Basware: Suunniteltu osakeanti

Basware Oyj, pörssitiedote, 4.9.2014 klo 18:30
Suunniteltu osakeanti

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Basware Oyj ("Basware" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 1 290 000 uutta
Yhtiön osaketta ("Osake") rajatulle joukolle kansainvälisiä institutionaalisia
sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building)
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ("Osakeanti").Osakeannilla
kerättävät nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa ja valmiutta
toteuttaa mahdollisia yritysostoja.

Yhtiön 14.2.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi Baswaren hallitukselle
valtuutuksen päättää Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.Tarjottavat Osakkeet vastaavat
noin 9,98 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Osakeantia.

Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään
5.9.2014 klo 9.00. Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää
koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Liikkeeseen laskettavien Osakkeiden
määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, sovitaan Baswaren hallituksen ja
Carnegie Investment Bank AB:n ("Carnegie") toimesta tarjousmenettelyn päättyessä
ja julkaistaan niin pian kuin on käytännöllistä tarjousmenettelyn päättymisen
jälkeen.

Osakeannin yhteydessä Basware on sitoutunut niin sanottuun lock-up
-sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan
laskematta liikkeeseen ja myymättä Baswaren osakkeita 180 päivän kuluessa
Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannissa tarjotut Osakkeet rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmään, ja ne
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina merkintähinnan
maksua vastaan arviolta 10.9.2014.Väliaikaisia osakkeita ei haeta kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Baswaren
olemassa olevaan osakesarjaan Osakkeiden tultua rekisteröidyiksi
kaupparekisteriin arviolta 11.9.2014 ja kaupankäynti Osakkeilla NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä odotetaan alkavan arviolta 12.9.2014. Osakkeet tuottavat kaikin
osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen,
kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Carnegie toimii Osakeannin järjestäjänä (Sole Bookrunner).

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 501 8250

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin.Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka
ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan
2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön
täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille
sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated
associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Carnegie toimii osakeannissa ainoastaan Baswaren eikä kenenkään muun lukuun,
eikä Carnegie pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä.
Carnegie ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Baswarelle, eikä se anna
osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa