Aktia Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009


            
Aktia Oyj
Pörssitiedote
Tilinpäätöstiedote
15.2.2010
klo 08.00Aktia Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009  
                 

Vuoden 2009 kannattavuus hyvä                          
-Vuoden 2009 liikevoitto parani 47,0 (6,6) miljoonaan euroon. Osakekohtainen  
voitto oli 0,52 (0,09) euroa.                          
-Hallitus ehdottaa osingoksi 0,24 (0,15) euroa osakkeelta.           
-Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen Aktia Pankille 
antama luottoluokitus pysyi muuttumattomana P-1-luokassa. Pitkäaikaisen     
varainhankinnan luokitus on A1 ja taloudellinen vahvuus C. Kaikkien luokitusten 
näkymät ovat vakaat.                              
-Aktian A- ja R-osakkeet listattiin Nasdaq OMX Helsinkiin 29.9.2009.      
Aktia-konsernin markkina-arvo oli vuoden 2009 lopussa noin 550 miljoonaa euroa. 
-Aktia arvioi vuoden 2010 liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Loka-joulukuu 2009                               
-Loka-joulukuun 2009 liikevoitto oli 2,6 (-30,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen
tulos oli 0,02 (-0,38) euroa. Tulosta rasittaa 9,2 miljoonan euron kustannus,  
joka johtuu laskentavirheestä optioiden käyvän arvon jaottelussa tuloslaskelman 
kautta kirjattaviin eriin ja käyvän arvon rahastoon kirjattaviin eriin. Käyvän 
arvon rahaston arvo kasvaa vastaavassa määrin.                 
-Korkokate parani 49,5 prosenttia 39,8 (26,7) miljoonaan euroon.        
Henkivakuutusnetto oli 3,2 (-42,9) miljoonaa euroa. Luottojen arvonalentumiset 
olivat alhaisemmat kuin aikaisempien vuosineljännesten aikana, 5,5 (0,4)    
miljoonaa euroa.                                
Toimitusjohtajan kommentti                           
”Aktiivisen korkoriskinhallinnan ja konservatiivisen sijoitusstrategian ansiosta
saavutettiin hyvä liikevoitto. Aktian painopistealueet vuonna 2010 ovat     
konsernistrategian mukaisesti asiakkuuksien vahvistaminen ja verkkopalvelujen  
kehittäminen.”                                 
Jussi Laitinen                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)    | 10-12/ | 10-12/ | Muutos | 1-12/20 | 1-12/20 | Muutos |
|           | 2009  | 2008  |    | 09   | 08   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate      | 39,8  | 26,7  | 49,5 % | 152,2  | 101,0  | 50,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 51,4  | 1,0  | -   | 233,1  | 127,2  | 83,2 % |
| tuotot yhteensä   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 8,0  | -30,3 | -   | 78,7  | 7,3   | 976,5 % |
| luottojen      |    |    |    |     |     |     |
| arvonalentumista  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappi | -5,5  | -0,4  | -   | -31,7  | -0,7  | -    |
| ot luotoista ja   |    |    |    |     |     |     |
| muista       |    |    |    |     |     |     |
| sitoumuksista    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 2,6  | -30,7 | -   | 47,0  | 6,6   | 611,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde  | 0,66  | 0,61  | -8,2 % | 0,57  | 0,65  | -12,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | 0,02  | -0,38 | -   | 0,52  | 0,09  | 500,3 % |
| euroa        |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake | -   | -   | -   | 6,52  | 4,85  | 34,5 % |
| (NAV), euroa    |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | 1,2  | -31,1 | -   | 8,7   | 1,8   | 382,4 % |
| (ROE), %      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, | -   | -   | -   | 15,9  | 13,7  | 16,8 % |
| %          |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien | -   | -   | -   | 9,5   | 9,3   | 2,2 %  |
| varojen suhde, %  |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappi | -   | -   | -   | 0,51  | 0,01  | -    |
| ot luotoista/koko  |    |    |    |     |     |     |
| luottokanta, %   |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per osake *) |    |    |    | 0,24  | 0,15  | 60,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

*) Hallituksen esitys osingosta 2009                      


Tulos 10-12/2009                                
Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,6 (-30,7) miljoonaa   
euroa. Tulosta rasittaa 9,2 miljoonan euron kustannus, joka johtuu       
laskentavirheestä optioiden käyvän arvon jaottelussa tuloslaskelman kautta   
kirjattaviin eriin ja käyvän arvon rahastoon kirjattaviin eriin. Käyvän arvon  
rahaston arvo kasvaa vastaavassa määrin.                    

Tuotot                                     
Tuotot kasvoivat loka-joulukuussa 51,4 (1,0) miljoonaan euroon. Korkokate parani
39,8 (26,7) miljoonaan euroon. Henkivakuutusnetto oli 3,2 (-42,9) ja      
vahinkovakuutusnetto 1,5 (-) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto nousivat 14,5 
(9,3) miljoonaan euroon, josta Aktia Investin osuus oli 0,9 (-) miljoonaa euroa.
Kiinteistönvälityksen tuotot vahvistuivat loka-joulukuussa 2,2 (1,2) miljoonaan 
euroon.                                     

Kulut                                      
Kulut nousivat loka-joulukuussa 37,7 prosenttia 42,7 (31,0) miljoonaan euroon. 
Muutos aiheutui lähinnä uusista toiminnoista, Aktia Vahinkovakuutuksesta ja   
Aktia Investistä, sekä vuokrakulujen noususta.                 

Vahinkovakuutusyhtiössä tapahtuneen henkilöstön rakennemuutoksen seurauksena  
kirjattiin ylimääräinen 1,1 miljoonan euron kulu.                

Konsernissa segmenteille allokoidut kulut raportoidaan yhteisinä kuluina.    
Loka-joulukuussa nämä olivat 9,7 (5,8) miljoonaa euroa.             

Segmenttikatsaus 10-12/2009                           
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 10-12/2009   | 10-12/2008   | Muutos     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta      | 19,6      | 11,4      | 72,2 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       | 1,4      | -0,1      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      | 0,0      | -46,4     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     | -4,5      | -       | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | -4,7      | 9,0      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin yhteiset kulut | -9,7      | -5,8      | 67,4 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       | 0,5      | 1,2      | -59,5 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 2,6      | -30,7     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------

Pankkitoiminta-segmentin liikevoitto ennen konsernin yhteisiä kuluja oli 19,6  
(11,4) miljoonaa euroa. Segmentin korkokate nousi 62,5 prosenttia 38,8 (23,9)  
miljoonaan euroon. Luottojen arvonalennukset olivat 5,1 (0,4) miljoona euroa eli
selvästi vähemmän kuin vuoden 2009 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.   

Varainhoito-segmentin tulos oli suhteellisen hyvä, kun liikevoitto ennen    
konsernin yhteisiä kuluja vahvistui 1,4 (-0,1) miljoonaan euroon ja rahastojen 
markkinaosuus kasvoi 7,0 (6,0) prosenttiin.                   

Konservatiivisen sijoituspolitiikan ansiosta henkivakuutustoiminnan vaikutus  
konsernin liikevoittoon oli 0,0 (-46,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2008      
vertailukauden tulokseen sisältyi sijoitusten suuria arvonalentumisia.     
Vahinkovakuutuksen vaikutus konsernin liikevoittoon oli -4,5 (-) miljoonaa   
euroa. Vahinkovakuutuksen tulosta rasittivat lakisääteisten liikennevakuutusten 
piiriin kuuluvat epätavallisen suuret henkilövahingot.             

Vahinkovakuutusyhtiö kirjasi 0,3 (-) miljoonan euron arvonalentumisen      
(luottotappiot) vakuutusmaksusaamisista.                    

Lehdistö- ja analyytikko-tilaisuus 15.2.2010 klo 11-12             
Aktian toimitusjohtaja Jussi Laitinen ja varatoimitusjohtaja, CFO Stefan    
Björkman esittelevät tuloksen ja vastaavat kysymyksiin. Esitysmateriaali    
julkaistaan osoitteessa www.aktia.fi.                      
Tilaisuus pidetään Aktian pääkonttorissa,                    
Mannerheimintie 14 A, 7. krs.                          

Toiminta 2009                                  

-Konsernin liikevoitto oli 47,0 (6,6) miljoonaa euroa.             
-Pankkitoiminnan kulu/tuotto-suhde oli 0,57 (0,65).               
-Konsernin voitto oli 34,0 (5,8) miljoonaa euroa.                
-Osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,09) euroa.                  
-Oma pääoma per osake (NAV) oli 6,52 (4,85) euroa.               
-Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,5 (9,3) ja vakavaraisuusaste 15,9   
(13,7).                                     

Yleinen taloudellinen tilanne                          
Korot olivat koko vuoden 2009 poikkeuksellisen alhaisia ja tuottokäyrät olivat 
jyrkästi nousevat. Alhaisista koroista ja jyrkistä tuottokäyristä huolimatta  
Aktia onnistui korkoriskinhallinnan avulla saavuttamaan vahvan korkokatteen.  

Likviditeetin saatavuutta parannettiin viranomaisten ja keskuspankkien     
markkinoille tuomalla pääomalla. Vakaiden talletusten ja Hypoteekkipankin    
emissioiden ansiosta Aktian likviditeetti oli hyvä, eikä pankki tarvinnut    
keskuspankkitukea. Kilpailu kotitalouksien talletuksista kiristyi huomattavasti 
vuonna 2009, ja Aktia pystyi suurimmaksi osaksi pitämään markkinaosuutensa.   

Vuonna 2009 sijoitusten arvostustasot elpyivät, ja tämä vaikutti myönteisesti  
Aktian rahoitusvarojen kehitykseen.                       

Syksyllä 2008 alkanut akuutti rahoitusmarkkinakriisi kasvatti luottojen     
arvonalentumisia erityisesti vuoden 2009 toisella ja kolmannella neljänneksellä.
Aktian yritysasiakkaista tämä koetteli varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä
sekä dramaattisesti heikentyneen rakennusalan yrityksiä. Vuoden 2009      
loppupuolella nähtiin elpymisen merkkejä.                    

Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan    
säännöstelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden
pääomavaateista.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnusluvut            | 2009        | 2008        |
--------------------------------------------------------------------------------
| BKT-kasvu             |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maailma              | -1,3*       | 3,7         |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU                | -3,8*       | 0,9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               | -7,5*       | 0,9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajahintainflaatio      |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU                | 0,3*        | 3,3         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi               | 0,1*        | 4,0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tunnusluvut         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntojen reaaliarvon kehitys   | -0,3        | -2,5        |
| Suomessa             |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Helsinki 25          | 28,3        | -49,5        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot               |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| EKP:n ohjauskorko         | 1,00        | 4,25        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Euribor 12 kk           | 1,30        | 3,10        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Euribor 3 kk           | 0,70        | 4,50        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työttömyys Suomessa        | 8,4*        | 6,4         |
--------------------------------------------------------------------------------
| * Aktian pääekonomistin ennuste                       |
--------------------------------------------------------------------------------


Tuotot                                     
Konsernin tuotot kasvoivat tammi-joulukuussa 83,2 prosenttia 233,1 (127,2)   
miljoonaan euroon.                               

Korkokate parani vuoden 2009 aikana 50,8 prosenttia 152,2 (101,0) miljoonaan  
euroon. Korkoriskinhallinnan ja korkojen poikkeuksellisen jyrkän laskun     
positiivinen vaikutus on parantanut korkokatetta merkittävästi.         
Korkoriskinhallinnan aikaperspektiivi on keskimäärin kolme vuotta, joten vuoden 
2009 positiivista tulosta voidaan luonnehtia tilapäiseksi. Aktia Pankin     
korkoriskin rajoittamiseksi tekemät johdannaissopimukset paransivat korkokatetta
33,6 (-8,3) miljoonaa euroa. Epävakaassa rahoitusmarkkinatilanteessa Aktialla  
oli hyötyä hyvästä likviditeettiasemastaan. Anto- ja ottolainauksen korkokate  
oli vakaa.                                   

Palkkiotuotot netto nousivat 12,9 prosenttia 46,3 (41,0) miljoonaan euroon.   
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saadut palkkiotuotot   
nousivat 28,1 (20,8) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot   
nousivat 11,5 (11,0) miljoonaan euroon.                     

Kiinteistönvälityksen tulos parani merkittävästi vuoden viimeisten kuukausien  
aikana, ja tuotot kasvoivat vuoden 2009 aikana 13,9 prosenttia 8,1 (7,1)    
miljoonaan euroon.                               

Henkivakuutusnetto oli 14,0 (-33,8) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähinnä    
sijoitusneton selvästä paranemisesta.                      

Aktia-konserniin 1.1.2009 alkaen kuuluneen Aktia Vahinkovakuutuksen       
vahinkovakuutusnetto oli 15,2 (-) miljoonaa euroa. Vakuutusnettoihin sisältyvät 
maksutulo, sijoitustoiminnan nettotuotot, korvaukset sekä vastuuvelan muutos.  
Vahinkovakuutusyhtiön yhdistetty kulusuhde oli 119 prosenttia.         

Muut tuotot pienenivät 13,6 miljoonaa euroa 5,4 (19,0) miljoonaan euroon.    

Kulut                                      
Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat vuoden 2009 aikana 27,5 prosenttia   
154,2 (120,9) miljoonaan euroon.                        

Vuokrakulut olivat 9,4 (5,4) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 30,7  
prosenttia 79,2 (60,6) miljoonaan euroon vuoden aikana.             

Muut hallintokulut nousivat 16,6 prosenttia 44,8 (38,4) miljoonaan euroon.   
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 6,9
(5,7) miljoonaa euroa.                             

Liiketoiminnan muut kulut olivat 23,4 (16,2) miljoonaa euroa.          

Muutokset aiheutuivat lähinnä uusista toiminnoista, Aktia Vahinkovakuutuksesta 
ja Aktia Investistä, listautumisen yhteydessä maksetuista konsulttipalkkioista, 
korkeammista talletussuojavaatimuksista sekä kasvaneista vuokrakuluista.    
Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset                     
Konsernin taseen loppusumma kasvoi 10,6 prosenttia 10 556 (9 540) miljoonaan  
euroon. Nousu aiheutui lähinnä hypoteekkiluottokannan ja pankkitoiminnan    
rahoitusvarojen kasvusta.                            

Konsernin antolainaus yleisölle kasvoi 635 miljoonaa euroa (11,7 %) 6 061 (5  
426) miljoonaan euroon kauden lopussa. Pois lukien säästö- ja          
paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat, jotka paikallispankit ovat 
sitoutuneet pääomittamaan, konsernin luotonanto lisääntyi 348 miljoonaa euroa  
(7,9 %) vuodenvaihteesta. Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 4 924  
miljoonaa euroa eli 81,2 prosenttia. Kotitalouksille myönnetyistä lainoista 86,2
prosentilla oli Basel 2 -vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava asuntovakuus.

Aktian luottokannasta yritysten luotot olivat 12,9 prosenttia ja        
asuntoyhteisöjen luotot 4,8 prosenttia.                     

Asuntolainakanta oli 4 598 (4 036) miljoonaa euroa, josta hypoteekkilainojen  
osuus oli 2 498 (1 968) miljoonaa euroa. Asuntolainojen kasvu oli yhteensä 13,9 
prosenttia. Uusantolainaus yrityksille jatkui maltillisena. Yrityksille     
myönnetyt lainat supistuivat vuoden alusta 2,7 prosenttia 782 (804) miljoonaan 
euroon. Asuntoyhteisöjen luotot kasvoivat kauden aikana 31,3 prosenttia 289   
(220) miljoonaan euroon.                            

Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät 16,7 prosenttia 3 277 (2
808) miljoonaan euroon. Nämä varat koostuivat pääasiassa pankkitoiminnan    
likviditeettipuskurista.                            

Yleisön, yhteisöjen ja luottolaitosten talletukset supistuivat 5,2 prosenttia 4 
754 (5 015) miljoonaan euroon, josta ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 
oli 3 029 (3 098) miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia vähemmän kuin       
vuodenvaihteessa. Muu jälleenrahoitus kasvoi 29,2 prosenttia 4 046 (3 130)   
miljoonaan euroon. Kasvu johtui lähinnä liikkeeseen laskettujen velkakirjojen ja
takaisinostosopimusten kasvamisesta                       

Aktia Hypoteekkipankki laski vuoden 2009 aikana liikkeeseen kolme        
kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa. Helmikuussa laskettiin     
liikkeeseen 125 miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina 3 vuoden laina-ajalla. 
Kesäkuussa laskettiin liikkeeseen toinen, 600 miljoonan euro kiinteäkorkoinen  
laina 5 vuoden laina-ajalla ja lokakuussa kolmas, 150 miljoonan euron      
kiinteäkorkoinen laina noin 3 vuoden laina-ajalla. Aktia Pankin liikkeeseen   
laskemien sijoitustodistusten määrä oli vuoden lopussa 295 miljoonaa euroa ja  
konsernin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä 2 453 miljoonaa 
euroa, joten kasvua vuoden aikana oli 596 miljoonaa euroa. Aktia Pankki laski  
liikkeeseen uusia debentuuri- ja indeksilainoja yhteensä 89 miljoonaa euroa.  

Henkivakuutuksen vastuuvelka oli 805 (777) miljoonaa euroa, josta 210 (150)   
miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaista.                    

Vahinkovakuutuksen vastuuvelka oli vuoden lopussa 119 (1.1.2009; 110) miljoonaa 
euroa, mihin sisältyy 10 (1.1.2009; 12) miljoonaa euroa yritysoston yhteydessä 
käypään arvoon arvostettua vastuuvelkaa.                    

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 47 miljoonaa euroa
575 (529) miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä käyttämättömistä       
luottojärjestelyistä (lainalupaukset ja limiitit) ja paikallispankkien     
korkeammista maksuvalmiuslimiiteistä.                      

Aktia-konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 466 (317) miljoonaa euroa.    
Konsernin käyvän arvon rahasto vahvistui 80 miljoonaa euroa vuoden alusta 43  
(-36) miljoonaan euroon.                            

Segmenttikatsaus                                
Aktia Oyj:n segmenttijakoa muutettiin 1.1.2009 niin, että segmentit       
Konttoritoiminta ja Liikepankki & treasury yhdistettiin segmentiksi       
Pankkitoiminta, johon myös kiinteistönvälitys kuuluu. Muut           
liiketoimintasegmentit ovat Varainhoito, Henkivakuutus, Vahinkovakuutus ja Muut.
Segmenttiin Muut kuuluvat konsernihallinto ja tietyt hallinnolliset toiminnot. 
Segmentissä Muut raportoidaan myös oman pääoman tuotto.             

Uuden segmenttijaon mukaiset vertailuluvut vuodelta 2008 julkaistiin 8.4.2009. 

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 1-12/2009   | 1-12/2008   | Muutos     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta      | 84,9      | 54,6      | 55,5 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito       | 3,6      | 4,4      | -17,1 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus      | 4,0      | -47,4     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus     | -6,0      | -       | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | -2,0      | 20,3      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin yhteiset kulut | -35,4     | -24,9     | 42,2 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       | -2,3      | -0,4      | 490,1 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 47,0      | 6,6      | 611,3 %     |
--------------------------------------------------------------------------------

Pankkitoiminta                                 
Pankkitoiminnan liikevoitto ennen konsernin yhteisten kulujen allokointia parani
vuoden aikana 84,9 (54,6) miljoonaan euroon. Pankkitoiminnan osuus konsernin  
yhteisistä kuluista oli 29,3 (23,5) miljoonaa euroa.              

Liiketoiminnan tuotot olivat 193,7 (124,2) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähinnä
korkokatteesta, joka nousi 146,9 (93,6) miljoonaan euroon. Pankkitoiminnan   
kulu-tuotto-suhde parani vastaavasti 0,57:ään (0,65).              

Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 33,7 (29,4) miljoonaa euroa vuonna 2009.  

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 107,3 (92,4) miljoonaan euroon. Kuluja      
kasvattivat talletussuojarahaston aikaisempaa korkeampi maksu sekä vuonna 2008 
toteutetun toimistokiinteistöjen myynnin aiheuttama vuokrakulujen nousu.    

Myyntiaktiviteettia tuetaan Aktia Dialogi -konseptilla, jossa asiakkaan tarpeet 
kartoitetaan ja hänelle esitellään Aktian koko palvelutarjonta. Vuoden 2009   
aikana käytiin yli 20 000 Dialogia, minkä odotetaan kasvattavan täysasiakkaiden 
määrää vuonna 2010.                               

Aktian antolainaus kotitalouksille, Aktian välittämät hypoteekkilainat mukaan  
lukien, kasvoi 9,3 prosenttia 3 658 (3 346) miljoonaan euroon. Aktian välittämät
hypoteekkilainat olivat 1 305 (1 058) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi säästö- ja 
paikallisosuuspankit välittivät lainoja 1 267 (997) miljoonan euron edestä.   
Aktian markkinaosuus kotitalouksien asuntolainoista oli 4,23 prosenttia.    

Uusien asuntolainojen keskimarginaali oli joulukuussa 1,03 (0,60) prosenttia, ja
se tulee vaikuttamaan myönteisesti korkokatteeseen pidemmällä aikavälillä.   

Kotitalouksien säästäminen kasvoi 7,3 prosenttia vuoden alusta 3 113 (2 900)  
miljoonaan euroon. Tästä 2 372 (2 368) miljoonaa euroa oli talletuksia ja 741  
(532) miljoonaa euroa rahastosäästöjä.                     

Aktia Hypoteekkipankin kasvu jatkui. Luottokanta kotitalouksille kasvoi 27,2  
prosenttia 2 636 miljoonaan euroon. Luottokannasta 51,1 prosenttia oli Aktian  
konttoreiden ja 48,9 prosenttia säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämiä  
luottoja.                                    

Kiinteistönvälitystoiminnan liikevoitto kasvoi 0,9 (-1,1) miljoonaan euroon   
lähinnä kustannusten sopeuttamisen ja markkinoiden vuoden toisella puoliskolla 
lisääntyneen aktiviteetin ansiosta.                       

Varainhoito                                   
Aktian varainhoidon liikevoitto ennen konsernin yhteisten kulujen allokointia  
laski vuoden aikana 3,6 (4,4) miljoonaan euroon. Varainhoidon osuus konsernin  
yhteisistä kuluista oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa.               

Katsauskauden liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä, realisoituja     
myyntitappioita, noin 0,5 miljoonaa euroa.                   

Aktian omaisuudenhoidon palveluntarjonta niin yksityishenkilöille kuin     
instituutioillekin on laaja ja kilpailukykyinen. Hallinnoitava pääoma kasvoi  
tilikaudella 2009. Varainhoidossa jatkettiin panostuksia            
yksityispankkitoimintaan ja institutionaalisiin sijoittajiin.          

Liiketoiminnan tuotot, tuotot muille konsernin yksiköille ja          
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 15,6 (12,5)   
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 5,5 miljoonaa euroa 14,7    
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 8,1 (4,8) miljoonaa euroa.   
Kulujen kasvu johtuu yksityispankkitoimintaan ja instituutioiden        
sijoitustoimintaan tehdyistä panostuksista.                   

Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 3 786 (2 490) miljoonaa 
euroa. Kun välitettyjen rahastojen osuus lasketaan mukaan, Aktian markkinaosuus 
oli kauden lopussa 7,0 (6,0) prosenttia. Kokonaismarkkinaa koskevat tiedot   
perustuvat Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tilastoihin.            

Aktia Asset Managementin ja Aktia Investin hallinnoimat varat kasvoivat,    
osittain markkinoiden nousun myötä, 5 996 (4 539) miljoonaan euroon. Aktia   
Investin hallinnoimat varat olivat 2 100 (-) miljoonaa euroa. Yksityispankin  
asiakasvarat olivat 926 (738) miljoonaa euroa. Yksityispankin asiakasmäärä   
kasvoi noin 13 prosenttia vuoden 2009 aikana.                  

Henkivakuutus                                  
Henkivakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 2,7 (-47,7)     
miljoonaa euroa. Tulosta rasitti 1,4 (0,2) miljoonaa euroa konsernin yhteisiä  
kuluja.                                     

Sekä katsauskausi että viime vuoden vertailukausi sisältävät sijoitussalkun   
arvonalentumisista, laskuperustekorkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelan    
diskonttokoron muutoksista sekä vuonna 2008 tehtyjen kiinteistörealisointien  
myyntivoitoista aiheutuneita vertailua vaikeuttavia kertaluonteisia eriä.    
Tammi-joulukuussa nämä kertaluonteiset erät olivat konsernitasolla -4,3 (-14,1) 
miljoonaa euroa.                                

Maksutulo oli 80,5 (91,0) miljoonaa euroa. Strateginen linjaus, jonka mukaan  
kaikki uusmyynti ohjataan sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja         
riskivakuutuksiin, pienentää uusmyynnin volyymiä. Maksutulon aleneminen johtuu 
pääasiassa kerralla maksettavien sijoitusvakuutusten myynnin alhaisista määristä
syksyyn 2009 saakka. Sijoitussidonnaisten eläkevakuutusten ja riskivakuutusten 
maksutulo kasvoi. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus säästö- ja       
sijoitusvakuutusten sekä eläkevakuutusten maksutulosta oli 62 prosenttia. Vuoden
lopussa tuotiin markkinoille uusi vakuutustuote, pääomitussopimus. Aktia    
Pääomitussopimus on määräaikainen sijoitusvakuutus, jonka sijoitusinstrumentit 
asiakas saa itse valita.                            

Vakuutuskorvaukset olivat 79,8 (86,7) miljoonaa euroa. Vakuutuskorvausten    
pieneneminen aiheutui lähinnä selvästi vähentyneistä sijoitusvakuutusten    
takaisinostoista vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Eläke- ja sairauskorvausten 
maksut sen sijaan kasvoivat. Riskivakuutusten vahinkosuhde pysyi hyvänä 79 (81) 
prosentissa.                                  

Liikekulut, konsernin yhteiset kulut mukaan lukien, olivat 13,3 (13,4) miljoonaa
euroa. Toiminnan rationalisointi ja kustannustehokkuuden parantamistoimenpiteet 
jatkuivat. Konsernin hallintokulujen allokointiperiaatteiden muutoksesta    
aiheutuneista lisäkustannuksista huolimatta kulut olivat samalla tasolla kuin  
viime vuonna. Liikekustannussuhde oli 100,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin  
oli 99,0 prosenttia. Henkivakuutusyhtiön myyntiorganisaatio siirrettiin Aktia  
Vahinkovakuutukseen, ja rationalisointitoimet toivat jonkin verran kertakuluja. 
Myyntiorganisaatioiden yhdistämisen odotetaan tuovan kustannussäästöjä vuodesta 
2010 eteenpäin.                                 

Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 5,6 (-9,5) prosenttia. Vakaan   
pitkän aikavälin tuoton mahdollistamiseksi ja tuleviin vakavaraisuusvaatimuksiin
vastaamiseksi sijoitussalkun riskejä laskettiin ja salkun uudelleenallokointi  
jatkui. Sijoitussalkun rakenteen muutokset toivat sekä myyntivoittoja ja    
-tappioita että arvonalentumisia. Sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyy  
noin 22 miljoonaa euroa rahoitusvarojen arvonalentumisia.            

Vastuuvelka oli 805 (777) miljoonaa euroa, josta sijoitussidonnaisten      
vakuutusten osuus oli 26 (19) prosenttia. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli  
210 (150) miljoonaa euroa ja laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka 595 (628) 
miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä tiettyjen   
vastuuvelan osien diskonttokorkoa nostettiin, ja koko              
laskuperustekorkosidonnaisen vastuuvelan keskimääräinen diskonttokorko oli 3,6 
prosenttia. Koronnosto pienensi vastuuvelkaa 19,3 miljoonaa euroa, millä on   
myönteinen vaikutus vuoden tulokseen. Asiakkaat, joilla on           
laskuperustekorkosidonnaisia vakuutuksia ja oikeus lisäetuihin, saavat vuodelta 
2009 tuoton, joka koostuu laskentakorosta ja 2,8-4,5 prosentin         
asiakashyvityksestä. Lisätietoja yhtiön asiakashyvityspolitiikasta on Aktian  
kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.                     

Yhtiön vakavaraisuus parani 8,5 prosentista 14,4 prosenttiin.          

Vahinkovakuutus                                 
Vahinkovakuutustoiminnan vaikutus konsernin vuoden 2009 liikevoittoon oli -7,7 
miljoonaa euroa. Tulosta rasittaa 1,7 (-) miljoonaa euroa konsernin yhteisiä  
kuluja.                                     

Aktia Vahinkovakuutus sulautettiin Aktia Oyj:hin 1.1.2009. Vuoden 2008 loppuun 
saakka yhtiössä sovellettiin suomalaisia tilinpäätösperiaatteita (FAS).     
Sulautumisen yhteydessä yhtiö siirtyi konsernilaskennassa käyttämään      
IFRS-tilinpäätösperiaatteita. IFRS:n mukainen avaava tase on laadittu 1.1.2009. 
Yhtiön IFRS:n mukaisessa avaavassa taseessa oma pääoma oli 32 miljoonaa euroa, 
vakuutustekninen vastuuvelka 99 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 155    
miljoonaa euroa.                                

Aktia Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi noin 4 prosenttia vertailukaudesta.  
Kasvu on keskimääräistä markkinakasvua suurempi ja tulee sekä henkilö- että   
yritysasiakkailta. Maksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 66,3     
miljoonaa euroa. Kauden maksutuotot olivat jälleenvakuuttajien osuuden ja    
maksuvastuun muutoksen jälkeen 60,6 miljoonaa euroa. Korvauskulut olivat    
yhteensä 50,1 miljoonaa euroa.                         

Liikekulut olivat yhteensä 21,7 miljoonaa euroa, ja niihin sisältyy 0,9     
miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä päätettyjen          
yhteistoimintaneuvottelujen aiheuttamia kertakuluja. Vakuutusmaksusaamisista  
kirjatut arvonalentumiset (luottotappiot) kauden aikana olivat 0,7 miljoonaa  
euroa. Yhdistetty kulusuhde vuonna 2009 oli 119,0 prosenttia.          
Rakennemuutoskulut, kasvaneet konsernikulut ja lakisääteisen liikennevakuutuksen
yksittäisten suurehkojen henkilövahinkojen korvausten korkeampi taso nostivat  
yhdistettyä kulusuhdetta merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.    

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 3,8 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan   
tulosta rasittavat yhteensä -1,2 miljoonan euron realisoidut nettomyyntitappiot 
sijoitussalkun riskitason tietoisen alentamisen ja vuoden ensimmäisellä     
neljänneksellä toteutetun yhtiön kaikkien pörssiosakkeiden myynnin seurauksena. 
Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin 1,5 prosenttia.          

Vahinkovakuutustoiminnan 110 (1.1.2009; 99) miljoonan euron vastuuvelasta    
varsinainen korvausvastuu oli 89 (1.1.2009; 79) miljoonaa euroa. Yhtiön     
sijoitussalkun markkina-arvo oli 129 (1.1.2009; 131) miljoonaa euroa ja yhtiön 
vastuunkantokyky 72,4 prosenttia (1.1.2009; 90,3).               

Aktia Vahinkovakuutuksen jakelukanavien ja Aktian konttoriverkon yhdistäminen  
näkyy asiakasaktiivisuuden kasvuna lähinnä henkilöasiakassektorissa.      

Muut                                      
Segmentin Muut vuoden 2009 liikevoitto oli -2,0 (20,3) miljoonaa euroa. Suurin 
osa Aktian kiinteistöomistuksesta myytiin vuonna 2008, jolloin realisoitui   
myyntivoittoja. Myynnit pienensivät myös vuoden 2009 vuokratuottoja.      

Vakavaraisuus                                  
Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 15,9 prosenttia verrattuna 13,7 prosenttiin  
edellisvuonna. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,5 (9,3) prosenttia.   
Vuoden tulos ja rahoitusvarojen korkeammat arvostukset paransivat        
vakavaraisuutta.                                

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Aktia Pankki myi kaikki Aktia     
Henkivakuutuksen osakkeensa konsernin emoyhtiö Aktialle. Tämä paransi      
pankkikonsernin vakavaraisuutta 1,1 prosenttiyksiköllä. Pankkikonsernin     
vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Se ylittää sekä sisäiset           
vakavaraisuustavoitteet että viranomaisten asettamat vaatimukset.        

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma oli 86,3 (50,4) miljoonaa euroa, kun     
vähimmäisvaade on 34,0 (34,2) miljoonaa euroa. Vakavaraisuus oli 14,4 (8,5)   
prosenttia.                                   

Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoma oli 18,4 (1.1.2009; 22,7) miljoonaa euroa, 
kun vähimmäisvaade on 13,1 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma oli 43,6    
(1.1.2009; 54,1) miljoonaa euroa ja vastuunkantokyky 72,4 (1.1.2009; 90,3)   
prosenttia.                                   

Konglomeraatin vakavaraisuus oli 157,4 (135,2) prosenttia. Rahoitus- ja     
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan vähimmäisvaade on 100   
prosenttia.                                   

Luottoluokitus                                 
Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service piti 6.1.2010   
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen 
ennallaan parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A1 
ja taloudellinen vahvuus C. Kaikkien luokitusten näkymät ovat vakaat. Katso   
www.aktia.fi > Tietoa Aktiasta > Aktia Pankki > Luottoluokitus.         

Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien          
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä 
saama luottoluokitus on Aa1.                          

Rahoitusvarojen arvostus                            
Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset                      
Osakkeiden ja osuuksien osalta arvonalentumiset kirjataan tulokseen, kun arvon 
muutoksen on todettu olevan merkittävä tai pysyvä, ja saamistodistusten osalta, 
kun liikkeeseenlaskijan on todettu olevan maksukyvytön. Aikaisempien      
arvonalentumisten peruutus tapahtuu saamistodistusten osalta tuloslaskelman   
kautta ja osakkeiden ja osuuksien osalta käyvän arvon rahaston kautta.     

Vuoden aikana arvonalentumiset olivat yhteensä 24,0 (39,2) miljoonaa euroa, kun 
ne loka-joulukuussa olivat 1,6 miljoonaa euroa.                 

Arvonalentumisista 9,6 (29,4) miljoonaa euroa liittyi henkivakuutusyhtiön    
sijoitussalkun osakkeisiin ja osuuksiin ja 14,4 (8,8) miljoonaa euroa      
saamistodistuksiin, joista pankin likviditeettisalkun osuus oli 0,4 (3,6)    
miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun osakeriskiä on pienennetty 
määrätietoisesti, ja sen suorat osakeomistukset olivat vuodenvaihteessa 0,2   
(37,8) miljoonaa euroa. Vahinkovakuutusyhtiön sijoitussalkkuun ei ole kirjattu 
arvonalentumisia kauden aikana.                         

Rahoitusvarojen arvonalentumiset                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa               | 1-12 2009    | 1-12 2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitoiminta             | 0,4       | 3,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkivakuutustoiminta         | 14,0      | 5,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vahinkovakuutustoiminta        | -        | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitoiminta             | -        | 1,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkivakuutustoiminta         | 9,6       | 29,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vahinkovakuutustoiminta        | -        | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 24,0      | 39,2      |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset                 
Arvonalentuminen, jota ei ole kirjattu tulokseen, tai arvon nousu, jota ei ole 
realisoitu, kirjataan käyvän arvon rahastoon, joka konsernin osalta       
rahavirtasuojaus huomioon ottaen oli 43,3 miljoonaa euroa laskennallisten    
verojen jälkeen, kun se 31.12.2008 oli -36,4 miljoonaa euroa. Rahavirtasuojaus, 
joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankittujen  
korkojohdannaisten perusmarkkina-arvosta, oli 21,4 (12,4) miljoonaa euroa.   

Käyvän arvon rahaston erittely                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa      | 31.12.2009   | 31.12.2008   | Muutos      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet  |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta    | 3,7       | -1,5      | 5,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta | 0,2       | -2,9      | 3,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimin | -0,2      | -        | -0,2       |
| ta          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat        |         |         |         |
| saamistodistukset   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta    | 13,3      | -26,3      | 39,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminta | 5,6       | -18,2      | 23,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoimin | -0,8      | -        | -0,8       |
| ta          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus  | 21,4      | 12,4      | 9,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto | 43,3      | -36,4      | 79,7       |
| yhteensä       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset                   
Rahoitusmarkkinoiden kriisi vaihtui vuonna 2009 laskusuhdanteeksi, joka aiheutti
arvonalentumisia erityisesti yritysluotoissa. Kohdistetut luottojen       
arvonalentumiset olivat -33,1 (-1,2) miljoonaa euroa. Aikaisempien       
arvonalentumisten palautukset olivat 2,1 (0,5) miljoonaa euroa, joten      
kustannusvaikutus kauden tulokseen oli -31,1 (-0,7) miljoonaa euroa. Neljännen 
vuosineljänneksen arvonalentumiset olivat -6,6 miljoonaa euroa.         

Kuluihin vaikuttavista arvonalentumisista -29,9 miljoonaa euroa liittyi     
yritysluottoihin, mikä vastaa noin 3,8:aa prosenttia koko yritysluotonannosta. 
Kotitalouksien luottojen kuluihin vaikuttavat arvonalentumiset olivat -1,1   
miljoonaa euroa, josta -0,7 miljoonaa euroa oli vakuudettomia kulutusluottoja. 
Kotitalouksien luottojen kuluihin vaikuttavat arvonalentumiset vastasivat    
0,02:ta (0,01) prosenttia kaikista kotitalouksille myönnetyistä luotoista.   
Vuoden aikana kuluihin vaikuttavat arvonalentumiset muodostivat yhteensä 0,51  
(0,01) prosenttia koko luotonannosta.                      

Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia      
arvonalentumiskirjauksia kotitalouksille ja pienyrityksille. Niitä tehdään, kun 
on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien takaisinmaksuun liittyy     
epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa luottosalkuissa. Kotitalouksien ja  
pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset pysyivät muuttumattomina ollen  
vuoden lopussa -7,4 miljoonaa euroa.                      

Konsernin riskinhallinta                            
Riskipositiot                                  
Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta ja rahoitusyhtiöt, yrityspankki,  
treasury sekä varainhoidon yksiköt. Henkivakuutustoiminta muodostuu Aktia    
Henkivakuutuksesta ja vahinkovakuutustoiminta Aktia Vahinkovakuutuksesta.    

Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit                  
Luottokannan laatu pysyi hyvänä talouden heikosta tilasta huolimatta.      

Luottokanta kasvoi vuoden aikana 635 miljoonaa euroa (11,7 %) ja oli vuoden   
lopussa 6 061 (5 426) miljoonaa euroa. Kasvu kohdistui suunnitelman mukaisesti 
lähinnä kotitalouksien rahoitukseen. Kotitalouksien osuus koko luottokannasta  
oli vuoden lopussa 4 924 miljoonaa euroa eli 81,2 prosenttia ja yhdessä     
asuntoyhteisöjen kanssa 86,0 prosenttia. Kotitalouksille myönnetyistä lainoista 
86,3 (86,2) prosentilla oli Basel 2 -vakavaraisuussäännösten mukainen turvaava 
asuntovakuus. Asuntolainakanta oli 4 598 (4 036) miljoonaa euroa, josta     
hypoteekkilainojen osuus oli 2 498 (1 968) miljoonaa euroa. Asuntolainojen kasvu
oli yhteensä 13,9 prosenttia vuoden aikana.                   

Uusantolainaus yrityksille jatkui maltillisena, ja yritysten luotot supistuivat 
vuoden alusta 2,7 prosenttia 782 (804) miljoonaan euroon. Yrityslainojen osuus 
koko antolainauksesta pieneni suunnitelman mukaisesti 12,9 prosenttiin.     

Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta   
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli  
84,8 (63,0) miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia koko antolainauksesta.      

Luottokanta sektoreittain                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   | 31.12.2009  | 31.12.2008  | Muutos   | Osuus, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset    | 782      | 804      | -22     | 12,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoyhteisöt | 289      | 220      | 69     | 4,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt | 10      | 12      | -2     | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa     | 55      | 47      | 9      | 0,9     |
| tavoittelematto |        |        |       |       |
| mat       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet  | 4 924     | 4 343     | 581     | 81,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    | 6 061     | 5 426     | 635     | 100,0    |
--------------------------------------------------------------------------------

Luotot, joiden maksut olivat 1-30 päivää viivästyneitä, vähenivät vuoden aikana 
3,40 prosentista 2,97 prosenttiin luottokannasta taseen ulkopuoliset      
takaussitoumukset mukaan lukien. Luotot, joiden maksut olivat 31-90 päivää   
viivästyneitä, vähenivät 0,87 prosentista 0,76 prosenttiin eli 46 miljoonaan  
euroon. Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien saatavat        
konkurssiyrityksiltä ja perintäsaatavat, olivat 34 miljoonaa euroa, mikä vastaa 
0,56:ta (0,48) prosenttia koko luottokannasta pankkitakaukset mukaan lukien.  

Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan (milj. euroa)      
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk      | 31.12.2009  | %      | 31.12.2008   | %      |
|        |        | luotto-kann |        | luotto-kanna |
|        |        | asta    |        | sta     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-30      | 181      | 2,97    | 187      | 3,40     |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     | 114      | 1,86    | 110      | 2,01     |
| kotitalouksien |        |       |        |       |
| osuus     |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31-89     | 46      | 0,76    | 48       | 0,87     |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     | 37      | 0,61    | 34       | 0,63     |
| kotitalouksien |        |       |        |       |
| osuus     |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 90-      | 34      | 0,56    | 26       | 0,48     |
--------------------------------------------------------------------------------
| joista     | 18      | 0,30    | 16       | 0,29     |
| kotitalouksien |        |       |        |       |
| osuus     |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Hoitamattomat luotot, joista ei ole tehty arvonalentumiskirjausta (milj. euroa) 

--------------------------------------------------------------------------------
|     | 31.12.2009           | 31.12.2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk   | Tasearvo | %    | Vakuuden | Tasearvo | %     | Vakuuden |
|     |     | kannasta | käypä  |      | kannasta | käypä   |
|     |     |     | arvo   |      |      | arvo   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-30  | 181,3  | 2,99   | 166,0  | 185,5   | 3,42   | 166,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31-89  | 46,1   | 0,76   | 44,1   | 47,5   | 0,88   | 45,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 90-   | 30,4   | 0,50   | 27,4   | 25,4   | 0,47   | 19,3   |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit                   
Rahoitus- ja likviditeettiriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä   
pankkikonsernin (Aktia Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt) ja vakuutusyhtiöiden   
välillä ole rahoitusyhteyksiä.                         

Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen  
saatavuuteen sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Pankkikonsernissa  
tavoitteena on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden     
jälleenrahoitustarpeen. Likviditeettitilanne on ollut rahoitusmarkkinoiden   
epävarmuudesta huolimatta vakaa, ja rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa noin 
16 kuukauden jälleenrahoitustarvetta vastaavalla tasolla.            

Henkivakuutustoiminnassa likviditeettiriski tarkoittaa riskiä rahoituksen    
saatavuudesta korvausten, säästösummien ja takaisinostojen sekä eläkkeiden   
maksamiseksi. Likviditeetin tarvetta hoidetaan suurimmaksi osaksi kassavirralla 
ja vaihteleviin tarpeisiin sopeutetulla sijoitustodistussalkulla.        
Odottamattomiin suuriin rahavarojen tarpeisiin käytetään lähinnä        
joukkovelkakirjoista koostuvaa likviditeettisalkkua.              

Vahinkovakuutuksessa likviditeettiriski tarkoittaa rahoituksen saatavuutta   
korvausten maksamiseksi, ja se riippuu tapahtuneiden vahinkojen määrästä ja   
suuruudesta. Likviditeettiriskiä hallitaan kassavirralla ja pankkitalletuksista,
sijoitustodistuksista ja valtionobligaatioista koostuvalla sopeutetulla     
salkulla.                                    

Vastapuoliriskit                                
Konsernirahoituksen vastapuoliriskit                      
Pankkitoiminnan likviditeettisalkku, joka koostuu saamistodistuksista ja jonka 
hoidosta vastaa konserni-rahoitus, oli vuoden 2009 lopussa 2 615 (2 290)    
miljoonaa euroa. Vastapuoleksi hyväksytään kansainvälisistä pankeista vain   
kaikkein vakavaraisimmat. Lisäksi on määritelty vastapuolia ja omaisuuslajeja  
koskevat enimmäisvastuut. Yksittäiset sijoituspäätökset tehdään         
sijoitussuunnitelman mukaisesti tarkan vastapuoliarvion pohjalta.        

Likviditeetinhallinnan ja johdannaissopimusten tekemisen yhteydessä syntyviä  
vastapuoliriskejä hallitaan sijoitusvarojen konservatiivisella allokoinnilla ja 
vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta (vähintään    
Moody'sin A3 tai vastaava). Johdannaiskaupan vastapuoliriskejä hallitaan    
panttaussopimuksille (CSA) asetettavien vaatimusten avulla.           

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 55 (49) prosenttia oli sijoituksia     
kiinteistövakuudellisiin joukkovelkakirja-lainoihin, 29 (45) prosenttia     
sijoituksia pankkeihin, 10 (3) prosenttia sijoituksia valtion takaamiin     
joukkovelkakirjalainoihin ja noin 6 (3) prosenttia sijoituksia julkiseen    
sektoriin ja yrityksiin. Rahoitusvaroista 1,7 (0,9) prosenttia ei täyttänyt   
sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia. Heikentyneen luottoluokituksen vuoksi neljä 
yhteiseltä markkina-arvoltaan 18 miljoonan euron arvopaperia ei enää oikeuttanut
keskuspankkirahoitukseen. Muut luottoluokituksen puuttumisen vuoksi rahoitukseen
oikeuttamattomat arvopaperit olivat yhteensä 27 miljoonaa euroa.        

Katsauskauden aikana realisoitiin -0,4 miljoonan euron arvonalentumiset, kun  
liikkeeseenlaskija oli todettu maksukyvyttömäksi.                

Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.12.2009    | 31.12.2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 2 615 milj. euroa | 2 290 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 | 55,1 %      | 49,4 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3               | 29,6 %      | 42,3 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3                | 11,6 %      | 4,9 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3              | 0,6 %       | 0,9 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3               | 0,2 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3                | 0,0 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          | 0,0 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         | 2,9 %       | 2,5 %*       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 100,0 %      | 100,0 %      |
--------------------------------------------------------------------------------

*) josta kuntia 1,9 % 31.12.2009 ja 0,2 % 31.12.2008              

Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit                     
Henkivakuutusyhtiön suorat korkosijoitukset kasvoivat vastuuvelan korkoriskin  
neutralisoimiseksi toteutetun uudelleenallokoinnin seurauksena. Korkosijoitukset
olivat vuoden lopussa 570 (449) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön      
sijoitustoiminnan yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä hallitaan edellyttämällä
vähintään ”Investment grade” -arvoista ulkoista luottoluokitusta (Moody'sin Baa3
tai vastaava) sekä kullekin vastapuolelle ja omaisuuslajille määriteltyjä    
maksimikokonaisvastuita koskevilla säännöillä.                 

Vuoden 2009 lopussa suorista korkosijoituksista 47 (48) prosenttia oli     
sijoituksia julkiseen sektoriin, 23 (20) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 30
(32) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja kiinteistövakuudellisiin       
joukkovelkakirjalainoihin.                           

Kauden päättyessä 1,7 prosenttia suorista korkosijoituksista ei täyttänyt Aktian
sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia.                       

Katsauskauden aikana kirjattiin -14,1 miljoonan euron arvonalentumiset, kun   
liikkeeseenlaskija oli todettu maksukyvyttömäksi.                

Luottoluokitusten jakauma henkivakuutustoiminnassa               
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.12.2009    | 31.12.2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 570 milj. euroa  | 449 milj. euroa  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 | 52,5 %      | 53,7 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3               | 12,2 %      | 17,3 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3                | 18,3 %      | 14,8 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3              | 11,4 %      | 5,7 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3               | 1,4 %       | 0,8 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3                | 0,0 %       | 0,2 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          | 0,3 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         | 3,9 %       | 7,6 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 100,0 %      | 100,0 %      |
--------------------------------------------------------------------------------

Vahinkovakuutustoiminnan vastapuoliriskit                    
Vahinkovakuutuksessa noudatetaan konservatiivista sijoituspolitiikkaa.     
Vahinkovakuutusyhtiön suorat korkosijoitukset lisääntyivät edelleen       
uudelleenallokoinnin seurauksena 104 (73) miljoonaan euroon vuoden 2009 lopussa.

Vuoden lopussa suorista korkosijoituksista 64 (80) prosenttia oli sijoituksia  
julkiseen sektoriin, 10 (4) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 26 (16)    
prosenttia sijoituksia pankkeihin ja kiinteistövakuudellisiin          
joukkovelkakirjalainoihin.                           

Kauden aikana ei kirjattu arvonalentumisia liikkeeseenlaskijan         
maksukyvyttömyyden vuoksi.                           

Luottoluokitusten jakauma vahinkovakuutustoiminnassa              
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.12.2009    | 1.1.2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 104 milj. euroa  | 74 milj.      |
|                   |          | euroa       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa                 | 58,4 %      | 65,2 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3               | 16,7 %      | 23,3 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3                | 12,5 %      | 10,1 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3              | 11,4 %      | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3               | 0,5 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3                | 0,0 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai heikompi          | 0,0 %       | 0,0 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta         | 0,4 %       | 1,4 %       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 100,0 %      | 100,0 %      |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitusvarojen markkina-arvon määritys                     
Aktia ei harjoita trading-toimintaa. Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja      
henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarat on sijoitettu     
arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään markkinoiden ja virallisen      
ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon merkittävä tai pysyvä lasku verrattuna 
markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän 
arvon rahastoon laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.          

Pankkitoiminnan rakenteellinen korkoriski                    
Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja 
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuuksista ja se vaikuttaa        
korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi käytetään suojaavia   
johdannaissopimuksia ja likviditeettisalkun sijoituksia.            

Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin pienentäisi 
pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana -4,3 (-5,4)     
prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on enintään -7   
prosenttia. 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate heikentyisi -5,3 
(-6,0) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on enintään 
-8 prosenttia.                                 

Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin kasvattaisi 
pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana +3,0 (+6,3)     
prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on enintään -7   
prosenttia. 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate paranisi +6,0   
(+7,9) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on enintään 
-8 prosenttia.                                 

Pankkitoiminnan hintariski                           
Hintariski on korkovaihtelujen tai luotto-, korko- tai spread-riskin muutosten 
seurauksena tapahtuva myytävissä olevien rahoitusvarojen arvon muutos.     
Likviditeettisalkun suuruutta, maturiteettia ja riskitasoa rajoitetaan pääoman 
allokointilimiitillä sekä repo-sopimusten solmimisen rajoituksilla.       

Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos 
sekä luotto- ja spread-riski oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen  
39,5 miljoonaa euroa positiivinen. Vuodenvaihteessa saamistodistusten      
arvostusero oli 13,3 (-26,3) miljoonaa euroa.                  

Pankkitoiminnan ja emoyhtiön muut markkinariskit                
Pankkitoiminnassa ja emoyhtiössä ei kummassakaan harjoiteta osakekauppaa    
kaupankäyntitarkoituksessa eikä kiinteistösijoittamista tuottotarkoituksessa.  

Jäljellä oleva kiinteistöomistus oli kauden lopussa 3,4 (3,6) miljoonaa euroa. 
Toiminnalle välttämättömät tai strategiset osakesijoitukset olivat 30,6 (21,9) 
miljoonaa euroa. Kauden lopussa käyvän arvon rahasto oli edellä mainittujen   
strategisten osakesijoitusten osalta 3,7 (-1,5) miljoonaa euroa laskennallisten 
verojen vähentämisen jälkeen.                          

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit                      
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien   
sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan juoksevasti käypään  
arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan sijoitussidonnaisten vakuutusten      
vastuuvelkaan.                                 

Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Katsauskaudella kirjattiin tulokseen vaikuttavia  
osakkeita ja osakkeita koskevia arvonalentumisia yhteensä -9,6 miljoonaa euroa. 
Katsauskauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu osakkeiden nettomuutos oli 
hankintaeliminointien ja laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen 3,1    
miljoonaa euroa.                                

Osakesijoituksia on vähennetty vuoden aikana, ja ne olivat kauden lopussa 0,2  
(38) miljoonaa euroa.                              

Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja       
kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan stressimallien, kuten VaR-mallin   
(Value at Risk) avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5 prosentin  
luottamustasolla.                                
Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun allokaatio omaisuuslajeittain        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     | 31.12.2009        | 31.12.2008         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet      | 0,3     | 0,0 %    | 37,8    | 5,5 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset  | 609,7    | 88,0 %   | 480,6    | 69,4 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat    | 24,0    | 3,5 %    | 85,3    | 12,3 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt     | 38,0    | 5,5 %    | 42,8    | 6,2 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset   | 20,7    | 3,0 %    | 46,1    | 6,6 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 692,6    | 100,0 %   | 692,6    | 100,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------


Henkivakuutustoiminnan vakuutustekniset riskit                 
Vakuutustekniset riskit realisoituvat, jos toteutuvat korvaukset ovat odotettua 
korkeammat. Jälleenvakuutusturva huomioon ottaen vakuutustoiminta on ollut   
suhteellisen vakaata. Eri vakuutuskantojen jälleenvakuutusturvat pienentävät  
tuloksen volatiliteettia ja poistavat sellaiset riskitapahtumat, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.             

Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusriskit                     
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan     
juoksevasti markkina-arvoon. Sijoitussalkun riskitason laskemiseksi edelleen  
kaikki noteeratut osakkeet realisoitiin kauden aikana.             

Katsauskaudella ei kirjattu tulokseen vaikuttavia, osakkeisiin ja osuuksiin   
liittyviä arvonalentumisia.                           

Katsauskauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu osakkeiden nettomuutos oli 
hankintaeliminointien ja laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -0,2   
miljoonaa euroa.                                

Vahinkovakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa on päätetty olla toistaiseksi     
ottamatta osakeriskiä.                             

Vahinkovakuutusyhtiön sijoitussalkun allokaatio omaisuuslajeittain       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa     | 31.12.2009        | 1.1.2009          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet      | 0,0     | 0,0 %    | 20,6    | 14,7 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosijoitukset  | 105,9    | 74,4 %   | 79,3    | 56,6 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahamarkkinat    | 6,3     | 4,4 %    | 8,0     | 5,7 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt     | 28,2    | 19,8 %   | 29,1    | 20,8 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtoehtoiset   | 2,0     | 1,4 %    | 3,0     | 2,1 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 142,4    | 100,0 %   | 140,1    | 100,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekniset riskit                
Vakuutustekniset riskit realisoituvat, jos toteutuvat korvaukset ovat odotettua 
korkeammat. Jälleenvakuutusturva huomioon ottaen vakuutustoiminta on ollut   
suhteellisen vakaata. Eri vakuutuskantojen jälleenvakuutusturvat pienentävät  
tuloksen volatiliteettia ja poistavat sellaiset riskitapahtumat, jotka voisivat 
vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.             

Operatiiviset riskit                              
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen    
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toiminnasta.   
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai     
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka 
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla.                 

Vuonna 2009 ei toteutunut operatiivisia riskejä, jotka olisivat aiheuttaneet  
olennaista taloudellista vahinkoa.                       

Lähipiiri                                    
Lähipiirillä tarkoitetaan Aktia-konsernin johtavassa asemassa olevia      
avainhenkilöitä, Aktia Oyj:n hallintoneuvostoa, hallituksen jäseniä ja johtoa  
(toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies). Lähipiiriin kuuluvat myös   
mainittujen avainhenkilöiden perheenjäsenet sekä yhtiöt, joissa johtavassa   
asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta (yli 20 % osakepääomasta).  

Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä    
liiketoimissa.                                 

Henkilöstö                                   
Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä kasvoi 155      
resurssilla 1 207:ään (1 052). Kokopäiväresurssien lukumäärä vuoden aikana   
keskimäärin oli 1 213 (1 009). Vuoden 2009 alusta Aktia-konserniin kuuluva Aktia
Vahinkovakuutus mukaan lukien konsernin henkilöstö oli vuoden alussa 1 262   
kokopäiväresurssia, joten määrä laski 55:llä joulukuun loppuun mennessä.    

Aktia Vahinkovakuutus aloitti 24.8.2009 tehostamistoimenpiteitä koskevat    
yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista sekä       
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.            

Lokakuussa päättyneiden neuvottelujen seurauksena Aktia Vahinkovakuutus päätti 
irtisanoa yhteensä 19 henkilöä. Muilla järjestelyillä vähennettiin lisäksi 11  
henkilöä. Säästön lasketaan vuodesta 2010 alkaen olevan noin 2 miljoonaa euroa 
vuositasolla.                                  

Henkilöstörahasto ja johdon kannusteohjelma vuonna 2009             
Aktia-konsernin henkilöstörahastoon arvioidaan vuodelta 2009 maksettavan    
voitto-osuuden enimmäismäärä. Voitto-osuus on 2,4 miljoonaa euroa.       
Toimitusjohtaja ja muut konserninjohdon jäsenet ovat konsernin         
henkilöstörahaston jäseniä.                           

Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on laadittu    
palkitsemisjärjestelmä, joka on riippuvainen pankin operatiivisesta tuloksesta 
ja vuosittain yritys- ja henkilötasolla määritellyistä tavoitteista.      
Konserninjohdon jäsenet voivat saada korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen
henkilökohtaisen lisäpalkkion.                         

Vuoden 2009 osalta johtoryhmää koskee myös osakeperusteinen kannusteohjelma,  
jonka puitteissa johtoryhmällä on mahdollisuus merkitä enintään 59 000 osaketta.
Merkintäoikeuden suuruus on riippuvainen erillisistä tavoitteista, joiden    
suoritusehdot noudattavat yhtiön hallituksen päätöstä. Osakeperusteinen     
kannusteohjelma kasvatti henkilöstökuluja 0,2 miljoonalla eurolla kauden aikana.

Muutoksia hallituksessa ja konserninjohdossa                  
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valitsee hallituksen 
seuraavaksi toimintavuodeksi joulukuussa. Aktia Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 
kokouksessaan 10.12.2009 hallituksen varapuheenjohtaja Dag Wallgrenin yhtiön  
hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi nimitettiin 
Nils Lampi. Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh oli kieltäytynyt     
uudelleenvalinnasta. Diplomiekonomi Nils Lampi, synt. 1948, asuinpaikka     
Maarianhamina, on toiminut Wiklöf Holding Ab:n konserninjohtajana vuodesta 1992.

Lars-Olof Hammarén luopui tehtävästään hallituksen jäsenenä yhtiöjärjestyksen  
ikärajoituksen johdosta. Muut hallituksen jäsenet valittiin uudelleen, ja Nina 
Wilkman valittiin lisäksi hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi. Kaikki   
hallituksen jäsenten valinnat koskevat toimikautta 1.1.-31.12.2010.       

Aktian hallitus päätti listautumisen yhteydessä ehdottaa vuoden 2010      
varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan perustamista.         
Nimitysvaliokunnan tehtävänä olisi yhtiön varsinaisten yhtiökokousten edellä  
valmistella ehdotuksia Aktian hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien  
nimittämistä sekä näiden palkkioita koskeviksi päätöksiksi. Ehdotuksen mukaan  
nimitysvaliokuntaan kuuluisi kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä 
hallintoneuvoston puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Oikeus nimittää edustaja 
nimitysvaliokuntaan olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus   
kaikista Aktian osakkeista on suurin 1. marraskuuta yhtiökokousta edeltävänä  
kalenterivuonna.                                

Oikeustieteen kandidaatti Barbro Karhulahti nimitettiin 1.12.2009 Aktia Oyj:n  
konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan Tampereen, Oulun ja Itä-Uudenmaan   
toiminta.                                    

Johtaja Merja Sergelius jätti tehtävänsä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hän  
jatkaa Aktian palveluksessa Helsingin Keskustan konttoriryhmästä vastaavana   
pankinjohtajana.                                

Aktian konserninjohtoon kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Laitinen,        
varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies Jarl Sved, varatoimitusjohtaja  
Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja Robert Sergelius, johtaja Barbro      
Karhulahti, johtaja Taru Narvanmaa, johtaja Anders Nordman, johtaja Gösta Råholm
ja johtaja Olav Uppgård sekä henkilöstön edustajana Marit Leinonen.       

Osakepääoma ja omistajat                            
Syyskuun 2009 lopussa Aktia Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty    
osakepääoma oli 93 873 816 euroa. Pääoma jakautuu 46 936 908 A-osakkeelle ja 20 
050 850 R-osakkeelle. Loka-joulukuussa 2009 arvo-osuustileille kirjattiin    
Veritas Vahinkovakuutusyhtiön sulautumiseen liittyvästä 6 800 000 osakkeen   
sulautumisvastikkeesta vielä 19 887 uutta A-osaketta. Kauden päättyessä     
omistajien lukumäärä oli 49 714. Jäljellä olevien osakkeiden läpikäyntiä ja   
kirjaamista jatketaan. Aktia arvioi lopullisen osakasmäärän olevan noin 70 000. 
Rekisteröimättömiä osakkeita oli vuoden lopussa 1 010 697 kpl.         

Aktian oma osakeomistus oli 536 288 osaketta, eli 0,8 prosenttia koko      
osakekannasta.                                 

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta osakepohjaisten kannusteiden      
perustamiseksi konsernin avainhenkilöille. Aktia Oyj:n hallitus toteutti    
30.3.2009 valtuutuksen nojalla suunnatun osakeannin nimetyille henkilöille   
yhtiön ylimmässä operatiivisessa johdossa. Annissa laskettiin liikkeeseen 12 490
uutta A-sarjan osaketta 6,00 euron merkintähintaan osaketta kohti. Aktia Oyj:n 
uudet A-sarjan osakkeet kirjattiin kaupparekisteriin 29.5.2009.         

Osakkeenomistajat Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Elinkorkolaitos Hereditas 
ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ovat ilmoittaneet Aktialle aikomuksestaan  
tehdä ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi, tilintarkastajiksi sekä näille  
maksettaviksi palkkioiksi Aktian vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta   
alkavaksi toimikaudeksi.                            

Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen osuus Aktia Oyj:n äänistä ylitti 23.12.2009    
kymmenesosan ollen 10,49 prosenttia. Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen osuus Aktia 
Oyj:n osakkeista on 9,60 prosenttia.                      


--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta  | A-osa | R-osa | Osakkei | Osuus  | Ääniä | Osuus | Muutoks |
| osakkeenomista | kkeit | kkeit | ta   | osakkei |    | äänis | et 2009 |
| jaa 31.12.2009 | a   | a   | yhteens | sta, % |    | tä, % |     |
|        |    |    | ä    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 7 604 | 3 802 | 11 406 | 17,03  | 83  | 18,67 | -    |
| elsen i    | 111  | 048  | 159   |     | 645  |    |     |
| Helsingfors*  |    |    |     |     | 071  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elinkorkolaito | 4 428 | 2 077 | 6 505  | 9,71  | 45  | 10,26 | 273 902 |
| s Hereditas*  | 114  | 106  | 220   |     | 970  |    |     |
|        |    |    |     |     | 234  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevakuutuso | 4 297 | 2 134 | 6 431  | 9,60  | 46  | 10,49 | 368 674 |
| sakeyhtiö   | 469  | 397  | 866   |     | 985  |    |     |
| Veritas    |    |    |     |     | 409  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 2 346 | 1 183 | 3 529  | 5,27  | 26  | 5,81 | 10 000 |
| elsen i    | 585  | 292  | 877   |     | 012  |    |     |
| Esbo-Grankull |    |    |     |     | 425  |    |     |
| a*       |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Hammarén & | 1 890 | 945  | 2 835  | 4,23  | 20  | 4,64 | -    |
| Co Ab     | 000  | 000  | 000   |     | 790  |    |     |
|        |    |    |     |     | 000  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska    | 1 681 | 789  | 2 471  | 3,69  | 17  | 3,90 | 103 328 |
| Litteratursäll | 786  | 229  | 015   |     | 466  |    |     |
| skapet i    |    |    |     |     | 366  |    |     |
| Finland*    |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 1 514 | 833  | 2 347  | 3,50  | 18  | 4,06 | -80 000 |
| elsen i Vanda* | 900  | 012  | 912   |     | 175  |    |     |
|        |    |    |     |     | 140  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stiftelsen för | 1 495 | 751  | 2 246  | 3,35  | 16  | 3,69 | 293 640 |
| Åbo Akademi*  | 640  | 000  | 640   |     | 515  |    |     |
|        |    |    |     |     | 640  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiastiftelse | 1 303 | 651  | 1 954  | 2,92  | 14  | 3,20 | -    |
| n i Borgå*   | 050  | 525  | 575   |     | 333  |    |     |
|        |    |    |     |     | 550  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiastiftelse | 978  | 547  | 1 525  | 2,28  | 11  | 2,66 | 10 000 |
| n i Vasa*   | 525  | 262  | 787   |     | 923  |    |     |
|        |    |    |     |     | 765  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 876  | 438  | 1 314  | 1,96  | 9 641 | 2,15 | -    |
| elsen i    | 529  | 264  | 793   |     | 809  |    |     |
| Kyrkslätt*   |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 787  | 393  | 1 181  | 1,76  | 8 660 | 1,93 | -    |
| elsen i    | 350  | 675  | 025   |     | 850  |    |     |
| Karis-Pojo*  |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Föreningen   | 670  | 377  | 1 047  | 1,56  | 8 229 | 1,84 | 95 109 |
| Konstsamfunde | 040  | 951  | 991   |     | 060  |    |     |
| t rf*     |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 646  | 323  | 969 354 | 1,45  | 7 108 | 1,59 | -    |
| elsen i Ingå* | 236  | 118  |     |     | 596  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ab Kelonia Oy* | 549  | 308  | 858 079 | 1,28  | 6 722 | 1,50 | -56 838 |
|        | 417  | 662  |     |     | 657  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 462  | 232  | 694 003 | 1,04  | 5 102 | 1,14 | 1 000  |
| elsen i Sibbo* | 002  | 001  |     |     | 022  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sparbanksstift | 454  | 227  | 681 565 | 1,02  | 4 998 | 1,12 | -    |
| elsen i    | 377  | 188  |     |     | 137  |    |     |
| Sjundeå*    |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Svenska    | 419  | 207  | 626 782 | 0,94  | 4 566 | 1,02 | 4 657  |
| folkskolans  | 407  | 375  |     |     | 907  |    |     |
| vänner*    |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj   | 357  | 178  | 536 288 | 0,80  | 3 932 | 0,88 | 536 288 |
|        | 526  | 762  |     |     | 766  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia     | 338  | 177  | 516 100 | 0,77  | 3 890 | 0,87 | -    |
| Sparbanksstift | 500  | 600  |     |     | 500  |    |     |
| elsen     |    |    |     |     |    |    |     |
| i       |    |    |     |     |    |    |     |
| Malax*     |    |    |     |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 suurinta  | 33  | 16  | 49 680 | 74,16  | 364  | 81,41 | 1 559  |
| yhteensä    | 101  | 578  | 031   |     | 670  |    | 760   |
|        | 564  | 467  |     |     | 904  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      | 13  | 3 472 | 17 307 | 25,84  | 83  | 18,59 |     |
|        | 835  | 383  | 727   |     | 283  |    |     |
|        | 344  |    |     |     | 004  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    | 46 93 | 20 05 | 66 987  | 100,00 | 447 9 | 100,0 |     |
|        | 6 908 | 0 850 | 758   |     | 53 90 | 0   |     |
|        |    |    |     |     | 8   |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Osapuolten keskinäistä R-osakkeen etuosto-oikeutta koskevan osakassopimuksen 
osapuoli. Sopimukseen piiriin kuuluu 69 % R-osakkeista ja 21 % osakkeiden    
kokonaismäärästä.                                
Vuoden 2009 lopussa tunnistamattomien omistajien määrä oli 21 572 ja heidän   
omistuksensa 1 010 697 osaketta.                        


Osake                                      
Aktia Oyj:n A- ja R-osakkeet noteerattiin 29.9.2009 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
pörssilistalle. Listautumisen tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien    
mahdollisuuksia käydä kauppaa Aktian osakkeella ja tehostaa osakkeen      
hinnanmuodostusta. A-osakkeen ensimmäisen pörssipäivän päätöskurssi oli 9,08  
euroa ja R-osakkeen 9,50 euroa.                         

Aktian kaupankäyntikoodit ovat AKTAV A-osakkeen osalta ja AKTRV R-osakkeen   
osalta. Aktian osake luokitellaan niin sanotun GICS-indeksin mukaan sektoriin  
”Rahoitus, alueelliset pankit”.                         
31.12.2009 A-osakkeen päätöskurssi oli 7,85 euroa ja R-osakkeen 9,06 euroa,   
joten Aktian markkina-arvo oli noin 550 miljoonaa euroa. Aktian A-osakkeen   
tuotto oli listautumishetkestä vuoden loppuun -13,55 prosenttia ja R-osakkeen  
-4,63 prosenttia.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuottovertailu 29.9. - 31.12.2009            | Tuotto      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia A                         | -13,55 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia R                         | -4,63 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Banks                     | 0,90 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMX Nordic Financials                  | 1,53 %      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketiedot      | A-osake        | R-osake           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äänimäärä/osake    | 1           | 20             |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatiedot     | A-osake         | R-osake         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkina        | NASDAQ OMX Helsinki   | NASDAQ OMX Helsinki   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Listautumispäivä    | 29.9.2009        | 29.9.2009        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN          | FI0009004733      | FI0009015911       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnus         | AKTAV (OMX)       | AKTRV (OMX)       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lista          | OMXH Keskisuuret yhtiöt | OMXH Keskisuuret yhtiöt |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimiala        | Alueelliset pankit   | Alueelliset pankit    |
--------------------------------------------------------------------------------
| GICS-koodi       | 40101015        | 40101015         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 46 936 908       | 20 050 850        |
--------------------------------------------------------------------------------

A-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto vuonna 2009 oli 226 141 euroa tai 
27 005 osaketta. R-osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto vuonna 2009 oli 
67 903 euroa tai 7 245 osaketta.                        

Aktia on tehnyt niin sanotun market-making- eli LP-sopimuksen (Liquidity    
Providing) Handelsbankenin kanssa A-osakkeen likviditeetin parantamiseksi, minkä
pitäisi suosia pienten osakkeenomistajien osakekauppoja. Sopimus astui voimaan 
4.1.2010.                                    

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 2009      | 2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos           | 0,52      | 0,09      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko per osake*             | 0,24      | 0,15      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko, %                 | 46,2      | 166,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon kasvu, %             | 60,0      | -54,5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotto (osinko/A-osake), %        | 3,06      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-osakkeen päätöskurssi 31.12       | 7,85      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeen päätöskurssi 31.12       | 9,06      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden korkein noteeraus, A-osake     | 10,20     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden matalin noteeraus, A-osake     | 7,78      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden korkein noteeraus, R-osake     | 11,45     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden matalin noteeraus, R-osake     | 9,13      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssikehitys, A-osake, %         | -13,6     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssikehitys, R-osake, %         | -4,6      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake (NAV), euroa     | 6,52      | 4,85      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi 31.12.2009 A-osake /NAV   | 1,20      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi 31.12.2009 R-osake /NAV   | 1,39      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen liikevaihto Nasdaq OMX,  | 226 141    | -        |
| A-osakkeet                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen liikevaihto Nasdaq OMX,  | 67 903     | -        |
| R-osakkeet                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen volyymi Nasdaq OMX,    | 27 005     | -        |
| A-osakkeet                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen volyymi Nasdaq OMX,    | 7 245     | -        |
| R-osakeet                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| P/E luku, A-osakkeet           | 15,10     | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| P/E luku, R-osakkeet           | 17,42     |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinahinta, miljoonaa euroa      | 550      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita 31.12., A-sarja         | 46 936 908   | 40 124 418   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita 31.12., R-sarja         | 20 050 850   | 20 050 850   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeita yhteensä 31.12, A ja R     | 66 987 758   | 60 175 268   |
--------------------------------------------------------------------------------
| *2009 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle                  |
--------------------------------------------------------------------------------


Muutoksia konsernirakenteessa                          
Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön ja Aktia Oyj:n sulautuminen saatettiin
päätökseen yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymän sulautumissuunnitelman      
mukaisesti. Sulautuminen kirjattiin kaupparekisteriin 1.1.2009.         
Vahinkovakuutusyhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia    
Vahinkovakuutus Oy.                               

Finanssivalvonta ilmoitti 28.4.2009 hyväksyvänsä sen, että Aktia Pankki Oyj myy 
omistamansa Aktia Henkivakuutuksen osakkeet emoyhtiö Aktia Oyj:lle. Siirto ei  
vaikuttanut Aktia Henkivakuutuksen operatiiviseen toimintaan. Maksettu hinta,  
45,5 miljoonaa euroa, vastasi henkivakuutusyhtiön kirjanpidollista       
substanssiarvoa 28.2.2009. Kaupan vaikutus eliminoitui konsernitasolla.     

Syksyllä toteutettiin Aktian kiinteistönvälitysyhtiöiden sulautuminen. Vuoden  
2010 alusta toiminnasta vastaavat Aktia Kiinteistönvälitys Oy ja Magnus Nyman  
LKV Oy.                                     

Tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen                  
Elinkorkolaitos Hereditaksen osuus Aktia Oyj:n osakkeista ylitti 26.1.2010   
kymmenesosan ollen 10,02 prosenttia. Elinkorkolaitos Hereditaksen osuus Aktia  
Oyj:n äänistä on 10,26 prosenttia.                       

Aktia ilmoitti 12.2.2010, että vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulosta    
rasittaa 9,2 miljoonan euron kustannus, joka johtuu laskentavirheestä optioiden 
käyvän arvon jaottelussa tuloslaskelman kautta kirjattaviin eriin ja käyvän   
arvon rahastoon kirjattaviin eriin.                       

Hallituksen ehdotus vuoden 2010 yhtiökokoukselle                
Hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle, että         
osakkeenomistajille jaetaan 0,24 euroa osakkeelta kaudelta 1.1.-31.12.2009, mikä
vastaa 46,2 prosentin jako-osuutta vuoden tuloksesta. Ehdotettu osingonjako on 
yhteensä 16,1 (10,0) miljoonaa euroa.                      

Ehdotettu täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja maksupäivä 8.4.2010.          

Aktia Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä sekä vuosikertomus julkaistaan 4.3.2010 ja painettu    
vuosikertomus viikolla 12.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Kalenteri 2010                  |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätös                   | 4.3.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosikertomus                  | 4.3.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Corporate governance -selvitys          | 4.3.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painettu vuosikertomus              | viikko 12         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varsinainen yhtiökokous             | 25.3.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010       | 7.5.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2010        | 12.8.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2010        | 4.11.           |
--------------------------------------------------------------------------------

Näkymät ja riskit vuodeksi 2010                         
Aktia arvioi vuoden 2010 liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.  

Vuonna 2010 Aktian kannattavuutta vahvistetaan panostamalla asiakkuuksiin ja  
lisämyyntiin, kehittämällä verkkopalveluja, kustannusten valvonnalla sekä    
riskien ja pääoman hallinnan avulla. Aktia pyrkii kasvamaan markkinoita     
nopeammin erityisesti henkilöasiakkaiden ja pienten yritysten osalta.      

Tärkeimmät Aktian tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne,   
osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä    
tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, kiinteistönvälitys- ja
omaisuudenhoitopalvelujen kysyntään.                      

Korkomarginaaliin ja sitä kautta kannattavuuteen vaikuttavat vaikeasti     
ennustettavat korkotason muutokset, tuottojen kehitys ja luottomarginaalit.   
Aktia toteuttaa tehokasta korkoriskinhallintaa.                 

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian korkosalkussa voivat aiheutua    
monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, 
työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. Luottojen arvonalentumistappioiden   
odotetaan vuonna 2010 olevan vuotta 2009 alhaisempia.              

Likviditeetin saatavuus rahamarkkinoilta on olennaista Aktian          
jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin myös Aktiassa käytetään tietyin  
osin kotitalouksien talletuksia likviditeetin tarpeen täyttämiseen.       

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien  
korkeampien tuottovaatimusten seurauksena.                   

Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan    
säännöstelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden
pääomavaateista. Pääomavaateiden muutos voi aiheuttaa sekä pääomitustarvetta  
että tarvetta muuttaa konsernin rakennetta.                   

Tunnusluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 1-12/2 | 1-12/2 | Muutos | 1-9/20 | 1-6/20 | 1-3/200 |
|            | 009  | 008  |    | 09   | 09   | 9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,52  | 0,09  | 500,3  | 0,50  | 0,26  | 0,11  |
| (EPS), euroa     |    |    | %   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake   | 6,52  | 4,85  | 34,5 % | 6,51  | 5,51  | 4,83  |
| (NAV), euroa     |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto  | 8,7  | 1,8  | 382,4  | 11,1  | 9,2  | 8,7   |
| (ROE), %       |    |    | %   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 1,71  | -0,22 | -   | 1,70  | 0,70  | 0,02  |
| pl. tuloutettu    |    |    |    |    |    |     |
| negatiivinen     |    |    |    |    |    |     |
| liikearvo ja ml.   |    |    |    |    |    |     |
| käyvän arvon rahasto, |    |    |    |    |    |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 157,4 | 135,2 | 16,4 % | 156,9 | 144,2 | 133,1  |
| (konglomeraatti)   |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 66,4  | 60,2  | 10,4 % | 66,4  | 66,4  | 66,4  |
| keskimäärin, milj.  |    |    |    |    |    |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä   | 66,5  | 60,2  | 10,4 % | 66,5  | 66,5  | 66,4  |
| kauden lopussa, milj. |    |    |    |    |    |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      | 1 213 | 1 009 | 20,2 % | 1 212 | 1 213 | 1 204  |
| (kokopäiväresurssit), |    |    |    |    |    |     |
| keskimäärin      |    |    |    |    |    |     |
| katsauskauden alusta |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta (ml.  |    |    |    |    |    |     |
| Yksityispankki)    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde   | 0,57  | 0,65  | -12,3  | 0,54  | 0,57  | 0,70  |
|            |    |    | %   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus      | 3   | 3   | -2,2 % | 3   | 3   | 3 087,9 |
| yleisöltä, milj.   | 029,2 | 098,3 |    | 082,0 | 079,9 |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus      | 6   | 5   | 11,7 % | 5   | 5   | 5 592,5 |
| yleisölle, milj.   | 060,8 | 425,7 |    | 946,4 | 820,0 |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 15,9  | 13,7  | 16,8 % | 15,7  | 14,7  | 14,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien  | 9,5  | 9,3  | 2,2 % | 9,3  | 9,2  | 9,0   |
| varojen suhde, %   |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut    | 3   | 3   | 4,4 % | 3   | 3   | 3 335,5 |
| sitoumukset, milj.  | 460,2 | 313,2 |    | 493,4 | 394,8 |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma, milj. | 3   | 2   | 52,1 % | 3   | 2   | 2 415,2 |
| euroa *)       | 786,2 | 489,8 |    | 488,0 | 927,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat ja   | 5   | 4   | 32,1 % | 5   | 5   | 4 515,0 |
| välitettävät varat,  | 995,6 | 539,3 |    | 680,5 | 082,9 |     |
| milj. euroa      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus     |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo   | 80,9  | 91,4  | -11,4  | 53,7  | 36,0  | 20,6  |
| ennen         |    |    | %   |    |    |     |
| jälleenvakuuttajien  |    |    |    |    |    |     |
| osuutta, milj. euroa |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekustannussuhde, | 100,7 | 99,0  | 1,7 % | 101,5 | 106,3 | 115,4  |
| %           |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintapääoma, milj. | 86,3  | 50,4  | 71,3 % | 85,0  | 65,6  | 40,0  |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % | 14,4  | 8,5  | 69,4 % | 14,2  | 11,2  | 7,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset käyvin  | 867,7 | 804,6 | 7,8 % | 849,7 | 813,1 | 774,8  |
| arvoin, milj. euroa  |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskuperustekorkoon  | 596,5 | 627,6 | -5,0 % | 596,6 | 599,1 | 614,5  |
| sidottujen      |    |    |    |    |    |     |
| vakuutusten      |    |    |    |    |    |     |
| vastuuvelka, milj.  |    |    |    |    |    |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten | 208,7 | 149,6 | 39,5 % | 190,5 | 168,6 | 146,5  |
| vakuutusten      |    |    |    |    |    |     |
| vastuuvelka, milj.  |    |    |    |    |    |     |
| euroa         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutus    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo   | 66,3  | -   | -   | 54,3  | 44,0  | 28,8  |
| ennen         |    |    |    |    |    |     |
| jälleenvakuuttajien  |    |    |    |    |    |     |
| osuutta, milj. euroa |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot, | 60,6  | -   | -   | 27,1  | 29,3  | 13,9  |
| milj. euroa      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde, %   | 27,9  | -   | -   | 26,6  | 26,1  | 28,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde, %    | 91,1  | -   | -   | 85,8  | 88,2  | 93,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdistetty kulusuhde, | 119,0 | -   | -   | 112,3 | 114,3 | 122,4  |
| %           |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka ennen   | 119,3 | -   | -   | 110,9 | 116,8 | 114,7  |
| jälleenvakuuttajien  |    |    |    |    |    |     |
| osuutta, milj. euroa |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma, | 43,6  | -   | -   | 50,2  | 46,9  | 48,0  |
| milj. euroa      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan      | 41,8  | -   | -   | 47,7  | 42,6  | 43,7  |
| vakavaraisuusaste, % |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuunkantokyky   | 72,4  | -   | -   | 83,6  | 78,9  | 80,8  |
| (riskinkantokyky), % |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää Aktia Investin rahastovolyymit joulukuusta 2008 alkaen.       

Tunnuslukujen laskentaperusteet                         
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava kauden voitto verojen jälkeen    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden antioikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson voitto (vuositasolla) x 100                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma keskimäärin                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % (finanssi- ja vakuutuskonglomeraatti)          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset varat  |
| ja vähennykset)_____x 100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +        |
| vakuutustoiminta)                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien |
| valvonnasta annetun lain 3 kappaleessa.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan kulu/tuotto-suhde                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan riskipainotetut sitoumukset                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset johdannaiset |
| mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu Finanssivalvonnan       |
| standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän mukaisesti.            |
| Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu Finanssivalvonnan |
| standardin 4.3i mukaisesti.                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan vakavaraisuusaste, %                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat) x 100     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan ensisijaisten omien varojen suhde, %             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat x 100                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Liikekulut + korvauskäsittelyn kulut) x 100                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuormitustulo                                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuormitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus kattaa   |
| liikekulut.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita.           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutustoiminnan vakavaraisuusaste, %                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma x 100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka - tasaussumma - 75 % sijoitussidonnaisten    |
| rahastojen vastuuvelasta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden      |
| vähentämisen jälkeen.                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde (pl. eläkevastuiden diskonttaus) + liikekulusuhde        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkosuhde = Korvauskulut ja vahingonselvittelykulut x 100         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       Vakuutusmaksutuotot       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikekulusuhde = Liikekulut, pl. vahingonkäsittelykulut x 100        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       Vakuutusmaksutuotot       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutuksen tunnusluvut vahinkosuhde ja liikekulusuhde on laskettu  |
| toiminnon aiheuttamien kustannusten mukaisesti eikä suoraan         |
| konsernin/segmentin tuloslaskelmasta.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoiminnan vastuuvelan vakavaraisuusaste, %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma x 100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen    |
| jälkeen - tasoitusmäärä                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutustoiminnan vakavaraisuus (vastuunkantokyky), %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuuspääoma x 100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viimeisten 12 kuukauden maksutuotot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen vakavaraisuuden tunnusluvut on laskettu         |
| Finanssivalvonnan määräysten perusteella.                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Aktia Oyj - Konsernin                              
tilinpäätös vuodelta                              
2009                                      
Konsernin tuloslaskelma                             
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                 | 1-12  | 1-12  | Muutos  |
|                        | 2009  | 2008  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate                   | 152,2  | 101,0  | 50,8 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                 | 0,6   | 1,4   | -56,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot                 | 60,7  | 48,7  | 24,5 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut                 | -14,3  | -7,7  | 86,0 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto              | 46,3  | 41,0  | 12,9 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto              | 14,0  | -33,8  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto             | 15,2  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot   | 0,8   | -3,4  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen nettotuotot       | 0,4   | 6,0   | -93,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot          | 3,6   | 15,0  | -76,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä        | 233,1  | 127,2  | 83,2 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                | -79,2  | -60,6  | 30,7 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut              | -44,8  | -38,4  | 16,6 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus       | 0,1   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja aineettomista    | -6,9  | -5,7  | 21,2 %  |
| hyödykkeistä                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut           | -23,4  | -16,2  | 44,7 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä         | -154,2 | -120,9 | 27,5 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja arvonalentumisen   | -0,6  | 0,7   | -    |
| peruutus aineellisista ja aineettomista    |     |     |     |
| hyödykkeistä                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista   | -31,7  | -0,7  | -    |
| sitoumuksista                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      | 0,3   | 0,2   | 38,8 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  | 47,0  | 6,6   | 611,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     | -13,0  | -0,8  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto               | 34,0  | 5,8   | 486,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta:                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien osuus     | 34,3  | 5,2   | 563,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus               | -0,3  | 0,6   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 34,0  | 5,8   | 486,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (EPS), euroa       | 0,52  | 0,09  | 500,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu        | 0,52  | 0,09  | 500,3 % |
| osakekohtainen tulos, euroa          |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)               | 2009   | 2008   | Muutos  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto               | 34,0   | 5,8    | 486,7 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät verojen  |     |      |      |
| jälkeen:                 |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen    | 51,8   | -57,7   | -     |
| arvostuksen muutos käypään arvoon     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten arvostuksen muutos  | 9,0   | 13,6   | -33,4 %  |
| käypään arvoon              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen    | 19,2   | 25,4   | -24,4 %  |
| kirjaus tuloslaskelmaan          |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten kirjaus       | -    | -0,3   | -     |
| tuloslaskelmaan              |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman tulos    | 114,1  | -13,1   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos josta:    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Oyj:n osakkeenomistajien osuus   | 114,0  | -13,2   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus             | 0,2   | 0,1    | 92,2 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 114,1  | -13,1   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tase                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)              | 31.12.200 | 31.12.200 | Muutos   |
|                     | 9     | 8     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat             | 341,0   | 506,3   | -32,7 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon     | 22,5   | 19,5   | 15,2 %   |
| arvostettavat rahoitusvarat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset            | 3 277,3  | 2 808,5  | 16,7 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet           | 155,6   | 228,9   | -32,0 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat     | 3 433,0  | 3 037,3  | 13,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 27,9   | 35,9   | -22,3 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset          | 210,0   | 137,0   | 53,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta       | 80,7   | 100,5   | -19,7 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | 6 060,8  | 5 425,7  | 11,7 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset         | 6 141,6  | 5 526,2  | 11,1 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen vastuuvelan     | 208,9   | 148,1   | 41,0 %   |
| sijoitukset               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyrityksiin     | 4,5    | 4,5    | 0,7 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet         | 12,4   | 10,4   | 19,4 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt           | 26,9   | 3,6    | 641,8 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet       | 8,1    | 6,1    | 31,7 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot   | 80,3   | 79,1   | 1,4 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat               | 31,4   | 7,2    | 336,4 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä           | 111,6   | 86,3   | 29,3 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset            | 0,8    | 2,4    | -66,2 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       | 6,0    | 15,6   | -61,3 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset              | 6,8    | 18,0   | -62,0 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat varat         | 0,8    | 0,8    | 0,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä             | 10 555,8 | 9 540,1  | 10,6 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille         | 1 724,4  | 1 916,9  | -10,0 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja julkisyhteisöille  | 3 029,2  | 3 098,3  | -2,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset               | 4 753,6  | 5 015,3  | -5,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon     | -     | 4,6    | -     |
| arvostettavat rahoitusvelat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset          | 132,2   | 84,7   | 56,0 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut velkakirjat    | 2 747,9  | 2 118,7  | 29,7 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus   | 252,5   | 246,9   | 2,3 %   |
| kuin muilla veloilla          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat luottolaitoksilta      | 968,2   | 502,1   | 92,8 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja         | 77,3   | 262,8   | -70,6 %  |
| julkisyhteisöille            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat           | 4 045,9  | 3 130,5  | 29,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka korkosidonnaisille     | 595,0   | 627,6   | -5,2 %   |
| vakuutuksille              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka rahastovakuutuksille    | 210,1   | 149,6   | 40,5 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusten vastuuvelka     | 119,3   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustekninen vastuuvelka      | 924,4   | 777,2   | 18,9 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut ennakot      | 71,9   | 81,2   | -11,4 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               | 91,5   | 87,8   | 4,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä           | 163,4   | 169,0   | -3,3 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                | 0,8    | 0,9    | -13,8 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat              | 19,2   | 3,0    | 548,4 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        | 49,9   | 38,0   | 31,5 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                | 69,1   | 40,9   | 68,9 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävinä oleviin varoihin liittyvät  | 0,2    | 0,2    | 0,0 %   |
| velat                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             | 10 089,7 | 9 223,3  | 9,4 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma           | 147,6   | 54,3   | 172,0 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma            | 285,8   | 237,5   | 20,3 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus emoyhtiön   | 433,4   | 291,8   | 48,5 %   |
| omasta pääomasta            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta pääomasta   | 32,7   | 25,0   | 31,1 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               | 466,1   | 316,8   | 47,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma yhteensä      | 10 555,8 | 9 540,1  | 10,6 %   |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma                           
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                    | 2009   | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta               |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                     | 47,0   | 6,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta  | 43,8   | 34,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot                  | -12,4   | -16,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoiminnan    | 78,4   | 24,7   |
| saamisten ja velkojen muutosta            |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) | -919,1  | -1 331,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 654,0   | 1 515,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä          | -186,7  | 208,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta               |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset        | 8,0    | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöt ja osakkuusyritysten hankinta *)     | 16,3   | -28,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten myynti      | 0,0    | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin      | -6,7   | -24,4   |
| hyödykkeisiin                    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden      | 2,0    | 66,3   |
| luovutukset                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio vähemmistölle  | 8,9    | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä           | 28,6   | 27,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla   | 6,4    | 55,3   |
| veloilla                       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoman lisäys                 | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys    | 0,0    | 0,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                   | -10,0   | -20,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä            | -3,6   | 35,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos               | -161,7  | 271,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa               | 512,4   | 240,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden lopussa               | 350,7   | 512,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelmassa esiintyvät rahavarat      |      |      |
| muodostuvat seuraavista tase-eristä:         |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa                        | 10,0   | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen kassa ja pankkisaamiset     | 4,5    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili               | 326,5   | 492,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta | 9,7    | 6,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 350,7   | 512,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta:  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset myytävissä olevista         | 24,0   | 39,2   |
| rahoitusvaroista                   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista      | 31,7   | 0,7    |
| sitoumuksista                    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset                | -19,2   | 2,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja     | 7,7    | 6,0    |
| aineellisista hyödykkeistä              |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta          | 0,0    | -0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot aineettomista ja      | -0,5   | -12,5   |
| aineellisista hyödykkeistä              |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon tuloutus           | -0,1   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                    | 0,2    | -1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       | 43,8   | 34,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

*) Vuoden 2008 lukuun sisältyy lisäkauppasumma Aktia Henkivakuutus Oy:n ostosta 


Konsernin oman pääoman muutos                          
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     | Osakepääom |  Muu sidottu |   Käyvän | Sijoitetu |
|            |     a |  oma pääoma |   arvon | n vapaan |
|            |      |        |  rahasto |  pääoman |
|            |      |        |      |  rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008  |    80,2 |      10,0 |   -18,0 |   45,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |    0,0 |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |      |        |      |      |
| hankinta       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |      |        |   -18,9 |      |
| tuloslaskelman tulos |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |      |      0,4 |    0,5 |    0,1 |
| pääomassa       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2008 |    80,2 |      10,4 |   -36,4 |   45,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Voittovara | Osakkeenomista | Vähemmistö |    Oma |
|            |     t |   jien osuus |  n osuus |  pääoma |
|            |      |    omasta |  omasta | yhteensä |
|            |      |   pääomasta | pääomasta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008  |   207,0 |     324,5 |    14,5 |   339,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |      |      0,0 |      |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |      |      0,0 |      |    0,0 |
| hankinta       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |   -20,1 |     -20,1 |      |   -20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |    5,7 |     -13,2 |    0,1 |   -13,1 |
| tuloslaskelman tulos |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |    -0,6 |      0,5 |    10,4 |   10,9 |
| pääomassa       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2008 |   192,1 |     291,8 |    25,0 |   316,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     | Osakepääom |  Muu sidottu |   Käyvän | Sijoitetu |
|            |     a |   oma pääoma |   arvon | n vapaan |
|            |      |        |  rahasto |  pääoman |
|            |      |        |      |  rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009  |    80,2 |      10,4 |   -36,4 |   45,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |    13,6 |        |      |   27,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |      |        |      |      |
| hankinta       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |      |        |    80,1 |      |
| tuloslaskelman tulos |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |      |      0,0 |    -0,4 |      |
| pääomassa       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2009 |    93,9 |      10,4 |    43,3 |   72,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |       |        |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Voittovara | Osakkeenomista | Vähemmistö |    Oma |
|            |     t |   jien osuus |  n osuus |  pääoma |
|            |      |    omasta |  omasta | yhteensä |
|            |      |   pääomasta | pääomasta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009  |   192,1 |     291,8 |    25,0 |   316,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti       |      |      40,9 |      |   40,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden   |    -3,2 |      -3,2 |      |   -3,2 |
| hankinta       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako      |   -10,0 |     -10,0 |      |   -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan     |    33,8 |     114,0 |    0,2 |   114,1 |
| tuloslaskelman tulos |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos omassa   |    0,5 |      0,1 |    7,6 |    7,6 |
| pääomassa       |      |        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.12.2009 |   213,2 |     433,4 |    32,7 |   466,2 |
--------------------------------------------------------------------------------Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön oston yhteydessä 1.1.2009 suoritettiin
sulautumisvastikkeena 6 800 000 A-osaketta, joiden nimellisarvo oli 2,00 euroa 
per osake ja hinta 6,00 euroa per osake. Vastikkeesta 13,6 miljoonaa euroa   
kirjattiin osakepääomaan ja 27,2 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman rahastoon. 
Yhtiö jatkaa toimintaansa Aktia-konsernissa nimellä Aktia Vahinkovakuutus Oy.  

Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus laskea
kannustetarkoituksessa liikkeeseen osakkeita konsernin avainhenkilöille. Aktia 
Oyj:n hallitus päätti 30.3.2009 valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun    
osakeannin nimetyille henkilöille yhtiön korkeimmassa operatiivisessa johdossa. 
Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 12 490 uuttaa A-osaketta, joiden      
merkintähinta oli 6,00 euroa per osake ja nimellisarvo 2,00 euroa per osake. 74 
940 euron vastikkeesta 24 980 euroa kirjattiin osakepääomaan ja 49 960 euroa  
vapaan oman pääoman rahastoon.                         

Konsernin kehitys neljännesvuosittain                      
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/2 | 10-12/ | 7-9/2 | 4-6/2 | 1-3/2 |
|        | /2009 | 2009 | 2009 | 009  | 2008  | 008  | 008  | 008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate   | 39,8 | 40,5 | 39,4 | 32,5 | 26,7  | 25,2 | 25,3 | 23,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,0  | 0,0 | 0,5 | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 1,3  | 0,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot | 14,5 | 11,3 | 11,0 | 9,5  | 9,3  | 9,4  | 11,8 | 10,6 |
| netto     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutus | 3,2  | 3,8 | 1,7 | 5,4  | -42,9 | -2,0 | 5,1  | 6,0  |
| netto     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuut | 1,5  | 6,3 | 5,5 | 2,0  | -   | -   | -   | -   |
| usnetto    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvaroj | -8,2 | 3,7 | 5,7 | -0,4 | -3,2  | -3,0 | 1,7  | 1,2  |
| en ja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
| -velkojen   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nettotuotot  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiint | 0,1  | 0,1 | 0,1 | 0,1  | 3,1  | 1,3  | 0,4  | 1,3  |
| eistöjen   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nettotuotot  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 0,5  | 1,2 | 1,0 | 0,8  | 8,0  | 3,0  | 2,1  | 1,8  |
| n muut tuotot |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 51,4 | 66,8 | 65,0 | 50,0 | 1,0  | 33,9 | 47,6 | 44,8 |
| n tuotot   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökul | -21,8 | -18, | -18, | -20,3 | -15,2 | -12,7 | -16,7 | -16,0 |
| ut      |    | 3  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -12,9 | -9,5 | -11, | -10,7 | -10,1 | -8,8 | -10,2 | -9,3 |
| hallintokulut |    |   | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen | -   | -  | -  | 0,1  | -   | -   | -   | 0,0  |
| liikearvon  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| tuloutus   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    | -1,6 | -1,8 | -1,7 | -1,8 | -1,3  | -1,6 | -1,5 | -1,3 |
| aineellisista |    |   |   |    |    |    |    |    |
| ja      |    |   |   |    |    |    |    |    |
| aineettomista |    |   |   |    |    |    |    |    |
| hyödykkeistä |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | -6,4 | -6,5 | -5,2 | -5,4 | -4,4  | -3,6 | -4,4 | -3,7 |
| n muut kulut |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | -42,7 | -36, | -37, | -38,0 | -31,0 | -26,7 | -32,9 | -30,3 |
| n kulut    |    | 1  | 4  |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumi | -0,3 | -  | -0,2 | 0,0  | -0,3  | 0,3  | 0,8  | -   |
| stappiot ja  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| arvonalentum |    |   |   |    |    |    |    |    |
| isen peruutus |    |   |   |    |    |    |    |    |
| aineellisista |    |   |   |    |    |    |    |    |
| ja      |    |   |   |    |    |    |    |    |
| aineettomista |    |   |   |    |    |    |    |    |
| hyödykkeistä |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumi | -5,5 | -8,5 | -16, | -1,6 | -0,4  | -0,3 | 0,0  | 0,0  |
| stappiot   |    |   | 2  |    |    |    |    |    |
| luotoista ja |    |   |   |    |    |    |    |    |
| muista    |    |   |   |    |    |    |    |    |
| sitoumuksista |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     | -0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0  | 0,0  | 0,3  | 0,1  | -0,2 |
| osakkuusyrity |    |   |   |    |    |    |    |    |
| sten     |    |   |   |    |    |    |    |    |
| tuloksesta  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 2,6  | 22,4 | 11,7 | 10,3 | -30,7 | 7,4  | 15,7 | 14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilinpäätöstiedotteen Liitetiedot                        

Liite 1 osavuosikatsauksen laatimisperusteet ja olennaiset           
tilinpäätösperiaatteet                             

Osavuosikatsauksen laatimisperusteet                      
Aktia Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten  
kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)    
mukaisesti.                                   

Osavuosikatsaus 1.1.-31.12.2009 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset      
-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia  
liitteitä, joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee
tutustua yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 kanssa.          

Taseen luvut esitetään pääasiassa miljoonissa euroissa.             

Aktia Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian kotisivuilta 
osoitteesta www.aktia.fi.                            

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet                        
Osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu         
vuositilinpäätökseen 31.12.2008 sovellettuja tilinpäätöksen           
laatimisperiaatteita.                              

Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu niin, että vakuutustoimintojen      
nettotuotot, joihin kuuluvat vakuutusmaksutulot, sijoitustoiminnan nettotuotot, 
maksetut vakuutuskorvaukset ja vastuuvelan muutos, esitetään nettona      
liiketoiminnan tuotoissa. Tämä nettotulos esitetään erikseen          
henkivakuutustoiminnasta (henkivakuutusnetto) ja vahinkovakuutustoiminnasta   
(vahinkovakuutusnetto).                             

Tytäryhtiöitä Aktia Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab koskevat tietyt lunastuslausekkeet ja ne on IAS 32.25(a):n   
mukaisesti siirretty vähemmistön osuudesta velaksi 31.12.2008. Vuonna 2009 tämän
velan muutos kirjataan henkilöstökuluihin.                   

Tilinpäätösperiaatteita on tarkennettu entisestään koskien saamistodistuksia.  
Maksukyvyttömyyden lisäksi saamistodistukset tutkitaan yksilöllisesti      
arvonalennustarpeen arvioimiseksi, jos arvopaperin kurssi on laskenut yli 50  
prosenttia ja instrumentin luottoluokitus on laskenut alle Investment Grade   
-luokituksen (BB+, Ba1 tai alhaisempi).                     

Uudet, vuodesta 2009 alkaen voimassa olevat tilinpäätösstandardit        

IAS 1 Tilinpäätöstietojen esittäminen (muutettu)                
Standardia on muutettu, jotta se antaisi enemmän tietoja yhtiöiden analysointia 
ja vertailua varten. Konserni käyttää uudistettua IAS 1:tä 1.1.2009 alkaen.   
Konserni ilmoittaa tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman sekä erittelyn    
konsernin omien varojen muutoksesta. Laajaan tuloslaskelmaan sisältyvät ne   
muutokset oman pääoman erissä, jotka eivät liity osakkeenomistajiin, kun taas  
konsernin oman pääoman muutos sisältää omistajien kanssa tehdyt liiketoimet.  
Konsernin tase esitetään likviditeettijärjestyksessä.              

IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelma                          
Tulkinta käsittelee kanta-asiakasohjelmien käsittelyä tilinpäätöksessä.     
Konsernissa käytössä ollut Aktia Bonus -bonusohjelma lakkautetaan. Bonusohjelmaa
on jo kirjanpidossa käsitelty IFRIC 13 -standardin mukaisesti, minkä vuoksi   
tämän standardin käyttöön otto ei vaikuta konsernin tulokseen tai taloudelliseen
asemaan. Bonusvelka on vertailuvuoden 2008 osalta siirretty muista veloista   
siirtovelkoihin.                                

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit tiedot (muutettu)                  
Standardia on muutettu, jotta se antaisi parempaa tietoa mm. käypään arvoon   
arvostamisen perusteista ja rahoitusinstrumentteihin liittyvistä        
maksuvalmiusriskeistä. Konsernin tilinpäätöstä on täydennetty voimaan astuneiden
laajentuneiden vaatimusten mukaisesti.                     

Liite 2 Segmenttiraportointi                          
Segmentit                                    
1.1.2009 alkaen segmentit ovat Pankkitoiminta, Varainhoito, Henkivakuutus,   
Vahinkovakuutus ja Muut. Uuden segmenttijaon mukaiset vertailuluvut vuodelta  
2008 julkaistiin 8.4.2009.                           

Pankkitoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n konttoritoiminta,    
yrityspankki ja treasury sekä tytäryhtiöt Aktia Hypoteekkipankki Oyj, Aktia   
Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja kiinteistönvälitysyhtiöt.   
Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n Helsingin yksityispankki ja     
tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset Management Oy Ab. Henkivakuutus
koostuu Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Vahinkovakuutus-segmentti käsittää Aktia  
Vahinkovakuutus Oy:n. Muut sisältää Aktia Oyj:n konsernihallinnon ja tietyt   
Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot, joita ei ole allokoitu       
segmenteille. Tähän segmenttiin kuuluu myös Vasp-Invest Oy.           

Allokointiperiaatteet                              
Segmenttien, erityisesti Pankkitoiminnan, korkokatteisiin sisältyvät otto- ja  
antolainauksen marginaalit. Otto- ja antolainauksen viitekorkojen ja      
uudelleenhinnoitteluajankohtien eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään 
konsernin sisäisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury  
vastaa johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja     
taseensuojaustoimenpiteistä. Segmentit saavat hyväkseen tai niitä rasittaa   
sisäinen korko keskimääräisen likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson 
aikana. Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan segmenteille eri    
jakoperusteiden mukaisesti. Aktia ei toistaiseksi allokoi omia varoja      
segmenteille. Muut koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida 
segmenteille. Aktia-konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin segmentin sisällä, jos yksiköt kuuluvat   
samaan segmenttiin. Konsernin sisäiset eri segmentteihin kuuluvien juridisten  
yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden   
osuus tuloksesta ja vähemmistön osuus kuuluvat eliminointeihin.         

Konsernin segmenttiraportti                           

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma      | Pankkitoim |     | Varainhoito  |      |
|             |   inta  |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 1-12/2009 | 1-12/200 |   1-12/2009 | 1-12/2008 |
|             |      |    8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |   146,9 |   93,6 |      2,6 |    1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot       |    0,1 |   0,3 |      0,0 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto   |    33,7 |   29,4 |     13,2 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto    |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto   |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja    |    3,1 |   -2,9 |     -0,2 |   -0,6 |
| -velkojen nettotuotot  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen  |    0,0 |   0,1 |       - |     - |
| nettotuotot       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |    9,9 |   3,7 |      0,1 |    0,1 |
| tuotot          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot  |   193,7 |  124,2 |     15,6 |   12,5 |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     |   -36,0 |  -34,7 |     -8,1 |   -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut    |   -57,3 |  -46,8 |     -4,9 |   -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon |     - |    - |       - |     - |
| tuloutus         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja |      |     |        |      |
| aineettomista      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä      |    -2,3 |   -2,0 |     -0,8 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   -11,6 |   -9,0 |     -1,0 |   -0,6 |
| kulut          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   |   -107,3 |  -92,4 |     -14,7 |   -9,3 |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen     |      |     |        |      |
| peruutus aineellisista  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista     |     - |    - |       - |     - |
| hyödykkeistä       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot  |      |     |        |      |
| luotoista ja muista   |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista      |   -31,0 |   -0,7 |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |     - |    - |       - |     - |
| tuloksesta        |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    55,4 |   31,1 |      0,9 |    3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma      | Henkivakuu |     | Vahinkovakuut |      |
|             |    tus  |     |      us  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 1-12/2009 | 1-12/200 |   1-12/2009 | 1-12/2008 |
|             |      |    8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot       |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto   |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto    |    22,2 |   27,8 |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto   |     - |    - |     14,3 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja    |     - |    - |       - |     - |
| -velkojen nettotuotot  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen  |     - |    - |       - |     - |
| nettotuotot       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |     - |    - |      0,4 |     - |
| tuotot          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot  |    22,2 |   27,8 |     14,7 |     - |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     |    -5,5 |   -7,1 |     -13,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut    |    -7,4 |   -5,8 |     -7,0 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon |     - |    - |       - |     - |
| tuloutus         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja |      |     |        |      |
| aineettomista      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä      |    -0,4 |   -0,4 |     -0,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |     - |    - |     -0,5 |     - |
| kulut          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   |   -13,3 |  -13,4 |     -21,7 |     - |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen     |      |     |        |      |
| peruutus aineellisista  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista     |     - |    - |       - |     - |
| hyödykkeistä       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot  |      |     |        |      |
| luotoista ja muista   |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista      |     - |    - |     -0,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |     - |    - |       - |     - |
| tuloksesta        |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    8,9 |   14,4 |     -7,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen   |    2,7 |  -47,7 |     -7,7 |     - |
| vaikutus konsernin    |      |     |        |      |
| liikevoittoon      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma      |   Muut  |     | Eliminoinnit  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 1-12/2009 | 1-12/200 |   1-12/2009 | 1-12/2008 |
|             |      |    8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |    2,0 |   5,1 |      0,8 |    0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot       |    1,8 |   2,3 |     -1,4 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto   |    8,4 |   3,3 |     -8,9 |   -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto    |     - |    - |     -8,2 |   -61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto   |     - |    - |      0,8 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja    |    -3,5 |   0,1 |      1,5 |     - |
| -velkojen nettotuotot  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen  |    0,5 |   6,2 |     -0,1 |   -0,2 |
| nettotuotot       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |    3,0 |   12,4 |     -9,8 |   -1,2 |
| tuotot          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot  |    12,2 |   29,3 |     -25,2 |   -66,6 |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     |   -16,0 |  -12,9 |     -0,1 |   -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut    |    14,1 |   11,3 |     17,7 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon |     - |    - |      0,1 |     - |
| tuloutus         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja |      |     |        |      |
| aineettomista      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä      |    -2,1 |   -1,6 |     -0,7 |   -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   -10,1 |   -6,9 |     -0,2 |    0,2 |
| kulut          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   |   -14,1 |  -10,0 |     16,9 |    4,2 |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen     |      |     |        |      |
| peruutus aineellisista  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista     |     - |   1,0 |     -0,6 |   -0,3 |
| hyödykkeistä       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot  |      |     |        |      |
| luotoista ja muista   |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista      |    -0,1 |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |     - |    - |      0,3 |    0,2 |
| tuloksesta        |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    -2,0 |   20,3 |     -8,5 |   -62,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma      |  Konserni |     |        |      |
|             | yhteensä  |     |        |      |
|             |       |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 1-12/2009 | 1-12/200 |        |      |
|             |      |    8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |   152,2 |  101,0 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot       |    0,6 |   1,4 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto   |    46,3 |   41,0 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto    |    14,0 |  -33,8 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto   |    15,2 |    - |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja    |    0,8 |   -3,4 |        |      |
| -velkojen nettotuotot  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen  |    0,4 |   6,0 |        |      |
| nettotuotot       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |    3,6 |   15,0 |        |      |
| tuotot          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot  |   233,1 |  127,2 |        |      |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut     |   -79,2 |  -60,6 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut    |   -44,8 |  -38,4 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivisen liikearvon |    0,1 |    - |        |      |
| tuloutus         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja |      |     |        |      |
| aineettomista      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeistä      |    -6,9 |   -5,7 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   -23,4 |  -16,2 |        |      |
| kulut          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut   |   -154,2 |  -120,9 |        |      |
| yhteensä         |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumisen     |      |     |        |      |
| peruutus aineellisista  |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja aineettomista     |    -0,6 |   0,7 |        |      |
| hyödykkeistä       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot  |      |     |        |      |
| luotoista ja muista   |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| sitoumuksista      |   -31,7 |   -0,7 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |    0,3 |   0,2 |        |      |
| tuloksesta        |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |    47,0 |   6,6 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |  Pankkitoi |     |  Varainhoito |      |
|             | minta   |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 31.12.2009 | 31.12.20 |  31.12.2009 | 31.12.200 |
|             |      |    08 |        |     8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |   336,4 |  502,5 |      0,1 |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään |      |     |        |      |
| arvoon          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat      |    3,6 |   4,5 |       - |     - |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |  2 655,8 | 2 355,0 |      7,3 |   13,2 |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset |  6 173,7 | 5 520,2 |     34,4 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusidonnaisen    |     - |    - |       - |     - |
| vastuuvelan sijoitukset |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |   662,9 |  465,9 |      5,0 |    7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |  9 832,4 | 8 848,1 |     46,8 |   38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset       |  4 607,1 | 4 898,8 |     154,7 |   130,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   |  2 758,1 | 2 134,1 |       - |     - |
| velkakirjat       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka       |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        |  1 508,7 | 1 174,5 |      6,7 |   15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |  8 874,0 | 8 207,4 |     161,4 |   146,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |  Henkivaku |     |  Vahinkovakuu |      |
|             | utus    |     | tus      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 31.12.2009 | 31.12.20 |  31.12.2009 | 31.12.200 |
|             |      |    08 |        |     8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |    3,1 |   13,4 |      5,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään |      |     |        |      |
| arvoon          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat      |    10,4 |   14,9 |      8,4 |     - |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |   664,9 |  648,6 |     101,1 |     - |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusidonnaisen    |   208,9 |  148,1 |       - |     - |
| vastuuvelan sijoitukset |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |    19,4 |   21,5 |     38,5 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |   906,6 |  846,6 |     153,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset       |     - |    - |       - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   |     - |    - |       - |     - |
| velkakirjat       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka       |   805,1 |  777,2 |     109,7 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        |    14,1 |   11,1 |     19,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |   819,2 |  788,3 |     129,4 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |  Muut   |     |  Eliminoinnit |      |
|             |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 31.12.2009 | 31.12.20 |  31.12.2009 | 31.12.200 |
|             |      |    08 |        |     8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |     - |    - |     -4,3 |   -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään |      |     |        |      |
| arvoon          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat      |     - |    - |       - |     - |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |    30,0 |   37,0 |     -26,1 |   -16,4 |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset |    0,1 |   0,1 |     -66,6 |   -11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusidonnaisen    |     - |    - |       - |     - |
| vastuuvelan sijoitukset |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |    20,7 |  120,4 |    -337,3 |  -312,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |    50,7 |  157,4 |    -434,2 |  -350,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset       |    2,2 |   1,6 |     -10,4 |   -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   |     - |    - |     -10,2 |   -15,3 |
| velkakirjat       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka       |     - |    - |      9,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        |   258,8 |  228,0 |    -144,3 |  -117,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |   261,0 |  229,6 |    -155,3 |  -148,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase           |  Konserni |     |        |      |
|             | yhteensä  |     |        |      |
|             |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 31.12.2009 | 31.12.20 |        |      |
|             |      |    08 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |      |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat      |   341,0 |  506,3 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään |      |     |        |      |
| arvoon          |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostettavat      |    22,5 |   19,5 |        |      |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |  3 433,0 | 3 037,3 |        |      |
| rahoitusvarat      |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset |  6 141,6 | 5 526,2 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusidonnaisen    |   208,9 |  148,1 |        |      |
| vastuuvelan sijoitukset |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat        |   409,0 |  302,6 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |  10 555,8 | 9 540,1 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset       |  4 753,6 | 5 015,3 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut   |  2 747,9 | 2 118,7 |        |      |
| velkakirjat       |      |     |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka       |   924,4 |  777,2 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat        |  1 663,7 | 1 312,1 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |  10 089,7 | 9 223,3 |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 3 Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset             

--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009               | Nimellismää | Varat,  | Velat,  |
|                    | rä yhteensä | käyvät  | käyvät  |
|                    |       | arvot   | arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            | 2 627,5   | 56,8   | 21,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 2 627,5   | 56,8   | 21,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            | 960,0    | 41,8   | 0,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 960,0    | 41,8   | 0,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on     |       |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)          | 7 051,0   | 107,7   | 106,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 179,6    | 3,1    | 3,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)          | 112,7    | 0,1    | 0,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)     | 8,4     | 0,5    | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 7 351,8   | 111,4   | 109,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            | 10 638,5  | 206,3   | 128,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 179,6    | 3,1    | 3,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset            | 112,7    | 0,1    | 0,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       | 8,4     | 0,5    | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 10 939,3  | 210,0   | 132,2   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2008              | Nimellismää | Varat,  | Velat,  |
|                    | rä yhteensä | kä    | käyvät  |
|                    |       | yvät   | arvot   |
|                    |       | arvot   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            | 1 588,5   | 38,1   | 11,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 1 588,5   | 38,1   | 11,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus          |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            | 960,0    | 25,4   | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 960,0    | 25,4   | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on     |       |      |      |
| arvostettu tuloksen kautta       |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset *)          | 6 662,2   | 67,0   | 65,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 255,9    | 4,1    | 4,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset **)          | 192,8    | 1,8    | 0,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset **)     | 8,6     | 0,6    | 0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 7 119,6   | 73,5   | 71,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset yhteensä     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset            | 9 210,7   | 130,5   | 78,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset          | 255,9    | 4,1    | 4,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset            | 192,8    | 1,8    | 0,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset       | 8,6     | 0,6    | 0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 9 668,1   | 137,0   | 84,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt  |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen           |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 744,5 (6 244,8) miljoonaa euroa.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


Taseen ulkopuoliset sitoumukset                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                    | 31.12.200 | 31.12.2008 |
|                           | 9     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut    |      |      |
| sitoumukset                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                      | 49,9   | 54,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset     | 7,3    | 7,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat      |      |      |
| sitoumukset                     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt          | 506,6   | 454,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset     | 11,7   | 12,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset           | 575,5   | 528,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Liite 4 Konsernin riskipositiot                         

Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus ja vastuut               
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto         | 12/200 | 9/2009 | 6/2009 | 3/2009 | 12/2008 |
|               | 9   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   | 329,0 | 324,5  | 312,9  | 300,5  | 309,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat   | 222,8 | 222,2  | 185,1  | 173,6  | 143,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat         | 551,8 | 546,7  | 498,0  | 474,1  | 452,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja         | 3   | 3 220,7 | 3 122,2 | 3 062,8 | 3 040,5 |
| vastapuoliriskien      | 147,5 |     |     |     |     |
| riskipainotettu määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien       | -   | -    | -    | -    | -    |
| riskipainotettu määrä 1)  |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien   | 312,7 | 272,7  | 272,7  | 272,7  | 272,7  |
| riskipainotettu määrä    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät    | 3   | 3 493,4 | 3 394,8 | 3 335,5 | 3 313,2 |
| yhteensä          | 460,2 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %    | 15,9  | 15,7  | 14,7  | 14,2  | 13,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen | 9,5  | 9,3   | 9,2   | 9,0   | 9,3   |
| suhde, %          |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minimipääomavaade      | 276,8 | 279,5  | 271,6  | 266,8  | 265,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien    | 275,0 | 267,3  | 226,4  | 207,3  | 187,3  |
| varojen ja minimivaateen  |    |     |     |     |     |
| erotus)           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska        
nettovaluuttapositioiden yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 2 % omista    
varoista.                                    


--------------------------------------------------------------------------------
|               |    |     |     | (milj. euroa)   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat         | 12/200 | 9/2009 | 6/2009 | 3/2009 | 12/2008 |
|               | 9   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 163,0 | 163,0  | 163,0  | 163,0  | 163,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot          | 44,6  | 44,6  | 44,6  | 44,6  | 44,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 32,7  | 30,0  | 30,2  | 24,0  | 24,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien   | 70,7  | 70,7  | 70,7  | 70,7  | 93,5  |
| voitto           |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto        | 38,0  | 31,4  | 17,4  | 6,7   | 9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. osinkovaraus      | -12,9 | -7,5  | -5,0  | 0,0   | -0,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 336,0 | 332,1  | 320,8  | 309,0  | 334,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat hyödykkeet | -7,0  | -7,5  | -8,0  | -8,4  | -8,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus  | -   | -    | -    | -    | -17,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   | 329,0 | 324,5  | 312,9  | 300,5  | 309,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto    | 13,3  | 14,9  | -16,3  | -21,6  | -47,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toissijaiset omat   | 45,0  | 45,0  | 45,0  | 45,0  | 45,0  |
| varat            |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuudebentuurit      | 164,5 | 162,3  | 156,4  | 150,3  | 163,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. vakuutusyhtiöomistus  | -   | -    | -    | -    | -17,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset omat varat   | 222,8 | 222,2  | 185,1  | 173,6  | 143,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat yhteensä     | 551,8 | 546,7  | 498,0  | 474,1  | 452,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit            
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastuut 12/2009 |        |         | (milj. euroa)  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino       | Taseen varat  | Taseen     | Yhteensä    |
|             |        | ulkopuoliset  |         |
|             |        | sitoumukset   |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %           | 1 237,9    | 33,5      | 1 271,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %          | 1 158,8    | -        | 1 158,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %          | 1 205,9    | 271,0      | 1 477,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %          | 4 528,9    | 88,0      | 4 616,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %          | -       | 0,6       | 0,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %          | 586,4     | 76,7      | 663,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %          | 621,9     | 97,5      | 719,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %          | 12,4      | 0,7       | 13,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 9 352,3    | 568,1      | 9 920,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset *)     | 268,4     | -        | 268,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 9 620,7    | 568,1      | 10 188,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset, Basel 2 |      |      | (milj.   |
|                    |      |      | euroa)   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino  | 12/2009  | 9/2009   | 6/2009   | 3/2009   | 12/2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %     | -     | -     | -     | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %     | 115,9   | 111,3   | 101,6   | 89,7    | 80,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %     | 252,5   | 341,9   | 291,8   | 290,8   | 335,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %     | 1 596,8  | 1 567,2  | 1 516,6  | 1 470,1  | 1 421,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %     | 0,1    | 4,8    | 3,5    | 3,0    | 2,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %     | 466,1   | 457,8   | 447,2   | 439,1   | 426,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %    | 673,3   | 694,0   | 702,5   | 720,9   | 720,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %    | 19,1   | 22,4    | 32,7    | 24,0    | 11,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 3 123,7  | 3 199,6  | 3 096,0  | 3 037,6  | 2 998,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset | 23,8   | 21,1    | 26,2    | 25,2    | 42,1    |
| *)      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 3 147,5  | 3 220,7  | 3 122,2  | 3 062,8  | 3 040,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa               |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä (milj. euroa)           
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi   | 200 | 200 | 200 | 200 | | 12/20 | 9/200 | 6/200 | 3/200 | 12/20 |
|      | 6  | 7  | 8  | 9  | | 09  | 9   | 9   | 9   | 08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuo | 140 | 145 | 150 | 204 |  |    |    |    |    |   
| 
| tot    | ,6 | ,2 | ,5 | ,7 | |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3    |   |   | 145 | 166 | |    |    |    |    |    |
| vuoden  |   |   | ,4 | ,8 | |    |    |    |    |    |
| keskiarvo |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiv |   |   |   |   | | 25,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| isen   |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
| riskin  |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
| pääomavaa |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
| de    |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipain |   |   |   |   | | 312,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 |
| otettu  |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
| määrä,  |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
| Basel 2  |   |   |   |   | |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Operatiivisen riskin pääomavaade on 15 % kolmen vuoden bruttotuottojen     
keskiarvosta.                                  
15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten kolmen vuoden      
bruttotuotot keskimäärin x riskipainokerroin 8%                 

Konglomeraatin vakavaraisuus (milj. euroa)                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto        | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | 3/2009 | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ensisijaiset  | 400,7  | 393,4  | 378,5  | 372,2  | 359,7  |
| omat varat        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialakohtaiset varat  | 233,2  | 232,1  | 178,2  | 143,8  | 161,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet ja | -120,0 | -108,5 | -93,0  | -94,6  | -101,9  |
| erityiset vähennykset   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toimialakohtaiset  | -    | -    | -    | -    | -    |
| varat, joita ei voi    |     |     |     |     |     |
| siirtää          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin omat varat | 513,9  | 517,0  | 463,7  | 421,4  | 419,2  |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminnan      | 279,4  | 282,1  | 273,8  | 268,7  | 266,6  |
| pääomavaade        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoiminnan     | 47,1  | 47,6  | 47,9  | 47,9  | 43,5   |
| pääomavaade        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien varojen minimimäärä | 326,5  | 329,6  | 321,6  | 316,5  | 310,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konglomeraatin      | 187,4  | 187,4  | 142,1  | 104,8  | 109,1  |
| vakavaraisuus       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %   | 157,4 % | 156,9 % | 144,2 % | 133,1 % | 135,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus on laadittu          
konsolidointimenetelmällä ja perustuu voimassa olevaan rahoitus- ja       
vakuutusryhmittymän valvonnasta annettuun lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan 
ohjeisiin.                                   

Liite 5 Ostetut toiminnat                            
Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa toteutettiin           
sulautumissuunnitelman mukaisesti 1.1.2009, minkä jälkeen vakuutustoimintaa   
harjoittaa Aktia Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus.   

Aktia Oyj laski sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena     
liikkeeseen 6 800 000 uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden    
arvostus on tehty vuodenvaihteessa tehtyjen kauppojen perusteella.       

Hankintahetken taseen laadinnan yhteydessä tutkittiin myös asiakaskohtaisten  
aineettomien hyödykkeiden esiintyminen. Veritas Vahinkovakuutuksen asiakaskanta
oli sulautumishetkellä 70 000. Kunkin asiakkuuden arvoksi määriteltiin 20 euroa,
jolloin hankitun aineettoman oikeuden arvoksi tuli 1 400 000 euroa, joka    
poistetaan kahden vuoden aikana. Muilla aineettomilla hyödykkeillä ei katsottu 
olevan arvoa hankintahetken taseessa.                      

Vakuutusteknisen vastuuvelan nykyarvoa on tarkistettu käyvän arvon arvion mukaan
IFRS-sääntöjen 4.32 ja 4.31 mukaisesti. Myös vastuuvelkaan sisältyvä      
tasoitusmäärä on IFRS-sääntöjen mukaan laskennallisten verojen vähentämisen   
jälkeen kirjattu omaan pääomaan.                        

Koska alustavan hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät       
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 139 856,09 euroa     
negatiivista liikearvoa, joka tuloutetttin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 
aikana.                                     

Vuonna 2009 Aktia Vahinkovakuutus Oy:n liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat  
14,7 (-) miljoonaa euroa ja kauden tulos verojen jälkeen -5,7 (-) miljoonaa   
euroa.                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)  |          | 1.1.2009     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Veritas      | Käyvän arvon   | Veritas      |
|         | Vahinkovakuutus  | oikaisu      | Vahinkovakuutukse |
|         |          |          | n hankintahetken |
|         |          |          | tase       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat      |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa ja     | 18,0       |          | 18,0       |
| pankkisaamiset  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukse | 75,8       |          | 75,8       |
| t        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja   | 30,1       | 2,2        | 32,3       |
| osuudet     |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä    | 105,9       | 2,2        | 108,1       |
| olevat      |          |          |          |
| rahoitusvarat  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt   | 11,1       | 15,1       | 26,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat   | 1,7        | 1,4        | 3,1        |
| hyödykkeet    |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset | 0,8        |          | 0,8        |
| hyödykkeet    |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat    | 22,7       |          | 22,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset  | 1,4        |          | 1,4        |
| verosaamiset   |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä  | 161,5       | 18,7       | 180,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat      |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka   | 99,1       | 12,0       | 111,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat    | 13,9       | 0,7        | 14,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset  | 10,3       | 1,6        | 11,9       |
| verovelat    |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä  | 123,4       | 14,2       | 137,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat netto   |          |          | 42,6       |
| IFRS:n mukaan  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulautumisvastik |          |          | 40,8       |
| e        |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut    |          |          | 1,6        |
| hankintamenot  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinta-arvo  |          |          | 42,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista on maksettu käteisellä   |          | 1,6        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista sulautumisvastikkeena maksettu 6 800 000 Aktia | 40,8       |
| Oyj:n osaketta á 6 euroa                 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Erotus = negatiivinen liikearvo   |          | 0,1        |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 6 Vakuutustoimintojen nettotuotot                     

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)     | 1-12/2009    | 1-12/2008    | Muutos     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutulo   | 80,5      | 91,0      | -11,6 %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan   | 0,4       | -49,1      | -        |
| nettotuotot      |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut        | -79,8      | -86,7      | -8,0 %     |
| vakuutuskorvaukset   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelan muutos   | 12,8      | 11,0      | 15,9 %     |
| netto         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkivakuutusnetto   | 14,0      | -33,8      | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutusmaksutuotot  | 60,6      | -        | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitustoiminnan   | 1,6       | -        | -        |
| nettotuotot      |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut        | -42,2      | -        | -        |
| vakuutuskorvaukset   |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korvausvastuun muutos | -4,7      | -        | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vahinkovakuutusnetto  | 15,2      | -        | -        |
--------------------------------------------------------------------------------


Tämä raportti ei ole ollut ulkoisen tilintarkastuksen kohteena.         


Helsinki 15.2.2010                               

AKTIA OYJ                                    
Hallitus                                    


Aktia Oyj                                    
PL 207                                     
Mannerheimintie 14                               
00101 Helsinki                                 
Puh. 010 247 5000                                
faksi 010 247 6356                               

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 5000                
Varatoimitusjohtaja, CFO                            
 Stefan Björkman, 
puh. 010 247 5000                                
Sijoittajasuhdevastaava Anna Gabrán,                      
puh.010 247 6501 
ir(at)aktia.fi                                 

Y-tunnus 0108664-3                               
BIC/S.W.I.F.T. HELSFIHH                             

Sijoittajasuhteet                                
PL 207                                     
Mannerheimintie 14 A                              
00101 Helsinki                                 
Puh. 010 247 5000                                
Verkkopalvelu: www.aktia.fi                           
Yhteydenotot: aktia(at)aktia.fi                         
Sähköpostilogiikka:                               
etunimi.sukunimi(at)aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit