BASWARE OYJ:N OIKAISTUT LUVUT Q1 2005 – Q3 2006

BASWARE OYJ   PÖRSSITIEDOTE   1.2.2007

Kuten on ilmoitettu 15.1., BasWare Oyj tarkentaa tilinpäätöskäytäntöjään 
lisenssimyynnin tulouttamisen osalta uuden tilintarkastajansa 
suosituksesta. Yhtiö laatii vuoden 2006 tilinpäätöksen tarkennettujen 
laadintaperiaatteiden mukaan ja oikaisee osavuosikatsaukset vuoden 2006
kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä sekä vertailutiedot vuoden 2005
kaikilta neljältä neljännekseltä. 

BasWare on tulouttanut vuosineljänneksien lopussa joissakin tapauksissa 
lisenssimyyntiä sellaisten sopimusten nojalla, joiden lisenssitoimitukset 
ovat tapahtuneet muutamien päivien viiveellä. Tämän johdosta 
lisenssimyynti on tuloutettu kuukautta liian aikaisin. Myös 
myyntisaatavien osalta arvostuskäytäntöä on tiukennettu vuoden 2006 
tilinpäätöksessä. 

Lisäksi BasWaren tilintarkastajan suosituksen mukaan yhtiön 
lisenssimyynnin tuloutuksen laskentaperiaatteita on tarkennettu vuodelle 
2006.

Nyt käyttöönotettuja periaatteita noudatetaan myös yhtiön tulevissa 
tilinpäätöksissä ja osavuosikatsauksissa. 

Tämän tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa esitetään oikaistut luvut 
ja aiemmin julkistetut avainluvut vuosineljänneksiltä Q1 2005 – Q3 2006.


Lisätietoja antaa: 
 
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare, puh. 040 501 8251OIKAISTUT TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN


          1-3/   1-6/   1-9/  1-12/   1-3/   1-6/  1-9/
Tuhatta euroa   2005   2005   2005  2005   2006   2006  2006

Liikevaihto    8 136  20 016  30 843 41 666  15 432  30 083 43 446
Liikevaihdon
kasvu, %     10,9 %  23,0 %  32,2 % 29,4 %  89,7 %  50,3 % 40,9 %
Liikevoitto     143  1 409  3 514  3 611   2 529  3 776  6 271
Liikevoiton
kasvu, %    -88,6 % -53,5 % -18,2 % -20,8 % 1665,6 % 168,1 % 78,5 %
% liikevaihdosta 1,8 %  7,0 %  11,4 %  8,7 %  16,4 %  12,6 % 14,4 %
Tulos ennen
veroja       148  1 426  3 546  3 647   2 606  3 894  6 457
% liikevaihdosta 1,8 %  7,1 %  11,5 %  8,8 %  16,9 %  12,9 % 14,9 %
Tilikauden tulos  -188   912  2 590  2 229   1 994  2 795  4 460
% liikevaihdosta -2,3 %  4,6 %  8,4 %  5,4 %  12,9 %  9,3 % 10,3 %

Oman pääoman
tuotto, %    -5,5 %  12,6 %  35,0 % 13,9 %  26,0 %  17,8 % 18,2 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %     4,3 %  18,3 %  41,2 % 21,4 %  33,5 %  24,3 % 25,8 %
Korollinen vieras
pääoma      1 514  1 635  1 673  1 230   1 113   990   870
Rahavarat *)   10 847  10 058  10 514   987  11 153  11 312  9 909
Nettovelkaantu-
misaste, %   -56,2 % -46,9 % -43,4 % -41,1 %  -25,1 % -24,8 %  -20,6
Omavaraisuus-
aste, %     66,2 %  61,6 %  64,1 % 68,2 %  68,8 %  71,1 % 76,6 %

Taseen
loppusumma    25 105  29 163  31 777 31 228  58 237  58 655 57 293

Bruttoinvestoinnit
pysyviin
vastaaviin **)   492  4 330  1 834  6 925  21 695  23 501 24 492
% liikevaihdosta 6,0 %  21,6 %  16,9 % 16,6 %  140,6 %  78,1 % 56,4 %
Bruttoinves-
toinnit
käyttöomaisuuteen  303   515    85   749    158   368   510
% liikevaihdosta 3,7 %  2,6 %  0,8 %  1,8 %   1,0 %  1,2 %  1,2 %
Tutkimus- ja
kehitysmenot   1 319  3 099  1 271  6 204   2 639  5 445  7 640
% liikevaihdosta 16,2 %  15,5 %  11,7 % 14,9 %  17,1 %  18,1 % 17,6 %

Oikaistut osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake,
(laimentamaton),
euroa       -0,02  0,10   0,28  0,24   0,19   0,26  0,40
Tulos/osake,
(laimennettu),
euroa       -0,02  0,10   0,27  0,23   0,19   0,25  0,40
Oma pääoma/osake,
euroa        1,75  1,87   2,11  2,16   3,53   3,67  3,83

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat		
**) Sisältää yritysostot, osakeinvestoinnit ja aktivoidut tuotekehitysmenot
OIKAISEMATTOMAT TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN

          1-3/   1-6/   1-9/  1-12/   1-3/   1-6/  1-9/
Tuhatta euroa    2005   2005   2005  2005   2006   2006  2006

Liikevaihto    8 527  20 490  29 780 42 810  14 243  30 056 42 715
Liikevaihdon
kasvu, %     16,2 %  25,9 %  27,6 % 26,3 %  67,0 %  46,7 % 43,4 %
Liikevoitto     534  1 884  2 451  4 756   1 339  3 749  5 540
Liikevoiton
kasvu, %      -57,3  -37,8  -43,0  -24,0  150,7 %  99,0 % 126,0 %
% liikevaihdosta  6,3 %  9,2 %  8,20 % 11,1 %   9,4 %  12,5 % 13,0 %
Tulos ennen veroja  539  1 901  2 482  4 792   1 417  3 866  5 725
% liikevaihdosta  6,3 %  9,3 %  8,3 % 11,2 %   9,9 %  12,9 % 13,4 %
Tilikauden tulos   117  1 270  1 806  3 097   1 112  2 570  3 951
% liikevaihdosta  1,4 %  6,2 %  6,1 %  7,2 %   7,8 %  8,6 %  9,3 %

Oman pääoman
tuotto, %     3,1 %  16,0 %  14,6 % 17,4 %  13,7 %  15,3 % 15,3 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 13,3 %  22,2 %  18,7 % 25,5 %  17,6 %  22,7 % 21,7 %
Korollinen vieras
pääoma       1 514  1 635  1 673  1 230   1 113   990   870
Rahavarat *)   10 847  10 058  10 514  9 987  11 153  11 312  9 909
Nettovelkaantumis-
aste, %      -51,3  -43,0  -42,4  -37,4  -24,3 % -23,6 % -19,9 %
Omavaraisuus-
aste, %      67,5 %  62,8 %  64,4 % 69,1 %  69,2 %  71,3 % 76,9 %

Taseen loppusumma 26 927  31 192  32 374 33 912  59 674  61 136 59 182

Bruttoinvestoinnit
pysyviin
vastaaviin **)    492  4 330  6 164  6 925  21 695  23 074 24 492
% liikevaihdosta  5,8 %  21,1 %  20,7 % 16,2 %  152,3 %  76,8 % 57,3 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen  303   515   600   749    158   450   510
% liikevaihdosta  3,6 %  2,5 %  2,0 %  1,7 %   1,1 %  1,5 %  1,2 %
Tutkimus- ja
kehitysmenot    1 319  3 099  4 370  6 204   2 639  5 445  7 640
% liikevaihdosta 15,5 %  15,1 %  14,7 % 14,5 %  18,5 %  18,1 % 17,9 %

Oikaisemattomat osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake,
(laimentamaton),
euroa        0,01   0,14   0,19  0,33    0,11  0,24  0,36
Tulos/osake,
(laimennettu),
euroa        0,01   0,14   0,19  0,32    0,11  0,23  0,35
Oma pääoma/osake,
euroa        1,91   2,04   2,16  2,37    3,64  3,84  3,97

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat		
**) Sisältää yritysostot, osakeinvestoinnit ja aktivoidut tuotekehitysmenot


OIKAISTU TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN

          1-3/  1-6/  1-9/ 1-12/  1-3/  1-6/  1-9/  1-12/
Tuhatta euroa    2005  2005  2005  2005  2005  2006  2006  2006

LIIKEVAIHTO    8 136 11 879 10 827 10 823 41 666 15 432 14 651 13 363

Liiketoiminnan
muut tuotot      21   13   13   13   60   41   61   25

Materiaalit
ja palvelut     -694  -1031  -778  -669 -3 172  -778  -689  -468
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -4 743 -6 375 -4 847 -6 604 -22 569 -8 259 -8 710 -6 942
Poistot       -217  -267  -316  -277 -1 077  -453  -488  -520
Liiketoiminnan
muut kulut    -2 360 -2 953 -2 794 -3 190 -11 296 -3 454 -3 578 -2 963
Liikevoitto     143  1 266  2 105   97  3 611  2 529  1 247  2 495
%         1,8 % 10,7 % 19,4 % 0,9 %  8,7 % 16,4 %  8,5 % 18,7 %

Rahoitustuotot    23   40   39   44   146   138   48   56
Rahoituskulut    -18   -28   -25  -40  -111   -60   -8   12
Voitto ennen veroja 148  1 278  2 119  101  3 647  2 606  1 287  2 563
%         1,8 % 10,8 % 19,6 % 0,9 %  8,8 % 16,9 %  8,8 % 19,2 %

Tuloverot      -336  -179  -441  -462 -1 417  -613  -486  -898
KATSAUSKAUDEN
VOITTO       -188  1 099  1 679  -361  2 229  1 994   801  1 665
%         -2,3 %  9,3 % 15,5 % -3,3 %  5,4 % 12,9 %  5,5 % 12,5 %


OIKAISEMATON TULOSLASKELMA NELJÄNNEKSITTÄIN

          1-3/  1-6/  1-9/ 1-12/  1-3/  1-6/  1-9/  1-12/
Tuhatta euroa    2005  2005  2005  2005  2005  2006  2006  2006

LIIKEVAIHTO    8 527 11 963  9 289 13 031 42 810 14 243 15 813 12 659

Liiketoiminnan
muut tuotot      21   13   13   13   60   41   61   25

Materiaalit
ja palvelut     -694 -1 031  -778  -669 -3 172  -778  -689  -468
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut -4 743 -6 375 -4 847 -6 604 -22 569 -8 259 -8 710 -6 942
Poistot       -217  -267  -316  -277 -1 077  -453  -488  -520
Liiketoiminnan
muut kulut    -2 360 -2 953 -2 794 -3 190 -11 296 -3 454 -3 578 -2 963
Liikevoitto     534  1 349   567 2 305  4 756  1 339  2 409  1 791
%         6,3 % 11,3 %  6,1 % 17,7 % 11,1 %  9,4 % 15,2 % 14,1 %

Rahoitustuotot    23   40   39   44   146   138   48   56
Rahoituskulut    -18   -28   -25  -40  -111   -60   -8   12
Voitto ennen veroja 539  1 362   581 2 309  4 792  1 417  2 449  1 859
%         6,3 % 11,4 %  6,3 % 17,7 % 11,2 %  9,9 % 15,5 % 14,7 %

Tuloverot      -422  -209   -45 -1 019 -1 695  -304  -992  -724
KATSAUSKAUDEN
VOITTO        117  1 153   536 1 290  3 097  1 112  1 458  1 135
%         1,4 %  9,6 %  5,8 % 9,9 %  7,2 %  7,8 % 10,8 %  9,0 %


OIKAISTU TASE NELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa      31.3.  30.6.  30.9. 31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
             2005  2005  2005  2005  2006  2006  2006

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 1 986  3 075  3 853  4 040  9 103  9 428  9 384
Liikearvo         982  3 372  4 168  4 481 17 763 18 350 18 228
Aineelliset hyödykkeet  740   804   747   729  1 013   962   841
Osuudet omistusyhteys-
yrityksissä         3    3   10    3    3    3    3
Myytävissä olevat
sijoitukset                       2 606  2 612  2 612
Pitkäaikaiset myynti-
ja muut saamiset      16   34   33   24   12   12   12
Laskennallinen
verosaaminen      2 084  2 762  2 698  3 296  4 056  3 588  3 446

Pitkäaikaiset varat   5 811 10 050 11 509 12 573 34 557 34 955 34 527

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus      30   26   24    9   21   14    8
Myyntisaamiset ja
muut saamiset      8 417  9 029  9 731  8 616 12 434 12 262 12 724
Tuloverosaaminen                  43   72   112   125
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat                5 835  5 873  5 915
Rahat ja
pankkisaamiset     10 847 10 058 10 514  9 987  5 318  5 439  3 993

Lyhytaikaiset varat  19 294 19 113 20 268 18 655 23 680 23 700 22 766

VARAT         25 105 29 163 31 777 31 228 58 237 58 655 57 293


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma       2 851  2 875  2 900  2 963  3 402  3 404  3 440
Ylikurssirahasto    12 659 13 030 13 639 15 010 32 213 32 444 33 127
Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot                         540   514
Muuntoerot        -22  -140   -40  -203   163   381   211
Kertyneet voittovarat  1 121  2 192  3 881  3 527  4 282  4 915  6 584

Oma pääoma       16 610 17 956 20 380 21 296 40 061 41 685 43 877


Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennallinen verovelka     179   326   283  1 541  1 457  1 415
Pitkäaikainen korollinen
vieras pääoma      1 037  1 054   868   757   653   545   437
Pitkäaikainen
vieras pääoma      1 037  1 233  1 194  1 040  2 195  2 001  1 851

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen korollinen
vieras pääoma       478   581   806   474   459   445   433
Ostovelat ja
muut velat       5 899  9 014  9 130  8 066 14 575 13 738 10 085
Tuloverovelka      1 081   379   268   352   947   786  1 046

Lyhytaikainen
vieras pääoma      7 458  9 974 10 203  8 892 15 982 14 969 11 565

OMA PÄÄOMA JA VELAT  25 105 29 163 31 777 31 228 58 237 58 655 57 293OIKAISEMATON TASE NELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa      31.3.  30.6.  30.9. 31.12.  31.3.  30.6.  30.9.
             2005  2005  2005  2005  2006  2006  2006

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet  1 986  3 075  3 853  4 040  9 103  9 428  9 384
Liikearvo         982  3 372  4 168  4 481 17 763 18 350 18 228
Aineelliset hyödykkeet   740   804   747   729  1 013   962   841
Osuudet omistusyhteys-
yrityksissä         3    3   10    3    3    3    3
Myytävissä olevat
sijoitukset                       2 606  2 612  2 612
Pitkäaikaiset myynti-
ja muut saamiset      16   34   33   24   12   12   12
Laskennallinen
verosaaminen       1 559  2 208  2 541  2 582  3 651  2 924  2 958
Pitkäaikaiset varat   5 287  9 496 11 352 11 859 34 152 34 291 34 039

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus       30   26   24    9   21   14    8
Myyntisaamiset ja
muut saamiset      10 763 11 612 10 485 12 014 14 332 15 407 15 102
Tuloverosaaminen                  43   72   112   125
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat                5 835  5 873  5 915
Rahat ja pankkisaamiset 10 847 10 058 10 514  9 987  5 318  5 439  3 993

Lyhytaikaiset varat   21 640 21 696 21 023 22 053 25 578 26 844 25 143

VARAT          26 927 31 192 32 374 33 912 59 730 61 136 59 182


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma       2 851  2 875  2 900  2 963  3 402  3 404  3 440
Ylikurssirahasto    12 659 13 030 13 639 15 010 32 213 32 444 33 127
Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot                          540   514
Muuntoerot         -22  -140   -40  -211   163   381   211
Kertyneet voittovarat  2 691  3 814  4 356  5 662  5 526  6 808  8 191
Oma pääoma       18 179 19 578 20 855 23 424 41 304 43 578 45 484

Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennallinen verovelka      179   326   283  1 541  1 457  1 415
Pitkäaikainen korollinen
vieras pääoma      1 037  1 054   868   757   653   545   437
Pitkäaikainen
vieras pääoma      1 037  1 233  1 194  1 040  2 195  2 001  1 851

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen korollinen
vieras pääoma       478   581   806   474   459   445   433
Ostovelat ja muut velat 6 152  9 421  9 252  8 623 14 824 14 080 10 368
Tuloverovelka      1 081   379   268   352   947  1 032  1 046

Lyhytaikainen
vieras pääoma      7 711 10 381 10 326  9 448 16 231 15 557 11 847

OMA PÄÄOMA JA VELAT   26 927 31 192 32 374 33 912 59 730 61 136 59 182BASWARE OYJ
Ilkka Sihvo

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa