AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ: LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN "AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N KUPONKIANTI"

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ  LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN 2.2.2007

Aktia Säästöpankki Oyj:n kuponkianti - antiesitteen julkistus

Esitteessä on julkistettu alla oleva liite rahoituslaskelmasta:


RAHOITUSLASKELMA   1.1.-31.12.03   1.1.-31.12.04   1.1.-31.12.05  1.1.-30.9.05  1.1.-30.9.06
           FAS (tilintarkastamaton), (milj. euroa)       FAS (tilintarkastamaton), (milj. euroa)
Liiketoiminta

Liikevoitto     30,2         35,8       49,1      34,0     45,6
Oikaisuerät
 Käyttöomaisuuden
 myyntivoitot ja
 -tappiot      -1,0         -3,0       -1,6      0,0     -5,5
 Realisoitumattomat
 arvonmuutokset    0,0          0,5        0,0      0,0      0,0
 Poistot ja arvon-
 alentumiset     9,3          7,3        4,1      3,1      2,9
 Arvonalentumiset
 pysyvien vastaavien
 arvopapereista    0,0          0,0        0,0      0,0      0,0
 Verot        -1,5         -6,3       -9,5      -5,5     -14,6
 Muut tuloserät    1,0         -0,2       -1,0      -1,0     -0,7

Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutos
 Keskuspankkira-
 hoitukseen oikeuttavavat
 saamistodistukset  79,7        -171,6       -85,9     -107,4    -314,5
 Saamiset yleisöltä
 ja julkisyhtei-
 söiltä       -183,0        -297,0      -357,5     -338,8    -461,6
 Muut saamis-
 todistukset     114,0        -45,8       13,5      -59,2    -30,8
 Rahoitusvarojen
 uudelleenarviointi  0,0         0,0        4,6       8,4     -4,8
 Velat luottolai-
 toksille       0,6        -23,0       70,5      -5,0     89,9
 Velat yleisölle ja
 julkisyhteisöille  29,8        127,1       108,9      136,2    330,3
 Liikkeeseen
 lasketut velka-
 kirjat       -54,3        383,3       210,7      209,1    260,2
 Muiden varojen ja
 velkojen muutos,
 netto        24,5         -8,3       -1,9      -9,5     33,6
Liiketoiminnan
 kassavirta      49,4         -1,1        3,9     -135,5    -70,1


Investointien kassavirta

 Osakkeiden hankin-
 ta         -19,1         -5,3        0,0       0,0     0,0
 Käyttöomaisuuden
 nettomuutos     8,9          1,9        3,0       2,0     58,7
 Rahoitusvarojen
 uudelleenarviointi  0,0          0,0        5,9       2,8     5,3
Investointien
kassavirta     -10,2         -3,4        8,9       4,8     64,0


Rahoitustoiminta

 Maksetut osingot  -6,0         -7,1       -8,8      -8,8    -10,6
 Osakeanti      0,0          0,2        0,0       0,0     0,0
 Riskidebentuurien
 liikkeeseenlasku,
 velat, joilla on
 huonompi etuoikeus
 kuin muilla veloilla 0,4         51,8       24,4       23,2    39,7
 Vähemmistön
 osuuden muutos    0,0          0,0        5,4       0,0     8,4
Rahoitustoimin-
tojen kassavirta   -5,6         44,9       21,0       14,4    37,5


Vuoden kassavirta  33,6         40,5       33,8      -116,3    31,4


Likvidien varojen muutos

 Likvidit varat
 vuoden alussa    175,7        209,3       249,8      316,3    200,0
 Vuoden kassavirta  33,6         40,5       33,8      -116,3    31,4
Likvidit varat
 vuoden lopussa   209,3        249,8       283,7      200,0    231,4

Tilaa