Aktia Säästöpankki Oyj: Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


            
Aktia Säästöpankki Oyj   Pörssitiedote 7.3.2008 klo 12.00

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen tiistaina 1. huhtikuuta 2008 kello 16.00 hotelli
Scandic Marskiin, Mannerheimintie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään:
1.  Pankin yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Hallitus ehdottaa pankin yhtiöjärjestyksen 2 ja 3 §:n muuttamista.
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

i    Pankin yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan siten, että nykyiset
viittaukset sijoituspalveluyrityksistä säädetyn lain kolmanteen
pykälään sekä kuudennentoista pykälän ensimmäiseen ja viidenteen
kohtaan korvataan viittauksilla 1.11.2007 voimaan astuneen uuden lain
vastaaviin lainkohtiin.

ii    Pankin yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että
perustetaan uusi osakesarja, R-sarja, jolloin pankin nykyisiä
osakkeita kutsuttaisiin A-osakesarjaksi. Jokainen R-sarjan osake
tuottaisi yhtiökokouksessa kaksikymmentä ääntä. R-osakkeet voitaisiin
muuntaa A-osakkeiksi yhtiöjärjestyksessä kuvattavalla menettelyllä.

3.   Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää maksuttomasta uusien
R-osakkeiden osakeannista. Anti suunnataan pankin
osakkeenomistajille. Annissa jokaisen kahden vanhan A-sarjan osakkeen
omistus oikeuttaa yhteen uuteen R-sarjan osakkeeseen. Anti
toteutetaan siten, että pankin osakepääomaa ei koroteta. Anti
toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä toimenpiteitä
osakkeenomistajilta.

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,50
euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä perjantaina 4. huhtikuuta 2008 merkitty pankin
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti perjantaina 11. huhtikuuta
2008.

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja
hallintoneuvoston lausunnosta näistä sekä hallituksen ehdotus
yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja osakeantipäätökseksi ovat
12. maaliskuuta 2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä pankin
pääkonttorissa, sihteeristö, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki,
puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään viivytyksettä
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Hallituksen ehdotus
yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja osakeantipäätökseksi löytyvät myös
pankin Internet-sivuilta (www.aktia.com kohdassa
Tulostietoja/Yhtiökokous). Tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla
Internet-sivuilla 13. maaliskuuta 2008 lähtien.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Osakeyhtiölain yhtiökokoukseen osallistumista koskevien säännösten
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan
osakkeenomistajalla, joka on viimeistään torstaina 20. maaliskuuta
2008 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua pankkiin viimeistään perjantaina 28. maaliskuuta 2008
ennen kello 16.00, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247
6568 tai sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään
mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen
yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
00101 Helsinki, tai käyttämällä edellä mainittua faksinumeroa tai
sähköpostiosoitetta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien
tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen
omaisuudenhoitajalleen tämän antamien ohjeiden mukaisesti.


Helsingissä 7. maaliskuuta 2008


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus


Epävirallinen käännös

Aktia Säästöpankki Oyj:n hallituksen ehdotus Aktia Säästöpankki Oyj:n
yhtiökokoukselle 2008 yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja
osakeantipäätökseksi

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutos

Hallitus ehdottaa pankin yhtiöjärjestyksen 2 §:n viidennen kappaleen
muuttamista siten, että nykyiset viittaukset
sijoituspalveluyrityksistä säädetyn lain kolmanteen pykälään sekä
kuudennentoista pykälän ensimmäiseen ja viidenteen kohtaan korvataan
viittauksilla mainitun lain viidenteen ja viidennentoista pykälän
ensimmäiseen kohtaan.

Ehdotus perustuu sijoituspalveluyrityksistä säädetyn lain
muuttumiseen 1.11.2007. Ehdotetun yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen
pankki voisi samoin kuin tähänkin asti ilman yhtiöjärjestyksen
säännösten asettamia esteitä tarjota kaikkia
sijoituspalveluyrityksistä säädetyssä laissa tarkoitettuja
sijoituspalveluja sekä lisäksi, sijoituspalveluiden
liitännäispalveluina, säilytys- ja hallinnointipalveluita.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutos

Hallitus ehdottaa pankin yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamista tavalla,
joka ilmenee tähän ehdotukseen liitetystä tekstiehdotuksesta siten,
että perustetaan uusi osakesarja, R-sarja, jolloin pankin nykyisiä
osakkeita kutsuttaisiin A-osakesarjaksi. Jokainen R-sarjan osake
tuottaisi yhtiökokouksessa kaksikymmentä ääntä. R-osakkeet voitaisiin
muuntaa A-osakkeiksi yhtiöjärjestyksessä kuvattavalla menettelyllä.

Maksuton osakeanti

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää maksuttomasta
osakeannista, joka suunnataan pankin osakkeenomistajille seuraavin
ehdoin:

1)    Osakeanti koskee enintään 20 050 968:aa uutta R-sarjan
osaketta.

2)    Osakkeenomistajat, jotka on merkitty pankin osakasluetteloon
arvopaperikeskus APK:n sääntöjen mukaan määriteltynä osakemerkintään
oikeuttavana täsmäytyspäivänä, 4.4.2008, saavat kahdesta A-sarjan
osakkeesta yhden uuden R-sarjan osakkeen.

3)    Osakeanti toteutetaan siten, että pankin osakepääomaa ei
koroteta.

4)    Osakeanti ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta, ja
se on tarkoitus toteutettaa arvo-osuusjärjestelmässä 5.4.2008 sillä
edellytyksellä, että uudet osakkeet on rekisteröity
kaupparekisterissä.

5)    Uudet osakkeet eivät oikeuta osinkoon, joka jaetaan pankin
1.4.2008 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

6)    Varmistaakseen, että ehdotus palvelee kaikkien
osakkeenomistajien etua, pankki on sopinut kolmannen osapuolen
kanssa, että jokainen osakkeenomistaja, jolla on, ja jolla myös sinä
päivänä, jolloin tämä ehdotus julkistetaan oli, pariton määrä
osakkeita, saa pyynnöstä vastikkeetta yhden R-sarjan osakkeen
kolmannelta osapuolelta. Pyyntö sekä tieto arvo-osuustilistä, jolle
osake kirjataan, tulee toimittaa kirjallisesti pankkiin osoitteeseen
Aktia Säästöpankki Oyj, Konserning lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen konserninlakiasiat@aktia.fi.

Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että edellä mainittu ehdotus
pankin yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta on hyväksytty.

Liite
Muutokset pankin yhtiöjärjestyksen 2 ja 3 §§:iin

(Muutokset merkitty kursiivilla ja alleviivoituksella)

2 § Toimiala ja toimintamuodot

Pankki, joka perustettiin säästöpankiksi vuonna 1825, harjoittaa
laissa talletuspankeille sallittua toimintaa.
Pankin erityisenä tarkoituksena on edistää säästämistä.
Pankin toiminta on luonteeltaan ensisijaisesti paikallista.
Pankin kielet ovat ruotsi ja suomi.

Pankki tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä säädetyn lain 5 §:n
tarkoittamia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1
kohdan tarkoittamia säilytys- ja hoitopalveluja.

3 § Pankin osakkeet

Pankin osakkeet on jaettu kahteen osakelajiin, R-osakkeisiin ja
A-osakkeisiin.
Jokainen R-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään
kahdellakymmenellä (20) ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.
R-osakkeen omistajalla on jokaisen kalenterivuoden joulukuun aikana
oikeus esittää ehdoton vaatimus omistamansa R-osakkeen muuntamisesta
A-osakkeeksi suhteessa 1:1. Pankin hallitus voi erikseen päättää
muuntamista koskevien vaatimusten esittämisen muista ajankohdista.
Muuntamista koskeva kirjallinen vaatimus tulee osoittaa pankin
hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava osakkeet, jotka
osakkeenomistaja haluaa muuntaa, sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita
vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Siinä tapauksessa, että vaatimus
muuntamisesta esitetään hallitukselle yhtiökokouskutsun julkaisun
jälkeen, vaatimus katsotaan esitetyksi yhtiökokouksen jälkeisenä
päivänä tai sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeisenä
päivänä. Muuntaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi viivytyksettä sen
jälkeen, kun kyseinen muuntovaatimuksen esittämisen ajanjakso on
päättynyt. Hallitus voi pyytää kyseisen arvo-osuustilin pitäjää
tekemään arvo-osuustilille luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän
muuntamismenettelyn ajaksi. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen
toteuttamiseen liittyvistä tarkemmista ohjeista.
Pankin osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Liite
Perustelut päätökselle uudesta "R"-osakesarjasta ja R-osakkeiden
maksuttomasta osakeannista pankin osakkeenomistajille
Aktia Säästöpankki Oyj on jo vuonna 1996 julkistanut aikeensa hakea
pankin osakkeen julkista noteerausta Helsingin Pörssiin. Osakkeen
noteeraus parantaisi pankin tulevia mahdollisuuksia hankkia omaa
pääomaa ja myös luoda lisäarvoa pankin nykyisille omistajille sillä,
että osakkeelle syntyisi entistä likvidimmät markkinat.

Samanaikaisesti hallitus arvioi, että vakaa omistajarakenne ja
yhtenäinen omistajatahto lisäävät pankin uskottavuutta sekä
rahoituspalveluiden tarjoajana että rahoituskohteena. Uusien
äänivaltaisten osakkeiden perustamisella hallitus toivoo
mahdollistavansa vakaan omistajatahdon säilymisen myös tilanteessa,
jossa pankin osake olisi julkisen kaupankäynnin kohteena. Mikäli
julkinen kaupankäynti koskisi tällöin ainoastaan A-osaketta,
kaupankäynnin likviditeetti saavutettaisiin ilman, että päätösvallan
stabiliteetti sen vuoksi vaarantuisi.

Koska kolmas osapuoli on sitoutunut pyynnöstä luovuttamaan
vastikkeetta yhden R-osakkeen jokaiselle osakkeenomistajalle, joka
omistaa parittoman määrän osakkeita ja joka ehdotetun
osakeantisuhteen 2:1 johdosta ei täysin pysty hyödyntämään uusia
osakkeita, hallitus katsoo ehdotuksen palvelevan myös kyseisten
osakkeenomistajien etua.


Lisätietoja:
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 524 7730
Berntd Hertsberg, päälakimies, puh. 010 247 6297


Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa