Aktian osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 julkaistu


            
 
Aktia Säästöpankki Oyj    Pörssitiedote   8.5.2008 klo 10.00
 
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008
Aktialle hyvä ensimmäinen vuosineljännes haasteellisessa
markkinatilanteessa
 
Kausi lyhyesti
 
- Vertailtavissa oleva  operatiivinen tulos parani  haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta.
- Korkokate nousi 16,7 prosenttia 23,9 (20,4) miljoonaan euroon.
- Oman pääoman tuotto oli 12,7 (pl. tuloutettu negatiivinen liikearvo
10,9) prosenttia.
- Maksuvalmius ja vakavaraisuus pysyivät hyvinä.
 -Varainhoito, henkivakuutus ja yrityspalvelut olivat konsernin
erityispanostusten kohteina ja niiden markkinaosuudet kasvoivat.
-  Sulautumissuunnitelma  Veritas  Vahinkovakuutusyhtiön  kanssa
esiteltiin.
 
Toimitusjohtajan kommentti
 "Vuoden ensimmäisen neljänneksen operatiivinen tulos pysyi hyvänä ja
mahdollistaa Aktian kasvun jatkumisen. Veritas Henkivakuutuksen osto
ja suunniteltu sulautuminen Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön
kanssa parantaa mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme entistä
paremmin ja monipuolisemmin.
  
Tehdyt panostukset ovat kasvattaneet liiketoimintaamme ja parantaneet
ansaintamahdollisuuksiamme, mutta myös kasvattaneet konsernin
kuluja.  Kilpailun myötä nousseet talletuskorot ja asuntolainojen
entistä alhaisemmat korkomarginaalit yhdessä rahoitusmarkkinoiden
epävarmuuden kanssa tekevät markkinat haastaviksi kaikille
rahoitusmarkkinoiden toimijoille. Yhtenäisen yrityskuvan luominen ja
asiakkaiden odotuksia vastaavien Internet-palveluiden kehittäminen
vaativat edelleen työtä.  
 
Osaavien työntekijöiden ja laajentuneen tuotetarjonnan ansiosta Aktia
tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisen, yksilöllisen ja paikallisen
vaihtoehdon", toteaa Aktia-konsernin toimitusjohtaja Jussi Laitinen.
 
Tunnusluvut tilikauden lopussa

                        1-3 2008 1-3 2007 2007
Osakekohtainen tulos, euroa            0,26   0,56 1,31
Oma pääoma/osake, euroa              7,89   8,21 8,09
Oman pääoman tuotto (ROE), %           12,7   29,8 17,9
Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)        0,70   0,65 0,67
Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde    97,7  117,5 110,0
                                     
Rahastopääoma, milj. euroa            1 884  1 759 2 013
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa        2 908  2 569 2 801
Antolainaus yleisölle, milj. euroa        4 797  3 944 4 574
Riskipainotetut sitoumukset, milj. euroa     3 052  2 487 2 875
                                     
Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)       14,2   18,3 15,4
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)                 10,5   12,4 10,9
Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)   14,6   21,6 18,1
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)      129,3  154,8 138,6
                                     
Henkivakuutus-
toiminta:                                
- sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa     941,3  930,7 965,6
- laskuperustakorkoon sidottujen vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa             653,2  641,8 654,3
- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa             189,2  180,6 200,5
                                     
Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, euroa           0,26   0,20 1,00
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon
rahasto, euroa                  -0,21   0,65 0,90
Oman pääoman tuotto (ROE) pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, %             12,7   10,9 13,8
                                     
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj. kpl
1)                        40,1   39,8 39,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, milj.
kpl                        40,1   40,1 40,1
Henkilöstö (kokopäiväresurssit), keskimäärin    956   916  940
1) Osakkeiden emissio-oikaistu lukumäärä
keskimäärin                               

 
Tulos
 
Konsernin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 14,2 (24,6)
miljoonaa euroa. Vuonna 2007 jakson liikevoittoon sisältyi 14,0
miljoonan euron tuloutettu negatiivinen liikearvo.  Liikevoitto
kasvoi 3,6 miljoonaa euroa vuodesta 2007 negatiivinen liikearvo pois
lukien. Katsauskauden voitto oli 10,4 (22,1) miljoonaa euroa.
 
Konttoritoiminnan liikevoitto heikentyi jonkin verran
marginaalieroosion, uusiin konttoreihin liittyvien kustannusten ja
palveluvalikoiman laajentumisen vuoksi. Liikepankin & treasuryn
liikevoitto parani kasvun ja hyvän likviditeettiaseman hyödyntämisen
ansiosta. Sijoitusmarkkinoiden tila vaikutti negatiivisesti
Varainhoidon tulokseen, ja segmentin liikevoitto pieneni
markkinaosuuden kasvusta huolimatta. Henkivakuutustoiminnan
kustannustehokkuus parani jonkin verran jakson aikana.
 
Osakkuusyhtiöiden -0,2 (-0,1) miljoonan euron tulos oli jonkin verran
huonompi kuin vuonna 2007.
 
Tuotot
 
Konsernin tuotot yhteensä olivat 71,0 (64,9) miljoonaa euroa. Suurin
yksittäinen tuottojen kasvuun vaikuttanut tekijä verrattuna
vastaavaan jaksoon vuonna 2007 oli parantunut korkokate.
 
Korkokate parani 23,9 (20,4) miljoonaan euroon. Varsinkin
yksityisasiakkaiden antolainauksen entisestään pienentyneet
asiakasmarginaalit voitiin suurimmaksi osaksi kompensoida
volyyminkasvulla. Ottolainauksen kasvu ja nouseva korkotaso
vaikuttivat puolestaan myönteisesti korkokatteeseen. Korkoriskin
rajoittamiseksi toteutetut johdannaissopimukset rasittivat
korkokatetta -1,5 (-0,7) miljoonalla eurolla.
 
Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 10,6 (11,7) miljoonaa euroa.
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatavat
palkkiotuotot pienenivät haastavan markkinatilanteen vuoksi 6,1 (7,0)
miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot olivat 2,6
(2,4) miljoonaa euroa. Kiinteistönvälityspalkkiot nousivat toiminnan
laajenemisen ansiosta 1,9 (1,6) miljoonaan euroon. Paikallispankkien
välittämistä hypoteekkilainoista maksetut palkkiot nostivat
luottokannan kasvun myötä palkkiokulut 0,7 (0,3) miljoonaan euroon.
 
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo oli 25,0 (24,8) miljoonaa
euroa, ja laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten
sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 7,2 (6,3) miljoonaa euroa.
Suoraan omistetun kiinteistökannan realisointi saatettiin päätökseen
jakson aikana. Konsernin tilinpäätöksessä Veritas
Henkivakuutusosakeyhtiön realisointivoitoista eliminoitiin yhteensä
20,4 miljoonaa euroa, josta 17,8 miljoonaa euroa koski
kiinteistökantaa.  Muilta osin sijoitustoiminnan nettotuotot
heijastavat sijoitusmarkkinoiden vaikeaa tilannetta ja vähentyneitä
mahdollisuuksia realisointivoittoihin.
 
Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 4,2 (2,0) miljoonaa euroa.
Tästä 1,2 miljoonaa euroa oli rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuottoja. Loppuosa liittyy lähinnä pankkitoiminnan
kiinteistöomistuksesta saataviin tuottoihin ja muuhun
pankkitoimintaan.
 
 
Kulut
 
Konsernin kulut yhteensä olivat 56,5 (40,5) miljoonaa euroa. Viime
vuoden kulutasoa laski 14 miljoonan euron negatiivinen liikearvo.
 
Kulut nousivat lähinnä Konttoritoiminta-segmentissä. Panostukset
uusiin konttoreihin, Aktia Kortti & Rahoituksen palvelun
laajentamiseen sekä uusiin kiinteistönvälitysyksiköihin nostivat sekä
henkilöstökuluja että muita hallintokuluja. Myös Liikepankkiin &
treasuryyn sekä strategiaprojekteihin tehdyt panostukset aiheuttivat
kustannustason nousun edellisvuoteen verrattuna. Henkivakuutus
onnistui pienentämään henkilöstö- ja hallintokulujaan verrattuna
vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2007.
 
Henkilöstökulut olivat 16,0 (13,6) miljoonaa euroa.  Muut
hallintokulut olivat 9,3 (8,4) miljoonaa euroa. Kulujen 0,8 miljoonan
euron nousu jakautuu kuluerien Muut henkilöstökulut, IT-kulut ja
Viestintäkulut kesken.
 
Henkivakuutustoiminnan vakuutuskorvaukset olivat 21,2 (17,0)
miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten
vastuuvelka kasvoi 6,4 (3,1) miljoonaa euroa. Sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelan nettomuutos oli 1,4 miljoonaa euroa
negatiivinen, kun se samana ajanjaksona 2007 nousi 8,1 miljoonaa
euroa.
 
Poistot ja arvonalentumiset olivat 1,3 (1,2) miljoonaa euroa. Veritas
Henkivakuutuksen oston yhteydessä syntyneet asiakaskohtaisiin
aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät poistot olivat ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.
 
Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
 
Konsernin taseen loppusumma kasvoi vuodenvaihteesta 5,7 prosenttia 8
402 (31.12.2007; 7 952) miljoonaan euroon jakson lopussa. Taseen
saatavien nousu aiheutui lähinnä luottokannan ja myytävissä olevan
rahoitusomaisuuden kasvusta. Sekä yleisön että paikallispankkien
talletukset kasvoivat.
 
Konsernin antolainaus oli jakson lopussa 4 797 (31.2.2007; 4 574)
miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 223 miljoonaa euroa (+4,9 %).
Asuntolainakanta oli 3 406 (31.12.2007; 3 280) miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainakanta oli 1 745 (31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa,
jossa oli 8,1 prosenttia kasvua vuodenvaihteesta. Huomionarvoista on,
että 67 miljoonaa euroa hypoteekkilainojen ensimmäisen
vuosineljänneksen kasvusta syntyi säästö- ja paikallisosuuspankkien
välittämistä lainoista. Antolainaus yrityksille kasvoi uuden
yritysasiakasstrategian mukaisesti 632 (31.12.2007; 553) miljoonaan
euroon.
 
Henkivakuutuksen sijoitukset olivat 942 (31.2.2007; 966) miljoonaa
euroa.
 
Pankin maksuvalmiusvarannon muodostavat myytävissä olevat
rahoitusvarat lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä 291 miljoonaa
euroa 1 967 (31.12.2007; 1 676) miljoonaan euroon. Näitä varoja
voidaan käyttää mm. niin sanotuissa repo-sopimuksissa, joita oli
jakson lopussa 603 (31.12.2007; 345) miljoonaa euroa.
 
Yleisön ja julkisyhteisöjen talletukset lisääntyivät vuodenvaihteesta
107 miljoonaa euroa yhteensä 2 908 miljoonaan euroon. Talletusten
kasvu vahvisti Aktian likviditeettiasemaa epävakaassa
markkinatilanteessa.
 
Aktia laski jakson aikana liikkeeseen uusia sijoitustodistuksia 396
miljoonaa euroa. Nettomääräisesti sijoitustodistuskanta kasvoi
vuodenvaihteesta 31 miljoonaa euroa. Lisäksi Aktia laski liikkeeseen
uusia debentuuri- ja indeksilainoja yhteensä 18 miljoonaa euroa.
 
Henkivakuutuksen vastuuvelka laski 842 (31.2.2007; 854) miljoonaan
euroon.
 
Konsernin oma pääoma oli jakson lopussa 331 (31.12.2007; 339)
miljoonaa euroa. Käyvän arvon rahasto oli 36,6 miljoonaa euroa
negatiivinen, kun se vuodenvaihteessa oli 18,0 miljoonaa euroa
negatiivinen. Muutos aiheutui lähinnä Henkivakuutuksen sijoitussalkun
kehityksestä jakson aikana. 
 
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 69
miljoonaa euroa 699 (31.2.2007; 630) miljoonaan euroon.
 
Vakavaraisuus
 
Pankkitoiminnan vakavaraisuus 31.3.2008 esitetään luottoriskien
osalta standardimenetelmän ja operatiivisten riskien osalta
perusmenetelmän mukaisesti. Markkinariskeille ei pienen
kaupankäyntivaraston ja pienten valuuttapositioiden vuoksi ole
laskettu pääomavaadetta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa
omat varat olivat 435 miljoonaa euroa, josta 320 miljoonaa euroa oli
ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyy
vähennys vuoden 2007 maksamattomasta osingosta ja katsauskauden
voitto vähennettynä viime vuoden osinkoa vastaavalla katsauskauden
laskennallisella osingolla.
 
Vakavaraisuus oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 14,2 prosenttia,
kun se vuodenvaihteessa oli 15,4 prosenttia. Ensisijaisten omien
varojen suhde oli 10,5 prosenttia verrattuna 10,9 prosenttiin
vuodenvaihteessa. Vakavaraisuuteen vaikutti ensisijaisesti
luottokannan kasvu sekä käyvän arvon rahaston negatiivinen kehitys.
 
Henkivakuutustoiminnan vakavaraisuus laski 14,6 prosenttiin
vastuuvelasta verrattuna 18,1 prosenttiin vuodenvaihteessa ja 21,6
prosenttiin maaliskuussa 2007.
 
Konsolidointimenetelmällä 31.3.2008 laskettu finanssi- ja
vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 129,3 prosenttia verrattuna 138,6
prosenttiin vuodenvaihteessa ja 154,3 prosenttiin 31.3.2007.
 
Luottotappiot
 
Luotto- ja takaussaatavien yksilölliset arvonalentumiset olivat
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vajaat -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.
Suurin osa arvonalentumisista koskee yksityisasiakkaita. Aikaisempina
vuosina kirjattujen tappioiden palautukset olivat alle 0,1 (0,3)
miljoonaa euroa, ja niiden kustannusvaikutus jakson tulokseen oli
vähäinen.
 
Luottoluokitus
 
Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen
Aktialle antama lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus pysyi
parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus
A1 ja taloudellisen vahvuuden arvio C pysyivät niin ikään
entisellään.
 Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta liikkeeseen lasketut
pitkäaikaiset kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat ovat
saaneet Moody's Investors Serviceltä korkeimman
Aaa-luottoluokituksen.
 
Segmenttikatsaus
 
Aktian pääasiallinen liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin. Ne
ovat Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury, Varainhoito ja
Henkivakuutus. Segmenttiin Muut kuuluu lähinnä hallinnollisia
toimintoja.
 
Konttoritoiminta
 
Konttoritoiminnan liikevoitto oli 3,1 (6,0) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan tuotot olivat 23,5 (23,1) miljoonaa euroa. Koska
antolainauksen korkomarginaali on kaventunut edelleen, korkokate jäi
viime vuoden tasolle liiketoiminnan suhteellisen vahvasta kasvusta
huolimatta. Maksuliikkeen ja kiinteistönvälityksen palkkiotuotot
kasvoivat.
 
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 18,0 prosenttia 20,3 (17,2) miljoonaan
euroon johtuen konttoriverkkoon ja kiinteistönvälitykseen erityisesti
uusilla paikkakunnilla tehdyistä panostuksista sekä liiketoiminnan
kehittämiseen tehdyistä järjestelmäinvestoinneista. Näihin kuului mm.
uuden Aktia X-press -kulutusluoton lanseeraus.
 
Hypoteekkilainojen välitys kehittyi voimakkaasti jakson aikana.
Luotonanto kotitalouksille lisääntyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,3
prosenttia 3 117 (31.12.2007; 3 048) miljoonaan euroon, josta Aktian
konttorien välittämät hypoteekkilainat olivat 938 (31.12.2007; 873)
miljoonaa euroa.
 
Osake- ja yhdistelmärahastoista jakson aikana poistuneet varat
kompensoitiin suureksi osaksi vaihtoehtoisten säästämisen muotojen,
kuten määräaikaisten talletusten ja henkivakuutusten, kasvuna.
Kotitalouksien säästäminen oli 3 111 (31.12.2007; 3 152) miljoonaa
euroa, josta kotitalouksien talletukset olivat 2 244 (31.12.2007; 2
156) miljoonaa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt 867 (997)
miljoonaa euroa.
 
Kiinteistönvälityksen liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia 1,9
miljoonaan euroon.
 
Internet-pankkisopimusten määrä kasvoi vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana 1,6 prosenttia 97 300:aan.
 
Liikepankki & treasury
 
Liikepankin & treasuryn liikevoitto oli 5,5 (1,2) miljoonaa euroa.
Segmentin kaikkien yksiköiden liikevoitto parani.
 
Liikepankissa erityisesti Rakennus ja Kiinteistö- sekä Omistusrakenne
ja yritysjärjestelyt -tiimit ylsivät kannattavaan kasvuun.
Ansainnasta yhä suuremman osan tuovat laajaa palveluvalikoimaa
käyttävät täysasiakkaat.  Aktia Yritysrahoitus teki jakelusopimuksen
säästö- ja paikallisosuuspankkien kanssa. Vuoden 2007 lopusta
Liikepankissa on rahoitusmarkkinoiden tila huomioiden noudatettu
jonkin verran aikaisempaa tiukempaa luottopolitiikkaa. Ensimmäiset
SEPA-palvelut (yhteinen euromaksualue) otettiin käyttöön jakson
aikana. Paikallisosuuspankkien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
jatkettiin selvityspalvelujen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä.
 
Treasuryn korkokate parani, joskin jakson tulosta rasittivat pankin
korkoriskinhallintaan kuuluvien johdannaissopimusten -1,5 (0,7)
miljoonan euron kustannukset. Hyvä likviditeettiasema mahdollisti
jälleenrahoituksen edullisin ehdoin.
 
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kasvu jatkui. Luottokanta yhteensä oli
1 745 miljoonaa euroa, jossa oli 8,1 prosenttia kasvua
vuodenvaihteesta. Hypoteekkilainoista 808 miljoonaa euroa oli muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä.   Luottokannan
131 miljoonan euron kasvusta 26,6 prosenttia oli Aktian välittämiä
lainoja ja 73,4 prosenttia muiden säästöpankkien ja
paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.  Vallitsevassa
rahoitusmarkkinatilanteessa jälleenrahoitus on yhä tärkeämpi
kilpailutekijä.
 
Varainhoito
 
Aktian varainhoidon liikevoitto oli 1,0 (1,7) miljoonaa euroa.
Vaikeassa markkinatilanteessa Aktian onnistui vahvistaa
markkina-asemaansa merkittävästi.
 
Nettotuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 3,5
(3,8) miljoonaa euroa. Toimintaympäristö oli haastava koko jakson
ajan.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa 2,5 miljoonaan
euroon, josta henkilöstökulut olivat 1,3 miljoonaa euroa.
 
Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 1 884
(31.12.2007; 2 013 ja 31.3.2007; 1 759) miljoonaa euroa. Jakson
lopussa Aktian markkinaosuus oli 3,21 (2,72) prosenttia. Aktia Asset
Managementin hallinnoimat varat olivat 3 688 (3 255) miljoonaa euroa,
jossa kasvua oli 13,3 prosenttia. Yksityispankin asiakasvarat olivat
markkina-arvomuutosten vuoksi 1 072  (1 087) miljoonaa euroa.
Yksityispankin uusien asiakkaiden virta oli selvästi positiivinen
jakson aikana.
 
Henkivakuutus
 
Veritas Henkivakuutuksen liikevoitto oli 23,4 (4,4) miljoonaa euroa.
Pääosin tulosparannus johtui kiinteistöjen realisoinnin loppuun
saattamisesta. Realisointivoitosta 20,4 miljoonaa euroa eliminoidaan
konsernin tuloksessa.
 
Maksutulo oli 25,0 (24,8) miljoonaa euroa. Asiakkaiden kiinnostus
sijoitussidonnaisia säästö- ja eläkevakuutuksia kohtaan kasvoi
edelleen, kun taas laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten myynti
väheni. Aktian konttorien merkitys vakuutustuotteiden jakelukanavana
kasvoi.
 
Sijoitustuotot olivat 10,3 (17,3) miljoonaa euroa. Jakson aikana
saatettiin päätökseen Henkivakuutuksen suoran kiinteistöomistuksen
myynti. Jakson sijoitustuottoja rasitti sijoitussidonnaisten
vakuutusten sijoitusten arvon alentuminen. Sijoitustuottoja
vähensivät myös säännöllisten vuokratulojen pois jääminen sekä
sijoitusmarkkinoiden vaikea tilanne. Sijoitussidonnaisten vakuutusten
sijoitusten arvonalentumista tasapainottaa vastuuvelan vastaava
pienentyminen, minkä vuoksi sillä ei ole vaikutusta tulokseen.
 
Vakuutuskorvaukset nousivat lähinnä takaisinostojen ja kasvaneiden
eläkemaksujen vuoksi. Jakson vakuutuskorvaukset olivat 21,2 (17,0)
miljoonaa euroa. Henkivakuutuksen liikekulut olivat 3,2 (3,8)
miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde parani 97,7 (117,5) prosenttiin.
Tärkein syy tehokkuuden parantumiseen ovat jakelurakenteen
uudistuksen aiheuttamat säästöt. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla tulosta
tulevat rasittamaan pääkonttorin muuttokustannukset ja
nimenvaihdoksen aiheuttamat kustannukset.
 
Vastuuvelka oli 842 (801) miljoonaa euroa, josta sijoitussidonnaisten
vakuutusten osuus oli 189 (181) miljoonaa euroa.
 
Jaksoa leimasi sijoitusmarkkinoiden vaikea tilanne. Yhtiön
sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä
vuosineljänneksellä -2,4 (1,9) prosenttia. Henkivakuutuksen
sijoitussalkku mukaan lukien sijoitussidonnaisten vakuutusten
sijoitukset arvostettuna käypään arvoon oli 948 miljoonaa euroa.
 
Vakavaraisuusaste oli 14,6 prosenttia verrattuna 18,1 prosenttiin
vuodenvaihteessa.
 
 
Muut ja eliminoinnit
 
Muut-segmentin liikevoitto laski 6,2 miljoonasta eurosta 2,8
miljoonaan euroon. Suurin, 2,0 miljoonan euron erotus verrattuna
viime vuoteen aiheutui osinkojen kirjauksen siirtymisestä
ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle neljännekselle.
 
Suurin eliminointi koski Henkivakuutuksen kiinteistörealisointeja ja
erotusta Henkivakuutuksen kirjanpitoarvon ja Veritas Henkivakuutuksen
oston yhteydessä tammikuussa 2007 määritellyn konsernin
hankinta-arvon välillä.
 
Riskipositiot
 
Konsernin pääasialliset riskipositiot ovat luotto- ja
vastapuoliriskit, rahoitus- ja likviditeettiriskit, markkinariskit ja
operatiiviset riskit. Riskipositiot esitellään tarkemmin liitteessä
4.
 
Henkilöstö
 
Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli jakson
lopussa 991 (918), eli 73 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vuotta aiemmin kokopäiväresursseja oli keskimäärin 956 (916).
 
Aktian toimitusjohtaja Mikael Ingberg ja yhtiön hallitus sopivat
24.1.2008, että Mikael Ingberg eroaa toimestaan 30.6.2008 mennessä
oltuaan kuusi vuotta yhtiön toimitusjohtajana.
 
Aktia Säästöpankki Oyj valitsi 31.1.2008 kauppatieteiden maisteri
Jussi Laitisen uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässä
4.4.2008. Jussi Laitinen on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen sijoitusjohtajana vuodesta 2001.
 
Toimitusjohtajan vuosipalkka on 252 000 euroa. Toimitusjohtajan
työsopimuksen irtisanomisaika on 18 kuukautta pankin puolelta ja 6
kuukautta toimitusjohtajan puolelta.  Hänen eläkeikänsä on 63 vuotta
ja eläkkeensä 60 prosenttia eläkkeen pohjana olevasta palkasta.
Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on
laadittu toisaalta tuloksesta, toisaalta henkilökohtaisista
tavoitteista riippuvainen palkitsemisjärjestelmä, joka voi tuottaa
korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen lisäpalkkion. Riippuen
osakeperusteisessa palkitsemisjärjestelmässä sovituista
suoritusehdoista toimitusjohtajalle ja muille konserninjohdon
jäsenille voidaan lisäksi jakaa ylimääräinen bonus osakkeiden
merkitsemiseksi. Sekä toimitusjohtaja että muut konserninjohdon
jäsenet ovat konsernin henkilöstörahaston jäseniä.
 
 
 
 
Osakepääoma ja omistajat
 
Jakson lopussa konsernin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma oli 80 203 872 euroa. Pääoma jakautuu 40 101 936
osakkeelle.
 
Yhtiökokouksessa 1.4.2008 päätettiin perustaa uusi osakesarja,
R-sarja, jolloin pankin nykyiset osakkeet nimetään A-osakkeiksi.
Jokainen R-osake tuottaa 20 ääntä. Yhtiökokous päätti myös
vastikkeettoman osakeannin suuntaamisesta pankin nykyisille
omistajille. Annissa lasketaan liikkeeseen korkeintaan 20 050 968
R-osaketta siten, että 2 vanhaa osaketta (A-sarja) oikeuttaa 1 uuteen
R-sarjan osakkeeseen. Anti toteutetaan niin, että pankin osakepääomaa
ei koroteta. Uudet osakkeet eivät oikeuta osinkoon, joka jaetaan
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä.
 
Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
valtuutus laskea liikkeeseen 1 000 000 osaketta. Valtuutuksesta
käytettiin 39 021 osaketta vuonna 2007.
 
 
Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen
 
1.4.2008 Aktia ja Veritas Vahinkovakuutus suunnittelevat sulautumista
Aktia Säästöpankki Oyj:n ja Veritas Keskinäisen Vahinkovakuutuksen
hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka odotetaan
astuvan voimaan 1.1.2009. Sulautuminen edellyttää toteutuakseen
molempien osapuolten yhtiökokousten ja viranomaisten hyväksynnät sekä
tiettyjä juridisia toimenpiteitä. Sekä Aktiassa että Veritas
Vahinkovakuutuksessa toteutetaan juridinen uudelleenjärjestely. Aktia
luovuttaa pankkitoimintansa uudelle tytäryhtiölle ja Veritas
Vahinkovakuutus muuttaa yhtiöjärjestyksensä keskinäisestä yhtiöstä
osakeyhtiöksi. Aktia järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 5.6.2008
ja Veritas Vahinkovakuutus varsinaisen yhtiökokouksen kesäkuussa
2008. Sulautumissuunnitelman yhteydessä Aktia selvittää edellytykset
yhtiön pörssilistautumiselle.
 
1.4.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2008
päätökset
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta
2007 jaetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta. Maksupäivä oli
11.4.2008. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin
kolmekymmentä. Seuraavat hallintoneuvoston jäsenet valittiin
uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, asianajaja Johan
Bardy, kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Christina Gestrin, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Patrik
Lerche, yksityisyrittäjä, sosionomi Kristina Lyytikäinen, ylijohtaja,
valtiotieteen lisensiaatti, kanslianeuvos Håkan Mattlin,
kehitysjohtaja Jorma J Pitkämäki, agrologi Peter Simberg, agrologi,
valtiotieteen maisteri, eräneuvos Lorenz Uthardt, ja hallinnollinen
johtaja, varatuomari Marianne Österberg. Uudeksi hallintoneuvoston
jäseneksi valittiin toimitusjohtaja, metsänhoitaja Håkan Fagerström.
Tilintarkastajaksi 1.1.2008 alkaneelle tilikaudelle valittiin
uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja vastaavaksi tilintarkastajaksi
KHT Jan Holmberg.  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen pankin
yhtiöjärjestykseksi ja uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi.
 
2.4.2008 Aktialta uusi ainutlaatuinen indeksilainoihin sijoittava
erikoissijoitusrahasto
 
2.4.2008 ACH Finland -maksukeskus perustetaan
Aktia, paikalliset säästö- ja osuuspankit sekä Glitnir Bank ovat
perustaneet yhteisen maksukeskuksen, ACH Finland Oyj:n, jonka
toiminnan suunnitellaan käynnistyvän kuluvan vuoden lopussa. Yhtiön
tarkoituksena on varmistaa kilpailukykyinen maksuliikkeen selvitys-
ja katteensiirtopalvelu SEPA-alueella.
 
4.4.2008 Aktia-päivät 2008 - seminaari Tammisaaressa
Säästöpankkisäätiöiden 10 000 euron Vuoden säästäjä
-tunnustuspalkinnon sai Alla Tiders Raseborg -projekti.
 
 7.4.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutokset
kaupparekisteriin ja uudet R-osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin
 
29.4.2008 Nimityksiä Aktiassa
Aktian hallitus vahvisti kauppatieteiden maisteri Taru Narvanmaan
vastuualueeksi konsernin markkinoinnin, yrityskuvan, viestinnän ja
sijoittajasuhteet. Narvanmaa ottaa tehtävät vastaan Veritas
Henkivakuutuksen toimitusjohtajan toimensa ohella.
 
30.4.2008 Päätös osakeannista
Aktian hallitus teki, pankin yhtiökokouksen 21.12.2006
osakepohjaisten kannustusten perustamiseksi konsernin
avainhenkilöille myönnetyn emissiovaltuutuksen nojalla ja hallituksen
vuonna 2007 vahvistaman korkeimman operatiivisen johdon
kannustusohjelman ehtojen mukaisesti, päätöksen suunnatusta
osakeannista nimetyille pankin korkeimpaan operatiiviseen johtoon
kuuluville henkilöille. Annissa lasketaan liikkeeseen korkeintaan
22 482 uutta A-sarjan osaketta 8,67 euron merkintähintaan osaketta
kohti.
 
Näkymät
 
Konsernin liikevoiton odotetaan pysyvän hyvänä, mutta
rahoitusmarkkinoiden turbulenssin vuoksi tuloskehitystä on vaikea
arvioida.
 
Hyvänä pysynyt luottoluokitus ja vahva pääomarakenne mahdollistavat
kasvun jatkumisen ja jälleenrahoituksen myös nykyisessä
markkinatilanteessa.
 
Konsernin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja kustannustasoon.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen korkotaso ja kehitys, luottojen kysyntä,
rahasto- ja vakuutussäästämisen yleinen kannustavuus ja Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin konsernin
vaikutusmahdollisuudet eivät yllä.
 
Kehitys neljännesvuosittain
 

                Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007
                                     
Korkokate            23,9  23,8  23,1  21,6  20,4
Osinkotuotot           0,1   0,4   0,1   1,1   0,0
Palkkiotuotot netto       10,6  12,6  11,0  12,1  11,7
Henkivakuutustoiminnan tuotot  32,2  42,8  27,4  33,6  31,1
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot            1,2  -0,4   0,8   0,7   1,2
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot            1,3   0,1   0,0   0,2   0,1
Liiketoiminnan muut tuotot    1,8   1,0   0,6   0,8   0,7
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä             71,0  80,3  62,9  70,1  65,2
                                        
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos       -26,2  -40,9  -20,7  -24,1  -28,2
Henkilöstökulut         -16,0  -15,7  -13,1  -14,8  -13,6
Muut hallintokulut        -9,3  -10,2  -7,6  -9,3  -8,4
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                 -1,9            14,0
Poistot             -1,3  -1,2  -1,3  -1,4  -1,2
Liiketoiminnan muut kulut    -3,7  -3,2  -3,2  -3,1  -3,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -56,5  -73,2  -45,9  -52,7  -40,5
                                        
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
sitoumuksista           0,0  -0,2   0,1  -0,1   0,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            -0,2  -0,3   0,2   0,3  -0,1
Liikevoitto           14,2   6,6  17,4  17,6  24,6

 
Tunnusluvut tilikauden lopussa

                      1-3 1-12  1-9  1-6  1-3
                     2008 2007 2007 2007 2007
Osakekohtainen tulos, euroa       0,26 1,31 1,20 0,88 0,56
Oma pääoma/osake, euroa         7,89 8,09 8,38 8,15 8,21
Oman pääoman tuotto (ROE), %       12,7 17,9 21,4 23,8 29,8
Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)    0,70 0,67 0,65 0,67 0,65
Henkivakuutustoiminnan          97,7 110,0 105,2 111,3 117,5
liikekustannussuhde
                                      
Rahastopääoma, milj. euroa       1 884 2 013 2 068 2 027 1 759
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa   2 908 2 801 2 739 2 640 2 569
Antolainaus yleisölle, milj. euroa   4 797 4 574 4 382 4 200 3 944
Riskipainotetut sitoumukset, milj.   3 052 2 875 2 712 2 579 2 487
euroa
                                      
Vakavaraisuusaste, % (konserni)     14,2 15,4 17,5 18,2 18,3
Ensisijaisten omien varojen suhde, %   10,5 10,9 12,1 12,4 12,4
(konserni)
Vakavaraisuusaste, %           14,6 18,1 20,5 22,0 21,6
(henkivakuutustoiminta)
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)  129,3 138,6 153,6 156,9 157,8
                                      
Henkivakuutustoiminta:                          
- sijoitukset käyvin arvoin, milj.   941,3 965,6 965,9 971,7 930,7
euroa
- laskuperustekorkoon sidottujen    653,2 654,3 641,5 640,3 640,0
vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa
- sijoitussidonnaisten vakuutusten   189,2 200,5 197,1 195,9 180,6
vastuuvelka, milj. euroa
                                      
Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu   0,26 1,00 0,84 0,52 0,20
negatiivinen liikearvo, euroa
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon  -0,21 0,90 1,19 0,95 0,65
rahasto, euroa
Oman pääoman tuotto (ROE) pl.      12,7 13,8 15,1 14,3 10,9
tuloutettu negatiivinen liikearvo, %
                                        
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj. 40,1 39,8 39,8 39,8 39,8
kpl 1)
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,   40,1 40,1 40,1 40,1 40,1
milj. kpl
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)      956  940  928  921  916
keskimäärin
                                      
1) Osakkeiden emissio-oikaistu
lukumäärä keskimäärin                           

 
Tunnuslukujen laskentaperusteet

Osakekohtainen tulos, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava vuoden
 voitto verojen jälkeen
Osakkeiden emissio-oikiastu määrä tilikauden aikana keskimäärin
 
Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Jakson voitto (vuositasolla) x 100
Oma pääoma keskimäärin
 
Kulu/tuotto-suhde  (pankkitoiminta)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä
 
Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde
(Käyttökulut  + korvausten käsittelykulut) x 100
Kuormitustulo
 
Kuormitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan
tarkoitus kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita.
Kaikki kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.
 
Riskipainotetut sitoumukset (pankkitoiminta)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
 johdannaiset mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän
mukaisesti.
Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardin 4.3i mukaisesti.
 
Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)
Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat) x 100
Riskipainotetut sitoumukset
 
Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.
 
Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkitoiminta)
Ensisijaiset omat varat          x 100
Riskipainotetut sitoumukset
 
Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)
Vakavaraisuuspääoma   x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - 75 % sijoitussidonnaisten rahastojen
vastuuvelasta
 
Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden
vähentämisen jälkeen.
 
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset
varat ja vähennykset)  x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +
vakuutustoiminta)
 
Konglomeraatin vakavaraisuutta säädetään rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 3 luvussa ja siihen
kuuluvassa asetuksessa.

 
 
Konsernin tuloslaskelma
 

                     1-3   1-3      Vuosi
(milj. euroa)               2008 2007 Muutos, %  2007
Korkokate                 23,9 20,4   16,7  88,9
Osinkotuotot                0,1  0,0   275,2  1,5
Palkkiotuotot               13,0 13,7   -5,4  57,2
Palkkiokulut               -2,4 -2,1   16,3  -9,8
Palkkiotuotot netto            10,6 11,7   -9,2  47,3
Vakuutusmaksutulo             25,0 24,8    0,9  99,8
Sijoitustoiminnan nettotuotot,
laskuperustekorkosidonnaiset vakuutukset  7,2  6,3   14,1  35,1
Henkivakuutustoiminnan tuotot       32,2 31,1    3,5 134,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
nettotuotot                1,0  0,2   338,0  1,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
nettotuotot                0,2  0,9   -80,3  1,2
Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot  1,2  1,2    0,8  2,3
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot     1,3  0,1    N/A  0,5
Liiketoiminnan muut tuotot         1,8  0,7   164,7  3,1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      71,0 65,2    8,8 278,5
Maksetut vakuutuskorvaukset       -21,2 -17,0   24,4 -64,5
Laskuperustekorkoisten vakuutusten
vastuuvelan muutos            -6,4 -3,1   107,8 -20,2
Sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelan nettomuutos          1,4 -8,1  -117,4 -29,2
Vakuutuskorvauskulut ja vastuuvelan
muutos                  -26,2 -28,2   -7,2 -113,9
Henkilöstökulut             -16,0 -13,6   17,1 -57,3
Muut hallintokulut            -9,3 -8,4    9,9 -35,5
Negatiivisen liikearvon tuloutus       - 14,0    N/A  12,1
Poistot aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä               -1,3 -1,2   11,5  -5,1
Liiketoiminnan muut kulut         -3,7 -3,0   22,9 -12,5
Liiketoiminnan kulut yhteensä      -56,5 -40,5   39,4 -212,2
                                      
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista            0,0  0,0    N/A  -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta    -0,2 -0,1   124,9  0,2
Liikevoitto                14,2 24,6   -42,2  66,3
Verot                   -3,9 -2,6   51,1 -13,4
Tilikauden voitto             10,4 22,1   -53,1  52,8
                                      
Josta:                                 
Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus         10,1 22,1   -54,1  52,0
Vähemmistön osuus             0,2  0,0    N/A  0,9
Yhteensä                 10,4 22,1   -53,1  52,8
 Osakekohtainen voitto, euroa       0,26 0,56        1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen voitto, euroa       0,25 0,55        1,28

8

Konsernin tase
 
 

                          Muutos,
(milj. euroa)          31.3.2008 31.12.2007    % 31.3.2007
Varat                                   
Käteiset varat           284,2   235,3  20,8   190,5
Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät rahoitusvarat       8,0     -   N/A    7,8
Saamistodistukset        2 329,9  2 072,0  12,4  1 611,9
Osakkeet ja osuudet        388,2   406,5  -4,5   306,3
Myytävissä olevat
rahoitusvarat          2 717,8  2 478,4   9,7  1 918,2
Saamiset luottolaitoksilta     165,0   183,3  -10,0   123,5
Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöiltä        4 797,0  4 574,0   4,9  3 943,7
Lainat ja muut saamiset     4 962,0  4 757,3   4,3  4 067,2
Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset             45,8    45,8   0,0   47,8
Johdannaissopimukset        48,9    33,7  45,3   24,0
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset       189,8   203,1  -6,6   185,1
Aineettomat hyödykkeet        7,7    7,4   3,6    6,6
Aineelliset hyödykkeet       44,4   111,2  -60,1   173,0
Sijoitukset osakkuusyrityksiin    3,3    3,6  -8,2    3,4
Siirtosaamiset ja maksetut
ennakot               68,7    53,6  28,3   40,4
Muut varat             10,7    13,2  -19,0    2,5
Muut varat yhteensä         79,4    66,8  18,9   42,9
Tuloverosaamiset           4,2    3,7  11,1    1,5
Laskennalliset verosaamiset     6,6    5,9  12,2    1,1
Verosaamiset            10,7    9,6  11,8    2,7
Varat yhteensä          8 402,3  7 952,2   5,7  6 669,2
                                      
Velat                                   
Velat luottolaitoksille      921,1   928,6  -0,8   761,0
Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille        2 907,9  2 801,4   3,8  2 569,0
Talletukset           3 829,0  3 730,0   2,7  3 330,0
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat           2 026,1  1 980,5   2,3  1 369,0
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla veloilla   192,9   190,6   1,2   202,6
Muut velat luottolaitoksille    687,2   429,1  60,1   268,6
Muut velat yleisölle ja
julkisyhteisöille         216,1   140,7  53,6   128,8
Muut rahoitusvelat        3 122,2  2 740,9  13,9  1 969,0
Johdannaissopimukset        37,5    34,6   8,5   23,9
Laskuperustekorkoon
sidottujen vakuutusten
vastuuvelka             653,2   654,3  -0,2   640,0
Sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka       189,2   200,5  -5,7   180,6
Varaukset              1,1    0,3   N/A    0,6
Siirtovelat ja saadut ennakot    83,1    67,2  23,6   41,0
Muut velat             107,4   130,9  -18,0   89,1
Muut velat yhteensä        190,5   198,1  -3,9   130,0
Tuloverovelat            13,1    8,6  52,1    9,1
Laskennalliset verovelat      35,5    45,9  -22,6   43,3
Verovelat              48,6    54,5  -10,8   52,4
Velat yhteensä          8 071,4  7 613,2  66,0  6 326,5
                                      
Oma pääoma                                  
Osakepääoma             80,2    80,2   0,0   80,1
Vararahasto             8,1    8,1   0,0    8,1
Ylikurssirahasto           1,9    1,9   0,0    1,9
Käyvän arvon rahasto        -36,6   -18,0  103,6    2,2
Sidottu oma pääoma yhteensä     53,6    72,2  -25,7   92,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto               45,3    45,3   0,0   44,8
Edellisten tilikausien voitto   207,0   169,9  21,8   169,9
Osingonjako              -   -14,8   N/A     -
Tilikauden voitto          10,4    52,0  -80,0   22,1
Vapaa oma pääoma          262,7   252,3   4,1   236,8
Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta          316,3   324,5  -2,5   329,1
Vähemmistön osuus omasta
pääomasta              14,6    14,5   0,7   13,6
Oma pääoma             330,9   339,0  -2,4   342,7
Velat ja oma pääoma yhteensä   8 402,3  7 952,2   5,7  6 669,2

 
                                  

Konsernin oman
pääoman muutos                          
                                  
(milj. euroa)        Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto
Oma pääoma 1.1.2008         80,2     8,1       1,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon                      
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon                      
Siirretty
tuloslaskelmaan                      
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta                         
Osakeantikulut                      
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan            0,0     0,0       0,0
Tilikauden voitto                     
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä            0,0     0,0       0,0
Osingonjako                        
Muu oman pääoman
muutos                          
Oma pääoma 31.3.2008        80,2     8,1       1,9
                              
                     Sijoitetun
                     vapaan oman    Edellisten
               Käyvän arvon   pääoman   tilikausien
(milj. euroa)          rahasto   rahasto      voitto
Oma pääoma 1.1.2008        -18,0    45,3      207,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon           -25,3         
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon            0,7         
Siirretty
tuloslaskelmaan           -0,6         
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              6,6         
Osakeantikulut                      
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan           -18,6     0,0       0,0
Tilikauden voitto                          10,4
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä           -18,6     0,0       10,4
Osingonjako                        
Muu oman pääoman
muutos                          
Oma pääoma 31.3.2008        -36,6    45,3      217,4
                              
                     Vähemmistön
            Osakkeenomistajien    osuus    Oma pääoma
              osuus omasta   omasta
(milj. euroa)         pääomasta  pääomasta     yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008        324,5    14,5      339,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon           -25,3             -25,3
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon            0,7              0,7
Siirretty
tuloslaskelmaan           -0,6              -0,6
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              6,6              6,6
Osakeantikulut            0,0              0,0
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan           -18,6     0,0      -18,6
Tilikauden voitto          10,4     0,2       10,6
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä           -8,2     0,2       -8,0
Osingonjako             0,0              0,0
Muu oman pääoman
muutos                0,0    -0,1       -0,1
Oma pääoma 31.3.2008        316,3    14,6      330,9
                              
(milj. euroa)        Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto
Oma pääoma 1.1.2007         70,6     8,1       1,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon                      
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon                      
Siirretty
tuloslaskelmaan                      
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta                         
Osakeantikulut            9,5         
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan            9,5     0,0       0,0
Tilikauden voitto                     
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä            9,5     0,0       0,0
Osingonjako                        
Muu oman pääoman
muutos                          
Oma pääoma 31.3.2007        80,1     8,1       1,9
                              
                     Sijoitetun    Edellisten
               Käyvän arvon vapaan oman   tilikausien
                       pääoman
(milj. euroa)          rahasto   rahasto      voitto
Oma pääoma 1.1.2007         -1,7     0,0      169,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon            4,9         
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon            0,4         
Siirretty
tuloslaskelmaan           0,0         
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              -1,4         
Osakeantikulut                  44,8  
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan            3,9    44,8       0,0
Tilikauden voitto                          19,8
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä            3,9    44,8       19,8
Osingonjako                        
Muu oman pääoman
muutos                          
Oma pääoma 31.3.2007         2,2    44,8      189,8
                              
           Osakkeenomistajien Vähemmistön
                  osuus    osuus    Oma pääoma
                       omasta
(milj. euroa)      omasta pääomasta  pääomasta     yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007        248,8     1,1      249,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon            4,9              4,9
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon            0,4              0,4
Siirretty
tuloslaskelmaan           0,0              0,0
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta              -1,4              -1,4
Osakeantikulut           54,4              54,4
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan           58,2     0,0       58,2
Tilikauden voitto          19,8     0,0       19,8
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä           78,1     0,0       78,1
Osingonjako             0,0              0,0
Muu oman pääoman
muutos                0,0    12,6       12,6
Oma pääoma 31.3.2007        326,9    13,6      340,5

 
 
 
Konsernin rahavirtalaskelma
 

(milj. euroa)               1-3 2008 1-3 2007 1-12 2007
                                     
Liiketoiminnan rahavirta                    
Liikevoitto                  14,2   24,6   66,3
Rahavirtaan vaikuttamattomien erien
oikaisut                   -0,8  -11,6   -6,3
Maksetut tuloverot              -4,0   -3,3   -20,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen
liiketoiminnan saamisten ja velkojen
muutosta                    9,5   9,8   40,0
Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai
vähennys (+)                -411,9  -368,1 -1 592,7
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai
vähennys (-)                 474,8  241,2  1 518,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä       72,4  -117,1   -33,9
                                 
Investointien rahavirta                     
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset      -    -    2,0
Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hankinta ja
myynti                    -27,4  -29,8   -30,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin ja aineellisista ja
aineettomien hyödykkeiden myynti        2,6   -2,5   -11,9
Hypoteekkipankin emissio vähemmistölle      -   10,5   10,5
Investointien rahavirta yhteensä       -24,9  -21,8   -29,4
                                 
Rahoituksen rahavirta                      
Liikkeeseen lasketut ja maksetut velat,
joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla
veloilla                    2,1   4,2   -2,9
Osakepääoman lisäys               -   3,5    3,6
Sijoitetun vapaan pääoman rahaston lisäys    -   11,8   12,3
Maksetut osingot                 -    -   -25,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä         2,1   19,6   -12,4
                                 
Rahavarojen nettomuutos            49,6  -119,3   -75,7
                                 
Rahavarat vuoden alussa           240,8  316,5   316,5
Rahavarat vuoden lopussa           290,4  197,1   240,8
                                     
Rahavirtalaskelmassa esiintyvät rahavarat
muodostavat seuraavista tase-eristä:              
Kassa                     9,8   8,6   10,9
Vakuutustoiminnan kassa ja pankkisaamiset   1,9   1,9    6,9
Suomen Pankin sekkitili           272,5  180,0   217,5
Vaadittaessa maksettavat saamiset
luottolaitoksilta               6,2   6,6    5,5
Yhteensä                   290,4  197,1   240,8

 
 
Liite 1 Osavuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset
tilinpäätösperiaatteet
 
Osavuosikatsauksen laatimisperusta
Aktian konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien,
kansainvälisten kirjanpitostandardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti.
 
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja
kaikkia liitteitä, joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä
vuoksi katsaukseen tulee tutustua yhdessä konsernin tilinpäätöksen
31.12.2008 kanssa.
 
Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen voi lukea Aktian
kotisivuilta osoitteesta www.aktia.com kohdasta Tulostietoja,
Osavuosikatsaukset.
 
Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2008 kokouksessaan
8.5.2008.
 
Täydennyksiä tilinpäätösperiaatteisiin
 
Konsernin osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin
noudatettu vuositilinpäätökseen 31.12.2007 sovellettuja
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Tilinpäätösperiaatteisiin on
tehty seuraavat täydennykset:
 
Henkivakuutustoiminnassa on 1.1.2008 alkaen luovuttu periaatteesta
kirjata hallintokulut toiminnon mukaan. Vertailujaksojen luvut on
rekonstruoitu vastaamaan uusia tilinpäätösperiaatteita.
 
Vakuutusmaksut on jaksotettu 1.1.2008 alkaen. Vertailujaksojen luvut
on rekonstruoitu vastaamaan jaksotusta. Vastaava jaksotus on tehty
koskien vastuuvelkaa. Jaksotus ei vaikuta liikevoittoon.
 
Vakuutustoiminnan tuottojen ja kulujen esittelytapaa on muutettu
siten, että sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan
nettomuutokseen sisältyy sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitusten
arvonmuutokset.
 
Pankkikonsernin korollisten rahoitusvarojen arvostus käypään arvoon
on korjattu 1.1.2008 alkaen niin, että kaikki konsernin myytävissä
olevat rahoitusvarat on arvostettu tilinpäätöspäivän ostokurssiin.
Korjauksen suuruus oli 1,1 miljoonaa euroa ennen veroja ja 0,8
miljoonaa euroa verojen jälkeen.
 
Johdannaissopimuksiin liittyvät siirtosaamiset ja -velat kirjataan
1.1.2008 alkaen taseen johdannaisiin eikä siirtosaamisiin ja
-velkoihin. Vertailujaksojen korjatut luvut ilmenevät liitteestä 3
Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset.
 
Vuoden 2007 segmenttikatsauksessa Muut ja eliminoinnit raportoitiin
yhdessä. Vuoden 2008 alusta Muut ja eliminoinnit raportoidaan
kumpikin erikseen, ja vertailutiedot vuoteen 2007 on korjattu
muutoksen mukaisesti.
 
2. Segmenttiraportointi
 
 
Liiketoiminta-alueet
 
Konttoritoimintaan kuuluvat Aktia Säästöpankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt. Varainhoitoon sisältyvät Aktia Säästöpankki
Oyj:n Helsingin yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy
ja Aktia Asset Management Oy Ab. Liikepankki & treasury käsittää
Aktia Säästöpankki Oyj:n liikepankin ja treasuryn sekä tytäryhtiö
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n, lukuun ottamatta Aktian omia
Hypoteekkipankin kautta välitettyjä lainoja, sekä tytäryhtiö Aktia
Yritysrahoitus Oy:n. Henkivakuutukseen kuuluu Henkivakuutusosakeyhtiö
Veritas -konserni. Muut sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n
kiinteistötoiminnan ja tietyt hallinnolliset toiminnot, joita ei ole
allokoitu liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös Vasp-Invest Oy.
 
Allokointiperiaatteet
 
Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorkojen ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään konsernin sisäisten
hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa
johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti. Aktia
Säästöpankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja
liiketoiminta-alueille. Muut koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä,
joita ei allokoida liiketoiminta-alueille. Konsernin sisäiset
transaktiot juridisten yksiköiden välillä eliminoidaan ja ilmoitetaan
kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos yksiköt kuuluvat samaan
liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset eri segmentteihin
kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat
eliminointeihin.  Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta ja vähemmistön
osuus kuuluvat eliminointeihin.
 

Tuloslaskelma        Konttoritoiminta  Liikepankki & treasury
(milj. euroa)        1-3 2008 1-3 2007  1-3 2008  1-3 2007
Korkokate            15,3   15,1     7,9    4,3
Osinkotuotot                        0,0  
Palkkiotuotot netto       7,7    7,5    -1,0    -0,5
Henkivakuutustoiminann                       
tuotot
Rahoitusvarojen ja                     0,9    -0,4
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen      0,0    0,0         
nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot    0,4    0,5     0,5    0,3
Liiketoiminnan tuotot      23,5   23,1     8,4    3,7
yhteensä
Vakuutuskorvaukset ja                       
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut         -8,0   -6,4    -1,2    -0,9
Muut hallintokulut       -10,5   -9,3    -1,3    -1,3
Negatiivisen liikearvon                      
tuloutus
Poistot             -0,4   -0,3    -0,1    -0,1
Liiketoiminnan muut kulut    -1,5   -1,2    -0,2    -0,2
Liiketoiminnan kulut      -20,3   -17,2    -2,9    -2,4
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista       0,0    0,0           0,0
sitoumuksista
Osuus osakkuusyritysten                      
tuloksesta
Liikevoitto           3,1    6,0     5,5    1,2
                                  
Tuloslaskelma         Varainhoito     Henkivakuutus
(milj. euroa)        1-3 2008 1-3 2007  1-3 2008  1-3 2007
Korkokate            0,4    0,4         
Osinkotuotot           0,0    0,0         
Palkkiotuotot netto       2,8    3,1         
Henkivakuutustoiminann                  52,8    36,5
tuotot
Rahoitusvarojen ja        0,2    0,3         
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen                       
nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot    0,1    0,0         
Liiketoiminnan tuotot      3,5    3,8    52,8    36,5
yhteensä
Vakuutuskorvaukset ja                  -26,2   -28,2
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut         -1,3   -1,1    -1,5    -2,1
Muut hallintokulut       -0,9   -0,8    -1,6    -1,5
Negatiivisen liikearvon                      
tuloutus
Poistot             -0,1   -0,1    -0,1    -0,2
Liiketoiminnan muut kulut    -0,2   -0,1         
Liiketoiminnan kulut      -2,5   -2,0    -29,4   -32,0
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista                        
sitoumuksista
Osuus osakkuusyritysten                        -0,1
tuloksesta
Liikevoitto           1,0    1,7    23,4    4,4
                                  
Tuloslaskelma           Muut       Eliminoinnit
(milj. euroa)        1-3 2008 1-3 2007  1-3 2008  1-3 2007
Korkokate            1,2    1,6    -1,0    -0,9Osinkotuotot           0,5    2,5    -0,5    -2,5
Palkkiotuotot netto       0,7    1,1     0,4    0,5
Henkivakuutustoiminann                  -20,5    -5,4
tuotot
Rahoitusvarojen ja        0,0    1,8           -0,6
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen      1,3    0,1     0,0    0,0
nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot    2,1    1,4    -1,3    -1,5
Liiketoiminnan tuotot      5,8    8,6    -22,8   -10,4
yhteensä
Vakuutuskorvaukset ja                       
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut         -4,0   -3,2         
Muut hallintokulut        3,2    2,5     1,9    1,9
Negatiivisen liikearvon                        14,0
tuloutus
Poistot             -0,4   -0,2    -0,3    -0,3
Liiketoiminnan muut kulut    -1,9   -1,5     0,0    0,0
Liiketoiminnan kulut      -3,0   -2,4     1,6    15,6
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista                        
sitoumuksista
Osuus osakkuusyritysten                 -0,2    0,0
tuloksesta
Liikevoitto           2,8    6,2    -21,5    5,2
                                  
Tuloslaskelma        Konserni yhteensä         
(milj. euroa)        1-3 2008 1-3 2007         
Korkokate            23,9   20,4         
Osinkotuotot           0,1    0,0         
Palkkiotuotot netto       10,6   11,7         
Henkivakuutustoiminann     32,2   31,1         
tuotot
Rahoitusvarojen ja        1,2    1,2         
-velkojen nettotuotot
Sijoituskiinteistöjen      1,3    0,1         
nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot    1,8    0,7         
Liiketoiminnan tuotot      71,0   65,2         
yhteensä
Vakuutuskorvaukset ja     -26,2   -28,2         
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut        -16,0   -13,6         
Muut hallintokulut       -9,3   -8,4         
Negatiivisen liikearvon          14,0         
tuloutus
Poistot             -1,3   -1,2         
Liiketoiminnan muut kulut    -3,7   -3,0         
Liiketoiminnan kulut      -56,5   -40,5         
yhteensä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista       0,0    0,0         
sitoumuksista
Osuus osakkuusyritysten     -0,2   -0,1         
tuloksesta
Liikevoitto           14,2   24,6         
                                  
Tase            Konttoritoiminta  Liikepankki & treasury
(milj. euroa)       31.3.2008 31.3.2007  31.3.2008 31.3.2007
Varat                               
Käteiset varat          8,9    7,7    273,3   180,9
Myytävissä olevat        1,0    0,6   1 903,2  1 243,1
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset   3 579,5  3 086,8   1 379,1   971,5
Sijoitussidonnasten                        
vastuuvelan sijoitukset
Muut varat           21,5   15,5    289,4   147,9
Varat yhteensä        3 611,0  3 110,5   3 845,0  2 543,5
                                  
Velat                               
Talletukset         2 664,2  2 243,4   1 059,2   959,0
Liikkeeseen lasketut                  2 031,9  1 369,1
velkakirjat
Vastuuvelka                            
Muut velat           33,7   26,4   1 249,2   668,2
Velat yhteensä        2 697,9  2 269,8   4 340,3  2 996,3
                                  
                                  
Tase              Varainhoito     Henkivakuutus
(milj. euroa)       31.3.2008 31.3.2007  31.3.2008 31.3.2007
Varat                               
Myytävissä olevat        0,1    0,1     7,0    1,9
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset     14,7   11,8    758,0   614,4
Sijoitussidonnasten       17,0   17,6     0,0    0,0
vastuuvelan sijoitukset
Muut varat                        189,8   185,1
Varat yhteensä          3,4    4,3    13,2   115,9
Käteiset varat         35,2   33,8    968,1   917,3
                                  
Velat                               
Talletukset          121,3   133,6         
Liikkeeseen lasketut                        
velkakirjat
Vastuuvelka                       842,4   800,6
Muut velat            8,1    6,7    32,1    30,4
Velat yhteensä         129,5   140,4    874,5   831,1
                                  
                                  
Tase               Muut       Eliminoinnit
(milj. euroa)       31.3.2008 31.3.2007  31.3.2008 31.3.2007
Varat                               
Myytävissä olevat        0,0          -5,1  
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset     48,4   49,0    -7,3    -0,7
Sijoitussidonnasten       0,3    0,4    -13,9    -9,1
vastuuvelan sijoitukset
Muut varat                             
Varat yhteensä         49,6   97,7   -128,9   -73,1
Käteiset varat         98,4   147,2   -155,2   -82,9
                                  
Velat                               
Talletukset                       -15,6    -6,1
Liikkeeseen lasketut                   -5,8    -0,1
velkakirjat
Vastuuvelka                              19,9
Muut velat           137,0   145,3    -86,3   -70,1
Velat yhteensä         137,0   145,3   -107,8   -56,4
                                  
                                  
Tase            Konserni yhteensä         
(milj. euroa)       31.3.2008 31.3.2007         
Varat                               
Myytävissä olevat       284,2   190,5         
rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset   2 718,1  1 918,2         
Sijoitussidonnasten     4 962,0  4 067,2         
vastuuvelan sijoitukset
Muut varat           189,8   185,1         
Varat yhteensä         248,2   308,2         
Käteiset varat        8 402,3  6 669,2         
                                  
Velat                               
Talletukset         3 829,0  3 330,0         
Liikkeeseen lasketut     2 026,1  1 369,0         
velkakirjat
Vastuuvelka          842,4   820,5         
Muut velat          1 373,9   807,0         
Velat yhteensä        8 071,4  6 326,5         

 
 
3. Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Johdannaissopimukset 31.3.2008 (milj. euroa)           
                            Varat, Velat,
Johdannaissopimukset, jotka on muusta   Nimellismäärä käypä käypä
syystä arvostettu tuloksen kautta        yhteensä  arvo  arvo
Korkosidonnaiset *)                6 342,5  22,7  21,5
Valuuttasidonnaiset                 163,3  1,7  1,9
Osakesidonnaiset **)                150,4  5,2  5,2
Muut johdannaissopimukset **)             8,6  1,3  1,3
Yhteensä                     6 664,8  30,9  29,9
                                   
Suojaamistarkoituksessa tehdyt
johdannaissopimukset                        
Korkosidonnaiset                 1 934,0  18,0  7,6
Yhteensä                     1 934,0  18,0  7,6
                                   
Kaikki johdannaissopimukset                     
Korkosidonnaiset                 8 276,5  40,7  29,1
Valuuttasidonnaiset                 163,3  1,7  1,9
Osakesidonnaiset                  150,4  5,2  5,2
Muut johdannaissopimukset               8,6  1,3  1,3
Yhteensä                     8 598,8  48,9  37,5
**) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset
koskevat strukturoitujen tuotteiden suojaa.              
 
Johdannaissopimukset 31.3.2007                   
                            Varat, Velat,
Johdannaissopimukset, jotka on muusta   Nimellismäärä käypä käypä
syystä arvostettu tuloksen kautta        yhteensä  arvo  arvo
Korkosidonnaiset *)                5 766,5  13,6  12,3
Valuuttasidonnaiset                 106,6  0,3  0,3
Osakesidonnaiset **)                204,6  10,2  10,2
Muut johdannaissopimukset               0,0  0,0  0,0
Yhteensä ***)                   6 077,7  24,1  22,8
Suojaamistarkoituksessa tehdyt
johdannaissopimukset                        
Korkosidonnaiset                 3 999,0  6,1  9,3
Yhteensä                     3 999,0  6,1  9,3
                                   
Kaikki johdannaissopimukset                     
Korkosidonnaiset                 9 765,5  19,7  21,6
Valuuttasidonnaiset                 106,6  0,3  0,3
Osakesidonnaiset                  204,6  10,2  10,2
Muut johdannaissopimukset               0,0  0,0  0,0
Yhteensä                    10 076,7  30,2  32,1
**) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset
koskevat strukturoitujen tuotteiden suojaa.            
***) Vuonna 2007 muusta syystä tuloksen kautta arvostettujen
johdannaissopimusten markkina-arvot kirjattiin taseeseen
nettomääräisinä.                           

 
 
Taseen ulkopuoliset sitoumukset

(milj. euroa)                   Konserni
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi
annetut sitoumukset          31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Takaukset                                
Muut kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset                 57,0   47,3    57,2
Asiakkaan hyväksi annetut
peruuttamattomat sitoumukset        26,6   27,3    27,0
Käyttämättömät luottojärjestelyt                     
Muut peruuttamattomat sitoumukset     486,8   416,6   418,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset      128,3   97,3   127,1
                      698,7   588,4   629,6

 
 
Liite 4 Riskipositiot
 
Pankkitoimintaan sisältyvät Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury
sekä Varainhoito. Henkivakuutustoiminta koostuu
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas -konsernista. Tarkempi kuvaus
konsernin riskienhallinnasta on Aktian toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä 2007.
 
Pankkitoiminnan luotto- ja vastapuoliriskit
 
Konttoritoiminnan ja Liikepankin luottoriskit
Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi vuosineljänneksen
aikana. Kotitalouksien osuus oli 82 (83) prosenttia ja
yritysrahoituksen osuus kasvoi 13,2 (11,0) prosenttiin.
Asuntolainojen osuus koko luottokannasta, mukaan lukien
asuntovakuutta vastaan myönnetyt lainat, kasvoi 75,0 (72,0)
prosenttiin. Hypoteekkiluottojen määrä oli jakson lopussa 1 745
(31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa, josta 808 miljoonaa euroa oli
muiden säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.
Yritysrahoituksen osuus luottokannasta ilman välitettyjä
hypoteekkilainoja kasvoi 16 (12) prosenttiin. 
 
 

Luottokanta sektoreittain
 (milj. euroa)          31.3.2008 31.12.2007 Muutos Osuus
Yritykset                632    553   79 13,2 %
Asunto-osakeyhtiöt           188    184   4  3,9 %
Julkisyhteisöt              11     10   1  0,2 %
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt                 39     38   1  0,8 %
Kotitaloudet             3 926    3789  137 81,9 %
Yhteensä               4 796   4 574  222 100,0 %

 
Viivästyneet maksut, erityisesti 31-89 päivää viivästyneet, kasvoivat
jonkin verran neljänneksen aikana. Yli 90 päivää erääntyneet saatavat
ja nollakorkoiset lainat olivat 20 (31.12.2007; 19) miljoonaa euroa,
mikä vastaa 0,4:ää (31.12.2007; 0,4) prosenttia koko luottokannasta
taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien.
 
 

Viivästyneet maksut viivästyksen pituuden (vrk) mukaan
 (milj. euroa)  31.3.08    %  31.12.07    %
1-30         80,6  1,69 %    76,3  1,67 %
31-89        32,2  0,67 %    25,6  0,56 %
90 -         20,0  0,42 %    19,4  0,42 %
                              

 
Ensimmäisellä neljänneksellä kohdistetut arvonalentumistappiot olivat
0,1 (31.12.2007; 0,3) miljoonaa euroa. Suurin osa arvonalentumisista
koski yksityisasiakkaita. Palautukset jakson aikana olivat 0,1
(31.3.2007; 0,3) miljoonaa euroa, ja niiden kustannusvaikutus jakson
tulokseen oli vähäinen. Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi
tehdään myös ryhmäkohtaisia arvonalentumisia, jos on objektiivisia
perusteita sille, että ryhmän saamisten takaisinmaksuun liittyy
epävarmuutta. Vuodenvaihteessa ryhmäkohtaisia arvonalentumisia oli
11,5 miljoonaa euroa, eikä näyttöä arvion korjaamiseen ole ilmennyt
ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
Treasuryn likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit
Treasuryn likviditeetinhallintatoiminnan ja johdannaissopimusten
tekemisen yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä minimoidaan
vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta
(vähintään Moody'sin A tai vastaava) sekä sijoitusvarojen
konservatiivisella allokoinnilla ja valinnalla. Myytävissä olevista
rahoitusvaroista 51 (31.12.2007; 57) prosenttia oli sijoituksia
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bonds), 45
(31.12.2007; 38) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja noin 4
(31.12.2007; 5) prosenttia sijoituksia julkiseen sektoriin ja
yrityksiin. Jakson aikana ratingjakauma säilyi muuttumattomana
epävarmasta rahoitusmarkkinatilanteesta huolimatta merkittävästi
muutettu.
 
Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit
Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan yhteydessä syntyvien
vastapuoliriskien vähentämiseksi vaaditaan vähintään "Investment
grade" -arvoinen ulkoinen luottoluokitus (Moody'sin Bbb- tai
vastaava) sekä noudattamalla kullekin vastapuolelle ja
omaisuuslajille määriteltyjä kokonaisvastuita koskevia sääntöjä.
Sijoitusvaroista 45 (31.12.2007; 48) prosenttia oli saamisia
pankeilta ja vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja (covered bonds),
27 (31.12.2007; 34) prosenttia saamisia yrityksiltä ja 28
(31.12.2007; 18) prosenttia saamisia julkiselta sektorilta.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutettu uudelleenallokointi
on parantanut sijoitussalkun luottokelpoisuusjakoa, eikä
rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ole aikaansaanut mainittavaa
heikennystä vuodenvaihteessa salkussa olleiden vastapuolten osalta.
 
 
Pankkitoiminnan rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
 
Tavoitteena on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat
vuoden jälleenrahoitustarpeen. Vuodenvaihteessa likviditeetin määrä
ylitti lyhytaikaisen varainhankinnan ja lyhennykset noin 7
prosentilla, kun se ensimmäisen neljänneksen lopussa oli
tavoitetasollaan. Pankkitoiminnan maksuvalmius on siis edelleen hyvä.
 
 
Markkinariskit
 
Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja henkivakuutustoiminnan sijoitusvarat
on sijoitettu arvopapereihin. Näiden arvo määritetään markkinoiden
mukaan.  Mahdollinen pysyvä arvon alentuminen kirjataan
tuloslaskelmaan arvonalentumiseksi, kun taas kurssivaihtelut
kirjataan käyvän arvon rahastoon vähennettynä laskennallisilla
veroilla. Katsauskaudella ei ollut tulokseen vaikuttavia
arvonalentumisia.
 
Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä
olevien rahoitusvarojen arvonalentuminen.  Ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin
liittyvä nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen
-0,6 miljoonaa euroa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden
prosenttiyksikön koronnousu aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa
nettomuutoksen, joka 31.3.2008 oli -25,7 (31.12.2007: -22,6)
miljoonaa euroa laskennallisten verojen vähennyksen jälkeen.
 
Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuuksien ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
epätasapainosta ja vaikuttaa korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.
 
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin
pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana -5,4 (31.12.2007; -4,3) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia.
 Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate
pienenisi -1,1 (31.12.2007; 0,0) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia
 
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin
kasvattaisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana 4,2 (31.12.2007; 4,4) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia.
 Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate
pienenisi -0,9 (31.12.2007; -1,7) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia
 
Pankkitoiminnan muut markkinariskit
Pankkitoiminnassa ei käydä osakekauppaa kaupankäyntitarkoituksessa
eikä harjoiteta kiinteistösijoitusta tai -omistusta. Oman
kiinteistökannan realisointi jatkuu suunnitelmien mukaisesti.
Toiminnalle välttämättömien tai strategisten osake- ja
rahastosijoitusten määrä oli noin 52,8 miljoonaa euroa ja
kiinteistöomistus oli noin 44 miljoonaa euroa. Ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu muihin
osake- ja rahastosijoituksiin liittyvä nettomuutos pankkitoiminnassa
oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -2,2 miljoonaa
euroa.
 
Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena
olevien sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan. Vakuutusteknisen
vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan juoksevasti
käypään arvoon käyvän arvon rahastoon. Ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu henkivakuutusyhtiön
sijoitustoimintaan liittyvä nettomuutos oli hankintaeliminointien ja
laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -16,5 miljoonaa euroa.
 
Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja
kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan VaR-mallin (Value at Risk)
avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5 prosentin
luottamustasolla.
 
Ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtunut suoran
kiinteistöomistuksen realisointi on sijoitussalkun
uudelleenallokoinnin pohjana.
 
 

Neutraali allokaatio ja todellinen omistus
              Omistus   Omistus           
             31.3.2008  31.12.2007 Neutraali allokaatio
Osakkeet          18,1 %   20,6 %        20,0 %
Obligaatiot - yhteensä   57,7 %   51,4 %        59,0 %
Rahamarkkinat       12,6 %    9,0 %        2,0 %
Kiinteistöt         2,3 %    9,9 %        6,0 %
Vaihtoehtoiset       9,4 %    9,2 %        13,0 %

 
 
Operatiiviset riskit                 
 
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu
epäselvistä tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta
toiminnasta, tietojen epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista
tai henkilöstön toimenpiteistä. Operatiivisten riskien aiheuttamat
vahingot voivat olla välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai
sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät pankin
uskottavuutta markkinoilla.
Ensimmäisellä neljänneksellä ei kirjattu yli 50 000 euroa ylittäviä
riskitapahtumia.
 
Riskinkantokyky
 
Konsolidointimenetelmällä 31.3.2008 laskettu finanssi- ja
vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 129,3 (31.12.2007; 139) prosenttia,
kun se rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
mukaan on 100 prosenttia. Hyvä riskinkantokyky toimii puskurina
odottamattomia tappiota vastaan ja luo edellytykset liiketoiminnan
kasvulle.
 
 
Konsernin vakavaraisuus - pankkitoiminta
 

Yhteenveto (milj. euroa)        31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007    
Ensisijaiset omat varat            320    309    313    
Toissijaiset omat varat            115    145    130    
 Omat varat                  435    454    443    
Luotto- ja vastapuoliriskien
riskipainotetut määrät          2 789   2 242   2 612    
Markkinariskien
riskipainotetut määrät 1)           0     0     0    
Operatiivisten riskien
riskipainotetut määrät 2)          263    245    263    
 Riskipainotetut erät
yhteensä                  3 052   2 487   2 875    
Vakavaraisuusaste, %           14,24   18,25   15,42    
Ensisijaisten omien varojen
suhde, %                 10,48   12,43   10,88    
 Vähimmäispääomavaade             244    199    230    
 Pääomapuskuri (omien varojen ja
vähimmäisvaateen erotus)          190    255    213    
                                          
1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston ja sen vuoksi, että
nettovaluuttapositiot ovat alle 2 % omista varoista.
2) Pääomavaade 15 % on laskettu viimeisten kolmen vuoden
keskimääräisten bruttotuottojen (1,40 milj. euroa) perusteella ja
kerrottu riskipainokertoimella 12,5.

 
 
Omat varat
 

(milj. euroa)         31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Osakepääoma             80    80     80
Ylikurssirahasto           2     2     2
Vararahasto              8     8     8
Muut rahastot fonder        45    45     45
Vähemmistön osuus          15    22     14
Kertyneet voittovarat       187    157    155
Vuoden voitto            11    20     51
 ./. osinkovaraus         -5    -4    -20
 Yhteensä              343    330    336
 ./. aineettomat hyödykkeet    -6    -4     -5
 ./. vakuutusyhtiöomistus     -18    -17    -18
 Ensisijaiset omat varat      320    309    313
Käyvän arvon rahasto       -36     3    -17
Vastuudebentuurit          169    159    165
 ./. vakuutusyhtiöomistus     -18    -17    -18
 Toissijaiset omat varat      115    145    130
 Omat varat yhteensä        435    454    443

 

Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja
vastapuoliriskit                           
           Taseen         Riskipainotetut sitoumukset,
        Taseen ulkopuo-liset      BIS2
Riskipaino  varat Sitoumuk-set Yhteensä 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
0 %       610      23   633     0     0     0
10 %       667           667    67    55     68
20 %      1 434      177  1 611    294    163    251
35 %      3 602      108  3 710   1 274   1 055   1 232
50 %        5       4    8     3     2     2
75 %       504      93   598    411    404    391
100 %      627      164   791    703    532    631
150 %       10       1    11    15    13     16
Yhteensä    7 459      570  8 029   2 768   2 225   2 592
Johdannaiset 
*)               102   102    21    17     20
Yhteensä    7 459      673  8 132   2 789   2 242   2 612
*) koskee
johdannaissopimusten
luottovasta-arvoa                            

 

Operatiivisten riskien       Riskipainotettu määrä,
riskipainotettu määrä         BIS2           
        Vuosi 2005 2006 2007  31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Bruttotuotot     136 141 145               
 - 3 vuoden
keskiarvo          131 140               
Indikaattori 15 %   20  21  22               
Operatiivisen riskin
pääomavaade         20  21     263    245    263

 
 
Konglomeraatin vakavaraisuus
 

(milj. euroa)                 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
 Konsernin ensisijaiset omat
varat                      373    351    361
 Toimialakohtaiset varat            134    159    149
 Aineettomat hyödykkeet ja erityiset
vähennykset                 -119   -115    -115
 Muut toimialakohtaiset varat, joita
ei voi siirtää                -15    -22    -14
 Konglomeratin omat varat yhteensä       374    373    381
                                     
 Pankkitoiminnan pääomavaade         244    199    230
 Vakuutustoiminnan pääomavaade        45    43     45
 Omien varojen minimimäärä          289    242    275
                                     
 Konglomeraation vakavaraisuus         85    131    106
                                     
 Vakavaraisuusaste, %            129,3 %  154,3 %  138,6 %

 
 
 
Helsinki 8. toukokuuta 2008
 
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
 
Hallitus
 
 
 
Kertomus aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 31.3.2008
yleisluonteisesta tarkastuksesta
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Säästöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 31.3.2008. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
osavuosikatsauksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annamme yhtiön
hallituksen pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.
 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu KHT-yhdistyksen
yleisluonteista tarkastusta koskevan suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin
kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei osavuosikatsaus
sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus
rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin
tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten
tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet
tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta.
 
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsausta
olennaisilta osin ole laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti siten, että se ei anna oikeaa ja riittävää
kuvaa Aktia Säästöpankki Oyj:n toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.
 
 
Helsingissä 8. toukokuuta 2008
 
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
 
 
Jan Holmberg
KHT

Tilaa