Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007


            
Sisältö


Kausi lyhyesti ..                         4
Tunnusluvut tilikauden lopussa    .              4
Aktia-konsernin tuloslaskelma .........              10
Aktia-konsernin tase ........................           11
Johdannaissopimukset ...................             12
Taseen ulkopuoliset sitoumukset .....               12
Antolainaus sektoreittain
.................                         12
Riskisitoumukset ..............................          12
Pankkikonsernin
vakavaraisuus ..................................         13
Finanssikonglomeraatin
vakavaraisuus ..................................         13
Kehitys vuosineljänneksittäin ...........             13
Tunnusluvut neljännesvuosittain ......              14
Segmenttiraportointi .........................          15
Tuloslaskelma ..................................         16
Tase .................................................      17
Pääomamarkkinat ............................           17
Liikepankki ja Treasury ....................           17
Henkivakuutus .................................          18
Muut ja eliminoinnit ..........................          18
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset .....              18
IFRS:ään siirtymisen
vaikutukset taseeseen 1.1.2006 .......              19
IFRS:ään siirtymisen vaikutus
tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2006 .....               19
Tase ................................................ .      20
Tuloslaskelma ...................................         21
Aktia-konsernin oman
pääoman täsmäytys .........................            22
Tilinpäätöksen liitetiedot ...................          23
Tunnuslukujen laskentaperusteet ..                25
Kertomus osavuosi-informaation
yleisluonteisesta tarkastuksesta.........             26Liiketoiminta laajeni ja tulos parani
 Kausi lyhyesti

* Katsauskauden voitto kasvoi 115,0 prosenttia 19,7 miljoonaan
 euroon, ja osakekohtainen tulos parani 94,1 prosenttia 0,50 (0,26)
 euroon. Kun kaikki hankintaeliminoinnit sisältäen 11,4 miljoonan
 euron tuloutetun negatiivisen liikearvon ja kuluksi kirjatun 5,4
 miljoonan euron myyntivoittojen eliminoinnin on otettu huomioon,
 vakuutustoiminta vaikutti tulosparannukseen noin 10,4 miljoonalla
 eurolla.
* Aktia-konsernin liikevoitto parani 77,9 prosenttia 22,4 (12,6)
 miljoonaan euroon. Pankkikonsernin liikevoitto pieneni 0,6
 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen.
* Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 26,0 (14,8) prosenttiin.

* Rahastosäästäminen kasvoi 54,8 prosenttia 1 759 miljoonaan euroon.
 Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 104,2
 prosenttia 3 255 miljoonaan euroon.
* Maksuaikakorttien määrä lisääntyi 34,2 prosenttia yli 56 000:een.
* Palkkiotuotot netto nousivat 20,5 prosenttia 11,7 (9,7) miljoonaan
 euroon.

* Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeiden (99,96 %) osto
 toteutettiin 17.1.2007. Veritas Henkivakuutus -konsernin tase ja
 tuloslaskelma konsolidoidaan Aktia-konsernin vastaaviin ensimmäisen
 kerran vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
* Aktia-konserni siirtyi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä
 IFRS-raportointiin. Siirtymävaikutukset kuvataan tässä
 osavuosikatsauksessa.
* Pankkikonsernin Basel 2 -säännösten mukainen vakavaraisuusaste oli
 18,3 prosenttia ja finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (oma pääoma
 suhteessa minimivaateeseen) 157,8 prosenttia.


Kausi lyhyesti

* Katsauskauden voitto kasvoi 115,0 prosenttia 19,7 miljoonaan
 euroon, ja osakekohtainen tulos parani 94,1 prosenttia 0,50 (0,26)
 euroon. Kun kaikki hankintaeliminoinnit sisältäen 11,4 miljoonan
 euron tuloutetun negatiivisen liikearvon ja kuluksi kirjatun 5,4
 miljoonan euron myyntivoittojen eliminoinnin on otettu huomioon,
 vakuutustoiminta vaikutti tulosparannukseen noin 10,4 miljoonalla
 eurolla.
* Aktia-konsernin liikevoitto parani 77,9 prosenttia 22,4 (12,6)
 miljoonaan euroon. Pankkikonsernin liikevoitto pieneni 0,6
 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen.
* Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 26,0 (14,8) prosenttiin.

* Rahastosäästäminen kasvoi 54,8 prosenttia 1 759 miljoonaan euroon.
 Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 104,2
 prosenttia 3 255 miljoonaan euroon.
* Maksuaikakorttien määrä lisääntyi 34,2 prosenttia yli 56 000:een.
* Palkkiotuotot netto nousivat 20,5 prosenttia 11,7 (9,7) miljoonaan
 euroon.

* Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeiden (99,96 %) osto
 toteutettiin 17.1.2007. Veritas Henkivakuutus -konsernin tase ja
 tuloslaskelma konsolidoidaan Aktia-konsernin vastaaviin ensimmäisen
 kerran vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
* Aktia-konserni siirtyi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä
 IFRS-raportointiin. Siirtymävaikutukset kuvataan tässä
 osavuosikatsauksessa.
* Pankkikonsernin Basel 2 -säännösten mukainen vakavaraisuusaste oli
 18,3 prosenttia ja finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (oma pääoma
 suhteessa minimivaateeseen) 157,8 prosenttia.

Tunnusluvut tilikauden lopussa

                   Q1 2007 Q4 2006 Vuosi 2006
Tulos/osake,
 euroa                  0,50  0,26    1,17
Oma pääoma/osake,
euroa                  8,21  6,99    7,11
Oman pääoman
tuotto (ROE), %             26,0  14,8    16,6
Kulu/tuotto-suhde
(pankkikonserni)             0,65  0,63    0,61
Henkivakuutuskonsernin
liikekustannussuhde           117,5    -     -

Rahastopääoma,
milj. euroa               1 759  1 136   1 420
Ottolainaus yleisöltä,
 milj. euroa              2 569  2 369   2 544
Antolainaus yleisölle,
milj. euroa               3 944  3 346   3 763

Riskipainotetut sitoumukset       2 484  2 400   2 655

Vakavaraisuusaste, %
(pankkikonserni)             18,3  14,6    13,8
Ensisijaisten omien
varojen suhde, % (pankkikonserni)    12,4   9,7    9,2
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutuskonserni)         21,6    -     -
Vakavaraisuusaste, %
(finanssikonglomeraatti)        157,8    -     -

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käyvin
arvoin                 930,7    -     -
- vakuutustekninen
vastuuvelka               641,8    -     -
- sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka         180,6    -     -

Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin, milj. kpl 1)        39,8  35,8    35,8
Osakkeiden lukumäärä
jakson lopussa, milj. kpl        40,1  35,3    35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit),
keskimäärin                916   699    741

1) Emissiotarkistettu osakkeiden
lukumäärä keskimäärin


Veritas Henkivakuutuksen osto

17.1.2007 saatettiin päätökseen kauppa, jossa Aktia osti 99,96
prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista.
Hankintahetken tase, josta on tarkempi selvitys tilinpäätöksen
liitetiedoissa, tehtiin 1.1.2007. Veritas Henkivakuutus -konsernin
tase, johon sisältyy varoja yli 940 miljoonaa euroa, sekä vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen tulos konsolidoidaan Aktia-konsernin
taseeseen ensimmäistä kertaa vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen
osalta. Vakuutustoiminnan kehitystä verrattuna vuoden 2006
ensimmäiseen neljännekseen kuvataan Henkivakuutus-segmenttiä
koskevassa osiossa.

Siirtyminen IFRS-raportointiin

Aktia-konserni siirtyi IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukaiseen raportointiin vuoden 2007
ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Tämä merkitsee mm. sitä, että
osavuosikatsaus sisältää myös segmenttiraportit. FAS-standardeista
(Finnish Accounting Standards) IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
esitellään kohdassa IFRS:ään siirtymisen vaikutukset.

Tulos parani

Aktia-konsernin liikevoitto nousi ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana 9,8 miljoonaa euroa (+77,9 %) 22,4 miljoonaan euroon
verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Kaikki
hankintaeliminoinnit sekä 11,4 miljoonan euron tuloutettu
negatiivinen liikearvo ja kuluksi kirjattu 5,4 miljoonan euron
myyntivoittojen eliminointi sekä muiden sisäisten transaktioiden
elminoinnit huomioon ottaen vakuutustoiminta vaikutti
tulosparannukseen noin 10,4 miljoonalla eurolla. Tuottojen
lisääntymistä pankkikonsernissa, jonka liikevoitto pieneni 0,6
miljoonaa euroa, vastasi lähes yhtä suuri kustannusten nousu ennen
luottotappioita ja osuuksia osakkuusyritysten tuloksista.
Konttoritoimintasegmenttiin kuuluvan kiinteistönvälityksen
tulosparannus oli 0,5 miljoonaa euroa.

Nettomääräiset luottotappiot olivat 0,0 (+0,5) miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyritysten voitoista pieneni -0,1 (0,3) miljoonaan
euroon.
Katsauskauden voitto nousi 10,5 miljoonaa euroa (+115,0 %) 19,7
miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna.
Koska osakkeiden keskimääräinen määrä nousi 35,8:sta 39,8 miljoonaan,
osakekohtainen tulos parani vähemmän, +94,1 prosenttia, 0,26:sta 0,50
euroon.

Oman pääoman tuotto nousi 26,0 (14,8) prosenttiin. Jos käyvän arvon
rahaston nettomuutos sisällytettäisiin laskelmaan, oman pääoman
tuotto olisi 31,1 (5,3) prosenttia

Pankkitoiminnassa, toisin kuin vakuutustoimialalla, perinteisesti
tehokkuuden arviointiperustana käytetty kulut/tuotot-suhdeluku
heikkeni jonkin verran, 0,63:sta 0,65:een, johtuen uusista
panostuksista, joista kerrotaan tarkemmin pankkikonsernin kuluja
käsittelevässä osiossa. Henkivakuutustoiminnan kustannusprosentti
heikkeni 112,7 prosentista (koko vuosi 2006) 117,5 prosenttiin.

Tuotot lisääntyivät

Aktia-konsernin tuotot yhteensä nousivat 40,4 miljoonaa euroa 72,4
miljoonaan euroon. Tuottojen kasvusta 38,1 miljoonaa euroa liittyi
vasta hankittuun henkivakuutustoimintaan, samalla kun pankkikonsernin
tuotot nousivat 7,2 prosenttia 34,3 (32,0) miljoonaan euroon.

Korkokate pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2006 ensimmäisellä
neljänneksellä ollen 20,5 (20,6) miljoonaa euroa. Luottokannan kasvu
kompensoi suurimmaksi osaksi antolainauksen yhä pienentyneet
asiakasmarginaalit. Ottolainauksen kasvu ja nouseva korkotaso
vaikuttivat puolestaan myönteisesti korkokatteeseen. Rakenteellisen
korkoriskin vähentämiseksi toteutetut taseensuojaustoimenpiteet
supistivat korkokatetta 0,7 miljoonaa euroa, kun niiden vaikutus
vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,8 miljoonaa euroa
positiivinen. Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden ostamisen
rahoituskustannukset rasittivat korkokatetta noin 0,3 miljoonalla
eurolla.

Nettomääräiset palkkiotuotot nousivat 2,0 miljoonaa euroa (+20,5 %)
11,7 miljoonaan euroon. Palkkiotuotot rahastoista ja varainhoidosta
nousivat 1,3 miljoonaa euroa (+29,8 %) 5,5 miljoonaan euroon. Maksu-
ja luottokorttipalkkiot kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa (+49,8 %) 0,8
miljoonaan euroon maksujenvälityspalkkioiden pienentyessä hieman.
Kiinteistönvälityksen kehitys on ollut erittäin hyvää, ja sen
vaikutus palkkiotuottojen nousuun oli 1,3 miljoonaa euroa.
Palkkiokustannuksista paikallispankeille näiden välittämistä
hypoteekkilainoista maksetut palkkiot nousivat 0,3 miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 38,3 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnan sijoituksista saatavista nettotuotoista,
joihin kuuluu myydyistä arvopapereista saadut realisointivoitot,
Aktia-konserniin on konsolidoitu myyntihinnan ja sijoitusten käyvän
arvon välinen osuus per 1.12007. Tuloutetut myyntivoitot olivat
Aktia-konsernissa 5,4 miljoonaa euroa alemmat kuin Veritas
Henkivakuutuksessa. Tämän johdosta Aktia-konsernin
henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahasto oli 5,4 miljoonaa euroa
31.3.2007, kun se Veritas Henkivakuutus -konsernissa oli 51,8
miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöjen nettotuottojen 0,5 miljoonan euron lasku johtui
toisaalta viime vuonna saaduista noin 0,3 miljoonan euron
realisointivoitoista, toisaalta kiinteistökannan pienentymisen vuoksi
alentuneista vuokratuotoista.

Laajentunut toiminta ja muut investoinnit nostivat kustannuksia

Aktia-konsernin kulut yhteensä nousivat 29,7 miljoonaa euroa 49,9
miljoonaan euroon. Kulujen noususta 27,6 miljoonaa euroa tuli
henkivakuutustoiminnasta. Pankkikonsernin kulut nousivat 10,5
prosenttia 22,3 (20,2) miljoonaan euroon. Pankkikonsernin kulujen
noususta noin 5,5 prosenttiyksikköä aiheutui
kiinteistönvälitystoimintaan, Aktia Kortti & Rahoitukseen sekä uuden
AktiaBonus-asiakaskonseptin lanseeraukseen tehdyistä investoinneista.

Henkivakuutustoiminnan korvauskulut olivat 17,4 miljoonaa euroa.
Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka nousi 12,9 miljoonaa euroa ja
sijoitussidonnainen vastuuvelka (Unit Link) 5,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut nousivat 3,2 miljoonaa euroa 13,2 (10,0) miljoonaan
euroon. Noususta 1,7 miljoonaa euroa tuli Veritas Henkivakuutuksesta,
ja pankkikonsernin kulut nousivat 15,4 prosenttia 11,5 (10,0)
miljoonaan euroon. Suurin osa kulujen kasvusta liittyi
kiinteistönvälitykseen, konttoritoimintaan ja pääomamarkkinoihin
tehtyihin panostuksiin.

Muut hallintokulut nousivat 1,8 miljoonaa euroa 8,2 (6,4) miljoonaan
euroon, josta Veritas Henkivakuutuksen osuus oli 1,1 miljoonaa euroa.
Pankkikonsernin muut hallintokulut nousivat 11,0 prosenttia 7,1 (6,4)
miljoonaan euroon. Pankkikonsernin kulujen noususta 7,5
prosenttiyksikköä aiheutui kiinteistönvälitystoiminnasta.

Pankkikonsernin poistot ja arvonalentumiset laskivat 0,4 miljoonaa
euroa 0,7 (1,1) miljoonaan euroon lähinnä pienentyneen
kiinteistökannan vuoksi. Henkivakuutustoiminta aiheutti 0,2 miljoonaa
euroa uusia poistoja Aktia-konsernille. Poistot kokonaisuudessaan
pienenivät 0,9 (1,1) miljoonaan euroon.

Veritas Henkivakuutuksen oston yhteydessä syntynyt yhteensä 11,4
miljoonan euron negatiivinen liikearvo tuloutettiin IFRS-vaatimusten
mukaan kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Ks. myös
hankintalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot -osioissa. Negatiivinen
liikearvo on vielä alustava ja perustuu Veritas Henkivakuutuksesta
maksettavaa lopullista kauppasummaa koskevaan sopimukseen. Sovittu
kauppahinta riippuu Veritas Henkivakuutuksen kiinteistöomistuksen
realisoinnin lopullisesta tuloksesta hankinta-ajankohtana siltä osin
kuin kauppahinnan korjauksesta maksetaan tai saadaan korkoa. Myyjä,
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, on sitoutunut realisoimaan
kiinteistöomistuksen vuoden 2007 loppuun mennessä. Negatiivisen
liikearvon tulouttaminen tarkistetaan lopullisen laskelman mukaan
viimeistään koko vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Vuoden 2007 tulosta
tulevat lisäksi rasittamaan tietyt kertaluonteiset integrointikulut.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Maaliskuun 31. päivänä 2007 Aktia-konsernin taseen loppusumma oli
6 667 (4 898) miljoonaa euroa. Taseen loppusummasta
henkivakuutustoiminnan osuus oli 945 miljoonaa euroa, josta käypään
arvoon arvostettavat sijoitukset muodostivat 931 miljoonaa euroa.
Muutoin nousu oli seurausta antolainauksen kasvusta ja selvästi
parantuneesta maksuvalmiudesta. Kiinteistöomistuksen pienentyminen
vähensi aineellisia hyödykkeitä.

Velat yhteensä kasvoivat 1 680 miljoonaa euroa, josta
vakuutusteknisen vastuuvelan osuus oli 642 miljoonaa euroa ja
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 181 miljoonaa euroa.
Pankkitoiminnan kasvu rahoitettiin pitkäaikaisilla
joukkovelkakirjalainaemissioilla ja ottolainauksella. Liikkeeseen
laskettuja joukkovelkakirja- ja debentuurilainoja oli yhteensä 1 324
miljoonaa euroa, 307 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta.

Veritas Henkivakuutuksen osto rahoitettiin huomattavalta osin omalla
pääomalla. Myyjälle, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, suunnattu
3 miljoonan osakkeen emissio ja 1,8 miljoonan uuden osakkeen
kuponkianti, jossa pankin osakkeenomistajilla oli merkintäetu-oikeus,
nostivat osakepääomaa 9,5 miljoonaa euroa ja vapaan oman pääoman
rahastoa 44,8 miljoonaa euroa noin 0,5 miljoonan euron
transaktiokulujen jälkeen.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät 167 miljoonaa euroa 588
(421) miljoonaan euroon. Se johtui ensi kädessä lisääntyneistä muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien luottolimiiteistä ja niiden
kanssa tehdyistä johdannaissopimuksista.

Pääomamarkkinat ja ottolainaus

Rahastosäästäminen yhteensä, mihin sisältyvät sekä omat että
välitetyt rahastot, kasvoi 54,8 prosenttia 1 759 miljoonaan euroon,
kun ottolainaus (talletukset) yleisöltä lisääntyi 8,4 prosenttia
2 569 miljoonaan euroon. Säästäminen yhteensä (ottolainaus +
rahastopääoma) kasvoi 17,3 prosenttia 4 328 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 14,6
prosenttia 3 023 miljoonaan euroon. Kotitalouksien rahastosäästäminen
lisääntyi 34,7 prosenttia 1 031 miljoonaan euroon ja kotitalouksien
talletukset 6,6 prosenttia 1 992 miljoonaan euroon.

Lisäksi Aktia myi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uusia
joukkovelkakirjalainoja yleisölle ja instituutioille 13,4 (25,5)
miljoonalla eurolla. Vuositasolla uusmyynti oli 104 miljoonaa euroa.

Aktia Asset Managementin hallinnoimat varat lisääntyivät 104,2
prosenttia 3 255 miljoonaan euroon. Useiden suurehkojen
toimeksiantojen lisäksi tiivistynyt yhteistyö Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritaksen kanssa vaikutti merkittävästi volyymin kasvuun. Aktia
Yksityispankin hallinnoimat varat kasvoivat 32,6 prosenttia 1 087
miljoonaan euroon.

Henkivakuutus

Koska Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktian tytäryhtiö tammikuussa
2007, tässä osavuosikatsauksessa henkivakuutuksen tulos ja vastaavat
taseen erät ovat mukana vain vuoden 2007 ensimmäiseltä
neljännekseltä.

Hankintahetken taseeseen liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi
tietyt Veritas Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista
Aktia-konsernia koskevista tiedoista.

Veritas Henkivakuutuksen maksutulo laski 5,7 prosenttia 26,6 (28,2)
miljoonaan euroon.
Yhteenlaskettu vastuuvelka (laskuperustekorkoon sidottu +
sijoitussidonnainen) nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18,5
miljoonaa euroa 822,4 miljoonaan euroon. Liikekustannussuhde huononi
112,7 prosentista (koko vuosi 2006) 117,5 prosenttiin.

Vakavaraisuusaste nousi 21,6 prosenttiin vastuuvelasta verrattuna
20,9 prosenttiin vuoden 2006 lopussa.

Maksamisen palvelut

Konttoritoiminnassa maksamisen osa-alueen suurin kehityskohde oli
siirtyminen perinteisistä pankkikorteista kansainvälisiin
maksukortteihin. Maksuaikakorttien määrä nousi 34,2 prosenttia yli
56 000:een. Myös muut valmistelut yhtenäisen euromaksualueen (SEPA)
varalta jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.

Internet-sopimusten ja Internet-maksujen määrä kasvoivat edelleen
osin yrityskäyttöön vuoden 2006 lopulla lanseeratun uuden
verkkopankin ansiosta.

E-laskupalvelut tekivät kaupallisen läpimurron vuoden alussa, ja
toiminnan odotetaan kasvavan edelleen.

Luotot

Asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana. Aktia-konsernin antolainaus
oli ensimmäisen neljänneksin lopussa 3 944 miljoonaa euroa, jossa oli
kasvua 598 miljoonaa euroa (+17,9 %). Suurin osa kasvusta tuli
kotitaloussektorilta, jonka luottokanta kasvoi 586 miljoonaa euroa
(+21,7 %) 3 288 miljoonaan euroon.

Asuntolainakanta lisääntyi 24,0 prosenttia 2 819 miljoonaan euroon,
josta 1 270 miljoonaa euroa oli hypoteekkilainoja.
Hypoteekkilainakannassa kasvua oli vuositasolla 439 miljoonaa euroa
(+52,8 %). On kuitenkin huomattava, että suurin osa
hypoteekkilainakannan kasvusta, 380 miljoonaa euroa, koostui
paikallisosuuspankkien ja muiden säästöpankkien välittämistä
lainoista.

Muiden pankkien välittämät hypoteekkilainat pois lukien
antolainauksen kasvu oli koko Aktia-konsernin osalta 6,7 prosenttia,
kotitaloussektorin osalta 7,9 prosenttia ja asuntolainojen osalta 7,5
prosenttia.

Antolainaus yrityksille kasvoi uuden yritysasiakasstrategian
mukaisesti 17,9 prosenttia 434 (368) miljoonaan euroon.

Luottoriskit ja -tappiot

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi vuosineljänneksen
aikana. Kotitalouksien osuus oli 83,4 (80,8) prosenttia ja
yritysrahoituksen osuus 11,0 (11,0) prosenttia. Koko luottokannasta
asuntolainoja oli 71,5 (68,0) prosenttia. Hypoteekkilainoja
välittävät muut säästöpankit ja paikallisosuuspankit vastaavat
käytännössä itse näiden lainojen luottoriskistä. Yritysrahoituksen
osuus luottokannasta ilman välitettyjä hypoteekkilainoja kasvoi 12,5
(11,3) prosenttia.

Lopulliset luottotappiot ja arvonalentumiset olivat edelleen vähäisiä
ja niitä vastasivat yhtä suuret aikaisempina vuosina kirjattujen
luottotappioiden palautukset, 0,3 miljoonaa euroa, minkä vuoksi
tulosvaikutus oli nolla. Vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen
poikkeuksellisen suurten palautusten vuoksi tulosvaikutus oli silloin
0,5 miljoonaa euroa.

Kohdistettujen arvonalennusten lisäksi Aktia-konsernilla on
toimialakohtaisia arvonalennuksia vuoden 2007 ensimmäisen
neljänneksen lopussa 11,5 miljoonaa euroa.

Aktia-konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset lainat
olivat 13,3 miljoonaa euroa. Niiden suhteellinen osuus koko
luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien
pysyi 0,3 (0,3) prosentissa.


Korkoriskit

Korkoriskit muodostuvat rakenteellisista riskeistä ja hintariskeistä.
Rakenteellinen korkoriski syntyy, kun saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuudet eroavat toisistaan. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti johdannaissopimusten avulla.

Korkovaihtelut vaikuttavat myös Aktia-konsernin likviditeettisalkun
markkina-arvoon (hintariski). Näiden myyntitarkoituksessa
pidettävien rahoitusvarojen markkina-arvo kirjataan omaan pääomaan
kuuluvaan käyvän arvon rahastoon vähennettynä laskennallisilla
veroilla. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käyvän arvon rahastoon
kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos oli -1,4 miljoonaa euroa.
Neljänneksen lopussa pankkikonsernin käyvän arvon rahasto oli
yhteensä -3,2 (1,8) miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit

Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten osalta
vakuutuksenottaja kantaa itse sijoitusriskin. Nämä sijoitukset
arvostetaan juoksevasti käypään arvoon, ja arvonvaihtelut kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan.

Loput vakuutusteknisen vastuuvelan katteena olevasta sijoitussalkusta
arvostetaan juoksevasti käypään arvoon käyvän arvon rahastoon. Vuoden
2007 ensimmäisen neljänneksen lopussa Aktia-konsernin
henkivakuutustoiminnan käyvän arvon rahasto oli tehtyjen
hankintaeliminointien jälkeen 5,4 miljoonaa euroa.

Kaikki riskit, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja
kiinteistöriskit ym. lasketaan yhteen VaR-mallin (Value at risk)
mukaisesti 97,5 prosentin todennäköisyydellä.

Vakavaraisuus

Pankkikonserni

Vakavaraisuus 31.3.2007 esitetään 15.2.2007 voimaan astuneiden Basel
2 -säännösten mukaisesti. Luottoriskien pääomavaadetta laskettaessa
sovelletaan standardimenetelmää ja toimintariskien osalta
perusmenetelmää. Pienen kaupankäyntivaraston vuoksi markkinariskeille
ei lasketa pääomavaadetta.

31.3.2007 omat varat olivat 454 miljoonaa euroa, josta 309 miljoonaa
euroa oli ensisijaisia omia varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin
sisältyy katsauskauden voitto vähennettynä yhtiökokouksessa
päätetyllä vuoden 2006 osingolla sekä viime vuoden osinkotasoa
vastaavalla laskennallisella osingolla katsauskaudelta. Omat varat
lisääntyivät yhteensä 54,3 miljoonaa euroa Veritas Henkivakuutuksen
oston yhteydessä suoritetun suunnatun emission ja helmikuussa 2007
järjestetyn kuponkiannin myötä.

Vakavaraisuus nousi 18,3 prosenttiin ensimmäisen vuosineljänneksen
lopussa verrattuna 13,8 prosenttiin vuodenvaihteessa ja 14,6
prosenttiin maaliskuun 2006 lopussa. Ensisijaisten omien varojen
suhde nousi 12,4 prosenttiin verrattuna 9,2 prosenttiin
vuodenvaihteessa ja 9,7 prosenttiin maaliskuussa 2006. Ennestään hyvä
vakavaraisuusaste vahvistui edelleen, kun Basel 2 -säännösten
perusteella asuntovakuutta vastaan myönnettyjen lainojen riskipaino
pieneni (vertailuluvut laskettu Basel 1:n mukaan).

Basel 2 tuo pääomavaateen myös toimintariskeille, jotka
perusmenetelmän mukaan laskettuina olivat maaliskuun 2007 lopussa
noin 20 miljoonaa euroa.

Kattava sisäinen riski- ja pääoma-arvio (ICAAP) on kehitteillä
hallituksen johdolla, ja se esitellään vuoden 2007
vuosikertomuksessa.

Henkivakuutuskonserni

Vakavaraisuusaste nousi 21,6 prosenttiin vastuuvelasta verrattuna
20,9 prosenttiin vuoden 2006 lopussa.

Finanssikonglomeraatti

Veritas Henkivakuutuksen oston myötä myös finanssikonglomeraatin
vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmää käyttäen. 31.3.2007
finanssikonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 157,8 prosenttia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna Aktia-konsernin henkilöstö oli
maaliskuun lopussa 918 (719), eli 199 resurssia enemmän kuin vuotta
aiemmin. Suurin muutos, 142 kokopäiväresurssia, aiheutui Veritas
Henkivakuutuksen ostosta. Kiinteistönvälityksen palveluksessa olevien
kokopäiväresurssien määrä nousi 39:llä. Kokopäiväresursseja oli
jakson aikana keskimäärin 916 (609).

Liiketoimintasegmentteihin perustuva organisaatiomuutos toteutettiin
2.4.2007. Tulosvastuullisiksi segmentinjohtajiksi nimitettiin
varatoimitusjohtaja Jarl Sved (konttoritoiminta), varatoimitusjohtaja
Robert Sergelius (pääomamarkkinat), varatoimitusjohtaja Stefan
Björkman (liikepankki, treasury ja infrastruktuuri) sekä johtaja Taru
Narvanmaa (henkivakuutus). Aktian konsernipalveluiden (talous,
riskienvalvonta, Aktia-konsernin lakiasiat ja hallinto)
segmentinjohtajana jatkaa johtaja Olav Uppgård. Yhdessä
Aktia-konsernin toimitusjohtaja Mikael Ingbergin kanssa
segmentinjohtajat muodostavat Aktia-konsernin johdon työvaliokunnan.
Työvaliokunta lisättynä johtaja Merja Hellbergillä ja johtaja Gösta
Råholmilla sekä henkilöstön edustaja Marit Leinosella muodostaa
Aktia-konsernin johtoryhmän.

Aktia Hypoteekkipankin tähänastisen toimitusjohtaja Timo Pietilän
jätettyä pankin siirtyäkseen muuhun toimeen ulkomailla, VTM Martti
Porkka nimitettiin Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n toimitusjohtajaksi
16.4.2007 alkaen.
OTK, MBA Jyrki Hämäläinen on nimitetty Liikepankin johtajaksi
4.6.2007 alkaen.

Luottoluokitus

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Moody's Investors Service nosti
Aktian luottoluokitusta 26.2.2007 lyhytaikaisen varainhankinnan
osalta P-2:sta parhaaseen P-1:een. Pitkäaikaisen varainhankinnan
luottoluokitusta nostettiin 10.4.2007 kahdella pykälällä A3:sta
A1:een. Taloudellisen vahvuuden C-arvio pysyi muuttumattomana.

Tytäryhtiönsä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta Aktia on laskenut
liikkeeseen pitkäaikaisia kiinteistövakuudellisia
joukkovelkakirjalainoja, jotka ovat saaneet Moody's Investors
Serviceltä korkean Aa2-luottoluokituksen.

Osakepääoma

21.12.2006 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin
enintään 1 764 903 osakkeen kuponkiannista ja Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritakselle suunnatusta enintään 3 000 000 osakkeen emissiosta
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen ostamiseksi. Osakeannit on
toteutettu. Tällä tavoin osakepääoma nousi 9,5 miljoonaa euroa ja
vapaan oman pääoman rahasto 44,8 miljoonaa euroa noin 0,5 miljoonaan
euroon transaktiokulujen jälkeen.

Yhtiökokous päätti myös antaa hallitukselle valtuutuksen laskea
liikkeeseen korkeintaan 1 000 000 uutta osaketta. Hallituksella on
oikeus käyttää valtuutusta vastikkeen maksamiseksi Fondex Oy:n
osakkeiden hankinnassa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
perustamiseksi Aktia-konsernin avainhenkilöille. Valtuutus on
voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä, ja se voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä myös peruuttaa.

Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 19 021 osaketta avainhenkilöiden
kannusteisiin, mikä tapahtui ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Maaliskuussa Aktia ilmoitti, että suunniteltua Fondexin ostoa ei
toteuteta, mutta Fondexin tytäryhtiö Rahastotorin kanssa on
allekirjoitettu Odinin rahastoja koskeva jakelusopimus.

Muut tapahtumat

Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29. maaliskuuta 2007
vahvisti emoyhtiön ja Aktia-konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle
ja tämän varamiehelle. Osinkona päätettiin jakaa 0,40 euroa
osakkeelta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset pankin
yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi ehdotuksen, jonka
mukaan hallintoneuvoston jäsenten enimmäismäärä nostetaan
kolmestakymmenestä kolmeenkymmeneenkuuteen.

Hallintoneuvoston jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi valittiin
uudelleen kauppatieteiden maisteri Sten Eklundh, diplomi-insinööri
Clas Nyberg, filosofian maisteri Gunvor Sarelin-Sjöblom, hallituksen
puheenjohtaja Carl Eric Stålberg, talouspäällikkö Maj-Britt
Vääriskoski, konttoripäällikkö Lars Wallin, kauppatieteiden maisteri
Bo Gustav Wilson ja fysioterapeutti Ann-Mari Åberg, joiden toimikausi
päättyi yhtiökokoukseen 2007.

Erovuorossa olleen Margareta Pietikäisen, jota ei yhtiöjärjestyksen
ikärajoituksen vuoksi voitu valita uudelleen, sekä samoin erovuorossa
olleen Torbjörn Jakaksen ja Carl-Johan Westbergin, joka vapautettiin
tehtävästä omasta pyynnöstään, sijaan hallintoneuvoston uusiksi
jäseniksi valittiin filosofian maisteri Agneta Eriksson ja
toimitusjohtaja Anders Nordman kolmen vuoden toimikaudeksi vuoden
2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka sekä odontologian
lisensiaatti Sture Söderholm kahden vuoden toimikaudeksi vuoden 2009
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti nostaa hallintoneuvoston jäsenten
lukumäärän kolmeenkymmeneenkolmeen. Uusiksi jäseniksi siitä alkaen,
kun yhtiöjärjestyksen muutos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
on rekisteröity ja astunut voimaan vuoden 2010 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi valittiin konsuli Peter
Heinström ja maanviljelijä Erik Karls.

Tapahtumia katsauskauden jälkeen

Hallintoneuvoston perustavassa kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri, kamarineuvos Henry
Wiklund valittiin uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi
vuodeksi 2007. Uudeksi hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi
valittiin kansanedustaja, maa- ja metsätaloustieteen maisteri
Christina Gestrin. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajina jatkavat
asianajaja Johan Bardy, maatalous- ja metsätieteen maisteri Henrik
Sundbäck, kauppatieteiden maisteri Kjell Sundström, agrologi,
valtiotieteen maisteri, eräneuvos Lorentz Uthardt ja kauppatieteiden
maisteri Bo-Gustav Wilson.

Aktian konserninjohdon jäsen, johtaja Sven Åström erosi Aktia
Säästöpankki Oyj:n palveluksesta 30.4.2007.
Maaliskuun puolivälissä Aktia ilmoitti suunnitelmistaan laajentaa
toimintansa Ouluun. Virallisesti konttori avataan syksyllä, mutta
tarkoituksena on ottaa vastaan uusia ja palvella nykyisiä asiakkaita
jo kuluvan kevään aikana. Konttori tarjoaa sekä yksityis- että
yritysasiakkaille kattavaa pankkipalvelua ja vakuutuspalveluja.

Näkymät

Veritas Henkivakuutuksen integrointi muuhun Aktia-konserniin tulee
aiheuttamaan kertaluonteisia kuluja, mutta kaupan odotetaan silti
johtavan Aktia-konsernin liikevoiton kasvuun. Toimenpiteet, joihin on
ryhdytty rakenteellisen korkoriskin vähentämiseksi, tulevat
mahdollisen yleisen korkotason nousun myötä heikentämään korkotulojen
kasvua. Operatiivisen liikevoiton odotetaan parantuvan vuonna 2007
vuoteen 2006 verrattuna.

Tulevaisuudennäkymien arviot perustuvat Aktian käsitykseen
rahoitusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä ja oletukseen Suomen
vähittäispankkialan voimakkaan kilpailun jatkumisesta sekä oletukseen
Aktian omista liiketoiminnan kustannuksista. Keskeisimmät oletukset
koskien pankin vuoden 2007 arvioita ovat, että yleinen korkotaso
nousee maltillisesti; asuntoluottojen kysyntä jatkuu hyvänä, mutta
antolainausmarginaalit ovat kapeat. Pääomamarkkinoiden myönteisen
kehityksen ja rahastosäästämisen volyymien kasvun odotetaan jatkuvan.
Aktian kustannusrakenteen odotetaan, yllä mainittujen
kertaluonteisten integrointikustannusten eliminoinnin jälkeen,
kasvavan maltillisesti.

Pankin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja pankin toiminnan
kustannustasoon. Yleinen korkotaso, rahoitusmarkkinoiden yleinen
kehitys, luottojen kysyntä, rahastosijoittamisen yleinen kannustavuus
ja Suomen vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin Aktia ei
voi vaikuttaa.

Aktia-konsernin tuloslaskelma


(milj. euroa)         Q1 2007 Q1 2006 Muutos, % Vuosi 2006
Korkokate             20,5  20,6   -0,6    84,4
Osinkotuotot                          1,2
Palkkiotuotot           13,7  11,5   19,6    48,1
Palkkiokulut           -2,0  -1,8   14,3    -8,0
Palkkiotuotot
netto               11,7   9,7   20,5    40,1
Vakuutusmaksutuotot        26,6        N/A
Sijoitustoiminnan nettotuotot   11,7        N/A
Vakuutustoiminnan tuotot     38,3        N/A
Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan nettotuotot   0,2   0,2   -5,9    1,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen nettotuotot    0,9   0,3   188,9    -0,5
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot       1,2   0,6   106,4    0,7
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot            0,1   0,7   -79,7    4,9
Liiketoiminnan
muut tuotot            0,7   0,5   29,4    6,3
Liiketoiminnan
tuotot yhteensä          72,4  32,1   125,8   137,5
Korvauskulut           -17,4        N/A
Vastuuvelan muutos        -18,6        N/A
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos        -36,0        N/A
Henkilöstökulut         -13,2  -10,0   32,3   -41,7
Muut hallintokulut        -8,2  -6,4   28,3   -26,9
Negatiivisen
liikearvon tuloutus        11,4        N/A
Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä    -0,9  -1,1   -21,0    -3,6
Liiketoiminnan muut kulut     -3,0  -2,7   10,6   -11,8
Liiketoiminnan
kulut yhteensä          -49,9  -20,3   146,0   -83,9
Tulos ennen
arvonalentumisia         22,5  11,8   89,9    53,6
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista saamisista   0,0   0,5   -98,1    1,6
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            -0,1   0,3  -130,7    0,7
Liikevoitto            22,4  12,6   77,9    55,9
Verot               -2,6  -3,3   -22,3   -13,4
Tilikauden voitto         19,8   9,3   112,9    42,5

Josta:
Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus     19,7   9,2   115,0    41,9
Vähemmistön osuus         0,1   0,1   -24,8    0,6
Yhteensä             19,8   9,3   112,1    42,5
Osakekohtainen
voitto, euroa           0,50  0,26         1,17

10

8

Aktia-konsernin tase(milj. euroa)     Liite 31.3.2007 31.3.2006 Muutos, % 31.12.2006
Varat
Käteiset varat         188,7   264,3   -28,6   307,9
Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävät rahoitusvarat     7,8    3,8   105,2    7,8
Saamistodistukset       1 251,8   825,8   51,6  1 187,8
Osakkeet ja osuudet       52,0   31,1   67,1    54,5
Myytävissä olevat
rahoitusvarat         1 303,8   856,9   52,2  1 242,4
Saamiset
luottolaitoksilta        123,5   195,9   -37,0    33,8
Saamiset yleisöltä
ja julkisyhteisöiltä     3 943,7  3 346,2   17,9  3 763,2
Lainat ja muut
saamiset           4 067,2  3 542,2   14,8  3 797,0
Eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset      47,8   33,5   43,0    47,8
Johdannaissopimukset
- suojauslaskenta         9,0    3,8   138,0    5,0
Vakuutustoiminnan
varat         2     942,1
Aineettomat
hyödykkeet            4,3    2,7   58,4    2,7
Aineelliset
hyödykkeet            41,9   92,8   -54,9    40,0
Sijoitukset
osakkuusyrityksiin        3,4    2,3   47,9    2,2
Siirtosaamiset ja
maksetut ennakot         47,3   34,4   37,5    35,6
Muut varat            1,1   60,0   -98,2    2,2
Muut varat
yhteensä             48,4   94,4   -48,7    37,8
Laskennalliset
verosaamiset           2,7    1,1   144,0    1,1
Varat yhteensä        6 667,0  4 897,6   36,0  5 491,7

Velat
Velat luottolaitoksille     761,0   673,8   12,9   796,2
Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille       2 569,0  2 368,7    8,5  2 544,2
Talletukset          3 330,0  3 042,5    9,5  3 340,4
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat          1 369,0  1 006,8   36,0  1 321,3
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla veloilla 202,6   175,7   15,4   193,8
Muut velat
luottolaitoksille        268,6   156,9   71,2    89,5
Muut velat yleisölle
ja julkisyhteisöille      128,8   46,5   176,7   124,5
Muut rahoitusvelat      1 969,0  1 385,9   42,1  1 729,0
Johdannaissopimukset
- suojauslaskenta        17,1    7,2   139,4    12,8
Vakuutustoiminnan velat  2   832,9
Pakolliset varaukset       0,6    1,6   -62,2    0,8
Siirtovelat ja
saadut ennakot          38,0   24,8   52,9    33,4
Muut velat   1        75,8   150,5   -49,7    82,3
Muut velat yhteensä       113,7   175,3   -35,1   115,7
Tuloverot             9,1    4,7   94,7    8,8
Laskennalliset verovelat     43,3   27,6   57,1    23,4
Verovelat            52,4   32,2   62,6    32,1
Velat yhteensä        6 315,7  4 644,7   36,0  5 230,9

Oma pääoma        3
Osakepääoma           80,1   70,6   13,5    70,6
Vararahasto            8,1    8,1    0,0    8,1
Ylikurssirahasto         1,9    1,9    0,0    1,9
Käyvän arvon rahasto       2,2    1,8   22,8    -1,7
Sidotut rahastot
yhteensä             92,3   82,4   12,1    78,9
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto         44,8
Edellisten
tilikausien voitto       172,2   155,0   11,1   155,0
Osingonjako                          -24,7
Tilikauden voitto        19,7    9,2   115,0    41,9
Vapaat rahastot         236,8   164,2   44,2   172,2
Osakkeenomistajien
osuus emoyhtiön
omasta pääomasta        329,1   246,6   33,5   251,1
Vähemmistön osuus
omasta pääomasta         22,2    6,4   245,6    9,7
Oma pääoma           351,2   253,0   38,8   260,8

Velat ja oma pääoma
yhteensä           6 667,0  4 897,6   36,1  5 491,7


Johdannaissopimukset

         Aktia-konserni      Aktia-konserni      Aktia-konserni
         31.3.2007         31.3.2006         31.12.2006
         Suojaustar        Suojaustar        Suojaustar
         Koituksessa        Koituksessa        Koituksessa
          tehdyt si    Käypä  tehdyt si    Käypä  tehdyt s     Käypä
         toumukset  Muut arvo  toumukset  Muut arvo  toumukset  Muut  arvo
Korkojohdannai        2                          2
set         7 002,3 763,3 -1,9  3 443,8   480,1 2,8   6 534,3   395,3 -4,0
 Korkotermiinit 1 400,0   50,0 -0,7  850,0    200,0 -2,0  1 265,0   65,0 -1,7
Koronvaihtosopi-
mukset      2 094,4   925,4 -0,5  438,4    4,7  6,6   1 976,4   757,4 -1,7
               1                          1
 Korko-optiot  3 507,9   787,9 -0,7  2 155,4   275,4 -1,9  3 292,9   572,9 -0,6
  Ostetut    2 006,9   761,0 5,6   1 089,4   126,0 4,3   1 856,9   696,0 5,6
               1
  Asetetut    1 501,0   026,9 -6,3  1 066,0   149,4 -6,2  1 436,0   876,9 -6,2
Valuuttajohdannaiset  106,6 0,0  0,0   22,5    0,0  0,0   35,8    0,0  -0,3
Valuuttatermiinit  106,6  0,0  0,0   22,5    0,0  0,0   35,8    0,0  -0,3
Osakejohdannai
set         102,3  102,3 0,0   83,9    83,9 0,0   102,5    102,5 0,0
Osakeoptiot     102,3  102,3 0,0   83,9    83,9 0,0   102,5    102,5 0,0
Ostetut       102,3  0,0  10,2  83,9    0,0  9,1   102,5    0,0  12,3
Asetetut       0,0   102,3 -10,2  0,0     83,9 -9,1  0,0     102,5 -12,3


Taseen ulkopuoliset sitoumukset

                Aktia-konserni
                31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Asiakkaan puolesta kolmannen
hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset            47,3   40,9   47,4
Muut kolmannen hyväksi
annetut sitoumukset       27,3   26,9   28,5
Asiakkaan hyväksi annetut
peruuttamattomat sitoumukset
Käyttämättömät
luottojärjestelyt        416,6   313,1   361,0
Muut peruuttamattomat
 sitoumukset          97,3   39,6   77,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 588,4   420,5   514,7


Antolainaus sektoreittain

              Aktia-konserni
              31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Kotitaloudet        3 288   2 702   3 125
Yritykset         434    368    394
Asuntoyhteisöt       177    226    197
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt          39    40    39
Julkisyhteisöt       7     11    8
Yhteensä          3 944   3 346   3 763


Riskisitoumukset

               Aktia-konserni
               31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Järjestämättömät saamiset  13,2   10,2   14,6
Nollakorkoiset luotot    0,1    0,2    0,1
Yhteensä           13,3   10,3   14,7

Järjestämättömät/luottokanta
sis. takausvastuut, %    0,3    0,3    0,4


Pankkikonsernin vakavaraisuus

                31.3.2007  31.3.2006  31.12.2006
Ensisijaiset omat varat    309     232     245
Toissijaiset omat varat    145     119     122
Omat varat           454     351     367

Luottoriski          2 239    2 400    2 655
Operatiivinen riski      245           -      -
Markkinariski               -      -      -
Riskipainotetut sitoumukset  2 484    2 400    2 655

Vakavaraisuusaste, %      18,3     14,6     13,8
Ensisijaisten omien
varojen suhde, %        12,4     9,7     9,2

Vakavaraisuus 31.3.2007 laadittu Basel 2
säännösten mukaisesti, kun taas
vertailuluvut
on laadittu Basel 1:n mukaisesti.


Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus

                   31.3.2007
Konglomeraatin pääoma         341
Toimialakohtaiset varat        160
Aineettomat hyödykkeet ja
toimialakohtaiset vähennykset     -97
Muut toimialakohtaiset
 ei-siirrettävät varat        -22
Konglomeraatin omat
 varat yhteensä            382
Omien varojen
vaatimukset, yhteensä         242
Konglomeraatin
vakavaraisuus             140

Vakavaraisuusaste, %         157,8

Finanssikonglomeraatin vakavaraisuus 31.3.2007 perustuu
 IFRS:ään ja se on laadittu FICO-sääntöjen mukaisesti.


Kehitys vuosineljänneksittäin

               Q1 2007 Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006 Q1 2006
Korkokate           20,5  21,7  21,2  20,8  20,6
Osinkotuotot         0,0   0,0   0,0   1,2   0,0
Palkkiotuotot netto      11,7  10,8  9,6   10,0  9,7
Vakuutustoiminnan
tuotot            38,3
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot     1,2   -0,4  -0,1  0,6   0,6
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot          0,1   0,3   4,1   -0,2  0,7
Liiketoiminnan
 muut tuotot         0,7   2,4   1,0   2,4   0,5
Liiketoiminnan
tuotot yhteensä        72,4  34,8  35,8  34,8  32,1
Korvauskulut ja
vastuuvelan muutos      -36,0
Henkilöstökulut        -13,2  -11,0  -9,5  -11,2  -10,0
Muut hallintokulut      -8,2  -8,2  -5,7  -6,6  -6,4
Negatiivisen liikearvon
tuloutus           11,4
Poistot            -0,9  -0,7  -0,9  -0,9  -1,1
Liiketoiminnan
muut kulut          -3,0  -3,4  -2,1  -3,5  -2,7
Liiketoiminnan
kulut yhteensä        -49,9  -23,3  -18,2  -22,2  -20,3
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
saamisista          0,0   -0,2  1,5   -0,1  0,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta          -0,1  0,0   -0,1  0,5   0,3
Liikevoitto          22,4  11,3  19,0  13,0  12,6


Tunnusluvut neljännesvuosittain

                  Q1  Q4  Q3  Q2  Q1
                  2007 2006 2006 2006 2006
Tulos/osake, euroa         0,50 1,17 0,93 0,54 0,26
Oma pääoma/osake, euroa      8,21 7,11 7,31 6,81 6,99
Oman pääoman
 tuotto (ROE), %          26,0 16,6 17,4 15,6 14,8
Kulu/tuotto-suhde
(pankkikonserni)          0,65 0,61 0,59 0,63 0,63
Henkivakuutuskonsernin
 liikekustannussuhde        117,5 -   -   -   -
Rahastopääoma, milj. euroa     1 759 1 420 1 148 1 113 1 136
Ottolainaus yleisöltä,
milj. euroa            2 569 2 544 2 442 2 410 2 369
Antolainaus yleisölle,
milj. euroa            3 944 3 763 3 614 3 475 3 346
Riskipainotetut
 sitoumukset            2 484 2 655 2 537 2 471 2 400

Vakavaraisuusaste,
% (pankkikonserni)         18,3 13,8 15,1 14,6 14,6
Ensisijaisten omien
 varojen suhde, % (pankkikonserni) 12,4 9,2  10,0 9,8  9,7
Vakavaraisuusaste,
% (henkivakuutuskonserni)     21,6 -   -   -   -
Vakavaraisuusaste,
 % (finanssikonglomeraatti)    157,8 -   -   -   -

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käypään
 arvoon              930,7 -   -   -   -
- vakuutustekninen
vastuuvelka            641,8 -   -   -   -
- sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka      180,6 -   -   -   -

Osakkeiden lukumäärä
 keskimäärin, milj. kpl 1)     39,8 35,8 35,8 35,8 35,8
Osakkeiden lukumäärä
 jakson lopussa, milj. kpl     40,1 35,3 35,3 35,3 35,3
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
 keskimäärin            916  741  715  716  699

1) Osakkeiden emissiotarkistettu
lukumäärä keskimäärin


Segmenttiraportointi


Aktian toiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen:
konttoritoiminta, pääomamarkkinat, liikepankki & treasury ja
henkivakuutus. Kullakin liiketoiminta-alueella on oma
tulosvastuullinen johtaja. Tämä vastuualuejako täyttää myös IFRS 8:n
operatiivisia segmenttejä koskevat uudet kriteerit.

Liiketoiminta-alueet

Konttoritoimintaan kuuluvat Aktia Säästöpankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt.

Pääomamarkkinoihin sisältyvät Aktia Säästöpankki Oyj:n Helsingin
yksityispankki sekä tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Asset
Management Oy Ab.

Liikepankki & Treasury sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n liikepankin
ja treasuryn sekä tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n lukuun
ottamatta Aktian omia Aktia Hypoteekkipankin kautta välitettyjä
lainoja.

Henkivakuutukseen kuuluu vasta hankittu Henkivakuutusosakeyhtiö
Veritas -konserni.
Muut ja eliminoinnit sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n
kiinteistötoiminnan ja tietyt hallinnolliset toiminnot, joita ei ole
allokoitu liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös Vasp-Invest Oy.

Allokointiperiaatteet

Segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorot ja uuden hinnoittelun epätahtisuuden
aiheuttama korkoriski siirretään Aktia-konsernin sisäisen
hinnoittelun mukaisesti Treasuryyn. Treasury vastaa johdon
valtuuttamana Aktia-konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti.

Aktia Säästöpankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja
liiketoiminta-alueille. Tuloslaskelman ja taseen erät, joita ei
allokoida liiketoiminta-alueille, käsitellään segmentissä Muut ja
eliminoinnit.

Aktia-konsernin sisäiset transaktiot juridisten yksiköiden välillä
eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos
yksiköt kuuluvat samaan liiketoiminta-alueeseen. Aktia-konsernin
sisäiset eri segmentteihin kuuluvien juridisten yksiköiden väliset
transaktiot kuuluvat segmenttiin Muut ja eliminoinnit. Osuus
osakkuusyritysten tuloksesta, hankintaeliminoinnit, vähemmistön osuus
ja muut konsernijärjestelyt sisältyvät segmenttiin Muut ja
eliminoinnit


                            Liikepankki         Muut ja    Aktia-
Tuloslaskelma     Konttoritoiminta Pääomamarkkinat & Treasury Henkivakuutus eliminointi  konserni
(milj. euroa)        Q1   Q1   Q1   Q1  Q1  Q1   Q1   Q1  Q1  Q1    Q1  Q1
             2007  2006  2007  2006 2007 2006  2007  2006 2007 2006   2007 2006
Korkokate         15,1  15,9   0,4   0,3  4,3  4,4         0,8  0,0   20,5 20,6
Osinkotuotot                0,0   0,0               0,0  0,0   0,0  0,0
Palkkiotuotot
 netto           7,5   5,9   3,1   2,6 -0,5 -0,1         1,6  1,4   11,7  9,7
Vakuutustoiminnan
 tuotot                               43,7     -5,4      38,3
Rahoitusvarojen
 ja -velkojen
nettotuotot                0,3   0,3 -0,4  0,2         1,2  0,0   1,2  0,6
Sijoituskiinteistöjen
 nettotuotot        0,0   0,0                       0,1  0,7   0,1  0,7
Liiketoiminnan
 muut tuotot        0,5   0,8   0,0   0,0  0,3  0,2        -0,1 -0,6   0,7  0,5
Liiketoiminnan
 tuotot yhteensä     23,1  22,6   3,8   3,2  3,7  4,8  43,7     -1,8  1,6   72,4 32,1
Korvauskulut
 ja vastuuvelan
muutos                               -36,1            -36,0
Henkilöstökulut      -6,4  -5,5  -1,1  -1,0 -0,9 -0,9  -1,7     -3,2 -2,6  -13,2 -10,0
Muut hallintokulut    -9,3  -8,1  -0,8  -0,7 -1,3 -1,3  -1,3     4,5  3,6   -8,2 -6,4
Negatiivisen
 liikearvon tuloutus                               11,4      11,4
Poistot          -0,3  -0,5  -0,1  -0,1 -0,1 -0,1  -0,2     -0,2 -0,5   -0,9 -1,1
Liiketoiminnan
muut kulut        -1,2  -1,2  -0,1  -0,1 -0,2 -0,2        -1,5 -1,2   -3,0 -2,7
Liiketoiminnan
 kulut yhteensä     -17,2  -15,3  -2,0  -1,9 -2,4 -2,4 -39,2     11,0 -0,7  -49,9 -20,3
Arvonalentumistappiot
 luotoista ja muista
saamisista         0,0   0,3          0,0  0,2                0,0  0,5
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                              -0,1     0,0  0,3   -0,1  0,3
Liikevoitto        6,0   7,5   1,7   1,3  1,2  2,6  4,4     9,2  1,2   22,4 12,6

Tase                          Liikepankki         Muut ja
           Konttoritoiminta Pääomamarkkinat & Treasury Henkivakuutus eliminointi Aktia-konserni
(milj. euroa)        Q1   Q1   Q1   Q1  Q1  Q1   Q1   Q1  Q1  Q1    Q1  Q1
             2007  2006  2007  2006 2007 2006  2007  2006 2007 2006   2007 2006
Varat
Käteiset
 varat           7,7   7,9   0,1   0,1 180,9 256,1            0,2  188,7 264,3
Myytävissä olevat                     1
rahoitusvarat       0,6   0,5  11,8   9,5 243,1 820,1        48,3 26,8 1 303,8 856,9
Lainat ja muut                                              3
 saamiset       3 086,8 2 858,0  17,6  22,1 971,5 693,7        -8,7 -31,6 4 067,2 542,2
Vakuutusteknisen ja
sijoitussidonnaisen
 vastuuvelan katteena
 olevat sijoitukset                         903,1     27,5     930,7
Muut varat        15,5  10,6   4,3   3,0 147,9 121,3  14,1     -5,1 99,5  176,7 234,4
Varat yhteensä                       2   1                    4
            3 110,5 2 876,9  33,8  34,6 543,5 891,2 917,3     62,0 95,0 6 667,0 897,7

Velat
Talletukset                                                3
            2 243,4 2 091,3  133,6  80,7 959,0 881,6        -6,1 -11,1 3 330,0 042,5
Liikkeeseen lasketut                    1   1                    1
 velkakirjat                      369,1 006,8        -0,1    1 369,0 006,8
Vakuutustekninen
 vastuuvelka                            802,5     19,9     822,4
Muut velat        26,4  22,4   6,7   6,3 668,2 540,9  28,6     64,4 25,7  794,3 595,4
Velat yhteensä                       2   2                    4
            2 269,8 2 113,6  140,4  87,0 996,3 429,4 831,1     78,1 14,6 6 315,7 644,7


Konttoritoiminta

Konttoritoiminnan liikevoitto laski 1,5 miljoonaa euroa 6 miljoonaan
euroon. Liiketoiminnan tuotot nousivat 2,2 prosenttia 23,1 miljoonaan
euroon nettomääräisten palkkiotuottojen 27,1 prosentin kasvun
ansiosta. Nousuun ovat vaikuttaneet hiljattain käynnistetyn
kiinteistönvälitystoiminnan hyvä kehitys ja pitkäaikaissäästämisen
tuotteiden myynti. Antolainauksen korkomarginaalin jatkuva lasku on
kuitenkin samalla pienentänyt korkokatetta 5 prosenttia volyymin
kasvusta huolimatta. Liiketoiminnan kulut ovat lisääntyneet 12,4
prosenttia 17,2 miljoonaan euroon johtuen kiinteistönvälitykseen
tehdyistä investoinneista ja konttoriverkoston laajuuden ja
resurssien lisäämisestä sekä uuden bonuskonseptin lanseerauksesta.

* Kiinteistönvälitystoiminta on päässyt hyvään alkuun, ja toiminnan
 tulokset ylittivät odotukset.
* Maksuvälineiden kehitykseen tehdyt panostukset ovat vastanneet
 asiakkaiden odotuksia, ja maksuaikakorttien määrä on noussut 34,2
 prosenttia viime vuodesta.
* Säästäminen on kehittynyt suotuisasti, 10,2 prosentin lisäys viime
 vuodesta.
* Vuoden alussa asuntolainakanta on jälleen kasvanut samaa vauhtia
 kokonaismarkkinoiden kanssa.
* Pankki on korvannut aikaisemman kanta-asiakaskonseptinsa uudella,
 monipuolisella AktiaBonus-palkitsemisjärjestelmällä.
* Kortti- ja maksupalvelujen hinnoittelun uudistuksen seurauksena
 alentuneet hinnat koskevat merkittävää osaa asiakkaista

Pääomamarkkinat

Aktian pääomamarkkinayksiköt ovat Aktia Asset Management, Aktia
Rahastoyhtiö sekä Aktia Yksityispankki Helsinki. Yksiköiden
myönteinen kehitystrendi jatkui ensimmäisen neljänneksen aikana.
Nettotuotot, eli tuotot muille Aktian konserniyksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, kasvoivat
ensimmäisellä neljänneksellä 17 prosenttia 3,8 miljoonaan euroon
verrattuna vuoteen 2006. Liikevoitto nousi 31 prosenttia 1,7
miljoonaan euroon. Toiminnan volyymi kasvoi merkittävästi lähinnä
hyvän nettomyynnin ja suotuisan toimintaympäristön ansiosta.

* Aktia-konsernin hallinnoimien ja välittämien rahastojen volyymi oli
 1 759 miljoonaa euroa. Lisäystä vastaavasta ajankohdasta vuonna
 2006 oli 55 prosenttia. Aktian markkinaosuus oli maaliskuun 2007
 lopussa 2,72 prosenttia. Aktian konttorit vastasivat noin 40
 prosentista koko rahastovolyymistä vuosineljänneksen lopussa.
* Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerattiin kaksi uutta rahastoa,
 Aktia Bond Allocation ja Aktia Emerging Market Bond+. Helmikuussa
 Aktia Rahastoyhtiö ilmoitti tuovansa markkinoille Suomen
 ensimmäisen asunto-osakkeisiin sijoittavan erikoissijoitusrahaston.
 Maaliskuussa allekirjoitettiin Odinin rahastoja koskeva
 jakelusopimus Rahastotorin kanssa. Sopimus täydentää Aktian jo
 ennestään erittäin houkuttelevaa rahastotuotetarjontaa.
* Aktia Asset Management hallinnoi Aktia Rahastoyhtiön omia
 rahastoja. Aktia Asset Managementin hallinnoima pääoma kasvoi
 voimakkaasti vuoden alussa. Neljänneksen lopussa Aktia Asset
 Managementin hallinnoimat varat olivat 3 255 miljoonaa euroa.
 Verrattuna edellisvuoteen lisäystä oli 104 prosenttia. Kasvu
 perustuu joukkoon suuria toimeksiantoja ja uusien korkorahastojen
 menestyksekkääseen myyntiin.
* Myös yksityispankkitoiminta kehittyi suotuisasti hallinnoitavien
 varojen lisääntyessä 33 prosentilla. Asiakasvarat olivat 1 087
 miljoonaa euroa.

Liikepankki & Treasury

Liikepankki

Kasvun turvaamiseksi Keskuspankkiyksikön sekä Helsingin ja Espoon
yrityskonttoreiden resurssit yhdistettiin Liikepankiksi. Liikepankki
on erikoistunut neljään asiakassegmenttiin: Rakennus ja Kiinteistö,
Omistusrakenne, Cash & Trade sekä Pankki ja Rahoitus.
Asiakassegmenttien tukena on Maksukeskus. Maksukeskukseen kuuluva
Paikallinen yritystuki -yksikkö toimii pankin muun konttoritoiminnan
tukena.

* Liikepankin organisaatiota on vahvistettu, ja se muuttaa yhteisiin
 tiloihin Helsingin Ruoholahteen kesäkuussa.
* Palvelutarjonnan täydentäminen rahoitusyhtiö- ja
 vakuutuspalveluilla on aloitettu.
* Riskienhallintarutiineja ja luottosäädöksiä on muokattu paremmin
 vastaamaan yritysasiakkaiden tarpeita.
* Muutoshankkeista huolimatta Aktian onnistui vahvistaa
 markkina-asemaansa.

Treasury

Lyhyiden korkojen nousu on ollut pitempiä maturiteetteja jyrkempää,
mikä on vaikuttanut negatiivisesti korkokatteeseen vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana. Vaikutukset näkyvät toisaalta suojaavien
johdannaisten arvoissa, toisaalta likviditeettisalkun
rahoituskustannusten tuottoa nopeampana kasvuna, mikä on huonontanut
salkun korkokatetta merkittävästi. Kasvaneet korkotuotot kompensoivat
osittain näiden kahden negatiivisen tekijän vaikutusta. Korkokate on
huomattavasti huonompi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.
Lisäksi neljännestä rasittavat 0,6 miljoonan euron nettomääräiset
realisointitappiot, kun huonommin tuottavia arvopapereita on myyty
paremmin tuottavien tieltä. Palkkiotuotot ovat viimevuotisia
alhaisemmat asiakasmarginaaleihin kohdistuvien paineiden ja
asiakasmäärän vähentymisen vuoksi.

Treasuryn osaamista hyödynnetään seuraavilla kasvavilla aloilla:
* taseensuojauspalvelu paikallispankeille
* korkokattotuotteet Aktian konttoreille ja Hypoteekkipankille
* räätälöidyt tuotteet Liikepankille.

Aktia Hypoteekkipankki Oyj

Hypoteekkipankki toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
paikallispankeille suunnatun osake-emission. Tällä turvataan vuoden
2007 lopun vakavaraisuusaste. Tämä tehtiin osakassopimuksen
mukaisesti, eikä Aktian osuus äänimäärästä muuttunut.

* Suurin osa luottokannan kasvusta syntyi muiden säästöpankkien ja
 paikallisosuuspankkien välittämistä lainoista.
* Hypoteekkipankki toi markkinoille korkokattolainan ja
 asunto-osakeyhtiöille suunnatun lainan.

Henkivakuutus

Koska Veritas Henkivakuutuksesta tuli Aktian tytäryhtiö tammikuussa
2007, tässä osavuosikatsauksessa henkivakuutuksen tulos ja vastaavat
taseen erät ovat mukana vain vuoden 2007 ensimmäiseltä
neljännekseltä.

Hankintahetken taseeseen liittyvien eliminointivaikutusten vuoksi
tietyt Veritas Henkivakuutusta koskevat luvut poikkeavat vastaavista
Aktia-konsernia koskevista tiedoista. Tässä osiossa esitetään myös
Veritas Henkivakuutuksen vertailuluvut.

* Maksutulo oli 5,7 prosenttia edellisvuotista alhaisempi, 26,6
 miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa). Asiakkaiden kiinnostus
 sijoitussidonnaisia säästö- ja eläkevakuutuksia kohtaan kasvoi
 edelleen, kun taas laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten
 myynti väheni huomattavasti.
* Veritaksen henkivakuutuksia myydään Veritaksen myyntikonttoreissa
 20 paikkakunnalla sekä Aktian, paikallisosuuspankkien ja
 Ålandsbankenin konttoreissa. Säästöpankeista vain muutamat ovat
 jatkaneet Veritaksen henkivakuutusten myyntiä.
* Konttoriverkoston uudelleenjärjestely on käynnissä, ja sen
 tarkoituksena on yhdistää konttorit kaikilla paikkakunnilla, joilla
 on sekä Aktian että Veritas Henkivakuutuksen konttori.
* Yhtiön vakuutustekninen vastuuvelka oli 802,5 miljoonaa euroa
 (789,6 milj. euroa 31.12.2006). Tästä sijoitussidonnaisten
 vakuutusten vastuuvelka oli 180,6 miljoonaa euroa (166,9 milj.
 euroa 31.12.2006).
* Yhtiön sijoitussalkusta, joka käypään arvoon arvostettuna oli 762,3
 miljoonaa euroa, 53,1 prosenttia koostui joukkovelkakirjalainoista
 ja muista korollisista instrumenteista, 27,1 prosenttia osakkeista
 ja 19,8 prosenttia kiinteistöistä. Yhtiön sijoitusten tuotto
 käyvin arvoin laskettuna oli 1,9 prosenttia ensimmäisellä
 vuosineljänneksellä, mikä merkitsee 7,6 prosentin tuottoa
 vuositasolla.
* Veritas Henkivakuutuksen vakavaraisuus vahvistui entisestään
 ensimmäisellä neljänneksellä. Vakavaraisuuspääoma oli 21,6
 prosenttia vastuuvelasta (20,9 % 31.12.2006).
Muut ja eliminoinnit

Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen tulosta rasitti 5,4 miljoonan
euron tuloutettujen myyntivoittojen eliminointi
henkivakuutussegmentissä. Voitot olivat syntyneet myyntihinnan ja
sijoitusten käyvän arvon välisestä erosta Veritas Henkivakuutuksen
hankintalaskelman mukaisesti 1.1.2007. Tulos on hyvitetty alustavasti
lasketun Veritas Henkivakuutusyhtiön hankinnan yhteydessä syntyneen
11,4 miljoonan euron negatiivisen liikearvon tuloutuksella.

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset

EU-komissio antoi vuonna 2001 direktiivin, jonka mukaan kaikkien EU:n
pörssinoteerattujen yhtiöiden tulee viimeistään 1.1.2005 alkaen
raportoida kansainvälisten IAS/IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaan.
Velkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana Aktia siirtyi
IFRS-raportointiin 1.1.2007. Tämä vuoden 2007 ensimmäisen
neljänneksen osavuosikatsaus vertailutietoineen on tehty EU:n
hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti.

IFRS:n käyttöönotto ei merkitse Aktia-konsernin osalta aineellisia
muutoksia konsernin avaavaan taseeseen 1.1.2006. Suuri osa
Aktia-konsernin rahoitusvaroista ja veloista on jo FAS-järjestelmässä
kirjattu IAS 39:n mukaan. Aktia ottaa käyttöön EU:n hyväksymän IAS
39:n ja soveltaa "carve out" -mallia vaadittaessa maksettaviin
talletuksiin.

Suurimmat tilinpäätösperiaatteiden muutokset Aktia-konsernin osalta
liittyvät suojaavien johdannaissopimusten arvostukseen käypään
arvoon. Suojauslaskennan periaatteen mukaan suojattu erä arvostetaan
myös käypään arvoon. Suojaamattomat erät arvostetaan hankinta-arvoon.
Muutoksella ei ole aineellista vaikutusta Aktia-konsernin tulokseen
tai omiin varoihin.

Suurin korkotuottoja koskeva muutos IFRS:n ja FAS:n välillä on se,
että korkotuotot kirjataan saamisten arvonalennuksella alennettuun
kirjanpitoarvoon. FAS:n mukaan korkotuottoja ei kirjattu
järjestämättömiin saataviin. IAS 39:n mukaan korkotuotot kirjataan
alkuperäisen efektiivisen koron mukaan kaikkien saatavien
arvonalennuksella alennettuun kirjanpitoarvoon. Tämä merkitsee myös
sitä, että koko saatavan todellinen arvo mukaan lukien kirjatut
korkotuotot on harkinnan kohteena.

IFRS:n arvonalentumisille ja varauksille asettamat vaatimukset ovat
ankarammat kuin aiemmat tilinpäätösperiaatteet. Aktia-konserni on
tämän vuoksi palauttanut osan toimialakohtaisesta
luottotappiovarauksesta, joka ei vastannut IFRS-vaatimuksia.

IAS 39:n mukaan kaikkien kiinteistöjen arvonalentamistarve on
testattu. Aiemmin salkkuna arvostetut kiinteistöt on IFRS:ään
siirtymisen yhteydessä otettu yksilölliseen harkintaan. Jos tietyn
kiinteistön kirjanpitoarvo on ylittänyt käyvän arvon, on tehty
arvonalennus.

Sijoituskiinteistöt on Aktia-konsernissa päätetty kirjata
hankinta-arvoon IAS 40 -säännösten mukaisesti. Aktia soveltaa IFRS 1
-standardin mahdollisuutta helpotuksiin ennen IFRS:ään siirtymistä
tehtyjen yritysostojen osalta. Aktia ei ole arvioinut uudelleen
aiemmin tehtyjä yritysostoja IFRS 3:n mukaisesti.

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset taseeseen 1.1.2006

Liite 1 Lainat ja muut saamiset

FAS-tilinpäätösperiaatteiden mukaan järjestämättömille saataville ei
lasketa korkoa. IFRS:n mukaan kaikille saataville, joiden arvoa ei
ole alennettu, lasketaan korko. Antolainauksessa yleisölle ja
julkisyhteisöille 0,1 miljoonaa euroa järjestämättömien saatavien
korkoja on kirjattu IFRS:n mukaisesti.

FAS:n mukaisesti Aktia-konsernilla on 13,7 miljoonan euron
toimialakohtainen luottotappiovaraus. IFRS:ään siirryttäessä
varaukseen kohdistuvat vaatimukset ovat tiukentuneet, minkä vuoksi
2,2 miljoonan euron purku on kirjattu IRFS:ään siirtymisen yhteyteen
1.1.2006.

Liite 2 Johdannaissopimukset - suojauslaskenta

Johdannaisten lisääntyminen suojauslaskennassa liittyy lähinnä
siihen, että ne arvostetaan käypään arvoon; vaikutus 1.1.2006 on 2,1
miljoonaa euroa.

Liite 3 Aineelliset hyödykkeet

IAS 36:n mukaan kaikkien kiinteistöjen arvonalentamistarve on
testattu. Kaikki kiinteistöt ovat olleet yksilöllisen harkinnan
kohteina, ja kirjanpitoarvon alittaessa käyvän arvon niille on tehty
arvonalennus. Arvonalennusten yhteismäärä on 2,3 miljoonaa euroa
1.1.2006.

Liite 4 Verosaamiset

Laskennalliset verosaamiset ovat lisääntyneet 0,6 miljoonaa euroa.
Tämä johtuu aineellisten hyödykkeiden arvonalennuksesta IAS 36:n
mukaisesti.

Liite 5 Talletukset

Talletuksiin yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sisältyy vaadittaessa
maksettavien talletusten arvostus käypään arvoon "carve out" -mallin
mukaan; vaikutus 1.1.2006 on 1,5 miljoonaa euroa.

Liite 6 Johdannaissopimukset - suojauslaskenta

Johdannaisten lisääntyminen suojauslaskennassa liittyy lähinnä
siihen, että ne arvostetaan käypään arvoon vaikutus 1.1.2006 on 0,5
miljoonaa euroa.

Liite 7 Verovelat

Laskennallisten verovelkojen 0,6 miljoonan euron lisäys johtuu
tase-erien arvostuksesta käypään arvoon, toimialakohtaisen
luottotappiovarauksen osittaisesta purkamisesta ja järjestämättömien
saatavien korkotuotoista.

Liite 8 Käyvän arvon rahastot

Käyvän arvon rahastoihin on kirjattu kassavirtaa suojaavien
johdannaisten käyvän arvon muutos. Muutos on hyvin pieni ja
pyöristetään 0,0 miljoonaan euroon.
Liite 9 IFRS:ään siirtymisen vaikutus voittovaroihin

IFRS:ään siirtymisen vaikutus voittovaroihin 1.1.2006 oli +0,2
miljoonaa euroa. Vaikutus johtuu IFRS-standardeista IAS39 ja IAS36.

Liite 10 Vähemmistön osuus omasta pääomasta

Vähemmistön osuuden omasta pääomasta vähentyminen IFRS:ään
siirryttäessä 1.1.2006 oli 0,1 miljoonaa euroa.

IFRS:ään siirtymisen vaikutus tuloslaskelmaan 1.1.-31.12.2006

Liite 11 Korkokate

Korkokatteessa 0,1 miljoonan euron korkotuotot järjestämättömistä
saatavista on palautettu IFRS:n mukaisesti.

Liite 12 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin on kirjattu
kassavirtaa suojaavien johdannaisten käypään arvoon arvostuksen
tehoton osuus. Vuonna 2006 vaikutus oli -0,1 miljoonaa euroa.

Liite 13 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot

Sijoituskiinteistöjen nettotuottoihin on kirjattu IAS36:n mukaan
tehdyn arvonalennuksen negatiivinen poisto. Vaikutus on hyvin pieni
ja pyöristetään 0,0 miljoonaan euroon.

Liite 14 Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy paikallispankeille
välitettyjen johdannaissopimusten tuotot. Ne on IFRS:ssä jaksotettu
johdannaisten maturiteetin mukaan. Vuonna 2006 vaikutus oli -0,5
miljoonaa euroa.

Liite 15 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Poistoihin aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä on kirjattu
IAS36:n mukaan tehdyn arvonalennuksen negatiivinen poisto. Vaikutus
on hyvin pieni ja pyöristetään 0,0 miljoonaan euroon.

Liite 16 Verot

IFRS-muutokset ovat vaikuttaneet laskennallisiin verosaamisiin ja
laskennallisiin verovelkoihin. Laskennallisten verojen muutoksilla on
0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Tase

                 1.1.2006     31.12.2006
               Lii    IFRS-       IFRS-
(milj. euroa)         te FAS  korj. IFRS FAS  korj. IFRS
Varat
Käteiset varat          283,7    283,7 307,9    307,9
Kaupankäyntitarkoituksessa
 pidettävät rahoitusvarat     6,9     6,9  7,8     7,8
                          1      1
Saamistodistukset         740,7    740,7 187,8    187,8
Osakkeet ja osuudet        29,3    29,3 54,5    54,5
Myytävissä olevat                  1      1
rahoitusvarat           770,0 0,0  770,0 242,4 0,0  242,4
Saamiset
 luottolaitoksilta        23,7    23,7 33,8    33,8
Saamiset yleisöltä        3      3   3      3
 ja julkisyhteisöiltä     1  249,5 2,3  251,8 760,8 2,4  763,2
                 3      3   3      3
Lainat ja muut saamiset    1  273,2 2,3  275,5 794,6 2,4  797,0
Eräpäivään asti
 pidettävät sijoitukset      33,5    33,5 47,8    47,8
Johdannaissopimukset
 - suojauslaskenta      2  4,0  2,1  6,1  4,9  0,1  5,0
Aineettomat hyödykkeet      2,7     2,7  2,7     2,7
Aineelliset hyödykkeet    3  95,6 -2,3 93,3 42,2 -2,2 40,0
Sijoitukset
osakkuusyrityksiin        2,7     2,7  2,2     2,2
Siirtosaamiset ja
 maksetut ennakot         27,0    27,0 35,6    35,6
Muut varat            54,2    54,2 2,2     2,2
Muut varat
 yhteensä             81,2 0,0  81,2 37,8 0,0  37,8
Laskennalliset
 verosaamiset         4  0,0  0,6  0,6  0,1  1,0  1,1
                 4      4   5      5
Varat yhteensä        4  553,5 2,8  556,2 490,4 1,3  491,7

Velat
Velat luottolaitoksille      746,0    746,0 796,2    796,2
Velat yleisölle ja        2      2   2      2
 julkisyhteisöille      5  308,6 1,5  310,0 552,8 -8,6 544,2
                 3      3   3      3
Talletukset          5  054,5 1,5  056,0 349,0 -8,6 340,4
Liikkeeseen                     1      1
lasketut velkakirjat       786,3    786,3 321,3    321,3
Velat, joilla on
 huonompi etuoikeus kuin
muilla veloilla          163,3    163,3 193,8    193,8
Muut velat
luottolaitoksille         105,0    105,0 89,5    89,5
Muut velat yleisölle
 ja julkisyhteisöille       30,2    30,2 124,5    124,5
                 1      1   1      1
Muut rahoitusvelat        084,8 0,0  084,8 729,0 0,0  729,0
Johdannaissopimukset
- suojauslaskenta       6  4,0  0,5  4,5  3,0  9,9  12,8
Pakolliset varaukset       1,8     1,8  0,8     0,8
Siirtovelat ja
 saadut ennakot          20,8    20,8 32,9 0,5  33,4
Muut velat            106,9    106,9 82,3    82,3
Muut velat
 yhteensä             127,6 0,0  127,6 115,2 0,5  115,7
Tuloverovelat           3,5     3,5  8,8     8,8
Laskennalliset
verovelat           7  27,7 0,6  28,4 22,7 0,6  23,4
Verovelat           7  31,3 0,6  31,9 31,5 0,6  32,1
                 4      4   5      5
Velat yhteensä          304,0 2,6  306,6 228,5 2,4  230,9

Oma pääoma
Osakepääoma            70,6    70,6 70,6    70,6
Vararahasto            8,1     8,1  8,1     8,1
Ylikurssirahasto         1,9     1,9  1,9     1,9
Käyvän arvon
 rahasto           8  7,7  0,0  7,8  -0,9 -0,8 -1,7
Sidottu oma pääoma
 yhteensä             88,3 0,0  88,3 79,7 -0,8 78,9
Edellisten tilikausien
 voitto              126,6    126,6 154,8 0,2  155,0
IFRS:ään siirtymisen
 vaikutus           9     0,2  0,2        0,0
Osingonjako            -8,8    -8,8 -24,7    -24,7
Tilikauden voitto         37,0    37,0 42,3 -0,4 41,9
Vapaat rahastot          154,8 0,2  155,0 172,4 -0,2 172,2
Osakkeenomistajien
 osuus omasta pääomasta      243,1 0,2  243,4 252,1 -1,0 251,1
Vähemmistön osuus
omasta pääomasta       10 6,3  -0,1 6,2  9,8  -0,1 9,7
Oma pääoma            249,5 0,1  249,6 261,9 -1,1 260,8

                 4      4   5      5
Velat ja oma pääoma yhteensä   553,5 2,8  556,2 490,4 1,3  491,7

Tuloslaskelma


                              1.1.2006 - 31.12.2006
(milj. euroa)                    Liite FAS  IFRS-korj. IFRS
Korkokate                      11  84,2 0,1    84,4
Osinkotuotot                        1,2       1,2
Palkkiotuotot                       48,1       48,1
Palkkiokulut                        -8,0       -8,0
Palkkiotuotot netto                    40,1 0,0    40,1
Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan nettotuotot            12  1,4  -0,1    1,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen nettotuotot                -0,5       -0,5
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot                   0,9  -0,1    0,7
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot                     13  4,9  0,0    4,9
Liiketoiminnan
muut tuotot                     14  6,8  -0,5    6,3
Liiketoiminnan
tuotot yhteensä                      138,1 -0,5    137,5

Henkilöstökulut                      -41,7      -41,7
Muut hallintokulut                     -26,9      -26,9
Poistot aineellisista
 ja aineettomista
hyödykkeistä                     15  -3,6 0,0    -3,6
Liiketoiminnan
muut kulut                         -11,8      -11,8
Liiketoiminnan
 kulut yhteensä                      -84,0 0,0    -83,9

Tulos ennen
arvonalentumisia                      54,1 -0,5    53,6
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista saamisista               1,6       1,6
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                         0,7       0,7
Liikevoitto                        56,4 -0,5    55,9
Verot                        16  -13,5 0,1    -13,4
Tilikauden voitto                     42,9 -0,4    42,5
Josta:
Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus                  42,3 -0,4    41,9
Vähemmistön osuus                     0,6       0,6
Yhteensä                          42,9 -0,4    42,5

Aktia-konsernin oman pääoman täsmäytys


                                 Osakke-
                                 enomista
                                   jien
                        Käyvän       osuus Väehmmis    Oma
           Osake- Varara-  Ylikur-  arvon Voitto-   omasta   tön  pääoma
(milj. euroa)    pääoma  hasto ssirahasto rahasto  varat pääomasta  osuus yhteensä
Oma pääoma
 31.12.2005,
FAS          70,6   8,1    1,9   7,7  154,8   243,1   6,3   249,5
IFRS:ään
 siirtymisen
vaikutukset                    0,0   0,2    0,2   -0,1    0,1
Korjattu oma
pääoma
 1.1.2006,
IFRS          70,6   8,1    1,9   7,8  155,0   243,4   6,2   249,6
Myytävissä
olevien
 rahoitusvarojen
 arvostuksen muutos
 käypään arvoon                 -11,6       -11,6       -11,6
Kassavirtasuojausten
 arvostuksen muutos
 käypään arvoon                  -1,2        -1,2        -1,2
Laskennallisten
verojen osuu
s omasta pääomasta                 3,3        3,3        3,3
Osingonjako
osakkeenomistajille                   -24,7   -24,7       -24,7
Tilikauden voitto                     41,9    41,9   0,6   42,5
Muu muutos
vähemmistön
 osuudessa omasta
pääomasta                               0,0   2,9    2,9
Oma pääoma
31.12.2006       70,6   8,1    1,9  -1,7  172,2   251,1   9,7   260,8

Tilinpäätöksen liitetiedot

Liite 1 Aktian konsernirakenteen muutokset

Muutamien pienten kiinteistönvälitysyhtiöiden lisäksi Aktia osti
99,96 prosenttia Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osakkeista
17.1.2007.
Alla oleva hankinta-analyysi tehtiin 1.1.2007.
Ensimmäinen tilinpäätös on alustava ja se päivitetään vuoden 2007
loppuun mennessä.


Miljoonaa euroa     1. tammikuuta 2007

Varat                 922,4
Velat                 839,9
Varat netto, IFRS           82,5

Kauppahinta              70,0
Varainsiirtovero            1,1
Hankinta-arvo             71,1
Erotus                 11,4

Negatiivinen liikevaihto        11,4Hankintahetken taseen laadinnan yhteydessä tutkittiin myös
asiakaskohtaisten aineettomien hyödykkeiden esiintyminen, mutta koska
näillä ei suhteessa yhteenlaskettuihin varoihin arvioitu olevat
olennaista merkitystä, niille ei annettu arvoa hankintahetken
taseessa. Muitakaan aineettomia hyödykkeitä ei ole allokoitu
hankintahetken taseeseen.

Koska hankintahetken taseen mukaiset nettovarat ylittivät
yhteenlasketun hankinta-arvon, syntyi hankintahetkellä 11,4 miljoonaa
euroa nk. negatiivista liikearvoa. Sitä ei jaksotettu vaan se
tuloutettiin IFRS-säännösten mukaan kokonaisuudessaan
Aktia-konserniin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
Negatiivinen liikearvo on vielä alustava ja perustuu Veritas
Henkivakuutuksesta maksettavaa lopullista kauppasummaa koskevaan
sopimukseen. Sovittu kauppahinta riippuu Veritas Henkivakuutuksen
kiinteistöomistuksen realisoinnin lopullisesta tuloksesta
hankinta-ajankohtana siltä osin kuin kauppahinnan korjauksesta
maksetaan tai saadaan korkoa. Myyjä, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas,
on sitoutunut realisoimaan kiinteistöomistuksen vuoden 2007 loppuun
mennessä. Negatiivisen liikearvon tulouttaminen tarkistetaan
lopullisen laskelman mukaan viimeistään vuoden 2007 tilinpäätöksessä.

Liite 2 Vakuutustoiminnan varat ja velat eriteltyinä


(milj. euroa)                        31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
                                    -     -
Korolliset sijoitukset                    353,4   -     -
Osakkeet ja osuudet                     254,3   -     -
Kiinteistöt                         131,2   -     -
Muuta                            6,7    -     -
Vakuutusteknisen
 vastuuvelan sijoitukset                   745,6   -     -
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset                   185,1   -     -
Sijoitukset yhteensä                     930,7   -     -
Siirtosaamiset ja
maksetut ennakot                       8,1    -     -
Muut varat                          1,4    -     -
Kassa ja pankki                       1,9    -     -
Vakuutustoiminnan
varat                            942,1   -     -
Aineettomat hyödykkeet                    1,0    -     -
Aineelliset hyödykkeet                    0,3    -     -
Tuloverosaamiset                       1,2    -     -
Vakuutustoiminnan
varat yhteensä                        944,5
                                    -     -
Vakuutustekninen
vastuuvelka                         641,8   -     -
Sijoitussidonnaisten
 vakuutusten vastuuvelka                   180,6   -     -
Siirtovelat ja saadut
ennakot                           7,9    -     -
Muut velat                          2,6    -     -
Vakuutustoiminnan velat                   832,9
Velat, joilla on huonompi
 etuoikeus kuin muilla veloilla               4,2    -     -
Laskennalliset verovelat                   20,1   -     -
Vakuutustoiminnan velat
 yhteensä                          857,2   -     -Liite 3 Aktia-konsernin oman pääoman muutos


                                     Osakkeeno
                            Vapaan      mistajien
                        Käyvän oman       osuus      Oma pä
                        ar    pääoman     omas   Väehm äoma
           Osakepää Varara Ylikurssi- von   ra    Voittova ta    mistön yh
(milj. euroa)    oma   hasto rahasto  rahasto hasto  rat   pääomasta osuus teensä
Oma pääoma
1.1.2007       70,6   8,1  1,9    -1,7  0,0   172,2  251,1   9,7  260,8
Osakeanti      9,5                44,8       54,4       54,4
Myytävissä
 olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
 muutos käypään
 arvoon                     4,9            4,9       4,9
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
 käypään arvoon                 0,4            0,4       0,4
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
Verojen osuus
omasta pääomasta                -1,4           -1,4       -1,4
Osingonjako
osakkeenomistajille                            0,0       0,0
Tilikauden voitto                        19,7   19,7   0,1  19,8
Muu muutos
Vähemmistön
osuudessa
 omasta pääomasta                             0,0    12,3  12,3
Oma pääoma 31.3.2007 80,1   8,1  1,9    2,2   44,8   191,9  329,1   22,2  351,2

Oma pääoma 1.1.2006 70,6   8,1  1,9    7,8   0,0   155,0  243,4   6,2  249,6
Osakeanti                                 0,0       0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen
 muutos käypään
arvoon                     -6,2           -6,2       -6,2
Kassavirtasuojausten
 arvostuksen muutos
käypään arvoon                 -1,8           -1,8       -1,8
Siirretty
tuloslaskelmaan                              0,0       0,0
Laskennallisten
 verojen osuus
omasta
 pääomasta                   2,1            2,1       2,1
Osingonjako
osakkeenomistajille                            0,0       0,0
Tilikauden voitto                        9,2   9,2    0,1  9,3
Muu muutos
vähemmistön
osuudessa
 omasta pääomasta                             0,0    0,0  0,0
Oma pääoma 31.3.2006 70,6   8,1  1,9    1,8   0,0   164,2  246,6   6,4  253,0


Tunnuslukujen laskentaperusteet


Tulos/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava vuoden voitto verojen jälkeen
Osakkeiden emissiokorjattu määrä tilikauden aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Jakson voitto (vuositasolla)      x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkikonserni)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutuskonsernin liikekustannussuhde
(Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten
selvittelykulut)  x 100
Kuormitustulo

Kuorimitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita. Kaikki kuormituserät
sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset (pankkikonserni)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset johdannaiset mukaan
lukien on arvostettu ja riskipainotettu Rahoitustarkastuksen standardikokoelman 4.3
standardimenetelmän mukaisesti.
Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu Rahoitustarkastuksen
standardin 4.3i mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkikonserni)
Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)  x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.

Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkikonserni)
Ensisijaiset omat varat       x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutuskonserni)
Vakavaraisuuspääoma
                                    x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä - 75 % sijoitussidonnaisten rahastojen
vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen
jälkeen.

Vakavaraisuusaste, % (finanssikonglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset varat ja
vähennykset)_  x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos + vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuutta säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 3 kappaleessa.


Helsinki 24. toukokuuta 2007

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus


Kertomus osavuosi-informaation yleisluonteisesta tarkastuksesta


Olemme yleisluonteisesti tarkastaneet Aktia Säätöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 31.3.2007. Hallitus on vastuussa
osavuosi-informaation laatimisesta ja siitä, että se antaa oikean ja
riittävän kuvan IFRS:n mukaisesti. Meidän velvollisuutena on esittää
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella johtopäätös
osavuosi-informaatiosta.

Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä
pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista
vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä.
Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi
kuin ISA-standardien mukaisesti suoritettava tarkastus, ja siksi emme
pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme
kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin
tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna tilintarkastuslausuntoa.

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus
anna oikeaa ja riittävää kuvaa pankin taloudellisesta asemasta
31.3.2007.
          Helsinki 24. toukokuuta 2007

           PricewaterhouseCoopers Oy
               KHT-yhteisö


             Jan Holmberg, KHT