Aktia Säästöpankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ   PÖRSSITIEDOTE   2. MARRASKUUTA 2006

AKTIAN HYVÄ TULOSKEHITYS JATKUI

Kannattavuus
. Tammi-syyskuun liikevoitto nousi 34,0 prosenttia 45,6 (34,0) miljoonaan euroon.
 Liikevoittoon sisältyy 5,5 miljoonaa euroa myyntivoittoja.
. Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 17,7 (15,6) prosenttiin.
. Tulos/osake parani 32,6 prosenttia 0,96 (0,72) euroon.

Kausi lyhyesti
. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät vuoden 2005 vastaavaan
 ajankohtaan verrattuna 12,1 prosenttia 1 614 (syyskuu 2005: 1 440) miljoonaan
 euroon ja Aktia Yksityispankin hallinnoimat varat 33,6 prosenttia 843
 miljoonaan euroon.
. Kotitalouksien säästäminen (ottolainaus + rahastot) kasvoi 11,9 prosenttia
 2 730 (syyskuu 2005: 2 439) miljoonaan euroon.
. Luottokanta kasvoi 14,7 prosenttia 3 612 (syyskuu 2005: 3 150) miljoonaan
 euroon. Paikallisosuuspankkien ja muiden säästöpankkien välittämät
 hypoteekkilainat pois lukien kasvua oli 7,7 prosenttia.
. Maksukorttien yhteenlaskettu määrä nousi viimeisten 12 kuukauden aikana 9,2
 prosenttia yli 99 000:een.
. Föreningen Konstsamfundet r.f. ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
 allekirjoittivat Aktia Säästöpankki Oyj:n kanssa lopullisen sopimuksen, jonka
 mukaan ne ostavat Aktialta 50 prosenttia Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:stä,
 kumpikin 25 prosenttia osakkeista.
. Aktian panostus kiinteistönvälitystoimintaan sai hyvän lähdön. Myyntikohteiden
 yhteenlaskettu määrä oli syyskuun lopussa noin 450.
. Aktia on päättänyt avata konttorit Lohjalle ja Kemiönsaarelle. Molempien uusien
 konttorien yhteyteen avataan myös Aktian kiinteistönvälitys.

Tunnusluvut tilikauden lopussa
                 30.9.200 30.6.200 31.3.200 31.12.20 30.9.200 
                 6    6    6    05    5    
 Tulos/osake, euroa       0,96   0,55   0,26   1,05   0,72   
 Oma pääoma/osake, euroa     7,3   6,9   7,0   6,9   6,6   
 Oman pääoman tuotto (ROE), %  17,7   15,6   15,0   16,3   15,6   
 Kulu-tuottosuhde        0,58   0,63   0,63   0,57   0,62   
 Ottolainaus yleisöltä, milj.  2 444  2 414  2 371  2 309  2 268  
 euroa                                    
 Antolainaus yleisölle, milj.  3 612  3 472  3 344  3 250  3 150  
 euroa                                    
 Rahastopääoma, milj. euroa   1 148   1 113  1 136  971   965   
 Vakavaraisuusaste, %      15,1   14,6   14,6   15,1   14,7   
 Ensisijaisten omien varojen   10,0   9,8   9,7   9,8   9,6   
 suhde, %                                   
 Riskipainotetut sitoumukset,  2 537  2 471  2 400  2 286  2 249  
 milj. euroa                                 
 Henkilöstö (kokopäiväresurssit) 759    743   719   683   672   

Tuloskehitys neljännesvuosittain
 (milj. euroa)            3/2006 2/2006 1/2006 4/2005 3/2005 
 Korkokate              21,1  20,8  20,6  20,3  20,0  
 Osinkotuotot             0,0   1,2   0,0   0,0   0,0   
 Palkkiotuotot            11,4  12,1  11,5  10,2  9,4   
 Palkkiokulut             -1,8  -2,1  -1,8  -1,7  -1,5  
 Arvopaperikaupan ja         0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   
 valuuttatoiminnan nettotuotot                        
 Myytävissä olevien rahoitusvarojen  0,0   0,5   0,3   -1,6  0,0   
 nettotuotot                                 
 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot  4,1   -0,2  0,7   0,5   0,4   
 Liiketoiminnan muut tuotot      1,2   2,5   0,5   15,1  0,3   
 Tuotot yhteensä           36,3  35,1  32,3  43,2  29,0  
 Henkilöstökulut           -9,5  -11,2  -10,0  -11,0  -8,4  
 Muut hallintokulut          -5,7  -6,6  -6,4  -6,4  -4,8  
 Poistot ja arvonalennukset      -0,9  -0,9  -1,1  -1,0  -1,0  
 Liiketoiminnan muut kulut      -2,1  -3,5  -2,7  -2,4  -2,4  
 Kulut yhteensä            -18,2  -22,2  -20,3  -20,7  -16,6  
 Arvonalentumistappiot luotoista   1,5   -0,1  0,5   -0,9  -0,1  
 Toimialakohtaiset          -    -    -    -6,5  -    
 luottotappiovaraukset                            
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  0,2   0,3   0,3   0,0   0,3   
 Liikevoitto             19,8  13,1  12,8  15,1  12,7  
Tulos

Konsernin liikevoitto nousi vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 11,6
miljoonaa euroa (+34,0 %) 45,6 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Tulosparannus johtui ensisijaisesti selvästi kasvaneista
palkkiotuotoista, parantuneesta korkokatteesta, kertaluonteisista eristä, joita
olivat sijoituskiinteistöjen tuotot sekä liiketoiminnan muista tuotoista.

Tilikauden uudet luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Poikkeuksellisen suurten
aiemmin tehtyjen luottotappioiden palautusten vuoksi nettovaikutus oli 1,8
miljoonaa euroa positiivinen.

Katsauskauden voitto lisääntyi 32,6 prosenttia 33,9 miljoonaan euroon, mikä
vastaa 0,96 euroa osakkeelta ja 17,7 prosentin oman pääoman tuottoa.

Tuotot

Tuotot yhteensä lisääntyivät 16,4 prosenttia 103,7 (89,1) miljoonaan euroon.

Korkokate parani katsauskaudella 3,1 miljoonaa euroa (+5,3 %) 62,5 miljoonaan
euroon. Parannus johtui liiketoiminnan kasvaneista volyymeistä ja
likviditeettisalkun tuotosta. Anto- ja ottolainauksen kasvu korvasi alhaisemmat
asiakasmarginaalit. Taseensuojaustoimenpiteiden vaikutus korkokatteeseen oli
vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 3,4 (6,0) miljoonaa euroa.

Palkkiotuotot nousivat 23,5 prosenttia 35,0 (28,4) miljoonaan euroon lähinnä
korkeampien rahasto-, varainhoito- ja vakuutuspalkkioiden ansiosta.
Maksukorttipalkkiot nousivat 21,9 prosenttia. Tuoreen kiinteistönvälitystoiminnan
palkkiotuotot olivat noin 2,2 miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot nousivat 4,6 (1,6) miljoonaan euroon, mihin
sisältyy Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n osakkeiden (50 %) myynnistä saatu 3,3
miljoonan euron voitto.

Liiketoiminnan muut tuotot paranivat 4,2 (1,2) miljoonaan euroon lähinnä
osakemyynteihin liittyvien 2,2 miljoonan euron kertaluonteisten erien ansiosta.
Näitä olivat ensi sijassa tuotot, jotka Aktia sai myytyään 2,3 prosenttia
tietotekniikkayhtiö Oy Samlink Ab:n ja 10 prosenttia Aktia Hypoteekkipankin
osakeomistuksestaan, ja osittain Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n myynnin
yhteydessä saadut tuotot.

Kulut

Konsernin tammi-syyskuun kulut yhteensä nousivat 10,3 prosenttia 60,6 miljoonaan
euroon.

Henkilöstökulut lisääntyivät 10,3 prosenttia 30,6 (27,8) miljoonaan euroon, josta
yli 5 prosenttiyksikköä aiheutui lähinnä kiinteistönvälitys- ja
varainhoitotoimintaan tehdyistä panostuksista.

Muut hallintokulut nousivat 14,4 prosenttia 18,7 miljoonaan euroon. Suurimmat
kustannuslisäykset liittyivät kiinteistönvälitystoimintaan sekä markkinointiin ja
muihin Aktian juhlavuoden aiheuttamiin kustannuksiin.

Kulu-tuottosuhde parani 0,58:aan (0,62).

Liiketoiminnan volyymi

Rahastosäästäminen lisääntyi 18,9 prosenttia 1 148 miljoonaan euroon, ja
ottolainaus yleisöltä kasvoi 7,8 prosenttia 2 444 miljoonaan euroon. Säästäminen
yhteensä (ottolainaus + rahastot) kasvoi 11,1 prosenttia 3 592 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (ottolainaus + rahastot) kasvoi 11,9 prosenttia 2 730
miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi 22,5 prosenttia
782 miljoonaan euroon, ja kotitalouksien talletukset kasvoivat 8,2 prosenttia
1 948 miljoonaan euroon.

Tarkastelujaksolla Aktian uusia joukkovelkakirjalainoja myytiin yleisölle ja
instituutioille 63,5 miljoonalla eurolla. Viimeisten 12 kuukauden aikana
joukkovelkakirjojen uusmyynti oli 84,1 miljoonaa euroa.

Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 12,1 prosenttia 1 614
miljoonaan euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhallinnan volyymi nousi 33,6
prosenttia 843 miljoonaan euroon.

Konsernin antolainaus yhteensä kasvoi 14,7 prosenttia 3 612 miljoonaan euroon.
Luotonanto kotitalouksille oli 2 956 miljoonaa euroa (+15,5 %). Suurin osa
kasvusta selittyy asuntoluottojen korkealla kysynnällä. Asuntolainakanta kasvoi
17,6 prosenttia 2 512 miljoonaan euroon, josta 1 052 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannan kasvu oli 367 miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainakannasta 252 miljoonaa euroa oli paikallisosuuspankkien ja muiden
säästöpankkien välittämiä lainoja, joiden vaikutus luottojen kasvuun oli
kotitalouksien osalta 8,6 prosenttiyksikköä ja asuntoluottojen osalta 10,3
prosenttiyksikköä.

Luotonanto yrityksille oli 407 miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Syyskuun 30. päivänä 2006 konsernin taseen loppusumma oli 5 189 miljoonaa euroa,
762 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa lukua korkeampi. Nousu oli seurausta
antolainauksen kasvusta ja parantuneesta likviditeetistä. Kasvu rahoitettiin
pitkäaikaisilla joukkovelkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella. Liikkeeseen
laskettuja joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 073 miljoonaa
euroa, jossa nousua edellisvuodesta oli 318 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 180 miljoonaa euroa 475 miljoonaan
euroon. Lisäys johtui lähinnä paikallispankkien kasvaneista luottolimiiteistä.

Riskiasema

Luottoriskit

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi katsauskauden aikana.
Kotitalouksien osuus oli edelleen lähes 82 prosenttia ja yritysrahoituksen
runsaat 11 prosenttia. Koko luottokannasta asuntolainoja oli 69,5 prosenttia.

Järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat kasvoivat 3,9 miljoonaa euroa
17,3 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta taseen
ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien nousi 0,4 prosentista 0,5
prosenttiin.

Konsernin uudet luottotappiot, 0,4 miljoonaa euroa, olivat edelleen vähäisiä.
Jaksolla tuloutettiin 2,2 miljoonaa euroa aiempina vuosina tehtyjä
luottotappioita, josta summasta 1,5 miljoonaa euroa kohdistuu yhteen yksittäiseen
luottotappiovaraukseen. Vaikutus oli näin ollen 1,8 miljoonaa euroa positiivinen.


Toimialakohtaiset luottotappiovaraukset olivat jakson lopussa tavoitetasollaan
0,5 prosentissa (13,7 milj. euroa) emopankin luottokannasta.

Korkoriskit

Korkoriskit muodostuvat rakenteellisista riskeistä ja hintariskeistä.
Rakenteellinen korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen korkosidonnaisuudet
eroavat toisistaan. Korkokatteen vaihtelun pienentämiseksi rakenteellista
korkoriskiä rajoitetaan ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.

Korkovaihtelut vaikuttavat myös konsernin likviditeettisalkun (hintariski)
markkina-arvoon. Näiden myyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen markkina-
arvo kirjataan omaan pääomaan kuuluvaan käyvän arvon rahastoon omiin varoihin
sekä laskennallisiin veroihin.

Syyskuun lopussa suojaavien korkosidonnaisten johdannaissopimusten nimellisarvo
oli 5 606 miljoonaa euroa, josta 2 550 miljoonaa euroa oli korkotermiinejä ja
koronvaihtosopimuksia ja 3 055 miljoonaa euroa korko-optioita.

Muut johdannaissopimukset

Muiden johdannaissopimusten nimellisarvo oli 1 815 miljoonaa euroa, josta 1 717
miljoonaa euroa oli välitettyihin ja strukturoituihin tuotteisiin liittyviä
korkosidonnaisia johdannaissopimuksia. Kaikki osakesidonnaiset
johdannaissopimukset, 98 miljoonaa euroa, koskevat strukturoituja tuotteita.


Vakavaraisuus

Syyskuun 30. päivänä 2006 konsernin omat varat olivat 382 miljoonaa euroa, josta
254 miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin
sisältyy katsauskauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa päätetyllä vuoden
2005 osingolla sekä viime vuoden osinkotasoa vastaavalla laskennallisella
osingolla katsauskaudelta.

Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat 12,8 prosenttia 2 537 miljoonaan
euroon. Vakavaraisuusaste oli 15,1 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen
suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 10,0 prosenttia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstö oli syyskuun lopussa 759,
eli 87 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistönvälitystoiminnan
palveluksessa oli syyskuun lopussa 48 henkilöä. Kokopäiväresursseja oli jakson
aikana keskimäärin 715 (674).

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta pysyi muuttumattomana: A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle,
P-2 lyhytaikaiselle varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle - kaikki
vakain näkymin.

Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oy:n kautta Aktia on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat saaneet Moody's
Investors Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Muut tapahtumat

Föreningen Konstsamfundet r.f. ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
allekirjoittivat 31. elokuuta Aktia Säästöpankki Oyj:n kanssa lopullisen
sopimuksen, jonka mukaan ne ostavat Aktialta 50 prosenttia Kiinteistö Oy
Mannerheimintie 14:stä, kumpikin 25 prosenttia osakkeista.

Stefan Björkman (43) nimitettiin varatoimitusjohtajaksi ja konserninjohdon
jäseneksi vastuualueenaan pankin yritysasiakkaat. Björkman siirtyy Aktiaan Oral
Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajan toimesta.

Aktia Rahastoyhtiö toi 18. syyskuuta markkinoille kaksi uutta rahastoa, Hansa
Eastern Europe Real Estate Equity Fund- ja Hansa Central Asia Equity Fund
-osakerahastot. Korkean riskin rahastoiksi luokiteltavien rahastojen
kasvupotentiaali on erittäin suuri ja niiden tuotto-odotukset ovat korkeat.

Aktia on päättänyt avata konttorin Lohjan keskustaan ja Kemiönsaarelle. Molempien
uusien konttorien yhteyteen tulee myös Aktian kiinteistönvälitys. Kemiönsaaren
konttori on tarkoitus avata yleisölle syksyn aikana, ja Lohjan konttorin
toiminnan suunnitellaan alkavan vuoden 2007 alusta.
Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Lokakuun alussa julkistettiin päätös laajentaa kiinteistönvälitystoiminta
Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Toiminta aloitetaan syksyn aikana Paraisten
konttorin yhteydessä.


Näkymät

Konsernin koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän viime vuoden tason.

Tuloslaskelma

 (milj. euroa)                      Konserni       
                        1 - 9/2006 1 - 9/2005 1 -    
                                   12/2005  
                                         
  Korkotuotot                 127,7   99,0    134,1   
  Korkokulut                  65,2    39,6    54,4    
 Korkokate                   62,5    59,4    79,7    
  Tuotot oman pääoman ehtoisista        1,2    1,2    1,2    
  sijoituksista                                 
  Palkkiotuotot                35,0    28,4    38,6    
  Palkkiokulut                 -5,7    -4,3    -6,0    
  Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan    1,1    1,1    1,4    
  nettotuotot                                  
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen      0,8    0,6    -1,0    
  nettotuotot                                  
  Sijoituskiinteistöjen nettotuotot      4,6    1,6    2,1    
  Liiketoiminnan muut tuotot          4,2    1,2    16,3    
  Muut tuotot yhteensä             41,2    29,7    52,6    
 Tuotot yhteensä                103,7   89,1    132,3   
  Henkilöstökulut               30,6    27,8    38,8    
  Muut hallintokulut              18,7    16,3    22,7    
  Poistot ja arvonalentumiset         2,9    3,1    4,1    
  aineellisista ja aineettomista                        
  hyödykkeistä                                 
  Liiketoiminnan muut kulut          8,3    7,8    10,1    
 Kulut yhteensä                60,6    55,0    75,7    
 Tulos ennen arvonalentumisia         43,1    34,1    56,6    
  Toimialakohtaiset luottotappiovaraukset   -     -1,0    -7,5    
  Arvonalentumistappiot luotoista ja      1,8    -0,1    -1,0    
  muista saamisista                               
  Muiden rahoitusvarojen            -     -     -     
  arvonalentumistappiot                             
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      0,7    1,0    1,0    
 Liikevoitto                  45,6    34,0    49,1    
  Tilinpäätössiirrot              -     -     -     
  Tilikauden ja edellisten tilikausien     -14,6   -5,5    -9,5    
  verot                                     
  Laskennallisen verovelan muutos       3,4    -2,8    -2,3    
  Vähemmistön osuus tilikauden         -0,5    -0,2    -0,3    
  voitosta/tappiosta                              
 Tilikauden voitto               33,9    25,6    37,0    
Tase

                              Konserni       
 (milj. euroa)              Liite 30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 
                                        
 Vastaavaa                                   
  Käteiset varat                231,4   200,0   283,7   
  Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat   1)  1 018,1  703,6   714,7   
  saamistodistukset                               
  Saamiset luottolaitoksilta          131,9   108,0   23,7    
  Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä    3 612,0  3 150,3  3 249,5  
  Saamistodistukset            2)  67,2   60,3    66,3    
  Osakkeet ja osuudet           3)  28,4   26,2    29,3    
  Osakkeet ja osuudet              2,7    3,1    2,7    
  omistusyhteysyrityksissä                           
  Osakkeet ja osuudet samaan konserniin     -     -     -     
  kuuluvissa yrityksissä                            
  Johdannaissopimukset             5,6    4,2    4,0    
  Aineettomat hyödykkeet            2,6    2,9    2,7    
  Aineelliset hyödykkeet            40,1   96,9    95,6    
  Muut varat                  13,8   40,3    54,2    
  Siirtosaamiset ja maksetut ennakot      35,1   31,2    27,0    
  Laskennalliset verosaamiset          -     -     -     
 Vastaavaa yhteensä               5 188,8  4 427,0  4 553,5  
                                        
 Vastattavaa                                  
 Vieras pääoma                                 
  Velat luottolaitoksille            886,2   796,4   851,0   
  Ottolainaus yleisöltä             2 444,3  2 267,9  2 308,6  
  Muut velat yleisölle ja            210,1   56,2    30,2    
  julkisyhteisöille                               
  Yleiseen liikkeeseen lasketut         1 033,6  773,5   786,3   
  velkakirjat                                  
  Johdannaissopimukset ja muut         4,3    4,2    4,0    
  kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät                     
  velat                                     
  Muut velat                  75,5   82,1    106,9   
  Pakolliset varaukset             1,3    0,9    1,8    
  Siirtovelat ja saadut ennakot         47,7   28,5    24,3    
  Velat, joilla on huonompi etuoikeus      195,5   155,8   163,3   
  kuin muilla veloilla                             
  Laskennalliset verovelat        4)  21,7   28,3    27,7    
                         4 920,2  4 193,9  4 304,0  
 Omat varat                                   
  Osakepääoma                  70,6   70,6    70,6    
  Ylikurssirahasto               1,9    1,9    1,9    
  Vararahasto                  8,1    8,1    8,1    
  Käyvän arvon rahasto          5)  0,2    8,4    7,7    
  Edellisten tilikausien voitto         144,2   117,8   117,8   
  Tilikauden voitto               33,9   25,6    37,0    
  Vähemmistön osuus pääomasta          9,7    0,8    6,3    
                         268,6   233,2   249,5   
 Vastattavaa yhteensä              5 188,8  4 427,0  4 553,5  

 Taseen ulkopuoliset sitoumukset            Konserni        
 (milj. euroa)               30.9.2006  30.9.2005  31.12.2005 
  Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi                     
  annetut                                   
  sitoumukset                                 
   Takaukset               41,4    40,0    43,2    
   Muut kolmannen hyväksi annetut    27,6    25,0    25,8    
  sitoumukset                                 
  Kolmannen hyväksi annetut                          
  peruuttamattomat sitoumukset                         
   Käyttämättömät luottojärjestelyt   340,5    183,9    269,4    
   Muut peruuttamattomat sitoumukset   65,2    46,1    41,1    
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset      474,6    294,9    379,5    
 yhteensä                                   
                                        
 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sektoreittain              
 (milj. euroa)                     Konserni        
                      30.9.2006  30.9.2005  31.12.2005 
  Kotitaloudet               2 956    2 560    2 631    
  Yritykset                407     312     340     
  Asuntoyhteisöt              199     226     227     
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   39     42     41     
  Julkisyhteisöt              11     10     11     
  Yhteensä                 3 612    3 150    3 250    
                                        
  Riskisitoumukset                               
  (milj. euroa)                    Konserni        
                      30.9.2006  30.9.2005  31.12.2005 
  Järjestämättömät saamiset        17,2    13,2    9,9     
  Nollakorkoiset luotot          0,1     0,2     0,2     
  Yhteensä                 17,3    13,4    10,1    
                                        
  Järjestämättömät/luottokanta sis.    0,5     0,4     0,3     
  takausvastuut, %                               
                                        
  Vakavaraisuus                                
  (milj. euroa)                    Koncern         
                      30.9.2006  30.9.2005  31.12.2005 
  Ensisijaiset omat varat         254     215     225     
  Toissijaiset omat varat         127     116     120     
  Markkinariskien kattamiseksi vaadittava  -      -      -     
  pääoma                                    
  Omat varat                382     331     345     
                                        
  Riskipainotetut sitoumukset       2 537    2 249    2 286    
                                        
  Vakavaraisuusaste, %           15,1    14,7    15,1    
  Ensisijaisten omien varojen suhde, %   10,0    9,6     9,8     
                                        
 Johdannaissopimukset                               
 (milj. euroa) Konserni       Konserni       Konserni       
        30.9.2006       30.9.2005       31.12.2005      
       Suojaus Muut  Käypä Suojaus Muut Käypä Suojaus Muut Käypä 
       tarkoit    arvo  tarkoit    arvo  tarkoit    arvo  
       uksessa        uksessa       uksessa       
       tehdyt        tehdyt        tehdyt        
       sitoumu                  sitoumu       
       kset         sitoumu       kset         
                  kset                   
 Korkojohdanna 5   1   2,7  3   289,1 17,5  4 007,8 526,1 7,7  
 iset     605,7 716,8     970,5                   
        1   110,0 -1,6  1   5,0  2,0  1 394,0 244,0 -0,6  
 Korkotermiini 410,0        355,0                   
 t                                      
        1   271,4 4,5  460,1 8,7  11,6  458,4  6,7  7,7  
 Koronvaihto- 140,3                             
 sopimukset                                  
        3   1   -0,2  2   275,4 3,9  2 155,4 275,4 0,7  
 Korko-optiot 055,4 335,4     155,4                   
    Ostetut 1   656,0 2,2  1   126,0 7,8  1 089,4 126,0 7,2  
        659,4        089,4                   
        1   679,4 -2,4  1   149,4 -3,9  1 066,0 149,4 -6,5  
 Asetetut   396,0        066,0                   
 Valuutta-   30,1  0,0  0,1  50,6  0,0  0,3  26,8  0,0  0,1  
 johdannaiset                                 
        30,1  0,0  0,1  50,6  0,0  0,3  26,8  0,0  0,1  
 Valuuttatermi                                
 init                                     
 Osakejohdanna 98,0  98,0  0,0  91,9  91,9  0,0  88,5  88,5 0,0  
 iset                                     
  Osakeoptiot 98,0  98,0  0,0  91,9  91,9  0,0  88,5  88,5 0,0  
    Ostetut 98,0  0,0  8,6  91,9  0,0  8,2  88,5  0,0  8,7  
        0,0  98,0  -8,6  0,0  91,9  -8,2  0,0   88,5 -8,7  
 Asetetut                                   

Tunnuslukujen laskentaperusteet

 Tulos/osake, euroa                              
 Liiketoiminnan tulos verojen jälkeen +/- vähemmistön osuus tilikauden     
 tuloksesta                                  
 Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden aikana keskimäärin        
 Oma pääoma/osake, euroa                            
 Oma pääoma ja varaukset - vähemmistön osuus                  
 Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                      
 Oman pääoman tuotto (ROE), %                         
 Liikevoitto - verot (vuositasolla)         x 100           
 Oma pääoma keskimäärin                            
 Kulu-tuottosuhde                               
 Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut    
                                        
 Korkokate + nettomääräiset palkkiotuotot + tuotot oman pääoman ehtoisista   
 sijoituksista + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot +      
 myytävissä                                  
 olevien rahoitusvarojen nettotuotot + sijoituskiinteistöjen nettotuotot +   
 liiketoiminnan                                
 muut tuotot                                  
 Riskipainotetut sitoumukset                          
 Taseeseen merkittyjen varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten       
 yhteenlaskettu määrä arvostettuna ja riskipainotettuna Rahoitustarkastuksen  
 määräyksen 106.7 mukaisesti.                         
 Vakavaraisuusaste, %                             
 Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)        
 x 100                                     
 Riskipainotetut sitoumukset                          
                                        
 Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.6 mukaisesti.    
 Ensisijaisten omien varojen suhde, %                     
 Ensisijaiset omat varat         x 100                 
 Riskipainotetut sitoumukset                          
Vuoden 2006 taseen liitetiedot

 1) Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat          Konserni       
   saamistodistukset                              
                         30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 
   Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät    0,0    0,0    0,0    
   Myytävissä olevat              1 022,9  695,3   710,2   
   Arvostettu käyvän arvon rahastoon ja                     
   laskennallisiin veroihin                           
   - Avaava tase                4,5    0,0    0,0    
   - Vuoden muutos               -9,3    8,3    4,5    
   - Päättävä tase, käyvän arvon rahasto ja  -4,8    8,3    4,5    
   laskennalliset verot                             
                         1 018,1  703,6   714,7   
   Pidetään eräpäivään             0,0    0,0    0,0    
   Yhteensä                  1 018,1  703,6   714,7   
                                         
 2) Saamistodistukset                   Konserni       
                         30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 
   Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät    2,9    4,0    6,9    
   Myytävissä olevat              16,5    22,7    25,9    
   Arvostettu käyvän arvon rahastoon ja                     
   laskennallisiin veroihin                           
   - Avaava tase                0,0    0,0    0,0    
   - Vuoden muutos               0,0    0,1    0,0    
   - Päättävä tase, käyvän arvon rahasto ja  0,0    0,1    0,0    
   laskennalliset verot                             
                         16,5    22,8    25,9    
   Pidetään eräpäivään             47,8    33,5    33,5    
   Yhteensä                  67,2    60,3    66,3    
                                         
   Osakkeet ja osuudet                  Konserni       
 3)                                        
                         30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 
   Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät    0,0    0,0    0,0    
   Myytävissä olevat              23,1    23,4    23,4    
   Arvostettu käyvän arvon rahastoon ja                     
   laskennallisiin veroihin                           
   - Avaava tase                5,9    0,0    0,0    
   - Vuoden muutos               -0,6    2,8    5,9    
   - Päättävä tase, käyvän arvon rahasto ja  5,3    2,8    5,9    
   laskennalliset verot                             
   Yhteensä                  28,4    26,2    29,3    
                                         
 4) Laskennalliset verovelat                Konserni       
                         30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 
   Avaava tase                 27,7    22,7    22,7    
   Tuloslaskelman kautta tuleva muutos     -3,4    2,8    2,3    
   Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat    -2,4    2,1    1,2    
   saamistodistukset,                              
   jotka on arvostettu uudelleen käyvän arvon                  
   rahastoon                                  
   Saamistodistukset, jotka on arvostettu   0,0    0,0    0,0    
   uudelleen                                  
   käyvän arvon rahastoon                            
   Osakkeet ja osuudet, jotka on arvostettu  -0,1    0,7    1,5    
   uudelleen                                  
   käyvän arvon rahastoon                            
   Päättävä tase                21,7    28,3    27,7    
                                         
 5) Käyvän arvon rahasto                             
   Rahastoon kirjataan rahoitusomaisuuden realisoimattomat arvonmuutokset    
   sekä myytävissä olevat osakkeet ja osuudet.                  
                              Konserni       
                         30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005 
   Avaava tase                 7,7    0,0    0,0    
   Uudelleen arvostetut            -6,9    6,2    3,3    
   keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat                     
   saamistodistukset                              
   Uudelleen arvostetut saamistodistukset   0,0    0,1    0,0    
   Uudelleen arvostetut osakkeet ja osuudet  -0,5    2,1    4,4    
   Päättävä tase                0,2    8,4    7,7    

Helsingissä 2.11.2006


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 30.9.2006
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. -30.9.2006 on
45,6 miljoonaa euroa.

Helsingissä 2. marraskuuta 2006

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
Jan Holmberg
KHT                        

Tilaa