AvestaPolaritin yhtiökokous kutsuttu koolle 9.4.2002

AvestaPolaritin yhtiökokous kutsuttu koolle 9.4.2002 AvestaPolarit Oyj Abp:n hallitus on tänään päättänyt AvestaPolarit Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kokous pidetään Kongressikeskus Dipolissa, Otakaari 24, 02150 Espoo, tiistaina huhtikuun 9. päivänä 2002 kello 14.00. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisten varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen seuraavat esitykset: · Hallituksen esitys optio-oikeuksien antamiseksi AvestaPolarit- konsernin avainhenkilöille ja AvestaPolarit Oyj Abp:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 6.400.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 1.600.000 merkitään tunnuksella 2002A, 2.400.000 tunnuksella 2002B ja 2.400.000 tunnuksella 2002C. Optio-oikeuksilla voi merkitä AvestaPolarit Oyj Abp:n osakkeita yhteensä enintään 6.400.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2002A AvestaPolarit Oyj Abp:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2002, optio-oikeudella 2002B AvestaPolarit Oyj Abp:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 ja optio-oikeudella 2002C AvestaPolarit Oyj Abp:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2004. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella 2002A 1.4.2004, optio- oikeudella 2002B 1.4.2005 ja optio-oikeudella 2002C 1.4.2006. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2009. AvestaPolarit Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2002 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 3.456.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 6.400.000 uudella osakkeella. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan siten, että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 1.4.2006, on henkilön tarjottava optio- oikeuksiaan takaisin yhtiölle ilman, että optio-oikeuksiin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitettäisiin. Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt eivät yhteensä omista yli yhtä prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 1,8 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. · Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta osakeannilla tai vaihtovelkakirjalainaa ottamalla yhdessä tai useammassa erässä. Korotus voi enimmillään olla 37.685.767,86 euroa eli 69.788.459 osaketta. Hallitukselle esitetään annettavaksi valtuutus määritellä merkintähinta ja vaihtovelkalainan ehdot. Hallitus voisi päättää, että osakkeita voidaan merkitä ja vaihtovelkakirjalainaa ottaa apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus pitäisi sisällään myös oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painavia taloudellisia syitä, kuten yritysoston tai muun järjestelyn rahoittaminen tai toteuttaminen. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa yhden vuoden ajan varsinaisesta yhtiökokouksesta, minkä lisäksi siinä tullaan noudattamaan AvestaPolaritin suurimpien osakkeenomistajien Outokumpu Oyj:n ja Corus Group plc:n välisessä Osakassopimuksessa sovittuja määräyksiä. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää, että osinkoa jaetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen (APK) ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin tai rekisteröity Ruotsin vastaavaan VPC:hen täsmäytyspäivänä 12.4.2002. Osinko on ehdotettu maksettavaksi euroina niille osakkeenomistajille, jotka ovat rekisteröityneet APK:een ja Ruotsin kruunuina niille osakkeenomistajille, jotka ovat rekisteröityneet VPC:hen. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 24.4.2002 lukien. LIITTEET: 1. AvestaPolarit Oyj Abp:n optio-oikeudet 2002/Ehdot 2. Tilintarkastajan lausunto hallituksen esityksestä optio- oikeuksien antamiseksi 3. Tilintarkastajan lausunto hallituksen esityksestä hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta Lisätietoja antavat: Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations puh. + 46 (0)8 613 4419 tai +46 (0)70 652 10 32 sähköposti: hannele.obrink@avestapolarit.com Matti Louhija, Senior Legal Counsel puh. +358 (0)9 5764 5508 tai +358 (0)40 501 5056 sähköposti: matti.louhija@avestapolarit.com AvestaPolarit Oyj Abp Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Espoo. Puh: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Tukholma, Ruotsi. Puh: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0823312-4 LIITE 1: AVESTAPOLARIT OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2002 AvestaPolarit Oyj Abp:n ("AvestaPolarit" tai "yhtiö") hallitus ("hallitus") on kokouksessaan 13.2.2002 päättänyt esittää 9.4.2002 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista AvestaPolarit Oyj Abp:n ja sen tytäryhtiöiden ("AvestaPolarit-konserni") avainhenkilöille sekä AvestaPolarit Oyj Abp:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin: I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan 6.400.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 6.400.000 AvestaPolaritin osaketta. 2. Optio-oikeudet Optio-oikeuksista 1.600.000 merkitään tunnuksella 2002A, 2.400.000 tunnuksella 2002B ja 2.400.000 tunnuksella 2002C. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionomistajalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään. 3. Optio-oikeuksien suuntaaminen Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen AvestaPolarit-konsernin avainhenkilöille ja AvestaPolaritin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, AvestaPolarit Stainless Oy:lle ("AvestaPolarit Stainless"). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi AvestaPolarit-konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2002B ja 2002C annetaan AvestaPolarit Stainlessille, joka voi hallituksen päätöksellä antaa optio-oikeuksia 2002B ja 2002C AvestaPolarit-konsernin nykyisille tai rekrytoitaville avainhenkilöille. 4. Optio-oikeuksien jakaminen Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. AvestaPolarit Stainlessille annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta AvestaPolarit-konsernin avainhenkilöille. Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin AvestaPolarit- konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. 5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionomistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optionomistajalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionomistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuden luovuttamiseen aikaisemminkin. Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde AvestaPolarit-konserniin päättyy muusta syystä kuin työntekijän kuoleman tai yhtiön määrittelemän eläkkeelle jäämisen johdosta ennen 1.4.2006, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio- oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Yhtiö voi, riippumatta siitä onko optionomistaja tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio- oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo- osuustilille ilman optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta. II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) AvestaPolaritin osakkeen. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,54 euroa. AvestaPolaritin osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 3.456.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 6.400.000 uudella osakkeella. AvestaPolarit Stainless ei voi AvestaPolaritin tytäryhtiönä merkitä optio-oikeuksien nojalla AvestaPolaritin osakkeita. 2. Osakkeiden merkintä ja maksu Osakkeiden merkintäajat ovat: * optio-oikeudella 2002A 1.4.2004 - 30.4.2009, * optio-oikeudella 2002B 1.4.2005 - 30.4.2009 ja * optio-oikeudella 2002C 1.4.2006 - 30.4.2009. Osakkeiden merkintä tapahtuu AvestaPolaritin Espoon pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava yhtiölle optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo- osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä. 3. Osakkeiden merkintähinta Osakkeen merkintähinta on: · optio-oikeudella 2002A AvestaPolaritin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2002, · optio-oikeudella 2002B AvestaPolaritin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 ja · optio-oikeudella 2002C AvestaPolaritin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2004. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on aina kuitenkin vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. 4. Osakkeiden kirjaus Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille. 5. Osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio- oikeuksia, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-oikeuden omistajalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta. Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio- oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio- oikeuksia koskevia toimenpiteitä. Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen tilanne tai yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin. 8. Riitojen ratkaiseminen Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 9. Muut seikat Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo- osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, mukaan lukien ehtojen muutokset ja täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio- oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä AvestaPolaritin pääkonttorissa Espoossa. Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti. Nämä optioehdot on laadittu suomen-, ruotsin ja englanninkielellä. Mikäli suomen-, ruotsin- tai englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja. LIITE 2: TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO AvestaPolarit Oyj Abp:n varsinaiselle yhtiökokoukselle AvestaPolarit Oyj Abp:n hallitus on kokouksessaan 13.2.2002 päättänyt ehdottaa 9.4.2002 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio- oikeuksien antamista AvestaPolarit-konsernin avainhenkilöille sekä täysin omistetulle tytäryhtiölle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. OYL 4:12 b § 1. momentin ja 4:4 a §:n 2. momentin mukaisena lausuntonamme AvestaPolarit Oyj Abp:n tilintarkastajana yhtiön hallituksen 13.2.2002 ehdotuksesta optio-oikeuksien antamiseksi esitämme, että käsityksemme mukaan hallituksen ehdotus antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä. Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2002 SVH Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö Markku Marjomaa KHT LIITE 3: TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO AvestaPolarit Oyj Abp:n varsinaiselle yhtiökokoukselle AvestaPolarit Oyj Abp:n hallitus on 13.2.2002 tehnyt ehdotuksen 9.4.2002 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi osakepääoman korottamiseen ja vaihtovelkakirjalainan ottamiseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. OYL 4:4a § 2. momentin sekä OYL 4:12b § 1. momentin mukaisena lausuntonamme AvestaPolarit Oyj Abp:n tilintarkastajana esitämme käsityksenämme, että hallituksen ehdotus 13.2.2002 antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä. Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2002 SVH Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö Markku Marjomaa KHT ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/13/20020213BIT01110/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/13/20020213BIT01110/bit0002.pdf

Tilaa