Aktian osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007 julkaistu


            
Aktia Säästöpankki Oyj  Pörssitiedote  6.11.2007


Kausi lyhyesti


 * Aktia-konsernin katsauskauden voitto kasvoi 38,0 prosenttia 45,8
  miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos parani 24,3 prosenttia
  1,15 (0,93) euroon.
 * Aktia-konsernin liikevoitto parani 30,7 prosenttia 58,3 (44,6)
  miljoonaan euroon. Vakuutustoiminta, mukaan lukien 11,4 miljoonan
  euron tuloutettu negatiivinen liikearvo, paransi tulosta noin
  20,5 miljoonalla eurolla. Pankkikonsernin liikevaihto pieneni 6,8
  miljoonaa euroa lähinnä alhaisempien kertaluonteisten tuottojen
  vuoksi.
 * Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 20,1 (17,4) prosenttiin.

 * Rahastosäästäminen kasvoi 80,2 prosenttia 2 068 miljoonaan
  euroon. Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät
  128,2 prosenttia 3 684 miljoonaan euroon.
 * Maksuaikakorttien määrä lisääntyi 40,2 prosenttia noin
  64 000:een.
 * Palkkiotuotot netto nousivat 18,6 prosenttia 34,7 (29,3)
  miljoonaan euroon.
 * Pankkikonsernin Basel 2 -säännösten mukainen vakavaraisuusaste
  oli 17,5 prosenttia ja finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (oma
  pääoma suhteessa minimivaateeseen) 153,6 prosenttia.


Toimitusjohtajan kommentti

Aktian kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos parani huomattavasti
verrattuna viime vuoteen.

Veritas Henkivakuutuksen osto antaa merkittävän lisän konsernin
tulokseen. Henkivakuutusyhtiön tulos perustuu lähinnä
menestyksekkääseen sijoitustoimintaan. Fuusio on lisäksi vaikuttanut
myönteisesti vakuutustuotteiden myyntiin Aktian konttoriverkon
kautta.

Arvopaperimarkkinoiden suhteellisen suotuisa alkuvuoden kehitys
kasvatti hallinnoitavia varoja nopeasti, mutta myös kotitalouksien
talletukset ovat lisääntyneet voimakkaasti kiristyvästä
markkinatilanteesta huolimatta. Täyttä palveluvalikoimaa tarjoavan
pankkivaihtoehdon tarve on ilmeinen. Konsernin panostukset
säästämisen ja sijoittamisen osaamisen parantamiseen ovat kantaneet
hedelmää.

Aktian paikallinen läsnäolo vahvistui täyden palvelun pankkikonttorin
avattua ovensa Oulussa. Uudet konttorit on viime vuosien aikana
avattu myös Kemiöön, Lohjalle ja Espooseen.

Kiinteistönvälityspalvelun laajentuminen on saanut hyvän vastaanoton
asiakkailtamme. Tämä palvelu kattaa nyt koko toiminta-alueemme.
Kiinteistönvälitys on itsessään kannattavaa ja tukee lisäksi
konsernin muuta toimintaa.

Yritysasiakkaille suunnatun palvelun laajentaminen, mm. Liikepankin
perustaminen, on tuottanut tulosta. Yrityssektorin luotonanto on
kasvanut nopeasti.

Pankin korkokatteen strateginen suojaus, joka paransi korkokatetta
alhaisten korkojen vuosina, pitää nyt korkokatteen nousun
vaatimattomana suhteellisen korkeista markkinakoroista huolimatta,
Aktia Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Ingberg toteaa.
Tunnusluvut


                      Q3 2007 Q3 2006 Vuosi 2006
Tulos/osake, euroa             1,15  0,93  1,17
Oma pääoma/osake, euroa          8,4   7,31  7,11
Oman pääoman tuotto (ROE), %        20,1  17,4  16,6
Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)     0,65  0,59  0,61

Henkivakuutuskonsernin liikekustannussuhde 105,2  -    -

Rahastopääoma, milj. euroa         2 068  1 148  1 420
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa     2 739  2 442  2 544
Antolainaus yleisölle, milj. euroa     4 382  3 614  3 763

Riskipainotetut sitoumukset        2 712  2 537  2 655

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)   17,5  15,1  13,8
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkikonserni)              12,1  10   9,2
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)          20,5  -    -
Vakavaraisuusaste, %
(finanssikonglomeraatti)          153,6  -    -

Henkivakuutustoiminta
- sijoitukset käyvin arvoin 1)       965,9  -    -
- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka          641,9  -    -
- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka                197,1  -    -

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj.
kpl 2)                   39,8  35,8  35,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, milj.
kpl                    40,1  35,3  35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
keskimäärin                928   715   741

1) Hankintaeliminointien ja konsernin sisäisten sijoitusten
eliminoinnin jälkeen
2) Emissio-oikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin


Veritas Henkivakuutuksen osto

Aktia osti 99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen
osakkeista 17.1.2007 toteutetulla kaupalla. Hankintahetken 1.1.2007
taseesta on tarkempi selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Veritas Henkivakuutus -konsernin tase, johon sisältyy varoja yli 990
miljoonaa euroa, sekä tammi-syyskuun 2007 tulos konsolidoidaan
Aktia-konsernin taseeseen ensimmäistä kertaa vuonna 2007.
Vakuutustoiminnan kehitystä verrattuna vuoden 2006 vastaavaan jaksoon
kuvataan Henkivakuutus-segmenttiä koskevassa osiossa.

Tammi-syyskuun 2007 tulos

Aktia-konsernin liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 13,7 miljoonaa
euroa (+30,7 %) 58,3 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Vakuutustoiminnan vaikutus tulosparannukseen
kaikki hankintaeliminoinnit, mukaan lukien vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä tuloutettu 11,4 miljoonan euron negatiivinen
liikearvo, sekä kuluiksi kirjattujen 14,9 miljoonan euron
myyntivoittojen ja muiden sisäisten transaktioiden eliminoinnit
huomioon ottaen vakuutustoiminta vaikutti tulosparannukseen noin 20,5
miljoonalla eurolla. Pankkikonsernin liikevoitto pieneni 6,8
miljoonaa euroa, josta 4,3 miljoonaa euroa aiheutui viime vuotta
alhaisemmista kertaluonteisista realisointivoitoista ja 2,3 miljoonaa
euroa osakkuusyritysten luottotappioista ja tulososuuksista. Muilta
osin kustannusten nousu ylitti tuottojen kasvun noin 0,2 miljoonalla
eurolla. Konttoritoimintasegmenttiin kuuluvan kiinteistönvälityksen
tulosparannus oli 0,5 miljoonaa euroa.
Nettomääräiset luottotappiot olivat 0,0 (+1,8) miljoonaa euroa.
Osuus osakkuusyritysten voitoista pieneni 0,5 (0,7) miljoonaan
euroon.
Katsauskauden voitto nousi 12,6 miljoonaa euroa (+38,0 %) 45,8
miljoonaan euroon.
Osakekohtainen tulos parani vähemmän, +24,3 prosenttia, 0,93:sta 1,15
euroon, koska osakkeiden keskimääräinen määrä nousi 35,8:sta 39,8
miljoonaan.
Oman pääoman tuotto nousi 20,1 (17,4) prosenttiin. Jos käyvän arvon
rahaston nettomuutos sisällytettäisiin laskelmaan, oman pääoman
tuotto käyvän arvon nettomuutoksella oikaistuna olisi ollut 20,0
(13,2) prosenttia.
Pankkitoiminnassa, toisin kuin vakuutustoimialalla, perinteisesti
tehokkuuden arviointiperustana käytetty kulut/tuotot-suhdeluku
heikkeni 0,59:stä 0,65:een, johtuen lähinnä uusista panostuksista,
joista kerrotaan pankkikonsernin kuluja käsittelevässä osiossa.
Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde parani 112,7 prosentista
(koko vuosi 2006) 105,2 prosenttiin.

Tuotot

Aktia-konsernin tuotot yhteensä nousivat 108,2 miljoonaa euroa 210,8
miljoonaan euroon. Konsernin sisäisten transaktioiden jälkeen
tuottojen kasvusta 103,6 miljoonaa euroa tuli vasta hankitusta
henkivakuutustoiminnasta. Pankkikonsernin tuotot nousivat 4,4
prosenttia 107,2 (102,7) miljoonaan euroon.
Korkokate parani 4,3 prosenttia 65,4 (62,7) miljoonaan euroon.
Parannuksesta noin 1,9 miljoonaa euroa aiheutui muiden pankkien
välittämistä hypoteekkilainoista. Antolainauksen pienentyneet
asiakasmarginaalit kompensoituivat suurimmaksi osaksi luottokannan
kasvulla. Ottolainauksen kasvu ja nouseva korkotaso vaikuttivat
puolestaan myönteisesti korkokatteeseen. Rakenteellisen korkoriskin
vähentämiseksi toteutettujen taseensuojaustoimenpiteiden vaikutus
korkokatteeseen oli 2,9 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se
vastaavana ajanjaksona vuonna 2006 oli 3,4 miljoonaa euroa
positiivinen. Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden ostamisen
rahoituskustannukset rasittivat korkokatetta noin 1,0 miljoonalla
eurolla.
Palkkiotuotot netto nousivat 5,4 miljoonaa euroa (+18,6 %) 34,7
miljoonaan euroon. Rahastoista ja varainhoidosta saatavat palkkiot
kasvoivat 4,7 miljoonaa euroa (+34,5 %) 18,2 miljoonaan euroon.
Maksu- ja luottokorttipalkkiot lisääntyivät 0,6 miljoonaa euroa
(+36,3 %) 2,3 miljoonaan euroon, mutta maksujenvälityspalkkiot
pienenivät. Kiinteistönvälityksen palkkiotuotot nousivat 3,4
miljoonaa euroa (+151,9 %) 5,6 miljoonaan euroon. Paikallispankkien
välittämistä hypoteekkilainoista maksetut palkkiot nostivat
palkkiokuluja 1,1 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 104,5 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnan nettotuottoihin sisältyy arvopapereiden
myynneistä kertyneitä realisointivoittoja, joista Aktia-konserniin on
konsolidoitu myyntihinnan ja sijoitusten käyvän arvon (1.1.2007)
välinen osuus. Tuloutetut myyntivoitot olivat Aktia-konsernissa 34,8
miljoonaa euroa alemmat kuin Veritas Henkivakuutus -konsernissa.
Myyntiajankohtaan perustuvat eliminoinnit vaikuttavat myös käyvän
arvon rahastoon, joka Aktia-konsernissa oli 6,6 miljoonaa euroa
(30.9.2007), kun se Veritas Henkivakuutus -konsernissa oli 44,1
miljoonaa euroa.
Sijoituskiinteistöistä saatavien nettotuottojen ja liiketoiminnan
muiden tuottojen yhteensä 6,0 miljoonan euron lasku johtuu siitä,
että viime vuoden tulokseen sisältyi noin 5,5 miljoonaa euroa
Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14:n, tietotekniikkayhtiö Oy Samlink
Ab:n ja Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n osakkeiden myynnistä
aiheutuneita realisointivoittoja.

Kulut

Aktia-konsernin kulut yhteensä nousivat 92,4 miljoonaa euroa 153,0
miljoonaan euroon. Kulujen noususta 83,3 miljoonaa euroa tuli
henkivakuutustoiminnasta. Pankkikonsernin kulut nousivat 15,0
prosenttia 69,7 (60,6) miljoonaan euroon. Pankkikonsernin kulujen
noususta noin 7,3 prosenttiyksikköä aiheutui
kiinteistönvälitystoimintaan, Aktia Kortti & Rahoitukseen sekä uuden
AktiaBonus-asiakaskonseptin lanseeraukseen tehdyistä investoinneista.
Kulutasoa nostivat myös konttoreiden perustaminen uusille
toiminta-alueille ja Liikepankkiin tehdyt panostukset.
Henkivakuutustoiminnan vakuutuskorvaukset olivat 49,4 miljoonaa
euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka nousi 9,1 miljoonaa
euroa ja sijoitussidonnainen vastuuvelka (Unit Link) 28,9 miljoonaa
euroa.
Henkilöstökulut nousivat 9,7 miljoonaa euroa 40,3 (30,6) miljoonaan
euroon. Noususta 4,0 miljoonaa euroa tuli Veritas Henkivakuutuksesta.
Pankkikonsernin kulut nousivat 18,5 prosenttia 36,3 (30,6) miljoonaan
euroon. Suurin osa kulujen kasvusta johtui kiinteistönvälitykseen,
konttoritoimintaan ja Liikepankkiin tehdyistä panostuksista.
Muut hallintokulut nousivat 5,8 miljoonaa euroa 24,5 (18,7)
miljoonaan euroon, josta Veritas Henkivakuutuksen osuus oli 2,9
miljoonaa euroa. Pankkikonsernin muut hallintokulut nousivat 15,5
prosenttia 21,6 (18,7) miljoonaan euroon. Suuri osa kulujen noususta
aiheutui edellä mainituista panostuksista.
Pankkikonsernin poistot ja arvonalentumiset laskivat 0,5 miljoonaa
euroa 2,4 (2,9) miljoonaan euroon lähinnä pienentyneen
kiinteistökannan vuoksi. Henkivakuutustoiminta aiheutti
Aktia-konsernille 0,5 miljoonaa euroa uusia poistoja. Poistot
kokonaisuudessaan olivat samalla 3,0 miljoonan euron tasolla kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2006.
Veritas Henkivakuutuksen oston yhteydessä syntynyt yhteensä 11,4
miljoonan euron negatiivinen liikearvo tuloutettiin IFRS-vaatimusten
mukaan kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen aikana (ks.
hankintalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot -osiossa). Negatiivinen
liikearvo on vielä alustava ja perustuu Veritas Henkivakuutuksesta
maksettavaa lopullista kauppasummaa koskevaan sopimukseen.
Negatiivisen liikearvon määrä riippuu Veritas Henkivakuutuksen
kiinteistöomistuksen realisoinnin lopullisesta tuloksesta
hankinta-ajankohtana siltä osin kuin kauppahinnan korjauksesta
maksetaan korkoa. Negatiivisen liikearvon tulouttaminen tarkistetaan
lopullisen laskelman mukaan viimeistään koko vuoden 2007
tilinpäätöksessä.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Aktia-konsernin taseen loppusumma 30.9.2007 oli 7 428 (5 190)
miljoonaa euroa. Taseen saatavien loppusumman kasvusta
henkivakuutustoiminnan osuus oli 991 miljoonaa euroa, josta käypään
arvoon arvostettavat sijoitukset muodostivat 966 miljoonaa euroa.
Muilta osin nousu oli seurausta antolainauksen kasvusta ja
maksuvalmiuden turvaamiseksi tehdyistä likvideistä sijoituksista.
Velat yhteensä kasvoivat 2 146 miljoonaa euroa, josta
vakuutusteknisen vastuuvelan osuus oli 839 miljoonaa euroa.
Pankkitoiminnan kasvu rahoitettiin pitkäaikaisilla
joukkovelkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella. Liikkeeseen
laskettuja joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 552
miljoonaa euroa, 479 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta.
Veritas Henkivakuutuksen osto rahoitettiin huomattavalta osin omalla
pääomalla. Myyjälle, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, suunnattu
3 miljoonan osakkeen emissio ja toteutettu 1,8 miljoonan uuden
osakkeen kuponkianti, jossa pankin osakkeenomistajilla oli
merkintäetuoikeus, nostivat osakepääomaa 9,5 miljoonaa euroa ja
vapaan oman pääoman rahastoa 44,8 miljoonaa euroa noin 0,5 miljoonan
euron transaktiokulujen jälkeen.
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 123 miljoonaa euroa 598
(475) miljoonaan euroon. Kasvu aiheutui ensisijaisesti muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien lisääntyneistä
luottolimiiteistä sekä paikallispankeille välitettyjen
johdannaissopimusten luottovasta-arvojen kasvusta.

Pääomamarkkinat ja ottolainaus

Rahastosäästäminen yhteensä, mihin sisältyvät sekä omat että
välitetyt rahastot, kasvoi 80,2 prosenttia 2 068 miljoonaan euroon,
kun ottolainaus (talletukset) yleisöltä lisääntyi 12,2 prosenttia
2 739 miljoonaan euroon. Säästäminen yhteensä (ottolainaus +
rahastopääoma) kasvoi 33,9 prosenttia 4 806 miljoonaan euroon.
Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 15,9
prosenttia 3 160 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen
lisääntyi 35,7 prosenttia 1 061 miljoonaan euroon, ja kotitalouksien
talletukset kasvoivat 7,9 prosenttia 2 099 miljoonaan euroon.
Lisäksi Aktia myi jakson aikana uusia joukkovelkakirjalainoja
yleisölle ja instituutioille 52 (64) miljoonalla eurolla.
Vuositasolla joukkovelkakirjojen uusmyynti oli 65 miljoonaa euroa.
Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 128,2
prosenttia 3 684 miljoonaan euroon. Useiden suurehkojen
toimeksiantojen lisäksi tiivistynyt yhteistyö Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritaksen kanssa vaikutti merkittävästi volyymin kasvuun. Aktia
Yksityispankin hallinnoimat varat kasvoivat 32,1 prosenttia 1 181
miljoonaan euroon.

Henkivakuutus

Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktian tytäryhtiö tammikuussa 2007.
Henkivakuutuksen tulos ja vastaavat taseen erät ovat tässä
osavuosikatsauksessa mukana vain vuodelta 2007. Hankintahetken
taseeseen liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi tietyt Veritas
Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista Aktia-konsernia
koskevista tiedoista.
Veritas Henkivakuutuksen maksutulo nousi voimakkaasti kolmannella
neljänneksellä verrattuna viime vuoteen. Maksutulo nousi
tammi-syyskuussa 1,6 prosenttia 65,8 (64,8) miljoonaan euroon oltuaan
vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 6 % viime vuoden tasoa
alempana. Yhtiön tavoitteiden mukaisesti sijoitussidonnaisten säästö-
ja eläkevakuutusten osuus ja näistä saatava maksutulo nousi, kun taas
laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten maksutulo väheni.
Yhteenlaskettu vastuuvelka (laskuperustekorkoon sidottu +
sijoitussidonnainen) nousi jakson aikana 38 miljoonaa euroa.
Liikekustannussuhde parani 112,7 prosentista (koko vuosi 2006) 105,2
prosenttiin.
Vakavaraisuusaste oli 20,5 prosenttia vastuuvelasta (20,9 prosenttiin
vuoden 2006 lopussa).

Maksamisen palvelut

Konttoritoiminnassa maksamisen palvelujen suurin kehityskohde oli
siirtyminen perinteisistä pankkikorteista kansainvälisiin
maksukortteihin. Maksuaikakorttien määrä nousi 40,2 prosenttia noin
64 000:een. Myös muut valmistelut yhtenäisen euromaksualueen (SEPA)
varalta jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.
Internet-sopimusten ja -maksujen määrä kasvoi edelleen. Tähän
vaikutti mm. yrityskäyttöön vuoden 2006 lopulla lanseerattu uusi
verkkopankki.
E-laskupalvelut tekivät vuoden alussa kaupallisen läpimurron, ja
toiminnan odotetaan kasvavan edelleen.

Luotot

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Aktia-konsernin antolainaus
oli syyskuun 2007 lopussa 4 382 miljoonaa euroa, jossa oli 768
miljoonaa euroa (+21,2 %) kasvua. Suurin osa kasvusta tuli
kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 690 miljoonaa euroa
(+23,3 %) 3 648 miljoonaan euroon.
Asuntolainakanta lisääntyi 25,5 prosenttia 3 155 miljoonaan euroon,
josta 1 520 miljoonaa euroa oli hypoteekkilainoja.
Hypoteekkilainakannassa kasvua oli vuositasolla 468 miljoonaa euroa
(+44,5 %). Huomionarvoista kuitenkin on, että suurin osa
hypoteekkilainakannan kasvusta, 413 miljoonaa euroa, koostui
paikallisosuuspankkien ja muiden säästöpankkien välittämistä
lainoista.
Muiden pankkien välittämät hypoteekkilainat pois lukien
antolainauksen kasvu oli koko Aktia-konsernin osalta 10,6 prosenttia,
kotitaloussektorin osalta 10,3 prosenttia ja asuntolainojen osalta
10,1 prosenttia.
Antolainaus yrityksille kasvoi uuden yritysasiakasstrategian
mukaisesti 24,1 prosenttia 505 (407) miljoonaan euroon.

Luottoriskit ja -tappiot

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi katsauskauden
aikana. Kotitalouksien osuus oli 83,3 (81,8) prosenttia ja
yritysrahoituksen osuus 11,5 (11,3) prosenttia. Koko luottokannasta
asuntolainoja oli 72,0 (69,6) prosenttia. Yritysrahoituksen osuus
luottokannasta ilman muiden pankkien välittämiä hypoteekkilainoja
kasvoi 13,6 (12,1) prosenttiin.
Luottotappiot ja saatavakohtaiset luottokannan arvonalentumiset
olivat edelleen vähäisiä ja niitä vastasivat lähes yhtä suuret
aikaisempina vuosina kirjattujen luottotappioiden palautukset, 0,5
miljoonaa euroa, minkä vuoksi tulosvaikutus oli 0. Vuoden 2006
vastaavana ajanjaksona toteutettujen suurten palautusten vuoksi
tulosvaikutus oli silloin 1,8 miljoonaa euroa positiivinen.
Kohdistettujen arvonalennusten lisäksi Aktia-konsernilla oli syyskuun
2007 lopussa 11,5 miljoonaa euroa aiemmin tehtyjä toimialakohtaisia
arvonalennuksia.
Aktia-konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat
olivat 21,0 miljoonaa euroa. Niiden suhteellinen osuus koko
luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien
oli 0,5 (0,5) prosenttia.

Korkoriskit

Korkoriskit muodostuvat rakenteellisista riskeistä ja hintariskeistä.
Rakenteellinen korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuudet eroavat toisistaan. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti johdannaissopimusten sekä likviditeettisalkun
kiinteäkorkoisten sijoitusten avulla.
Korkovaihtelut vaikuttavat myös Aktia-konsernin likviditeettisalkun
(hintariski) markkina-arvoon. Näiden myyntitarkoituksessa
pidettävien rahoitusvarojen markkina-arvo kirjataan omaan pääomaan
kuuluvaan käyvän arvon rahastoon vähennettynä laskennallisilla
veroilla. Tammi-syyskuussa käyvän arvon rahastoon kirjattu
hintariskiin liittyvä nettomuutos oli -8,8 miljoonaa euroa.
Pankkikonsernin käyvän arvon rahastoon kirjattiin yhteensä -6,7
miljoonaa euroa. Käyvän arvon rahasto oli jakson lopussa -8,4 (-0,3)
miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit

Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten osalta
vakuutuksenottaja kantaa sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonvaihtelut kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan.
Loput laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten vastuuvelan katteena
olevasta sijoitussalkusta arvostetaan juoksevasti käypään arvoon
käyvän arvon rahastoon. Syyskuun 2007 lopussa Aktia-konsernin
henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahasto oli tehtyjen
hankintaeliminointien jälkeen 6,6 miljoonaa euroa.
Kaikki riskit, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja
kiinteistöriskit ym., lasketaan yhteen VaR-mallin (Value at risk)
avulla käyttäen 97,5 prosentin todennäköisyyttä.

Vakavaraisuus

Pankkikonserni

Vakavaraisuus 30.9.2007 esitetään 15.2.2007 voimaan astuneiden Basel
2 -säännösten mukaisesti. Luottoriskien pääomavaadetta laskettaessa
sovelletaan standardimenetelmää ja toimintariskien osalta
perusmenetelmää. Pienen kaupankäyntivaraston vuoksi markkinariskeille
ei lasketa pääomavaadetta.
Syyskuun lopussa omat varat olivat 474 miljoonaa euroa, josta 327
miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin
varoihin sisältyy katsauskauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa
päätetyllä vuoden 2006 osingolla sekä viime vuoden osinkotasoa
vastaavalla laskennallisella osingolla katsauskaudelta. Omat varat
lisääntyivät yhteensä 54,3 miljoonaa euroa Veritas Henkivakuutuksen
oston yhteydessä suoritetun suunnatun emission ja helmikuussa 2007
järjestetyn kuponkiannin myötä.
Vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 17,5 prosenttia verrattuna 13,8
prosenttiin vuoden vaihteessa ja 15,1 prosenttiin syyskuun 2006
lopussa. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 12,1 prosenttia
verrattuna 9,2 prosenttiin vuoden vaihteessa ja 10,0 prosenttiin
kesäkuun 2006 lopussa. Ennestään hyvä vakavaraisuusaste vahvistui
edelleen, kun Basel 2 -säännösten perusteella asuntovakuutta vastaan
myönnettyjen lainojen riskipaino pieneni (vertailuluvut laskettu
Basel 1:n mukaan).
Basel 2 tuo pääomavaateen myös toimintariskeille. Perusmenetelmän
mukaan laskettuna pääomavaade oli syyskuun 2007 lopussa noin 20
miljoonaa euroa.
Kattavaa sisäistä riski- ja pääoma-arviota (ICAAP) kehitetään
hallituksen johdolla ja se esitellään vuoden 2007 vuosikertomuksessa.

Henkivakuutuskonserni

Vakavaraisuusaste oli 20,5 prosenttia vastuuvelasta verrattuna 20,9
prosenttiin vuoden 2006 lopussa.

Finanssikonglomeraatti

Veritas Henkivakuutuksen oston myötä myös finanssikonglomeraatin
vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmää käyttäen. Syyskuun
viimeisenä 2007 finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin
omat varat suhteessa minimivaateeseen) oli 153,6 prosenttia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstö oli syyskuun
lopussa 965 (759), eli 206 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Suurin muutos, 135 kokopäiväresurssia, aiheutui Veritas
Henkivakuutuksen ostosta. Kiinteistönvälityksen palveluksessa olevien
kokopäiväresurssien määrä nousi 30:llä. Kokopäiväresursseja oli
jakson aikana keskimäärin 928 (715).

Luottoluokitus

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody's Investors Service nosti
Aktian luottoluokitusta 26.2.2007 lyhytaikaisen varainhankinnan
osalta P-2:sta parhaaseen P-1:een. Pitkäaikaisen varainhankinnan
luottoluokitusta nostettiin 10.4.2007 kahdella pykälällä A3:sta
A1:een. Taloudellisen vahvuuden C-arvio pysyi muuttumattomana.
Moody's Investors Service nosti Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n
pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen luottoluokituksen kesäkuun
2007 alussa tasolta Aa2 korkeimmalle mahdolliselle Aaa-tasolle.

Osakepääoma

Ylimääräinen yhtiökokous 21.12.2006 antoi hallitukselle valtuutuksen
laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 uutta osaketta. Hallituksella
on oikeus käyttää valtuutusta vastikkeen maksamiseksi Fondex Oy:n
osakkeiden hankinnassa sekä osakepohjaisten kannustusten
perustamiseksi Aktia-konsernin avainhenkilöille. Valtuutus on
voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä, ja se voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä myös peruuttaa.
Valtuutuksesta on toisella neljänneksellä käytetty yhteensä 39 021
osaketta avainhenkilöiden kannusteisiin. Kyseisten osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 40 101 936.
Maaliskuussa Aktia ilmoitti, että suunniteltua Fondexin ostoa ei
toteuteta, mutta Fondexin tytäryhtiö Rahastotorin kanssa on
allekirjoitettu Odinin rahastoja koskeva jakelusopimus.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Aktia Hypoteekkipankin kuudes kiinteistövakuudellinen 250 miljoonan
euron joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 23.10.2007.
Viimeaikainen levottomuus pääomamarkkinoilla ei vaikuttanut
oleellisesti lainan myyntiin, vaan kiinnostus sijoittajien
keskuudessa oli suurta. Lainan eräpäivä on 12.6.2009 ja sille
maksetaan kiinteää 4,25 %:n kuponkikorkoa.

Näkymät

Konsernin liikevoitosta odotetaan huomattavasti viimevuotista
parempaa. Erityisesti henkivakuutustoiminnan arvioidaan tuovan
merkittävän lisän tuloskehitykseen. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty
rakenteellisen korkoriskin vähentämiseksi, tulevat heikentämään
korkokatteen kasvua olennaisesti. Etupainotteiset panostukset lähinnä
konttoritoiminnan ja Liikepankin osalta ovat johtaneet kulujen
merkittävään kasvuun. Veritas Henkivakuutuksen oston kertaluonteisten
tulosvaikutusten, edellä mainitun kulukehityksen ja korkokatteen
vaatimattoman parantumisen vuoksi neljännen neljänneksen liikevoitto
tulee olemaan huomattavasti kuluvan vuoden aikaisempia neljänneksiä
alhaisempi.
Tulevaisuudennäkymien arviot perustuvat Aktia-konsernin käsitykseen
rahoitusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä ja oletukseen Suomen
vähittäispankkialan voimakkaan kilpailun jatkumisesta sekä oletukseen
konsernin oman liiketoiminnan kustannuskehityksestä. Keskeisimmät
oletukset koskien vuoden 2007 arvioita ovat, että yleinen korkotaso
nousee ja että asuntoluottojen kysyntä jatkuu hyvänä, mutta
antolainausmarginaalit ovat kapeat. Huolimatta pääomamarkkinoiden
lisääntyneestä epävarmuudesta rahastosäästämisen kasvun odotetaan
kasvavan edelleen.
Konsernin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja kustannustasoon.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen korkotaso ja kehitys, luottojen kysyntä,
rahasto- ja vakuutussäästämisen yleinen kannustavuus ja Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin konsernin
vaikutusmahdollisuudet eivät yllä.

Aktia-konsernin tuloslaskelma

                            Muutos, Vuosi
(milj. euroa)       1.1.-30.9.2007 1.1.-30.9.2006    % 2006
Korkokate              65,4      62,7   4,3 84,4
Osinkotuotot             1,2      1,2  -4,0  1,2
Palkkiotuotot            42,2      35,0  20,6 48,1
Palkkiokulut            -7,5      -5,7  30,8 -8,0
Palkkiotuotot netto         34,7      29,3  18,6 40,1
Vakuutusmaksutuotot         65,8          N/A
Sijoitustoiminnan
nettotuotot             38,7          N/A
Vakuutustoiminnan tuotot      104,5          N/A
Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan
nettotuotot             1,3      0,3   N/A  1,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
nettotuotot             1,3      0,8  64,4 -0,5
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot        2,6      1,1  137,7  0,7
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot             0,4      4,6  -90,9  4,9
Liiketoiminnan muut
tuotot                2,1      3,9  -46,6  6,3
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä              210,8     102,7  105,3 137,5
Korvauskulut            -49,4
Vastuuvelan muutos         -38,0
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos         -87,4
Henkilöstökulut          -40,3     -30,6  31,6 -41,7
Muut hallintokulut         -24,5     -18,7  30,9 -26,9
Negatiivisen liikearvon
tuloutus              11,4
Poistot aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä            -3,0      -2,9   1,3 -3,6
Liiketoiminnan muut kulut      -9,3      -8,3  11,6 -11,8
Liiketoiminnan kulut
yhteensä             -153,0     -60,6  152,5 -83,9
Tulos ennen
arvonalentumisia          57,8      42,1  37,4 53,6
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
saamisista              0,0      1,8   N/A  1,6
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta              0,5      0,7  -34,5  0,7
Liikevoitto             58,3      44,6  30,7 55,9
Verot               -11,6     -11,0   5,7 -13,4
Tilikauden voitto          46,7      33,7  38,8 42,5

Josta:
Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus      45,8      33,2  38,0 41,9
Vähemmistön osuus          0,9      0,5  99,1  0,6
Yhteensä              46,7      33,7  38,8 42,5
Osakekohtainen voitto,
euroa                1,15      0,93  24,3 1,17

Aktia-konsernin tase

                          Muutos,
(milj. euroa)      Liite 30.9.2007 30.9.2006    % 31.12.2006
Varat
Käteiset varat           231,9   231,4   0,2   307,9
Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät rahoitusvarat      10,4    2,9   N/A    7,8
Saamistodistukset        1 301,4  1 034,5  25,8  1 187,8
Osakkeet ja osuudet         54,5   28,4  92,1    54,5
Myytävissä olevat
rahoitusvarat          1 355,9  1 062,9  27,6  1 242,4
Saamiset luottolaitoksilta     266,7   131,9  102,3    33,8
Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöiltä        4 382,0  3 614,4  21,2  3 763,2
Lainat ja muut saamiset     4 648,8  3 746,3  24,1  3 797,0
Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset             47,8   47,8   0,0    47,8
Johdannaissopimukset -
suojauslaskenta           14,9    5,7  161,0    5,0
Vakuutustoiminnan varat  3    989,1        N/A
Aineettomat hyödykkeet        4,9    2,6  92,6    2,7
Aineelliset hyödykkeet       44,5   37,8  17,7    40,0
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    3,7    2,7  36,4    2,2
Siirtosaamiset ja maksetut
ennakot               55,2   35,1  57,1    35,6
Muut varat             13,5   13,8  -2,7    2,2
Muut varat yhteensä         68,7   49,0  40,2    37,8
Tuloverosaamiset           3,1    0,0   N/A    0,1
Laskennalliset verosaamiset     4,5    1,0   N/A    1,1
Verosaamiset             7,6    1,0   N/A    1,1
Varat yhteensä          7 428,0  5 190,2  43,1  5 491,7

Velat
Velat luottolaitoksille      883,7   781,1  13,1   796,2
Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille        2 738,9  2 441,7  12,2  2 544,2
Talletukset           3 622,5  3 222,8  12,4  3 340,4
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat           1 729,2  1 033,6  67,3  1 321,3
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla veloilla   192,4   195,5  -1,6   193,8
Muut velat luottolaitoksille    365,3   105,1  247,5    89,5
Muut velat yleisölle ja
julkisyhteisöille          87,9   210,1  -58,1   124,5
Muut rahoitusvelat        2 374,8  1 544,3  53,8  1 729,0
Johdannaissopimukset -
suojauslaskenta           22,4    8,3  171,0    12,8
Vakuutustoiminnan velat
yhteensä           3   866,8        N/A
Pakolliset varaukset         0,4    1,3  -67,2    0,8
Siirtovelat ja maksetut
ennakot               61,3   37,8  62,4    33,4
Muut velat             66,5   75,5  -11,9    82,3
Muut velat yhteensä        127,8   113,3  12,8   115,7
Tuloverovelat            4,2   10,3  -59,2    8,8
Laskennalliset verovelat      49,2   22,3  120,7    23,4
Verovelat              53,5   32,6  63,9    32,1
Velat yhteensä          7 068,3  4 922,6  43,6  5 230,9

Oma pääoma          4
Osakepääoma             80,2   70,6  13,6    70,6
Vararahasto             8,1    8,1   0,0    8,1
Ylikurssirahasto           1,9    1,9   0,0    1,9
Käyvän arvon rahasto        -1,8   -0,3   N/A    -1,7
Sidottu oma pääoma yhteensä     88,4   80,3  10,1    78,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto               45,3        N/A
Edellisten tilikausien voitto   172,2   155,0  11,1   155,0
Osingonjako            -14,8   -10,6  40,0   -24,7
Tilikauden voitto          45,8   33,2  38,0    41,9
Vapaa oma pääoma          248,4   177,6  39,9   172,2
Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta          336,8   257,9  30,6   251,1
Vähemmistön osuus omasta
pääomasta              22,9    9,6  139,2    9,7
Oma pääoma             359,7   267,5  34,5   260,8

Velat ja oma pääoma yhteensä   7 428,0  5 190,2  43,1  5 491,7


Johdannaissopimukset


Aktia-konserni
30.9.2007
             Suojaus-
      tarkoituksessa tehdyt     Käypä
           sitoumukset  Muut arvo
Korkojohdannaiset     7 227,3 2 978,2  4,8
 Korkotermiinit     1 270,0  20,0  2,2
Koronvaihtosopimukset   2 259,4  980,3  4,0
 Korko-optiot      3 697,9 1 977,9 -1,4
  Ostetut        2 141,9  816,0  3,9
  Asetetut        1 556,0 1 161,9 -5,3
Valuuttajohdannaiset     80,5   0,0 -0,2
Valuuttatermiinit      80,5   0,0 -0,2
Osakejohdannaiset      95,9  95,9  0,0
Osakeoptiot         95,9  95,9  0,0
Ostetut           95,9   0,0 13,3
Asetetut           0,0  95,9 -13,3
Muut             4,3   4,3  0,0
Optiosopimukset        4,3   4,3  0,0
Ostetut            4,3   0,0  0,9
Asetetut           0,0   4,3 -0,9

Aktia-konserni
30.9.2006
             Suojaus-
      tarkoituksessa tehdyt     Käypä
           sitoumukset  Muut arvo
Korkojohdannaiset     5 605,7 1 716,8  2,7
 Korkotermiinit     1 410,0  110,0 -1,6
Koronvaihtosopimukset   1 140,3  271,4  4,5
 Korko-optiot      3 055,4 1 335,4 -0,2
  Ostetut        1 659,4  656,0  2,2
  Asetetut        1 396,0  679,0 -2,4
Valuuttajohdannaiset     30,1   0,0  0,1
Valuuttatermiinit      30,1   0,0  0,1
Osakejohdannaiset      98,0  98,0  0,0
Osakeoptiot         98,0  98,0  0,0
Ostetut           98,0   0,0  8,6
Asetetut           0,0  98,0 -8,6
Muut             0,0   0,0  0,0
Optiosopimukset        0,0   0,0  0,0
Ostetut            0,0   0,0  0,0
Asetetut           0,0   0,0  0,0

Aktia-konserni
31.12.2006
             Suojaus-
      tarkoituksessa tehdyt     Käypä
           sitoumukset  Muut arvo
Korkojohdannaiset     6 534,3 2 395,3 -4,0
 Korkotermiinit     1 265,0  65,0 -1,7
Koronvaihtosopimukset   1 976,4  757,4 -1,7
 Korko-optiot      3 292,9 1 572,9 -0,6
  Ostetut        1 856,9  696,0 -6,2
  Asetetut        1 436,0  876,9  5,6
Valuuttajohdannaiset     35,8   0,0 -0,3
Valuuttatermiinit      35,8   0,0 -0,3
Osakejohdannaiset      102,5  102,5  0,0
Osakeoptiot         102,5  102,5  0,0
Ostetut           102,5   0,0 12,3
Asetetut           0,0  102,5 -12,3
Muut             0,0   0,0  0,0
Optiosopimukset        0,0   0,0  0,0
Ostetut            0,0   0,0  0,0
Asetetut           0,0   0,0  0,0Taseen ulkopuoliset sitoumukset

                        Aktia-konserni
                    30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi
annetut sitoumukset
Takaukset                  47,7   41,4    47,4
Muut kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset                 27,9   27,6    28,5
Asiakkaan hyväksi annetut
peruuttamattomat sitoumukset
Käyttämättömät luottojärjestelyt      417,7   340,5   361,0
Muut peruuttamattomat sitoumukset     104,5   65,2    77,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset      597,7   474,6   514,7


Antolainaus sektoreittain

                      Aktia-konserni
                  30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Kotitaloudet              3 648   2 958   3 125
Yritykset                 505    408    394
Asuntoyhteisöt              179    199    197
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    39    39     39
Julkisyhteisöt               10    11     8
Yhteensä                4 382   3 614   3 763


Riskisitoumukset

                        Aktia-konserni
                    30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
Järjestämättömät saamiset          21,0   17,1    14,6
Nollakorkoiset luotot            0,0    0,1    0,1
Yhteensä                  21,0   17,2    14,7

Järjestämättömät/luottokanta sis.
takausvastuut, %               0,5    0,5    0,4


Pankkikonsernin vakavaraisuus

                   30.9.2007 30.9.2006  31.12.2006
Ensisijaiset omat varat          327    254     245
Toissijaiset omat varat          147    127     122
Omat varat                 474    382     367

Luottoriski               2 467   2 537    2 655
Operatiivinen riski            245           -
Markkinariski                            -
Riskipainotetut sitoumukset       2 712   2 537    2 655

Vakavaraisuusaste, %           17,5   15,1     13,8
Ensisijaisten omien varojen suhde, %   12,1   10,0     9,2

Vakavaraisuus 30.9.2007 on laadittu Basel
2 -säännösten mukaisesti,
kun taas vertailuluvut vuodelta 2006
on laadittu Basel 1:n mukaisesti.

Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus
Konglomeraatin pääoma        30.9.2007
Toimialakohtaiset varat          362
Aineettomat hyödykkeet ja
toimialakohtaiset vähennykset       161
Muut toimialakohtaiset
ei-siirrettävät varat           -99
Konglomeraatin omat varat yhteensä     -23
Omien varojen vaatimukset, yhteensä    402
Konglomeraatin vakavaraisuus        262
                      140
Vakavaraisuusaste, %
                     153,6
Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus
30.9.2007 perustuu IFRS:ään ja se on
laadittu FICO-sääntöjen mukaisesti
Ensisijaiset omat varat


Kehitys neljännesvuosittain

               Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 Q4 2006 Q3 2006
Korkokate            23,1  21,7  20,5  21,7  21,2
Osinkotuotot           0,1   1,1   0,0   0,0   0,0
Palkkiotuotot netto       11,0  12,1  11,7  10,8   9,6
Vakuutustoiminnan tuotot     23,1  43,1  38,3
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot            0,8   0,7   1,2  -0,4  -0,1
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot            0,0   0,2   0,1   0,3   4,1
Liiketoiminnan muut tuotot    0,6   0,8   0,7   2,4   1,0
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä             58,6  79,7  72,4  34,8  35,8
Korvauskulut ja vastuuvelan
muutos             -17,0  -34,4  -36,0
Henkilöstökulut         -12,7  -14,5  -13,2  -11,0  -9,5
Muut hallintokulut        -7,4  -8,9  -8,2  -8,2  -5,7
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                     11,4
Poistot             -1,0  -1,1  -0,9  -0,7  -0,9
Liiketoiminnan muut kulut    -3,2  -3,1  -3,0  -3,4  -2,1
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -41,2  -61,9  -49,9  -23,3  -18,2
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
saamisista            0,1  -0,1   0,0  -0,2   1,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            0,2   0,3  -0,1   0,0  -0,1
Liikevoitto           17,8  18,0  22,4  11,3  19,0

Tunnusluvut tilikauden lopussa

                               Q4  Q3
                 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 2006 2006
Tulos/osake, euroa          1,15  0,83  0,50 1,17 0,93
Oma pääoma/osake, euroa       8,40  8,16  8,21 7,11 7,31
Oman pääoman tuotto (ROE), %     20,1  21,9  26,0 16,6 17,4
Kulu/tuotto-suhde
(pankkikonserni)           0,65  0,67  0,65 0,61 0,59

Henkivakuutuskonsernin
liikekustannussuhde         105,2  111,3  117,5   -   -
Rahastopääoma, milj. euroa     2 068  2 027  1 759 1 420 1 148
Ottolainaus yleisöltä, milj.
euroa                2 739  2 640  2 569 2 544 2 442
Antolainaus yleisölle, milj.
euroa                4 382  4 200  3 944 3 763 3 614
Riskipainotetut sitoumukset     2 712  2 579  2 484 2 655 2 537

Vakavaraisuusaste, %         17,5  18,2  18,3 13,8 15,1
(pankkikonserni)
Ensisijaisten omien varojen suhde,
% (pankkikonserni)          12,1  12,4  12,4  9,2 10,0
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)       20,5  22,0  21,6   -   -
Vakavaraisuusaste, %
(finanssikonglomeraatti)      153,6  156,9  157,8   -   -

Henkivakuutustoiminta
- sijoitukset käyvin arvoin 1)   965,9  971,7  930,7   -   -
- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka       641,9  641,2  641,8   -   -
- sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka       197,1  195,9  180,6   -   -


Osakkeiden lukumäärä         39,8  39,8  39,8 35,8 35,8
keskimäärin, milj. kpl 2)
Osakkeiden lukumäärä jakson
lopussa, milj. kpl          40,1  40,1  40,1 35,3 35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
keskimäärin              928   921   916  741  715

1) Hankintaeliminointien ja konsernin
sisäisten sijoitusten eliminoinnin jälkeen
2) Osakkeiden emissio-oikaistu
lukumäärä keskimäärinSegmenttraportointi
Aktian toiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen:
konttoritoiminta, pääomamarkkinat, liikepankki & treasury ja
henkivakuutus. Kullakin liiketoiminta-alueella on oma
tulosvastuullinen johtaja. Tämä vastuualuejako täyttää myös IFRS 8:n
operatiivisia segmenttejä koskevat uudet kriteerit.

Liiketoiminta-alueet

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktia Säästöpankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt.
Pääomamarkkinoihin sisältyvät Aktia Säästöpankki Oyj:n Helsingin
yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab.
Liikepankki & Treasury sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n liikepankin
ja treasuryn sekä tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n lukuun
ottamatta Aktian omia Aktia Hypoteekkipankin kautta välitettyjä
lainoja.
Henkivakuutukseen kuuluu Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas -konserni.
Muut ja eliminoinnit sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n
kiinteistötoiminnan ja tietyt hallinnolliset toiminnot, joita ei ole
allokoitu liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös Vasp-Invest Oy.

Allokointiperiaatteet

Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorot ja uuden hinnoittelun epätahtisuuden
aiheuttama korkoriski siirretään Aktia-konsernin sisäisen
hinnoittelun mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa johdon
valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti.
Aktia Säästöpankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja
liiketoiminta-alueille. Tuloslaskelman ja taseen erät, joita ei
allokoida liiketoiminta-alueille, käsitellään segmentissä Muut ja
eliminoinnit.
Aktia-konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos
yksiköt kuuluvat samaan liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset
eri segmentteihin kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot
kuuluvat segmenttiin Muut ja eliminoinnit.
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, hankintaeliminoinnit, vähemmistön
osuus ja muut konsernijärjestelyt sisältyvät segmenttiin Muut ja
eliminoinnit.


Tuloslaskelma       Konttoritoiminta      Pääomamarkkinat
milj. e        1.1.-30.9.07 1.1.-30.9.06 1.1.-30.9.07 1.1.-30.9.06
Korkokate           46,2     47,2     1,3     1,0
Osinkotuotot          0,0     0,0     0,1     0,1
Palkkiotuotot, netto     22,5     18,3     10,1     8,0
Vakuutustoiminnan
tuotot
Rahoitusvarojen ja                    0,4     0,5
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen     0,0     0,0
nettotuotot
Liiketominnan muut       1,4     2,3     0,1     0,0
tuotot
Liiketoiminnan tuotot     70,2     67,8     12,1     9,7
yhteensä
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut       -20,8    -17,1     -3,4     -2,9
Muut hallintokulut      -27,7    -25,0     -2,5     -2,0
Negatiivisen
liikearvon tuloutus
Poistot            -1,1     -1,3     -0,3     -0,2
Liiketoiminnan muut      -3,7     -3,8     -0,5     -0,4
kulut
Liiketoiminnan kulut     -53,2    -47,2     -6,6     -5,5
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista      0,0     1,7
saamisista
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta
Liikevoitto          16,9     22,3     5,5     4,1


Tuloslaskelma     Liikepankki & Treasury    Henkivakuutus
milj. e        1.1.-30.9.07 1.1.-30.9.06 1.1.-30.9.07 1.1.-30.9.06
Korkokate           16,8     14,2
Osinkotuotot          0,1
Palkkiotuotot, netto     -2,6     -1,1
Vakuutustoiminnan                   139,5
tuotot
Rahoitusvarojen ja       0,9     0,1
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot
Liiketominnan muut       1,2     0,8
tuotot
Liiketoiminnan tuotot     16,4     13,9    139,5     0,0
yhteensä
Korvauskulut ja                    -107,3
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut        -3,1     -2,5     -4,0
Muut hallintokulut      -4,2     -3,9     -3,8
Negatiivisen
liikearvon tuloutus
Poistot            -0,2     -0,2     -0,5
Liiketoiminnan muut      -0,7     -0,5
kulut
Liiketoiminnan kulut     -8,2     -7,1    -115,7     0,0
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista      0,0     0,1
saamisista
Osuus
osakkuusyritysten                    0,2
tuloksesta
Liikevoitto          8,1     6,9     24,0     0,0

Tuloslaskelma      Muut & eliminoinnit     Aktia-konserni
milj. e        1.1-30.9.07 1.1-30.9.06 1.1-30.9.07 1.1-30.9.06
Korkokate           1,0     0,3     65,4     62,7
Osinkotuotot          1,0     1,1     1,2     1,2
Palkkiotuotot, netto      4,6     4,1     34,7     29,3
Vakuutustoiminnan      -35,0           104,5
tuotot
Rahoitusvarojen ja       1,3     0,5     2,6     1,1
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen     0,4     4,6     0,4     4,6
nettotuotot
Liiketominnan muut      -0,6     0,8     2,1     3,9
tuotot
Liiketoiminnan tuotot    -27,2     11,3    210,8    102,7
yhteensä
Korvauskulut ja        19,9           -87,4
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut        -9,0     -8,2    -40,3    -30,6
Muut hallintokulut      13,7     12,2    -24,5    -18,7
Negatiivisen         11,4     0,0     11,4     0,0
liikearvon tuloutus
Poistot            -0,9     -1,2     -3,0     -2,9
Liiketoiminnan muut      -4,4     -3,7     -9,3     -8,3
kulut
Liiketoiminnan kulut     30,7     -0,8    -153,0    -60,6
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista      0,0            0,0     1,8
saamisista
Osuus
osakkuusyritysten       0,3     0,7     0,5     0,7
tuloksesta
Liikevoitto          3,8     11,2     58,3     44,6


Tase           Konttoritoiminta      Pääomamarkkinat
milj. e          30.9.07   30.9.06   30.9.07   30.9.06
Varat
Käteiset varat         7,8     8,0     0,1     0,1
Myytävissä olevat       0,8     0,4     13,3     11,5
rahoitusvarat
Lainat ja muut       3 276,3   2 948,6     17,3     18,6
saamiset
Vastuuvelan katteena
olevat sijoitukset
Muut varat          23,8     13,1     3,6     3,2
Varat yhteensä       3 308,8   2 970,1     34,3     33,3

Velat
Talletukset        2 404,2   2 183,5    128,3     84,6
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat
Vakuutustekninen
vastuuvelka
Muut velat          37,9     30,8     7,4     5,6
Velat yhteensä       2 442,2   2 214,3    135,7     90,2

Tase          Liikepankki & Treasury     Henkivakuutus
milj. e          30.9.07   30.9.06   30.9.07   30.9.06
Varat
Käteiset varat        224,0    223,3
Myytävissä olevat     1 291,5   1 026,4
rahoitusvarat
Lainat ja muut       1 365,1    785,0
saamiset
Vastuuvelan katteena                  952,6
olevat sijoitukset
Muut varat          205,4     93,3     25,8
Varat yhteensä       3 086,0   2 128,0    978,4     0,0

Velat
Talletukset        1 097,1    959,7
Liikkeeseen lasketut    1 734,2   1 033,6
velkakirjat
Vakuutustekninen                    839,0
vastuuvelka
Muut velat          745,8    606,4     46,3
Velat yhteensä       3 577,2   2 599,8    885,3     0,0


Tase           Muut & eliminoinnit     Aktia-konserni
milj. e          30.9.07   30.9.06   30.9.07   30.9.06
Varat
Käteiset varat        -0,1     0,0    231,9    231,4
Myytävissä olevat       50,3     24,7   1 355,9   1 062,9
rahoitusvarat
Lainat ja muut        -9,9     -5,9   4 648,8   3 746,3
saamiset
Vastuuvelan katteena     13,3           965,9
olevat sijoitukset
Muut varat          -33,0     40,0    225,6    149,5
Varat yhteensä        20,5     58,7   7 428,0   5 190,2

Velat
Talletukset          -7,1     -5,0   3 622,5   3 222,8
Liikkeeseen lasketut     -5,0          1 729,2   1 033,6
velkakirjat
Vakuutustekninen                    839,0     0,0
vastuuvelka
Muut velat          40,1     23,4    877,6    666,2
Velat yhteensä        27,9     18,4   7 068,3   4 922,6Konttoritoiminta

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktian konttoriverkon kautta
toteutettavat perinteiset talletus-, sijoitus-, rahoitus- ja
maksuliiketoiminnot sekä Aktia Hypoteekkipankin lainojen välitys.
Tytäryhtiöiden osalta konttoritoiminta kattaa Aktian
kiinteistönvälitysyhtiöt ja Aktia Kortti & Rahoitus Oy:n. Lisäksi
konttoritoiminta saa palkkioita rahoitus- ja sijoituspalveluihin
liittyvien vakuutustuotteiden myynnistä.
Tulos oli 16,9 miljoonaa euroa ja jäi 5,4 miljoonaa euroa alle
edellisvuoden tason lähinnä tulokseen viiveellä vaikuttavien
investointien vuoksi. Viime vuoden tulokseen sisältyi 1,5 miljoonan
euron kertaluonteinen aikaisempien vuosien arvonalentumisista
muodostunut erä. Viitekorkoneutraali korkokate saavutti
tammi-syyskuun aikana 46,2 miljoonaa euroa (47,2 milj. euroa 2006).
Hyvällä volyyminkasvulla voitiin vain osittain kompensoida
marginaalien kaventumisen negatiivista vaikutusta.
Palkkiotuotot nousivat 21,3 prosenttia edellisvuodesta 24,2
miljoonaan euroon lähinnä kiinteistönvälityksen sekä rahasto- ja
vakuutussäästämisen palkkiotuottojen voimakkaan kasvun ansiosta.
Liiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (3,5 %).
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12,8 prosenttia, 6,0 miljoonaa euroa,
lähinnä laajentumiseen ja resursseihin tehdyistä panostuksista
johtuen. Henkilöstökulut nousivat yhteensä 21,6 prosenttia. Lähes
puolet noususta aiheutui kiinteistönvälitystoiminnan laajentumisesta.
Erääntyneet luotot kasvoivat 20 prosenttia edellisvuodesta, mutta
niiden suhteellinen osuus on edelleen pieni.
Perinteisten pankkikorttien vaihto kansainvälisiin
maksuaikakortteihin on ollut vilkasta. Maksuaikakorttien määrä nousi
tammi-syyskuussa 23,3 prosenttia.

*     Asuntoluototus jatkui vilkkaana korkotason noususta
 huolimatta. Luottokanta kasvoi tammi-syyskuussa
 kokonaismarkkinoiden vauhdissa.
*     Viitekorkojen nousu, uudistuneet vakavaraisuusmääräykset ja
 kiristyvä kilpailu laina-asiakkaista heijastui
 antolainausmarginaaleihin, jotka jatkoivat laskuaan.
*     Rahastotuotteiden uusmyynti oli vilkasta, ja osakekurssien
 myönteinen kehitys nosti rahastojen markkina-arvoja aikaisempiin
 vuosiin verrattuna. Tällä oli positiivinen vaikutus saatuihin
 rahastopalkkioihin. Osakemarkkinoiden ajoittainen epävarmuus
 kolmannella neljänneksellä on saanut sijoittajat jossain määrin
 uudelleenallokoimaan sijoituksensa enenevässä määrin
 korkotuotteisiin.

Pääomamarkkinat

Aktian pääomamarkkinayksiköt ovat Aktia Asset Management, Aktia
Rahastoyhtiö sekä Aktia Yksityispankki Helsinki.
Nettotuotot, eli tuotot muille Aktia-konsernin yksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, kasvoivat
katsauskaudella 25,0 prosenttia 12,1 miljoonaan euroon verrattuna
vastaavaan jaksoon vuonna 2006. Liikevoitto nousi 32,6 prosenttia 5,5
miljoonaan euroon.

*     Aktia-konsernin hallinnoimien ja välittämien rahastojen
 volyymi oli 2 068 miljoonaa euroa. Lisäystä vastaavasta
 ajankohdasta vuonna 2006 oli 80,2 prosenttia. Aktian
 konttoritoiminta vastasi noin 36,5 prosentista koko
 rahastovolyymistä.
*     Aktia-konsernin rahastojen markkinaosuus kasvoi vuoden alun
 2,3 prosentista 3,0 prosenttiin syyskuun lopussa. Rahastopääoman
 nettolisäyksestä Aktian markkinaosuus oli tammi-syyskuussa noin 8,7
 prosenttia.
*     Aktia Rahastoyhtiö allekirjoitti Standard Lifen kanssa yhtä
 kiinteistörahastoa ja Hagström & Qvibergin kanssa joukon
 kehittyville markkinoille suuntautuvia rahastoja koskevan
 välityssopimuksen. Nämä sopimukset vahvistavat Aktian hyvin
 kilpailukykyistä tuotesalkkua entisestään.
*     Aktia Asset Management tarjoaa asiakkaille täyden
 valtakirjan omaisuudenhoitoa ja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiön omia
 rahastoja. Syyskuun lopussa Aktia Asset Managementin hallinnoimat
 varat olivat 3 684 miljoonaa euroa. Verrattuna edellisvuoteen
 kasvua oli 128,2 prosenttia.
*     Myös yksityispankkitoiminta kehittyi suotuisasti
 hallinnoitavien varojen lisääntyessä 32,1 prosentilla. Asiakasmäärä
 on kasvanut noin 10 prosenttia vuoden alusta. Asiakasvarat olivat
 1 181 miljoonaa euroa.

Liikepankki & Treasury

Liikevoitto kasvoi viime vuodesta 17,2 prosenttia 8,1 miljoonaan
euroon. Liiketoiminnan tuotot lisääntyivät 17,6 prosenttia, 13,9
miljoonasta eurosta 16,4 miljoonaan euroon. Kulujen kasvu oli
suunnitelmien mukaista.

Liikepankki

Yritysasiakkaille suunnatun palvelun parantamiseksi Aktiassa
yhdistettiin Keskuspankkiyksikön sekä Helsingin ja Espoon
yrityskonttoreiden resursseja. Näistä muodostettiin Aktia
Liikepankki.
Liikepankki on erikoistunut neljään asiakassegmenttiin: Rakennus ja
Kiinteistö, Omistusrakenne, Cash & Trade sekä Pankki ja Rahoitus.
Asiakassegmenttien tukena on Maksukeskus.
Liikepankin organisaatiota on vahvistettu, ja se muutti kesäkuussa
yhteisiin tiloihin Helsingin Ruoholahteen. Palveluvalikoimaa
täydennettiin rahoitusyhtiö- ja vakuutuspalveluilla vuoden
kolmannella neljänneksellä.
Riskienhallintarutiineja ja luottosäädöksiä on muokattu paremmin
vastaamaan yritysasiakkaiden tarpeita. Lisäksi on perustettu
Liikepankin yhteydessä toimiva paikallisyritystuki. Se tukee pankin
konttoreita yrittäjien, paikallisten yritysten ja paikallisyhteisön
palvelussa.
Muutoshankkeista huolimatta Aktian onnistui vahvistaa
markkina-asemaansa, ylläpitää tuottotaso ja kasvattaa luottokantaansa
kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.
Ensimmäisen puolivuotiskauden tulosta korkeamman kulutason muodossa
rasittaneet uudet rekrytoinnit tuottivat jo positiivista tulosta
kolmannella neljänneksellä.

Treasury

Yleinen korkojen nousu on parantanut korkokatetta, mutta korkea
korkotaso on tuottanut tappioita suojaavissa johdannaissopimuksissa.
Lisäksi korkokäyrän tasaantuminen on johtanut likviditeettisalkun
rahoituskulujen salkun tuottoa nopeampaan kasvuun. Yhdessä nämä
tekijät ovat parantaneet hieman treasuryn korkokatetta. Kolmannella
neljänneksellä korkokate oli hieman viimevuotista parempi, kun se
ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli huonompi.
Pankin maksuvalmius oli markkinakehityksestä huolimatta hyvä.
Kulutason pysyminen entisellään ja jonkin verran korkeammat muut
tuotot paransivat liikevoittoa verrattuna viime vuoteen.
Treasuryn osaamista hyödynnetään seuraavilla kasvavilla aloilla:
*     Taseensuojauspalvelu paikallispankeille
*     Korkokattotuotteet Aktian konttoreille ja
 Hypoteekkipankille
*     Räätälöidyt tuotteet Liikepankille.

Aktia Hypoteekkipankki

Hypoteekkipankin voimakkaasti kasvanut antolainaus on kasvattanut
korkokatetta ja palkkiokuluja verrattuna vastaavaan jaksoon viime
vuonna. Suurin osa ensimmäisen vuosipuoliskon luottokannan kasvusta
välitettiin muiden säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien toimesta.
Kolmannen neljänneksen lopussa luottokanta ylitti 1,5 miljardia
euroa.
Kasvun rahoittamiseksi Hypoteekkipankki toteutti viidennen
kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainaemissionsa. Vaikeasta
markkinatilanteesta huolimatta lainan korko oli alhaisempi kuin
missään aikaisemmista emissioista. Moody's Investors Service Ltd
nosti Hypoteekkipankin joukkovelkakirjalainojen luottoluokituksen
parhaalle mahdolliselle Aaa-tasolle kesäkuun alussa. Tämä parantaa
Hypoteekkipankin lainojen likviditeettiä ja lisää pankin tunnettuutta
sijoittajien keskuudessa.
Hypoteekkipankin maksuvalmius on ollut hyvä, eikä Yhdysvaltain
subprime-lainakriisin aiheuttama levottomuus kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla ole vaikuttanut pankin toimintaan.
Hypoteekkipankki toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
paikallispankeille suunnatun osake-emission turvatakseen vuoden 2007
lopun vakavaraisuusasteen. Tämä tehtiin osakassopimuksen mukaisesti,
eikä Aktian osuus äänimäärästä muuttunut.
Hypoteekkipankki toi markkinoille korkokattolainan ja
asunto-osakeyhtiöille suunnatun lainan. Erityisesti
korkokattolainojen kysyntä on ollut vilkasta, ja niiden osuus on
vaihdellut 20 ja 30 prosentin välillä kuukausittain.

Henkivakuutus

Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktian tytäryhtiö tammikuussa 2007.
Henkivakuutuksen tulos ja vastaavat taseen erät ovat tässä
osavuosikatsauksessa mukana vain vuodelta 2007. Hankintahetken
taseeseen liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi tietyt Veritas
Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista Aktia-konsernia
koskevista tiedoista. Tässä osiossa esitetään myös Veritas
Henkivakuutuksen vertailuluvut.

*     Kolmannella neljänneksellä maksutulo oli selvästi
 viimevuotista parempi. Maksutulo tammi-syyskuulta oli 1,6
 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin, 65,8 (64,8) miljoonaa
 euroa. Asiakkaiden kiinnostus sijoitussidonnaisia säästö- ja
 eläkevakuutuksia kohtaan kasvoi edelleen voimakkaasti.
*     Henkivakuutusten myynti Aktian ja paikallispankkien
 konttoreiden kautta onnistui hyvin. Veritas Henkivakuutus
 lanseerasi yhteistyössä Genworth Financialin kanssa kaikissa Aktian
 konttoreissa myytävän uuden lainavakuutuskonseptin.
*     Korvauskulut takaisinostot mukaan lukien olivat 49,4 (40,8)
 miljoonaa euroa. Takaisinostot lisääntyivät 7,9 miljoonasta eurosta
 13,0 miljoonaan euroon.
*     Liikekulut, 8,4 miljoonaa euroa, olivat jonkin verran
 viimevuotista alhaisemmat, vaikka niihin sisältyi
 integraatiokuluja. Liikekustannussuhde oli 105,2 (111,5)
 prosenttia.
*     Yhtiön vakuutustekninen vastuuvelka oli 839 (31.12.2006:
 784) miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka nousi
 noin 20 miljoonaa euroa, jolloin koko laskuperustekorkokannan
 keskimääräinen korkovaade oli 2,9 prosenttia. Sijoitussidonnaisten
 vakuutusten osuus vastuuvelasta oli 23 prosenttia eli 197
 (31.12.2006: 167) miljoonaa euroa.
*     Yhtiön sijoitussalkusta, joka käypään arvoon arvostettuna
 oli 792 miljoonaa euroa, 55,8 prosenttia koostui
 joukkovelkakirjalainoista ja muista korollisista instrumenteista,
 23,0 prosenttia osakkeista, 15,5 prosenttia kiinteistöistä ja 5,7
 prosenttia muista sijoituksista. Yhtiön sijoitusten tuotto käyvin
 arvoin laskettuna oli 6,2 prosenttia kolmelta ensimmäiseltä
 neljännekseltä, mikä merkitsee 8,3 prosentin tuottoa vuositasolla.
*     Veritas Henkivakuutuksen toteutuneet myyntivoitot olivat
 huomattavasti edellisvuotista suuremmat lähinnä
 kiinteistöomaisuuden myynnin vuoksi. Myyntivoitot olivat 40,8
 (11,6) miljoonaa euroa. Tuloutetut myyntivoitot ovat
 Aktia-konsernissa kuitenkin 34,8 miljoonaa euroa alhaisemmat, koska
 ostohetken 17.1.2007 arvostuserot eivät vaikuta Aktian
 konsernitulokseen.
*     Vakavaraisuuspääoma oli 20,5 (31.12.2006: 20,9) prosenttia
 vastuuvelasta.

Muut ja eliminoinnit

Tammi-syyskuun 2007 tulosta rasitti 34,8 miljoonan euron
tuloutettujen myyntivoittojen eliminointi henkivakuutussegmentissä.
Voitot olivat syntyneet myyntihinnan ja sijoitusten käyvän arvon
välisestä erosta Veritas Henkivakuutuksen hankintalaskelman 1.1.2007
mukaisesti. Tulos on hyvitetty alustavasti lasketun 11.4 miljoonan
euron negatiivisen liikearvon sekä ostolaskelmassa tehdyn vastuuvelan
19,9 miljoonan euron korjauksen palautuksen tuloutuksella, koska
yhtiö on tulouttanut vastaavan vastuuvelan korjauksen.

Tilinpäätöksen liitetiedot
Liite 1 Konsernirakenteen muutokset

Muutamien pienten kiinteistönvälitysyhtiöiden lisäksi Aktia osti
99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista
17.1.2007. Seuraava hankinta-analyysi tehtiin 1.1.2007. Tilinpäätös
on alustava ja se päivitetään vuoden 2007 loppuun mennessä.


Milj. euroa      1. tammikuuta 2007

Varat                922,4
Velat                839,9
Varat netto, IFRS          82,5

Kauppahinta             70,0
Varainsiirtovero           1,1
Hankinta-arvo            71,1
Erotus                11,4

Negatiivinen liikearvo        11,4Hankintahetken taseen laadinnan yhteydessä tutkittiin myös
asiakaskohtaisten aineettomien hyödykkeiden esiintyminen, mutta koska
näillä ei suhteessa yhteenlaskettuihin varoihin arvioitu olevat
olennaista merkitystä, niille ei annettu arvoa hankintahetken
taseessa. Muitakaan aineettomia hyödykkeitä ei ole allokoitu
hankintahetken taseeseen.
Koska hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 11,4 miljoonaa
euroa nk. negatiivista liikearvoa. Sitä ei jaksotettu vaan se
tuloutettiin IFRS-vaatimusten mukaan kokonaisuudessaan
Aktia-konserniin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
Negatiivinen liikearvo
on vielä alustava ja perustuu Veritas Henkivakuutuksesta maksettavaa
lopullista kauppasummaa koskevaan sopimukseen. Negatiivisen
liikearvon määrä riippuu Veritas Henkivakuutuksen
kiinteistöomistuksen realisoinnin lopullisesta tuloksesta
hankinta-ajankohtana siltä osin kuin kauppahinnan korjauksesta
maksetaan korkoa. Negatiivisen liikearvon tulouttaminen tarkistetaan
lopullisen laskelman mukaan viimeistään koko vuoden 2007
tilinpäätöksessä.

Liite 2 Siirtyminen IFRS-raportointiin

Aktia-konserni on vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen
siirtynyt raportoimaan IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaan. Tämä merkitsee mm. sitä, että
osavuosikatsaus sisältää myös segmenttiraportit. FAS-standardeista
(Finnish Accounting Standards) IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
esitellään kohdassa IFRS:ään siirtymisen vaikutukset vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa.

Liite 3 Vakuutustoiminnan varat ja velat


(milj. euroa)             30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Korolliset sijoitukset           338,1     -     -
Osakkeet ja osuudet            333,6     -     -
Kiinteistöt                102,7     -     -
Muuta                    0,7     -     -
Laskuperustekorkosidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset          775,1     -     -
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset                197,0     -     -
Sijoitukset yhteensä            972,1     -     -
Siirtovelat ja maksetut ennakot       7,0
Muut varat                  3,5     -     -
Kassa ja pankkisaamiset           13,0     -     -
Vakuutustoiminnan varat          995,6     -     -
Aineettomat hyödykkeet            0,9     -     -
Aineelliset hyödykkeet            0,3     -     -
Tuloverosaamiset               1,2     -     -
Vakuutustoiminnan varat yhteensä      997,9     -     -

Laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka          641,9     -     -
Sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka                197,1
Siirtovelat ja maksetut ennakot       13,2     -     -
Muut velat                 15,1     -     -
Vakuutustoiminnan velat          867,4     -     -
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
kuin muilla veloilla             2,1     -     -
Laskennalliset verovelat          22,2
Tuloverovelat                3,3     -     -
Vakuutustoiminnan velat yhteensä      895,0     -     -


Tähän liitetietoon sisältyvät Veritas
Henkivakuutus -konsernin varat ja
velat hankinta-eliminointeineen. Muita
konsernin sisäisiä tilityksiä ei ole
eliminoitu.


Liite 4 Aktia-konsernin oman pääoman muutos
(milj. euroa)        Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto
Oma pääoma 1.1.2007         70,6     8,1       1,9
Osakeanti              9,6
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
muutos käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta
Osingonjako
osakkeenomistajille
Tilikauden voitto
Muu muutos
vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 30.9.2007        80,2     8,1       1,9

                     Sijoitetun
                       vapaan        Käyvän arvon   pääoman     Voitto-
(milj. euroa)          rahasto   rahasto      varat
Oma pääoma 1.1.2007         -1,7     0,0      172,2
Osakeanti                    45,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
muutos käypään arvoon        -1,6
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon            1,5
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              0,0
Osingonjako
osakkeenomistajille                       -14,8
Tilikauden voitto                        45,8
Muu muutos
vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 30.9.2007        -1,8    45,3      203,2

           Osakkeenomistajien
              osuus omasta Vähemistön    Oma pääoma
(milj. euroa)         pääomasta    osuus     yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007        251,1     9,7      260,8
Osakeanti              54,9             54,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
muutos käypään arvoon        -1,6             -1,6
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon            1,5             1,5
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              0,0             0,0
Osingonjako
osakkeenomistajille        -14,8            -14,8
Tilikauden voitto          45,8     0,9       46,7
Muu muutos
vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta                12,3       12,3
Oma pääoma 30.9.2007        336,8    22,9      359,7

(milj. euroa)        Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto
Oma pääoma 1.1.2006         70,6     8,1       1,9
Osakeanti
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
muutos käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta
Osingonjako
osakkeenomistajille
Tilikauden voitto
Muu muutos
vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 30.9.2006        70,6     8,1       1,9

                     Sijoitetun
                     vapaan oman
              Käyvän arvon   pääoman     Voitto-
(milj. euroa)          rahasto   rahasto      varat
Oma pääoma 1.1.2006         7,8     0,0      155,0
Osakeanti
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
muutos käypään arvoon       -10,2
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon           -0,7
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              2,8
Osingonjako
osakkeenomistajille                       -10,6
Tilikauden voitto                        33,2
Muu muutos
vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta
Oma pääoma 30.9.2006        -0,3     0,0      177,6

           Osakkeenomistajien
              osuus omasta Vähemmistön    Oma pääoma
(milj. euroa)         pääomasta    osuus     yhteensä
Oma pääoma 1.1.2006        243,4     6,2      249,6
Osakeanti              0,0             0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
muutos käypään arvoon       -10,2            -10,2
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon           -0,7             -0,7
Siirretty
tuloslaskelmaan           0,0             0,0
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              2,8             2,8
Osingonjako
osakkeenomistajille        -10,6            -10,6
Tilikauden voitto          33,2     0,5       33,7
Muu muutos
vähemmistön osuudessa
omasta pääomasta           0,0     2,9       2,9
Oma pääoma 30.9.2006        257,9     9,6      267,5Tunnuslukujen laskentaperusteet
Tulos/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille
luettava vuoden voitto verojen jälkeen
------------------------------------------------------------
Osakkeiden emissio-oikaistu määrä tilikauden
aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille
luettava oma pääoma
---------------------------------------------------------
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Jakson voitto (vuositasolla)
-------------------------------------  x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
-------------------------------
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutuskonsernin liikekustannussuhde
(Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen
hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut)
-------------------------------------  x 100
Kuormitustulo

Kuorimitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden
mukaan tarkoitus kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita.
Kaikki kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset (pankkikonserni)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset
sitoumukset johdannaiset mukaan lukien on
arvostettu ja riskipainotettu Rahoitustarkastuksen
standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän
mukaisesti.
Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja
riskipainotettu Rahoitustarkastuksen
standardin 4.3i mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)
Omat varat (ensisijaiset omat varat +
toissijaiset omat varat)
-------------------------------------  x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen
standardin 4.3a mukaisesti.

Ensisijaisten omien varojen suhde, %(pankkikonserni)
Ensisijaiset omat varat
-------------------------------------  x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)
Vakavaraisuuspääoma
-------------------------------------  x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - tasaussumma
75 % sijoitussidonnaisten rahastojen vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan
jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen.

Vakavaraisuusaste, %
(finanssikonglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä
(omat varat ml. toimialakohtaiset varat ja vähennykset)
-------------------------------------  x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille
varoille (luottolaitos + vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetun lain 3 kappaleessa.

Helsingissä 6. marraskuuta 2007

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus
Kertomus Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 30.9.2007
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Säästöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 30.9.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat
laatineet osavuosikatsauksen. Suorittamamme yleisluonteisen
tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen pyynnöstä
lausunnon osavuosikatsauksesta.
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu KHT-yhdistyksen
yleisluonteista tarkastusta koskevan suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin
kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei osavuosikatsaus
sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin
tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten
tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet
tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta.
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta
olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti siten, että se ei anna oikeaa ja riittävää
kuvaa Aktia Säästöpankki Oyj:n toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.


Helsingissä 6. marraskuuta 2007

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT

Tilaa