AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2001

AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2001 Kannattavuus parani toisella neljänneksellä · Ruostumattoman teräksen markkinatilanne parani hieman ensimmäisestä neljänneksestä, mutta oli kuitenkin selvästi edellisvuotista heikompi. · Tuotanto sujui hyvin, mutta alhaisten hintojen vuoksi liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli toisella neljänneksellä 819 milj. euroa (966 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 1 632 milj. euroon (1 877 milj. euroa). Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä. · Toisen neljänneksen liikevoitto oli yhteensä 80 milj. euroa (152 milj. euroa) ja kuuden kuukauden liikevoitto 114 milj. euroa (331 milj. euroa). Kannattavuus oli edellisvuoden ennätystasoa heikompi, mutta parani vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä hintojen vahvistumisen ja toimitusten lisääntymisen seurauksena. · Sekä yhdistymisen jälkeinen integraatiotyö että keskeiset investointiprojektit edistyvät hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. · Lähiajan näkymät ovat yhä epävarmat, mutta hintatason odotetaan kohoavan kesälomakauden jälkeen. Tuotantovolyymit tulevat määräytymään kysynnän mukaan. Tunnusluvut - pro forma Huhti- Huhti- Tammi- Tammi-k Milj. euroa kesä kesä kesä esä 2001 2000 2001 2000 Liikevaihto 819 966 1 632 1 877 Liikevoitto 80 152 114 331 Voitto ennen satunnaisia 76 148 108 322 eriä Katsauskauden voitto 54 130 77 281 Tulos/osake, euroa 0,15 0,37 0,22 0,81 Sijoitetun pääoman tuotto, 16,0 29,1 11,7 33,1 % Korollinen nettovelka 373 368 373 368 kauden lopussa Tässä esitetyt luvut ovat pro forma -lukuja, jotka kattavat koko raportointikauden. Kaikki tämän katsauksen kommentit viittaavat pro forma -lukuihin. Lisätietoja antavat: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer +46 8 613 3647 tai +46 70 656 56 86 Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications, +358 9 5764 5505 tai +358 40 503 0750 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller +358 9 5764 5510 tai +358 40 504 5125 AvestaPolarit Oyj Abp Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PL 270, 02601 Espoo, puhelin: +358 9 5764 5511, telefax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm, Sweden, puhelin: +46 8 613 3600, telefax: +46 8 613 3669 Kotipaikka: Espoo, kaupparekisterinumero: 499.868 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2001 Ruostumattoman teräksen markkinatilanne parani hieman ensimmäisestä neljänneksestä Maailmantalouden kasvu heikkeni edelleen toisella neljänneksellä. Tätä kehitystä johti Yhdysvaltain talouskasvun hidastuminen, joka on nyt levinnyt Eurooppaan ja Aasiaan. Yhdysvalloissa talouskasvun hidastumisen vaikutukset koettelivat erityisen voimakkaasti teollisuutta. Euroopassa tilanne on johtanut suhdanneodotusten asteittaiseen heikkenemiseen. Aasian taloudet - ja Japanin talous erityisesti - ovat kasvavassa määrin kärsineet kaventuneista vientimahdollisuuksista Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Vaikka teollisuustoiminnan hidastuminen vaikutti epäedullisesti metallien kysyntään, ruostumattoman teräksen markkinailmapiiri parani toisella neljänneksellä ensimmäisestä neljänneksestä varsinkin Euroopassa. Vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla kertyneet korkeat varastotasot ovat laskeneet vuoden 2001 ensimmäisinä kuukausina. Euroopassa tilausten saanti vilkastui toisella neljänneksellä, kun varastojen purku päättyi, ja tilaukset vastasivat tarkemmin todellista kysyntää. Yhdysvalloissa on nähtävissä merkkejä samanlaisesta kehityksestä. Ruostumattoman teräksen hinnat kohosivat neljänneksen aikana koko Euroopassa. Perushintojen laskettua 23 % kesän 2000 ja vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana, hinnat alkoivat vahvistua maaliskuussa. Ruostumattoman teräksen ja kylmävalssattujen tuotteiden perushinnat ovat kohonneet Euroopassa maaliskuun lopusta noin 200 euroa/tonni. Vastaava nousu on tapahtunut myös kirkkaiden kuumanauhojen perushinnoissa. Kirkkaiden kuumanauhojen ja kylmävalssattujen tuotteiden perushintojen ero pysyi 10-12 %:ssa lähes kaikilla markkinoilla. Kirkkaiden kuumanauhojen hintojen odotetaan edelleen kohoavan Euroopassa tänä vuonna, kun projektikysynnän ennustetaan kasvavan. Kvarttolevyjen markkinat ovat pysyneet viime aikoina suhteellisen vakaina Euroopassa. Sekä kylmävalssattujen tuotteiden kulutus että toimitukset pienenivät Länsi-Euroopassa 3 % viime vuoden toisesta neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen kokonaistuotanto laski Yhdysvalloissa 25 % vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä ja 18 % toisella neljänneksellä vuoden 2000 vastaavista jaksoista. Kokonaistuotannon pieneneminen kuvastaa yhdysvaltalaisten keskeisten jaloteräksen tuottajien tekemiä tuotannon supistuksia ja myyntihintojen epäsuotuisaa tilannetta. Pitkien tuotteiden kysyntä pysyi vaimeana Yhdysvalloissa, mutta koska valssilanka- ja tankosektorin äskettäinen varastojenpurku näyttää nyt päättyneen, kolmannen neljänneksen näkymät ovat hieman valoisammat. Erikoisohuiden nauhojen tilausmäärät heikkenivät toisen neljänneksen loppupuolella, mutta hinnat pysyivät ennallaan. Keski-Euroopassa putkituotteiden hinnat ovat kohonneet alhaisten varastotasojen ja pidentyneiden toimitusaikojen ansiosta. Ruostumattoman teräsromun saatavuus on vaikeutunut huomattavasti toisella neljänneksellä. Venäjällä maaliskuun alkupuolella käyttöön otetut vientisääntelyt ja kausiluontoiset tekijät johtivat teräsromun toimitusten merkittävään supistumiseen ja primääriraaka-aineiden suurempaan kysyntään. Nikkelin hinta on heilahdellut, ja käteishinta on ollut toisen neljänneksen aikana 2,74-3,17 USD/naula. Nikkelivarastot ovat kasvaneen kysynnän ja jyrkästi laskeneen tarjonnan vuoksi alhaisella tasolla. Tästä huolimatta nikkelin hinta on pysynyt matalalla. Ylitarjonnan ja korkeiden varastotasojen vuoksi ferrokromin hinta putosi edelleen voimakkaasti toisella neljänneksellä, ja laski 16 % ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Euroopassa hintataso on nyt noin 0,30 USD/naula, mikä on historiallisen alhainen taso. Kannattavuus parani toisella neljänneksellä Toisen neljänneksen liikevaihto laski 15 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta laskeneiden myyntihintojen ja vähentyneiden toimitusten vuoksi. Liikevaihto pysyi ensimmäisen neljänneksen tasolla ja oli 819 milj. euroa (966 milj. euroa). Tuotanto sujui hyvin, ja toisen neljänneksen toimitusmäärät kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäivät edellisvuoden vastaavan kauden tasoa alemmaksi. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 80 milj. euroa (152 milj. euroa), mikä on 47 % vähemmän kuin vuoden 2000 toisella neljänneksellä, mutta yli kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä. Heikkeneminen vuoden 2000 toisesta neljänneksestä johtuu etupäässä hintojen ja toimitusten laskusta, kun taas kasvu ensimmäisestä neljänneksestä johtuu pääasiassa toimitusmäärien lisääntymisestä sekä ruostumattoman teräksen perushintojen ja muokkauslisien vahvistumisesta. Vuoden 2001 huhti-kesäkuun tulos sisältää 12 milj. euron konsernireservin tuloutuksen (0 milj. euroa). Liikevoitto liikevaihdosta oli 9,8 % (15,7 %). Toisen neljänneksen voitto oli 54 milj. euroa (130 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,0 % (29,1 %) ja tulos/osake 0,15 euroa (0,37 euroa). Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuulta väheni ensimmäisestä neljänneksestä ja viime vuoden vastaavasta jaksosta. Suuret investointiprojektit, osinkojen maksu ja käyttöpääoman kasvu nostivat korollista nettovelkaa maaliskuusta 96 milj. eurolla 373 milj. euroon. Taloudelliset 30.6. 31.3. 31.12. 30.6. tunnusluvut 2001 2001 2000 2000 - pro forma Velkaantumisaste, 31,4 23,6 27,2 31,6 (gearing) % Omavaraisuusaste, % 41,2 42,1 41,3 39,0 Korollinen nettovelka, 373 277 322 368 milj. euroa Velkaantumisaste kohosi neljänneksen aikana, koska korollinen nettovelka kasvoi. Omavaraisuusaste aleni hieman maaliskuusta 2001. Puolivuotiskauden liikevaihto viime vuoden ennätystasoa alhaisempi Tammi-kesäkuun liikevaihto pieneni 13 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 1 632 milj. euroa (1 877 milj. euroa). Puolivuotiskauden liikevoitto oli 114 milj. euroa (331 milj. euroa). Kannattavuuden heikkeneminen johtui pääasiassa muokkauslisien laskusta ja ruostumattoman teräksen toimitusmäärien pienentymisestä. Liikevoitto tammi-kesäkuulta 2000 sisälsi lisäksi 42 milj. euron eläkevakuutusmaksupalautuksen SPP:ltä. Nettorahoituskulut olivat 6 milj. euroa (10 milj. euroa), ja puolivuotiskauden tulos oli 77 milj. euroa (281 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,22 euroa (0,81 euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 11,7 % (33,1 %). Investoinnit etenevät suunnitellusti Investointiprojektit ovat edenneet hyvin. Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 143 milj. euroa (46 milj. euroa). Tärkeimmät investointiprojektit ovat Tornion uuden sulaton rakentaminen sekä kylmä- ja kuumavalssaamojen laajentaminen (projektin kokonaiskustannukset: 680 milj. euroa). Myös Ruotsissa sijaitsevan Avesta KBR:n ja Nybyn sekä Isossa-Britanniassa sijaitsevan Sheffieldin tehtaan kylmävalssauskapasiteettia kasvatetaan, ja Kemin kromikaivoksella siirrytään maanalaiseen louhintaan. Vuoden 2001 kokonaisinvestointien arvioidaan nousevan noin 430 milj. euroon. Yhdistymisen jälkeinen integraatio edistynyt hyvin Outokumpu Steel Oyj:n ja Avesta Sheffield AB:n 22.1.2001 toteutuneen yhdistymisen jälkeinen integraatioprosessi on edistynyt hyvin. Kaikkien tärkeimpien liiketoimintayksiköiden ja toimintojen työntekijöistä kootut monet integraatiotyöryhmät työskentelevät varmistaakseen, että yhdistymisen tavoitteena olleet synergiahyödyt saavutetaan. Outokumpu-konsernin ja AvestaPolaritin toiminnot on eriytetty AvestaPolaritin muodostamisen yhteydessä allekirjoitettujen sopimusten sekä Tukholman ja Helsingin arvopaperipörssien vaatimusten mukaisesti. Eriyttämisprosessilla varmistetaan, että AvestaPolarit voi toimia itsenäisenä yhtiönä ja, että kaikki Outokummun ja AvestaPolaritin yksiköiden väliset suhteet toimivat markkinaehtoisella pohjalla. Tämä prosessi on saatu olennaisilta osin päätökseen sopimusten ja muiden sitoumusten mukaisesti. Yhtiökokous pidettiin huhtikuussa Yhtiökokouksessa 23.4.2001 päätettiin jakaa vuodelta 2000 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen seuraavat jäsenet: Jyrki Juusela, Anthony Pedder, Bernt Magnusson, Jacob Palmstierna, Timo Peltola, Juha Rantanen, Risto Virrankoski, Ossi Virolainen ja Stuart Pettifor. Uudeksi jäseneksi valittiin Corus Group plc:n talous- ja rahoitusjohtaja David Lloyd. Heti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Juusela ja varapuheenjohtajaksi Anthony Pedder. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Coil Products ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/02/20010802BIT00110/bit0001.doc Full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/02/20010802BIT00110/bit0002.pdf Full report

Tilaa