Aktia Pankki Oyj - osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2009

Aktia Pankki Oyj                                
Osavuosikatsaus 20.8.2009 
Klo 10.00                                    
Aktia Pankki Oyj - osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2009            Katsauskauden toiminta                             

Tulos                                      

Pankkikonsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuoden ensimmäisellä     
puoliskolla oli 24,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto verojen jälkeen oli 
18,3 miljoonaa euroa.                              

Finanssivalvonta ilmoitti 28.4.2009 hyväksyvänsä sen, että Aktia Pankki Oyj myy 
omistamansa Aktia Henkivakuutuksen osakkeet emoyhtiö Aktia Oyj:lle. Siirto ei  
vaikuttanut Aktia Henkivakuutuksen operatiiviseen toimintaan. Maksettu hinta,  
45,5 miljoonaa euroa, vastasi henkivakuutusyhtiön kirjanpidollista       
substanssiarvoa 28.2.2009. Aktia Henkivakuutus kirjataan lopetettuna toimintona 
pankkikonserniin.                                

Pankkitoiminnan tulos ennen arvonalentumisia oli 40,8 miljoonaa euroa. Luottojen
arvonalentumiset olivat 17,5 miljoonaa euroa.                  

Sijoitusmarkkinoiden tilanne vaikutti negatiivisesti Varainhoito-segmenttiin,  
jonka liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa.                   

Tuotot                                     

Pankkikonsernin tuotot olivat 96,9 miljoonaa euroa, josta korkokate oli 71,7  
miljoonaa euroa. Korkoriskin rajoittamiseksi toteutetut johdannaissopimukset  
paransivat korkokatetta 9,1 miljoonalla eurolla kauden aikana.         

Palkkiotuotot netto olivat 17,7 miljoonaa euroa. Varainhoidosta ja       
arvopaperivälityksestä saatavat palkkiotuotot olivat 5,6 miljoonaa euroa.    
Rahastojen ja vakuutusten välityksen tuotot olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa 
muodostaen 34 prosenttia palkkiotuotoista. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot  
olivat 5,7 miljoonaa euroa. Palkkiokulut olivat 7,5 miljoonaa euroa. Säästö- ja 
paikallisosuuspankkien välittämistä hypoteekkilainoista maksetut palkkiot olivat
1,7 miljoonaa euroa.                              

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa.             

Kulut                                      

Pankkikonsernin kulut olivat 55,4 miljoonaa euroa.               

Henkilöstökulut olivat 23,4 miljoonaa euroa ja muut hallintokulut 21,5 miljoonaa
euroa. Muiden hallintokulujen suurimmat kuluerät liittyivät lähinnä       
tietotekniikkaan, jonka osuus muista hallintokuluista oli 36,55 prosenttia.   

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset olivat 2,3
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,1 miljoonaa euroa, josta  
tilojen vuokrakulut muodostivat suurimman osan.                 

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset                     

Pankkikonsernin taseen loppusumma pieneni vuodenvaihteesta 4,1 prosenttia 9 126 
(31.12.2008; 9 520) miljoonaan euroon kauden lopussa.              

Pankkikonsernin antolainaus yleisölle kasvoi vuodenvaihteesta 7,3 prosenttia 5 
826 (31.12.2008; 5 432) miljoonaan euroon. Kotitalouksien osuus koko      
luottokannasta oli 4 682 miljoonaa euroa eli 80,4 prosenttia. Kotitalouksille  
myönnetyistä lainoista 86,4 prosentilla oli turvaava asuntovakuus (Basel 2   
-vakavaraisuussäännösten mukaisesti). Pois lukien säästö- ja          
paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat, jotka paikallispankit ovat 
sitoutuneet pääomittamaan, pankkikonsernin luotonanto oli 4 655 miljoonaa euroa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat olivat 2 464 (31.12.2008; 2 808) miljoonaa   
euroa. Nämä varat koostuivat pääasiassa pankkitoiminnan likviditeettivarannosta.

Yleisön ja julkisyhteisöjen talletukset olivat yhteensä 3 091 (31.12.2008; 3  
099) miljoonaa euroa.                              

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat ja sijoitustodistukset lisääntyivät 
kauden aikana 22,1 prosenttia 2 587 (31.12.2008; 2 119) miljoonaan euroon.   

Taseen ulkopuoliset sitoumukset olivat 609 (31.12.2008; 533) miljoonaa euroa.  

Pankkikonsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 328 (31.12.2008; 300)   
miljoonaa euroa. Konsernin käyvän arvon rahasto oli 2 (31.12.2008; -35)     
miljoonaa euroa.                                

Vakavaraisuus                                  

Aktia Pankki -konsernin vakavaraisuus oli 14,7 prosenttia verrattuna 13,7    
prosenttiin vuodenvaihteessa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,2     
prosenttia.                                   

Basel 2 -säännösten mukaan laskettu vakavaraisuus parani hyvän tuloksen ja   
rahoitusvarojen positiivisen arvonkehityksen ansiosta. Pankkikonsernin     
vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Se täyttää vakavaraisuustavoitteet ja ylittää 
viranomaisten asettamat vaatimukset selvästi.                  

Luottoluokitus                                 

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Service on vahvistanut  
Aktia Pankki Oyj:lle antamansa lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen 
olevan parhaassa P-1-luokassa (ennallaan). Pitkäaikaisen varainhankinnan    
luokitus on A1 (ennallaan) ja taloudellisen vahvuuden C (ennallaan). Kaikkien  
näkymät ovat vakaat.                              

Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien          
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen Moody's Investors Serviceltä 
saama luottoluokitus on 25.5.2009 alkaen Aa1 (aiemmin Aaa).           

Rahoitusvarojen arvostus                            

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset                 
Saamistodistusten, joiden liikkeeseenlaskijaa ei ole todettu maksukyvyttömäksi, 
arvon lasku ja osakkeiden ja osakeosuuksien arvojen laskut, joita ei pidetä   
pysyvinä tai merkittävinä, kirjataan käyvän arvon rahastoon, joka konsernin   
osalta rahavirtasuojaus mukaan lukien oli 2 miljoonaa euroa laskennallisten   
verojen jälkeen verrattuna -35 miljoonaan euroon 31.12.2008. Rahavirtasuojaus, 
joka koostuu pankkitoiminnan korkokatteen suojaamistarkoituksessa hankittujen  
korkojohdannaisten markkina-arvosta, oli 18,2 (31.12.2008; 12,4) miljoonaa   
euroa.                                     

Kesäkuun lopussa käyvän arvon rahastosta 16 miljoonaa euroa liittyi       
saamistodistusten negatiiviseen arvostuseroon, joka pääasiassa johtui edelleen 
jatkuneesta huonosta markkinalikviditeetistä ja sijoittajien korkeista     
tuottovaatimuksista rahamarkkinoiden yleisen epävarmuuden seurauksena.     
Saamistodistusten negatiiviset arvonmuutokset eivät realisoidu, mikäli     
liikkeeseenlaskija ei menetä maksukykyään tai arvopaperi realisoidaan ennen sen 
erääntymistä.                                  

Käyvän arvon rahaston erittely                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa            | 30.6.2009  | 31.12.2008 | Muutos    |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osakeosuudet     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Pankkitoiminta      | -      | -0,2    | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Henkivakuutustoiminta   | -      | -2,9    | 2,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat saamistodistukset     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Pankkitoiminta      | -16,3    | -26,2    | 9,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Henkivakuutustoiminta   | -      | -18,2    | 18,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus        | 18,2    | 12,4    | 5,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto yhteensä   | 1,9     | -35,1    | 37,0     |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset                      
Osakkeiden tai osakerahastojen sekä saamistodistusten, joiden liikkeeseenlaskija
on todettu maksukyvyttömäksi, merkittävien tai pysyviksi arvioitujen      
arvonlaskujen seurauksena syntyneet arvonalentumiset olivat 0,4 (31.12.2008;  
4,6) miljoonaa euroa. Arvonalentumisista 0,4 miljoonaa euroa koski       
saamistodistuksia.                               

Rahoitusvarojen arvonalentumiset                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa                 | 1-6 2009   | 1-12 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Pankkitoiminta         | 0,4      | 3,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Henkivakuutustoiminta     | -       | 5,1      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osakeosuudet           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|     | Pankkitoiminta           | -       | 1,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
|     | Henkivakuutustoiminta       | -       | 29,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteens |                  | 0,4      | 39,2     |
| ä    |                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset                   

Luotto- ja pankkitakaussaatavien kohdistetut arvon-alentumiset olivat -17,8   
miljoonaa euroa. Aikaisemmin kirjattujen tappioiden palautukset olivat 0,2   
miljoonaa euroa, joten niiden kustannusvaikutus kauden tulokseen oli -17,5   
miljoonaa euroa, kun kustannusvaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli  
-1,6 miljoonaa euroa.                              

Yritysluottojen osuus kaikista arvonalentumisista oli -16,9 miljoonaa euroa,  
josta -10 miljoonaa euroa koskee yhtä suurta asiakaskokonaisuutta, jonka    
toimintaedellytykset ovat likviditeettiongelmien ja markkinoiden laskun vuoksi 
heikentyneet merkittävästi. Rahoittajalla on vakuutena tytäryhtiöiden osakkeita 
ja yrityskiinnityksiä. Asiakaskokonaisuus on Aktian suurin luottovastuu ilman  
kiinteistövakuutta, pörssiosakkeita tai rahoituslaitosten takuita.       

Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia      
arvonalentumiskirjauksia, kun on objektiivista näyttöä siitä, että saatavien  
takaisinmaksuun liittyy epävarmuutta tarkastelun kohteena olevissa       
luottosalkuissa. Kotitalouksien ja pienyritysten ryhmäkohtaiset arvonalentumiset
pysyivät muuttumattomina ollen kauden lopussa 7,4 miljoonaa euroa.       

Pankkikonsernin riskienhallinta                         

Riskipositiot                                  

Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta, mukaan lukien           
rahoitusyhtiötoiminta, yrityspankki, treasury sekä varainhoidon yksiköt.    
Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit                  
Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi ensimmäisen puolivuotiskauden 
aikana. Asuntotarkoituksiin myönnetyt luotot lisääntyivät 7,9 prosenttia 4 354 
miljoonaan euroon, ja niiden osuus koko luottokannasta nousi 74,8 (31.12.2008; 
74,4) prosenttiin. Asuntotarkoituksiin annettujen hypoteekkiluottojen määrä oli 
2 288 (31.12.2008; 1 968) miljoonaa euroa, josta 1 113 miljoonaa euroa oli   
säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.              

Yritysluottojen osuus koko luottokannasta pieneni suunnitelmien mukaisesti   
vuodenvaihteen 14,8 prosentista 14,0 prosenttiin kauden lopussa.        

Aktia Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta   
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto yleisölle oli  
78,9 (31.12.2008; 63,2) miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia koko antolainauksesta


Luottokannan sektorijakauma                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa        | 30.6.2009  | 31.12.2008 | Muutos  | Osuus   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset         | 820     | 804    | 16    | 14,1 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoyhteisöt       | 260     | 220    | 40    | 4,5 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt       | 12     | 12     | 0    | 0,2 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat | 52     | 47     | 5    | 0,9 %   |
| yhteisöt          |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet        | 4 682    | 4 349   | 333   | 80,4 %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 5 826    | 5 432   | 394   | 100,0 %  |
--------------------------------------------------------------------------------


Luotot, joiden maksut olivat 1-30 päivää viivästyneitä, lisääntyivät kauden   
aikana 3,40 prosentista 4,09 prosenttiin luottokannasta taseen ulkopuoliset   
takaussitoumukset mukaan lukien. Luotot, joiden maksut olivat 31-90 päivää   
viivästyneitä, lisääntyivät 0,87 prosentista 0,94 prosenttiin eli noin 56    
miljoonaan euroon. Yli 90 päivää erääntyneet luotot, mukaan lukien       
perintäsaatavat, olivat noin 44 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,74:ää      
(31.12.2008; 0,48) prosenttia koko luottokannasta pankkitakaukset mukaan lukien.

Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan (milj. euroa)      
--------------------------------------------------------------------------------
| Vrk       | 30.6.2009  | % kannasta  | 31.12.2008  | % kannasta  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-30       | 240,8    | 4,09     | 186,6    | 3,53     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta      | 131,6    | 2,23     | 110,3    | 2,01     |
| kotitaloudet   |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31-90      | 55,6    | 0,94     | 47,8     | 0,90     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta      | 47,1    | 0,8     | 34,5     | 0,63     |
| kotitaloudet   |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 91-       | 43,6    | 0,74     | 26,2     | 0,49     |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta      | 22,1    | 0,37     | 16,1     | 0,29     |
| kotitaloudet   |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------Pankkikonsernin rahoitus- ja likviditeettiriskit                
Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy jälleenrahoituksen  
saantiin sekä varojen ja velkojen maturiteettieroihin. Rahoitus- ja       
likviditeettiriskejä hallitaan juridisella yhtiötasolla, eikä pankkikonsernin ja
vakuutusyhtiöiden välillä ole rahoitusyhteyksiä. Pankkikonsernissa tavoitteena 
on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden           
jälleenrahoitustarpeen. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta     
likviditeettitilanne oli hyvä ja tavoite saavutettiin.             
Vastapuoliriskit                                

Konsernirahoituksen likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit           
Konsernirahoituksen hoitama pankkitoiminnan likviditeettisalkku oli kesäkuun  
2009 lopussa 2 425 (31.12.2008; 2 290) miljoonaa euroa. Likviditeetinhallinnan 
ja johdannaissopimusten tekemisen yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä     
hallitaan vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta    
(vähintään Moody'sin A3 tai vastaava), sijoitusvarojen konservatiivisella    
allokoinnilla ja aktiivisella valinnalla sekä määrittämällä vastapuolta ja   
omaisuuslajia koskevat maksimivastuut.                     

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 52 (31.12.2008; 49) prosenttia oli     
sijoituksia vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bond), 36     
(31.12.2008; 45) prosenttia sijoituksia pankkeihin, 10 (31.12.2008;3) prosenttia
sijoituksia valtion takaamiin joukkovelkakirjalainoihin sekä noin 2 (31.12.2008;
3) prosenttia sijoituksia julkiseen sektoriin ja yrityksiin. Rahoitusvaroista  
1,3 prosenttia ei täyttänyt sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia, ja kahdeksan  
arvopaperia, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 32 miljoonaa euroa, ei   
oikeuttanut keskuspankkirahoitukseen.                      

Pankkitoiminnan likviditeetinhallintatoiminnan luottoluokitusjakauma.      

Pankkitoiminnan likviditeetinhallintatoiminnan luottoluokitusjakauma      

--------------------------------------------------------------------------------
|              | 30.6.2009       | 31.12.2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaa            | 55,1 %        | 49,4 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aa1-Aa3          | 35,2 %        | 42,3 %         |
--------------------------------------------------------------------------------
| A1-A3           | 8,3 %         | 4,9 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baa1-Baa3         | 0,5 %         | 0,9 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ba1-Ba3          | 0,2 %         | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| B1-B3           | 0,0 %         | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Caa1 tai huonompi     | 0,0 %         | 0,0 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei luottoluokitusta    | 0,7 %         | 2,5 %          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 100,0 %        | 100,0 %         |
--------------------------------------------------------------------------------


Markkinariskit                                 

Pankkitoiminnan rahoitusvarat on sijoitettu arvopapereihin, ja niiden arvo   
määritetään markkinoiden ja virallisen ostonoteerauksen mukaan. Hankinta-arvon 
merkittävä tai pysyvä lasku verrattuna markkina-arvoon kirjataan tulokseen, kun 
taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän arvon rahastoon laskennallisten verojen  
vähentämisen jälkeen.                              

Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski             
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä olevien    
rahoitusvarojen arvonalentuminen. Kauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu 
hintariskiin liittyvä nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen   
jälkeen +9,9 miljoonaa euroa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden     
prosenttiyksikön koronnousu aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa nettomuutoksen, 
joka 30.6.2009 olisi ollut -26,9 (31.12.2008: -27,2) miljoonaa euroa      
laskennallisten verojen vähennyksen jälkeen.                  

Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja 
uudelleenhinnoitteluajankohtien epätasapainosta ja vaikuttaa korkokatteeseen.  
Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan    
suojaudutaan ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.       

Se, että korot muuttuisivat paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin    
pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana -0,9  
(31.12.2008; -5,4) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite 
on korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan
korkokate paranisi 3,9 (31.12.2008; -6,0) prosenttia, kun rakenteellisen    
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia            

Se, että korot muuttuisivat paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin    
heikentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden aikana -2,9  
(31.12.2008; 6,3) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan tavoite on
korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan  
korkokate heikentyisi -3,4 (31.12.2008; +7,9) prosenttia, kun rakenteellisen  
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia            

Operatiiviset riskit	                              

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu epäselvistä
tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta toiminnasta, tietojen    
epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista tai henkilöstön toimenpiteistä.  
Operatiivisten riskien aiheuttamat vahingot voivat olla välittömiä tai     
välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka 
heikentävät pankin uskottavuutta markkinoilla. Katsauskaudella ei kirjattu   
merkittäviä riskitapahtumia.                          

Henkilöstö                                   

Kokopäiväresursseiksi muutettuna pankkikonsernin henkilöstö väheni 160:lla 718 
resurssiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kokopäiväresurssien keskimääräinen
määrä vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli 794.            

Tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen                  

Katsauskauden päättymisen jälkeen raportoitavia tapahtumia ei ole.       


Loppuvuoden näkymät                               

Pankkikonsernin tuottotason arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2009. Edelleen  
hyvä luottoluokitus ja konsernin entistä vahvempi pääomarakenne mahdollistavat 
jälleenrahoituksen ja maltillisen kasvun myös nykyisessä markkinatilanteessa  

Suhdannetilanne kasvattaa luottotappioita. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden  
jatkuminen voi myös johtaa tällä hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen      
yksittäisten sijoitusten arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi     
kielteisesti pankkikonsernin tulokseen. Sijoittajien korkeammat         
tuottovaatimukset voivat lisäksi johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun 
ja pankkikonsernin vakavaraisuuden alenemiseen.                 

Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä suhdanne- ja    
kilpailutilanteessa.                              


Aktia Pankki Oyj - Pankkikonsernin tilinpäätös                 

Aktia Pankki Oyj on pankkikonsernin emoyhtiö, joka aloitti pankkitoiminnan   
30.9.2008. Koska Aktia Pankki Oyj perustettiin ja se aloitti toimintansa vuoden 
2008 aikana, pankin tilinpäätöksessä ei ole vertailulukuja. Vuositilinpäätös  
1-12 2008 käsittää Aktia Pankin osalta kauden 1.10.-31.12.2008 ja tytäryhtiöiden
osalta kauden 1.1.-31.12.2008.                         

Pankkikonsernin tuloslaskelma                          

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)          | 1-6 2009   | 1-6 2008   | 1-12 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate            | 71,7     | -      | 35,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot          | 0,1     | -      | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot          | 25,2     | -      | 26,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokulut          | -7,5     | -      | -14,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuotot netto       | 17,7     | -      | 11,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen ja -velkojen  | 5,8     | -      | -2,8     |
| nettotuotot           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen      | 0,0     | -      | 2,9     |
| nettotuotot           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot   | 1,6     | -      | 8,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 96,9     | -      | 55,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut         | -23,4    | -      | -13,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut hallintokulut       | -21,5    | -      | -10,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot aineellisista ja    | -2,3     | -      | -1,5     |
| aineettomista hyödykkeistä   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    | -8,1     | -      | -5,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä  | -55,4    | -      | -31,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot ja    | 0,0     | -      | 0,4     |
| arvonalentumisenperuutus    |       |       |       |
| aineellisista ja aineettomista |       |       |       |
| hyödykkeistä          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista | -17,5    | -      | -0,5     |
| ja muista sitoumuksista     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten     | 0,5     | -      | 0,2     |
| tuloksesta           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto jatkuvista     | 24,5     | -      | 24,6     |
| toiminnoista          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              | -6,2     | -      | -5,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto jatkuvista    | 18,3     | -      | 19,1     |
| toiminnoista          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto lopetetuista   | -1,8     | -      | -34,9    |
| toiminnoista          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto          | 16,5     | -      | -15,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Pankki Oyj:n       | 17,4     | -      | -16,4    |
| osakkeenomistajien osuus    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus        | -0,9     | -      | 0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 16,5     | -      | -15,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, josta Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus,   |
| euroa                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot       | 6 407 745,52 | -      | 6 164 833,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot       | -596 129,27 | -      | -11 625   |
|                 |       |       | 755,27    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 5 811 616,25 | -      | -5 460    |
|                 |       |       | 921,86    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaisessa tuloksessa ei ole laimennusvaikutusta.           |
--------------------------------------------------------------------------------

Pankkikonsernin laaja tuloslaskelma                       

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 1-6 2009  | 1-6 2008  | 1-12 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto jatkuvista     | 18,3    | -      | 19,1     |
| toiminnoista           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | 10,2    | -      | -29,1    |
| rahoitusvarojen arvostuksen    |       |       |       |
| muutos käypään arvoon       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten arvostuksen | 5,8     | -      | 13,6     |
| muutos käypään arvoon       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | 0,0     | -      | 1,0     |
| rahoitusvarojen kirjaus      |       |       |       |
| tuloslaskelmaan          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten kirjaus   | 0,0     | -      | -0,3     |
| tuloslaskelmaan          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman   | 34,3    | -      | 4,3     |
| tulos jatkuvista toiminnoista   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto lopetetuista    | -1,8    | -      | -34,9    |
| toiminnoista           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | -11,3    | -      | -40,1    |
| rahoitusvarojen arvostuksen    |       |       |       |
| muutos käypään arvoon       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten arvostuksen | -      | -      | -      |
| muutos käypään arvoon       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | 0,3     | -      | 24,4     |
| rahoitusvarojen kirjaus      |       |       |       |
| tuloslaskelmaan          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtasuojausten kirjaus   | -      | -      | -      |
| tuloslaskelmaan          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman   | -12,8    | -      | -50,5    |
| tulos lopetetuista toiminnoista  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloslaskelman   | 21,5    | -      | -46,2    |
| tulos               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloslaskelman tulos    |       |       |       |
| josta:              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Pankki Oyj:n        | 22,3    | -      | -46,3    |
| osakkeenomistajien osuus     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         | -0,8    | -      | 0,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 21,5    | -      | -46,2    |
--------------------------------------------------------------------------------


Pankkikonsernin tase                              

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)         | 30.6.200 | 31.12.20 | Förändrin | 30.6.2008 |
|                | 9    | 08    | g     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat             |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset varat         | 284,7  | 506,3  | -43,8 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon | 3,9   | 19,5   | -79,8 %  | -     |
| arvostettavat rahoitusvarat  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset       | 2 463,5 | 2 808,4 | -12,3 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet      | 22,3   | 211,5  | -89,5 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat       | 2 485,8 | 3 019,9 | -17,7 %  | -     |
| rahoitusvarat         |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät   | 30,9   | 35,9   | -13,9 %  | -     |
| sijoitukset          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      | 199,2  | 137,0  | 45,4 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset luottolaitoksilta   | 165,7  | 100,5  | 64,8 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset yleisöltä ja     | 5 826,4 | 5 431,6 | 7,3 %   | -     |
| julkisyhteisöiltä       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja muut saamiset    | 5 992,1 | 5 532,2 | 8,3 %   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisen      | -    | 148,1  | N/A    | -     |
| vastuuvelan sijoitukset    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset osakkuusyrityksiin | 3,0   | 2,8   | 7,1 %   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     | 8,0   | 10,3   | -22,9 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     | 4,5   | 6,0   | -24,2 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtosaamiset ja maksetut   | 60,9   | 78,7   | -22,6 %  | -     |
| ennakot            |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat           | 40,0   | 5,9   | 573,6 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat yhteensä      | 100,9  | 84,7   | 19,2 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset        | 3,4   | 2,4   | 40,8 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  | 10,1   | 14,8   | -32,2 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset          | 13,4   | 17,2   | -22,1 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         | 9 126,4 | 9 519,9 | -4,1 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat             |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat luottolaitoksille    | 1 597,9 | 1 917,0 | -16,6 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yleisölle ja       | 3 091,0 | 3 099,0 | -0,3 %  | -     |
| julkisyhteisöille       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukset          | 4 689,0 | 5 016,0 | -6,5 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen kautta käypään arvoon | -    | 4,6   | N/A    | -     |
| arvostettavat rahoitusvelat  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset      | 127,7  | 84,7   | 50,7 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut      | 2 586,6 | 2 118,7 | 22,1 %  | -     |
| velkakirjat          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi   | 241,7  | 246,8  | -2,1 %  | -     |
| etuoikeus kuin muilla veloilla |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat luottolaitoksilta  | 742,4  | 502,1  | 47,9 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yleisölle ja    | 197,5  | 262,8  | -24,8 %  | -     |
| julkisyhteisöille       |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvelat       | 3 768,2 | 3 130,4 | 20,4 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelka          | -    | 627,6  | N/A    | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitussidonnaisten      | -    | 149,6  | N/A    | -     |
| vakuutusten vastuuvelka    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 63,1   | 79,4   | -20,5 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           | 106,6  | 87,3   | 22,1 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat yhteensä      | 169,7  | 166,7  | 1,8 %   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset           | 0,2   | 0,0   | 562,1 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat         | 3,5   | 2,1   | 62,3 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    | 40,4   | 38,0   | 6,4 %   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat           | 43,9   | 40,1   | 9,4 %   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         | 8 798,7 | 9 219,7 | -4,6 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma pääoma       | 164,9  | 127,9  | 28,9 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma        | 132,7  | 147,3  | -9,9 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajien osuus    | 297,6  | 275,2  | 8,1 %   | -     |
| emoyhtiön omasta pääomasta   |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus omasta    | 30,2   | 24,9   | 21,0 %  | -     |
| pääomasta           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           | 327,7  | 300,2  | 9,2 %   | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat ja oma pääoma yhteensä  | 9 126,4 | 9 519,9 | -4,1 %  | -     |
--------------------------------------------------------------------------------


Pankkikonsernin rahavirtalaskelma                        

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                | 1-6   | 1-6 2008 | 1-12   |
|                       | 2009  |     | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   *)              | 24,2  | -    | -23,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtaan vaikuttamattomien erien oikaisut | 13,6  | -    | 37,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot              | -4,3  | -    | -9,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen        | 33,5  | -    | 5,2   |
| liiketoiminnan saamisten ja velkojen     |     |     |     |
| muutosta                   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai   | -582,6 | -    | -590,6  |
| vähennys (+)                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai    | 313,6  | -    | 645,1  |
| vähennys (-)                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta yhteensä      | -235,4 | -    | 59,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset    | 5,0   | -    | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta ja   | 34,6  | -    | -27,4  |
| myynti   **)                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit ja aineellisten ja aineettomien | -0,9  | -    | 37,9   |
| hyödykkeiden luovutukset           |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n emissio     | 6,6   | -    | 3,8   |
| vähemmistölle                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta yhteensä       | 45,3  | -    | 24,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin   | -2,4  | -    | 55,3   |
| muilla veloilla               |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta yhteensä        | -2,4  | -    | 55,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos           | -192,5 | -    | 139,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat vuoden alussa           | 512,3  | -    | 20,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintasiirrossa siirtyneet rahavarat | -    | -    | 353,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa           | 319,9  | -    | 512,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelmassa esiintyvät rahavarat  |     |     |     |
| muodostuvat seuraavista tase-eristä:     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa                    | 9,2   | -    | 10,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuutustoimintojen kassa ja pankkisaamiset | -    | -    | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen Pankin sekkitili           | 275,5  | -    | 492,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaadittaessa maksettavat saamiset      | 35,2  | -    | 6,0   |
| luottolaitoksilta              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 319,9  | -    | 512,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut eriin joilla ei ole         |     |     |     |
| kassavirtavaikutusta:            |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset rahoitusvaroista      | 0,4   | -    | 39,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista  | 17,5  | -    | 0,5   |
| sitoumuksista                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset            | -6,6  | -    | 2,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja | 2,5   | -    | 3,3   |
| aineellisista hyödykkeistä          |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      | -0,2  | -    | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitot ja -tappiot aineettomista ja  | -0,1  | -    | -7,3   |
| aineellisista hyödykkeistä          |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                | 0,2   | -    | -0,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 13,6  | -    | 37,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen osuus        |     |     |     |
| pankkikonsernin rahavirrasta, netto     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           | -2,5  | -    | 8,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           | 0,0   | -    | -1,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | -2,6  | -    | 6,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sisältää sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen liiketuloksen   |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Vuoden 2008 lukuun sisältyy lisäkauppasumma Aktia Henkivakuutus Oy:n   |
| ostosta                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Pankkikonsernin oman pääoman muutos                       

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.  | Osake | Muu  | Käyvä | Sijoi | Voitt | Osakke | Vähem- | Oma  |
| euroa)  | -pääo | sidot | n   | tetun | o-  | en-omi | mistön | pääoma |
|      | ma  | tu  | arvon | vapaa | varat | stajie | osuus | yhteen |
|      |    | oma  | rahas | n   |    | n   | omasta | sä   |
|      |    | pääom | to  | pääom |    | osuus | pää-om |    |
|      |    | a   |    | an  |    | omasta | asta  |    |
|      |    |    |    | rahas |    | pää-om |    |    |
|      |    |    |    | to  |    | asta  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 163,0 | 0,0  | -35,1 | 44,6 | 102,8 | 275,2 | 24,9  | 300,2 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.1.2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti |    |    |    |    |    | 0,0  |    | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |    |    |    |    |    | 0,0  |    | 0,0  |
| ko    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan   |    | 5,0  |    | 17,3 | 22,3  | -0,8  | 21,5  |
| tuloslaskelman  |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oman pääoman |    | 32,1 |    | -32,1 | 0,0  | 6,1  | 6,1  |
| muutos      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 163,0 | 0,0  | 2,0  | 44,6 | 88,0 | 297,6 | 30,2  | 327,7 |
| pääoma  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30.6.2009 |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnusluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 1-6 2009   | 1-3 2009   | 1-12 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat | 6,4     | 2,8     | 6,2     |
| toiminnot, milj. euroa     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, lopetetut | -0,6     | -0,6     | -11,6    |
| toiminnot, milj. euroa     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, yhteensä, | 5,8     | 2,2     | -5,5     |
| milj. euroa           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, milj. euroa  | 99,2     | 91,5     | 91,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %  | 10,5     | 8,6     | -5,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos pl.    | 18,2     | -0,3     | -15,4    |
| tuloutettu negatiivinen     |       |       |       |
| liikearvo ja ml. käyvän arvon  |       |       |       |
| rahasto, milj. euroa      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä      | 3      | 3      | 3      |
| keskimäärin, kpl        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä jakson   | 3      | 3      | 3      |
| lopussa, kpl          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö (kokopäiväresurssit) | 794     | 845     | 879     |
| katsauskauden alusta,      |       |       |       |
| keskimäärin           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitoiminta (ml.       |       |       |       |
| Yksityispankki)         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde        | 0,57     | 0,68     | 0,56     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ottolainaus yleisöltä, milj.  | 3 091    | 3 105    | 3 099    |
| euroa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antolainaus yleisölle, milj.  | 5 826    | 5 599    | 5 432    |
| euroa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %      | 14,7     | 14,2     | 13,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen   | 9,2     | 9,0     | 9,3     |
| suhde, %            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset,  | 3 395    | 3 335    | 3 313    |
| milj. euroa           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varainhoito           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastopääoma, milj. euroa   | 2 927    | 2 415    | 2 490*    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnoitavat ja välitettävät | 5 083    | 4 515    | 4 538    |
| varat, milj. euroa       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


* sisältää Aktia Investin rahastovolyymit joulukuusta 2008 alkaen        

Tunnuslukujen laskentaperusteet                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut yhteensä                        |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, euroa                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava vuoden voitto verojen    |
| jälkeen                                   |
| Osakkeiden antioikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma          |
| Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto        x 100                   |
| Oma pääoma keskimäärin                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, %                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat) x 100    |
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
| Omat varat lasketaan Finanssivalvonnan standardin 4.3a mukaisesti.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset omat varat   x 100                      |
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut sitoumukset                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset johdannaiset |
| mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu FInanssivalvonnan       |
| standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän mukaisesti. Toimintariskien    |
| pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu FInanssivalvonnan standardin 4.3i |
| mukaisesti.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot                    

Liite 1 Osavuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset tilinpäätösperiaatteet 

Osavuosikatsauksen laatimisperusta                       
Pankkikonsernin tilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien, kansainvälisten    
kirjanpitostandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)    
mukaisesti.                                   

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2009 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset   
-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja kaikkia  
liitteitä, joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä vuoksi katsaukseen tulee
tutustua yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 kanssa.          

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset voi lukea Aktian    
kotisivuilta osoitteesta www.aktia.fi.                     

Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2009 kokouksessaan    
20.8.2009.                                   

Olennaiset tilinpäätösperiaatteet                        
Osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu         
vuositilinpäätökseen 31.12.2008 sovellettuja tilinpäätöksen           
laatimisperiaatteita.                              

Aktia Henkivakuutus myytiin helmikuussa 2009 Aktia Oyj:lle.           
Henkivakuutustoiminta on omana segmenttinä pankkikonsernissa, minkä vuoksi Aktia
Henkivakuutus vuodesta 2009 alkaen merkitään IFRS 5:n mukaisesti lopetetuksi  
toiminnaksi. Vertailuluvut on korjattu vastaamaan vuoden 2009 raportointia.   

Tytäryhtiöitä Aktia Kortti & Rahoitus Oy, Aktia Yritysrahoitus Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab koskevat tietyt lunastuslausekkeet ja ne on IAS 32.25(a):n   
mukaisesti siirretty vähemmistön osuudesta velaksi 31.12.2008. Vuonna 2009 tämän
velan muutos kirjataan henkilöstökuluihin.                   

Pääsäännön mukaisesti korkosijoitusten arvonmuutokset kirjataan täyden arvon  
rahastoon, ja arvonalentuminen kirjataan tuloslaskelmaan, jos          
liikkeeseenlaskijan taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi.     
Tilinpäätösperiaatteita on tarkennettu entisestään koskien saamistodistuksia.  
Maksukyvyttömyyden lisäksi saamistodistukset tutkitaan yksilöllisesti      
arvonalennustarpeen arvioimiseksi, jos arvopaperin kurssi on laskenut yli 50  
prosenttia ja instrumentin luottoluokitus on laskenut alle Investment Grade   
-luokituksen (BB+, Ba1 tai alhaisempi).                     

Tilinpäätösperiaatteita on tarkennettu entisestään koskien saamistodistuksia.  
Maksukyvyttömyyden lisäksi saamistodistukset tutkitaan yksilöllisesti      
arvonalennustarpeen arvioimiseksi, jos arvopaperin kurssi on laskenut yli 50  
prosenttia ja instrumentin luottoluokitus on laskenut alle Investment Grade   
-luokituksen (BB+, Ba1 tai alhaisempi).                     


Vuodesta 2009 alkaen voimassa olevat uudet tilinpäätösstandardit        
IAS 1 Tilinpäätöstietojen esittäminen (muutettu)                
Standardia on muutettu, jotta se antaisi enemmän tietoja yhtiöiden analysointia 
ja vertailua varten. Konserni antaa 1.1.2009 alkaen tuloslaskelman ja raportin 
laajan tuloslaskelman. Konsernin omien varojen muutos sisältää liiketapahtumia 
omistajien kesken.                               

IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelma                          
Tulkinta käsittelee kanta-asiakasohjelmien käsittelyä tilinpäätöksessä.     
Konsernissa on käytössä Aktia Korttibonus bonusohjelma. Bonusohjelmaa on jo  
kirjanpidossa käsitelty IFRIC 13 standardin mukaisesti, minkä vuoksi tämän   
standardin käyttöön otto ei vaikuta konsernin tulokseen tai taloudelliseen   
asemaan. Bonusvelka on vertailuvuoden 2008 osalta siirretty muista veloista   
siirtovelkoihin.                                
Liite 2 Pankkikonsernin segmenttiraportointi                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaske | Pankkit | Varain | Henkivakuu | Muut  | Eliminoin | Konserni |
| lma    | oiminta | hoito | tus    |     | nit    | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.   | 1- | 1- | 1- | 1-6 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| euroa)   | 6 | 6 | 6 | 2008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|      | 20 | 20 | 20 |   | 20 | 20 | 20 | 20 | 9  | 8  | 9  | 8  |
|      | 09 | 08 | 09 |   | 09 | 08 | 09 | 08 |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 68 | - | 1, | -  | - | - | 1, | - | 0,0 | -  | 71, | -  |
|      | ,9 |  | 0 |   |  |  | 8 |  |   |   | 7  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuot | 0, | - | 0, | -  | - | - | 1, | - | -1, | -  | 0,1 | -  |
| ot     | 1 |  | 0 |   |  |  | 3 |  | 3  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiotuo | 11 | - | 5, | -  | - | - | 1, | - | -0, | -  | 17, | -  |
| tot netto | ,3 |  | 6 |   |  |  | 0 |  | 2  |   | 7  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusva | 6, | - | -0 | -  | - | - | 0, | - | -  | -  | 5,8 | -  |
| rojen ja  | 0 |  | ,2 |   |  |  | 0 |  |   |   |   |   |
| -velkojen |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| nettotuoto |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| t     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituski | 0, | - | - | -  | - | - | 0, | - | 0,0 | -  | 0,0 | -  |
| inteistöje | 0 |  |  |   |  |  | 1 |  |   |   |   |   |
| n     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| nettotuoto |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| t     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | 3, | - | 0, | -  | - | - | 0, | - | -3, | -  | 1,6 | -  |
| nnan muut | 7 |  | 1 |   |  |  | 8 |  | 0  |   |   |   |
| tuotot   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | 90 | - | 6, | -  | 0, | - | 5, | - | -4, | -  | 96, | -  |
| nnan    | ,0 |  | 4 |   | 0 |  | 0 |  | 5  |   | 9  |   |
| tuotot   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| yhteensä  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | -1 | - | -3 | -  | - | - | -3 | - | 0,0 | -  | -23 | -  |
| kulut   | 6, |  | ,6 |   |  |  | ,5 |  |   |   | ,4 |   |
|      | 3 |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | -2 | - | -2 | -  | - | - | 4, | - | 2,9 | -  | -21 | -  |
| hallintoku | 7, |  | ,0 |   |  |  | 8 |  |   |   | ,5 |   |
| lut    | 2 |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot  | -1 | - | -0 | -  | - | - | -0 | - | -  | -  | -2, | -  |
| aineellisi | ,1 |  | ,4 |   |  |  | ,8 |  |   |   | 3  |   |
| sta ja   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| aineettomi |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| sta    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| hyödykkeis |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| tä     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | -4 | - | -0 | -  | - | - | -3 | - | 0,0 | -  | -8, | -  |
| nnan muut | ,6 |  | ,4 |   |  |  | ,2 |  |   |   | 1  |   |
| kulut   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi | -4 | - | -6 | -  | 0, | - | -2 | - | 2,9 | -  | -55 | -  |
| nnan kulut | 9, |  | ,4 |   | 0 |  | ,7 |  |   |   | ,4 |   |
| yhteensä  | 2 |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalent | -1 | - | - | -  | - | - | - | - | -  | -  | -17 | -  |
| umistappio | 7, |  |  |   |  |  |  |  |   |   | ,5 |   |
| t     | 5 |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| luotoista |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| ja muista |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| sitoumuksi |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| sta    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus   | - | - | - | -  | - | - | - | - | 0,5 | -  | 0,5 | -  |
| osakkuusyr |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| itysten  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| tuloksesta |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 23 | - | 0, | -  | 0, | - | 2, | - | -1, | -  | 24, | -  |
| o     | ,3 |  | 1 |   | 0 |  | 3 |  | 1  |   | 5  |   |
| jatkuvista |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| toiminnois |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| ta     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | - | - | - | -  | 0, | - | - | - | -0, | -  | -0, | -  |
| o     |  |  |  |   | 1 |  |  |  | 4  |   | 3  |   |
| lopetetuis |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| ta     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| toiminnois |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| ta     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 23 | - | 0, | -  | 0, | - | 2, | - | -1, | -  | 24, | -  |
| o     | ,3 |  | 1 |   | 1 |  | 3 |  | 5  |   | 2  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase    | Pankkit | Varainhoi | Henkiva | Muut  | Eliminoin | Konserni |
|      | oiminta | to    | kuutus |     | nit    | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj.   | 30 | 31 | 30 | 31.1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30. | 31. | 30. | 31. |
| euroa)   | .6 | .1 | .6 | 2.20 | .6 | .1 | .6 | .1 | 6.2 | 12. | 6.2 | 12. |
|      | .2 | 2. | .2 | 08  | .2 | 2. | .2 | 2. | 009 | 200 | 009 | 200 |
|      | 00 | 20 | 00 |   | 00 | 20 | 00 | 20 |   | 8  |   | 8  |
|      | 9 | 08 | 9 |   | 9 | 08 | 9 | 08 |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteiset  | 28 | 50 | 0, | 0,1 | - | 13 | - | - | -  | -9, | 284 | 506 |
| varat   | 4, | 2, | 1 |   |  | ,4 |  |  |   | 7  | ,7 | ,3 |
|      | 6 | 5 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloksen  | 3, | 4, | - | -  | - | 14 | - | - | -  | -  | 3,9 | 19, |
| kautta   | 9 | 5 |  |   |  | ,9 |  |  |   |   |   | 5  |
| käypään  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| arvoon   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| arvostetta |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| vat    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| rahoitusva |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| rat    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | 2 | 2 | 6, | 13,2 | - | 64 | 19 | 19 | -1, | -15 | 2  | 3  |
| olevat   | 46 | 35 | 3 |   |  | 8, | ,9 | ,0 | 6  | ,8 | 485 | 019 |
| rahoitusva | 1, | 4, |  |   |  | 6 |  |  |   |   | ,8 | ,9 |
| rat    | 2 | 9 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat ja | 5 | 5 | 23 | 17,6 | - | - | - | - | -3, | -5, | 5  | 5  |
| muut    | 97 | 52 | ,5 |   |  |  |  |  | 0  | 7  | 992 | 532 |
| saamiset  | 1, | 0, |  |   |  |  |  |  |   |   | ,1 | ,2 |
|      | 7 | 3 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusid | - | - | - | -  | - | 14 | - | - | -  | -  | -  | 148 |
| onnaisen  |  |  |  |   |  | 8, |  |  |   |   |   | ,1 |
| vastuuvela |  |  |  |   |  | 1 |  |  |   |   |   |   |
| n     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| sijoitukse |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
| t     |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat | 61 | 46 | 7, | 7,2 | - | 21 | -2 | -9 | -35 | -10 | 359 | 293 |
|      | 6, | 5, | 3 |   |  | ,5 | 28 | 9, | ,3 | 0,8 | ,8 | ,9 |
|      | 5 | 3 |  |   |  |  | ,7 | 3 |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat   | 9 | 8 | 37 | 38,1 | - | 84 | -2 | -8 | -39 | -13 | 9  | 9  |
| yhteensä  | 33 | 84 | ,2 |   |  | 6, | 08 | 0, | ,9 | 2,1 | 126 | 519 |
|      | 8, | 7, |  |   |  | 6 | ,8 | 3 |   |   | ,4 | ,9 |
|      | 0 | 5 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Talletukse | 4 | 4 | 14 | 130, | - | - | - | - | -3, | -13 | 4  | 5  |
| t     | 54 | 89 | 4, | 1  |  |  |  |  | 0  | ,6 | 689 | 016 |
|      | 7, | 9, | 3 |   |  |  |  |  |   |   | ,0 | ,0 |
|      | 8 | 4 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeesee | 2 | 2 | - | -  | - | - | - | - | -1, | -15 | 2  | 2  |
| n lasketut | 58 | 13 |  |   |  |  |  |  | 6  | ,3 | 586 | 118 |
| velkakirja | 8, | 4, |  |   |  |  |  |  |   |   | ,6 | ,7 |
| t     | 2 | 1 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuuvelk | - | - | - | -  | - | 77 | - | - | -  | -  | -  | 777 |
| a     |  |  |  |   |  | 7, |  |  |   |   |   | ,2 |
|      |  |  |  |   |  | 2 |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 1 | 1 | 6, | 15,9 | - | 11 | 23 | 21 | -99 | -11 | 1  | 1  |
|      | 37 | 17 | 7 |   |  | ,1 | 9, | 9, | ,3 | 2,3 | 523 | 307 |
|      | 6, | 3, |  |   |  |  | 0 | 8 |   |   | ,1 | ,8 |
|      | 7 | 2 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat   | 8 | 8 | 15 | 146, | - | 78 | 23 | 21 | -10 | 141 | 8  | 9  |
| yhteensä  | 51 | 20 | 1, | 1  |  | 8, | 9, | 9, | 4,0 | ,2 | 798 | 219 |
|      | 2, | 6, | 0 |   |  | 3 | 0 | 8 |   |   | ,7 | ,7 |
|      | 6 | 7 |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       


Liite 3 Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset             

Johdannaiset 30.6.2009 (milj. euroa)                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaavat johdannaiset          | Nimellis | Varat,  | Velat,  |
|                      | -määrä  | käyvät  | käyvät  |
|                      | yhteensä | arvot   | arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon suojaus           |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset             | 2 113,5 | 51,5   | 17,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 2 113,5 | 51,5   | 17,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaus            |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset             | 960,0  | 37,2   | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 960,0  | 37,2   | 1,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, jotka on muusta   |     |      |      |
| syystä arvostettu tuloksen kautta     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset   *)          | 7 037,1 | 104,9   | 103,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset            | 191,9  | 1,9    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset   **)         | 120,3  | 3,3    | 3,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset   **)     | 6,3   | 0,3    | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 7 355,6 | 110,4   | 108,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset, yhteensä      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkosidonnaiset             | 10 110,6 | 193,7   | 122,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttasidonnaiset            | 191,9  | 1,9    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakesidonnaiset             | 120,3  | 3,3    | 3,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaissopimukset         | 6,3   | 0,3    | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 10 429,1 | 199,2   | 127,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Korkosidonnaisiin johdannaisiin sisältyvät paikallispankeille välitetyt  |
| korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen           |
| back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 730,6 miljoonaa euroa.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat      |
| strukturoitujen tuotteiden suojaa.                      |
--------------------------------------------------------------------------------


Taseen ulkopuoliset sitoumukset                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                | 30.6.20 | 31.12.20 | 31.3.200 |
|                       | 09   | 08    | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut |     |     |     |
| sitoumukset                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  | 58,3  | 54,8   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  | 7,6   | 7,5   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkaan hyväksi tehdyt peruuttamattomat  |     |     |     |
| sitoumukset                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömät luottojärjestelyt       | 543,5  | 459,1  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut peruuttamattomat sitoumukset *)    | -    | 12,1   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset       | 609,3  | 533,5  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Johdannaisten luottovasta-arvoa ei kirjata taseen ulkopuolisiin eriin,  |
| vaan niiden markkina-arvo sisältyy taseeseen.                |
--------------------------------------------------------------------------------

Liite 4 Pankkikonsernin riskipositiot                      

Pankkikonsernin vakavaraisuus ja pankkitoiminnan vastuut            
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto  |    |    |         | 30.6.20 | 31.12.2 | 30.6.20 |
| (milj.    |    |    |         | 09   | 008   | 08   |
| euroa)    |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset |    |    |         | 312,9  | 309,0  | -    |
| omat varat  |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset |    |    |         | 185,1  | 143,4  | -    |
| omat varat  |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat  |    |    |         | 498,0  | 452,4  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Luotto- ja vastapuoliriskien riskipainotettu  | 3 122,2 | 3 040,5 | -    |
| määrä                     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinariskien riskipainotettu määrä 1)    | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä  | 272,7  | 272,7  | -    |
| 2)                       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipainotetut erät |    |         | 3 394,8 | 3 313,2 | -    |
| yhteensä       |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakavaraisuusaste, % |    |         | 14,7  | 13,7  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaisten omien varojen suhde, %      | 9,2   | 9,3   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähimmäispääomavaade              | 271,6  | 265,1  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomapuskuri (omien varojen ja minimivaateen | 226,4  | 187,3  | -    |
| erotus)                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston ja sen vuoksi, että     |
| nettovaluuttapositiot ovat alle 2 % omista varoista.             |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) 15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten kolmen vuoden   |
| keskimääräiset bruttotuotot (145,4 milj. euroa) x riskipainokerroin 12,5.  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat  |    |    |         | 30.6.20 | 31.12.2 | 30.6.20 |
| (milj.    |    |    |         | 09   | 008   | 08   |
| euroa)    |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma |    |    |         | 163,0  | 163,0  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot   |    |    |         | 44,6  | 44,6  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön |    |    |         | 30,2  | 24,9  | -    |
| osuus    |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittovarat     |    |         | 70,7  | 93,5  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto                 | 17,4  | 9,2   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./.     |    |    |         | -5,0  | -0,6  | -    |
| osinkovaraus |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |    |    |         | 320,8  | 334,7  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./. aineettomat   |    |         | -8,0  | -8,6  | -    |
| hyödykkeet      |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./.         |    |         | -    | -17,1  | -    |
| vakuutusyhtiöomistus |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ensisijaiset |    |    |         | 312,9  | 309,0  | -    |
| omat varat  |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon |    |    |         | -16,3  | -47,5  | -    |
| rahasto   |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |         | 45,0  | 45,0  | -    |
| toissijaiset |    |    |         |     |     |     |
| omat varat  |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuudebent |    |    |         | 156,4  | 163,0  | -    |
| uurit    |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ./.         |    |         | -    | -17,1  | -    |
| vakuutusyhtiöomistus |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toissijaiset |    |    |         | 185,1  | 143,4  | -    |
| omat varat  |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat varat  |    |    |         | 498,0  | 452,4  | -    |
| yhteensä   |    |    |         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit            

--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)  |    |     |     | Riskipainotetut       |
|         |    |     |     | sitoumukset,        |
|         |    |     |     | Basel 2           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskipaino    | Taseen | Taseen  | Yhteens | 30.6.20 | 31.12.2 | 30.6.20 |
|         | varat | ulkopuol | ä    | 09   | 008   | 08   |
|         |    | iset   |     |     |     |     |
|         |    | sitoumuk |     |     |     |     |
|         |    | set   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 %       | 974,6 | 26,0   | 1 000,5 | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 %       | 1   | -    | 1 015,6 | 101,6  | 80,3  | -    |
|         | 015,6 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 %       | 1   | 278,7  | 1 679,7 | 291,8  | 335,3  | -    |
|         | 401,0 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 35 %       | 4   | 120,8  | 4 412,3 | 1 516,6 | 1 421,4 | -    |
|         | 291,5 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 50 %       | 6,7  | 0,8   | 7,5   | 3,5   | 2,5   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 75 %       | 565,0 | 69,7   | 634,7  | 447,2  | 426,7  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100 %      | 649,2 | 112,1  | 761,3  | 702,5  | 720,8  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 150 %      | 21,2  | 1,3   | 22,5  | 32,7  | 11,3  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 8   | 609,3  | 9 534,0 | 3 096,0 | 2 998,4 | -    |
|         | 924,6 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset *) |    | 258,4  | 258,4  | 26,2  | 42,1  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 8   | 867,7  | 9 792,4 | 3 122,2 | 3 040,5 | -    |
|         | 924,6 |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä | Riskipainotettu määrä, Basel |
|                        | 2              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosi      | 2006  | 2007  | 2008  | 30.6.20 | 31.12.2 | 30.6.200 |
|         |    |     |     | 09   | 008   | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttotuotot   | 140,6 | 145,2  | 150,5  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 3 vuoden    |    |     | 145,4  |     |     |     |
| keskiarvo    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indikaattori   |    |     | 21,8  |     |     |     |
| 15 %       |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen  |    |     | 21,8  | 272,7  | 272,7  | -    |
| riskin      |    |     |     |     |     |     |
| pääomavaade   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Helsinki 20. elokuuta 2009                           

Aktia Pankki Oyj                                
Hallitus                                    


Kertomus Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksen                 
1.1. - 30.6.2009                                
yleisluonteisesta tarkastuksesta                        


Aktia Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle                       
Johdanto                                    

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Pankki Oyj:n taseen 30.6.2009,   
tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman 
kyseisenä päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä merkittäviä    
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat   
liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen      
laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella  
annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.      

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus                      
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan  
standardin 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittaman osavuosi-informaa-tion  
yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu  
tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä  
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita    
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on    
laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja     
-suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen  
perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset     
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen 
emme anna tilintarkastuskertomusta.                       

Lausunto                                    

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä 
antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön      
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa
voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja     
määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta   
asemasta 30.6.2009 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä    
päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.                 

Helsingissä 20. elokuuta 2009                          

PricewaterhouseCoopers Oy                            
KHT-yhteisö                                   


Jan Holmberg                                  
KHT
AKTIA PANKKI OYJ 

Lisätietoja: 	

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210 
CFO Stefan Björkman, puh. 010 247 6595

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet                         
www.aktia.fi

Tilaa

Liitteet & linkit