AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N KUPONKIANTI - ANTIESITTEEN JULKISTUS

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 2.2.2007 klo 12.00
                                       
Aktia Säästöpankki Oyj:n kuponkianti - antiesitteen julkistus

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous päätti 21.12.2006 kuponkiannista, jossa
osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi merkintäetuoikeutensa nojalla
enintään 1 764 902 uutta osaketta.

Rahoitustarkastus on hyväksynyt antiesitteen 1.2.2007. Aktia julkistaa esitteen
sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat 2.2.2007 noin klo 14
kotisivuillaan Internetissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa
konsernista, Aktian osake ja lähettää painetun esitteen postitse
merkintäoikeuksien haltijoille. Esite ja siihen viittaamalla sisällytetyt
asiakirjat ovat merkintäaikana saatavina painetussa muodossa ruotsiksi ja
suomeksi Aktian konserninjohdosta, Mannerheimintie 14, 00100 Helsinki.

Esite sisältää seuraavat aikaisemmin julkaisemattomat tiedot:

Konsernin odotettu tulos vuodelta 2006

Konsernin vuoden 2006 liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2005 tason.

Arvio, joka julkistettiin pankin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2006 yhteydessä,
perustuu siihen, että liiketulos 1.1-30.9.2006 oli huomattavasti parempi kuin
vastaavan jakson tulos edellisenä vuotena ja että vuoden  2006  kolmannen
neljänneksen päättymisen jälkeen ei myöskään ole tapahtunut mitään sellaista,
mikä antaisi aihetta poiketa aiemmasta arviosta.

Tulevaisuudennäkymät

Henkivakuutusosakeyhtiö  Veritaksen  integrointi  Aktia-konserniin   tulee
aiheuttamaan kertaluonteisia kuluja, mutta kaupan odotetaan silti  johtavan
konsernin liikevoiton kasvuun. Ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty rakenteellisen
korkoriskin vähentämiseksi, tulevat mahdollisen yleisen korkotason nousun myötä
heikentämään korkotulojen kasvua. Operatiivisen liikevoiton odotetaan parantuvan
vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna.

Tulevaisuudennäkymien arviot perustuvat Aktian käsitykseen rahoitusmarkkinoiden
tulevasta kehityksestä ja oletukseen Suomen  vähittäispankkialan  voimakkaan
kilpailun  jatkumisesta  sekä  oletukseen  Aktian  omista  liiketoiminnan
kustannuksista. Keskeisimmät oletukset koskien Aktian vuoden 2007 arvioita ovat,
että yleinen korkotaso nousee maltillisesti; asuntoluottojen kysyntä jatkuu
hyvänä, mutta antolainausmarginaalit ovat kapeat. Pääomamarkkinoiden myönteisen
kehityksen ja rahastosäästämisen volyymien kasvun oletetaan jatkuvan. Aktian
kustannusrakenteen   odotetaan,   yllä   mainittujen   kertaluonteisten
integrointikustannusten eliminoinnin jälkeen, kasvavan maltillisesti.  Aktian
johdolla on mahdollisuus vaikuttaa riskinoton tasoon ja Aktian liiketoiminnan
kustannustasoon. Yleinen  korkotaso,  rahoitusmarkkinoiden  yleinen  kehitys,
luottojen kysyntä, rahastosijoittamisen  yleinen  kannustavuus  sekä  Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin Aktia ei voi vaikuttaa.

Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osto IFRS:ssä

Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen  hankinta  toteutettiin  17.1.2007.  Yhtiö
sisällytetään ensimmäisen kerran Aktia-konsernin raportointiin  vuoden  2007
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa, mikä tapahtuu kansainvälisten IFRS-
kirjanpitostandardien mukaisesti. Oston ei odoteta  aiheuttavan  merkittävää
liikearvon  syntymistä.  Ottaen  huomioon,  että  yhtiön  osto  rahoitetaan
merkittävältä osin omalla pääomalla, oston ei arvioida vaikuttavan negatiivisesti
Aktian vakavaraisuuteen ja ensisijaisten omien varojen suhteeseen.

Rahoituslaskelma

Esitteessä on julkistettu liitteessä 1 oleva rahoituslaskelma.

Aktian 15.2.2007 suunniteltu vuoden 2006 tilinpäätöstiedotteen julkistus tulee
täydentämään  tätä  esitettä.  Täydennys  julkistetaan  Internet-sivuilla
www.aktia.com ja pörssitiedotteena. Täydennyksen perusteella sijoittajilla, jotka
ovat merkinneet osakkeita ennen esitteen  täydennystä,  on  oikeus  kahden
pankkipäivän aikana täydentämisestä peruuttaa mahdolliset ennen täydentämistä
tehdyt osakemerkintänsä.


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja antaa talousjohtaja Olav Uppgård, puh 0500 532 628

Lähettäjä:
Outi Fagerlund
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet


Liite 1

RAHOITUSLASKELMA	1.1. - 31.12.2003		1.1. - 31.12.2004		1.1. - 31.12.2005	 1.1. -30.9.2005		1.1. - 30.9.2006
	FAS (tilintarkastamaton), (milj. euroa)		FAS (tilintarkastamaton), (milj. euroa)
Liiketoiminta									
Liikevoitto		30,2		35,8		49,1		34,0		45,6
Oikaisuerät									
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja –tappiot	-1,0		-3,0		-1,6		0,0		-5,5
Realisoitumattomat arvonmuutokset		0,0		0,5		0,0		0,0		0,0
Poistot ja arvonalentumiset		9,3		7,3		4,1		3,1		2,9
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien arvopapereista		0,0		0,0		0,0		0,00,0
Verot		-1,5		-6,3		-9,5		-5,5		-14,6
Muut tuloserät		1,0		-0,2		-1,0		-1,0		-0,7
Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutos									
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset		79,7		-171,6		-85,9		-107,4		-314,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä		-183,0		-297,0		-357,5		-338,8		-461,6
Muut saamistodistukset		114,0		-45,8		13,5		-59,2		-30,8
Rahoitusvarojen uudelleenarviointi		0,0		0,0		4,6		8,4		-4,8
Velat luottolaitoksille		0,6		-23,0		70,5		-5,0		89,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille		29,8		127,1		108,9		136,2		330,3
Liikkeeseen lasketut velkakirjat		-54,3		383,3		210,7		209,1		260,2
Muiden varojen ja velkojen muutos, netto		24,5		-8,3		-1,9		-9,5		33,6
Liiketoiminnan kassavirta		49,4	 	-1,1		3,9		-135,5	 	-70,1
										
Investointien kassavirta									
Osakkeiden hankinta		-19,1		-5,3		0,0		0,0		0,0
Käyttöomaisuuden nettomuutos		8,9		1,9		3,0		2,0		58,7
Rahoitusvarojen uudelleenarviointi		0,0		0,0		5,9		2,8		5,3
Investointien kassavirta		-10,2	 	-3,4		8,9	 	4,8	 	64,0
										
Rahoitustoiminta									
Maksetut osingot		-6,0		-7,1		-8,8		-8,8		-10,6
Osakeanti		0,0		0,2		0,0		0,0		0,0
Riskidebentuurien liikkeeseenlasku, velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla		0,4	51,8		24,4		23,2		39,7
Vähemmistön osuuden muutos		0,0		0,0		5,4		0,0		8,4
Rahoitustoimintojen kassavirta		-5,6	 	44,9		21,0	 	14,4		37,5
										
Vuoden kassavirta		33,6	 	40,5		33,8	 	-116,3	 	31,4
										
Likvidien varojen muutos									
Likvidit varat vuoden alussa		175,7		209,3		249,8		316,3		200,0
Vuoden kassavirta		33,6		40,5		33,8		-116,3		31,4
Likvidit varat vuoden lopussa		209,3		249,8		283,7		200,0		231,4

Tilaa