Basware : Baswaren osavuosikatsaus 1.1.2012-31.3.2012 (IFRS)

Basware Oyj pörssitiedote 13.4.2012 klo 09:00
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-31.3.2012 (IFRS)


YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu 2012: Palveluliiketoiminnan kasvu vahvaa

 * Liikevaihto 27 435 tuhatta euroa (26 058 tuhatta euroa) - kasvu 5,3
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 822 tuhatta euroa (2 957 tuhatta euroa) - laskua 38,4
  prosenttia
 * Liikevoitto 6,6 prosenttia liikevaihdosta (11,3 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 46,5
  prosenttia
 * Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
  sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on
  arviolta 21,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuosineljännekseen 19,4 %
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 55,5 % (48,3 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 10 634 tuhatta euroa (14 623 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,11 euroa (0,19 euroa) - laskua 38,2
  prosenttia


Basware arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna
ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 8-18 miljoonaa euroa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


                  1-3/  1-3/ Muutos,  1-12/
Tuhatta euroa            2012  2011    %  2011
----------------------------------------------------------------


Liikevaihto            27 435 26 058  5,3   107 750

EBITDA               3 188  4 169 -24,0   17 284

Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja  2 455  3 458 -29,0   14 290

Liikevoitto            1 822  2 957 -38,4   12 280

   % liikevaihdosta        6,6 % 11,3 %      11,4 %

Tulos ennen veroja         1 918  2 930 -34,5   12 332

Tilikauden tulos          1 476  2 268 -34,9    9 671Oman pääoman tuotto, %       6,0 % 11,4 %      11,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %    8,0 % 14,7 %      14,9 %

Likvidit varat *)         34 450 48 295 -28,7   42 977

Nettovelkaantumisaste, %     -35,2 % -50,7 %      -42,3 %

Omavaraisuusaste, %        70,5 % 71,0 %      81,9 %Tulos/osake, euroa         0,11  0,19 -38,3    0,76

Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,11  0,19 -38,2    0,76

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma/osake, euroa       7,47  7,16  4,3    7,76


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat


Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Lisenssimyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut. Lisenssimyynti
koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista
talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Automatisointipalvelut sisältävät
verkkolaskutuksen, paperilaskujen skannauspalvelut, tulostuspalvelut,
ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, aktivointipalvelun ja
Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muu
maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan
vuositilinpäätöksessä varojen sijainnin mukaan.

Ulkoisen raportoinnin muutoksista on lähetetty erillinen pörssitiedote
19.3.2012.


Toimitusjohtaja Esa Tihilä osavuosikatsauksesta:

"Olen tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen suoritukseen ja erityisesti
Automatisointipalveluiden vahvaan kasvuun ja siihen, että jatkuvien tuottojen
osuus yhtiön liikevaihdosta oli jo 55,5 prosenttia. Yhtiö on muutosvaiheessa
ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi, mikä vaatii lisäpanostuksia ja muuttaa
toimintatapojamme, ratkaisujamme ja palveluitamme. Tavoittelemme kokonaan uusia
asiakasryhmiä segmentoidulla asiakashallinnalla sekä tuote- ja
palvelutarjonnalla. Strategisena tavoitteenamme on nousta maailman johtavaksi
verkkolaskuoperaattoriksi.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä solmimme useita merkittäviä kauppoja
kaikilla maantieteellisillä alueillamme. Automatisointipalveluiden kysyntä
vahvistui kokonaisuudessaan ja lisenssimyynnin kysyntä siirtyi kohti palveluna
toimitettavaa SaaS-ratkaisua. Solmittuihin kauppoihin sisältyi myös
virtuaalioperaattorisopimuksia uusina jakelukanavamalleina.
Automatisointipalveluiden osuus liikevaihdosta on noussut jo 19,8 prosenttiin.
Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta
jatkoi kasvuaan ja oli 55,5 prosenttia liikevaihdostamme.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Automatisointipalvelut-liiketoiminnan
välittämä transaktiomäärä kasvoi 77,1 prosenttia. Automatisointipalveluiden
jatkuvalle kehittymiselle on olennaista transaktiovolyymin kasvu.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 5,3 prosenttia 27,4
miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 6,6 prosenttia liikevaihdosta ja 1,8
miljoonaa euroa. Lisenssimyynnin osuus liikevaihdosta laski edellisvuodesta
merkittävän osan kaupoista toteutuessa SaaS-ratkaisuina. Liikevoiton laskuun
vaikutti yhtiön kasvun vaatimien panostusten toteutuminen suunnitellulla
tavalla. Näitä ovat muun muassa Volume Sales -toiminnon ja Volume Delivery  -
käyttöönottokonsultoinnin kasvattaminen,  Automatisointipalvelut-liiketoiminnan
kasvupanostukset sekä Basware Alusta-teknologian julkistus.


Basware toi markkinoille Alusta-teknologian vuoden 2012 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Alusta-teknologia kokoaa yhteen Baswaren
talousprosessiosaamisen sekä käytön mukaan veloitettavat pilvipalvelut, jotka
takaavat sujuvan sähköisen asioinnin avoimen verkon kautta kaikenkokoisille
organisaatioille. Yhtiön uuden sukupolven tuotekokonaisuutta tarjotaan myös
palveluna. Alusta-teknologia tukee Baswaren strategista muutosta ja tulee
parantamaan yhtiön kilpailukykyä.

Yhtiö jatkaa strategiansa mukaisesti aiempaa voimakkaampaa fokusointia
palveluliiketoimintaan, jossa lisenssimyynnin sijaan myydään ohjelmistoja
palveluna."

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Huhtikuun  2012 markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen markkinoiden on
arvioitu vuonna 2012 kasvavan globaalisti 6,2 prosenttia (aiempi arvio sama ja
Yhdysvalloissa 8,0 prosenttia (aiempi arvio sama).  IT-palveluiden
kokonaismarkkinoiden on ennustettu kasvavan globaalisti 4,7 prosenttia (aiempi
arvio sama) ja Yhdysvalloissa 7,3 prosenttia (aiempi arvio 6,8 %) vuonna 2012.
Tutkimusyhtiöiden mukaan vuonna 2013 ohjelmistopuolen on arvioitu kasvavan
globaalisti 7,0 prosenttia, IT-palveluiden 5,6 prosenttia ja IT-markkinoiden
kokonaisuudessaan 7,3 prosenttia.

Yritysostojen ja solmittujen partneruussopimusten määrä on lisääntynyt
markkinoilla. Näiden avulla markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät
vahvistamaan toimittajaverkostoa ja laajentumaan maantieteellisesti.
Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa aktiivisesti
yrityskauppakohteiden analysointia erityisesti verkkolaskumarkkinasta Euroopassa
strategiansa mukaisesti.


Baswaren ohjelmistojen ja palvelujen kilpailukyky on entistä parempi vuoden
2012 ensimmäisen neljänneksen aikana julkistetun uuden sukupolven ohjelmiston
myötä.  Tammikuussa 2012 toteutetun saksalaisen verkkolaskuoperaattorin oston
myötä saimme innovatiivista teknologiaa, joka parantaa yhtiön kilpailukykyä.
Automatisointipalvelut vaikuttavat positiivisesti kilpailukykyyn ja lisää yhtiön
liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta sekä läpinäkyvyyttä pitkällä
aikavälillä.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen
alhainen, vaihdellen 5-30 prosenttia maakohtaisesti, mikä luo hyvän pohjan
Baswaren Automatisointipalveluiden kasvulle.

Offshoring-toiminnan merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa. Tuotekehitys
ja Automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä on jo
onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa offshoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.

Espoossa 13. huhtikuuta 2012

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Esa Tihilä Basware Oyj
Puh. 040 480 7098


Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 13. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli
Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Esa Tihilä ja
talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa. Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin
kello 15:00.
Rekisteröinti puhelinneuvotteluun:
https://emea.directeventreg.com/registration/event/70450316

Rekisteröinti puhelinneuvottelun esityksen katsomiseen:
http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/62160_basware/

 Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit