YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj
Yhtiökokouskutsu
27.2.2017 klo 14.00  

 

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 kello 16.00 Vanhalla Ylioppilastalolla, Mannerheimintie 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneet pääsevät sisään ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston vuoden 2016 lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta, josta 0,08 euroa liittyy vuoden aikana saatuihin kertaluonteisisin tuottoihin.

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 7.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 21.4.2017.

9. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan seuraavasti:

- vuosipalkkio, puheenjohtaja: 24 400 euroa
- vuosipalkkio, varapuheenjohtaja: 10 500 euroa
- vuosipalkkio, jäsen: 4 400 euroa

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan Aktia Pankin A-osakkeiden muodossa (vuonna 2016; 35 %).

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, kuitenkin niin, että hallintoneuvoston puheenjohtajiston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron palkkio kultakin puheenjohtajiston kokoukselta.

Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita.


11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää pienennetään, ja lukumääräksi vahvistetaan 26 (2016: 28).

13. Vahvistetaan tilintarkastajien lukumäärä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söderback ja Peter Karlgren, jotka kaikki ovat erovuorossa vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitysvaliokunta ehdottaa uusiksi jäseniksi varatuomari Nina Wilkmania ja kansanedustaja Mats Löfströmiä.

Uudet ehdokkaat esitellään lähemmin kutsun lopussa.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi tai niin pitkäksi aikaa kuin Aktia Pankki Oyj:ssä on hallintoneuvosto.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana kauppatieteiden maisteri, KHT Jari Härmälä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhden tai useamman kerran

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia seuraavin ehdoin:

Tämän valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 6 658 000, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antia. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa poiketen osakkaiden merkintäetuoikeudesta osakkeisiin (suunnattu anti).

Enintään kolmasosa valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärästä saa olla R-sarjan osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön omien varojen vahvistamiseksi, yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yritysostoihin.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2016 antaman osakeantivaltuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 200 000 A-sarjan osakkeen, mikä vastaa noin 0,4:ää % kaikista yhtiön A-sarjan osakkeista, hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omat osakkeet voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä vahvistettuun hintaan tai muutoin markkinoiden määrittämään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia poiketen osakkeenomistajien  omistamien osakkeiden suhteesta (suunnattu hankinta).

Yhtiön omia osakkeita voidaan ostaa käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettavaksi edelleen tai pidettäväksi yhtiössä.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2016 antaman valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin.

Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 300 000 A-sarjan osaketta.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), esimerkiksi yhtiön palkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2016 antaman valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitulla yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com. Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta, on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 15.3.2017. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Kaikki mainitut asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19.4.2017.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2017 kello 16.00, jona ajankohtana ilmoituksen tulee olla yhtiön saatavilla. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com;
b) puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8.30–16.30);
c) kirjeitse osoitteeseen Aktia Pankki Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aktia Pankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2017 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 31.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat tulee ennen ilmoittautumisajan päättymistä lähettää osoitteella Aktia Pankki Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki, sähköpostilla osoitteeseen konserninlakiasiat@aktia.fi tai faksilla numeroon 010 247 6568.

4. Lisätietoja

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä 27.2.2017 Aktia Pankki Oyj:llä on yhteensä 66 578 811 osaketta; 46 706 723 A-sarjan osaketta ja 19 872 088 R-sarjan osaketta. Äänten yhteenlaskettu määrä on 444 148 483. Mahdollisen äänestyksen yhteydessä huomioon ei oteta yhtiön omassa hallinnassa olevia 136 356:ta A-sarjan osaketta ja 6 658:aa R-sarjan osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 269 516 ääneen. Joukkoa A-sarjan osakkeita, jotka edustavat 767 551:ää ääntä, ei voitu Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön omistajille vuonna 2009 maksetun sulautumisvastikkeen maksamisen yhteydessä kirjata millekään arvo-osuustilille, joten nämä osakkeet eivät osallistu mahdolliseen äänestykseen.

AKTIA PANKKI OYJ
HALLITUS

 

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Johtaja Mia Bengts, HR & Konsernin lakiasiat, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Malin Pettersson, puh. 010 247 6369


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

 Ehdotettujen uusien hallintoneuvoston jäsenten esittely:

Nina Wilkman (s. 1958)
- asianajaja, varatuomari, väitöskirjan tekijä
- valtuuskunnan jäsen, Stiftelsen Tre Smeder
- hallintoneuvoston jäsen, Ab Kelonia Oy
- asuinpaikka Helsinki

Mats Löfström (s. 1983)
- kansanedustaja, valtiotieteen kandidaatti
- hallituksen jäsen, Stiftelsen Tre Smeder
- hallintoneuvoston jäsen, Suomen Kansallisooppera  
- puheenjohtaja, Svensk Utveckling r.f.
- valtuuskunnan jäsen, Östersjöfonden
- toinen varapuheenjohtaja, Suomen eduskunnan ruotsalainen eduskuntaryhmä
- varapuheenjohtaja, Ålands vänner i Helsingfors r.f.
- asuinpaikka Helsinki


 

Tilaa