Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006

Aktia Säästöpankki Oyj   Pörssitiedote   16.5.2006 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006

Aktian tulosparannus jatkui

Kannattavuus

Kauden liikevoitto parani 19,2 % 12,8 (10,7) miljoonaan euroon
Oman pääoman tuotto (ROE) pysyi hyvällä tasolla, 15,0 % (15,2 %)
Tulos/osake parani 15,3 % 0,26 (0,23) euroon

Panostukset

Palkkiotuotot kasvoivat 34,5 % 11,5 (8,5) miljoonaan euroon.
Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 30,0 % 1 594 (1 226)
miljoonaan euroon ja Aktia Yksityispankin hallinnoimat varat 37,8 % 754
miljoonaan euroon.
Visa-korttien yhteenlaskettu määrä nousi 10,2 % ja luotollisten Visa-korttien
osuus kaksinkertaistui.
Kiinteistönvälitystoiminta laajeni ja käsittää tällä hetkellä Turun, Tampereen,
Vantaan, Tuusulan, Keravan, Järvenpään, Sipoon, Helsingin, Espoon, Kauniaisten,
Porvoon, Loviisan, Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Oravaisten, Maalahden ja Närpiön
alueet.

Tunnusluvut tilikauden lopussa
                31.3.06 31.12.05 30.9.05 30.6.05 31.3.05 
 Tulos/osake, euroa      0,26  1,05   0,72  0,45  0,23  
 Oma pääoma/osake, euroa    7,0   6,9   6,6   6,3   6,2   
 Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,0  16,3   15,6  14,9  15,2  
 Kulu-tuottosuhde       0,63  0,57   0,62  0,64  0,66  
 Ottolainaus yleisöltä, milj. 2 371  2 309  2 268  2 264  2 191  
 euroa                                 
 Antolainaus yleisölle, milj. 3 344  3 250  3 150  3 069  2 957  
 euroa                                 
 Rahastopääoma, milj. euroa  1 136  971   965   876   799   
 Vakavaraisuusaste, %     14,6  15,1   14,7  14,5  14,3  
 Ensisijaisten omien varojen  9,7   9,8   9,6   9,4   9,4   
 suhde, %                                
 Riskipainotetut sitoumukset  2 400  2 286  2 249  2 212  2 135  
 Henkilöstö          719   683   672   728   680   
 (kokopäiväresurssit)                          

Tuloskehitys neljännesvuosittain
 (milj. euroa)         1/2006 4/2005  3/2005 2/2005 1/2005 
 Korkokate           20,6  20,3   20,0  20,2  19,2  
 Osinkotuotot         0,0   0,0   0,0   0,2   1,0   
 Palkkiotuotot         11,5  10,2   9,4   10,4  8,5   
 Palkkiokulut         -1,8  -1,7   -1,5  -1,5  -1,3  
 Arvopaperikaupan ja      0,4   0,4   0,4   0,4   0,3   
 valuuttatoiminnan nettotuotot                     
 Myytävissä olevien      0,3   -1,6   0,0   0,0   0,6   
 rahoitusvarojen nettotuotot                      
 Sijoituskiinteistöjen     0,7   0,5   0,4   0,5   0,6   
 nettotuotot                              
 Liiketoiminnan muut tuotot  0,5   15,1   0,3   0,3   0,6   
 Tuotot yhteensä        32,3  43,2   29,0  30,6  29,5  
 Henkilöstökulut        -10,0  -11,0  -8,4  -9,9  -9,5  
 Muut hallintokulut      -6,4  -6,4   -4,8  -5,7  -5,8  
 Poistot ja arvonalennukset  -1,1  -1,0   -1,0  -1,0  -1,1  
 Liiketoiminnan muut kulut   -2,7  -2,4   -2,4  -2,5  -2,9  
 Kulut yhteensä        -20,3  -20,7  -16,6  -19,1  -19,3  
 Arvonalentumistappiot     0,5   -0,9   -0,1  -0,2  0,2   
 luotoista                               
 Toimialakohtaiset       -    -6,5   -    -1,0  -    
 luottotappiovaraukset                         
 Osuus osakkuusyritysten    0,3   0,0   0,3   0,3   0,3   
 tuloksesta                               
 Liikevoitto          12,8  15,1   12,7  10,7  10,7  
                                    

Tulos parani

Konsernin liikevoitto nousi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2,1 miljoonaa
euroa (+19,2 %) 12,8 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajankohtaan
edellisvuonna. Tulosparannus johtuu ensisijaisesti kasvaneista palkkiotuotoista.

Koska aikaisempina vuosina kirjatuista luottotappioista on saatu palautuksia 0,5
miljoonaa euroa ja neljänneksen aikana on syntynyt vain pieniä uusia
luottotappioita, nettovaikutus oli 0,5 miljoonan euron tuotto.

Katsauskauden voitto lisääntyi 15,3 prosenttia 9,3 miljoonaan euroon, mikä vastaa
0,26 euron tulosta per osake ja 15,0 prosentin oman pääoman tuottoa.

Tuotot lisääntyivät

Konsernin tuotot yhteensä nousivat 9,5 prosenttia 32,2 miljoonaan euroon.

Korkokate parani 1,5 miljoonaa euroa (+7,6 %), mikä johtui lähinnä
likviditeettisalkun korkosidonnaisuusaikojen pidentymisestä sekä otto- ja
antolainauksen kasvusta vähennettynä etenkin antolainauksen pienentyneiden
asiakasmarginaalien vaikutuksilla. Taseensuojaustoimenpiteiden vaikutus
korkokatteeseen oli jakson aikana 1,8 (2,0) miljoonaa euroa.

Osinkotuottojen pienentyminen johtui osingonmaksun ajallisesta siirtymisestä
ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle.

Palkkiotuotot nousivat yli 34 prosenttia 11,5 miljoonaan euroon. Nousuun
vaikuttivat ennen kaikkea korkeammat rahasto-, varainhoito- ja vakuutuspalkkiot.
Visa-korttipalkkiot nousivat 17,6 prosenttia.

Panostukset heijastuivat kuluihin

Konsernin kulut yhteensä nousivat 5,0 prosenttia 20,3 miljoonaan euroon.
Henkilöstökulut lisääntyivät 4,8 prosenttia 10,0 miljoonaan euroon.
Henkilöstökulujen nousun aiheutti pääasiassa panostus
kiinteistönvälitystoimintaan. Muut hallintokulut kasvoivat 10,2 prosenttia 6,4
miljoonaan euroon.
Suurimmat kustannuslisäykset liittyivät markkinointikuluihin ja muihin Aktian
juhlavuoteen liittyviin kuluihin.

Kulu-tuottosuhde parani 0,66:sta 0,63:een.

Liiketoiminnan volyymi kasvoi

Rahastosäästäminen lisääntyi vuotta 2005 nopeammin, 42,2 prosenttia 1 136
miljoonaan euroon, ja ottolainaus yleisöltä kasvoi 8,2 prosenttia 2 371
miljoonaan euroon. Säästäminen yhteensä (ottolainaus + rahastopääoma) kasvoi 17,3
prosenttia 3 507 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (ottolainaus + rahastopääoma) kasvoi 15,5 prosenttia
2 637 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen lisääntyi 49,1
prosenttia 765 miljoonaan euroon, ja kotitalouksien talletukset kasvoivat 5,8
prosenttia 1 872 miljoonaan euroon.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Aktian uusia joukkovelkakirjalainoja
myytiin yleisölle ja instituutioille 25,5 miljoonalla eurolla, missä oli lisäystä
49,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuositasolla uusmyynti oli 114,4 miljoonaa
euroa.

Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 30,0 prosenttia 1 594
miljoonaan euroon, ja Aktia Yksityispankin varainhallinnan volyymi nousi 37,8
prosenttia 754 miljoonaan euroon.

Konsernin antolainaus yhteensä kasvoi13,1 prosenttia 3 344 miljoonaan euroon.
Luotonanto kotitalouksille oli 2 700 miljoonaa euroa (+13,6 %). Suurin osa
kasvusta selittyy asuntoluottojen korkealla kysynnällä. Asuntolainakanta kasvoi
15,3 prosenttia 2 272 miljoonaan euroon, josta 831 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakannan kasvu oli 341 miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainakannasta 79 miljoonaa euroa oli paikallisosuuspankkien ja muiden
säästöpankkien välittämiä lainoja.

Luotonanto yrityksille oli 367 miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Maaliskuun 31. päivänä 2006 konsernin taseen loppusumma oli 4 896 (4 215)
miljoonaa euroa. Nousu oli seurausta antolainauksen kasvusta ja parantuneesta
likviditeetistä.

Aktia Hypoteekkipankki laski liikkeeseen kolmannen 250 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainansa maaliskuussa 2006. Emissio oli menestys. Laina
ylimerkittiin moninkertaisesti, ja se hajautui hyvin maantieteellisesti.
Aktia Hypoteekkipankki on tämänhetkisen 2 miljardin euron emissio-ohjelmansa
puitteissa laskenut liikkeeseen yhteensä 750 miljoonaa euroa.


Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 140,2 miljoonaa euroa 420,5
miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähinnä paikallispankkien kasvaneista
luottolimiiteistä.

Riskiasema

Luottoriskit

Luottosalkun koostumus ei ole muuttunut merkittävästi vuosineljänneksen aikana.
Kotitalouksien osuus oli edelleen yli 80 prosenttia ja yritysrahoituksen noin 11
prosenttia. Koko luottokannasta asuntolainoja oli 68 prosenttia.

Järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat pienenivät 16,0 miljoonasta
eurosta 10,4 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta
taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien laski 0,5 prosentista 0,3
prosenttiin.

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä. Luottotappioiden ja
palautettujen varausten nettovaikutus oli katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa
positiivinen.

Toimialakohtaisten luottotappiovarausten lisäämiseen ei ollut tarvetta, koska
nämä olivat edelleen tavoitetasollaan 0,5 prosentissa (13,7 milj. euroa) pankin
luottokannasta.

KorkoriskitKorkoriski muodostuu sekä rakenteellisista että hintariskeistä. Rakenteellinen
korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen korkosidonnaisuudet eroavat
toisistaan. Korkokatteen vaihteluiden pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä
rajoitetaan ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.

Korkovaihtelut vaikuttavat myös konsernin likviditeettisalkun (hintariski)
markkina-arvoon. Näiden myyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen markkina-
arvo kirjataan omaan pääomaan kuuluvaan käyvän arvon rahastoon omiin varoihin
sekä laskennallisiin veroihin.

Maaliskuun lopussa suojaavien korkosidonnaisten johdannaissopimusten nimellisarvo
oli 3 444 miljoonaa euroa (+46 %), josta 1 288 miljoonaa euroa oli
korkotermiinejä ja koronvaihtosopimuksia ja 2 155 miljoonaa euroa korko-optioita.

Muut johdannaissopimukset

Muiden johdannaissopimusten nimellisarvo oli 564 miljoonaa euroa, josta 480
miljoonaa euroa oli välitettyihin ja strukturoituihin tuotteisiin liittyviä
korkosidonnaisia johdannaissopimuksia. Kaikki osakesidonnaiset
johdannaissopimukset, 84 miljoonaa euroa, koskevat strukturoituja tuotteita.

Vakavaraisuus

Maaliskuun 31. päivänä 2006 konsernin omat varat olivat 351 miljoonaa euroa,
josta 232 miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin
varoihin sisältyy katsauskauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa päätetyllä
vuoden 2005 osingolla sekä viime vuoden osinkotasoa vastaavalla laskennallisella
osingolla katsauskaudelta.

Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat 12,4 prosenttia 2 400 miljoonaan
euroon. Vakavaraisuusaste oli 14,6 prosenttia ja ensisijaisten omien varojen
suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,7 prosenttia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstö oli maaliskuun lopussa 719,
eli 39 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uuden kiinteistönvälitystoiminnan
palveluksessa oli maaliskuun lopussa 29 henkilöä. Kokopäiväresursseja oli jakson
aikana keskimäärin 684 (674).
Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody´s Investors Servicen arvio Aktian
luottokelpoisuudesta on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2 lyhytaikaiselle
varainhankinnalle ja C taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.

Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat saaneet Moody's
Investors Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Muut tapahtumat

Aktia osti tammikuussa enemmistöosuuden LKV Donne Oy:n osakkeista ja aloitti oman
kiinteistönvälitystoiminnan Sipoossa. Myöhemmin tammikuussa
kiinteistönvälitystoimintaa laajennettiin uuden tytäryhtiön kautta Helsinkiin,
Espooseen ja Kauniaisiin.

Tammikuun lopussa Aktia ilmoitti, että siitä oli tullut vähemmistöosakas vasta
perustetussa pääomasijoitusyhtiö Unicus Oy:ssä. Muut omistajat ovat eQ Oyj ja
yhtiön toimiva johto. Yhtiön liikeideana on tehdä enemmistösijoituksia pieniin ja
keskisuuriin noteeraamattomiin suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on 5-
50 miljoonaa euroa.

Aktia avasi maaliskuun alussa konttorin Espoonlahteen. Konttori tarjoaa kattavia
pankkipalveluja.

Maaliskuussa kiinteistönvälitystoiminta laajeni, kun Porvoon ja Loviisan seudulle
perustettiin uusi tytäryhtiö ja Vaasassa ostettiin enemmistöosuus
Kiinteistötoimisto Mäntylä & Tåg Oy:stä.

Yhdessä pankin omistajasäätiöiden kanssa järjestettiin Aktia-päivät 6. - 8.
huhtikuuta. Päivien teemana oli säästäminen kaikissa muodoissaan. Tänä vuonna on
kulunut 180 vuotta siitä, kun Helsingin Säästöpankki aloitti toimintansa ja 15
vuotta sen toimintaa jatkavan Aktian perustamisesta. Aktia-seminaarin yhteydessä
pankin suurin omistaja, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, lahjoitti 100 000
euroa John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeelle.

Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti emoyhtiön ja
konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Osinkona päätettiin jakaa 0,30 euroa osakkeelta. Tämän lisäksi yhtiökokous
päätti, että syksyn 15-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä jaetaan 0,10 euron
juhlaosinko osaketta kohti.

Hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi valittiin uudelleen
seuraavat henkilöt, joiden toimikausi päättyi vuoden 2006 yhtiökokoukseen:
rehtori, diplomi-insinööri Harriet Ahlnäs, kansliapäällikkö, valtiotieteen
tohtori Christoffer Grönholm, varatuomari Kari Kyttälä, opettaja Per Lindgård,
maanviljelijä, insinööri Henrik Rehnberg, konsultti, maa- ja metsätaloustieteen
maisteri Henrik Sundbäck, professori, maa- ja metsätaloustieteen tohtori Carl
Johan Westman, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri, kamarineuvos Henry
Wiklund.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi vuoden 2009
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin hallintopäällikkö, valtiotieteen
tohtori, kanslianeuvos Roger Broo ja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
Kjell Sundström.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Huhtikuun alussa Aktia myi 10 prosenttia Aktia Hypoteekkipankin osakkeista
paikallisosuuspankeille. Aktia on 70 %:n omistuksellaan edelleen Hypoteekkipankin
suurin omistaja.

Huhtikuun alussa Aktia myi lisäksi 2,3 prosenttia tietotekniikkayhtiö Oy Samlink
Ab:n osakkeistaan Handelsbankenille, joka samalla teki sopimuksen Samlinkin
pankkijärjestelmän käyttöönotosta. Laajentunut omistuspohja ja Samlinkin uusi
asiakassuhde merkitsevät mittakaavaetuja Aktialle. Aktian omistusosuus Oy Samlink
Ab:sta on tämän jälkeen 25,9 prosenttia.

Hallintoneuvoston kokouksessa 3. toukokuuta toimitusjohtaja, kauppatieteiden
maisteri, kamarineuvos Henry Wiklund valittiin uudelleen hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi vuodeksi 2006. Uusiksi hallintoneuvoston varapuheenjohtajiksi
nimettiin asianajaja Johan Bardy ja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
Kjell Sundström. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajina jatkavat filosofian
maisteri Margareta Pietikäinen, konsultti, maatalous- ja metsätieteen maisteri
Henrik Sundbäck, agrologi, eräneuvos Lorentz Uthardt ja kauppatieteiden maisteri
Bo-Gustav Wilson.

Näkymät

Tavoitteena on entisestään parantaa operatiivisen liiketoiminnan tulosta etenkin
palkkiotuottoja lisäävillä panostuksilla.


Tuloslaskelma
 (milj. euroa)                   Konserni       
                      1-3/2006 1-3/2005  1-12/2005 
                                     
  Korkotuotot               37,5   31,9    134,1   
  Korkokulut               16,9   12,7    54,4    
 Korkokate                 20,6   19,2    79,7    
  Tuotot oman pääoman ehtoisista     0,0   1,0    1,2    
  sijoituksista                             
  Palkkiotuotot              11,5   8,5    38,6    
  Palkkiokulut              -1,8   -1,3    -6,0    
  Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan  0,4   0,3    1,4    
  nettotuotot                              
  Myytävissä olevien rahoitusvarojen   0,3   0,6    -1,0    
  nettotuotot                              
  Sijoituskiinteistöjen nettotuotot    0,7   0,6    2,1    
  Liiketoiminnan muut tuotot       0,5   0,6    16,3    
  Muut tuotot yhteensä          11,6   10,3    52,6    
 Tuotot yhteensä              32,3   29,5    132,3   
  Henkilöstökulut             10,0   9,5    38,8    
  Muut hallintokulut           6,4   5,8    22,7    
  Poistot ja arvonalentumiset       1,1   1,1    4,1    
  aineellisista ja aineettomista                     
  hyödykkeistä                              
  Liiketoiminnan muut kulut        2,7   2,9    10,1    
 Kulut yhteensä              20,3   19,3    75,7    
 Tulos ennen arvonalentumisia       12,0   10,2    56,6    
  Toimialakohtaiset luottotappiovaraukset           -7,5    
  Arvonalentumistappiot luotoista ja   0,5   0,2    -1,0    
  muista saamisista                           
  Muiden rahoitusvarojen         -    -     -     
  arvonalentumistappiot                         
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,3   0,3    1,0    
 Liikevoitto                12,8   10,7    49,1    
  Tilinpäätössiirrot           -    -     -     
  Tilikauden ja edellisten tilikausien  -2,5   -1,6    -9,5    
  verot                                 
  Laskennallisen verovelan muutos     -0,9   -1,0    -2,3    
  Vähemmistön osuus tilikauden      -0,1   -0,1    -0,3    
  voitosta/tappiosta                           
 Katsauskauden voitto           9,3   8,1    37,0    


Tase
                           Konserni       
 (milj. euroa)           Liite 31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
                                      
 Vastaavaa                                 
  Käteiset varat             264,3   309,2   283,7   
  Keskuspankkirahoitukseen     1)   773,4   642,3   714,7   
  oikeuttavat saamistodistukset                      
  Saamiset luottolaitoksilta       195,9   14,2    23,7    
  Saamiset yleisöltä ja          3 343,9  2 956,9  3 249,5  
  julkisyhteisöiltä                            
  Saamistodistukset        2)   89,6    94,5    66,3    
  Osakkeet ja osuudet       3)   31,1    23,4    29,3    
  Osakkeet ja osuudet           2,3    2,5    2,7    
  omistusyhteysyrityksissä                         
  Osakkeet ja osuudet samaan       0,0    0,0    0,0    
  konserniin kuuluvissa                          
  yrityksissä                               
  Johdannaissopimukset          3,7    4,9    4,0    
  Aineettomat hyödykkeet         2,7    3,5    2,7    
  Aineelliset hyödykkeet         95,0    98,6    95,6    
  Muut varat               60,0    34,1    54,2    
  Siirtosaamiset ja maksetut       34,4    30,4    27,0    
  ennakot                                 
 Vastaavaa yhteensä            4 896,5  4 214,5  4 553,5  
                                      
 Vastattavaa                                
 Vieras pääoma                               
  Velat luottolaitoksille         830,7   838,8   851,0   
  Ottolainaus yleisöltä          2 371,0  2 191,0  2 308,6  
  Muut velat yleisölle ja         46,5    105,2   30,2    
  julkisyhteisöille                            
  Yleiseen liikkeeseen lasketut      1 006,8  563,4   786,3   
  velkakirjat                               
  Johdannaissopimukset ja muut      3,0    4,9    4,0    
  kaupankäyntitarkoituksessa                        
  pidettävät velat                             
  Muut velat               150,5   93,3    106,9   
  Pakolliset varaukset          1,6    1,0    1,8    
  Siirtovelat ja saadut ennakot      29,5    25,7    24,3    
  Velat, joilla on huonompi        175,7   146,5   163,3   
  etuoikeus kuin muilla veloilla                      
  Laskennalliset verovelat     4)   27,0    24,9    27,7    
  Tilinpäätössiirtojen kertymä      -     -     -     
                      4 642,2  3 994,8  4 304,0  
 Oma pääoma                                 
  Osakepääoma               70,6    70,6    70,6    
  Ylikurssirahasto            1,9    1,9    1,9    
  Vararahasto               8,1    8,1    8,1    
  Käyvän arvon rahasto       5)   3,1    3,7    7,7    
  Edellisten tilikausien voitto      154,8   126,6   117,8   
  Tilikauden voitto            9,3    8,1    37,0    
  Vähemmistön osuus pääomasta       6,5    0,7    6,3    
                      254,3   219,7   249,5   
 Vastattavaa yhteensä           4 896,5  4 214,5  4 553,5  

 Taseen ulkopuoliset sitoumukset           Konserni       
 (milj. euroa)               31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi                   
  annetut sitoumukset                           
   Takaukset               40,8   43,3    43,2    
   Muut kolmannen hyväksi annetut    26,9   23,7    25,8    
  sitoumukset                               
  Kolmannen hyväksi annetut                        
  peruuttamattomat sitoumukset                       
   Käyttämättömät luottojärjestelyt   313,0   181,5   269,4   
   Muut peruuttamattomat sitoumukset   39,6   31,7    41,1    
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä  420,5   280,2   379,5   
                                      
                                      
 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä                  
 sektoreittain                               
 (milj. euroa)                    Konserni       
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Kotitaloudet               2 700   2 378   2 631   
  Yritykset                367    377    340    
  Asuntoyhteisöt              226    149    227    
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   40    41     41     
  Julkisyhteisöt              11    12     11     
  Yhteensä                 3 344   2 957   3 250   
                                      
  Riskisitoumukset                             
  (milj. euroa)                   Konserni       
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Järjestämättömät saamiset        10,2   15,8    9,9    
  Nollakorkoiset luotot          0,2    0,2    0,2    
  Yhteensä                 10,4   16,0    10,1    
                                      
  Järjestämättömät/luottokanta sis.    0,3    0,5    0,3    
  takausvastuut, %                             
                                      
  Vakavaraisuus                              
  (milj. euroa)                   Konserni       
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Ensisijaiset omat varat         232    202    225    
  Toissijaiset omat varat         119    104    120    
  Markkinariskien kattamiseksi vaadittava            -     
  pääoma                                  
  Omat varat                351    306    345    
                                      
  Riskipainotetut sitoumukset       2 400   2 135   2 286   
                                      
  Vakavaraisuusaste, %           14,6   14,3    15,1    
  Ensisijaisten omien varojen suhde, %   9,7    9,4    9,8    

 Johdannaissopimukse Konserni 31.3.2006            
 t                               
 (milj. euroa)  Suojaustarkoit Muut      Käypä arvo   
         uksessa tehdyt                
         sitoumukset                 
 Korkojohdannaise 3 443,8    480,1     2,8      
 t                               
  Korkotermiinit 850,0     200,0     -2,0      
  Koronvaihto-  438,4     4,7      6,6      
 sopimukset                          
  Korko-optiot  2 155,4    275,4     -1,9      
    Ostetut  1 089,4    126,0     4,3      
    Asetetut  1 066,0    149,4     -6,2      
 Valuuttajohdannaise 22,5    0,0      0,1      
 t                               
  Valuuttatermiinit 22,5    0,0      0,0      
 Osakejohdannaise 83,9      83,9      0,0      
 t                               
  Osakeoptiot  83,9      83,9      0,0      
    Ostetut  83,9      0,0      9,1      
    Asetetut  0,0      83,9      -9,1      
                                
 Johdannaissopimukse Konserni 31.3.2005            
 t                               
 (milj. euroa)  Suojaustarkoit Muut      Käypä arvo   
         uksessa tehdyt                
         sitoumukset                 
 Korkojohdannaise 2 359,4    6,6      10,3      
 t                               
  Korkotermiinit 500,0     0,0      -0,7      
  Koronvaihto-  454,8     2,0      9,6      
 sopimukset                          
  Korko-optiot  1 404,6    4,6      1,4      
    Ostetut  704,6     0,0      2,8      
    Asetetut  700,0     4,6      -1,4      
 Valuuttajohdannaise 77,2    0,0      -0,3      
 t                               
  Valuuttatermiinit 77,2    0,0      -0,3      
 Osakejohdannaise 92,7      92,7      0,0      
 t                               
  Osakeoptiot  92,7      92,7      0,0      
    Ostetut  92,7      0,0      5,3      
    Asetetut  0,0      92,7      -5,3      
                                
 Johdannaissopimukse Konserni 31.12.2005            
 t                               
 (milj. euroa)  Suojaustarkoit Muut      Käypä arvo   
         uksessa tehdyt                
         sitoumukset                 
 Korkojohdannaise 4 007,8    526,1     7,7      
 t                               
  Korkotermiinit 1 394,0    244,0     -0,6      
  Koronvaihto-  458,4     6,7      7,7      
 sopimukset                          
  Korko-optiot  2 155,4    275,4     0,7      
    Ostetut  1 089,4    126,0     7,2      
    Asetetut  1 066,0    149,4     -6,5      
 Valuuttajohdannaise 26,8    0,0      0,1      
 t                               
  Valuuttatermiinit 26,8    0,0      0,1      
 Osakejohdannaise 88,5      88,5      0,0      
 t                               
  Osakeoptiot  88,5      88,5      0,0      
    Ostetut  88,5      0,0      8,7      
    Asetetut  0,0      88,5      -8,7      


Tunnuslukujen laskentaperusteet

 Tulos/osake, euroa                             
 Liiketoiminnan tulos verojen jälkeen vähennettynä vähemmistön osuudella  
 tilikauden tuloksesta                           
 Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden aikana             
 Oma pääoma/osake, euroa                          
 Oma pääoma ja varaukset - vähemmistön osuus  x 100            
 Osakkeiden määrä tilikauden lopussa                    
 Oman pääoman tuotto (ROE), %                        
 Liikevoitto - verot (vuositasolla)  x 100                
 Oma pääoma keskimäärin                           
 Kulu-tuottosuhde                              
 Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut  x 
 100                                    
 Korkokate + nettomääräiset palkkiotuotot + tuotot oman pääoman ehtoi-   
 sista sijoituksista + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot  
 + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + liiketoiminnan muut   
 tuotot                                   
 Vakavaraisuusaste, %                            
 Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)  x 100  
 Riskipainotetut sitoumukset                        
                                      
 Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.6 mukaisesti.   
 Ensisijaisten omien varojen suhde, %                    
 Ensisijaiset omat varat         x 100               
 Riskipainotetut sitoumukset                        
 Riskipainotetut sitoumukset                        
 Taseeseen merkittyjen varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten     
 yhteenlaskettu määrä arvostettuna ja riskipainotettuna           
 Rahoitustarkastuksen määräyksen 106.7 mukaisesti.             

Vuoden 2006 taseen liitetiedot

 Yleistä                                   
  Seuraavat tase-erät on luokiteltu uudelleen ja arvostettu        
  markkina-arvoonsa:                            
  - keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset         
  - saamistodistukset                           
  - osakkeet ja osuudet                          
                                       
 1) Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat       Konserni       
  saamistodistukset                            
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 0,0    2,0    0,0    
  Myytävissä olevat           776,9   635,9   710,2   
  - arvostettu käyvän arvon rahastoon ja -3,5    4,4    4,5    
  laskennallisiin veroihin                        
                      773,4   640,3   714,7   
  Pidetään eräpäivään          0,0    0,0    0,0    
  Yhteensä                773,4   642,3   714,7   
                                      
 2) Saamistodistukset                 Konserni       
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 3,8    5,9    6,9    
  Myytävissä olevat           52,3    63,6    25,9    
  - arvostettu käyvän arvon rahastoon ja 0,0    0,0    0,0    
  laskennallisiin veroihin                        
                      52,3    63,6    25,9    
  Pidetään eräpäivään          33,5    25,0    33,5    
  Yhteensä                89,6    94,5    66,3    
                                      
  Osakkeet ja osuudet                Konserni       
 3)                                     
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 0,0    0,0    0,0    
  Myytävissä olevat           29,4    22,9    23,4    
  - arvostettu käyvän arvon rahastoon ja 1,7    0,5    5,9    
  laskennallisiin veroihin                        
                      31,1    23,4    29,3    
  Yhteensä                31,1    23,4    29,3    
                                      
 4) Laskennalliset verovelat             Konserni       
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Avaava tase              27,7    22,7    22,7    
  Tuloslaskelman kautta tuleva muutos  0,9    1,0    2,3    
  Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat  -2,2    1,0    1,2    
  saamistodistukset, jotka on arvostettu                 
  uudelleen käyvän arvon rahastoon                    
  Saamistodistukset, jotka on arvostettu 0,0    0,0    0,0    
  uudelleen käyvän arvon rahastoon                    
  Osakkeet ja osuudet, jotka on     0,5    0,1    1,5    
  arvostettu uudelleen käyvän arvon                    
  rahastoon                                
  Päättävä tase             27,0    24,9    27,7    
                                      
 5) Käyvän arvon rahasto                           
  Uusi erä omien varojen alla. Rahastoon kirjataan rahoitusomaisuuden   
  realisoimattomat arvonmuutokset sekä myytävissä olevat osakkeet ja    
  osuudet.                                 
                           Konserni       
                      31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005 
  Avaava tase              7,7    0,0    0,0    
  Uudelleen arvostetut          -5,8    3,4    3,3    
  keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat                  
  saamistodistukset                            
  Uudelleen arvostetut saamistodistukset 0,0    0,0    0,0    
  Uudelleen arvostetut osakkeet ja    1,2    0,4    4,4    
  osuudet                                 
  Päättävä tase             3,1    3,8    7,7    

Helsingissä 16.5.2006

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus


Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 31.3.2006
yleisluonteisen tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu voimassa
olevien säännösten mukaisesti. Konsernin liikevoitto ajalta 1.1. -31.3.2006 on
12,8 miljoonaa euroa.

Helsingissä 16. toukokuuta 2006

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT

Tilaa