AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ: Aktialle ennätystulos 56,4 miljoonaa euroa - parannusta 14,8 %

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ  PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 KLO 10.00

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2006

Vuosi lyhyesti
 . Konsernin liikevoitto parani 14,8 prosenttia 56,4 (49,1) miljoonaan euroon.
 . Kertaluonteisen erien jälkeen konsernin operatiivinen liikevoitto oli 48,4
  miljoonaa euroa, mikä on 6,3 miljoonaa euroa (+14,9 %) edellisvuotta parempi.
 . Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 16,8 prosentiin (16,3 %).
 . Tulos osaketta kohti parani 14,3 prosenttia 1,20 (1,05) euroon.
 . Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 (0,30) euroa osaketta
  kohti. Myös kuponkiannissa helmikuussa 2007 merkittävät uudet osakkeet
  oikeuttavat täyteen osinkoon vuodelta 2006.
 . Hyvän tuloksen ansiosta voitiin jo toisena vuonna peräkkäin maksaa
  henkilöstörahastolle täysimääräinen siirto 2,1 (1,8) miljoonaa euroa.
 . Rahastosäästäminen kasvoi 46,2 prosenttia 1 420 miljoonaan euroon. Aktia
  Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 40,6 prosenttia 2 008
  miljoonaan euroon ja Aktia Yksityispankin hallinnoimat varat 49,1 prosenttia
  1 105 miljoonaan euroon.
 . Aktian kiinteistönvälitystoiminta kehittyi vuoden 2006 aikana 10 yhtiön
  ketjuksi. Yhtiöt välittivät 880 asuntoa ja kiinteistöä vuoden aikana.
 . Maksuaikakorttien määrä lisääntyi 31 prosenttia yli 52 000:een.
 . Lopullinen sopimus, jonka mukaan Föreningen Konstsamfundet r.f. ja
  Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ostavat Aktia Säästöpankilta 50,02 prosenttia
  Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n osakkeista, allekirjoitettiin elokuussa.
 . Aktian ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.12.2006 ylimääräisen 0,30 euron
  osingon maksamisesta osaketta kohti 5.2.2007. Yhtiökokous päätti lisäksi
  toteuttaa korkeintaan 1 764 902 uuden osakkeen kuponkiannin, jonka
  merkintäaika alkoi 6.2.2007 ja päättyy 23.2.2007.
 . Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Aktia ostaa
  Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselta 99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö
  Veritaksen osakkeista, sekä ehdollinen sopimus, jonka mukaan
  Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselta ja Fondexin johdolta ostetaan 80
  prosenttia Oy Fondex Ab:n osakkeista. Henkivakutuusosakeyhtiö Veritaksen
  osto toteutettiin 17.1.2007.

Tulos

Konsernin liikevoitto parani 7,3 miljoonaa euroa (+14,8 %) 56,4 miljoonaan euroon
edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2005 tavoin tulokseen sisältyi merkittäviä kertaluonteisia eriä.
Sijoituskiinteistöjen ja liiketoiminnan muiden tuottojen nettotuottoihin sisältyi
yhteensä 6,5 miljoonaa euroa realisointivoittoja, kun vastaavat kertaluonteiset
tuotot vuonna 2005 olivat 14,5 miljoonaa euroa. Näistä merkittävin liittyi Aktian
eroamiseen Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakuusrahastosta. Aikaisempina vuosina
kirjattujen luottotappioiden palautuksiin sisältyi yksittäinen 1,5 miljoonan
euron palautus, kun vuonna 2005 tehtiin 7,5 miljoonaa euroa toimialakohtaisia
luottotappiovarauksia. Nämä kertaluonteiset erät huomioon ottaen konsernin
operatiivinen liikevoitto parani 6,3 miljoonaa euroa (+14,9 %) 48,4 miljoonaan
euroon edellisvuoteen verrattuna.

Operatiivinen tulosparannus johtuu lähinnä selvästi kasvaneista palkkiotuotoista
ja parantuneesta korkokatteesta.

Luottotappiot ja uudet kohdistetut luottotappiovaraukset olivat edelleen
vähäisiä. Poikkeuksellisen suurten aiemmin tehtyjen luottotappioiden palautusten
vuoksi nettoluottotappiot olivat 1,6 miljoonaa euroa positiiviset.

Osuus osakkuusyritysten voitoista pieneni 0,7 (1,0) miljoonaan euroon.

Tilikauden voitto nousi 5,2 miljoonaa euroa (+14,2 %) 42,3 miljoonaan euroon.
Konsernin kannattavuus parani, ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi 16,8
prosenttiin (16,3 %). Jos käyvän arvon rahaston nettomuutos sisällytettäisiin
laskelmaan, oman pääoman tuotto olisi 13,4 prosenttia (17,7 %).

Tuotot

Konsernin tuotot nousivat 4,3 prosenttia 138,0 (132,3) miljoonaan euroon.

Konsernin korkokate parani 4,5 miljoonaa euroa (+5,7 %) 84,2 miljoonaan euroon.
Korkokatteen paraneminen johtui lähinnä anto- ja ottolainauksen sekä
likviditeettisalkun tuoton kasvusta, joskin erityisesti antolainauksen
kaventuneilla asiakasmarginaaleilla oli yhä negatiivinen vaikutus
korkokatteeseen. Myös nousevilla koroilla oli vaikutusta korkokatteen
paranemiseen. Rakenteellisen korkoriskin pienentämiseksi toteutetut
taseensuojaustoimenpiteet paransivat edelleen korkokatetta 3,2 (8,0) miljoonalla
eurolla tilikauden aikana, mutta niiden vaikutuksen korkokatteen nousuun
odotetaan vaimenevan vuoden 2007 aikana.

Palkkiotuotot nousivat 9,5 miljoonaa euroa (+24,7 %) 48,1 miljoonaan euroon.
Rahasto-, varainhoito- ja arvopaperivälityspalkkiot kasvoivat 5,1 miljoonaa
euroa. Maksu- ja luottokorttipalkkiot lisääntyivät 0,4 miljoonaa euroa
maksujenvälityspalkkioiden pienentyessä hieman. Kiinteistönvälitystoiminnan
vaikutus palkkiotuottojen nousuun oli 3,5 miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot nousivat 4,9 (2,1) miljoonaan euroon, mihin
sisältyy Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n osakkeiden (50,02 %) myynnistä saatu
3,3 miljoonan euron voitto.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 9,5 miljoonaa euroa 6,8 (16,3) miljoonaan
euroon verrattuna edellisvuoteen. Silloin erään sisältyi yhteensä 14,5 miljoonan
euron kertaluonteinen tuotto, joka pääasiassa oli seurausta Aktian eroamisesta
Säästöpankkien vapaaehtoisesta vakuusrahastosta. Tilikauteen 2006 sisältyi myös
3,2 miljoonaa euroa osakemyynteihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja. Näitä
olivat ensi sijassa tuotot, jotka Aktia sai myytyään yhteensä 4,3 prosenttia
tietotekniikkayhtiö Oy Samlink Ab:n ja 10 prosenttia Aktia Hypoteekkipankin
osakeomistuksestaan sekä pienemmässä määrin Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n
osakkeiden myynnin yhteydessä saadut tuotot.

Kulut

Konsernin kulut yhteensä nousivat 10,9 prosenttia 84,0 (75,7) miljoonaan euroon,
josta noin 5,5 prosenttiyksikköä aiheutui kiinteistönvälitykseen ja Aktia Kortti
& Rahoitukseen tehdyistä uusista investoinneista.

Henkilöstökulut nousivat 7,5 prosenttia 41,7 (38,8) miljoonaan euroon. Suurin osa
kulujen noususta liittyy kiinteistönvälitykseen ja varainhoitoon tehtyihin
panostuksiin. Hyvä tulos mahdollisti täysimääräisen 2,1 (1,8) miljoonan euron
siirron henkilöstörahastoon, mikä rasitti tilikauden tulosta.

Muut hallintokulut nousivat 18,2 prosenttia 26,9 (22,7) miljoonaan euroon.
Suurimmat kustannuslisäykset liittyivät kiinteistönvälitystoimintaan sekä
markkinointiin ja muihin Aktian juhlavuoden aiheuttamiin kustannuksiin.

Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät edelleen 0,4 miljoonaa euroa 3,6 (4,1)
miljoonaan euroon lähinnä seurauksena kiinteistöomaisuuden myynnistä.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat 16,2 prosenttia 11,8 (10,1) miljoonaan euroon
ennen kaikkea lisääntyneiden konsultti- ja kiinteistökulujen johdosta.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Joulukuun 31. päivänä 2006 konsernin taseen loppusumma oli 5 490 (4 553)
miljoonaa euroa. Nousu oli seurausta antolainauksen kasvusta ja parantuneesta
likviditeetistä. Kasvu rahoitettiin pitkäaikaisilla
joukkovelkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella. Liikkeeseen laskettuja
joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 322 miljoonaa euroa, jossa
oli 558 miljoonaa euroa kasvua edellisvuodesta.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 135 miljoonaa euroa 515 (380)
miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä paikallispankkien kasvaneista
luottolimiiteistä.

Tilikauden lopussa suojaavien korkojohdannaissopimusten nimellisarvo oli 6 534
(4 008) miljoonaa euroa ja muiden korkosidonnaisten johdannaissopimusten
nimellisarvo 2 395 (526) miljoonaa euroa. Kasvu aiheutuu paikallispankeille
välitetyistä korkosuojauksista, joiden nimellisvolyymi nousi 2 210 miljoonaa
euroa. Lisäksi poisitioiden suojaamiseen käytettiin vastaava määrä.

Valuutta- ja osakesidonnaisilla johdannaissopimuksilla suojattujen kohde-
etuuksien arvo oli 138 (115) miljoonaa euroa. Kaikki osakesidonnaiset
johdannaissopimukset, 102,5 miljoonaa euroa, koskivat strukturoituja tuotteita.

Säästäminen ja sijoittaminen

Säästäminen rahastoihin lisääntyi nopeammin kuin vuonna 2005. Rahastosäästäminen
kasvoi 46,2 prosenttia 1 420 miljoonaan euroon, kun ottolainaus (talletukset)
yleisöltä kasvoi 10,6 prosenttia 2 553 miljoonaan euroon. Rahastosäästämisen
kasvusta noin 70 prosenttia oli nettomerkintöjä ja loput arvonnousua.
Kokonaisuudessaan säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 21,1
prosenttia 3 973 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 13,3 prosenttia
2 838 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi 31,9
prosenttia 856 miljoonaan euroon ja kotitalouksien talletukset 6,9 prosenttia
1 981 miljoonaan euroon.

Lisäksi Aktia myi uusia joukkovelkakirjalainoja yleisölle ja instituutioille 116
miljoonalla eurolla. Panostukset varainhoito- ja yksityispankkipalveluihin
kantoivat hedelmää. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 40,6
prosenttia 2 008 miljoonaan euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhoidon volyymi
nousi 49,1 prosenttia 1 105 miljoonaan euroon.

Luotot

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Konsernin antolainaus oli vuoden
lopussa 3 761 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 511 miljoonaa euroa (+15,7 %).
Suurin osa kasvusta tuli kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 492
miljoonaa euroa (+18,7 %) 3 123 miljoonaan euroon.

Asuntolainakanta lisääntyi 20,4 prosenttia 2 662 miljoonaan euroon, josta 1 166
miljoonaa euroa oli hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannassa kasvua oli
vuositasolla 411 miljoonaa euroa (+54,4 %). On kuitenkin huomattava, että suurin
osa hypoteekkilainakannan kasvusta, 320 miljoonaa euroa, koostui
paikallisosuuspankkien ja muiden säästöpankkien välittämistä lainoista.

Muiden pankkien välittämät hypoteekkilainat pois lukien antolainauksen kasvu oli
koko konsernin osalta 6,0 prosenttia, kotitaloussektorin osalta 6,7 prosenttia ja
asuntolainojen osalta 6,1 prosenttia.

Luotonanto yrityksille nousi 394 miljoonaan euroon.

Luottotappiot ja -riskit

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi tilikauden aikana.
Kotitalouksien osuus oli noin 83 (81) prosenttia ja yritysrahoituksen osuus
runsaat 10 (10) prosenttia. Koko luottokannasta asuntolainoja oli 70,8 (68)
prosenttia.

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Vuoden aikana kirjattiin
luottotappioita ja uusia kohdistettuja luottotappiovarauksia 0,7 miljoonaa euroa.
Aiempina vuosina tehtyjä luottotappioita kirjattiin 2,3 miljoonaa euroa, josta
1,5 miljoonaa euroa kohdistuu yhteen yksittäiseen palautukseen.
Nettoluottotappiot olivat näin ollen 1,6 miljoonaa euroa positiiviset.

Lisää toimialakohtaisia luottotappiovarauksia ei arvioida tarvittavan, minkä
vuoksi näiden määrä pysyy muuttumattomana 13,7 miljoonassa eurossa.

Konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat lisääntyivät 14,7
miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta taseen
ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien nousi 0,3 prosentista 0,4
prosenttiin.

Korkoriskit

Korkoriskit muodostuvat rakenteellisista riskeistä ja hintariskeistä.
Rakenteellinen korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen korkosidonnaisuudet
eroavat toisistaan. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi rakenteellista
korkoriskiä rajoitetaan ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.

Korkovaihtelut vaikuttavat myös konsernin likviditeettisalkun (hintariski)
markkina-arvoon. Näiden myyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen markkina-
arvo kirjataan omaan pääomaan kuuluvaan käyvän arvon rahastoon omiin varoihin
vähennettynä laskennallisilla veroilla. Tilikauden aikana käyvän arvon rahastoon
kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos oli -9,1 (-1,1) miljoonaa euroa.
Tilikauden lopussa käyvän arvon rahasto oli yhteensä -0,9 (7,7) miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

Joulukuun 31. päivänä 2006 konsernin omat varat olivat 367 miljoonaa euroa, josta
245 miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin
sisältyy tilikauden voitto, josta on vähennetty Aktian ylimääräisen
yhtiökokouksen 21.12.2006 vahvistama 0,30 euron ylimääräinen osinko osaketta
kohti, yhteensä 10,6 miljoonaa euroa sekä normaali osinko.

Vuoden aikana konserni laski liikkeeseen 68 miljoonan euron debentuurilainan,
joka sisältyy toissijaisiin omiin varoihin, kuten myös käyvän arvon rahasto.
Toissijaiset omat varat kasvoivat yhteensä 122 miljoonaan euroon.

Konsernin riskipainotetut sitoumukset lisääntyivät vuoden aikana 16,1 prosenttia
2 655 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste laski 13,8 prosenttiin ja
ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,2
prosenttiin. Vakavaraisuusasteen ja ensisijaisten omien varojen suhteen lasku
aiheutuu ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2006 vahvistetusta
ylimääräisestä osingosta. Suhdeluvut vahvistuvat jälleen, kun ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksen mukainen kuponkianti helmikuussa 2007 on toteutettu.
Uudet, vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä käyttöön otettavat Basel II
-vakavaraisuussäännökset tulevat vahvistamaan konsernin vakavaraisuutta ja omien
varojen suhdetta riskipainotetuihin sitoumuksiin entisestään johtuen
asuntolainavakuutta vastaan myönnettävien lainojen alhaisemmasta riskipainosta.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstö oli tilikauden lopussa 772
(683), eli 89 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistönvälityksen
palveluksessa oli vuoden lopussa 63 henkilöä. Kokopäiväresursseja oli jakson
aikana keskimäärin 741 (677).


Luottoluokitus


Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen luokitukset Aktian
luottokelpoisuudesta ovat A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2
lyhytaikaiselle varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain
näkymin. Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut
liikkeeseen pitkäaikaisia vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat
saaneet Moody's Investors Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40
(0,30) euroa osaketta kohti. Myös helmikuun 2007 kuponkiannissa merkittävät uudet
osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon vuodelta 2006. Osingonjakoehdotus vastaa
14,8:aa miljoonaa euroa edellyttäen, että kaikki kuponkiannin osakkeet merkitään.
Täsmäytyspäivä olisi 3. huhtikuuta ja maksupäivä 12. huhtikuuta.

Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johdossa

. Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Aktia Säästöpankin
 yhtiökokouksessa 30.3.2006 hallintopäällikkö, kanslianeuvos, valtiotieteen
 maisteri Roger Broo ja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Kjell
 Sundström.
. Viestintäjohtaja, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen erosi Aktian
 hallituksesta uusien työtehtävien vuoksi 1.7.2006.
. Diplomi-insinööri Stefan Björkman nimitettiin syyskuussa varatoimitusjohtajaksi
 ja konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan pankin yritysasiakkaat.
. Hallintoneuvosto nimitti marraskuussa toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
 Marina Vahtolan pankin hallituksen uudeksi jäseneksi.
. Kauppatieteiden maisteri Taru Narvanmaa nimitettiin joulukuussa
 pankinjohtajaksi ja konserninjohdon jäseneksi vastuualueenaan
 henkivakuutustuotteet. Narvanmaa nimitettiin tammikuussa 2007 pankin ostaman
 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajaksi.

Vuoden toimintaa ja tapahtumia

Juhlavuosi 2006

Vuonna 2006 oli kulunut 180 vuotta siitä, kun pankki aloitti toimintansa
(Helsingin Säästöpankkina) ja 15 vuotta siitä, kun nykyinen Aktia Säästöpankki
perustettiin.

Juhlavuosi oli näkyvästi esillä myös Aktia-päivien ohjelmassa. Kirkkonummella
järjestetyssä juhlaseminaarissa huomioitiin myös ns. Porkkalan parenteesin
päättyminen 50 vuotta sitten. Seminaarin yhteydessä Helsingin säästöpankkisäätiö
lahjoitti yhdessä Aktian kanssa huomattavan summan John Nurmisen säätiön Puhdas
Itämeri -projektiin.

Marraskuussa Aktia järjesti yhteistyössä Svenska handelshögskolanin kanssa
juhlaseminaarin Helsingissä. Talousmies ja hyväntekijä George Soros, Ruotsin
entinen pääministeri Göran Persson ja ETLAn toimitusjohtaja Sixten Korkman
puhuivat kutsuvieraille aiheenaan talouden tila sekä Pohjoismaiden, Euroopan ja
maailman talousnäkymät.

Joulukuussa juhlavuoden kunniaksi julkaistiin kirja "Ihmisen kokoinen. Aktia -
suuri pieni pankki ja sen salaisuus". Svenolof Karlssonin kirjoittamasta
teoksesta otettiin 9 000 kappaleen painos, ja se on saanut erittäin hyvän
vastaanoton.

Konttoritoiminta

Aktia painotti edelleen tavoitettavuutta, mikä näkyi mm. konttoriverkon
laajentumisena. Maaliskuussa avattiin uusi konttori Espoon Espoonlahteen ja
marraskuussa Kemiöön. Lohjalle avataan konttori keväällä 2007.

Joustavammat aukioloajat ja uusimman puhelintekniikan hyödyntäminen sekä
aktiivisen neuvonnan painottaminen ovat nostaneet konttoreiden palvelun tasoa.

Säästämisen tuotteet

Aktia Rahastoyhtiön omat rahastot ovat viime vuosina sijoittuneet luokituslaitos
Morningstarin vertailuissa kaikkien suomalaisten rahastoyhtiöiden ehdottomaan
kärkeen.

Aktia Rahastoyhtiön valikoimassa on tällä hetkellä 50 sijoitusrahastoa.
Sisaryhtiö Aktia Asset Managementin hallinnoimien 23 oman rahaston lisäksi yhtiö
edustaa Roburin, Hansa Investment Fundsin ja ABN Amron rahastoja. Vuoden aikana
markkinoille tuotiin yksi oma sijoitusrahasto, Aktia Nordic, sekä kaksi
Hansapankin rahastoa. Näistä toinen sijoittaa Itä-Euroopan kiinteistömarkkinoille
ja toinen keskiaasialaisiin osakkeisiin.

Säästö- ja sijoitusasiakkaiden keskuudessa suosittuja niin sanottuja Duo-
tarjouksia tehtiin läpi vuoden. Kaksijakoinen sijoitusjärjestely käsittää
korkeakorkoisen talletuksen ja rahastosijoituksen, joka suuruudeltaan vastaa
vähintään talletuksen määrää. Lisäksi tarjolla oli kaksi Kombi-talletustiliä,
joiden tuotto on sidottu osakeindeksiin.

Aktia laski vuoden aikana liikkeeseen seitsemän joukkolainaa. Kaksi näistä oli
osakeindeksilainoja. Erityisesti keväällä lanseeratut Eastern Europe -lainat
kiinnostivat sijoittajia.

Lainaamisen tuotteet

Luottojen kysyntä jatkui voimakkaana. Asuntorahoituksen tarpeeseen on vastattu
tarjoamalla sekä Aktian tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n myöntämiä
hypoteekkilainoja että perinteisiä pankkilainoja. Korkojen nousun myötä
asiakkaiden kiinnostus Prime-korkoon samoin kuin kiinteisiin korkoihin lainan
viitekorkona on lisääntynyt. Syksystä alkaen asiakkaat ovat voineet ottaa
lainalleen ns. korkokaton, jossa on mahdollisuus määrittää lainalle maksimikorko,
samalla kun lainan sitominen lyhyeen markkinakorkoon yleensä takaa edullisen
hintatason.

Yhä useammat asiakkaat lisäävät rahoituskokonaisuuteen joustolimiitin,
tililuoton, jota voi käyttää lisäpuskurina pienehköjen yllättävien menojen
varalta.Noin kolmasosaan kaikista uusista lainoista on liitetty lainavakuutus.

Kilpailu yritysten ja yhteisöjen luotoista kiristyi vuoden aikana. Aktia onnistui
puolustamaan markkina-asemaansa ja saavutti kohtuullisen kasvun. Loppuvuodesta
aloitetun kehitystyön tarkoituksena on vahvistaa resursointia ja osaamista.
Vuonna 2006 Aktia käytti Euroopan Investointipankin rahoitusta pienille ja
keskisuurille yrityksille.

Maksamisen tuotteet

Tytäryhtiö Aktia Kortti & Rahoitus Oy tuki vuoden aikana tuotekehityksen ja
markkinointiaktiviteettien kautta pankin jakelukanavia erityisesti Visa-korttien
myynnissä, ja maksuaikakorttien myynnissä saavutetttin 31 prosentin kasvu. Noin
40 prosentissa korteista on luottolimiitti, joka tuo lisää joustavuutta kortin
käyttöön.

Toukokuussa Aktia lanseerasi ensimmäisenä pankkina Suomessa Visa-kortin, johon
asiakas voi itse valita kuvan käyttäen joko omaa digikuvaa tai Aktian lähes 100
kuva-aiheen galleriasta valitsemaansa otosta. Kesän ja syksyn aikana jo 12 000
asiakasta valitsi tällaisen kortin.

Internet-pankin käyttö on lisääntynyt edelleen. Aktian yksityisasiakkaista 66 %
hoiti vuonna 2006 koko maksuliikeensä Internet-pankin kautta, ja yhä useammat
asiakkaat siirtyvät käyttämään sähköistä tiliotetta. Syksyllä otettiin käyttöön
Internet-pankin uusi versio, joka mahdollistaa suojatun sähköpostiyhteyden
asiakkaan ja pankin välillä. Uudessa Internet-pankissa on myös enemmän tietoa
asiakkaan säästämisen ja sijoittamisen tuotteista sekä lainoista.

Toukokuussa lanseerattiin e-lasku pankin yritysasiakkaille. Yksityisasiakkaita
laskuttavat yritykset voivat lähettää laskun asiakkaan Internet-pankkiin
sähköisesti ja näin säästää sekä aikaa että rahaa niin laskun lähettäjän kuin
vastaanottajankin osalta.

Syyskuussa otettiin käyttöön pienyrityksille, maanviljelijöille ja
ammatinharjoittajille suunnattu uusi palvelu. Yritysten verkkopalvelu tarjoaa
normaalin maksuliikkeen ja sähköisten tiliotteiden lisäksi verkkolaskua sekä
tiedostonsiirtoa. Palvelun käyttäjien määrä kasvaa.

Kiinteistönvälitystoiminta

Aktian vuoden 2005 lopussa aloittama kiinteistönvälitystoiminta kehittyi
voimakkaasti vuoden 2006 aikana. Aktia Kiinteistönvälitys -ketjuun kuuluu tällä
hetkellä 10 yhtiötä ja se käsittää pankin koko toiminta-alueen pohjoista
Pohjanmaata lukuun ottamatta.

Kiinteistönvälitysyhtiöt ovat Aktia-konsernin tytäryhtiöitä. Niiden palveluksessa
oli vuoden 2006 lopussa 63 henkilöä, ja vuoden aikana välitettyjen asuntojen ja
kiinteistöjen määrä oli 880.

Kiinteistönvälitys on lisännyt Aktian palveluvalikoimaa, ja "kaikki palvelut
saman katon alta" -konsepti on otettu hyvin vastaan.
Kiinteistönvälitystoimistojen lehti-ilmoitukset ovat vaikuttaneet myönteisesti
Aktian näkyvyyteen niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin lehdistössä.

Muut tapahtumat

Aktiassa on aloitettu valmistelut yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtymiseksi
(Single European Payment Area, SEPA). Siirtyminen vaikuttaa eniten pankin maksu-
ja korttipalveluihin.

Aktia Hypoteekkipankki laski liikkeeseen kaksi uutta joukkovelkakirjalainaa
Euroopan markkinoille, toisen maaliskuussa toisen marraskuussa. Korkea Aa2-
luottokelpoisuus ja ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien kiinnostus
suomalaisia joukkovelkakirjoja kohtaan tekivät kummastakin 250 miljoonan euron
emissiosta menestyksen. Lainat ylimerkittiin moninkertaisesti, ja ne hajautuivat
hyvin maantieteellisesti. Laina-ajat ovat 7 ja 3 vuotta. Lainojen vakuutena ovat
hypoteekkipankin myöntämät asuntolainat.

Vuoden 2005 hyvän tuloksen ansiosta Aktian henkilöstörahastoon tehtiin
täysimääräinen siirto, 1,8 miljoonaa euroa. Myös vuodelta 2006 rahasto saa
täysimääräisen, 2,1 miljoonan euron palkkiosumman.

Suurin osa paikallisosuuspankeista osti huhtikuussa 10 prosenttia Aktia
Hypoteekkipankki Oyj:n osakkeista.

Huhtikuussa Aktia myi 2,3 prosenttia tietotekniikkayhtiö Oy Samlink Ab:n
osakkeistaan Suomen Handelsbankenille ja marraskuussa 2,0 prosenttia
paikallisosuuspankeille. Tämän jälkeen Aktian omistus Samlinkistä on 24
prosenttia.

Lopullinen sopimus, jonka mukaan Föreningen Konstsamfundet r.f. ja
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ostavat Aktia Säästöpankilta 50,02 prosenttia
Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:stä, allekirjoitettiin elokuussa. Yhdessä uusien
omistajien kanssa Aktia suunnittelee kiinteistön kehittämistä osana Forumin
kauppakeskusta, samalla kun pankki jatkaa toimintaansa kiinteistössä.

Aktian ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.12.2006 ylimääräisen 0,30 euron osingon
maksamisesta osaketta kohti 5.2.2007. Yhtiökokous päätti lisäksi toteuttaa
enintään 1 764 902 uuden osakkeen kuponkiannin, jossa osakkeen merkintähinta on 9
euroa. Merkintäaika alkoi 6.2.2007 ja päättyy 23.2.2007.

Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Aktia ostaa
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselta 99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö
Veritaksen osakkeista, sekä ehdollinen sopimus, jonka mukaan
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselta ja Fondexin johdolta ostetaan 80 prosenttia
Oy Fondex Ab:n osakkeista. Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osto saatettiin
päätökseen 17.1.2007. Jos Fondexin osto toteutuu, vastikkeeksi on sovittu 560 000
Aktian uutta osaketta. Lisäksi on sovittu, että Aktia ostaa jäljellä olevat 20
prosenttia Fondexin osakkeista mahdollisesti myöhemmin. Tämä riippuu Fondexin
kehityksestä ja tiettyjen ehtojen täyttymisestä vuosina 2007 ja 2008.

Pankki ilmoitti joulukuussa laskevansa Internet-sopimuksen ja pankkikorttien
hintaa vuoden 2007 alusta alkaen. Visa-ominaisuudella varustetuista korteista
tulee maksuttomia.

Pankkien talletussuojarahasto

Aktian talletusasiakkaiden varat turvataan edelleen lakisääteisesti
talletussuojarahastosta. Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon
kuuluminen on pakollista kaikille pankeille. Rahastosta korvataan tallettajan
varat 25 000 euroon asti. Vuonna 2006 Aktian kannatusmaksu rahastolle oli 1,4
miljoonaa euroa. Vuoden lopussa rahaston varat olivat 422,1 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet ovat sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Rahaston
tarkoituksena on suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen menetettyä
maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle voidaan korvata enintään 20 000 euroa.
Rahaston varat olivat vuoden lopussa 5,0 miljoonaa euroa.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

17.1.2007 toteutettiin Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeiden (99,96 %)
osto 70 miljoonan euron kauppahintaan, josta 31 miljoonaa euroa maksettiin
käteisellä ja loput 3 miljoonan Aktian osakkeen Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritakselle suunnatulla osakeannilla. Yhtiö sisällytetään ensimmäisen kerran
Aktia-konsernin raportointiin vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen
osavuosikatsauksessa, mikä tapahtuu kansainvälisten IFRS-kirjanpitostandardien
mukaisesti. Oston ei odoteta aiheuttavan merkittävää liikearvon syntymistä.
Ottaen huomioon, että yhtiön osto rahoitetaan merkittävältä osin omalla
pääomalla, oston ei arvioida vaikuttavan negatiivisesti Aktian vakavaraisuuteen
ja ensisijaisten omien varojen suhteeseen.

Näkymät vuodelle 2007

Veritas Henkivakuutuksen integrointi muuhun konserniin tulee aiheuttamaan
kertaluonteisia kuluja, mutta kaupan odotetaan silti johtavan konsernin
liikevoiton kasvuun. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty rakenteellisen korkoriskin
vähentämiseksi, tulevat mahdollisen yleisen korkotason nousun myötä heikentämään
korkotulojen kasvua. Operatiivisen liikevoiton odotetaan parantuvan vuonna 2007
vuoteen 2006 verrattuna.

Tulevaisuudennäkymien arviot perustuvat Aktian käsitykseen rahoitusmarkkinoiden
tulevasta kehityksestä ja oletukseen Suomen vähittäispankkialan voimakkaan
kilpailun jatkumisesta sekä oletukseen Aktian oman liiketoiminnan
kustannuskehityksestä.

Keskeisimmät oletukset koskien Aktian vuoden 2007 arvioita ovat, että yleinen
korkotaso nousee maltillisesti; asuntoluottojen kysyntä jatkuu hyvänä, mutta
antolainausmarginaalit ovat kapeat. Pääomamarkkinoiden myönteisen kehityksen ja
rahastosäästämisen volyymien kasvun oletetaan jatkuvan. Aktian kustannusrakenteen
odotetaan, yllä mainittujen kertaluonteisten integrointikustannusten eliminoinnin
jälkeen, kasvavan maltillisesti.

Aktian johdolla on mahdollisuus vaikuttaa riskinoton tasoon ja Aktian
liiketoiminnan kustannustasoon. Yleinen korkotaso, rahoitusmarkkinoiden yleinen
kehitys, luottojen kysyntä, rahastosijoittamisen yleinen kannustavuus sekä Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin Aktia ei voi vaikuttaa.

                   Konserni           
 Tuloslaskelma                        
 (milj. euroa)          31.12.2006  31.12.2005   
  Korkotuotot          181,2     134,1     
  Korkokulut          96,9     54,4      
 Korkokate            84,2     79,7      
  Tuotot oman pääoman      1,2      1,2      
  ehtoisista sijoituksista                  
  Palkkiotuotot         48,1     38,6      
  Palkkiokulut         -8,0     -6,0      
  Arvopaperikaupan ja      1,4      1,4      
  valuuttatoiminnan nettotuotot               
  Myytävissä olevien      -0,5     -1,0      
  rahoitusvarojen nettotuotot                
  Sijoituskiinteistöjen     4,9      2,1      
  nettotuotot                        
  Liiketoiminnan muut tuotot  6,8      16,3      
  Muut tuotot yhteensä     53,8     52,6      
 Tuotot yhteensä         138,0     132,3     
  Henkilöstökulut        41,7     38,8      
  Muut hallintokulut      26,9     22,7      
  Poistot ja arvonalentumiset  3,6      4,1      
  aineellisista ja                      
  aineettomista hyödykkeistä                 
  Liiketoiminnan muut kulut   11,8     10,1      
 Kulut yhteensä         84,0     75,7      
 Tulos ennen arvonalentumisia  54,1     56,6      
  Toimialakohtaiset       -       -7,5      
  luottotappiovaraukset                   
  Arvonalentumistappiot     1,6      -1,0      
  luotoista ja muista                    
  saamisista                         
  Muiden rahoitusvarojen    -       -       
  arvonalentumistappiot                   
  Osuus osakkuusyritysten    0,7      1,0      
  tuloksesta                         
 Liikevoitto           56,4     49,1      
  Tilikauden ja edellisten   -15,5     -9,5      
  tilikausien verot                     
  Laskennallisen verovelan   2,0      -2,3      
  muutos                           
  Vähemmistön osuus tilikauden -0,6     -0,3      
  voitosta/tappiosta                     
 Tilikauden voitto        42,3     37,0      


 Tase                 Konserni         
 (milj. euroa)          31.12.2006 31.12.2005  
 Vastaavaa                         
  Käteiset varat         307,9    283,7     
  Keskuspankkirahoitukseen    1 157,7   714,7     
  oikeuttavat saamistodistukset              
  Saamiset luottolaitoksilta   33,8    23,7     
  Saamiset yleisöltä ja     3 760,8   3 249,5    
  julkisyhteisöiltä                    
  Saamistodistukset       85,8    66,3     
  Osakkeet ja osuudet      54,5    29,3     
  Osakkeet ja osuudet      2,2     2,7      
  omistusyhteysyrityksissä                 
  Osakkeet ja osuudet samaan   -      -       
  konserniin kuuluvissa                  
  yrityksissä                       
  Johdannaissopimukset      4,9     4,0      
  Aineettomat hyödykkeet     2,7     2,7      
  Aineelliset hyödykkeet     42,2    95,6     
  Muut varat           2,2     54,2     
  Siirtosaamiset ja maksetut   35,7    27,0     
  ennakot                         
 Vastaavaa yhteensä        5 490,4   4 553,5    
                              
 Vastattavaa                        
 Vieras pääoma                       
  Velat luottolaitoksille    885,7    851,0     
  Ottolainaus yleisöltä     2 552,8   2 308,6    
  Muut velat yleisölle ja    124,5    30,2     
  julkisyhteisöille                    
  Yleiseen liikkeeseen lasketut 1 321,3   786,3     
  velkakirjat                       
  Johdannaissopimukset ja muut  3,0     4,0      
  kaupankäyntitarkoituksessa                
  pidettävät velat                     
  Muut velat           82,3    106,9     
  Pakolliset varaukset      0,8     1,8      
  Siirtovelat ja saadut ennakot 41,6    24,3     
  Velat, joilla on huonompi   193,8    163,3     
  etuoikeus kuin muilla veloilla              
  Laskennalliset verovelat    22,7    27,7     
                 5 228,5   4 304,0    
 Omat varat                         
  Osakepääoma          70,6    70,6     
  Ylikurssirahasto        1,9     1,9      
  Vararahasto          8,1     8,1      
  Käyvän arvon rahasto      -0,9    7,7      
  Edellisten tilikausien voitto 130,1    117,8     
  Tilikauden voitto       42,3    37,0     
  Vähemmistön osuus pääomasta  9,8     6,3      
                 261,9    249,5     
 Vastattavaa yhteensä       5 490,4   4 553,5 
   
 Taseen ulkopuoliset         Konserni         
 sitoumukset                      
               31.12.2006  31.12.2005 
 (milj. euroa)                     
 Asiakkaan puolesta kolmannen             
 hyväksi annetut sitoumukset              
  Takaukset         47,4     43,2    
  Muut kolmannen hyväksi   28,5     25,8    
  annetut sitoumukset                 
 Asiakkaan hyväksi tehdyt               
 peruuttamattomat sitoumukset             
  Käyttämättömät       361,0     269,4   
  luottojärjestelyt                  
  Muut peruuttamattomat   77,8     41,1    
  sitoumukset                     
 Taseen ulkopuoliset     514,7     379,5   
 sitoumukset                      
                            
 Saamiset yleisöltä ja       Konserni         
 julkisyhteisöiltä                   
 sektoreittain                     
               31.12.2006  31.12.2005 
  Kotitaloudet        3 123     2 631   
  Yritykset         394      340    
  Asuntoyhteisöt       197      227    
  Voittoa tavoittelemattomat 39      41     
  yhteisöt                      
  Julkisyhteisöt       8       11     
  Yhteensä          3 761     3 250   
                            
 Riskisitoumukset          Konserni         
               31.12.2006  31.12.2005 
  Järjestämättömät saamiset 14,6     9,9    
  Nollakorkoiset luotot   0,1      0,2    
  Yhteensä          14,7     10,1    
                            
  Järjestämättömät/luottokan 0,4      0,3    
  ta sis. takausvastuut, %              
                            
 Vakavaraisuus            Konserni         
               31.12.2006  31.12.2005 
  Ensisijaiset omat varat  245      225    
  Toissijaiset omat varat  122      120    
  Markkinariskien      -       -     
  kattamiseksi vaadittava               
  pääoma                       
  Omat varat         367      345    
                            
  Riskipainotetut      2 655     2 286   
  sitoumukset                     
                            
  Vakavaraisuusaste, %    13,8     15,1    
  Ensisijaisten omien    9,2      9,8    
  varojen suhde, %  
                 
  Johdannaissopim   Konserni             Konserni   
  ukset                                
           31.12.2006             31.12.2005  
          Suojaustar Muut   Käypä  Suojaus Muut  Käypä 
          koituksess     arvo   tarkoit    arvo  
          a tehdyt           uk-sess        
          sitoumukse          a           
          t              tehdyt        
                        sitoumu        
                        kset         
  Korkojohdannais 6 534,3  2 395,3 -4,0   4 007,8 526,1 7,7  
  et                                 
          1 265,0  65,0   -1,7   1 394,0 244,0 -0,6  
  Korkotermiinit                           
          1 976,4  757,4  -1,7   458,4  6,7  7,7  
  Koronvaihtosopi                          
  mukset                               
   Korko-optiot 3 292,9  1 572,9 -0,6   2 155,4 275,4 0,7  
   Ostetut   1 856,9  696,0  5,6   1 089,4 126,0 7,2  
   Asetetut   1 436,0  876,9  -6,2   1 066,0 149,4 -6,5  
  Valuuttajohdann 35,8    0,0   -0,3   26,8  0,0  0,1  
  aiset                               
          35,8    0,0   -0,3   26,8  0,0  0,1  
  Valuuttatermiin                          
  it                                 
  Osakejohdannais 102,5   102,5  0,0   88,5  88,5  0,0  
  et                                 
   Osakeoptiot  102,5   102,5  0,0   88,5  88,5  0,0  
   Ostetut   102,5   0,0   12,3   88,5  0,0  8,7  
   Asetetut   0,0    102,5  -12,3  0,0   88,5  -8,7  

 Konsernin tulos                           
 neljännesvuosittain                         
 (milj. euroa)        4/2006  3/2006 2/2006 1/2006 4/20 
                               05  
 Korkokate          21,7   21,1  20,8  20,6  20,3 
  Tuotot oman pääoman    0,0   0,0   1,2   0,0   0,0 
  ehtoisista sijoituksista                    
  Palkkiotuotot       13,1   11,4  12,1  11,5  10,2 
  Palkkiokulut       -2,3   -1,8  -2,1  -1,8  -1,7 
  Arvopaperikaupan ja    0,3   0,3   0,3   0,4   0,4 
  valuuttatoiminnan                        
  nettotuotot                           
  Myytävissä olevien    -1,3   0,0   0,5   0,3   -1,6 
  rahoitusvarojen                         
  nettotuotot                           
  Sijoituskiinteistöjen   0,3   4,1   -0,2  0,7   0,5 
  nettotuotot                           
  Liiketoiminnan muut    2,5   1,2   2,5   0,5   15,1 
  tuotot                             
 Tuotot yhteensä       34,4   36,3  35,1  32,3  43,2 
  Henkilöstökulut      -11,0  -9,5  -11,2  -10,0  -11, 
                               0  
  Muut hallintokulut    -8,2   -5,7  -6,6  -6,4  -6,4 
  Poistot ja        -0,7   -0,9  -0,9  -1,1  -1,0 
  arvonalentumiset                        
  aineellisista ja                        
  aineettomista                          
  hyödykkeistä                          
  Liiketoiminnan muut kulut -3,4   -2,1  -3,5  -2,7  -2,4 
 Kulut yhteensä       -23,3  -18,2  -22,2  -20,3  -20, 
                               7  
  Arvonalentumistappiot   -0,2   1,5   -0,1  0,5   -0,9 
  luotoista ja muista                       
  saamisista                           
  Toimialakohtaiset     -    -    -    -    -6,5 
  luottotappiovaraukset                      
  Osuus osakkuusyritysten  0,0   0,2   0,3   0,3   0,0 
  tuloksesta                           
 Liikevoitto         10,8   19,8  13,1  12,8  15,1 
                                  
 Tunnusluvut tilikauden                      
 lopussa                              
               31.12.20 30.9.20 30.6.20 31.3.20 31.1 
               06    06   06   06   2.20 
                               05  
 Tulos/osake, euroa     1,20   0,96  0,55  0,26  1,05 
 Oma pääoma/osake, euroa   7,1   7,3   6,9   7,0   6,9 
 Oman pääoman tuotto (ROE), 16,8   17,7  15,6  15,0  16,3 
 %                                 
 Kulu-tuottosuhde      0,61   0,58  0,63  0,63  0,57 
 Ottolainaus yleisöltä,   2 553  2 444  2 414  2 371  2  
 milj. euroa                         309 
 Antolainaus yleisölle,   3 761  3 612  3 472  3 344  3  
 milj. euroa                         250 
 Rahastopääoma, milj. euroa 1 420  1 148  1 113  1 136  971 
 Vakavaraisuusaste, %    13,8   15,1  14,6  14,6  15,1 
 Ensisijaisten omien varojen 9,2   10,0  9,8   9,7   9,8 
 suhde, %                             
 Riskipainotetut sitoumukset 2 655  2 537  2 471  2 400 2  
                               286 
 Henkilöstö         772   759   743   719   683 
 (kokopäiväresurssit)                       
                                  
 Tunnuslukujen laskentaperusteet                  
                                  
 Tulos/osake, euroa                         
 Liiketoiminnan tulos verojen jälkeen +/- vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta/     
 Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden aikana keskimäärin 
  
 Oma pääoma/osake, euroa

 Oma pääoma ja varaukset - vähemmistön osuus/Osakkeiden määrä tilikauden lopussa 
                
 Oman pääoman tuotto (ROE), % 
                   
 (Liikevoitto - verot (vuositasolla)/Oma pääoma keskimäärin)x 100        
                      
 Kulu-tuottosuhde 
                         
 Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut  
 kulut/Korkokate + nettomääräiset palkkiotuotot + tuotot oman pääoman   
 ehtoisista sijoituksista + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan  
 nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot +   
 liiketoiminnan muut tuotot 
                    
 Riskipainotetut sitoumukset 
                    
 Taseeseen merkittyjen varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten 
 yhteenlaskettu määrä arvostettuna ja riskipainotettuna       
 Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.7 mukaisesti. 
        
 Vakavaraisuusaste, %  
                      
 (Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)/
 Riskipainotetut sitoumukset)x 100                               
                                                     
 Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.6     
 mukaisesti. 
                            
 Ensisijaisten omien varojen suhde, % 
               
 (Ensisijaiset omat varat/Riskipainotetut sitoumukset) x 100                 
                    

Tilikaudelta ei ole vielä tehty tilintarkastuskertomusta.


Helsinki 15. helmikuuta 2007

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Tilaa