Aktia Säästöpankki Oyj - Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2007

Aktia Säästöpankki Oyj  Pörssitiedote 14.2.2008  klo 10.00
Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2007

Vuosi lyhyesti


 * Aktia-konsernin voitto kasvoi 23,0 prosenttia 50,7 (41,2)
  miljoonaan euroon.
 * Veritas Henkivakuutuksen osto vaikutti myönteisesti tulokseen.
 * Osakekohtainen tulos parani 10,4 prosenttia 1,27 (1,15) euroon.
 * Aktia-konsernin liikevoitto parani 18,6 prosenttia 65,0 (54,8)
  miljoonaan euroon.
 * Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 17,6 (16,8) prosenttiin. * Rahastosäästäminen kasvoi 41,8 prosenttia 2 013 miljoonaan
  euroon. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät
  85,3 prosenttia 3 721 miljoonaan euroon.
 * Palkkiotuotot netto nousivat 18,2 prosenttia 47,3 (40,1)
  miljoonaan euroon. * Konsernin Basel 2 -säännösten mukainen vakavaraisuusaste oli 15,4
  prosenttia ja finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (oma pääoma
  suhteessa minimivaateeseen) 136,7 prosenttia.
 * Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 0,50 (0,40)
  euroa osaketta kohti.
 * Moody's Investors Service nosti sekä Aktia Säästöpankki Oyj:n
  että Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n luottoluokitusta.Toimitusjohtajan kommentti"Aktian tulosparannus on huomattava.
Veritas Henkivakuutuksen osto antoi merkittävän lisän konsernin
tulokseen. Henkivakuutusyhtiön tulos perustuu lähinnä
menestyksekkääseen sijoitustoimintaan. Fuusio on vaikuttanut
myönteisesti vakuutustuotteiden myyntiin Aktian konttoriverkon
kautta.
 Konsernin panostukset säästämisen ja sijoittamisen alueiden
osaamisen parantamiseen ovat tuottaneet tulosta haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta.
Aktian paikallinen läsnäolo vahvistui täyden palvelun
pankkikonttorien avattua ovensa Oulussa ja Lohjalla..
Kiinteistönvälityspalvelun laajentuminen on saanut hyvän vastaanoton
asiakkailtamme. Tämä palvelu kattaa nyt koko toiminta-alueemme.
Kiinteistönvälitys on itsessään kannattavaa. Lisäksi se tukee
konsernin muuta toimintaa. Kuluvan vuoden panostus lisäansaintaan on
Aktia-Xpress-kulutusluotto.
Yritysasiakkaille suunnatun palvelun laajentaminen, joka näkyy mm.
Liikepankin ja Aktia Yritysrahoitus Oy:n perustamisena, on tuottanut
tulosta. Yrityssektorin luotonanto on kasvanut nopeasti", toteaa
Aktia Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Ingberg.
.


Tunnusluvut

                         1-12 2007 1-12 2006
Tulos/osake, euroa                   1,27   1,15
Oma pääoma/osake, euroa                8,06   7,05
Oman pääoman tuotto (ROE), %              17,6   16,8
Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)           0,67   0,62
Henkivakuutuskonsernin liikekustannussuhde      110,0     -

Rahastopääoma, milj. euroa              2 013   1 420
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa          2 801   2 544
Antolainaus yleisölle, milj. euroa          4 574   3 763
Riskipainotetut sitoumukset              2 875   2 655

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)         15,4   13,8
Ensisijaisten omien varojen suhde, %          10,9    9,2
(pankkikonserni)
Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutuskonserni)      18,1     -
Vakavaraisuusaste, % (finanssikonglomeraatti)     136,7

Henkivakuutustoiminta
- sijoitukset käyvin arvoin 1)            965,6     -
- laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten     654,3     -
vastuuvelka
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka    200,5     -

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj. kpl 2)     39,8   35,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, milj. kpl     40,1   35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit) keskimäärin       940    741

1) Hankintaeliminointien ja konsernin sisäisten sijoitusten
eliminoinnin jälkeen
2) Emissio-oikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin
Veritas Henkivakuutuksen osto

Aktia osti 99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen
osakkeista 17.1.2007 toteutetulla kaupalla. Alustava hankintahetken
tase, josta on tarkempi selvitys erillisessä konserninrakenteen
muutoksia käsittelevässä liitteessä, tehtiin 1.1.2007.
Kuten hankintahetken taseesta ilmenee, alustavasti 11,4 miljoonaksi
euroksi laskettu negatiivinen liikearvo, joka IFRS-vaatimusten mukaan
tuloutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä, on lopullisen laskelman mukaan 9,5 miljoonaa euroa.
Näin ollen 1,9 miljoonan euron erotus rasitti tulosta viimeisellä
neljänneksellä.
Veritas Henkivakuutus -konsernin tase, johon sisältyy varoja yli 980
miljoonaa euroa, sekä vuoden 2007 tulos konsolidoidaan
Aktia-konserniin ensimmäistä kertaa vuonna 2007. Vakuutustoiminnan
kehitystä verrataan vuoteen 2006 Henkivakuutus-segmenttiä koskevassa
osiossa.


Tulos

Konsernin liikevoitto parani lähinnä Veritas Henkivakuutuksen oston
ansiosta 10,2 miljoonaa euroa (+18,6 %) 65,0 miljoonaan euroon
edellisvuoteen verrattuna. Vakuutustoiminnan vaikutus
tulosparannukseen kaikki hankintaeliminoinnit, mukaan lukien
tuloutettu 9,5 miljoonan euron negatiivinen liikearvo, sekä kuluiksi
kirjattujen 32,7 miljoonan euron myyntivoittojen ja muiden
transaktioiden eliminoinnit huomioon ottaen oli noin 17,3 miljoonaa
euroa. Pankkikonsernin (Aktia-konserni pl. henkivakuutus) liikevoitto
pieneni 7,1 miljoonaa euroa, josta 4,5 miljoonaa euroa selittyy
pääosin viime vuotta alhaisemmista kertaluonteisista
realisointivoitoista ja 2,5 miljoonaa euroa osakkuusyritysten
luottotappioista ja tulososuuksista. Nettomääräiset luottotappiot
olivat -0,2 (+1,6) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten voitoista
pieneni 0,2 (0,7) miljoonaan euroon.
Tilikauden voitto nousi 9,5 miljoonaa euroa (+23,0 %) 50,7 miljoonaan
euroon. Osakekohtainen tulos parani vähemmän, +10,4 prosenttia,
1,15:sta 1,27 euroon, koska osakkeiden keskimääräinen määrä nousi
35,8 miljoonasta 39,8 miljoonaan. Mikäli käyvän arvon rahaston
nettomuutos sisällytettäisiin laskelmaan, osakekohtainen tulos olisi
0,87 (0,89) euroa.
Oman pääoman tuotto nousi 17,6 (16,8) prosenttiin. Käyvän arvon
rahaston nettomuutos mukaan lukien oman pääoman tuotto oli 12,0
(13,0) prosenttia.
Pankkitoiminnassa, toisin kuin vakuutustoimialalla, perinteisesti
tehokkuuden arviointiperustana käytetty kulut/tuotot-suhdeluku
heikkeni pankkikonsernin osalta 0,62:sta 0,67:ään, johtuen lähinnä
uusista panostuksista, joista kerrotaan lähemmin pankkikonsernin
kuluja käsittelevässä osiossa.
Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde parani 112,7 prosentista
110,0 prosenttiin.

Tuotot

Aktia-konsernin tuotot yhteensä nousivat 145,2 miljoonaa euroa 281,6
miljoonaan euroon. Konsernin sisäisten transaktioiden eliminoinnin
jälkeen tuottojen kasvusta 138,1 miljoonaa euroa tuli vasta
hankitusta henkivakuutustoiminnasta. Pankkikonsernin tuotot nousivat
5,1 prosenttia 143,5 (136,5) miljoonaan euroon.
Korkokate parani 5,6 prosenttia 88,9 (84,1) miljoonaan euroon.
Parannuksesta noin 2,5 miljoonaa euroa aiheutui muiden pankkien
välittämistä hypoteekkilainoista. Antolainauksen edelleen kaventuneet
asiakasmarginaalit kompensoituivat suurimmaksi osaksi luottokannan
kasvulla. Ottolainauksen kasvu ja nouseva korkotaso vaikuttivat
puolestaan myönteisesti korkokatteeseen. Rakenteellisen korkoriskin
rajoittamiseksi toteutettujen taseensuojaustoimenpiteiden vaikutus
korkokatteeseen oli 4,1 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se vuonna
2006 oli 3,2 miljoonaa euroa positiivinen.
Palkkiotuotot netto nousivat 7,3 miljoonaa euroa (+18,2 %) 47,3
miljoonaan euroon. Rahastoista, varainhoidosta ja
arvopaperisäilytyksestä saadut palkkiotuotot kasvoivat 6,0 miljoonaa
euroa (+29,3 %) 26,7 miljoonaan euroon. Maksu- ja
luottokorttipalkkiot lisääntyivät 1,3 miljoonaa euroa (+58,6 %) 3,6
miljoonaan euroon. Lisäyksestä noin 0,5 miljoonaa euroa aiheutui
korttipalkkioiden jaksotusta koskevan tilinpäätösperiaatteen
muuttumisesta. Maksujenvälityspalkkiot pienenivät.
Kiinteistönvälityksen palkkiotuotot nousivat 3,9 miljoonaa euroa
(+110,6 %) 7,4 miljoonaan euroon. Paikallispankkien välittämistä
hypoteekkilainoista maksetut palkkiot nostivat palkkiokuluja 1,6
miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 138,1 miljoonaa euroa, josta
vakuutusmaksutulo oli 99,8 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan
nettotuotot 38,3 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan
nettotuottoihin sijoituksista sisältyvistä 65,1 miljoonan euron
arvopapereiden myynneistä kertyneistä realisointivoitoista on
myyntihinnan ja sijoitusten Veritas Henkivakuutus -konsernin
myyntiajankohdan käyvän arvon välisestä erotuksesta syntynyt osuus on
eliminoitu Aktia-konsernissa. Tuloutetut myyntivoitot olivat
Aktia-konsernissa 54,2 miljoonaa euroa alemmat kuin Veritas
Henkivakuutus -konsernissa. Myyntiajankohtaan perustuvat eliminoinnit
vaikuttavat myös henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahastoon, joka
31.12.2007 oli Aktia-konsernissa -5,4 miljoonaa euroa ja Veritas
Henkivakuutus -konsernissa 31,8 miljoonaa euroa.
Sijoituskiinteistöistä saatavien nettotuottojen ja liiketoiminnan
muiden tuottojen yhteensä 6,8 miljoonan euron lasku johtuu
suurimmaksi osaksi siitä, että viime vuoden tulokseen sisältyi noin
5,7 miljoonaa euroa Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n ja
tietotekniikkayhtiö Oy Samlink Ab:n osakkeiden myynnistä aiheutuneita
realisointivoittoja.

Kulut

Aktia-konsernin kulut yhteensä nousivat 132,7 miljoonaa euroa 216,6
miljoonaan euroon. Kulujen noususta 121,0 miljoonaa euroa aiheutui
henkivakuutustoiminnasta. Pankkikonsernin kulut nousivat 13,8
prosenttia 95,6 (83,9) miljoonaan euroon. Pankkikonsernin kulujen
noususta noin 5,5 prosenttiyksikköä aiheutui
kiinteistönvälitystoimintaan, Aktia Kortti & Rahoitukseen sekä uuden
AktiaBonus-asiakaskonseptin lanseeraukseen tehdyistä investoinneista.
Kulutasoa nostivat myös konttoreiden perustaminen uusille
toiminta-alueille sekä Liikepankkiin tehdyt panostukset.
Henkivakuutustoiminnan vakuutuskorvaukset olivat 66,1 miljoonaa
euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka nousi 20,2 miljoonaa
euroa ja sijoitussidonnainen vastuuvelka (Unit Link) 33,6 miljoonaa
euroa. Vuoden 2007 arvioitujen asiakashyvitysten lisäksi
laskentaperustekorkoon sidottuun vastuuvelkaan on sisällytetty 4,5
miljoonan euron varaus tulevien vuosien asiakashyvityksiä
varten.
Henkilöstökulut nousivat 13,9 miljoonaa euroa 55,6 (41,7) miljoonaan
euroon. Noususta 6,0 miljoonaa euroa tuli Veritas Henkivakuutuksesta.
Pankkikonsernin henkilöstökulut kasvoivat 18,8 prosenttia 49,5 (41,7)
miljoonaan euroon. Suurin osa kulujen kasvusta johtui
kiinteistönvälitykseen, konttoritoimintaan ja Liikepankkiin tehdyistä
panostuksista. Hyvän tuloksen seurauksena tehtiin varaus
täysimääräisestä 2,8 (2,1) miljoonan euron siirrosta
henkilöstörahastoon, mikä rasitti tilikauden tulosta.
Muut hallintokulut nousivat 7,5 miljoonaa euroa 34,4 (26,9)
miljoonaan euroon, josta Veritas Henkivakuutuksen osuus oli 4,0
miljoonaa euroa. Pankkikonsernin muut hallintokulut nousivat 13,0
prosenttia 30,4 (26,9) miljoonaan euroon. Suuri osa kulujen noususta
tulee edellä mainituista panostuksista.
Veritas Henkivakuutuksen oston yhteydessä syntynyt yhteensä 11,4
miljoonan euron negatiivinen liikearvo tuloutettiin IFRS-vaatimusten
mukaan kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Tarkempia
tietoja tästä on konsernirakenteen muutoksia koskevassa erillisessä
liitteessä olevassa hankintamenolaskelmassa. Kuten aiemmissa
osavuosikatsauksissa on todettu, alustava hankintamenolaskelma ja
negatiivinen liikearvo ovat riippuvaisia Veritas Henkivakuutuksen
kiinteistöomistuksen realisoinnin tuloksesta. Viimeisellä
neljänneksellä negatiivinen liikearvo laskettiin 9,5 miljoonaksi
euroksi.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Joulukuun 31. päivänä 2007 Aktia-konsernin taseen loppusumma oli
7 951 (5 492) miljoonaa euroa, 2 459 miljoonaa euroa edellisvuoden
vastaavaa lukua korkeampi. Taseen saatavien loppusumman kasvusta
henkivakuutustoiminnan osuus oli 984 miljoonaa euroa, josta käypään
arvoon arvostettavat sijoitukset konserninsisäisten transaktioiden
eliminoinnin jälkeen olivat 966 miljoonaa euroa.
 Muilta osin taseen saatavien kasvu aiheutui 811 miljoonaa euroa
kasvaneesta antolainauksesta yleisölle ja keskuspankkirahoitukseen
oikeuttavista saamistodistuksista, jotka lisääntyivät 536 miljoonaa
euroa 1 699 miljoonaan euroon. Nämä taseessa myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi kirjattavat saamistodistukset muodostavat yhdessä
käteisten varojen kanssa valtaosan konsernin maksuvalmiusvarannosta.
Velat yhteensä kasvoivat 2 371 miljoonaa euroa, josta
vakuutusteknisen vastuuvelan osuus oli 855 miljoonaa euroa.
Pankkitoiminnan kasvu rahoitettiin pitkäaikaisilla
joukkovelkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella. Liikkeeseen
laskettuja joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 793
miljoonaa euroa, 471 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta.
Veritas Henkivakuutuksen osto rahoitettiin huomattavalta osin omalla
pääomalla. Myyjälle, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, suunnattu
3 miljoonan osakkeen emissio ja toteutettu 1,8 miljoonan uuden
osakkeen kuponkianti, jossa pankin osakkeenomistajilla oli
merkintäetuoikeus, nostivat osakepääomaa 9,5 miljoonaa euroa ja
vapaan oman pääoman rahastoa 44,8 miljoonaa euroa noin 0,5 miljoonan
euron transaktiokulujen jälkeen.
Omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon rahasto pieneni 16,3 miljoonaa
euroa -1,7 miljoonasta eurosta -18,0 miljoonaan euroon. Pienentyminen
aiheutui markkina-arvojen muutoksista, jotka koskivat myytävissä
olevien rahoitusvarojen käypään arvoon arvostamista, sekä
vakuutustoiminnan maksuperusteisen vastuuvelan kattamiseen
tarkoitetusta sijoitussalkusta ja pankin strategisesta
suojautumisesta korkoriskejä vastaan siltä osin kuin suoja ei
rasittanut korkokatetta.
 Konsernin saataviin sisältyy noin 0,9 miljoonaa euroa suoria ja
epäsuoria ns. Structured Investment Vehicles -instrumentteihin
tehtyjä sijoituksia. Hankinta-arvo oli 3,7 miljoonaa euroa.
Markkina-arvon lasku on kirjattu käyvän arvon rahastoon.
Structured Investment Vehicle (SIV) on sijoituskori, jonka
kohde-etuutena on pitkän maturiteetin sijoitukset, jotka puolestaan
rahoitetaan lyhyen maturiteetin veloilla.
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 115 miljoonaa euroa 630
(515) miljoonaan euroon.
Tilikauden lopussa korkosidonnaisten johdannaissopimusten
nimellisarvo oli 9 529 (8 930) miljoonaa euroa. Tästä 3 556 (4 139)
miljoonaa euroa käytettiin konsernin, Hypoteekkipankki mukaan lukien,
suojaamiseksi rakenteelliselta riskiltä ja hintariskiltä, mistä
summasta 3 316 (3 899) miljoonaa euroa täytti suojauslaskennan
kriteerit. Muihin korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyivät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten
kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 5 885 (4 703)
miljoonaa euroa. Muut korkosidonnaiset johdannaissopimukset, 88 (88)
miljoonaa euroa, olivat pankin liikkeeseen laskemien strukturoitujen
velkojen suojia.
Suojaavien valuutta- ja osakesidonnaisten sekä muiden
johdannaissopimusten nimellisarvo oli 309 (241) miljoonaa euroa.
Kaikki osakesidonnaiset ja muut optiosopimukset, 172 (205) miljoonaa
euroa, olivat strukturoitujen tuotteiden suojia.

Pääomamarkkinat ja ottolainaus

Rahastosäästäminen yhteensä, mihin sisältyvät sekä omat että
välitetyt rahastot, kasvoi 41,8 prosenttia 2 013 miljoonaan euroon,
kun ottolainaus yleisöltä lisääntyi 10,5 prosenttia 2 801 miljoonaan
euroon. Säästäminen yhteensä (ottolainaus + rahastopääoma) kasvoi
21,7 prosenttia 4 814 miljoonaan euroon.
Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 11,4
prosenttia 3 152 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen
lisääntyi 16,4 prosenttia 997 miljoonaan euroon, ja kotitalouksien
talletukset kasvoivat 9,3 prosenttia 2 156 miljoonaan euroon.
Lisäksi Aktia myi vuoden aikana uusia joukkovelkakirjalainoja
yleisölle ja instituutioille 76 (116) miljoonalla eurolla.
Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 85,3
prosenttia 3 721 miljoonaan euroon. Useiden suurehkojen
toimeksiantojen lisäksi tiivistynyt yhteistyö Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritaksen kanssa vaikutti merkittävästi volyymin kasvuun. Aktia
Yksityispankin asiakasmäärä nousi 17 prosenttia ja sen hallinnoimat
varat kasvoivat 8,1 prosenttia 1 153 miljoonaan euroon.

Henkivakuutus

Vakuutustekninen vastuuvelka oli 854,8 miljoonaa euroa.
Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 200,5 miljoonaa euroa ja
laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka 654,3 miljoonaa euroa.
Viimeksi mainitun korkovaade laskettiin 2,9 prosenttiin, mikä
vahvisti vastuuvelkaa 20,2 miljoonalla eurolla. Vuoden 2007 ja
tuleviin asiakashyvityksiin varattiin 9,1 miljoonaa euroa.
Sijoitussalkku oli markkina-arvojen mukaisesti 784,3 miljoonaa euroa
pois lukien sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin tehdyt 203,1 miljoonan
euron sijoitukset.

Luotot

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Aktia-konsernin antolainaus
oli vuoden lopussa 4 574 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 811
miljoonaa euroa (+21,5 %). Suurin osa kasvusta tuli
kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 664 miljoonaa euroa
(+21,3 %) 3 789 miljoonaan euroon.
Asuntolainakanta lisääntyi 23,2 prosenttia 3 280 miljoonaan euroon,
josta 1 614 miljoonaa euroa oli hypoteekkilainoja.
Hypoteekkilainakannassa kasvua oli vuositasolla 448 miljoonaa euroa
(+38,4 %). Huomionarvoista kuitenkin on, että suurin osa
hypoteekkilainakannan kasvusta, 383 miljoonaa euroa, koostui muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämistä lainoista.
Muiden pankkien välittämät hypoteekkilainat pois lukien
antolainauksen kasvu oli koko Aktia-konsernin osalta 12,6 prosenttia,
kotitaloussektorin osalta 10,1 prosenttia ja asuntolainojen osalta
10,1 prosenttia.
Antolainaus yrityksille kasvoi uuden yritysasiakasstrategian
mukaisesti 40,3 prosenttia 553 (394) miljoonaan euroon.

Luottoriskit ja -tappiot

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi tilikauden aikana.
Vuoden lopussa kotitalouksien osuus oli noin 83 (83) prosenttia ja
yritysrahoituksen osuus runsaat 12 (10) prosenttia. Koko
luottokannasta asuntolainoja oli 72 (71) prosenttia.
Yritysrahoituksen osuus luottokannasta muiden pankkien välittämät
hypoteekkilainat pois lukien kasvoi 14,4 (11,6) prosenttiin.
Yli 90 päivää erääntyneet saatavat ja nollakorkoiset lainat olivat
vuoden lopussa 19,4 (14,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,4:ää (0,4)
prosenttia koko luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset
mukaan lukien.
Lainojen ja saamisten arvonalentumisia kirjataan kohdistettuina ja
ryhmäkohtaisesti. Vuonna 2007 kohdistetut arvonalentumistappiot
olivat 0,8 miljoonaa euroa, josta 0,4 miljoonaa euroa koskee
yksityisasiakkaita ja 0,4 miljoonaa euroa yritysasiakkaita.
Arvonalentumistappioiden palautukset olivat yhteensä 0,6 miljoonaa
euroa, joten nettovaikutus vuoden tulokseen oli -0,2 miljoonaa euroa.
Vuoden 2006 poikkeuksellisen suurten palautusten vuoksi tulosvaikutus
oli silloin 1,6 miljoonaa euroa.
Kohdistettujen arvonalentumistappioiden lisäksi Aktia-konsernilla on
11,5 miljoonaa euroa aiempina vuosina kirjattuja ryhmäkohtaisia
arvonalentumisia.

Pankkikonsernin korkoriskit ja sijoitusriski

Pankkikonsernin korkoriskit muodostuvat rakenteellisista riskeistä ja
hintariskeistä. Rakenteellinen korkoriski syntyy, kun saatavien ja
velkojen korkosidonnaisuudet eroavat toisistaan. Korkokatteen
vaihtelun pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan
suojaudutaan ensisijaisesti johdannaissopimusten avulla.
Korkovaihtelut vaikuttavat myös pankkikonsernin likviditeettisalkun
(hintariski) markkina-arvoon. Näiden myyntitarkoituksessa pidettävien
rahoitusvarojen markkina-arvo kirjataan omaan pääomaan kuuluvaan
käyvän arvon rahastoon omiin varoihin vähennettynä laskennallisilla
veroilla. Tilikauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu
hintariskiin liittyvä nettomuutos oli -11,9 (-9,1) miljoonaa euroa.
Tilikauden lopussa pankkikonsernin käyvän arvon rahasto oli yhteensä
-12,6 (-1,7) miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit

Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena
olevien sijoitusten markkinariskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan.
Se osa sijoitussalkusta, jolla katetaan laskuperustekorkoon
sidottujen vakuutusten vastuuvelka, arvostetaan juoksevasti käypään
arvoon käyvän arvon rahastoon. Vuoden lopussa Aktia-konsernin
henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahasto oli tehtyjen
hankintaeliminointien jälkeen -5,4 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminta perustuu eri omaisuuslajien väliseen neutraaliin
allokointiin ja sen puitteissa tehtävään taktiseen allokointiin.
Hajautuksella pyritään mahdollisimman korkeaan tuottoon tietyllä
riskitasolla.
Sijoitussalkun markkinariskejä mitataan VaR-mallin avulla, ja vuoden
sisällä korkein mahdollinen tappio rajataan limiitillä 97,5 prosentin
merkitsevyystasolla.

Vakavaraisuus

Pankkikonsernin vakavaraisuus 31.12.2007 on laskettu 15.2.2007
voimaan astuneiden Basel 2 -säännösten mukaisesti. Luottoriskien
pääomavaadetta laskettaessa sovelletaan standardimenetelmää ja
toimintariskien osalta perusmenetelmää. Pienen kaupankäyntivaraston
vuoksi markkinariskeille ei lasketa pääomavaadetta.
 Vuoden 2007 lopussa omat varat olivat 443 miljoonaa euroa, josta 313
miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin
varoihin sisältyy tilikauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa
päätetyllä vuoden 2006 osingolla sekä hallituksen ehdotuksen
mukaisella 0,50:tä euroa osakkeelta vastaavalla osingolla
tilikaudelta. Omat varat lisääntyivät yhteensä 54,3 miljoonaa euroa
Veritas Henkivakuutuksen oston yhteydessä suoritetun suunnatun
emission ja helmikuussa 2007 järjestetyn kuponkiannin myötä.
Vuoden aikana konserni laski liikkeeseen 64 miljoonan euron edestä
debentuurilainoja, jotka käyvän arvon rahaston tavoin sisältyvät
toissijaisiin omiin varoihin. Omiin varoihin kuuluvat toissijaiset
omat varat kasvoivat yhteensä 130 miljoonaan euroon.
Vakavaraisuus oli 15,4 prosenttia verrattuna 13,8 prosenttiin vuoden
2006 lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 10,9 prosenttia
verrattuna 9,2 prosenttiin vuoden 2006 lopussa. Ennestään hyvä
vakavaraisuusaste vahvistui edelleen, kun asuntovakuutta vastaan
myönnettyjen lainojen riskipaino pieneni Basel 2 -säännösten
perusteella (vuoden 2006 vertailuluvut on laskettu Basel 1:n mukaan).
Basel 2 tuo pääomavaateen myös toimintariskeille. Perusmenetelmän
mukaan laskettuna pääomavaade oli vuoden 2007 lopussa noin 21
miljoonaa euroa.

Henkivakuutuskonserni

Henkivakuutuskonsernin vakavaraisuusaste oli 18,1 prosenttia
vastuuvelasta verrattuna 20,9 prosenttiin vuoden 2006 lopussa.

Finanssikonglomeraatti

Veritas Henkivakuutuksen oston myötä myös finanssikonglomeraatin
vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmää käyttäen. Vuoden 2007
lopussa finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat
varat suhteessa minimivaateeseen) oli 137 prosenttia.

Riskinkantokyky

Hallitus vahvisti vuoden aikana uuden Basel 2 -säännöstön mukaisen
pääomanhallintaprosessin (ICAAP). Pääomanhallintaprosessin
tavoitteena on olennaisten riskien tunnistaminen ja arviointi,
tietoisuuden olennaisista riskeistä parantaminen organisaatiossa ja
riski-tuottoajattelun kehittäminen päätöksenteossa sekä sen
varmistaminen, että omat varat ovat riittävät suhteessa riskeihin ja
että riittävää puskuria viranomaisten minimivaateisiin ylläpidetään.
Vuoden 2007 pääomanhallintaprosessin tulokset osoittavat, että
konsernin ansaintakyky on hyvä, hyvin hajautettu ja vakaa. Näin se
toimii hyvänä suojana riskejä ja tappioita vastaan
vakavaraisuusasteen pysyessä korkeana. Viranomaisten asettamat
vakavaraisuusvaatimukset ylitetään selvästi myös makrotalouden
mahdollisen taantuman aikana, ja taloudellinen pääoma on selvästi
konsernin omaa pääomaa pienempi suunniteltua osinkopolitiikkaa
ajatellen.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli
tilikauden lopussa 983 (772), eli 211 resurssia enemmän kuin vuotta
aiemmin. Kiinteistönvälityksen palveluksessa oli vuoden lopussa 78
henkilöä, eli 15 kokopäiväresurssia edellisvuotta enemmän.
Liikepankkiin rekrytoitiin 8 ja konttoritoimintaan 10
kokopäiväresurssia. Suurin muutos, 128 kokopäiväresurssia, aiheutui
Veritas Henkivakuutuksen ostosta. Kokopäiväresursseja oli jakson
aikana keskimäärin 940 (741).

Luottoluokitus

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody's Investors Service nosti
Aktian luottoluokitusta 26.2.2007 lyhytaikaisen varainhankinnan
osalta P-2:sta parhaaseen P-1:een. Pitkäaikaisen varainhankinnan
luottoluokitusta nostettiin 10.4.2007 kahdella pykälällä A3:sta
A1:een. Taloudellisen vahvuuden arvio C pysyi muuttumattomana.
 Moody's Investors Service nosti Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n
pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen luottoluokituksen kesäkuun
2007 alussa tasolta Aa2 korkeimmalle mahdolliselle Aaa-tasolle.

Osakepääoma

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.12.2006 päätettiin korkeintaan
1 764 903 osakkeen kuponkiannista ja Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritakselle suunnatusta korkeintaan 3 000 000 uuden osakkeen
emissiosta Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen ostamiseksi. Osakeannit
on toteutettu. Tällä tavoin osakepääoma nousi 9,5 miljoonaa euroa ja
vapaan oman pääoman rahasto 44,8 miljoonaa euroa noin 0,5 miljoonaan
euroon transaktiokulujen jälkeen.
Yhtiökokous päätti myös antaa hallitukselle valtuutuksen laskea
liikkeeseen korkeintaan 1 000 000 uutta osaketta. Hallituksella on
oikeus käyttää valtuutusta vastikkeen maksamiseksi Fondex Oy:n
osakkeiden hankinnassa sekä osakepohjaisten kannustusten
perustamiseksi Aktia-konsernin avainhenkilöille. Valtuutus on
voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä, ja se voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä myös peruuttaa.
Valtuutuksesta käytettiin vuoden aikana yhteensä 39 021 osaketta
avainhenkilöiden kannusteisiin, minkä jälkeen osakkeiden yhteismäärä
tilikauden lopussa oli 40 101 936.
Maaliskuussa Aktia ilmoitti, että suunniteltua Fondexin ostoa ei
toteuteta, mutta Fondexin tytäryhtiö Rahastotorin kanssa on
allekirjoitettu Odinin rahastoja koskeva jakelusopimus.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,50 (0,40) euroa osaketta kohti. Osingonjakoehdotus vastaa
20,1:tä miljoonaa euroa. Täsmäytyspäivä olisi 4. huhtikuuta 2008 ja
maksupäivä 11. huhtikuuta 2008.

Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johtoryhmässä

- Veritas Henkivakuutuksen ylimääräinen yhtiökokous 23.1.2007 valitsi
konserninjohdon jäsenen, kauppatieteiden maisteri Taru Narvanmaan
henkivakuutusyhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi.
- Aktia Säästöpankin yhtiökokous 29.3.2007 nimitti filosofian
maisteri Agneta Erikssonin, toimitusjohtaja Anders Nordmanin ja
odontologian lisensiaatti Sture Söderholmin hallintoneuvoston uusiksi
jäseniksi. Yhtiökokouksessa päätettiin myös nostaa hallintoneuvoston
jäsenten lukumäärä kolmeenkymmeneenkahteen. Uusiksi jäseniksi siitä
alkaen, kun yhtiöjärjestyksen muutos hallintoneuvoston jäsenten
lukumäärästä on rekisteröity ja astunut voimaan valittiin konsuli
Peter Heinström ja maanviljelijä Erik Karls.
- Hallituksen päätöksen mukaisesti 2.4.2007 alkaen
liiketoimintasegmenttien niin sisäinen kuin ulkoinenkin
toimintaraportointi toteutetaan seuraavissa neljässä segmentissä:
Konttoritoiminta (vähittäispankki), Pääomamarkkinat, Liikepankki &
treasury ja Henkivakuutus. Tulosvastuullisiksi segmentinjohtajiksi
nimettiin Jarl Sved (konttoritoiminta), Robert Sergelius
(pääomamarkkinat), Stefan Björkman (liikepankki & treasury) sekä Taru
Narvanmaa (henkivakuutus). Tulosvastuulliset segmentinjohtajat
muodostavat yhdessä toimitusjohtajan ja konsernipalveluista vastaavan
Olav Uppgårdin kanssa konserninjohdon työvaliokunnan. Aiemmin Aktian
pankinjohtajana Turussa toiminut Gösta Råholm nimitettiin samassa
yhteydessä konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan konttoritoiminta
Turunseudulla ja Kemiönsaarella sekä Länsi-Uudellamaalla.
- Konserninjohdon jäsen, johtaja Sven Åström erosi Aktia Säästöpankki
Oyj:n palveluksesta 30.4.2007.
- Kokouksessaan 4.12.2007 Aktia Säästöpankki Oyj:n hallintoneuvosto
valitsi istuvan hallituksen kokonaisuudessaan uudelleen vuodeksi
2008. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin lisäksi kauppatieteiden
maisteri Kjell Sundström. Tultuaan valituksi hallituksen jäseneksi
Kjell Sundström luopui jäsenyydestään Aktian hallintoneuvostossa
1.1.2008.

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen

Aktia Säästöpankki Oyj:n hallitus valitsi 31.1.2008 kauppatieteiden
maisteri Jussi Laitisen uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa
toimessa 4.4.2008. Mikael Ingberg jatkaa toimitusjohtajana siihen
asti.

Näkymät

Konserni on laajentanut ansaintapohjaansa ja vahvistanut
kilpailukykyään. Sen omat varat ovat erinomaisella tasolla ja sen
luottokelpoisuus on hyvä. Nämä tekijät luovat hyvät edellytykset
kasvun jatkumiselle ja markkina-aseman vahvistumiselle.
Pankkitoiminnan riskit ovat alhaiset ja ansainta vakaata.
Veritas Henkivakuutuksen osto lisää tuloksen volatiilisuutta. Veritas
Henkivakuutuksella oli huomattava vaikutus vuoden 2007 hyvään
tuloskehitykseen.
Konsernin liikevoiton odotetaan pysyvän hyvänä, mutta erityisesti
sijoitustoiminnan kehitystä on vaikea arvioida.
Konsernin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja kustannustasoon.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen korkotaso ja kehitys, luottojen kysyntä,
rahasto- ja vakuutussäästämisen yleinen kannustavuus ja Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin konsernin
vaikutusmahdollisuudet eivät yllä.

Aktia-konsernin tuloslaskelma                          Muutos,
(milj. euroa)        1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006    %
Korkokate               88,9      84,1   5,6
Osinkotuotot              1,5       1,2  26,1
Palkkiotuotot             57,2      48,1  18,9
Palkkiokulut              -9,8      -8,0  22,3
Palkkiotuotot netto          47,3      40,1  18,2
Vakuutusmaksutuotot     99,8      -        N/A
Sijoitustoiminnan
nettotuotot              38,3        -   N/A
Vakuutustoiminnan tuotot       138,1        -   N/A
Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan
nettotuotot               1,0       1,3  -19,7
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen nettotuotot       1,2      -0,5   N/A
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot          2,3       0,7   N/A
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot               0,5       4,9  -90,2
Liiketoiminnan muut tuotot       3,1       5,4  -43,6
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä               281,6      136,5  106,4
Korvauskulut             -66,1        -   N/A
Vastuuvelan muutos          -53,8        -   N/A
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos          -119,9        -   N/A
Henkilöstökulut            -55,6      -41,7  33,3
Muut hallintokulut          -34,4      -26,9  28,1
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                9,5        -   N/A
Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä       -3,8      -3,6   5,7
Liiketoiminnan muut kulut       -12,5      -11,8   6,1
Liiketoiminnan kulut
yhteensä               -216,6      -83,9  158,0
Tulos ennen
arvonalentumisia            65,0      52,5  23,8
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
saamisista               -0,2       1,6   N/A
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta               0,2       0,7  -72,6
Liikevoitto              65,0      54,8  18,6
Verot                 -13,4      -13,4   0,4
Tilikauden voitto           51,6      41,4  24,5

Josta:
Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus        50,7      41,2  23,0
Vähemmistön osuus            0,9       0,2   N/A
Yhteensä                51,6      41,4  24,5

Osakekohtainen voitto,
euroa                 1,27      1,15

Aktia-konsernin tase

(milj. euroa)         Liite 31.12.2007 31.12.2006 Muutos, %
Varat
Käteiset varat              228,4   307,9   -25,8
Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät rahoitusvarat               7,8    N/A
Saamistodistukset           1 726,4  1 187,8   45,3
Osakkeet ja osuudet            54,4    54,5   -0,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat    1 780,8  1 242,4   43,3
Saamiset luottolaitoksilta        183,3    33,8    N/A
Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöiltä           4 573,7  3 763,2   21,5
Lainat ja muut saamiset        4 757,0  3 797,0   25,3
Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset                45,8    47,8   -4,2
Johdannaissopimukset -
suojauslaskenta              12,2    5,0   144,8
Vakuutustoiminnan varat      3   982,2     -    N/A
Aineettomat hyödykkeet           6,1    2,7   128,6
Aineelliset hyödykkeet          46,7    40,0   16,8
Sijoitukset osakkuusyrityksiin       3,6    2,2   59,7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot    66,8    35,6   87,5
Muut varat                11,6    2,2    N/A
Muut varat yhteensä            78,4    37,8   107,5
Tuloverosaamiset              3,7    0,1    N/A
Laskennalliset verosaamiset        5,9    1,0    N/A
Verosaamiset                9,6    1,1    N/A
Varat yhteensä             7 950,9  5 491,7   44,8

Velat
Velat luottolaitoksille         928,6   796,2   16,6
Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille           2 801,4  2 544,2   10,1
Talletukset              3 730,0  3 340,4   11,7
Liikkeeseen lasketut velkakirjat    1 980,5  1 321,3   49,9
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
kuin muilla veloilla           190,6   193,8   -1,6
Muut velat luottolaitoksille       429,1    89,5    N/A
Muut velat yleisölle ja
julkisyhteisöille            140,7   124,5   13,0
Muut rahoitusvelat           2 740,9  1 729,0   58,5
Johdannaissopimukset -
suojauslaskenta              20,6    12,8   60,4
Vakuutustoiminnan velat
yhteensä             3   863,7     -    N/A
Pakolliset varaukset            0,3    0,8   -68,7
Siirtovelat ja maksetut ennakot      77,1    33,6   129,1
Muut velat                126,2    93,0   35,7
Muut velat yhteensä           203,2   126,6   60,5
Tuloverovelat               8,6    8,8   -1,9
Laskennalliset verovelat         45,9    23,4   96,5
Verovelat                 54,5    32,1   69,7
Velat yhteensä             7 613,2  5 241,8   45,2

Oma pääoma            4
Osakepääoma                80,2    70,6   13,6
Vararahasto                8,1    8,1    0,0
Ylikurssirahasto              1,9    1,9    0,0
Käyvän arvon rahasto           -18,0    -1,7    N/A
Sidottu oma pääoma yhteensä        72,2    78,9   -8,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto                  45,3     -    N/A
Edellisten tilikausien voitto      169,9   153,4   10,8
Osingonjako               -14,8   -24,7   -40,0
Tilikauden voitto             50,7    41,2   23,0
Vapaa oma pääoma             251,0   169,9   47,7
Osakkeenomistajien osuus omasta
pääomasta                323,2   248,8   29,9
Vähemmistön osuus omasta pääomasta    14,5    1,1    N/A
Oma pääoma                337,7   249,9   35,2

Velat ja oma pääoma yhteensä      7 950,9  5 491,7   44,8
Rahavirtalaskelma


(milj. euroa)                       2007  2006
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto                        65,0  54,8
Tilikauden oikaisut                    5,0  -8,6
Maksetut tuloverot                    -20,1 -10,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoiminnan
saamisia ja velkoja                    40,0  36,3
Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -1 620,2 -947,6
Liiketoiminnan velkojen lisäys (-) tai vähennys (+)  1 556,8 880,5
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä            -23,4 -30,8

Investointien rahavirta
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset           2,0 -14,4
Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hankinta ja myynti      -30,0  5,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin ja aineellisista ja aineettomien
hyödykkeiden myynti                   -11,9  52,6
Investointien rahavirta yhteensä             -39,9  43,2

Rahoituksen rahavirta
Liikkeeseen lasketut ja maksetut velat, joilla on
huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla          -2,9  29,8
Osakepääoman lisäys                    3,6   -
Sijoitetun vapaan pääoman rahaston lisäys         12,3   -
Maksetut osingot                     -25,4 -14,1
Rahoituksen rahavirta yhteensä              -12,4  15,7

Rahavarojen nettomuutos                 -75,7  28,0

Rahavarat vuoden alussa                 316,5 288,5
Rahavarat vuoden lopussa                 240,8 316,5

Rahavirtalaskelmassa mainitut rahavarat koostuvat
seuraavista eristä:
Kassa                           10,9  10,5
Henkivakuutustoiminnan kassa                6,9  0,0
Suomen Pankin sekkitili                 217,5 297,4
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta    5,5  8,6
Yhteensä                         240,8 316,5
Johdannaissopimukset

                   Aktia-konserni
                    31.12.2007
              Suojaustarkoituksessa tehdyt     Käypä
                      sitoumukset  Muut arvo

Korkojohdannaiset                3 316,0 6 212,5  0,5
 Korkotermiinit                 400,0  10,0  0,4
Koronvaihtosopimukset              1 436,0 1 980,7  1,2
 Korko-optiot                 1 480,0 4 221,8 -1,1
  Ostetut                    740,0 2 230,9  3,5
  Asetetut                    740,0 1 990,9 -4,6
Valuuttajohdannaiset                0,0  136,8  0,0
Valuuttatermiinit                  0,0  136,8  0,0
Osakejohdannaiset                  0,0  163,6  0,0
Osakeoptiot                     0,0  163,6  0,0
Ostetut                       0,0  81,8  7,8
Asetetut                      0,0  81,8 -7,8
Muut                        0,0   8,6  0,0
Optiosopimukset                   0,0   8,6  0,0
Ostetut                       0,0   4,3  1,0
Asetetut                      0,0   4,3 -1,0
                   Aktia-konserni
                    31.12.2006
              Suojaustarkoituksessa tehdyt     Käypä
                      sitoumukset  Muut arvo

Korkojohdannaiset                3 899,0 5 030,5 -4,0
 Korkotermiinit                1 200,0  130,0 -1,7
Koronvaihtosopimukset              1 219,0 1 514,7 -1,7
 Korko-optiot                 1 480,0 3 385,8 -0,6
  Ostetut                    740,0 1 812,9  5,6
  Asetetut                    740,0 1 572,9 -6,2
Valuuttajohdannaiset                0,0  35,8 -0,3
Valuuttatermiinit                  0,0  35,8 -0,3
Osakejohdannaiset                  0,0  205,0  0,0
Osakeoptiot                     0,0  205,0  0,0
Ostetut                       0,0  102,5 12,3
Asetetut                      0,0  102,5 -12,3
Muut                        0,0   0,0  0,0
Optiosopimukset                   0,0   0,0  0,0
Ostetut                       0,0   0,0  0,0
Asetetut                      0,0   0,0  0,0
Taseen ulkopuoliset sitoumukset

                       31.12.2007  31.12.2006
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset
    Takaukset                  57,2     47,4
    Muut kolmannen hyväksi annetut
    sitoumukset                 27,1     28,5
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat
sitoumukset
    Käyttämättömät luottojärjestelyt      418,3    361,0
    Muut peruuttamattomat sitoumukset      127,1     77,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          629,6    514,7


Antolainaus sektoreittain

                  31.12.2007  31.12.2006
Kotitaloudet               3 789    3 125
Yritykset                 553     394
Asuntoyhteisöt               184     197
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     38      39
Julkisyhteisöt               10      8
Yhteensä                 4 574    3 763
Riskisitoumukset

                       31.12.2007  31.12.2006
Yli 90 päivää erääntyneet luotot          19,3     14,6
Nollakorkoiset luotot                0,1     0,1
Yhteensä                      19,4     14,7
Erääntyneet ja nollakorkoiset saamiset /
luottokanta sis. takausvastuut, %          0,4     0,4Konsernin vakavaraisuus

                   31.12.2007  31.12.2006
Ensisijaiset omat varat           313     245
Toissijaiset omat varat           130     122
Omat varat                 443     367

Luottoriski                2 612    2 655
Operatiivinen riski             263      -
Markkinariski                 -      -
Riskipainotetut sitoumukset        2 875    2 655
Vakavaraisuusaste, %            15,4     13,8
Ensisijaisten omien varojen suhde, %    10,9     9,2


Vakavaraisuus 31.12.2007 on laadittu Basel 2 -säännösten mukaisesti,
kun taas vertailuluvut vuodelta 2006 on laadittu Basel 1:n
mukaisesti.

Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus

                            31.12.2007
Konglomeraatin ensisijainen oma pääoma             361
Toimialakohtaiset varat                    145
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset    -115
Muut toimialakohtaiset ei-siirrettävät varat          -15
Konglomeraatin omat varat yhteensä               376
Omien varojen vaatimukset, yhteensä              275
Konglomeraatin vakavaraisuus                  101
Vakavaraisuusaste, %                     136,7


Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus 31.12.2007 perustuu IFRS:ään ja
se on laadittu FICO-sääntöjen mukaisesti.
Kehitys neljännesvuosittain

               Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 Q4 2006

Korkokate            23,8  23,1  21,6  20,4  21,6
Osinkotuotot           0,4   0,1   1,1   0,0   0,0
Palkkiotuotot netto       12,6  11,0  12,1  11,7  10,8
Vakuutustoiminnan tuotot     33,6  23,1  43,1  38,3
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot      -0,4   0,8   0,7   1,2  -0,4
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot            0,1   0,0   0,2   0,1   0,3
Liiketoiminnan muut tuotot    1,0   0,6   0,8   0,7   2,4
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä             71,0  58,6  79,6  72,4  34,8
Korvauskulut ja vastuuvelan
muutos             -32,5  -17,0  -34,4  -36,0    -
Henkilöstökulut         -15,2  -12,7  -14,5  -13,2  -11,0
Muut hallintokulut        -9,9  -7,4  -8,9  -8,2  -8,2
Negatiivisen liikearvon
tuloutus             -1,9          11,4
Poistot             -0,9  -1,0  -1,1  -0,9  -0,7
Liiketoiminnan muut kulut    -3,2  -3,2  -3,1  -3,0  -3,4
Liiketoiminnan kulut
yhteensä            -63,6  -41,2  -61,9  -49,9  -23,3
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
saamisista            -0,2   0,1  -0,1   0,0  -0,2
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            -0,3   0,2   0,3  -0,1   0,0
Liikevoitto            7,0  17,7  17,9  22,4  11,2


Tunnusluvut tilikauden lopussa  1-12  1-9  1-6  1-3 1-12
                     2007 2007 2007 2007 2006
Tulos/osake, euroa            1,27 1,16 0,83 0,50 1,15
Oma pääoma/osake, euroa         8,06 8,34 8,10 8,16 7,05
Oman pääoman tuotto (ROE), %       17,6 20,7 22,6 26,9 16,8
Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)    0,67 0,65 0,67 0,65 0,62
Henkivakuutuskonsernin
liikekustannussuhde           110,0 105,2 111,3 117,5   -

Rahastopääoma, milj. euroa       2 013 2 068 2 027 1 759 1 420
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa   2 801 2 739 2 640 2 569 2 544
Antolainaus yleisölle, milj. euroa   4 574 4 382 4 200 3 944 3 763
Riskipainotetut sitoumukset       2 875 2 712 2 579 2 484 2 655

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)  15,4 17,5 18,2 18,3 13,8
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkikonserni)             10,9 12,1 12,4 12,4  9,2
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)         18,1 20,5 22,0 21,6   -
Vakavaraisuusaste, %
(finanssikonglomeraatti)        136,7 153,6 156,9 157,8   -

Henkivakuutustoiminta
- sijoitukset käyvin arvoin 1)     965,6 965,9 971,7 930,7   -
- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka         654,3 641,9 641,2 641,8   -
- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka               200,5 197,1 195,9 180,6   -

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj.
kpl 2)                  39,8 39,8 39,8 39,8 35,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,
milj. kpl                40,1 40,1 40,1 40,1 35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
keskimäärin                940  928  921  916  741

1) Hankintaeliminointien ja konsernin sisäisten
sijoitusten eliminoinnin jälkeen
2) Osakkeiden emissio-oikaistu
lukumäärä keskimäärin

Segmenttiraportointi

Aktian toiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat
konttoritoiminta, pääomamarkkinat, liikepankki & treasury ja
henkivakuutus. Kullakin liiketoiminta-alueella on oma
tulosvastuullinen johtaja. Tämä vastuualuejako täyttää myös IFRS 8:n
operatiivisia segmenttejä koskevat uudet kriteerit.

Liiketoiminta-alueet

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktia Säästöpankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt.
Pääomamarkkinoihin sisältyvät Aktia Säästöpankki Oyj:n Helsingin
yksityispankki sekä tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab.
Liikepankki & treasury sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n liikepankin
ja treasuryn sekä tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n lukuun
ottamatta Aktian omia Aktia Hypoteekkipankin kautta välitettyjä
lainoja sekä syyskuusta alkaen tytäryhtiö Aktia Yritysrahoitus Oy:n.
Henkivakuutukseen kuuluu vasta hankittu Henkivakuutusosakeyhtiö
Veritas -konserni.
Muut ja eliminoinnit sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n
kiinteistötoiminnan ja tietyt hallinnolliset toiminnot, joita ei ole
allokoitu liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös Vasp-Invest Oy.

Allokointiperiaatteet

Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorot ja uuden hinnoittelun epätahtisuuden
aiheuttama korkoriski siirretään Aktia-konsernin sisäisen
hinnoittelun mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa johdon
valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti.
Aktia Säästöpankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja
liiketoiminta-alueille. Tuloslaskelman ja taseen erät, joita ei
allokoida liiketoiminta-alueille, käsitellään segmentissä Muut ja
eliminoinnit.
Aktia-konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos
yksiköt kuuluvat samaan liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset
eri segmentteihin kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot
kuuluvat segmenttiin Muut ja eliminoinnit.
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, hankintaeliminoinnit, vähemmistön
osuus ja muut konsernijärjestelyt sisältyvät segmenttiin Muut ja
eliminoinnit.

Tuloslaskelma       Konttoritoiminta    Pääomamarkkinat
(milj. euroa)         2007    2006    2007    2006
            1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12 1.1.-31.12.
Korkokate           62,0    62,8    1,7     1,4
Osinkotuotot          0,0     0,0    0,1     0,1
Palkkiotuotot netto      31,3    25,1    13,7    11,0
Vakuutustoiminnan
tuotot
Rahoitusvarojen ja                  0,4     0,5
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen     0,0     0,0
nettotuotot
Liiketoiminnan muut      1,8     2,8    0,2     0,0
tuotot
Liiketoiminnan tuotot     95,1    90,8    16,2    13,0
yhteensä
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut       -28,1    -24,1    -4,9    -4,2
Muut hallintokulut      -37,3    -34,0    -3,7    -2,9
Negatiivisen
liikearvon tuloutus
Poistot            -1,4    -1,7    -0,4    -0,3
Liiketoiminnan muut      -5,1    -4,9    -0,6    -0,6
kulut
Liiketoiminnan kulut     -71,9    -64,7    -9,5    -8,0
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista      -0,2     1,5
saamisista
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta
Liikevoitto          23,0    27,6    6,7     5,0Tuloslaskelma     Liikepankki & Treasury    Henkivakuutus
(milj. euroa)        2007    2006    2007    2006
           1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Korkokate          24,2    19,8
Osinkotuotot         0,4
Palkkiotuotot netto     -3,6    -1,9
Vakuutustoiminnan                  192,3
tuotot
Rahoitusvarojen ja      0,6    -0,2
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot
Liiketoiminnan muut      1,6     1,5
tuotot
Liiketoiminnan tuotot    23,2    19,2    192,3     0,0
yhteensä
Korvauskulut ja                  -139,8
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut       -4,5    -3,3    -6,0
Muut hallintokulut      -6,1    -5,3    -5,6
Negatiivisen
liikearvon tuloutus
Poistot           -0,2    -0,2    -0,6
Liiketoiminnan muut     -1,0    -0,8
kulut
Liiketoiminnan kulut    -11,9    -9,7   -152,0     0,0
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista      0,0     0,1
saamisista
Osuus
osakkuusyritysten                   0,2
tuloksesta
Liikevoitto         11,3     9,5    40,5     0,0Tuloslaskelma      Muut ja eliminointi    Aktia-konserni
(milj. euroa)        2007    2006    2007    2006
           1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Korkokate           1,0     0,1    88,9    84,1
Osinkotuotot         1,0     1,1     1,5     1,2
Palkkiotuotot netto      5,9     5,8    47,3    40,1
Vakuutustoiminnan      -54,2          138,1
tuotot
Rahoitusvarojen ja      1,3     0,5     2,3     0,7
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen     0,5     4,9     0,5     4,9
nettotuotot
Liiketoiminnan muut     -0,6     1,1     3,1     5,4
tuotot
Liiketoiminnan tuotot    -45,1    13,5    281,6    136,5
yhteensä
Korvauskulut ja       19,9         -119,9
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut       -12,0    -10,0    -55,6    -41,7
Muut hallintokulut      18,2    15,3    -34,4    -26,9
Negatiivisen         9,5           9,5
liikearvon tuloutus
Poistot           -1,2    -1,4    -3,8    -3,6
Liiketoiminnan muut     -5,8    -5,4    -12,5    -11,8
kulut
Liiketoiminnan kulut     28,7    -1,5   -216,6    -83,9
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista      0,0          -0,2     1,6
saamisista
Osuus
osakkuusyritysten       0,0     0,7     0,2     0,7
tuloksesta
Liikevoitto         -16,4    12,7    65,0    54,8Tase             Konttoritoimita    Pääomamarkkinat
(milj. euroa)       31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Varat
Käteiset varat         10,1    9,5    0,1    0,0
Myytävissä olevat        0,9    0,5    13,3    12,1
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset   3 353,8  3 010,1    18,2    19,9
Vastuuvelan katteena
olevat sijoitukset
Muut varat
Varat yhteensä         16,9    13,3    3,6    3,5
Varat            3 381,6  3 033,4    35,2    35,6

Velat
Talletukset         2 464,9  2 246,2   135,9   132,7
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat
Vakuutustekninen
vastuuvelka
Muut velat           26,0    21,3    6,7    6,7
Velat yhteensä        2 490,9  2 267,5   142,6   139,4
Tase           Liikepankki & Treasury   Henkivakuutus
(milj. euroa)       31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Varat
Käteiset varat         218,3   298,4
Myytävissä olevat      1 716,2  1 179,0
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset   1 396,2   770,4
Vastuuvelan katteena
olevat sijoitukset
Muut varat                      962,8
Varat yhteensä         244,7    86,8    18,3
Varat            3 575,3  2 334,6   981,1    0,0
Velat
Talletukset         1 136,8   964,4
Liikkeeseen lasketut     1 994,7  1 321,3
velkakirjat
Vakuutustekninen                   854,8
vastuuvelka
Muut velat           880,9   493,0    32,0
Velat yhteensä        4 012,4  2 778,7   886,8    0,0
Tase            Muut ja eliminointi   Aktia-konserni
(milj. euroa)       31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
Varat
Käteiset varat          0,0    0,0   228,4   307,9
Myytävissä olevat        50,4    50,7  1 780,8  1 242,4
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset    -11,2    -3,4  4 757,0  3 797,0
Vastuuvelan katteena
olevat sijoitukset
Muut varat            2,7         965,6
Varat yhteensä         -64,3    40,7   219,1   144,4
Varat             -22,4    88,1  7 950,9  5 491,7

Velat
Talletukset           -7,6    -2,9  3 730,0  3 340,4
Liikkeeseen lasketut      -14,2        1 980,5  1 321,3
velkakirjat
Vakuutustekninen                   854,8    0,0
vastuuvelka
Muut velat           102,2    59,1  1 047,9   580,1
Velat yhteensä         80,5    56,1  7 613,2  5 241,8Konttoritoiminta

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktian konttoriverkon kautta
toteutettavat perinteiset talletus-, sijoitus-, rahoitus- ja
maksuliiketoiminnot sekä Aktia Hypoteekkipankin lainojen välitys.
Tytäryhtiöiden osalta konttoritoiminta kattaa Aktian
kiinteistönvälitysyhtiöt ja Aktia Kortti & Rahoitus Oy:n. Lisäksi
konttoritoiminta saa palkkioita rahoitus- ja sijoituspalveluihin
liittyvien vakuutustuotteiden myynnistä.

Tulos

Segmentin 23,0 (27,6) miljoonan euron liikevoitto jäi edellisvuotta
heikommaksi osin panostusten vuoksi, joiden odotetaan tuottavan
tulosta vasta pidemmällä tähtäimellä, osin kaventuneiden
antolainausmarginaalien seurauksena heikentyneen ansainnan vuoksi.
 Antolainausmarginaalien kaventumista edesauttoivat pankkisektorin
uudistuneet pääomavaademääräykset, jotka edellyttävät
asuntovakuudellisilta, kotitalouksille suunnatuilta luotoilta
huomattavasti pienempää pääomavaadetta. Liiketoiminnan kasvusta
huolimatta viitekorkoneutraali korkokate oli tämän vuoksi 0,8
miljoonaa euroa, eli 1,3 prosenttia edellisvuotta alhaisempi.
Palkkiotuotot kasvoivat 24,6 prosenttia 95,1 miljoonaan euroon
Merkittävimmin tuottojen kasvuun vaikuttivat
kiinteistövälitystoiminnan tuottojen +111,6 prosentin,
maksuliikepalkkioiden +40,7 prosentin ja sijoitusrahastoista
saatavien tuottojen +25,6 prosentin kasvu. Aktian laajennettua
tuoteyhtiöomistustaan vuoden alussa henkivakuutustoimintaan
vakuutustuotteiden myynti on aktivoitunut ja vakuutustoiminnasta
saadut palkkiotuotot ovat kasvaneet 17,4 prosenttia edellisvuodesta.
Henkilöstökulut nousivat vuoden aikana 16,4 prosenttia 28,1
miljoonaan euroon. Nousu aiheutui uusiin pankkikonttoreihin ja
resursointiin tehtyjen panostusten vuoksi erityisesti
kiinteistönvälityksessä, pitkäaikaissäästämisessä, yrityspalveluissa
ja uusilla tuotealueilla. Markkinointikustannukset
kaksinkertaistuivat kiinteistönvälityksen lehti-ilmoittelun ja pankin
uuden asiakasbonuskonseptin lanseeraamisen vuoksi. Luottotappiot
olivat vuoden aikana 0,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoden tulokseen
sisältyi 1,5 miljoonan euron kertaluonteinen aikaisempien vuosien
arvonalentumisista muodostunut erä.

Volyyminkehitys

Liiketoimintavolyymi, säästämisen ja lainaamisen yhteenlaskettu
volyymi, kasvoi vuoden aikana 613,3 miljoonaa euroa eli 9,9
prosenttia. Luottokanta mukaan lukien välitetyt hypoteekkiluotot
kasvoi 11,1 prosenttia. Asuntoluototus kasvoi 10,3 prosenttia 2 434
miljoonaan euroon, ja muu luotonanto nousi 13,6 prosenttia 860,1
miljoonaan euroon. Säästäminen kokonaisuudessaan, sisältäen
talletukset sekä välitetyt varainhankinta- ja pitkäaikaissäästämisen
tuotteet, kasvoi 8,3 prosenttia. Vakuutussäästäminen kasvoi eniten,
18,9 prosenttia. Rahastosäästämisen ensimmäisen puolivuotiskauden
suotuisa kasvu kääntyi loppuvuoden osakemarkkinoiden epävarmuuden
vuoksi laskuun asiakkaiden muuttaessa sijoitustensa rakennetta
korkotuotteita suosien. Vuositasolla rahastosäästäminen kasvoi 5,2
prosenttia.

Vuoden 2007 olennaiset tapahtumat

Aktia vahvisti paikallista läsnäoloaan ja avasi kaksi uutta
pankkikonttoria. Oulussa avattiin kaikkia pankki-,
kiinteistönvälitys- ja vakuutuspalveluja tarjoava konttori olemassa
olevan henkivakuutuskonttorin yhteyteen. Toinen uusi konttori
avattiin Lohjalle. Veritas Henkivakuutuksen ja Aktian
konttorihenkilöstö toimii nyt yhdeksällä paikkakunnalla samoissa
tiloissa. Neljän uuden yhtiön perustamisen jälkeen myös
kiinteistönvälityspalveluja voidaan nyt tarjota koko
konttoriverkossa. Vuoden aikana on erityisesti panostettu
siirtymiseen perinteisistä pankkikorteista kansainvälisiin
maksukortteihin, joiden määrä nousi 27 prosenttia. Vuoden lopussa
Aktia Kortti & Rahoitus toi markkinoille Aktia-Xpress-kertaluoton.
Lisäksi lanseerattiin laajennettu lainavakuutus.

Pääomamarkkinat

Aktian pääomamarkkinayksiköt ovat Aktia Asset Management, Aktia
Rahastoyhtiö sekä Aktia Yksityispankki Helsinki. Aktia Rahastoyhtiö
hallinnoi ja markkinoi osake-, yhdistelmä- ja korkorahastoja, jotka
sijoittavat suomalaisille ja kansainvälisille pääomamarkkinoille.
Aktia Asset Management hallinnoi Aktia Rahastoyhtiön omia rahastoja
ja tarjoaa asiakkaille täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa. Helsingin
Yksityispankki tarjoaa varakkaille yksityishenkilöille, säätiöille ja
yhdistyksille omaisuudenhoitoa, lainopillista konsultointia ja
kirjanpitopalveluita.

Tulos

Pääomamarkkinayksiköiden tulos kehittyi myönteisesti vuoden aikana.
Henkilöstöresursseihin ja markkinointiin panostettiin, ja tulokset
näkyvät kulujen nousuna, mutta myös tuottojen kasvuna.
Nettotuotot, eli tuotot muille Aktia-konsernin yksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, kasvoivat
24,6 prosenttia16,2 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto, johon
suurin osa tuotoista kuuluu, nousivat vahvan volyyminkasvun ansiosta
24,5 prosenttia.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 19,1 prosenttia 9,5 miljoonaan euroon.
Panostukset ovat vaatineet lisäresursointeja, mikä näkyy
henkilöstökuluissa, jotka kasvoivat 16,4 prosenttia 4,9 miljoonaan
euroon.
Segmentin liikevoitto parani 33,4 prosenttia 6,7 miljoonaan euroon
kaikkien yksiköiden myönteisen tuloskehityksen ansiosta.

Volyyminkehitys

Aktia-konsernin hallinnoimien ja välittämien rahastojen volyymi oli
2 013 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 41,8 prosenttia.
Aktian konttoritoiminnan osuus koko rahastovolyymistä oli noin 35
prosenttia.
Aktia-konsernin rahastojen markkinaosuus nousi vuoden 2006 joulukuun
2,33 prosentista 3,05 prosenttiin vuoden 2007 joulukuussa.
Nettomyynti oli hyvä. Aktian markkinaosuus rahastopääoman
nettokasvusta oli 12,1 prosenttia.
Vuoden lopussa Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat olivat
3 721 miljoonaa euroa. Verrattuna edellisvuoteen kasvua oli 85,3
prosenttia.
Myös yksityispankkitoiminta kehittyi suotuisasti hallinnoitavien
varojen lisääntyessä 8,1 prosentilla. Asiakasmäärä on kasvanut noin
17 prosenttia vuoden alusta. Asiakasvarat olivat 1 153 miljoonaa
euroa.

Muuta

Aktia Rahastoyhtiö allekirjoitti vuoden aikana välityssopimuksen
Standard Lifen kanssa koskien kiinteistörahastoa ja Hagström &
Qvibergin kanssa koskien useita kehittyville markkinoille
suuntautuvia rahastoja sekä jakelusopimuksen Odinin kanssa. Nämä
sopimukset vahvistavat Aktian hyvin kilpailukykyistä tuotesalkkua
entisestään.

Liikepankki & Treasury

Liikepankki koostuu neljästä toimialakohtaisesta asiakastiimistä,
Maksukeskuksesta ja Aktia Yritysrahoitus Oy:stä. Vuonna 2007
segmenttiin kuuluivat myös Helsingin ja Espoon Yrityskonttorit.
Liikepankki tarjoaa yritysasiakkaille kattavan palveluvalikoiman.
Asiakaspalvelu on jaettu erityisosaamisalueisiin Rakennus ja
kiinteistö, Omistusrakenne, Cash & trade sekä Pankki ja rahoitus.
Liikepankin yhteydessä toimii paikallisten yritysasiakkaiden
palveluun erikoistunut yritystuki.
Liikepankin lisäksi segmenttiin kuuluvat treasury ja Aktia
Hypoteekkipankki Oyj. Treasury vastaa pankin tase- ja
korkoriskienhallinnasta, konsernin maksuvalmiudesta sekä
rahoituksesta. Aktia Hypoteekkipankki vastaa suurelta osin Aktian ja
paikallispankkien varainhankinnasta.
Aktia tekee yhteistyötä säästö- ja paikallisosuuspankkien kanssa
seuraavilla osa-alueilla:
- keskusrahalaitos
- Aktia Hypoteekkipankki Oyj
- rahastojen ja vakuutusten jakeluverkosto
- tasehallintapalvelut
- erityismaksupalvelut ja yritysasiakkaiden yhteisrahoitus

Tulos

Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 21,0 prosenttia 23,2 (19,2)
miljoonaan euroon.
Aikaisempina vuosina korkokatteeseen myönteisesti vaikuttaneet
korkoriskienhallintatoimenpiteet vaikuttivat konsernin vuoden 2007
korkokatteeseen niin, että se nousi vain noin 5 prosenttia
edellisvuodesta.
Segmentin korkokate nousi 21,9 prosenttia 24,2 (19,8) miljoonaan
euroon Hypoteekkipankin volyyminkasvun sekä Liikepankin ja treasuryn
kasvun ansiosta varsinkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun
pankin hyvää maksuvalmiutta saatettiin hyödyntää yleisesti kireässä
jälleenrahoitustilanteessa.
Palkkiotuotot netto olivat -3,6 (-1,9) miljoonaa euroa, koska
paikallispankkien välittämä Hypoteekkipankin luottokanta kasvoi
voimakkaasti vuodesta 2006. Liikepankin ja treasuryn palkkiotuotot
netto olivat tilikauden aikana samalla tasolla kuin vuonna 2006.
Liiketoiminnan kulut nousivat 22 prosenttia 11,9 (9,7) miljoonaan
euroon. Henkilöstökulut nousivat 36 prosenttia 4,5 (3,3) miljoonaan
euroon Liikepankkiin tehtyjen rekrytointien vuoksi. Treasuryn ja
Hypoteekkipankin henkilöstökulut olivat samalla tasolla kuin vuonna
2006.
Liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 11,3 (9,5) miljoonaan euroon. Kaikki
kolme toiminta-aluetta vaikuttivat liikevoiton kasvuun. Liikepankin
osuus liikevoitosta oli noin puolet.

Tase

Myytävissä olevat rahoitusvarat kasvoivat vuoden aikana 1 716 (1 179)
miljoonaan euroon. Nämä varat muodostavat pankin maksuvalmiuspuskurin
ja ne kirjataan keskuspankkirahoitukseen oikeuttaviin sijoituksiin.
Lainat ja muut saamiset kasvoivat 81 prosenttia 1 396 (770)
miljoonaan euroon lähinnä paikallispankkien välittämien
hypoteekkilainojen voimakkaan kasvun ja Liikepankin antolainauksen
erityisesti toisella vuosipuoliskolla tapahtuneet myönteisen
kehityksen ansiosta.
Talletuskanta kasvoi, kun sekä asiakkaat että vastapuolet etsivät
turvallisia sijoitusvaihtoehtoja varsinkin vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Segmentin talletuskanta yhteensä kasvoi 18 prosenttia
1 137 (964) miljoonaan euroon.
Liikkeeseen lasketut velkakirjat lisääntyivät 51 prosenttia 1 995
(1 321) miljoonaan euroon Hypoteekkipankin vuoden 2007 kahden
joukkovelkakirjalainaemission myötä.

Liikepankin olennaiset tapahtumat vuonna 2007

Liikepankki perustettiin yhdistämällä Aktian yksiköitä ja
rekrytoimalla uutta henkilöstöä. Kesäkuussa Liikepankki muutti omiin
tiloihin Helsingin Ruoholahteen.
Syyskuusta alkaen Aktia Yritysrahoitus Oy on tarjonnut perinteisten
pankkilainojen vaihtoehdoksi rahoitusta kohdevakuutta vastaan
(osamaksu, leasing, factoring). Vakuutustuotteiden integrointi
liikepankin tuotevalikoimaan on ollut tärkeä kehitysalue vuoden
aikana. Nyt Aktialla on laaja tuotevalikoima yritysasiakkaiden
tarpeisiin.
Muutoksista huolimatta Aktia palveli asiakkaitaan
tarkoituksenmukaisella tavalla ja kasvoi valitsemillaan osa-alueilla.
Liikepankin luottokanta, josta on poistettu muiden säästöpankkien ja
paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat, kasvoi 23
prosenttia 383 miljoonasta eurosta 472 miljoonaan euroon.
Vuonna 2007 paikallispankkiyhteistyötä leimasivat erityisesti
yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönottoon liittyvät
valmistelut. Lisäksi on käynnistetty selvitystoiminnan laajentamiseen
liittyvä yhteistyöhanke.

Hypoteekkipankin ja treasuryn olennaiset tapahtumat vuonna 2007

Vuosi 2007 oli Aktia Hypoteekkipankin kuudes toimintavuosi ja
ensimmäinen täysi tilivuosi laajalla omistajapohjalla.
Hypoteekkipankin lainoja myydään nyt yhteensä noin 300
pankkikonttorissa. Kuudellakymmenellä säästö- ja
paikallisosuuspankilla on välityssopimus Aktia Hypoteekkipankin
kanssa. Vuonna 2007 lainojen määrä nousi 12 000:een, mikä merkitsee 5
000 lainan kasvua edellisvuodesta.
Moody's Investors Service Ltd antoi vuonna 2007 Hypoteekkipankin
joukkovelkakirjalainalle Aaa-luottokelpoisuuden.
Hypoteekkipankki laski liikkeeseen kaksi 250 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaa toimintavuoden aikana.
Toukokuusta 2007 alkaen Hypoteekkipankin toimitusjohtajana on
toiminut Martti Porkka.
Aktian maksuvalmius oli koko vuoden hyvä, mutta se parani viimeisellä
neljänneksellä rahoitusmarkkinoiden yleisen epävarmuuden vuoksi. Niin
asiakkaiden kuin paikallispankkien talletukset lisääntyivät ja Aktian
sijoitustodistusten kysyntä oli hyvää.
Treasury myy tase- ja korkoriskiraportointipalveluja sekä
johdannaissuojia paikallispankeille. Toiminta on kasvanut, ja
raportointipalvelujen kysyntää kasvattavat viranomaisten lisääntyneet
raportointivaatimukset.

Henkivakuutus

Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas tarjoa henkivakuutuksia suomalaisille
yksityishenkilöille, yrittäjille ja yrityksille. Yhtiöllä on noin
112 000 yksityisasiakasta ja 7 000 yritysasiakasta, joita palvellaan
eri kanavia käyttäen. Tärkeimmät myyntikanavat ovat Aktian ja
paikallisosuuspankkien konttorit, yhtiön oma myyntiorganisaatio sekä
Veritas Eläkevakuutus ja Veritas Vahinkovakuutus. Tuotevalikoima
koostuu henki- ja sairausvakuutuksista, vapaaehtoisista
eläkevakuutuksista sekä säästö- ja sijoitusvakuutuksista.
Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktia Säästöpankin tytäryhtiö
17.1.2007. Tämän vuoksi henkivakuutuksen tulos ja vastaavat taseen
erät ovat mukana vain vuodelta 2007. Hankintahetken taseeseen
liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi tietyt Veritas
Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista Aktia-konsernia
koskevista tiedoista. Tässä osiossa henkivakuutustoiminnan tulos- ja
vakavaraisuuskehitykstä verrataan yhtiön lukuihin vuotta aiemmin.

Tulos

Veritas Henkivakuutus kasvatti myyntiään, ja maksutulo nousi 5,0
prosenttia 99,8 (95,1) miljoonaan euroon. Myynti Aktia-konsernin
kautta kasvoi jopa 96 prosenttia. Eniten kasvoi sijoitussidonnaisten
säästö- ja eläkevakuutusten volyymi.
Korvausten lisääntymiseen vaikutti lähinnä takaisinostojen kasvu.
Maksetut korvaukset olivat yhteensä 66,0 (59,6) miljoonaa euroa.
Riskivakuutusten vahinkosuhde pysyi lähes entisellään ja oli 80,9
prosenttia.
Liikekulut olivat jonkin verran edellisvuotta alhaisemmat, vaikka
niihin sisältyi kertaluonteisia eriä ja integraatiokuluja. Liikekulut
olivat 12,2 (12,4) miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde pieneni 3,2
prosenttiyksikköä 110,0 (112,7) prosenttiin kasvaneen kuormitustulon
ja alhaisempien liikekulujen ansiosta.
Sijoitusmarkkinat olivat kaksijakoiset, ja sijoitusten tulos kertyi
lähinnä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sijoitusten tuotto käyvin
arvoin laskettuna oli 6,2 prosenttia ja sijoitustoiminnan nettotulos
92,5 miljoonaa euroa. Osake- ja kiinteistöriski väheni huomattavasti
vuoden aikana, koska osa näistä sijoituksista myytiin. Uusia
sijoituksia tehtiin lähinnä korkopapereihin, hedge-rahastoihin ja
raaka-ainerahastoihin. Vuodenvaihteessa 60,3 (52,9) prosenttia
sijoitussalkusta oli korkoinstrumentteja, 29,8 (27,3) prosenttia
osakkeita ja osuuksia ja 9,9 (19,8) prosenttia kiinteistöjä.
Sijoitussalkku oli 31.12.2007 markkina-arvojen mukaisesti 784,3
(754,1) miljoonaa euroa pois lukien sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin
tehdyt 203,1 (165,6) miljoonan euron sijoitukset.
Vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 70,9 miljoonaa euroa 854,8
(754,1) miljoonaan euroon. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 200,5
(166,9) miljoonaa euroa ja laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka
654,3 (617,0) miljoonaa euroa. Viimeksi mainitun korkovaade
laskettiin 2,9 prosenttiin, mikä vahvisti vastuuvelkaa 20,2
miljoonalla eurolla. Tuleviin asiakashyvityksiin varattiin 4,5
miljoonaa euroa. Vuonna 2007 asiakashyvitysten kulut olivat 4,6 (4,1)
miljoonaa euroa.
Toimintapääoma väheni 121,7 (132,2) miljoonaan euroon, mikä ylittää
minimivaatimuksen kolminkertaisesti. Vakavaraisuusaste oli 18,1
(20,9) prosenttia.
Henkivakuutussegmentin liikevoitto oli 40,5 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoimintaan liittyvät eliminoinnit on kirjattu konsernin
eliminointieriin ja muihin eriin.

Vuoden 2007 olennaiset tapahtumat

Vuotta leimasivat Aktia-konserniin yhdistymisen mukanaan tuomat
organisaatio- ja hallintomuutokset.
Konkreettisin muutos koski myyntiorganisaatiota. Yhdeksän Veritas
Henkivakuutuksen 20 omasta konttorista muutti vuoden aikana Aktian
tiloihin. Oulussa aloitettiin pankkitoiminta Henkivakuutusyhtiön
olemassa olevan toiminnan pohjalta.
Veritas Henkivakuutuksen konttorien kannattavuus selvitettiin
paikkakunnilla, joilla Aktialla ei ollut konttoria. Selvityksen
perusteella viisi kymmenestä konttorista suljettiin. Veritaksella on
oma konttori Porissa, Närpiössä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja
Joensuussa.
Yhdistymisestä on seurannut myös hallinnollisia muutoksia. Veritas
Henkivakuutus on luonut uudet toimintatavat ja valvontajärjestelmät.
Veritas Henkivakuutuksen tietotekniikka on yhdistetty Aktia-konsernin
järjestelmiin ja koko sijoitussalkkua hallinnoi nyt Aktia Asset
Management.

Muut ja eliminoinnit

Vuoden 2007 tulosta rasitti 54,2 miljoonan euron tuloutettujen
myyntivoittojen eliminointi henkivakuutussegmentissä. Myyntivoitot
olivat syntyneet myyntihinnan ja sijoitusten käyvän arvon välisestä
erosta Veritas Henkivakuutuksen hankintamenolaskelman 1.1.2007
mukaisesti. Tulos on hyvitetty lopullisen 9,5 miljoonan euron
negatiivisen liikearvon sekä hankintamenolaskelmassa tehdyn
vastuuvelan 19,9 miljoonan euron oikaisun palautuksen tuloutuksella,
koska yhtiö on tulouttanut vastaavan vastuuvelan oikaisun. Tarkemmat
tiedot liitteessä Konsernirakenteen muutokset.
Tilinpäätöksen liitteet

Liite 1 Konsernirakenteen muutokset

Muutamien pienten kiinteistönvälitysyhtiöiden lisäksi Aktia osti
99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista
17.1.2007. Seuraava hankinta-analyysi tehtiin 1.1.2007.


(milj. euroa)               1.1.2007
                      Käyvän       Veritas
                 Veritas  arvon  Henkivakuutuksen
Varat           Henkivakuutus oikaisu hankintahetken tase
Sijoitukset            877,5   53,8        931,3
Muut saamiset            12,2             12,2
Kassa ja pankkisaamiset       3,8             3,8
Vakuutustoiminnan
aineettomat ja
aineelliset hyödykkeet        1,4             1,4
Varat yhteensä           894,9   53,8        948,8

Velat
Vakuutustekninen
vastuuvelka            783,9   19,9        803,8
Muut velat              6,2             6,2
Pääomalainat             4,2             4,2
Laskennalliset verovelat      19,2   7,4        26,6
Velat yhteensä           813,4   27,3        840,7

Varat netto, IFRS                        108,1

Korollinen kauppahinta                      97,0
Varainsiirtovero                         1,5
Hankinta-arvo                          98,6
 - josta käteisellä
maksettu                             59,6
 - josta Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeilla (3 000 000
osaketta à 13 euroa) maksettu                  39,0

Erotus = negatiivinen
liikearvo                             9,5


Alustavaa hankintahetken tasetta laadittaessa asiakaskohtaisilla
aineettomilla hyödykkeillä ei arvioitu olevan vaikutusta
hankintahetken taseeseen. Muitakaan aineettomia hyödykkeitä ei ole
allokoitu hankintahetken taseeseen. Tämä asia arvioidaan uudelleen
tilinpäätöstä varten. Tulos ja tase parantunevat jonkin verran.

 Koska hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 11,4 miljoonaa
euroa nk. negatiivista liikearvoa. Se tuloutettiin kokonaisuudessaan
vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Lopullinen kauppahinta oli
sopimuksen mukaan riippuvainen Veritas Henkivakuutuksen
kiinteistöomistuksen realisoinnin tuloksesta hankintahetkellä. Kun
lopullinen kauppahinta, johon sisältyivät korko ja varainsiirtovero,
sekä kiinteistöomistuksen arvostuksen mukainen nettovarojen oikaisu
oli laskettu vuoden lopussa, lopulliseksi negatiiviseksi liikearvoksi
saatiin 9,5 miljoonaa euroa. Negatiivisen liikearvon 1,9 miljoonan
euron oikaisu on tämän vuoksi kirjattu kuluksi vuoden 2007
viimeisellä neljänneksellä.
Vuonna 2007 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osto vaikutti vuoden
tulokseen verojen jälkeen 15,6 miljoonalla eurolla.

Liite 2 Siirtyminen IFRS-raportointiin

Aktia-konserni on vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen
siirtynyt raportoimaan IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaan. Tämä merkitsee mm. sitä, että
osavuosikatsaus sisältää myös segmenttiraportit. FAS-standardeista
(Finnish Accounting Standards) IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
esitellään kohdassa IFRS:ään siirtymisen vaikutukset vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa. Vuoden 2007
osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2007 on
laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.
Vuosina 2005 ja 2006 Aktia Säästöpankki Oyj myi Aktia
Hypoteekkipankki Oyj:n A-osakkeita ja teki myynnin yhteydessä
osakkuussopimuksen ostajien kanssa. Sopimuksessa taataan tietty
vuosittainen kertyvä osingonmaksu Aktia Hypoteekkipankki Oyj:stä.
 IAS 32 -säännösten mukaisesti A-osakkeet on tämän vuoksi
luokiteltava veloiksi, A-osakkeiden myynti palautetaan ja taattu
osingonmaksu kirjataan korkokuluksi. Tämä tulkinta on täsmentynyt
vuoden aikana, eikä sitä vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa
kirjattu IFRS:ään siirtymistä koskevaan liitteeseen.
Vertailulukuja on muutettu vastaamaan tulkintaa. Siirtymisajankohtana
1.1.2006 vaikutus oli 7,1 miljoonan euron nousu muissa veloissa ja
vastaava pienentyminen omassa pääomassa. Vuonna 2006 muut velat
nousivat 10,9 miljoonaan euroon ja oma pääoma väheni saman verran.
Vuonna 2006 tulosvaikutus oli -0,7 miljoonaa euroa.


Liite 3 Vakuutustoiminnan varat ja velat


(milj. euroa)           31.12.2007  31.12.2006

Korolliset sijoitukset         345,9      -
Osakkeet ja osuudet          352,1      -
Kiinteistöt               64,5      -

Laskuperustekorkosidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset        762,4      -
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset              203,1      -
Sijoitukset yhteensä          965,6
Siirtovelat ja maksetut ennakot     8,2      -
Muut varat                1,6      -
Kassa ja pankkisaamiset         6,9      -
Vakuutustoiminnan varat        982,2      -
Aineettomat hyödykkeet          1,0      -
Aineelliset hyödykkeet          0,3      -
Tuloverosaamiset             0,0      -
Vakuutustoiminnan varat yhteensä    983,5      -

Laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka        654,3      -
Sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka              200,5
Siirtovelat ja maksetut ennakot     4,1      -
Muut velat                4,7      -
Vakuutustoiminnan velat        863,7      -
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla veloilla      2,1      -
Laskennalliset verovelat        19,0
Tuloverovelat              6,0
Vakuutustoiminnan velat yhteensä    890,8      -

Tähän liitetietoon sisältyvät Veritas Henkivakuutus -konsernin varat
ja velat ja Veritas Henkivakuutukselle kuuluvat eliminoinnit.


Liite 4 Aktia-konsernin oman pääoman muutos


(milj. euroa)        Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto
Oma pääoma 1.1.2007         70,6     8,1       1,9
Osakeanti              9,6
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostuksen
muutos käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos käypään
arvoon
Siirretty tuloslaskelmaan
Laskennallisten verojen
osuus omasta pääomasta
Osingonjako
osakkeenomistajille
Tilikauden voitto
Muu muutos vähemmistön
osuudessa omasta pääomasta
Oma pääoma 31.12.2007        80,2     8,1       1,9                        Sijoitetun
                          vapaan
                           oman
                 Käyvän arvon  pääoman
(milj. euroa)             rahasto  rahasto Voittovarat
Oma pääoma 1.1.2007            -1,7         169,9
Osakeanti                      45,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostuksen
muutos käypään arvoon          -21,4
Kassavirtasuojausten arvostuksen
muutos käypään arvoon           -0,1
Siirretty tuloslaskelmaan         -0,9
Laskennallisten verojen osuus
omasta pääomasta              6,1
Osingonjako osakkeenomistajille                 -14,8
Tilikauden voitto                        50,7
Muu muutos vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 31.12.2007          -18,0    45,3    205,8                Osakkeenomistajien         Oma
                   osuus omasta Vähemmistön pääoma
(milj. euroa)              pääomasta    osuus yhtensä
Oma pääoma 1.1.2007             248,8     1,1  249,9
Osakeanti                  54,9        54,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostuksen
muutos käypään arvoon            -21,4        -21,4
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos käypään
arvoon                    -0,1        -0,1
Siirretty tuloslaskelmaan          -0,9        -0,9
Laskennallisten verojen osuus
omasta pääomasta               6,1         6,1
Osingonjako
osakkeenomistajille             -14,8        -14,8
Tilikauden voitto              50,7     0,9  51,6
Muu muutos vähemmistön
osuudessa omasta pääomasta          0,0    12,5  12,5
Oma pääoma 31.12.2007            323,2    14,5  337,7                              Ylikurssi-
(milj. euroa)           Osakepääoma Vararahasto  rahasto
Oma pääoma 1.1.2006            70,6     8,1    1,9
Osakeanti
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
arvostuksen muutos käypään arvoon
Kassavirtasuojausten arvostuksen
muutos käypään arvoon
Siirretty tuloslaskelmaan
Laskennallisten verojen osuus
omasta pääomasta
Osingonjako osakkeenomistajille
Tilikauden voitto
Muu muutos vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 31.12.2006           70,6     8,1    1,9                        Sijoitetun
                          vapaan
                 Käyvän arvon  pääoman
(milj. euroa)             rahasto  rahasto Voittovarat
Oma pääoma 1.1.2006            7,8    0,0    153,4
Osakeanti
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostuksen
muutos käypään arvoon          -12,5
Kassavirtasuojausten arvostuksen
muutos käypään arvoon           -1,1
Siirretty tuloslaskelmaan         0,9
Laskennallisten verojen osuus
omasta pääomasta              3,3
Osingonjako osakkeenomistajille                 -24,7
Tilikauden voitto                        41,2
Muu muutos vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 31.12.2006           -1,7    0,0    169,9                   Osakkeen
                  omistajien
                 osuus omasta Vähemmistön Oma pääoma
(milj. euroa)            pääomasta    osuus  yhteensä
Oma pääoma 1.1.2006           241,8     0,8   242,5
Osakeanti                 0,0          0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvostuksen
muutos käypään arvoon          -12,5         -12,5
Kassavirtasuojausten arvostuksen
muutos käypään arvoon           -1,1          -1,1
Siirretty tuloslaskelmaan         0,9          0,9
Laskennallisten verojen osuus
omasta pääomasta              3,3          3,3
Osingonjako osakkeenomistajille     -24,7         -24,7
Tilikauden voitto             41,2     0,2    41,4
Muu muutos vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta              0,0     0,1    0,1
Oma pääoma 31.12.2006          248,8     1,1   249,9Tunnuslukujen laskentaperusteet

Tulos/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava vuoden voitto
verojen jälkeen
Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Jakson voitto (vuositasolla) x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutuskonsernin liikekustannussuhde
(Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta +
korvausten selvittelykulut) x 100
Kuormitustulo

Kuorimitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita. Kaikki
kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset (pankkikonserni)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
johdannaiset
mukaan lukien on
arvostettu ja riskipainotettu Rahoitustarkastuksen standardikokoelman
4.3 standardimenetelmän
mukaisesti.
Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardin 4.3i
mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)
Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat) x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.

Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkikonserni)
Ensisijaiset omat varat       x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutuskonserni)
Vakavaraisuuspääoma                     x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - 75 %
sijoitussidonnaisten rahastojen vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden
vähentämisen jälkeen.

Vakavaraisuusaste, % (finanssikonglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset
varat ja vähennykset) x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +
vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 3 kappaleessa.


Tilikaudelta ei ole vielä annettu tilintarkastuskertomusta.

Helsingissä 14. helmikuuta 2008

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Tilaa