AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2001

AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2001 Kannattavuus odotettua heikompi · Ruostumattoman teräksen markkinatilanne pysyi vaikeana kolmannella neljänneksellä, ja hinnat olivat merkittävästi edellisvuoden tasoa alhaisemmat. · Heinä-syyskuun liikevaihto oli huomattavasti edellisvuoden vertailujaksoa heikompi hintojen laskun ja toimitusmäärien pienenemisen vuoksi. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 631 milj. euroa (809 milj. euroa). Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 2 298 milj. euroa (2 717 milj. euroa). · Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 4 milj. euroa (94 milj. euroa) ja yhdeksän kuukauden liikevoitto 118 milj. euroa (425 milj. euroa). Kannattavuus oli heinä-syyskuussa hintojen laskun, toimitusmäärien vähenemisen ja tuotannossa ilmenneiden joidenkin ongelmien seurauksena edellisvuoden vertailujaksoa ja vuoden 2001 toista neljännestä heikompi. · AvestaPolaritin sulattotoiminnan rationalisointiin kuuluu Degerforsin sulaton ja lanka-aihiovalssaamon sulkeminen 2003 puoliväliin mennessä sekä investointi pitkien tuotteiden valmistukseen konsernin Sheffieldin sulatossa. · Lähiajan näkymät ovat yhä epävarmat. Tunnusluvut - pro forma Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Milj. euroa syys syys syys syys 2001 2000 2001 2000 Liikevaihto 631 809 2 298 2 717 Liikevoitto 4 94 118 425 Voitto ennen satunnaisia eriä 2 86 110 408 Katsauskauden tulos 6 32 83 312 Tulos/osake, euroa 0,02 0,09 0,24 0,89 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,4 17,4 8,3 28,3 Korollinen nettovelka kauden 393 297 393 297 lopussa Velkaantumisaste (gearing), % 34,0 24,4 34,0 24,4 Tässä esitetyt luvut ovat pro forma -lukuja, jotka kattavat koko raportointikauden. Kaikki tämän katsauksen kommentit viittaavat pro forma -lukuihin. Lisätietoja antavat: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer +46 8 613 3647 tai +46 70 656 56 86 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller +358 9 5764 tai 5510 +358 40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations +46 8 613 4419 tai +46 70 652 10 32 AvestaPolarit Oyj Abp Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PL 270, 02601 Espoo puhelin: +358 9 5764 5511, faksi: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Tukholma, Ruotsi puhelin: +46 8 613 3600, faksi: +46 8 613 3669 Kotipaikka: Espoo, kaupparekisterinumero: 499.868 AvestaPolaritin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2001 Ruostumattoman teräksen markkinatilanne pysyi vaikeana Maailmantalouden kasvu pysyi hyvin heikkona kolmannella neljänneksellä. Yhdysvaltain talouskehityksen jyrkkä hidastuminen jatkui, ja Euroopan markkinatilanteessa näkyi selviä merkkejä heikkenemisen jatkumisesta. Euroopan teollisuustuotanto on laskenut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Eniten laskusta on kärsinyt Saksan ja Ison-Britannian teollisuustuotanto. Japanin talous on taantumassa, ja muidenkin Aasian tärkeimpien talousalueiden kehitystä jarruttivat heikko kotimainen kysyntä ja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin lasku. Ruostumattoman teräksen markkinatilanne parani toisella neljänneksellä ja hinnat vahvistuivat jonkin verran, mutta tämä kehitys ei ole jatkunut. Vaikka tukkukauppiaiden ja palvelukeskusten varastotasot laskivat vähitellen vuoden 2001 alkupuoliskolla, ja niiden arvioidaan tällä hetkellä olevan alimmillaan kahteen vuoteen, etenkin kylmävalssattuihin tuotteisiin kohdistuva loppukäyttäjien kysyntä on vähentynyt. Kolmannen neljänneksen heikentyneestä kysynnästä huolimatta kylmävalssatun ruostumattoman teräksen perushinnat pysyivät toisen neljänneksen tasolla, koska Euroopan ja Yhdysvaltojen suurimmat teräksentuottajat vähensivät tuotantomääriään kysynnän hiljentyessä. Myös aasialaiset valmistajat supistivat tuotantoaan, koska kotimainen kysyntä oli heikkoa ja vienti varsinkin Yhdysvaltoihin väheni. Kuumavalssattujen tuotteiden kysyntä oli kolmannella neljänneksellä kylmävalssattujen tuotteiden kysyntää vilkkaampaa varsinkin Aasiassa. Kvarttolevytoimitukset ovat laskeneet Euroopassa toisesta neljänneksestä, mutta perushinnat ovat säilyneet vakaina. Pitkien tuotteiden myyntihinnat ovat laskeneet kolmannen neljänneksen aikana raaka-ainekustannusten alenemisen myötä. Erikoisohuissa nauhoissa kuviovalssattujen tuotteiden kysyntä oli tyydyttävä, vaikka austeniittisten materiaalien kysyntä pysyi vähäisenä koko heinä- syyskuun. Putkituotteiden kysyntä heikkeni Euroopassa neljänneksen loppupuolella asiakkaiden odottaessa myyntihintojen laskua, koska nikkelin hinta oli laskenut. Ruostumattoman teräsromun saatavuus Euroopassa vaikeutui kuluneen neljänneksen aikana huomattavasti. Tämä johtui osittain primäärinikkelin hinnan laskusta. Vaikka teräsromun toimitukset Venäjältä ovat nyt vakiintuneet, vientisääntelyt ovat yhä voimassa ja toimitusmäärät ovat merkittävästi pienempiä kuin ennen sääntelyä. Koska ruostumattoman teräksen tuotantoa vähennettiin, myös nikkelin kysyntä pysyi vaimeana, ja hinta laski 18 % kolmannen neljänneksen aikana. Nikkelin keskihinta laski kolmannella neljänneksellä 34 % vuoden 2000 vertailujakson keskihinnasta. Ferrokromin hinta vakiintui kolmannella neljänneksellä ensimmäisen vuosipuoliskon jyrkän pudotuksen jälkeen. Tästä huolimatta hinta kolmannella neljänneksellä oli edelleen historiallisen matalalla tasolla, 26 % edellisvuoden vertailujakson hintaa alhaisempi. Kolmannen neljänneksen tulos heikko Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 22 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta alentuneiden myyntihintojen ja vähentyneiden toimitusten vuoksi. Kausiluontoisten tekijöiden, kuten huoltoseisokkien ja kesälomien aikaisen tilausten vähenemisen vuoksi, liikevaihto laski 25 % toisesta neljänneksestä ja oli 631 milj. euroa (809 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitusmäärät vähenivät kolmannella neljänneksellä 12 % viime vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuun liikevoitto putosi jyrkästi edellisvuodesta ja oli 4 milj. euroa (94 milj. euroa). Suurimpana syynä olivat huomattavia varastojen arvonalennuksia aiheuttanut nikkelin hinnan lasku, toimitusmäärien pienentyminen ja tuotantovaikeudet. Toiminnan tuloksellisuus heikkeni toisesta neljänneksestä, koska toimitukset vähenivät ja samalla tuotannossa ilmeni joitakin ongelmia, jotka liittyivät osittain Avestan uusien koneiden ja laitteistojen käyttöönottoon. Vuoden 2001 heinä-syyskuun liikevoitto sisältää 12 milj. euron konsernireservin tuloutuksen (0 euroa). Liikevoitto liikevaihdosta oli 0,6 % (11,5 %). Kolmannen neljänneksen voitto oli 6 milj. euroa (32 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,4 % (17,4 %) ja tulos/osake 0,02 euroa (0,09 euroa). Liiketoiminnan rahavirta heikkeni heinä-syyskuussa toisesta neljänneksestä ja viime vuoden vastaavasta jaksosta. Investointiohjelman ja käyttöpääoman lisäyksen seurauksena korollinen nettovelka kasvoi kesäkuusta 20 milj. euroa ja oli 393 milj. euroa. Taloudelliset tunnusluvut - pro forma 30.9. 30.6. 2001 31.3. 31.12. 2001 2001 2000 Velkaantumisaste (gearing), % 34,0 31,4 23,6 27,2 Omavaraisuusaste, % 41,2 41,2 42,1 41,3 Korollinen nettovelka, milj. euroa 393 373 277 322 Velkaantumisaste kohosi neljänneksen aikana, koska korollinen nettovelka kasvoi. Omavaraisuusaste pysyi kesäkuun 2001 tasolla. Yhdeksän kuukauden tulos laski jyrkästi Tammi-syyskuun liikevaihto laski 15 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 2 298 milj. euroa (2 717 milj. euroa). Yhdeksän kuukauden liikevoitto laski 118 milj. euroon (425 milj. euroa). Kannattavuuden heikentyminen johtui pääasiassa muokkauslisien ja ruostumattoman teräksen toimitusmäärien pienentymisestä. Liikevoitto tammi-syyskuulta 2000 sisälsi 42 milj. euron eläkevakuutusmaksu-palautuksen. Vuoden 2001 yhdeksän kuukauden liikevoitto sisältää 33 milj. euron konsernireservin tuloutuksen. Nettorahoituskulut olivat 8 milj. euroa (17 milj. euroa), ja yhdeksän kuukauden tulos oli 83 milj. euroa (312 milj. euroa). Nettorahoituskulujen lasku johtuu pääasiassa korkotason alenemisesta ja saatujen osinkojen lisääntymisestä. Tulos/osake oli 0,24 euroa (0,89 euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,3 % (28,3 %). Investoinnit ja integrointi etenevät suunnitellusti Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 257 milj. euroa (86 milj. euroa). Tärkeimmät investointiprojektit Suomen Kemissä, Ruotsin Avesta KBR:ssä ja Nybyssä sekä Ison-Britannian Sheffieldissä etenevät suunnitelmien mukaisesti. Tornion tehtaiden laajennushankkeen kustannukset ovat nousseet 680 milj. eurosta 760 milj. euroon. Syynä ovat tietyt tekniset muutokset sekä rakennusten ja laitteistojen lisäkustannukset, jotka osittain liittyvät uusien ja jo olemassa olevien tuotantoyksiköiden yhteensopivuuden parantamiseen. Tornion laajennushanke etenee suunnitellusti ja valmistuu vuoden 2002 loppuun mennessä. Vuoden 2001 kokonaisinvestointien määräksi konsernissa arvioidaan noin 430 milj. euroa. Monilla eri osa-alueilla toimivat integraatiotyöryhmät ovat jatkaneet työtään varmistaakseen, että yhdistymisen tavoitteena olleet synergiahyödyt saavutetaan. Tämä työ on edistynyt suunnitellusti. Arvioitujen yli 100 milj. euron vuosittaisten synergiahyötyjen on tarkoitus toteutua täysimääräisesti vuoteen 2005 mennessä, mutta suurin osa jo vuodesta 2003 alkaen. Tukeakseen yhdistymistavoitteiden saavuttamista nykyisessä vaikeassa ja epävarmassa markkinatilanteessa konserni on käynnistänyt projektin, jossa keskitytään kustannusten ja investointien valvontaan sekä tulojen ja kassavirran lisäämiseen. Välittömien toimenpiteiden ensimmäisten vaikutusten odotetaan toteutuvan jo vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. Konsernin sulattotoiminnan rationalisointisuunnitelma julkistettu AvestaPolarit julkisti elokuussa sulattotoimintansa rationalisointisuunnitelman, joka on osa Outokumpu Steel Oyj:n ja Avesta Sheffield AB:n yhdistymisen jälkeen aloitettua integraatioprosessia. Suunnitelmaan kuuluu Ruotsissa sijaitsevan Degerforsin sulaton ja lanka- aihiovalssaamon vaiheittainen sulkeminen vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Tuotanto siirretään Isossa-Britanniassa sijaitsevaan Sheffieldin sulattoon, johon investoidaan 22 milj. euroa lanka- ja tankoaihioiden valulaitteiston asentamiseksi. Päätös merkitsee sitä, että Degerfors Stainlessin toiminta päättyy. Konsernin Degerforsissa sijaitseva kuumavalssattujen levyjen Hot Rolled Plate -yksikkö jatkaa toimintaansa. Yksikkö keskittyy kehittämään toimintaansa edelleen säilyttääkseen asemansa maailman johtavana ruostumattomien kvarttolevyjen tuottajana. Degerfors Stainlessin sulkemisen arvioidaan johtavan 330 työpaikan menetykseen Degerforsissa, jossa AvestaPolaritilla on tällä hetkellä noin 700 työntekijää. Koska Degerfors Stainless ja Hot Rolled Plate toimivat samalla tehdasalueella, sulkemissuunnitelmat ja uudelleenjärjestelyt kuumavalssattujen levyjen tuotannon jatkamiseksi vaikuttavat aluksi molempien yksiköiden henkilöstön tilanteeseen. Sulkemispäätöstä koskevat lakisääteiset neuvottelut paikallisten ammattiyhdistysedustajien kanssa saatiin päätökseen lokakuun puolivälissä. Tämän osavuosikatsauksen lukuihin ei ole tehty uudelleenjärjestelystä aiheutuvaa kuluvarausta, koska ammattiyhdistysedustajien kanssa käytyjä neuvotteluja ei oltu saatu päätökseen raportointikauden loppuun mennessä. Kuluvaraus kirjataan konsernireserviä vastaan vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta se vaikuttaa tulokseen vain konsernireservin tuloutuksen vähenemisenä jäljellä olevien noin yhdeksän vuoden aikana. Tämänhetkinen arvioitu kuluvaraus on 19 milj. euroa. Kun sulattotoiminnan rationalisointi on saatu päätökseen, sen tuoman vuotuisen kustannushyödyn arvioidaan nousevan noin 20 milj. euroon. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Coil Products Tunnusluvut - pro forma Heinä-syys 2001 Heinä-syys 2000 Liikevaihto, milj. euroa 453 586 Liikevoitto, milj. euroa -2 67 Liikevoitto liikevaihdosta, % neg. 11,4 Henkilöstö keskimäärin 4 151 4 042 Hintojen ja toimitusmäärien laskun vuoksi Coil Products -liiketoiminta- alueen kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 23 % viime vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuun liikevoitto laski jyrkästi ja oli 2 milj. euroa tappiollinen. Kannattavuuden lasku viime vuodesta johtuu etupäässä muokkauslisien ja toimitusmäärien pienentymisestä sekä joistakin tuotantoon liittyneistä ongelmista. Coil Productsin liikevoiton heikentyminen vuoden 2001 toisesta neljänneksestä johtui kausiluontoisista tekijöistä kuten suunnitelluista huoltoseisokeista ja asiakkaiden lomakaudesta. Coil Productsin tuotannnossa oli jonkin verran ongelmia Avestassa, jotka liittyivät kesäseisokin jälkeiseen uusien koneiden ja laitteistojen käyttöönottoon. Eräitä tuotanto-ongelmia oli myös Torniossa. Kylmävalssattujen tuotteiden tuotantomäärät laskivat 6 % viime vuoden vertailujaksosta. Kirkkaiden kuumanauhojen tuotantomäärät laskivat 2 % viime vuoden vastaavasta jaksosta. Levyaihioiden tuotanto laski 13 %. Special Products Tunnusluvut - pro forma Heinä-syys 2001 Heinä-syys 2000 Liikevaihto, milj. euroa 186 251 Liikevoitto, milj. euroa 9 20 Liikevoitto liikevaihdosta, % 4,8 7,8 Henkilöstö keskimäärin 3 208 3 343 Special Products -liiketoiminta-alueen kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 26 % viime vuoden vastaavasta jaksosta, koska toimitukset vähenivät ja hinnat laskivat lähes kaikissa Special Products -liiketoimintayksiköissä. Liikevoitto laski 55 % viime vuodesta ja 40 % vuoden 2001 toisesta neljänneksestä. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 9 milj. euroa. Markkinatilanne oli vaikea ja hinnat olivat alhaiset, ja kaikkien liiketoimintayksiköiden kannattavuus laski viime vuoden vastaavasta jaksosta. Erikoisohuiden nauhojen tuotanto sujui hyvin, ja sekä erikoisohuiden nauhojen että pitkien tuotteiden tuotantomäärät nousivat viime vuoden vastaavasta jaksosta. Kaikkien muiden liiketoimintayksiköiden tuotantomäärät laskivat viime vuoden vastaavasta jaksosta. Ainoastaan putkituotteiden tuotantomäärät nousivat vuoden 2001 toisesta neljänneksestä. North America Tunnusluvut - pro forma Heinä-syys 2001 Heinä-syys 2000 Liikevaihto, milj. euroa 70 79 Liikevoitto, milj. euroa -1 2 Liikevoitto liikevaihdosta, % neg. 2,5 Henkilöstö keskimäärin 370 368 Yhdysvaltain markkinatilanne pysyi vaikeana kolmannella neljänneksellä, vaikka jotkut hinnat kohosivatkin toisesta neljänneksestä. Epävarmuus markkinoiden elpymisestä kasvoi syyskuun 11. päivän ja sitä seuranneiden tapahtumien jälkeen. North America -liiketoiminta-alueen tuotanto sujui hyvin, mutta toimitukset jäivät hieman viime vuoden tasoa vähäisemmiksi. Liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni 11 % viimevuoden vastaavasta neljänneksestä ja oli 70 milj. euroa. Liikevaihdon lasku toisesta neljänneksestä johtui pääasiassa toimitusten vähenemisestä hiljaisen kesäkauden aikana. Kolmannen neljänneksen liikevoitto pieneni viime vuoden vastaavasta jaksosta ja hieman myös toisesta neljänneksestä. Tulos oli 1 milj. euroa tappiollinen. Lasku viime vuodesta johtui etupäässä muokkauslisien heikkenemisestä, kun taas etenkin putkialan tiukentunut kilpailu on viime aikoina vähentänyt kannattavuutta. Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan komissio julkisti 22. lokakuuta ruostumattoman teräksen tuonnin haittavaikutuksia koskevan selvityksensä (USA Section 201) tuloksen, jonka mukaan ruostumattomasta teräksestä valmistettujen puolituotteiden tuontia ei sisällytetä Section 201:n nojalla tehtäviin jatkotutukimuksiin. Selvityksen mukaan vahinkoa on koitunut joidenkin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pitkien tuotteiden ja putkenosien sekä laippojen tuonnista. Tämä merkitsee sitä, että aihiotoimitukset sekä valssattujen tuotteiden että pitkien tuotteiden valmistukseen voivat jatkua ennallaan, mutta edellä mainittujen valmistuotteiden tuontiin on odotettavissa joitakin rajoituksia. Selvityksen tulosta pidetään AvestaPolaritissa suotuisana, koska se ei rajoita valssattujen tuotteiden tuontia ja myös konsernin puolituotteiden toimitukset Pohjois-Amerikan liiketoiminta-alueelle voivat jatkua. Lähiaikojen näkymät pysyvät epävarmoina Maailmantalouden kasvu hidastui edelleen kolmannen neljänneksen aikana, ja vuoden viimeisen neljänneksen näkymät ovat heikot. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa yritysten ja kuluttajien luottamusta talouskehitykseen leimasi jo aiemminkin epävarmuus, ja syyskuun 11. päivän tapahtumat jälkivaikutuksineen ovat edelleen heikentäneet luottamusta. Välittömänä seurauksena on todennäköisimmin yksityisen kulutuksen ja investointien väheneminen. Tämän seurauksena myös maailmantalouden kasvuennusteita vuodelle 2001 on laskettu. Viranomaiset ovat vastanneet tilanteeseen useilla määrätietoisilla talouspoliittisilla vastatoimilla, joiden tarkoituksena on elvyttää kasvua ja estää maailmanlaajuinen talouslama. Maailmantalouden heikon tilanteen vuoksi ruostumattoman teräksen lähiaikojen näkymät ovat huonontuneet, ja pikainen elpyminen näyttää epätodennäköiseltä. Ruostumattoman teräksen kulutuksen ennakoidaan laskevan koko maailmassa noin 3-5 % tänä vuonna, mikä kuvaa tilanteen vakavuutta. Heikko kysyntä asettaa edelleen paineita hintojen alentamiselle, mutta hintakehitys riippuu hyvin paljon tarjonnan tasosta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla monissa Euroopan tuotantolaitoksissa oli tuotanto-ongelmia tai tuotannon supistuksia, mikä tasapainotti markkinoita. Vallitseva markkinatilanne on siis aiempaa terveempi, mutta hyvin herkkä vastaiselle kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitykselle ja sille miten tuottajat siihen reagoivat. Vaikka nikkelin hinta on heikentynyt vuoden 2001 kuluessa, hinta elpyi ripeästi lokakuun puolivälissä. Nousu näyttää olleen pääasiassa romun niukan saatavuuden ansiota, mikä on seurausta vähentyneestä tuonnista Venäjältä sekä länsimaisen romutuotannon laskusta. Romun niukkuus puolestaan on lisännyt primäärinikkelin kulutusta. Nikkelimarkkinoilla on silti ylitarjontaa, ja hinnannousu saattaa siten jäädä lyhytaikaiseksi. Suurista tuotannonleikkauksista huolimatta ferrokromin kysyntä tuskin riittää nostamaan hintoja merkittävästi ennen kuin ensi vuonna. Kun otetaan huomioon vaikea markkinatilanne, lisääntynyt epävarmuus ja se, että ruostumattoman teräksen perushinnat olivat syyskuun 2001 lopulla 20 % viimevuotista alhaisemmat, AvestaPolaritin koko vuoden 2001 liikevoitto jää huomattavasti viimevuotista ennätystasoa alhaisemmaksi. Merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi on hyvin vaikea ennakoida luotettavasti edes lähiaikojen taloudellista tulosta. Jos kuitenkin oletetaan, että hintataso pysyy suunnilleen kolmannen neljänneksen tasolla, AvestaPolaritin kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. AvestaPolaritin tuotantotason määrää kysyntä, mikä saattaa merkitä tuotannon supistuksia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tukholmassa 31. lokakuuta 2001 AvestaPolarit Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00580/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00580/bit0001.pdf The full report

Tilaa