AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS   1.12.2006

Kutsu yhtiökokoukseen

Aktia Säästöpankki Oyj:n (jäljempänä "Aktia") osakkeenomistajat kutsutaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen torstaina 21. joulukuuta 2006 kello 11.00 
hotelli Scandic Marskiin, Mannerheimintie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotuksiin perustuen seuraavia asioita:

 1. Voitonjako 0,30 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettaisiin päättämään osinko-
 oikeuden täsmäytyspäivästä sekä osingonmaksupäivästä niin, että nämä sattuisivat
 ajallisesti yhteen edellä kohdassa 2 tarkoitetun kuponkiannin kanssa.

 2. Kuponkianti pankin osakkeenomistajille, jossa kaikilla osakkeenomistajilla
 olisi merkintäetuoikeutensa perusteella oikeus merkitä jokaista 20 osaketta
 kohti yksi uusi osake 9,00 eurolla.

 3. Suunnattu, enintään 3 000 000 Aktian osakkeen apporttianti
 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen omistajille merkintähintaan 13 euroa/osake,
 mikä maksetaan kokonaisuudessaan Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista
 muodostuvalla apporttiomaisuudella. Osakeannissa annettujen osakkeiden lisäksi
 pankki maksaisi Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista n. 31 000 000
 euron käteisvastikkeen.

 4. Osakeantivaltuutus hallitukselle toteuttaa yksi tai useampia yhteensä
 enintään 1 000 000 osakkeen osakeanteja.Valtuutus voitaisiin käyttää vastikkeen
 maksamiseksi Fondex Oy:n osakkeiden hankinnassa sekä osakepohjaisten
 kannustusten perustamiseksi konsernin avainhenkilöille. Valtuutus ei näin ollen
 sulkisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista joko
 vastiketta vastaan tai kokonaan tai osin vastikkeetta. Vastike voitaisiin
 hallituksen päätöksellä maksaa kuittaamalla tai apporttiomaisuudella.

Kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, osavuosikatsauksista,
tilintarkastuskertomuksista ja hallituksen ehdotuksista sekä lain edellyttämistä
selostuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään viikkoa ennen
yhtiökokousta pankin pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh.
010 247 6250, ja ne lähetetään viivytyksestä osakkeenomistajalle, joka sitä
pyytää. Tilinpäätökset, tilintarkastuskertomukset ja osavuosikatsaukset on
julkaistu pankin kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Osakeyhtiölain yhtiökokoukseen osallistumista koskevien säännösten mukaan oikeus
osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
11. joulukuuta 2006 merkitty pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
pankkiin viimeistään keskiviikkona 20. joulukuuta 2006 ennen klo 16.00,
puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähköpostilla
annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään mahdollisuuksien mukaan
toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia
Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua
faksinumeroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen tämän
antamien ohjeiden mukaisesti.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa