Aspo-konsernin Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 Aspon liikevaihto kasvoi 13,0 % 31,2 milj. euroon (27,6 MEUR). Kauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,1 MEUR), voitto ennen veroja 1,1 milj. euroa (0,9 MEUR) ja tulos/osake 0,10 euroa (0,07 euroa). Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 10 %. Edellytykset tuloksen paranemiselle ovat hyvät. LIIKEVAIHTO JA TULOS Aspo-konsernin liikevaihto 1.1.-31.3.2002 oli 31,2 milj. euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 27,6 milj. euroa. Konsernin liiketoimintaryhmistä Systems ja Shipping kasvattivat liikevaihtoaan. Chemicals-toimialan liikevaihto pieneni, mutta tulos oli viimevuotisella tasolla. Shipping-toimialan tulos oli viimevuotista parempi, kun taas Systems-toimialan tulos heikkeni viimevuotisesta ja oli negatiivinen. Liikevaihto yhtiöittäin ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa. Konsernin liikevoitto oli 1,3 milj. euroa eli 4,2 % liikevaihdosta (1,1 milj. euroa; 4,0 % 2001). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 0,3 milj. eurolla 1,9 milj. euroon. Nettorahoituskulut olivat 0,2 milj. euroa (0,2). Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,10 euroa (0,07 euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Rahoitustilanne on säilynyt tyydyttävänä. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 11,4 milj. euroa. Investoinnit, joista suurin osa kohdistui Autotank-kauppaan, olivat yhteensä 4,0 milj. euroa. Konsernituloslaskelman nettorahoituskulut olivat 0,5 % liikevaihdosta (0,5). Konsernin omavaraisuusaste laski yrityskaupan johdosta 49,9 %:iin (53,7 %) vuodenvaihteen 52,7 %:sta. HALLINTO Yhtiökokouksessa 25.4.2002 erovuorossa olleet hallituksen jäsenet insinööri Matti Arteva ja KTL Kari Haavisto valittiin uudelleen. DI, DE Kari Stadigh ja OTK Roberto Lencioni jatkavat hallituk-sessa. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma 31.12.2001 oli 17 540 832 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 770 416. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 euroa. Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-maalis-kuussa yhteensä 1 023 929 euroa ja 137 027 osaketta. Ulkomaalais-omistus 31.3.2002 oli 0,3 %. Osakkeen alin kaupantekokurssi tammi-maaliskuussa oli 6,15 euroa ja ylin 8,80 euroa. Aspo Oyj:n yhtiökokous 25.4.2002 päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 439 390 eurolla mitätöimällä ennen 6.3.2002 hankitut, yhtiön hallussa olevat 219 695 osaketta ilman maksua. Mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Yhtiön sidottu pääoma ei vähene, koska mitätöityjen osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä siirretään osakepääomasta ylikurssirahastoon. Osakepääoman alentamisella omia osakkeita mitätöimällä ei ole vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä, koska mitätöitävät osakkeet ovat yhtiön hallussa. VALTUUTUKSET HALLITUKSELLE Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman kerran osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihto- velkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optio-todistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3 420 000 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osak-keiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeita voidaan hankkia enintään 427 536 kappaletta. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Vielä yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 427 536 yhtiölle hankittavan oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa muussa suhteessa kuin missä osak- keenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. VEROTUS Yhtiön verovuotta 1994 koskeva valitus on verotuksen oikaisulautakunnan käsiteltävänä. HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1.-31.3.2002 oli 515, viime vuonna vastaavalla jaksolla 382 ja koko tilivuonna 2001 412. NÄKYMÄT VUODELLE 2002 Vuoden 2002 alussa varmistunut Autotank-kauppa vahvisti Aspo-konsernin kuluvan vuoden kasvunäkymiä. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 10 prosentilla. Edellytykset tuloksen paranemiselle ovat hyvät. Suurinta liikevaihdon kasvua odotetaan Autotank-kaupan johdosta Systems- toimialalta siitä huolimatta, että toimialaan kuuluva Navintra Oy on päätetty myydä. Myös Shipping- ja Chemicals- toimialojen markkinanäkymät ovat positiiviset. Tämän hetken arvion mukaan kaikilla toimialoilla on edellytykset parantaa tulostaan. LIIKETOIMINTARYHMÄT CHEMICALS Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöi-neen. Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja, muoviraaka- aineita ja kiinteitä polttoaineita. Lisäksi Aspokem Oy harjoittaa kemikaalien itä-länsi -tradingtoimintaa. Aspokem Oy:llä on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/03/20020503BIT00020/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/03/20020503BIT00020/wkr0002.pdf The Full Report