AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002

AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 Kannattavuus parani merkittävästi · Ruostumattoman teräksen markkinatilanne parani hieman vuoden 2001 viimeisestä neljänneksestä. Sekä perushinnat että muokkauslisät vahvistuivat vuoden 2001 vastaavasta kaudesta. · Myyntihintojen heikentymisen vuoksi ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7 % edellisvuoden vertailujaksosta ja oli 769 milj. euroa. · Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 75 milj. euroa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimitusten lisääntyminen ja muokkauslisien vahvistuminen paransivat kannattavuutta. Lisäksi toiminnan tehostaminen ja synergiahyödyt vaikuttivat tulokseen suotuisasti. · Korollisen nettovelan kasvusta huolimatta konsernin rahoitusasema säilyi vakaana. · Investointiohjelmat, yhdistymisen jälkeinen integraatiotyö ja toimenpiteet konsernin sisäisen tehokkuuden parantamiseksi etenevät hyvin ja suunnitelman mukaisesti. · Toisen vuosineljänneksen kehitysnäkymät ovat positiiviset, vuoden toisen puoliskon markkinanäkymien ollessa yhä epävarmoja. Tunnusluvut Pro forma Toteutunut Tammi- Tammi- Tammi-maalis maalis maalis 2001 Milj. euroa 2002 2001 Liikevaihto 769 830 704 Liikevoitto 75 34 32 Voitto ennen satunnaisia eriä 72 32 30 Katsauskauden voitto 59 23 23 Tulos/osake, euroa 0,17 0,07 0,08 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,0 7,2 9,8 Korollinen nettovelka kauden 537 219 219 lopussa Velkaantumisaste (gearing), % 41,7 18,6 18,6 Kaikki tämän katsauksen teksteissä esitetyt vertailuluvut vuodelta 2001 ovat pro forma -lukuja, jotka sisältävät Avesta Sheffieldin koko raportointikaudelta. Toteutuneissa luvuissa Avesta Sheffield on konsolidoitu AvestaPolaritiin 23.1.2001 lähtien. Lisätietoja antavat: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer, +46 (0)8 613 3647 tai +46 (0)70 656 56 86 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller, +358 (0)9 5764 5510 tai +358 (0)40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations, +46 (0)8 613 44 19 tai +46 (0)70 652 10 32 AvestaPolarit Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PO Box 270, 02601 Espoo puhelin: +358 (0)9 5764 5511, faksi: +358 (0)9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Tukholma, Ruotsi puhelin: +46 (0)8 613 3600, faksi: +46 (0)8 613 3669 AvestaPolarit Oyj Abp, kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0823312-4 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 Piristymisen merkkejä ruostumattoman teräksen markkinoilla Maailmantalouden kasvu pysyi heikkona ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka hienoista elpymistä olikin havaittavissa varsinkin Yhdysvalloissa. Kauden loppupuolella myös Euroopassa ja Aasiassa näkyi pieniä piristymisen merkkejä, mutta näiden talousalueiden markkinakehitys oli ensimmäisellä neljänneksellä selvästi hitaampaa kuin Yhdysvalloissa. Japanin talouden taantuma jatkui, kun taas Kiinassa kasvu pysyi vakaana. Vaikka teollinen toiminta oli edelleen vaimeaa, ruostumattoman teräksen kysyntä alkoi hiljalleen elpyä, ja tämä suuntaus on jatkunut toisella neljänneksellä. Kysynnän vilkastuminen saattaa osittain johtua siitä, että jakeluporras ja loppukäyttäjät ovat täydentämässä varastojaan ennen odotettavissa olevia uusia hinnankorotuksia. Varastotasot, jotka alenivat vuonna 2001, ovat tällä hetkellä normalisoitumassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Aasiassa kysynnän kasvu on johtanut jopa materiaalipulaan, etenkin Kiinassa. Myös Japanissa varastotasot ovat alkaneet alentua. Kylmävalssattujen tuotteiden hinnat ja muokkauslisät alkoivat nousta Euroopassa neljänneksen loppupuolella. Keskimääräinen muokkauslisä nousi 2 % edellisestä neljänneksestä ja 9 % vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä. Kuumavalssattujen tuotteiden hinnat Euroopassa ovat seuranneet kylmävalssatun materiaalin hinnannousua. Kvarttolevyjen kysyntä on vahvistumassa, mutta hinnat eivät ole vielä nousseet. Myös pitkien tuotteiden markkinoilla on ollut havaittavissa suotuisaa kehitystä; Yhdysvaltain Section 201:n aiheuttamat jatkotoimenpiteet tulevat kuitenkin vaikuttamaan sen jatkumiseen. Erikoisohuiden nauhojen markkinatilanne parani neljänneksen aikana, mutta hinnat pysyivät jokseenkin edellisen neljänneksen tasolla. Putkituotteiden hinnat nousivat kauden loppua kohti. Nikkelin tuotanto ylitti kysynnän, mutta Venäjän viennin lasku tasapainotti markkinoita. Keskimääräinen nikkelin hinta nousi 23 % vuoden 2001 viimeisestä neljänneksestä, mutta laski 5 % vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä. Kysynnän ja hintojen viimeaikainen nousu johtuu ilmeisesti ainakin osittain siitä, että ruostumattoman teräksen tuottajat täydentävät varastojaan ja että rahastot ja sijoittajat tekevät spekulatiivisia ostoja. Ferrokromin markkinoilla tarjonta oli selvästi kysyntää pienempi, mutta suhteellisen korkeat varastotasot jarruttivat hintojen nousua. Ferrokromin hinta laskikin entisestään ja oli 3 % alemmalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä ja 26 % alemmalla tasolla kuin vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvallat ilmoitti maaliskuussa ruostumattoman teräksen tuonnille asetettavista tulleista, jotka perustuvat viime vuonna tehtyyn Section 201 -selvitykseen. Enimmillään 15 %:in yltäviä tulleja sovelletaan kolmen vuoden ajan ruostumattomien tanko- ja lankatuotteiden tuontiin. Vaikka rajoitukset vaikuttavat jonkin verran Long Products - liiketoimintayksikköön, niiden ei odoteta vaikuttavan olennaisesti konsernin ydinliiketoimintoihin tai kannattavuuteen. Kannattavuus parani selvästi Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski alentuneiden myyntihintojen vuoksi 7 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 769 milj. euroa (830 milj. euroa). Tuotanto sujui hyvin ja toimitusmäärät kasvoivat sekä edellisestä neljänneksestä että vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä. Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 75 milj. euroa (34 milj. euroa), mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena ja yli kolme kertaa enemmän kuin vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat eniten toimitusmäärien kasvu ja ruostumattoman teräksen muokkauslisien vahvistuminen yhdessä synergiahyötyjen ja toimintojen tehostamisen kanssa. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto sisältää 11 milj. euron konsernireservin tuloutuksen (9 milj. euroa). Poikkeukselliset erät sisältävät 16 milj. euron kuluvarauksen ja vastaavan suuruisen ylimääräisen konsernireservin tuloutuksen. Näiden erien yhteisvaikutus kauden tulokseen on nolla. Kuluvaraukset sisältävät Pantegin tuotantolaitoksen rationalisoinnin Isossa-Britanniassa (4 milj. euroa) ja yhdistymisajankohdan eläkevastuiden uudelleenlaskennan Isossa- Britanniassa (12 milj. euroa). Katsauskauden liikevoittoprosentti oli 9,8 % (4,1 %) ja katsauskauden tulos 59 milj. euroa (23 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,0 % (7,2 %) ja tulos/osake 0,17 euroa (0,07 euroa). Rahoitusasema vakaa Käyttöpääoman muutosten vuoksi liiketoiminnan rahavirta oli tammi- maaliskuussa pienempi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Käyttöpääoma kasvoi jonkin verran, koska myyntihinnat ja toimitukset nousivat. Edellisvuonna käyttöpääoman huomattava lasku sitä vastoin paransi rahavirtaa, kun myyntihinnat putosivat jyrkästi ensimmäisellä neljänneksellä. Korollinen nettovelka kasvoi vuoden 2001 joulukuusta 55 milj. euroa ja oli 537 milj. euroa. Suurin osa kasvusta aiheutui Tornion investointihankkeesta. Taloudelliset tunnusluvut 31.3.2002 31.12.2001 31.3.2001 Velkaantumisaste (gearing), % 41,7 39,7 18,6 Omavaraisuusaste, % 42,1 41,6 42,1 Korollinen nettovelka, milj. 537 482 219 euroa Vaikka velkaantumisaste nousi neljänneksen aikana, konsernin rahoitusasema pysyi vakaana. Omavaraisuusaste parani hieman vuoden 2001 lopusta. Tornion laajennushanke valmistumassa Investoinnit käyttöomaisuuteen ensimmäisellä neljänneksellä olivat 106 milj. euroa (52 milj. euroa). Koko vuoden investointien arvioidaan nousevan noin 450 milj. euroon. Investointiprojektit etenevät suunnitelman mukaan. Tornion laajennushankkeessa (projektin kokonaiskustannukset 790 milj. euroa) ensimmäisenä valmistuu uusi sulatto, joka otetaan käyttöön heinäkuusta alkaen. Sitä seuraavat kuuma- ja kylmävalssaamojen kapasiteettien laajennukset. Kylmävalssaamo on määrä ottaa käyttöön joulukuusta alkaen. Koko kapasiteetti on tarkoitus olla käytössä vuonna 2004. Muita meneillään olevia tärkeimpiä investointiprojekteja ovat siirtyminen maanalaiseen louhintaan Kemin kromikaivoksella (73 milj. euroa) sekä uuden lanka- ja tankoaihioiden valulaitteiston asentaminen Sheffieldin sulattoon Isossa-Britanniassa (22 milj. euroa). Osana konsernin strategiaa etsiä uutta kasvua tärkeimpien eurooppalaisten markkinoiden ulkopuolelta, konserni ilmoitti maaliskuussa päätöksestään lisätä ruostumattomien pitkien terästuotteiden valmistusta Yhdysvalloissa sekä investoimalla uuteen tuotantokapasiteettiin että solmimalla pitkäaikaisen sopimuksen vuokravalssauksesta Allegheny Technologies Inc.:in kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 25 milj. euroa (22 milj. US dollaria) käsittäen investoinnin AvestaPolaritin kylmävalssattujen pitkien terästuotteiden oman viimeistelykapasiteetin lisäämiseen Richburgin tehtaalla sekä osallistumisen Allegheny Technologiesin valssaamokapasiteetin nostoon heidän tehtaallaan samalla paikkakunnalla. Projektiin liittyvä yhteistyösopimus antaa AvestaPolaritille mahdollisuuden vuokrata ruostumattomien pitkien terästuotteiden valssauskapasiteettia Allegheny Techonologiesin Richburgin valssaamosta kilpailukykyiseen hintaan 20 vuoden ajan. Konsernin sisäisen tehokkuuden parantaminen etenee suunnitellusti Tammikuussa 2002 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena on kehittää liiketoimintaorganisaatiota ja tukea siten konsernin strategisia pyrkimyksiä vakaan ja kannattavan kasvun saavuttamiseksi. Projektin tuloksiin kuuluu päätös yhdistää Avestan sulatto ja kuumavalssaamo Avesta KBR:ään sekä Sheffieldin SMACC-sulatto Long Products liiketoimintayksikköön. Näin muodostetaan uusi Avesta Integrated Mill liiketoimintayksikkö sekä entistä vahvempi Long Products -liiketoimintayksikkö. Primary Products -liiketoimintayksikkö lakkautetaan. Muutokset tulevat voimaan toisella neljänneksellä. Uusien johtamismenetelmien käyttöönottoa ja yhtiön yhteisten arvojen kehittämistä jatketaan. Muut toimenpiteet konsernin sisäisen tehokkuuden parantamiseksi ovat edenneet hyvin. Niihin kuuluvat Isossa-Britanniassa sijaitsevan Pantegin tuotantolaitoksen rationalisointi, myynti- ja markkinointiverkoston kehittäminen sekä kustannusten ja varainkäytön erityinen seuranta. Myös yhdistymisen jälkeinen integraatiotyö on edennyt suunnitellusti. Liiketoiminta-alueet Coil Products Tunnusluvut Pro forma Tammi-maalis Tammi-maalis Tammi-maalis 2002 2001 2001 Liikevaihto, milj. euroa 613 620 536 Liikevoitto, milj. euroa 55 16 10 Liikevoitto liikevaihdosta, % 9,0 2,6 1,9 Henkilöstö keskimäärin 4 347 4 199 3 753 Coil Products -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 1% aiempaa alempien myyntihintojen ja kasvaneiden toimitusten nettovaikutuksena. Liikevoitto parani huomattavasti ja nousi 55 milj. euroon. Parannukseen vaikuttivat ennen kaikkea toimitusmäärien ja muokkauslisien kasvu sekä onnistunut kustannusten pienentäminen ja toiminnan tehostaminen. Coil Productsin tuotanto sujui hyvin ensimmäisellä neljänneksellä, ja kylmävalssattujen tuotteiden tuotantomäärät kasvoivat jonkin verran edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Kirkkaiden kuumanauhojen tuotanto nousi 17 % edellisvuodesta, ja myös aihiotuotanto kasvoi merkittävästi. Avesta KBR:n ja Nybyn kapasiteetin lisäämiseksi tehdyt investoinnit on saatu päätökseen. Tornion laajennushanke etenee suunnitelman mukaan, ja ensimmäisenä valmistuu uusi sulatto, joka on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuussa. Muut Tornion laajennusinvestoinnin piiriin kuuluvat tuotantolaitokset otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Avestassa toimintoja organisoidaan parhaillaan uudelleen yhdeksi integroiduksi liiketoimintayksiköksi (Avesta Integrated Mill), ja SMACC:n sulatto yhdistetään Long Products -liiketoimintayksikköön, joka kuuluu Special Products -liiketoiminta-alueeseen. Samalla lakkautetaan Primary Products -liiketoimintayksikkö. Special Products Tunnusluvut Pro forma Tammi-maalis Tammi-maalis Tammi-maalis 2002 2001 2001 Liikevaihto, milj. euroa 225 247 203 Liikevoitto, milj. euroa 8 11 7 Liikevoitto liikevaihdosta, % 3,6 4,5 3,4 Henkilöstö keskimäärin 3 210 3 150 3 019 Special Productsin liikevaihto laski 9 % vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä alentuneiden myyntihintojen vuoksi. Liikevoitto väheni 8 milj. euroon. Kannattavuuden lasku johtui etupäässä ferrokromista, jonka hinta oli erittäin alhainen. Hollannissa sijainnut Helmondin putkitehdas ja aluevarasto, jotka tuhoutuivat täysin tulipalossa tammikuussa, olivat vakuutettuja täydestä arvostaan. Vakuutuskorvausta on tuloutettu maaliskuun loppuun mennessä ainoastaan tuhoutuneen käyttöomaisuuden ja varastojen kirjanpitoarvon mukaisesti, koska korvausneuvotteluja vakuutusyhtiöiden kanssa ei ole saatu vielä päätökseen. Avesta Sandvik Tube B.V. on ilmoittanut, ettei se suunnittele rakentavansa putkitehdasta uudelleen. Varastotoimintaa koskevien vaihtoehtojen arviointia jatketaan. Useimpien liiketoimintayksiköiden tuotantomäärät nousivat vuosineljänneksen aikana, ainoastaan ferrokromin ja pitkien tuotteiden tuotanto laski viime vuoden vastaavasta kaudesta. Tubular Productsin uudelleenorganisointi erillisiksi Tubes ja Fittings liiketoimintayksiköiksi saatiin päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja konsernin omistus Avesta Sandvik Tube AB:ssä kasvoi 83 %:in. SMACC:iä ja Long Products -liiketoimintayksikköä ollaan parhaillaan yhdistämässä. Degerforsin ja Sheffieldin sulattotoimintojen uudelleenjärjestely on edistynyt suunnitellusti. North America Tunnusluvut Pro forma Tammi-maalis Tammi-maalis Tammi-maalis 2002 2001 2001 Liikevaihto, milj. euroa 71 78 62 Liikevoitto, milj. euroa 1 -2 -1 Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,4 neg. neg. Henkilöstö keskimäärin 361 367 367 North America liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 9 % edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä myyntihintojen laskiessa ja toimitusmäärien pysyessä edellisvuoden tasolla. Liiketappio kääntyi 1 milj. euron liikevoitoksi. Tämä johtui kustannustehokkuuden noususta etenkin terästankotuotannossa, jossa otettiin käyttöön oma viimeistelylinja vuoden 2001 toisella puoliskolla. Pohjois-Amerikan tuotanto sujui hyvin, ja tuotantomäärät pysyivät viime vuoden tasolla. Konserni ilmoitti maaliskuussa suunnitelmistaan lisätä ruostumattomien pitkien tuotteiden tuotantoa Richburgissa investoimalla uuteen tuotantokapasiteettiin ja solmimalla pitkäaikaisen sopimuksen vuokravalssauksesta Allegheny Technologies Inc:n kanssa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuussa Huhtikuun 9. päivä pidetty yhtiökokous päätti, että vuodelta 2001 jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jyrki Juusela, Tony P. Pedder, David M. Lloyd, Bernt Magnusson, Timo Peltola, Juha Rantanen ja Risto Virrankoski. Uudeksi jäseneksi valittiin Shell Chemicals Ltd:n toimitusjohtaja Evert Henkes. Hallituksen jäsenten lukumäärää laskettiin 10:stä 8:aan, ja he ovat kaikki yhtiön ulkopuolisia jäseniä. Heti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen sääntömääräisessä kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jyrki Juusela ja varapuheenjohtajaksi Tony P. Pedder. Kokous hyväksyi myös hallituksen esitykset optio-oikeuksien antamiseksi konsernin avainhenkilöille. Se myös valtuutti hallituksen korottamaan osakepääomaa osakeannilla ja ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 6 400 000 kappaletta. Optio-oikeuksien saajat ovat oikeutettuja merkitsemään enintään 6 400 000 AvestaPolarit Oyj Abp:n osaketta, ja ne voidaan vaihtaa osakkeiksi, jotka vastaavat enintään 1,8 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. AvestaPolaritin osakkeiden likviditeetti kasvaa Huhtikuun alussa pidetyn Outokumpu Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti noin 70 % Outokummun vuoden 2001 osingoista jaetaan AvestaPolaritin osakkeina. Tämä vähentää Outokummun omistusta AvestaPolaritissa 55,3 %:sta noin 52 %:in ja nostaa AvestaPolaritin osakkeen likviditeettiä. Outokumpu Oyj:n ja Corus Group plc:n välisen osakassopimuksen mukaisesti Outokumpu vähentää osakeomistustaan AvestaPolaritissa 40 %:in tai sen alle 31.3. 2004 mennessä, tai viimeistään 31. joulukuuta 2005, mikäli tilanne pääomamarkkinoilla on huomattavan epäedullinen. Lähiajan näkymät positiiviset Luottamus maailmantalouteen on kasvanut, mikä saattaa merkitä talouden elpymistä vuoden 2002 toisella puoliskolla. Etenkin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa, on nähty merkkejä taloudellisen tilanteen kohentumisesta. Vakuuttavampia todisteita tarvittaisiin kuitenkin, jotta jatkuva epävarmuus vähenisi ja teollisuustuotanto ja investointitoiminta kääntyisivät vahvempaan nousuun. Ruostumattoman teräksen markkinanäkymät näyttävät toisella neljänneksellä suhteellisen hyviltä, ja hintojen odotetaan jatkavan maltillista nousua seuraavina kahtena tai kolmena kuukautena. Toisen vuosipuoliskon näkymät ovat epävarmemmat. Jos maailmantalous alkaa vilkastua tuntuvasti vuoden toisella puoliskolla, viimeaikaisen positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan ja jopa vahvistuvan ruostumattoman teräksen markkinoilla. Myös nikkelin hintanäkymät pysyvät epävarmoina. Markkinahintojen heilahtelu saattaa jatkua spekuloinnin vuoksi, vaikka markkinat ovatkin tällä hetkellä jokseenkin tasapainossa. Ferrokromin näkymät ovat varovaisen toiveikkaat, koska kysyntä on hiljattain parantunut, ja tarjonta on huomattavan vähäistä. Ferrokromin suhteellisen korkeat varastotasot saattavat toisaalta lykätä elpymistä. Kun otetaan huomioon ruostumattoman teräksen markkinoiden viimeaikainen myönteinen kehitys, lähiajan lupaavat markkinanäkymät sekä toimenpiteet, joilla konsernin toimintaa ja tuloksentekokykyä ollaan tehostamassa, AvestaPolaritin kannattavuuden ennakoidaan pysyvän tyydyttävällä tasolla myös toisella neljänneksellä. Talousraportointi Toisen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan 25. heinäkuuta ja kolmannen neljänneksen katsaus 24. lokakuuta 2002. Espoo, 26. huhtikuuta 2002 AvestaPolarit Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00640/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00640/wkr0002.pdf The Full Report