Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  
Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007  

Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin
mainita.) 

Tilikausi 2007:
-Liikevaihto 73 270 tuhatta (59 954 tuhatta euroa) - kasvu 22 prosenttia
-Liikevoitto 7 512 tuhatta euroa (8 078 tuhatta euroa) - laskua 7 prosenttia
-Liikevoitto 10 prosenttia liikevaihdosta (13 %)
-Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 48 prosenttia (46 %) -
kasvu 29 prosenttia 
-Tuloutumaton SaaS-tilauskanta vuoden lopussa 11 112 tuhatta euroa 
-Osakekohtainen tulos 0,36 euroa (0,45 euroa) 

Loka-joulukuu (Q4):
-Liikevaihto 23 187 tuhatta euroa (16 508 tuhatta euroa) - kasvu 41 prosenttia
-Liikevoitto 1 924 tuhatta euroa (1 807 tuhatta euroa) - kasvu 7 prosenttia
-Liikevoitto 8 prosenttia liikevaihdosta (11 %)
-Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 53 prosenttia (50 %) -
kasvu 48 prosenttia 
-Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,05 euroa)

Vuoden 2008 näkymät: Basware arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-25
prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Ensimmäinen
neljännes on kasvultaan koko vuoden arviota alhaisempi johtuen vuoden 2007
ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistujen vertailulukujen tasosta. Liikevoiton
(EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta. 

Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

	10-12/	10-12/	Muutos,	1-12/	1-12/	Muutos,	
Tuhatta euroa	2007	2006	 %	2007	2006	 %	
Liikevaihto	23 187	16 508	40,5 %	73 270	59 954	22,2 %	
Liikevoitto	1 924	1 807	6,5 %	7 512	8 078	-7,0 %	
% liikevaihdosta	8,3 %	10,9 %		10,3 %	13,5 %		
Voitto ennen veroja	1 888	1 831	3,1 %	7 704	8 287	-7,0 %	
Tilikauden voitto	1 113	526	111,4 %	4 112	4 986	-17,5 %	
							
Oman pääoman tuotto, %	9,5 %	4,8 %		8,9 %	15,1 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	15,6 %	16,6 %		16,2 %	24,7 %		
Likvidit varat 	7 041	8 975	-21,5 %	7 041	8 975	-21,5 %	
Nettovelkaantumis¬aste, %	-5,7 %	-18,4 %		-5,7 %	-18,4 %		
Omavaraisuusaste, %	70,0 %	77,5 %		70,0 %	77,5 %		
							
Tulos/osake, euroa	0,10	0,05	111,4 %	0,36	0,45	-19,7 %	
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,10	0,05	111,4 %	0,36	0,44	-19,3 %	
Oma pääoma/osake, euroa	4,12	3,88	6,2 %	4,12	3,88	6,2 %	
							
Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta ja tuesta,
konsultoinnista ja palveluista, Software as a Service (SaaS) -myynnistä ja
muista toiminnoista. Baswaren tuotemyynnin ydin koostuu hankinnasta maksuun
(Enterprise Purchase 
to Pay) -tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön
raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja muut alueet. 
Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo toteaa: ”Vuoden 2007 viimeinen neljännes
onnistui kokonaisuutena hyvin. Suomen sähköisen liiketoiminnan yksikkö ja
Skandinavian yksikkö ylittivät tavoitteensa ja Euroopan sekä talousohjauksen
yksiköt saavuttivat tavoitteensa. Sekä tuotemyynti että palvelutuotot kasvoivat
viimeisellä neljänneksellä hyvin. Vuosineljänneksen aikana solmimme useita
merkittäviä sopimuksia kaikkialla maailmassa niin sähköisen laskunkäsittelyn
kuin hankintojen hallinnan osalta. Koko konsernin liikevoitto on kehittynyt
positiivisesti.” 

”Saavutimme vuonna 2007 Baswarelle asetetut taloudelliset tavoitteet
liikevaihdon osalta. Tulosta rasitti panostuksemme kansainväliseen kasvuun.
Tulos jäi tavoitetasostamme, mutta oli ohjauksen puitteissa. Koko vuoden
tarkastelujaksolla Suomen sähköisen liiketoiminnan, Skandinavian ja Euroopan
yksiköt ylittivät tavoitteensa ja talousohjausyksikkö saavutti tavoitteensa.
Koko vuoden liikevaihdosta 48 % tuli Suomen ulkopuolelta ja kansainvälisen
liikevaihdon kasvu oli 29 %. Tuotemyynti koko vuoden osalta kasvoi vahvasti 24
%. Olemme onnistuneet solmimaan uusia kauppoja yhä suurempien yritysten kanssa
ja vuoden 2007 aikana hankintaratkaisumme nousi kilpailemaan raskaassa sarjassa
ja onnistuimme kilpailussa hyvin. ” 


RAPORTOINTI 

Basware-konserni tarkensi tilinpäätöskäytäntöään edellisen tilinpäätöksen
yhteydessä tuotemyyntiä koskevan tuloutuksen ja myyntisaatavien osalta. Yhtiö
julkaisi oikaistut luvut vuosilta 2005 ja 2006 1. helmikuuta 2007.
Tarkennettujen laskentaperiaatteiden mukaan laadittu tilinpäätös julkistettiin
tilintarkastettuna 8.2.2007. Baswaren käsityksen mukaan tilinpäätöskäytännön
tarkentumisella ei ole vaikutusta konsernin tuloksentekokykyyn jatkossa. 

Basware osti 10.9.2007 Digital Vision Technologies Ltd:n, jonka tilinpäätös on
yhdistelty konsernitilin-päätökseen 1.9.2007 alkaen. Tässä osavuosikatsauksessa
esitetään vertailutietoina myös tilintarkastamattomia pro forma
-tuloslaskelmatietoja liikevaihdon ja liikevoiton osalta vuonna 2007. Tiedot on
laadittu havainnollistamaan, mikä olisi ollut konsernin liikevaihto ja
liikevoitto vuonna 2007, jos Digital Visionin tuloslaskelmatiedot olisi
yhdistelty koko katsauskaudelta. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myyntisaamisiin tehtiin viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 miljoonan euron luottotappiovaraus.
Luottotappiovarauksen määrä on neljännen vuosineljänneksen lopussa 789 tuhatta
euroa (781 tuhatta euroa). 

Basware raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot erillisinä toissijaisessa
segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät sisällään tuotemyynti-,
ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan sopimukseen perustuen
kuukausittain. Software as a Service -sopimukset ovat tyypillisesti usean
vuoden pituisia. Yhtiö raportoi myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman
tilauskannan. Yhtiön SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa liikevaihdon
kasvua lyhyellä aikavälillä. 


NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10.-31.12.2007

LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2007


Basware-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 41 prosenttia ja oli 23
187 tuhatta euroa (16 508 tuhatta euroa). 

Loka-joulukuussa 32 prosenttia (32 %) liikevaihdosta muodostui omien tuotteiden
myynnistä, tuotemyynnin kasvaessa 43 prosenttia. SaaS-myynti oli kolmannella
vuosineljänneksellä 2 prosenttia liikevaihdosta. Ylläpitotuotot muodostivat 29
prosenttia (32 %) ja niiden kasvu oli 27 prosenttia. Konsultointi- ja
palvelutuotot olivat 37 prosenttia (36 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 44
prosenttia. 

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
loka-joulukuussa 14 prosenttia (24 %) eli 1 046 tuhatta euroa mikä vastaa 9
prosenttia (15 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 53 prosenttia (50 %)
loka-joulukuussa. Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 48 prosenttia. 


TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU 2007

Basware-konsernin liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 7 prosenttia ja oli 1 924
tuhatta euroa (1 807 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 8
prosenttia (11 %). 

Yhtiön kiinteät kulut olivat vuosineljänneksellä 18 546 tuhatta euroa (13 521
tuhatta euroa). Kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
nähden 37 prosenttia ja edelliseen neljännekseen nähden 51 prosenttia.
Kustannusten nousuun vaikutti pääosin yritysostosta johtuva henkilöstön määrän
kasvu. 

Emoyhtiöllä on myyntisaamisia Basware-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä. Näiden
sisäisten tuottojen ja kulujen eliminoinnit aiheuttavat kurssieroa, joka jää
vaikuttamaan konsernin tulokseen. Ostoihin ja kuluihin sisältyvät kurssierot
olivat konsernissa -656 tuhatta euroa (-139 tuhatta euroa). Nämä kohdistuvat
pääosin viimeiselle vuosineljännekselle. 

Tilinpäätökseen sisältyy Digital Visionin integraatioon liittyviä
kertaluonteisia kuluja 233 tuhatta euroa. Nämä koostuvat aktivoitujen
tuotekehitysmenojen alaskirjauksesta (85 tuhatta euroa), kolmannen osapuolen
tuotemyynnin päättymiseen liittyvistä epävarmoista saamisista (84 tuhatta
euroa) sekä integraatiobonuksen jaksotuksesta (64 tuhatta euroa). 

Tuotekehitysmenot olivat loka-joulukuussa 4 532 tuhatta euroa (3 284 tuhatta
euroa), joista 1 217 tuhatta euroa eli 27 prosenttia on aktivoitu.
Tuotekehitysmenojen poistot olivat 264 tuhatta euroa (170 tuhatta euroa). 

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 888 tuhatta euroa (1 831
tuhatta euroa) ja voitto oli 1 113 tuhatta euroa (526 tuhatta euroa).
Osakohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,05 euroa). 

LIIKETOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2007

Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen suhteellisen hyvä Baswaren
päämarkkina-alueilla. IT-markkinoiden on tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan
arvioitu kasvavan noin 5-7 prosentin vuosivauhdilla Pohjoismaissa,
Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Baswaren ohjelmistojen kilpailukyvyn
voidaan arvioida hieman parantuneen. Puolueettoman tutkimuslaitoksen Forrester
Researchin tekemässä raportissa Basware mainitaan merkittävänä uutena toimijana
sähköisten hankintaratkaisujen kansainvälisillä markkinoilla, joilla yhtiö
nimetään yhdeksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta.
Forresterin arvion mukaan Basware on ostolaskujen käsittely-järjestelmien
johtava toimittaja maailmassa liikevaihdolla ja asennuskannalla mitattuna. 

Yhtiön sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi
neljänneksellä 41 prosenttia ja edustaa 90 prosenttia (90 %) koko
liikevaihdosta. Hankintatoimen ratkaisujen kysyntä on yhtiön arvion mukaan
vilkastumassa. Ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisujen ja
matkahallintojärjestelmien kysyntä on pysynyt vakaana. 

Konsernin sähköisen liiketoiminnan uusia asiakkaita ovat muun muassa
Landesmesse Stuttgart GmbH Saksassa, Heineken Poland, Elcoteq Corporation Oyj,
SKF, Leiras, Antwerpenin yliopisto, Det Norske Veritas, Romande Energie
Ranskassa, Heatcraft Australia Pty Ltd, Kerry Ingredients Australia ja suuri
kansainvälinen teollisuus- ja palveluyhtiö Isossa-Britanniassa. 

Pohjoismaissa toimivan verkkolaskutusyksikön (Basware Einvoices Oy) palvelun
kautta välitettiin loka-joulukuun aikana noin 2 miljoonaa laskua. Laskuvolyymi
kasvoi vuosineljänneksen aikana 31 prosenttia edellisvuoden vastaavasta
neljänneksestä. Uusia asiakassopimuksia solmittiin neljännellä
vuosi-neljänneksellä 58 kappaletta, joista 22 prosenttia kertyi
kansainvälisestä liiketoiminnasta. Basware Einvoices Oy solmi viisi uutta
yhdysliikennesopimusta pohjoismaisten ja eurooppalaisten
verkko-laskuoperaattoreiden kanssa. Lisäksi Einvoices solmi
yhdysliikennesopimuksen saksalaisen Crossgaten kanssa, mikä vahvistaa yrityksen
roolia kansainvälisillä verkkolaskumarkkinoilla erityisesti Keski-Euroopassa.
Basware Einvoices Oy:n liikevaihto sisältyy sähköisen liiketoiminnan
liikevaihtoon. 

Talousohjauksen liiketoiminta (Basware FIMA Oy) kasvoi vuosineljänneksellä 38
prosenttia ja oli 10 prosenttia (10 %) yhtiön liikevaihdosta. Talousohjauksen
ohjelmistojen kysyntä erityisesti liike-toiminnan suunnittelun ja analysoinnin
ratkaisujen osalta on ollut kohtuullinen. Yksikön uusia asiakkaita Suomessa
ovat muun muassa Espoon kaupunki, A-Katsastus, Lindström, Seutukeskus Oy Häme
ja Folkhälsan. Talousohjauksen liiketoimintayksikkö sopi lisäksi Basware IFRS
Consolidation -ratkaisun toimittamisesta venäläiselle LSR-yhtiölle. 


Jälleenmyyntikanava ja yhteistyökumppanit

Jälleenmyynti kumppanien kautta on keskeinen osa kansainvälistä liiketoimintaa.
Kumppanitoiminnan painopiste vuoden neljännellä neljänneksellä oli
kumppanisuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden 
toimeenpanossa. Kumppaneiden joukosta pyritään tunnistamaan potentiaalisimmat
yritykset, joiden osaamista ja sitoutumista Baswaren ratkaisuihin pyritään
lisäämään. 

Vuoden neljännen neljänneksen aikana allekirjoitettiin 8 uutta
jälleenmyyjäsopimusta, joista Velocity, Doxtek ja MinMax Technologies
Yhdysvalloissa, Dimo Gestion, Teampartners ja Linkvest Ranskassa, Wola Info
Puolassa sekä Addcon IT Ruotsissa. Baswarella oli vuosineljänneksen lopussa
yhteensä 70 kansainvälistä jälleenmyyjää, jotka toimivat 33 eri maassa.
Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa Baswarella on 41 partneria. Baswarella
on myös laaja jälleenmyyntiverkosto Suomessa. 

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
loka-joulukuussa 14 prosenttia (24 %) eli 1 046 tuhatta euroa. 


Pohjoismaat

Baswaren toiminta Pohjoismaissa koostuu sähköisen liiketoiminnan ja
talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja keskitetysti johdetusta Skandinavian
(Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. Pohjoismaissa myydään Baswaren kaikkia
sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta
maksuliikennetuotteita, jotka ovat toistaiseksi myynnissä vain Suomessa.
Venäjän liiketoiminta raportoidaan osana Suomi-segmenttiä. 

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman
organisaation voimin. Maksuliikennetuotteita myydään Suomessa myös 28
jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii neljä
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää ja Islannissa yksi sähköisen
liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä. Lisäksi Venäjällä toimii yksi
talousohjauksen ratkaisujen jälleenmyyjä sekä kaksi sähköisen liiketoiminnan
jälleenmyyjää. 

Kokonaisuutena Baswaren liiketoiminta Skandinaviassa kasvoi tasaisesti
viimeisellä vuosineljänneksellä ja ylitti asetetut tavoitteet. Myös Suomen
sähköinen liiketoiminta ylitti tavoitteensa ja talousohjausyksikkö saavutti
tavoitteensa. Liikevaihdon kasvu Suomi-segmentissä oli 31 prosenttia ja
Skandinavia-segmentissä 33 prosenttia. 


Eurooppa      

Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa Baswarella on tytäryhtiöt Hollannissa,
Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on
käynnissä 10 muussa maassa. Vuosineljänneksen aikana aloitti neljä uutta
jälleenmyyjää. Yhteensä alueella on nyt 41 jälleenmyyjää. 

Kokonaisuutena Euroopan liiketoiminta-alue saavutti vuosineljännekselle
asetetun tavoitteen. Alueen liikevaihto kasvoi 108 prosenttia loka-joulukuussa
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Myynti kertyi edelleen
pääosin ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä. Iso-Britannia ja Ranska ylittivät
vuosineljänneksen tavoitteensa. Hollanti saavutti vuosineljänneksen
liikevaihtotavoitteensa ja Saksan yksikkö jäi tavoitteestaan lievästi.
Ison-Britannian Data Capture -liiketoiminta (tiedontunnistuksen automatisointi)
saavutti sille asetetun 2 miljoonan euron tavoitteen konsolidoidun neljän
kuukauden osalta. 


Muut alueet

Euroopan ulkopuolella Baswarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka keskittyy
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Lisäksi alueella toimii kahdeksan jälleenmyyjää. Uusia jälleenmyyntisopimuksia
solmittiin neljänneksen aikana Velocityn, Minmax Technologies -yhtiön ja
Doxtekin kanssa. Baswaren Yhdysvaltojen yksikkö jäi neljännekselle asetetusta
tavoitteesta. 

Muut alueet -segmentti laski loka-joulukuussa 8 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta.
Niiden liikevaihto kirjautuu segmenttikohtaisessa raportoinnissa osaksi Suomen
emoyhtiön toimintaa. Aasian ja Tyynenmeren alueella toimii neljä jälleenmyyjää.
Alueen myynti ylitti katsauskauden tavoitteensa. 

TILIKAUSI 1.1. - 31.12.2007

LIIKEVAIHTO

Basware-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 22 prosenttia ja oli 73 270
tuhatta euroa (59 954 tuhatta euroa). Tilikauden pro forma -liikevaihto olisi
ollut 77 754 tuhatta euroa, jos Digital Visionin liikevaihto olisi yhdistelty
koko tilikaudelta. 

Yhtiön tuotemyynti kasvoi tilikaudella 24 prosenttia ja oli 33 prosenttia (32
%) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 17 prosenttia ja olivat 30
prosenttia (31 %) liikevaihdosta. Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 19
prosenttia ja olivat 35 prosenttia (37 %) liikevaihdosta. Tilikaudella Software
as a Service (SaaS) -myynti oli 2 % liikevaihdosta. SaaS-liiketoiminnan
tulouttamaton tilauskanta oli tilikauden lopussa 11 112 tuhatta euroa. 

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tilikaudella
15 prosenttia (18 %) eli 3 579 tuhatta euroa (3 465 tuhatta euroa), mikä vastaa
10 prosenttia (13 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta. 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli tilikaudella 48
prosenttia (46 %).Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi tilikaudella 29
prosenttia. Kotimaan liiketoiminta kasvoi 17 prosenttia. 

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen
sijainnin mukaan): 


Liikevaihto 
(tuhatta euroa)	10-12/ 2007	10-12/ 2006	Muutos, %	1-12/ 2007	1-12/ 2006	Muutos,
%	 
Suomi	14 278	10 918	30,8	48 849	41 028	19,1	
Skandinavia	5 782	4 354	32,8	16 797	14 698	14,3	
Eurooppa	5 652	2 714	108,3	15 081	8 985	67,8	
Muut alueet	1 030	1 119	-7,9	3 460	3 512	-1,5	
Segm. välinen liikevaihto	-3 554	-2 598	-36,8	-10 917	-8 269	-32,0	
Konserni yhteensä	23 187	16 508	40,5	73 270	59 954	22,2	


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

Liikevaihto 
(tuhatta euroa)	10-12/ 2007	10-12/ 2006	Muutos, %	1-12/ 2007	1-12/ 2006	Muutos,
%	 
Suomi	10 851	8 147	33,2	37 969	32 557	16,6	
Skandinavia	5 549	4 415	25,7	15 911	14 129	12,6	
Eurooppa	5 422	2 705	100,4	14 785	9 421	56,9	
Muut alueet	1 366	1 241	10,0	4 604	3 848	19,7	
Konserni yhteensä	23 187	16 508	40,5	73 270	59 954	22,2	TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto laski tilikaudella 7 prosenttia ja oli 7 512 tuhatta euroa
(8 078 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10 prosenttia (13
%). Tilikauden pro forma -liikevoitto olisi ollut 7 737 tuhatta euroa, jos
Digital Visionin liikevoitto olisi yhdistelty koko tilikaudelta. 

Yhtiön kiinteät kulut olivat tilikaudella 59 543 tuhatta euroa (47 427 tuhatta
euroa). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 26 prosenttia. Kiinteistä
kuluista henkilöstökuluja oli 68 prosenttia eli 40 600 tuhatta euroa (32 953
tuhatta euroa). Digital Vision -yrityskaupan aiheuttama henkilökustannusten
nousu oli yhteensä 909 tuhatta euroa. Luottotappiot ja luottotappiovaraus
sisältyvät kiinteisiin kuluihin. Luottotappiovarauksen määrä on neljännen
vuosineljänneksen lopussa 789 tuhatta euroa (781 tuhatta euroa). 

Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 13 172 tuhatta euroa (10 925 tuhatta
euroa), joista tilikaudelle on aktivoitu 3 061 tuhatta euroa eli 23 prosenttia
(23 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 983 tuhatta euroa (461
tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot vastasivat 18 prosenttia (18 %)
liikevaihdosta. Menot kasvoivat tilikauden aikana 21 prosenttia (76 %). 

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen
sijainnin mukaan): 

Liikevoitto 
(tuhatta euroa)	10-12/ 2007	10-12/ 2006	Muutos, %	1-12/ 2007	1-12/ 2006	Muutos,
% 
Suomi	2 335	3 243	-28,0	12 706	12 314	3,2
Skandinavia	873	20	4 360,0	333	-45	832,0
Eurooppa	-1 078	-910	-18,5	-3 662	-2 831	-29,3
Muut alueet	-160	-531	69,9	-1 751	-1 297	-35,0
Segm. välinen liikevoitto	-47	-15	-210,9	-114	-62	-84,2
Konserni yhteensä	1 924	1 807	6,5	7 512	8 078	-7,0


Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat nettona +191 tuhatta euroa (+209 tuhatta
euroa). Yhtiön voitto ennen veroja oli 7 704 tuhatta euroa (8 287 tuhatta
euroa). Tilikauden verot olivat 3 591 tuhatta euroa (3 301 tuhatta euroa).
Tilikauden voitto oli 6 prosenttia (8 %) liikevaihdosta eli 4 112 tuhatta euroa
(4 986 tuhatta euroa). Yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,45 euroa). 


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 67 722 tuhatta euroa
(57 558 tuhatta euroa). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 7 041 tuhatta
euroa (8 975 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 7 010 tuhatta euroa
(3 012 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen osuus oli 31 tuhatta euroa (5 963 tuhatta euroa). 

Tilikauden aikana nostettiin lyhytaikainen neljän miljoonan euron laina, jolla
osaltaan rahoitettiin Digital Vision -yritysosto. 

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 4 387 tuhatta euroa (5 657 tuhatta
euroa). Investointien rahavirta oli -7 969 tuhatta euroa (-6 114 tuhatta
euroa). 

Omavaraisuusaste oli 70,0 prosenttia (77,5 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -5,7 prosenttia (-18,4 %). Korollista vierasta pääomaa oli 4
334 tuhatta euroa (758 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisen vieraan pääoman
osuus oli 4 314 tuhatta euroa (428 tuhatta euroa). Tilikauden sijoitetun
pääoman tuotto oli 16,2 prosenttia (24,7 %) ja oman pääoman tuotto 8,9
prosenttia (15,1 %). 

Syyskuussa 2007 ostetun Digital Visionin hankintameno oli yhteensä 9 232
tuhatta euroa. Siitä aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa 923 tuhatta euroa laskennallinen verovelka
huomioiden. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy 7 147 tuhatta euroa. 

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikaudella 817 tuhatta
euroa (597 tuhatta euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä-
ja korvausinvestointeihin. Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka
sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot sekä Digital Vision
-yhtiön yritysoston, olivat yhteensä 12 220 tuhatta euroa (25 315 tuhatta
euroa). 

Tilikauden aikana myytiin Analyste-yrityskaupan myötä vuonna 2006 hankitut
kiinteistöt. Tehdyt liikehuoneistojen kaupat paransivat Basware-konsernin
tilikauden tulosta kertaluonteisesti yhteensä 439 tuhannella eurolla. 

Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole.
Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 2 050 tuhatta euroa (1 466 tuhatta
euroa), joista yritysostoihin liittyvät poistot olivat 712 tuhatta euroa (659
tuhatta euroa). 


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Baswaren tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Suomessa, Norjassa ja Intiassa.
Yksiköissä työskenteli vuoden 2007 lopussa yhteensä 152 (138) henkilöä, joka
vastaa 23 prosenttia koko henkilöstöstä. Digital Vision -yritysoston myötä
Baswaren tuotekehitys laajeni myös Intiaan, Shimlan kaupunkiin, jossa
työskentelee 13 henkilöä. 

Baswaren tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana 13 172 tuhatta euroa (10
925 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 18 prosenttia (18 %) liikevaihdosta. Menot
kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajan-kohtaan verrattuna 21 prosenttia (76
%). 

Basware toi vuonna 2007 markkinoille ensimmäisenä yhtiönä maailmassa
hankinnasta maksuun -mobiilisovelluksen (Basware Mobile Client). Sovellus
mahdollistaa ostolaskujen ja hankintaehdotusten hyväksymisen ja tarkastamisen
mobiililaitteen avulla. 

Vuoden 2007 aikana täydennettiin hankinnasta maksuun -tuoteperhettä uusilla
innovatiivisilla tuotteilla erityisesti hankintojen hallinnan alueella. Yhtiö
kehitti uutuustuotteena Basware RFx Management (RFx) -kilpailutussovelluksen,
jota pilotoitiin olemassa olevassa asiakaskunnassa. Uusi sovellus auttaa
asiak-kaita hallitsemaan kilpailutusprojektejaan ja mahdollistaa sähköisen
kilpailutusprosessin. Uutuus-tuotteena pilotoitiin myös Basware Contract
Lifecycle Management (CLM) -sovellusta. Tuote on kehitetty sopimusten
elinkaaren hallintaan. Uudet tuotteet tukevat koko hankinnasta maksuun
prosessin tehostamista ja automatisointia ja ne mahdollistavat
hankintaprosessin säännösten mukaisuuden ja sopimushyötyjen saavuttamisen. Sekä
RFx että CLM integroituvat saumattomasti Baswaren laskunkäsittely- ja
hankintapuolen järjestelmiin. 

Talousohjauksen tuotteiden osalta julkaistiin uudet versiot konsernilas¬ken¬nan
(Basware Group Consolidation) ohjelmistosta sekä siihen liittyvästä
FAS/IFRS-paketista. Uudelle kansainväliselle versiolle on ollut eniten kysyntää
Venäjällä, jossa tuotetta myydään nimellä Basware IFRS Consolidation. Myös
Baswaren rahavirtasovelluksesta (Basware Cash Flow), liiketoiminnan
suunnitteluohjelmistosta (Basware Business Planning) ja raportoinnin
lisäarvotuotteesta (Basware Transparent Reporting) julkaistiin uudet versiot.
Konsernilaskennan ohjelmistoon liittyvästä julkisen sektorin
Kuntakonsernipaketista julkaistiin uusi versio, joka mahdollistaa muun muassa
automatisoidun tunnuslukulaskennan. 

Basware lanseerasi vuonna 2007 Unicode-merkistötuen kaikkiin hankinnasta
maksuun -tuoteperheen tuotteisiin. Standardi yhtenäistää eri
merkistöjärjestelmät. Tämä mahdollistaa useiden eri merkistöjen käytön yhdessä
tietokanta-asennuksessa, mikä on merkittävä kansainvälisille yhtiöille, jotka
toimivat esimerkiksi Aasiassa ja Venäjällä. 


HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 580 (513) ja
tilikauden lopussa 658 (528) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi edellisen
vuoden vastaavaan kauden loppuun verrattuna 25 prosenttia ja nousi 4 prosenttia
kuluvan vuoden edelliseen neljänneksen verrattuna. Digital Visionin
yrityskauppa lisäsi henkilöstömäärää 52 henkilöllä. 

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna
vuoden takaiseen tilanteeseen. Kauden lopussa 41 prosenttia (34 %) Baswaren
henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 59 prosenttia (66 %) Suomessa. 

Henkilöstön keski-ikä on 35,6 (35,4) vuotta. Heistä 32 prosenttia on
suorittanut ylemmän ja 43 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 29
prosenttia ja miehiä 71 prosenttia henkilöstöstä. 

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma. Lisäksi tilikaudella oli voimassa kaksi optio-ohjelmaa konsernin
avainhenkilöille. 


Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:

Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin)	10-12/ 2007	10-12/ 2006	Muutos, %	1-12/
2007	1-12/ 2006	Muutos, % 
Suomi	383	345	11,2	367	346	6,0
Skandinavia	98	93	5,8	96	89	8,5
Eurooppa	142	66	114,1	93	62	48,8
Muut alueet	28	21	33,9	25	17	50,2
Konserni yhteensä	651	524	24,2	580	513	13,1


LIIKETOIMINTA

Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen suhteellisen hyvä Baswaren
päämarkkina-alueilla. IT-markkinoiden on tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan
arvioitu kasvavan noin 5-7 prosentin vuosivauhdilla Pohjoismaissa,
Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Baswaren ohjelmistojen kilpailukyvyn
voidaan arvioida hieman parantuneen. Puolueettoman tutkimuslaitoksen Forrester
Researchin tekemässä raportissa Basware mainitaan merkittävänä uutena toimijana
sähköisten hankintaratkaisujen kansainvälisillä markkinoilla, joilla yhtiö
nimetään yhdeksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta.
Forresterin arvion mukaan Basware on ostolaskujen käsittely-järjestelmien
johtava toimittaja maailmassa liikevaihdolla ja asennuskannalla mitattuna. 

Baswaren liikevaihdon kansainvälinen osuus oli tilikaudella 48 prosenttia (46
%) ja kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 29 prosenttia. Tilikauden lopussa
yhtiöllä oli ohjelmistoasennuksia yli 50 maassa. 

Baswaren sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi
tilikaudella 23 prosenttia ja edustaa 89 prosenttia (88 %) yhtiön koko
liikevaihdosta. Liikevaihdosta 54 prosenttia (51 %) tuli Suomen ulkopuolelta.
Hankintatoimen ratkaisujen kysyntä on yhtiön arvion mukaan vilkastumassa.
Ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisujen ja matkahallintojärjestelmien
kysyntä on pysynyt vakaana. 

Konsernin sähköisen liiketoiminnan uusia asiakkaita ovat muun muassa Elcoteq
Oyj, Espoon kaupunki, Suomen Terveystalo Oyj, Tapiola Pankki, Leiras, Sato Oyj,
Toyota Material Handling Finland ja Maxit Oy Ab, DW Beton GmbH ja Keramag -
Keramische Werke AG Saksassa, Martinair Hollannissa, Rolls-Royce Marine AS
Norjassa, SKF Ruotsissa, Gannett Co. Yhdysvalloissa, BNP Paribas SA,
Continental AG, C. Steinweg Handelsveem, Scottish & Newcastle
Isossa-Britanniassa, Ernst & Young Ranskassa, ING Direct Spain Espanjassa,
Nykredit A/S Tanskassa, Fairwinds Credit Union Yhdysvalloissa, Antwerpenin
yliopisto, Det Norske Veritas, Romande Energie Ranskassa, Heatcraft Australia
Pty Ltd ja Kerry Ingredients Australiassa. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä sovittiin myös useista Software as a Service
-toimituksista, näistä merkittävimpinä Valtiokonttori ja Oulun seutu, jotka
valitsivat Baswaren hankintaratkaisun toimitettavaksi palveluna. Baswaren
hankintaratkaisu tulee Valtiokonttorilla koko valtionhallinnon käyttöön. Oulun
seutu ottaa hankintaratkaisun lisäksi käyttöönsä uuden kilpailutussovelluksen,
Basware RFx Managementin. 

Pohjoismaissa toimivan verkkolaskutusyksikön (Basware Einvoices Oy) palvelun
kautta välitettiin tilikautena kaikkiaan 6,9 miljoonaa laskua. Laskuvolyymi
kasvoi tilikautena 37 prosenttia (37 %). Uusia asiakassopimuksia solmittiin
tilikautena 322 kappaletta, joista 20 prosenttia kertyi kansainvälisestä
liiketoiminnasta. Basware Einvoices Oy solmi tilikautena kymmenen uutta
verkkolaskuoperaattori-sopimusta Pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi
Basware Einvoices Oy liittyi jäseneksi Isossa-Britanniassa toimivaan HUB
Alliance -verkkolaskutusyhteisöön, mikä vahvistaa yrityksen roolia
kansainvälisillä verkkolaskumarkkinoilla erityisesti Keski-Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Basware Einvoices Oy:n liikevaihto sisältyy sähköisen
liiketoiminnan liikevaihtoon. 

Talousohjauksen liiketoiminta (Basware FIMA Oy) kasvoi tilikaudella 18
prosenttia ja oli 11 prosenttia (12 %) yhtiön liikevaihdosta. Talousohjauksen
ohjelmistojen kysyntä erityisesti liiketoiminnan suun-nittelun ja analysoinnin
ratkaisujen osalta on ollut kohtuullinen. Yksikön uusia asiakkaita Suomessa
ovat muun muassa Espoon kaupunki, A-Katsastus, Lindström, Seutukeskus Oy Häme,
Folkhälsan, Lännen Tehtaat Oyj, Fastems Oy Ab, Incap Oyj ja Lemminkäinen Oyj.
Talousohjauksen liiketoimintayksikkö sopi tilikaudella lisäksi Basware IFRS
Consolidation -ratkaisun toimittamisesta venäläisille IES Holdingille ja
LSR-yhtiölle. 


Jälleenmyyntikanava ja yhteistyökumppanit

Jälleenmyynti kumppanien kautta on keskeinen osa Baswaren kansainvälistä
liiketoimintaa. Kumppani-toiminnan painopiste vuoden aikana oli
kumppanisuunnitelmien toimeenpano. Kumppaneiden joukosta pyritään tunnistamaan
potentiaalisimmat yritykset, joiden osaamista ja sitoutumista Baswaren
ratkaisuihin pyritään lisäämään. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti yhteensä 70
kumppania 33 eri maassa. 

Kesäkuussa 2007 Basware solmi kansainvälisen jälleenmyyntisopimuksen tunnistus-
ja tallennus-ohjelmistoja kehittävän DICOM Groupin kanssa. Yhteistyön myötä
Baswaren ratkaisut täydentyvät DICOM Groupin kehittämillä Ascent® Capture sekä
Ascent®Xtrata Pro -sovelluksilla ja Basware kykenee tarjoamaan asiakkailleen
entistä kokonaisvaltaisemman ratkaisun laskujen sähköiseen käsittelyyn. 

Vuonna 2007 Basware keskittyi toimimaan valittujen teknologiatoimittajien
(DICOM, Microsoft, Oracle) kanssa tiiviimmin valituilla maantieteellisillä
alueilla. Tilivuoden 2007 aikana valmisteltiin myös tammikuussa 2008
lanseerattava monitasoinen kumppaniohjelma sekä muutettiin kanavavastuita
palvelemaan paremmin fokusoitua kumppaniliiketoimintaa. 

Partnerien kautta toteutui vuonna 2007 tuotemyynnin liikevaihdosta 15 prosentin
(18 %) netto-osuus, joka vastaa 10 prosenttia (13 %) kansainvälisen
liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta. 


Pohjoismaat   

Baswaren toiminta Pohjoismaissa koostuu sähköisen liiketoiminnan ja
talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja keskitetysti johdetusta Skandinavian
(Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. Pohjoismaissa myydään Baswaren kaikkia
sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta
maksuliikennetuotteita, jotka ovat toistaiseksi myynnissä vain Suomessa.
Venäjän liiketoiminta raportoidaan osana Suomi-segmenttiä. 

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman
organisaation voimin. Maksuliikennetuotteita myydään Suomessa myös 28
jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii neljä
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää ja Islannissa yksi sähköisen
liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä. Lisäksi Venäjällä toimii yksi
talousohjauksen ratkaisujen jälleenmyyjä sekä kaksi sähköisen liiketoiminnan
jälleenmyyjää. 

Kokonaisuutena Baswaren liiketoiminta Pohjoismaissa ylitti vuodelle asetetut
tavoitteet. Suomen sähköisen liiketoiminnan ja Skandinavian yksiköt ylittivät
molemmat tavoitteensa. Talousohjauksen yksikkö saavutti tavoitteensa.
Tilikauden liikevaihdon kasvu Suomi-segmentissä oli 19 prosenttia.
Skandinavia-segmentissä liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. 


Eurooppa

Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa Baswarella on tytäryhtiöt Hollannissa,
Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on
käynnissä 10 muussa maassa. Yhteensä alueella on nyt 41 jälleenmyyjää. 

Kokonaisuutena Euroopan alue saavutti vuodelle asetun liikevaihtotavoitteen.
Alueen liikevaihto kasvoi tilikaudella 68 prosenttia verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynti kertyi edelleen pääosin ostolaskujen
käsittelyjärjestelmästä. Hollannin ja Ranskan yksiköt ylittivät tilikaudelle
asetetut tavoitteet. Ison-Britannian yksikkö saavutti tilikauden tavoitteensa
ja Saksan yksikkö jäi lievästi tavoitteestaan. 


Muut alueet

Euroopan ulkopuolella Baswarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka keskittyy
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Lisäksi alueella toimii 8 jälleenmyyjää, jotka ovat Tallega, Xerox USA, Xerox
Canada, RPIC, Kofax, Velocity, Minmax Technologies ja Doxtek. Baswaren
Yhdysvaltojen yksikkö jäi tilikaudelle asetetusta tavoitteesta. 

Muut alueet -segmentti laski tilikaudella 1 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta,
joita on tällä hetkellä alueella neljä. Niiden liikevaihto kirjautuu
segmenttikohtaisessa raportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön toimintaa. Alueen
myynti jäi lievästi vuoden tavoitteestaan. 


LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään,
jotka ovat liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat
strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri
tavoin. 

Baswaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa
lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk. Software as a
Service (SaaS) -palveluksi, mikä vaikuttaa jossakin määrin lyhyen aikavälin
liikevaihdon kasvuun. 

Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt. Yritysohjelmistojen
maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten arvioissa kuitenkin
oletettu edelleen kasvavan. Aasian ja Euroopan markkinoiden on arvioitu
kompensoivan Yhdysvaltojen markkinan taantumaa. 

Yhtiöllä on toimintaa euroalueen lisäksi useilla alueilla, joista
merkittävimmät ovat Ruotsi, Norja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Näissä maissa
yhtiö on alttiina valuuttariskeille, jotka syntyvät yhtiön sisäisestä kaupasta,
viennistä ja tuonnista sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista ja
rahoituksesta. Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt suojaustoimenpiteitä
valuuttakurssimuutoksien varalta, koska valuuttariskejä ei pidetty
merkittävinä. 

Muilta osin Baswaren riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia. 

Baswaren riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien
liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden
tärkeiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoitteena on tiedostaa ja
tunnistaa systemaattisesti ja kattavasti Baswaren toimintaan liittyvät riskit
sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan
liittyviä päätöksiä tehtäessä. Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten
tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Basware
ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Yhtiö
ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia
tai hallitsemattomia ja jotka oleellisesti vahingoittavat yhtiön toimintaa. 

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka
jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet kunkin riskin
osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen
pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.
Baswaren riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle raportoidaan
kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit.
Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökulmasta. Riskienhallinnassa
ei ole omaa erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun
liiketoimin-nan ja organisaation mukaista vastuunjakoa. Yhtiön
riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Kullekin ryhmälle on nimitetty riskienhallinnasta vastaava
henkilö. Olennaisimmat riskit on tunnistettu ja toimen-piteet niihin on
aloitettu. 


YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Basware ilmoitti 10.9.2007 hankkineensa Digital Vision Technologies Ltd:n
('Digital Vision') koko osakekannan. Kauppahinta oli 9,2 miljoonaa euroa.
Ostetun yhtiön omisti yhtiön toimiva johto, joka jatkaa yhtiön palveluksessa,
sekä paikalliset sijoittajat. Yrityskauppa kasvatti Baswaren liikevaihtoa 
2 miljoonalla eurolla vuonna 2007. 

Basware yhtiöitti talousohjauksen yksikkönsä 1.8.2007. Uuden yhtiön nimeksi
tuli Basware FIMA Oy. Yhtiö kehittää ja toimittaa taloussuunnittelun,
raportoinnin ja konserniohjauksen valmisohjelmistoja sekä tarjoaa näihin
liittyvää konsultointia. Tavoitteena on vahvistaa markkinajohtajuutta Suomessa
ja saavuttaa merkittävä markkinaosuus niissä maissa, joissa
IFRS-siirtymäprojektit ovat käynnistymässä. 

Ulkomaiset sivuliikkeet

Yhtiö perusti myyntikonttorin Singaporeen syyskuussa 2007 Aasian ja Tyynenmeren
alueen jälleenmyyntiverkoston rakentamiseksi. Digital Vision -yrityskaupan
myötä konserniin kuuluu ison-britannialaisen yrityksen sivuliike Intiassa. 


YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTAVASTUU

Baswaren liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä. Yhtiön
ohjelmistot edistävät asiakasorganisaatioiden paperitonta liiketoimintaa sekä
taloushallintoa ja voivat näin osaltaan vähentää toimistojätettä. Baswaren
Espoon pääkonttorissa on käytössä ympäristöjärjestelmä, jolle on myönnetty
WWF:n Green Office -sertifikaatti. Green Office -järjestelmän tavoitteena on
tukea päivittäisiä toimia, joilla pyritään säästämään energiaa ja
raaka-aineita. Järjestelmän puitteissa mitataan toimiston energian- ja
materiaalinkulutusta. Yhtiö jatkoi vuonna 2002 alkanutta yhteistyötä Plan
Suomen kanssa osana yhteiskuntavastuuohjelmaansa. Yhtiö tukee 14 kummilapsen
elinolosuhteita ja koulutusta kehitysmaissa. Lisäksi yhtiö avusti kahta
kehityshanketta Plan Vastuunkantaja -ohjelman puitteissa. 


TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Baswaren 26. helmikuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden
2006 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2006
hallituksen esityksen mukaisesti 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 720
218,60 euroa. 


Strategia 

Baswaren strategisina päämääränä on 20-40 prosentin vuosittainen liikevaihdon
kasvu ja 
10-20 prosentin liikevoittomarginaali vuosina 2007-2010. Yhtiö hakee nopeaa ja
kannattavaa kasvua strategisilta markkina-alueiltaan, uusilta markkinoilta,
uusien jakelukanavien kautta ja uusista tuotteista. Baswaren liiketoiminta on
vuosina 2007-2010 kokonaisuudessaan kannattavaa. Liiketoiminta on kannat-tavaa
keskipitkällä aikavälillä myös yhtiön strategisilla markkina-alueilla
Yhdysvalloissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Basware keskittyy
hankinnasta maksuun -liiketoimintaan. 

Visio

Baswaren tavoitteena on vuoteen 2010 mennessä olla johtava hankinnasta maksuun
-ratkaisujen ohjelmistotoimittaja strategisilla markkina-alueillaan
Yhdysvalloissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Baswarella on pitkälle
kehitetty ja ainutlaatuinen hankinnasta maksuun -tuoteperhe. Ohjel-mistot ovat
helppokäyttöisiä sekä nopeasti käyttöönotettavissa, ja niillä on vuoteen 2010
mennessä miljoona käyttäjää kaikkiaan 50 maassa. Basware toimii kaikilla
merkittävillä kansainvälisillä markkinoilla ja sillä on yli kymmenen
tytäryhtiötä ja yhteensä 150 jälleenmyyjää maailmanlaajuisesti. 


Strategiahankkeet 

Basware tarkensi kasvustrategiaansa viidellä strategiahankkeella, jotka yhtiön
hallitus hyväksyi lokakuussa 2007. Strategiahankkeilla pyritään saavuttamaan
yhtiön asettamat tavoitteet ja näytetään suunta yhtiön operatiiviselle
liiketoiminnalle. Basware etenee näiden viiden strategiahankkeen kautta kohti
yhtiön visiota vuonna 2010. 

Hallitsevan aseman saavuttaminen Yhdysvalloissa (Dominating the US)
Basware pyrkii saavuttamaan hallitsevan aseman Yhdysvalloissa hankinnasta
maksuun -markkinoilla. Basware hakee erittäin voimakasta kasvua Yhdysvalloista,
jossa on yhtiön kannalta erinomaisia kasvunäkymiä. Yhdysvallat on
maailmanlaajuisesti merkittävin yritysohjelmistojen markkina-alue, mutta
laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat maassa
vasta elinkaarensa alussa. Basware panostaa huomattavasti Yhdysvalloissa
myyntiorganisaationsa rakentamiseen ja jälleenmyynti-kanavan kehittämiseen. 

Asiakkuuden hallinta (Conquer the base)

Basware jatkaa tasaista kasvu-uraa kypsemmillä markkinoilla, jossa parannetaan
kokonaisvaltaisen palvelukonseptin avulla asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään
asiakkaiden tarpeisiin vielä paremmin soveltuvia lisäarvotuotteita.
Palvelukonsepti otetaan aluksi käyttöön Pohjoismaiden markkinoilla, jonka
jälkeen se otetaan käyttöön myös muilla markkina-alueilla. 

Tunnettuus ja mielipidejohtajuus (Must-have brand and thought leadership)

Basware panostaa merkittävästi yhtiön tunnettuuden ja yhtiön brändin
vahvistamiseen strategisilla markkinoillaan. Yhtiö nousee mielipidejohtajan
asemaan maailmanlaajuisesti hankinnasta maksuun -toimialalla.
Mielipidejohtajuus perustuu Baswaren uraauurtavan tuotekehitykseen ja
hankinnasta maksuun -tuoteperheen tuotejohtajuuteen. Baswarella on markkinoiden
monipuolisin, erittäin helppo-käyttöinen ja nopeasti käyttöönotettava
ohjelmistoperhe. 

Viiden kansainvälisen suurasiakkaan hankkiminen vuosittain (Five global giants)

Yhtiö hakee nopeaa ja kannattavaa kasvua yhteistyöstä suurten kansainvälisten
yritysten kanssa. Suurissa yrityksissä on hankinnasta maksuun -markkinoilla
runsaasti kasvupotentiaalia. Basware sai vuonna 2007 asiakkaikseen aiempaa
selvästi enemmän suuria kansainvälisiä konserneja. Basware kehittää
tuotteistaan entistä suorituskykyisempiä, jotta ne soveltuvat suurten
organisaatioiden tarpeisiin. Baswaren kilpailuetuna on monipuolinen ja
helppokäyttöinen tuoteperhe. Yhtiön tavoitteena on saada vuosittain vähintään
viisi uutta kansainvälistä suuryritystä asiakkaaksi. 

Yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa (Joint forces)

Keskisuurena kansainvälisenä ohjelmistoyhtiönä Basware hakee nopeaa kasvua
strategisilta ja uusilta markkinoilta jälleenmyyntikanavan kautta. Basware on
tiivistämässä yhteistyötään jälleenmyyjien kanssa kaikilla markkina-alueillaan.
Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja kumppaneille tarjotaan laadukasta
koulutusta. Jälleenmyyntikanavaa vahvistetaan samalla merkittävästi. Yhtiöllä
oli vuoden lopulla jälleenmyyjiä yli 60 maassa. 

JOHTO JA TILINTARKASTAJA    

Vuonna 2007 yhtiön toimitusjohtajana toimi Ilkka Sihvo. Toimitusjohtajan
tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous valitsi
26.2.2007 hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin Asko Ahonen, Tom
Bangemann, Kirsi Eräkangas, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu.
Hallitukseen ei valittu uusia jäseniä. Järjestäytymiskokouksessa 26.2.2007
hallitus valitsi keskuudestaan puheen-johtajaksi Hannu Vaajoensuun ja
varapuheenjohtajaksi Kirsi Eräkankaan. Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna
2007 KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Mikael Paul. Varatilintarkastajana toimi KHT Teppo Rantanen. 


OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA  

Yhtiön osakepääoma ei muuttunut tilikauden aikana. Yhtiön osakepääoma oli 3 440
437,20 
euroa ja osakkeiden kokonaismäärä oli 11 468 124 kappaletta vuoden 2007 lopussa.


Optio-ohjelmat

Baswarella on voimassa kaksi optio-ohjelmaa. 

Optio-ohjelma 2006

Basware Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 15.2.2006 antaman valtuutuksen
nojalla antaa optio-oikeuksia Basware-konsernin avainhenkilöille.
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 300 000 kappaletta ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 300 000 Basware Oyj:n osaketta. Vuoden 2006
optio-ohjelman optiotodistukset on jaettu kolmeen sarjaan, joilla osakkeiden
merkintäajat ovat porrastetusti 1.4.2008-31.3.2009, 1.4.2009-31.3.2010 ja
1.4.2010-31.3.2011. Osakkeiden merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen
kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa porrastetusti vuosien 2006, 2007 ja 2008
tammi-maaliskuussa. Optio-ohjelman ehdot julkaistiin pörssitiedotteella
10.4.2006. 


Optio-ohjelma 2007

Baswaren yhtiökokous 26.2.2007 hyväksyi uuden optio-ohjelman. Optio-ohjelman
perusteella voidaan antaa konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille
enintään 200 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden
Basware Oyj:n osakkeen. Optiotodistukset on jaettu kahteen sarjaan, joilla
osakkeiden merkintäajat ovat 1.4.2009-31.3.2010 ja 1.4.2010-31.3.2011.
Osakkeiden merkintä-hinta vastaa yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua
keskiarvoa porrastetusti vuosien 2007 ja 2008 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2007
optio-ohjelman ehdot on julkaistu pörssitiedotteena 26.2.2007. 


Valtuutus päättämään osakeanneista
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen
antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. 
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen
ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön
kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. 
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko
siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta. 
 
Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Valtuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.
 
 
Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaisesti
päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta. 
 
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 
 
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 
 
Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.
 
 
Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n mukaisesti
päättämään enintään 1.000.000 euron suuruisesta ylimääräisestä osingosta, joka
toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.
 

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2007 lopussa 17 535 (19 759) osakkeenomistajaa.
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 12,3 prosenttia osakemäärästä.
Tilikauden aikana yhtiö jätti yhden liputusilmoituksen. Yhtiö noudattaa
Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä suositusta
listayhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön
hallintoperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallinnointiperiaatteet ovat
luettavissa yhtiön Internet-sivujen sijoittajaosiossa. 


Osakekurssi ja -vaihto

Vuonna 2007 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,00 euroa (15,25 euroa), alin
9,50 euroa (11,21 euroa) ja päätöskurssi vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä
28.12.2007 euroa 10,00 (13,05 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 12,03 euroa
(13,09 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla
28.12.2007 oli 114 681 240 euroa (149 659 018 euroa). Osakkeita vaihdettiin
katsauskauden aikana 2 761 995 kappaletta (5 534 522 kpl), mikä vastaa 24
prosenttia (50 %) osakkeiden lukumäärästä 
vuoden 2007 lopussa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö toimittaa Data Capture -sovelluksen (tiedontallenuksen automaatio)
isobritannialaiselle salkunhoitoyhtiö James Hay'lle. James Hay on osa yhtä
maailman suurimmista pankeista, Santander Groupia. Sopimuksen arvo on noin 585
000 euroa. Käyttöönoton arvioidaan alkavan maaliskuussa 2008. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt. Yritysohjelmistojen
maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten arvioissa kuitenkin
oletettu edelleen kasvavan. Aasian ja Euroopan markkinoiden on arvioitu
kompensoivan Yhdysvaltojen markkinan taantumaa. Basware toimii sähköisen
hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn alueella, minkä arvioidaan kasvavan
lievästi yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin. Baswaren ohjelmistot tuottavat
kustannus-säästöjä asiakkaille, minkä johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole
voimakkaasti riippuvainen vallitsevasta suhdanteesta. 

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa
yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan
sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa.
Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat
kilpailu-tilanteeltaan heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää
kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös
tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna. 

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja
usein pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja
kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa erityisesti
ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös
toiminnan- ohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. 

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. 

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran
jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa,
Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä
palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen
alueelta. Pohjoismaiden ulkopuolisten alueiden kannattavuutta parannetaan
kaikissa konsernin maayhtiöissä, mikä laskee yhtiön veroastetta pitkällä
aikavälillä. 

Digital Vision -yritysoston myötä yhtiö sai jalansijan Intian markkinoilta.
Yhtiö laajentaa tuotekehitysyksikköään Intiaan, mistä syystä
tuotekehityskustannusten osuus yhtiön liikevaihdosta laskee tulevaisuudessa. 

Yhtiön SaaS-liiketoiminnan 11,1 miljoonan euron tilauskannasta tuloutuu
vuodelle 2008 arviolta noin 1 miljoona euroa. 

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoitta-mista vuoden 2008 aikana erityisesti
Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan yhtiön
jakelukanavaa kansainvälisessä markkinassa. 

Vuonna 2008 Basware arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-25
prosenttia yhtiön edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Vuoden
ensimmäinen neljännes on kasvultaan koko vuoden arviota alhaisempi johtuen
vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistujen vertailulukujen tasosta.
Vuoden liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta. 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

BasWare on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja
maltilliseen osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi
yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät. 

Tilikauden 2007 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 25 468
838,49 euroa. 

BasWare Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta (2006: 0,15 euroa) eli yhteensä 1
720 218,60 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä. 

Espoossa, 24. tammikuuta 2008
BASWARE OYJ
Ilkka Sihvo, toimitusjohtajaTIEDOTUSTILAISUUS
Yhtiö pitää tilikautta 2007 käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja
analyytikoille torstaina 24.1.2008 kello 11.00 ravintola BANKissa, Unioninkatu
20. 

Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja talousjohtaja Mika Harjuaho
kommentoivat tilikauden liiketoimintaa ja tuloskehitystä ja arvioivat vuoden
2008 näkymiä. Tervetuloa! 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2008

Baswaren vuosikertomus 2007, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen,
julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla helmikuussa 2008 viikolla 6. Yhtiö
julkaisee vuosikertomuksen myös painettuna. 

Basware Oyj:n osavuosikatsauksien julkistusajat:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 (Q1) tiistaina 15.4.2008
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 (Q2) torstaina 10.7.2008 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 (Q3) tiistaina 14.10.2008

Baswaren varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14.2.2008 alkaen kello 14.00
Kansallissalissa (Aleksanterinkatu 44, Helsinki).

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Jakelu:
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.10.-	1.10.-		1.1.-	1.1.-		
	31.12.	31.12.	Muutos,	31.12.	31.12	Muutos,	
Tuhatta euroa	2007	2006	 %	2007	2006	 %	
 	 	 	 	 	 	 	
LIIKEVAIHTO	23 187	16 508	40,5	73 270	59 954	22,2	
							
Liiketoiminnan muut tuotot	44	50	-11,9	834	177	370,9	
							
Materiaalit ja palvelut	-1 996	-658	203,5	-4 459	-2 593	72,0	
Työsuhde-etuuksista							
aiheutuneet kulut	-13 569	-9 042	50,1	-40 600	-32 953	23,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-765	-572	33,7	-2 590	-2 033	27,4	
Liiketoiminnan muut kulut	-4 977	-4 479	11,1	-18 943	-14 474	30,9	
Liikevoitto	1 924	1 807	6,5	7 512	8 078	-7,0	
							
Rahoitustuotot	73	66	10,3	344	308	11,4	
Rahoituskulut	-109	-43	156,4	-152	-99	53,1	
Voitto ennen veroja	1 888	1 831	3,1	7 704	8 287	-7,0	
							
Tuloverot	-775	-1 304	-40,6	-3 591	-3 301	8,8	
TILIKAUDEN VOITTO	1 113	526	111,4	4 112	4 986	-17,5	
							
Tulos/osake							
(laimentamaton), euroa 	0,10	0,05	111,4 %	0,36	0,45	-19,7 %	
Tulos/osake							
(laimennettu), euroa	0,10	0,05	111,4 %	0,36	0,44	-19,3 %	
							
Osakkeiden keskimääräinen 							
lukumäärä:							
- laimentamaton	11 468 124	11 468 124		11 468 124	11 172 612		
- laimennettu	11 468 124	11 468 124		11 468 124	11 221 052		
							


 
KONSERNITASE

Tuhatta euroa	31.12.2007	31.12.2006	Muutos, %	
 	 	 		
VARAT				
				
PITKÄAIKAISET VARAT				
Aineettomat hyödykkeet	12 210	9 980	22,3	
Liikearvo	25 702	18 477	39,1	
Aineelliset hyödykkeet	1 009	784	28,7	
Myytävissä olevat sijoitukset	38	2 612	-98,6	
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset	12			
Laskennallinen verosaaminen	2 489	3 501	-28,9	
Pitkäaikaiset varat	41 460	35 354	17,3	
				
LYHYTAIKAISET VARAT				
Vaihto-omaisuus	42	20	112,2	
Myyntisaamiset ja muut saamiset	18 704	13 018	43,7	
Tuloverosaaminen	476	192	148,2	
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat	31	5 963	-99,5	
Rahavarat	7 010	3 012	132,7	
Lyhytaikaiset varat	26 263	22 204	18,3	
				
VARAT YHTEENSÄ	67 722	57 558	17,7	
 				
				
OMA PÄÄOMA JA VELAT				
				
OMA PÄÄOMA				
Osakepääoma	3 440	3 440		
Ylikurssirahasto	33 127	33 127		
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot	540	540		
Muuntoerot	392	235	66,9	
Kertyneet voittovarat	9 765	7 176	36,1	
Vähemmistöosuus	148	88	67,7	
Oma pääoma	47 413	44 606	6,3	
				
PITKÄAIKAISET VELAT				
Laskennallinen verovelka	1 643	1 462	12,4	
Korollinen vieras pääoma	20	329	-94,0	
Pitkäaikaiset velat	1 663	1 791	-7,2	
				
LYHYTAIKAISET VELAT				
Korollinen vieras pääoma	4 314	428	907,1	
Ostovelat ja muut velat	14 000	9 957	40,6	
Tuloverovelka	333	775	-57,1	
Lyhytaikaiset velat	18 647	11 160	67,1	
				
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	67 722	57 558	17,7	
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa	Osake-pääoma	Ylikurssi-rahasto	Arvon-muutos
rahasto	Muuntoerot	Voittovarat	Vähemmistö osuus	Yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2006	2 963	15 010		-203	3 527		21 296
							
Muuntoeron muutos				438	-198		240
Osakepalkitseminen					-108		-108
Myönnetyt optiot					32		32
Muut muutokset			540				540
Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot	 	 	540	438	-274		704
							
Tilikauden voitto					4 993	-7	4 986
Kokonaisvoitot ja -tappiot	 	 	540	438 	4 719	-7	5 690
							
Osingonjako					-1 070		-1 070
Uusmerkintä	439						439
Käytetyt osakeoptiot	38	912					950
Emissiovoitto		17 211					17 211
Transaktiomenot omasta pääomasta		- 6					-6
Liiketoimintasiirto						95	95
OMA PÄÄOMA 31.12.2006	3 440	33 127	540	235	7 176	88	44 606
							
Tuhatta euroa	Osake-pääoma	Ylikurssi-rahasto	Arvon-muutos
rahasto	Muuntoerot	Voittovarat	Vähemmistö osuus	Yhteensä 
OMA PÄÄOMA 1.1.2007	3 440	33 127	540	235	7 176	88	44 606
							
Muuntoeron muutos				157	13		168
Myönnetyt optiot					204		204
Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot	 	 		157	217		374
							
Tilikauden voitto					4 092	20	4 112
Kokonaisvoitot ja -tappiot	 	 		157 	4 310	20	4 486
							
Osingonjako					-1 720		-1 720
Uusmerkintä						40	40
OMA PÄÄOMA 31.12.2007	3 440	33 127	540	392	9 765	148	47 413
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa	1.1.-31.12.2007	1.1.-31.12.2006	
 	 	 	
Liiketoiminnan rahavirta	 		
			
Tilikauden voitto	4 112	4 986	
Oikaisut tilikauden tulokseen	5 732	5 235	
Käyttöpääoman muutos	-1 812	-902	
Maksetut korot liiketoiminnasta	-124	-41	
Saadut osingot liiketoiminnasta		-8	
Saadut korot liiketoiminnasta	287	70	
Muut rahoituserät liiketoiminnasta	-7	65	
Maksetut verot liiketoiminnasta	-3 801	-3 750	
Liiketoiminnan rahavirta	4 387	5 657	
 			
 			
Investointien rahavirta			
			
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-2 869	-3 021	
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	48	64	
Ostetut tytäryhtiöt	-8 180	-3 660	
Myydyt osakkuusyhtiöt		23	
Muiden sijoitusten luovutustulot	3 013	457	
Myönnetyt lainat		-1	
Lainasaamisten takaisinmaksut	20	24	
Investointien rahavirta	-7 969	-6 114	
 			
 			
Rahoituksen rahavirta			
			
Maksullinen osakeanti		760	
Vähemmistön pääomasijoitus	40	95	
Lyhytaikaisten lainojen nostot	4 000		
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-562	-400	
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut	-10	-75	
Maksetut osingot	-1 720	-1 070	
Rahoituksen rahavirta	1 749	-689	
 			
 			
Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos	-1 833	-1 146	
			
Rahavarat tilikauden alussa	8 975	9 987	
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus	-101	-19	
Käypään arvoon kirjauksen vaikutus		152	
Rahavarat tilikauden lopussa	7 041	8 975	

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
	1-3/	1-3/	4-6/	4-6/	7-9/	7-9/	10-12/	10-12/	
Tuhatta euroa	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	
									
LIIKEVAIHTO	17 038	15 432	17 776	14 651	15 268	13 363	23 187	16 508	
									
Liiketoiminnan muut tuotot	15	41	752	61	23	25	44	50	
									
Materiaalit ja palvelut	-819	-778	-662	-689	-981	-468	-1 996	-658	
Työsuhde-etuuksista 									
aiheutuneet kulut	-9 243	-8 259	-9 961	-8 710	-7 827	-6 942	-13 569	-9 042	
Poistot ja arvonalentumiset	-571	-453	-597	-488	-657	-520	-765	-572	
Liiketoiminnan muut kulut	-5 010	-3 454	-4 536	-3 578	-4 419	-2 963	-4 977	-4
479	 
Liikevoitto	1 409	2 529	2 773	1 247	1 406	2 495	1 924	1 807	
%	8,3 %	16,4 %	15,6 %	8,5 %	9,2 %	18,7 %	8,3 %	10,9 %	
									
Rahoitustuotot	61	138	79	48	130	56	73	66	
Rahoituskulut	-11	-60	-12	-8	-20	12	-109	-43	
Voitto ennen veroja	1 459	2 606	2 840	1 287	1 516	2 563	1 888	1 831	
%	8,6 %	16,9 %	16,0 %	8,8 %	9,9 %	19,2 %	8,1 %	11,1 %	
									
Tuloverot	-575	-613	-1 256	-486	-985	-898	-775	-1 304	
KATSAUSKAUDEN VOITTO	884	1 994	1 584	801	531	1 665	1 113	526	
%	5,2 %	12,9 %	8,9 %	5,5 %	3,5 %	12,5 %	4,8 %	3,2 %	
									
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa	31.12.2007	31.12.2006
Omasta puolesta annetut vakuudet		
Yrityskiinnitys	1 200	1 200
		
Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet		
Takaukset	1 103	986
		
Muut omat vastuut		
Leasingvastuut:		
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	601	544
1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	685	567
Yhteensä	1 286	1 111
		
Muut vuokravastuut:		
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut	1 827	1 334
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut	3 957	3 193
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut	172	
Yhteensä	5 956	4 527
		
Muut omat vastuut yhteensä	8 442	6 838
SEGMENTTITIEDOT
Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)

Liikevaihto 
(tuhatta euroa)	10-12/2007	10-12/2006	Muutos, %	1-12/2007	1-12/2006	Muutos, %
Suomi	14 278	10 918	30,8	48 849	41 028	19,1
Skandinavia	5 782	4 354	32,8	16 797	14 698	14,3
Eurooppa	5 652	2 714	108,3	15 081	8 985	67,8
Muut alueet	1 030	1 119	-7,9	3 460	3 512	-1,5
Segm. välinen liikevaihto	-3 554	-2 598	-36,8	-10 917	-8 269	-32,0
Konserni yhteensä	23 187	16 508	40,5	73 270	59 954	22,2
						
						
Liikevoitto 
(tuhatta euroa)	10-12/2007	10-12/2006	Muutos, %	1-12/2007	1-12/2006	Muutos, %
Suomi	2 335	3 243	-28,0	12 706	12 314	3,2
Skandinavia	873	20	4 360,0	333	-45	832,0
Eurooppa	-1 078	-910	-18,5	-3 662	-2 831	-29,3
Muut	-160	-531	69,9	-1 751	-1 297	-35,0
Segm. välinen liikevoitto	-47	-15	-210,9	-114	-62	-84,2
Konserni yhteensä	1 924	1 807	6,5	7 512	8 078	-7,0
						
						
Henkilöstö (työsuhteessa keskimäärin)	10-12/2007	10-12/2006	Muutos,
%	1-12/2007	1-12/2006	Muutos, % 
Suomi	383	345	11,2	367	346	6,0
Skandinavia	98	93	5,8	96	89	8,5
Eurooppa	142	66	114,1	93	62	48,8
Muut alueet	28	21	33,9	25	17	50,2
Konserni yhteensä	651	524	24,2	580	513	13,1

Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti) 		

Liikevaihto 
(tuhatta euroa)	10-12/2007	10-12/2006	Muutos, %	1-12/2007	1-12/2006	Muutos, %
Tuotemyynti	7 480	4 109	82,0	24 117	19 374	24,5
Ylläpito ja tuki	6 632	6 005	10,4	22 100	18 776	17,7
Konsultointi ja palvelut	7 819	5 754	35,9	23 342	20 106	16,1
SaaS	369			1 250		
Muut toiminnot	888	639	38,9	2 461	1 698	44,9
Konserni yhteensä	23 187	16 508	40,5	73 270	59 954	22,2

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

Liikevaihto 
(tuhatta euroa)	10-12/2007	10-12/2006	Muutos, %	1-12/2007	1-12/2006	Muutos, %	
Suomi	10 851	8 147	33,2	37 969	32 557	16,6	
Skandinavia	5 549	4 415	25,7	15 911	14 129	12,6	
Eurooppa	5 422	2 705	100,4	14 785	9 421	56,9	
Muut alueet	1 366	1 241	10,0	4 604	3 848	19,7	
Konserni yhteensä	23 187	16 508	40,5	73 270	59 954	22,2	
KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa	1-12/2007	1-12/2006	
			
Liikevaihto	73 270	59 954	
Liikevaihdon kasvu, %	22,2 %	43,9 %	
Liikevoitto	7 512	8 078	
Liikevoiton kasvu, %	-7,0 %	123,7 %	
  % liikevaihdosta	10,3 %	13,5 %	
Tulos ennen veroja	7 704	8 287	
  % liikevaihdosta	10,5 %	13,8 %	
Tilikauden tulos	4 112	4 986	
  % liikevaihdosta	5,6 %	8,3 %	
			
Oman pääoman tuotto, %	8,9 %	15,1 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	16,2 %	24,7 %	
Korollinen vieras pääoma	4 334	758	
Rahavarat *)	7 041	8 975	
Nettovelkaantumisaste, %	-5,7 %	-18,4 %	
Omavaraisuusaste, %	70,0 %	77,5 %	
Taseen loppusumma	67 722	57 558	
			
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin **)	12 599	25 315	
  % liikevaihdosta	17,2 %	42,2 %	
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen	928	597	
  % liikevaihdosta	1,3 %	1,0 %	
Tutkimus- ja kehitysmenot	13 172	10 925	
  % liikevaihdosta	18,0 %	18,2 %	
T&K -henkilöstö kauden lopussa	152	138	
			
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana	580	513	
Henkilöstö kauden lopussa	658	528	
Henkilöstön kasvu, %	24,6 %	33,7 %	
			
Tulos/osake, euroa	0,36	0,45	
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,36	0,44	
Oma pääoma/osake, euroa	4,12	3,88	
			
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:			
-laimentamaton	11 468 124	11 172 612	
-laimennettu	11 468 124	11 221 052	

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat 
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot

 
Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2007

	Omistajien	Osakkeita ja ääniä
Osakkeiden määrä	määrä	%	Kpl
1 - 100	14 608	2.91 	333 623 
101 - 1 000	2 577	6.90 	791 179 
1 001 - 10 000	301	6.73 	771 442 
10 001 - 100 000	30	11.68 	1 339 699 
100 001 +	19	71.78 	8 232 181 
Yhteensä	17 535	100 	11 468 124


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

	31.12.2007	Osakkeita ja	ääniä
		kpl	%
1.	Sihvo, Ilkka	1 065 800	9.3
2.	Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiö ja holhottavat)	1 045 800	9,1
3.	Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)	1 031 800	9,0
4.	Perttunen, Sakari	830 400	7,2
5.	Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)	800 900	7,0
6.	Nordea Nordic Small Cap Rahasto	462 882	4,0
7.	Ahonen, Asko	318 822	2,8
8.	Fondita Nordic Small Cap Rahasto 	261 000	2,3
9.	Veritas-Eläkevakuutusyhtiö	216 000	1,9
10.	Perttunen, Meimi 	215 400	1,9
11.	Royal Skandia Life Assurance	210 000	1,8
12.	Vakuutusyhtiö Henki-Sampo 	155 000	1,4
13.	Evli Pankki	111 927	1,0
14.	OP Finland Small Firm 	106 000	0,9
15.	Sr Eq Small Firm Rahasto 	99 617	0,9
16.	Fondita Nordic Micro Cap Rahasto	95 000	0,8
17.	Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 	93 800	0,8
18.	Sr Eq Technology	86 823	0,8
19.	Nordea Fennia Plus Rahasto	80 000	0,7
20.	Evli Nordic Tmt	68 424	0,6
	20 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	7 355 395	64,1
	Hallintarekisteröidyt yhteensä	1 705 791	14,9
	Muut 	2 406 938	21,0
	Yhteensä	11 468 124	100

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit