luovutettu ennen palkkion maksamista.

Avainhenkilöt ovat velvollisia pitämään puolet kaikista kannusteohjelman kautta saamistaan osakkeista siihen asti, että osakkeiden yhteenlaskettu arvo vastaa heidän bruttovuosipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää osakeomistus niin kauan, kuin he ovat konsernin palveluksessa.

Ohjelman kautta saatava palkkio voi olla yhteensä enintään 401 200 Aktia Oyj:n A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma. Uuden kannusteohjelman laadinnassa on otettu huomioon rahoitusalan palkitsemisjärjestelmiä koskeva uudistettu sääntely.

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:
Dag Wallgren, hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 6187 7225

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa