ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15,0 % ja nousi 66,3 milj. euroon (57,6 MEUR). Liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (3,4 MEUR), voitto ennen veroja 10,5 milj. euroa (-3,9 MEUR) ja tulos/osake 0,25 euroa (0,27 euroa). Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan pysyvän yli 10 %:n kasvu-uralla. Edellytykset tuloksen paranemiselle ovat hyvät. LIIKEVAIHTO JA TULOS Aspo-konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2002 oli 66,3 milj. euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 57,6 milj. euroa. Konsernin liiketoimintaryhmistä Systems ja Shipping kasvattivat liikevaihtoaan. Chemicals-liiketoiminnan liikevaihto pieneni, mutta tulos oli viimevuotisella tasolla. Shipping-liiketoiminnan tulos oli viimevuotista huonompi, mikä johtui mm. ms Kontulan noin miljoonan euron telakointikustannuksista. Systems-liiketoiminta-ryhmän tulos parani viimevuotisesta, kun mukaan lasketaan Navintra Oy:n liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto. Liikevaihto yhtiöittäin ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa. Konsernin liikevoitto oli 3,5 milj. euroa eli 5,3 % liikevaihdosta sisältäen Navintra Oy:n liiketoiminnan myyntivoittoa 1,7 milj. euroa (3,4 milj. euroa; 5,9 %). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 0,2 milj. eurolla 3,7 milj. euroon. Nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 2,9 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 10,5 milj. euroa (-3,9 milj. euroa). Satunnaisena tuottona on huomioitu Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunnan päätöksellä palautettu vuotta 1994 koskeva vero korkoineen, yhteensä 7,6 milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,25 euroa (0,27 euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Rahoitustilanne on säilynyt tyydyttävänä. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 14,0 milj. euroa. Investoinnit, joista Autotankin osakkeiden hankinta muodostaa suurimman osan, olivat yhteensä 4,2 milj. euroa. Konsernituloslaskelman netto-rahoituskulut olivat 0,9 % liikevaihdosta (0,2 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 52,3 % (46,6 %). Merkittävä ero vertailukausien luvuissa johtuu pääasiassa vuotta 1994 koskevista verotuspäätöksistä. Vuodenvaihteessa konsernin omavaraisuusaste oli 52,7 %. 2(8) OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma 30.6.2002 oli 17 101 442 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 550 721. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 euroa. Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2002 alentaa yhtiön osakepäämaa 439 390 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olleet 219 695 osaketta. Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekiste-riin 6.5.2002. Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-kesä-kuussa yhteensä 3 680 852 euroa ja 440 473 osaketta. Ulkomaalais-omistus 30.6.2002 oli 0,3 %. Osakkeen alin kaupantekokurssi tammi-kesäkuussa oli 6,15 euroa ja ylin 9,26 euroa. VALTUUTUKSET HALLITUKSELLE Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3 420 000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa muussa suhteessa kuin missä osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Kaikki valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt saamiaan valtuuksia. VEROTUS Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunta käsitteli 22.5.2002 Aspon vuoden 1994 uudelleen toimitettua verotusta koskevat muutos-vaatimukset. Oikaisulautakunta hyväksyi Aspon oikaisuvaatimukset ja kumosi veroviraston päätöksen lisätä Polttoaine Osuuskunnan tuloon 73 miljoonaa markkaa peiteltynä osingonjakona ja Aspon tuloon samansuuruisen peitellyn osingon. Vuonna 2001 maksuun pantu vero korkoineen, yhteensä 7,6 miljoonaa euroa, palautettiin Aspolle ilman eri hakemusta. Helsingin veroasiamies on hakenut muutosta oikaisulautakunnan päätöksiin. 3(8) HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1.-30.6.2002 oli 522, viime vuonna vastaavalla jaksolla 399 ja 412 koko tilivuonna 2001. NÄKYMÄT VUODELLE 2002 Viime vuonna sekä tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehdyt yrityskaupat ovat selkeyttäneet Aspon toimintaa ja vahvis-taneet sekä toimialojen markkina-asemaa että tuloksentekokykyä. Chemicals on integroinut viime vuonna ostamansa, Baltiassa toimi-van autokemikaaliyrityksen parantaen autokemikaalit-tuoteryhmän kannattavuutta. Systems-toimialaan kuuluva, nimensä muuttanut Autotank-konserni vahvisti merkittävästi markkina-asemaansa samannimisen ruotsalais-yhtiön ostolla alkuvuonna. Systems-toimialan keskittyminen huolta-moiden laitteisiin ja niiden huoltoon selkiintyi kesäkuussa, kun merenkulun navigointilaitteita valmistavan Navintra Oy:n liiketoiminta myytiin. Katsauskauden jälkeen on tehty esisopimus Shipping-toimialaa vahvistavan varustamon ostosta. Alkuvuoden yrityskaupat vahvistavat Aspon vuoden 2002 kasvunäky-miä. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 10 % ja edellytykset viime vuonna kohentuneen tuloksen parantamiseksi ovat edelleen hyvät. LIIKETOIMINTARYHMÄT CHEMICALS 4 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00190/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00190/wkr0002.pdf The full report

Tilaa