KUTSU AKTIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUSEEN

KUTSU AKTIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUSEEN
Aktia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsi¬naiseen yhtiökokoukseen
maanantaina 30.3.2009 kello 16.00 hotelli Scandic Grand Marinaan,
Katajanokanlaituri 7, Helsinki.

Käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsitellään hallituksen
ehdotusta emissiovaltuutuksesta.

Ehdotus esityslistaksi
1.	Kokous avataan.
2.	Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
3.	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskennan valvojaa.
4.	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.	Todetaan osanottajat ja hyväksytään kokouksen ääniluettelo.
6.	Esitetään tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus,
tilintarkastuskertomus sekä hal-lintoneuvoston lausunto
7.	Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8.	Päätetään konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
9.	Päätetään taseen osoittaman voiton käytöstä.
10.	Päätetään osingonjaon ajankohdasta.
11.	Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenille, toimitu-sjohtajalle ja hänen varamiehelleen.
12.	Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.
13.	Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
14.	Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä.
15.	Vahvistetaan tilintarkastajien lukumäärä.
16.	Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.
17.	Valitaan tilintarkastaja tai tilintarkastajat sekä mahdolliset
varatilintarkastajat tilikaudelle.
18.	Päätetään emissiovaltuutuksen antamisesta yhtiön hallitukselle.
19.	Kokous päätetään.

Hallituksen osinkoehdotus (kohdat 9-10)
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,15 euroa
osakkeelta. Oikeus osin-koon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä,
torstaina 2.4.2009 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina 9.4.2009.

Hallituksen ehdotus emissiovaltuutukseksi (kohta 18)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle valtuutuksen
laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia rahoitusvälineitä seu-raavin ehdoin. Valtuutuksen
nojalla voidaan laskea liikkeeseen korkeintaan 6 700 000 uutta osaket-ta, mikä
vastaa 10 %:a yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. Enintään kolmasosa
valtuutuk-sen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden kokonaismäärästä saa
olla R-sarjan osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön
omien varojen vahvistamiseksi. Emissiovaltuutus ei sulje pois hallituksen
oikeutta päättää poikkeuksesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeuteen (suunnattu
osakeanti).  Vastike voidaan hallituksen päätöksellä maksaa myös kuittaamalla
tai ap-porttiomaisuudella. Hallituksella on oikeus päättää muista valtuutuksen
käsittämien osakkeiden an-tia koskevista ehdoista ja olosuhteista. Valtuutus on
voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, ja se voidaan yhtiökokouksen päätöksellä
peruuttaa myös tänä aikana. Valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien
osakkeiden merkintäaika voi olla pidempi kuin valtuutuksen voimassaoloaika.
Valtuu-tus ei kumoa yhtiökokouksen 20.12.2006 antamaa valtuutusta laskea
liikkeeseen osakkeita osake-pohjaisten kannusteiden perustamiseksi
avainhenkilöille, joka valtuutus käsittää tällä hetkellä 938 498 A-sarjan
osaketta ja pysyy voimassa alkuperäisten ehtojensa mukaisesti. 

Kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja
hallintoneuvoston näitä koskeva esitys sekä hallituksen ehdotuksesta päätökseksi
emissiovaltuutuksesta ovat 11.3. alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa,
Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, ja ne lähetetään viivytyksettä
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää (puh. 010 247 6250). Lisäksi asiakirjat
julkaistaan viimeistään 16.3. yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com
kohdassa Tulostietoja. 

Osallistumisoikeus
Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen ohjeiden
mukaan oikeus osal-listua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, jotka on
viimeistään 20.3.2009 merkitty pankin osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanan-taina 23.3.2009 ennen klo 16. Ilmoittautumisen voi tehdä
sähköisesti osoitteessa www.aktia.com kohdassa Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen,
puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8-20) tai faksilla numeroon 010
247 6568. Asiamiehiä pyydetään toimittamaan valtakirjansa yhtiöön en-nen
kokousta osoitteella Aktia Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, sähköpostilla
annika.lothner@aktia.fi tai käyttämällä edellä mainittua faksinumeroa.
Hallinta¬rekisteröityjen osakkeiden omistajien, jotka haluavat osallistua
yhtiökokoukseen, tulee viipymättä ilmoittaa osallis¬tumisestaan yhtiö¬kokoukseen
omai¬suu¬den¬hoitajalleen tämän anta¬mien ohjeiden mukaisesti. 

Osakkeiden määrä
Tiedot osakkeiden ja äänten määrästä osakelajia kohti yhtiökokouskutsun
päivämääränä on jul-kaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com
kohdassa Corporate Governance - Yhtiökoko-us.


AKTIA OYJ 
Hallitus 


Lisätietoja:
Berndt Hertsberg, päälakimies, puh. 010 247 6297

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369


Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa