BASWARE OYJ:N TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS 2006

BasWare Oyj Pörssitiedote 8.2.2007

TILIKAUDEN 2006 YHTEENVETO

 . Liikevaihto 59 954 tuhatta euroa (41 666 tuhatta euroa)
 . Liikevoitto 8 078 tuhatta euroa (3 611 tuhatta euroa)
 . Liikevoitto 13,5 prosenttia (8,7 %) liikevaihdosta
 . Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 46 prosenttia (52 %)
 . Osakekohtainen tulos 0,45 euroa (0,24 euroa)
 . Hallituksen osingonjakoehdotus 0,15 euroa osakkeelta (0,10 euroa)
 . Vuoden 2007 näkymät: BasWare arvoi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20
  prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna.
  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.


Vuoden 2005 luvut on oikaistu vastaamaan lisenssimyynnin tuloutuksen
tarkentuneita laskentaperiaatteita. Raportointi on kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

             10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/0 Muutos 
                 05          5       
 Tuhatta euroa      2006  Oikais %   2006  Oikais %   
                 tu          tu      
                                  
 Liikevaihto       16 508 10 823 52,5 % 59 954 41 666 43,9 % 
 Liikevoitto       1 807 97   1758,8 8 078 3 611 123,7 
                    %          %   
 % liikevaihdosta     10,9 % 0,9 %     13,5 % 8,7 %     
 Voitto ennen veroja   1 831 101  1710,5 8 287 3 647 127,2 
                    %          %   
 Tilikauden voitto    526  -361     4 986 2 229 123,7 
                               %   
                                  
 Oman pääoman tuotto, %  4,8 % -6,9 %    15,1 % 13,9 %    
 Sijoitetun pääoman    16,6 % 2,5 %     24,7 % 21,4 %    
 tuotto, %                             
 Rahavarat *       8 975 9 987 -10,1 8 975 9 987 -10,1 
                    %          %   
 Nettovelkaantumisaste, % -18,4 -41,1     -18,4 -41,1     
             %   %       %   %       
 Omavaraisuusaste, %   77,5 % 68,2 %    77,5 % 68,2 %    
                                  
 Tulos/osake, euroa    0,05  -0,04     0,45  0,24  89,3 % 
 Tulos/osake       0,05  -0,04     0,44  0,23  91,0 % 
 (laimennettu), euroa                        
 Oma pääoma/osake, euroa 3,88  2,16  80,0 % 3,88  2,16  80,0 % 

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi tilinpäätöstä 2006 seuraavasti:

"Vuoden 2006 viimeinen neljännes onnistui BasWarelta kokonaisuutena hyvin.
Skandinavia, Iso-Britannia, Hollanti ja Yhdysvallat sekä talousohjauksen yksikkö
kehittyivät erityisen myönteisesti. Koko konsernin kannattavuus on kehittynyt
positiivisesti."

"Vuoden 2006 keskeisiä menestystekijöitä olivat kasvu Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Koko vuoden liikevaihdosta 46 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta
ja kansainvälisen liikevaihdon kasvu oli 26 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.
Epäsuora myyntikanava voimistui Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Jälleenmyyjien määrä oli vuoden lopussa 54. Skandinavian ja
kotimaan liiketoiminnot jatkoivat hyvää kehitystä ja kasvoivat
ohjelmistomarkkinoiden keskimääräistä vauhtia nopeammin."


RAPORTOINTI

Tämän tilinpäätöksen sisältämien lukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu
aikaisemmin julkistettuun vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. BasWare-
konserni on tarkentanut uuden tilintarkastajansa suosituksesta
tilinpäätöskäytäntöään lisenssimyyntiä koskevan tuloutuksen ja myyntisaatavien
osalta. Lisäksi konserni on aikaisemmin tulouttanut vuosineljänneksien lopussa
joissakin tapauksissa lisenssimyyntiä sellaisten sopimusten nojalla, joiden
lisenssitoimitukset ovat tapahtuneet muutamien päivien viiveellä.

Vuoden 2006 tilinpäätös laaditaan tarkennettujen laskentaperiaatteiden mukaan.
Lisenssimyynnin tuloutusperiaatteiden tarkentamisen johdosta osa vuoden 2006
lopussa tehdyistä kaupoista tuloutuu vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.
Näiden kauppojen arvo on yli 3 miljoonaa euroa. BasWaren käsityksen mukaan
tilinpäätöskäytännön tarkentumisella ei ole vaikutusta konsernin
tuloksentekokykyyn jatkossa.
 
BasWare antoi tulosvaroituksen 15.1.2007. Liikevaihto on tuolloin ilmoitettuun
ennakkotietoon nähden pienentynyt 0,8 miljoonaa euroa. Muutos johtuu vuodelle
2007 siirtyvien tuloutusten määrän kasvusta. Liikevoitto on aikaisemmin
ilmoitettuun ennakkotietoon, joka oli 9,0 miljoonaa euroa, verrattuna pienentynyt
0,9 miljoonaa euroa.

Aiemmin BasWare oli arvioinut, että vuoden liikevaihto konsernissa kasvaisi noin
45 % edelliseen vuoteen verrattuna eli noin 62,0 miljoonaan euroon. Vuoden 2006
liikevoiton arvioitiin olevan yli 15 % liikevaihdosta vastaten 9,3 miljoonan
euron liikevoittoa.

Taloudellisesta ohjauksesta jääminen johtuu odotettua jonkin verran heikommasta
tuotemyynnistä. Lisäksi osa vuoden 2006 kaupoista on toteutunut kertaeräpohjaisen
tuotemyynnin sijasta sovellusvuokrauksena, jolloin liikevaihto kertyy hitaammin
sen perustuessa kuukausikohtaiseen tuloutumiseen.

BasWare osti 30.1.2006 Analyste Oyj:n, jonka tilinpäätös on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen ajalta 1.1.-31.7.2006. Analysten ja BasWare Oyj:n fuusio
toteutui 1.8.2006.


TILIKAUSI 1.1. - 31.12.2006

LIIKEVAIHTO

BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 44 prosenttia ja oli 59 954
tuhatta euroa (41 666 tuhatta euroa).

Konsernin tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 38 prosenttia ja oli 32 prosenttia
(34 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot ja ylläpitoon liittyvien tukipalvelujen
tuotot kasvoivat 93 prosenttia ja olivat 31 prosenttia (23 %) liikevaihdosta.
Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 20 prosenttia ja olivat 34 prosenttia
(40 %) liikevaihdosta. Muut toiminnot, joihin sisältyvät lähinnä kolmansien
osapuolien ohjelmistojen sekä laitteiden myynti- ja ylläpitotuotot, olivat 3
prosenttia (3 %) liikevaihdosta.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnistä oli katsauskaudella 18
prosenttia (16 %) eli 3 465 tuhatta euroa (2 257 tuhatta euroa).

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli tilikaudella 46
prosenttia (52 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 26
prosenttia. Kotimaan liiketoiminta kasvoi 64 prosenttia.

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen
sijainnin mukaan):

 Liikevaihto    10-12/ 10-12/0 Muutos, 1-12/  1-12/05 Muutos, 
 (tuhatta euroa)  2006  5    %    2006      %    
              Oikaist         Oikaist     
              u            u        
 Suomi       10 918 6 349  72,0  41 028 26 111 57,1  
 Skandinavia    4 354  3 964  9,8   14 698 13 024 12,9  
 Eurooppa      2 714  1 441  88,3  8 985  6 497  38,3  
 Muut alueet    1 119  553   102,5  3 512  2 077  69,1  
 Segmenttien    -2 598 -1 484     -8 269 -6 043     
 välinen                              
 liikevaihto                            
 Konserni yhteensä 16 508 10 823 52,5  59 954 41 666 43,9  


TULOSKEHITYS

Vuonna 2006 BasWaren liikevoitto kasvoi 124 prosenttia ja oli 8 078 tuhatta euroa
(3 611 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 14 prosenttia (9 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat 47 427 (33 865 tuhatta euroa). Kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 40 prosenttia. Merkittävä osa kustannusten noususta tuli
yrityskaupasta johtuvista henkilöstökustannuksista, jotka olivat yhteensä 32 953
tuhatta euroa (22 569 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 10 925 tuhatta euroa (6 204 tuhatta euroa),
joista 2 454 tuhatta euroa (1 154 tuhatta euroa) eli 23 (19) prosenttia on
aktivoitu. Tuotekehitysmenojen poistot olivat 462 tuhatta euroa (239 tuhatta
euroa). Tuotekehitysmenot vastasivat 18 prosenttia (15 %) liikevaihdosta. Menot
kasvoivat tilikauden aikana 76 prosenttia (35 %). Kasvu johtuu pääosin
yritysostosta.

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen
sijainnin mukaan):

 Liikevoitto    10-12/ 10-12/0 Muutos, 1-12/  1-12/05 Muutos, 
 (tuhatta euroa)  2006  5    %    2006      %    
              Oikaist         Oikaist     
              u            u        
 Suomi       3 243  1 140  184,5  12 314 7 130  72,7  
 Skandinavia    20   160   -87,8  -45   -116  60,7  
 Eurooppa      -910  -972  6,4   -2 831 -2 379 -19,0  
 Muut alueet    -531  -253  -109,5 -1 297 -976  -32,9  
 Segm. välinen   -15   23       -62   -47       
 liikevoitto                            
 Konserni yhteensä 1 807  97   1758,8 8 078  3 611  123,7  

Konsernin voitto ennen veroja oli 8 287 tuhatta euroa (3 647 tuhatta euroa).
Tilikauden voitto oli 8 prosenttia (5 %) liikevaihdosta eli 4 986 tuhatta euroa
(2 229 tuhatta euroa).

Tilikauden verot olivat 3 301 tuhatta euroa (1 417 tuhatta euroa) ja veroaste 40
prosenttia (39 %). Tilikauden veroja on oikaistu tytäryhtiöiden tappioista, IFRS-
oikaisuista ja muista jaksotuseroista johtuvien verosaamisten ja -velkojen vuoksi
765 tuhannella eurolla (985 tuhatta euroa).

Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,24 euroa).RAHOITUS JA INVESTOINNIT

BasWare-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 57 558 tuhatta euroa
(31 228 tuhatta euroa). Kasvusta merkittävä osa johtui yritysostosta. Konsernin
rahavarat olivat yhteensä 8 975 tuhatta euroa (9 987 tuhatta euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 5 657 tuhatta euroa

(4 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -6 119 tuhatta euroa (-3 283
tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 77,5 prosenttia (68,2 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -18,4 prosenttia (-41,1 %). Korollista vierasta pääomaa oli
758 tuhatta euroa (1 230 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisen vieraan pääoman
osuus oli 428 tuhatta euroa (474 tuhatta euroa).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 24,7 prosenttia (21,4 %) ja oman pääoman
tuotto 15,2 prosenttia (13,9 %).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikaudella 597 tuhatta
euroa (794 tuhatta euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja
korvausinvestointeihin. Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät
edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot sekä Analysten yritysoston,
olivat yhteensä 25 318 tuhatta euroa (6 925 tuhatta euroa).

Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Tehtyjen
arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien
hyödykkeiden poistot olivat 1 469 tuhatta euroa (610 tuhatta euroa), joista
yritysostoihin liittyvät poistot olivat 660 tuhatta euroa (84 tuhatta euroa).


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tuotekehitysyksikössä työskenteli vuoden 2006 lopussa 138 (79) henkilöä, joka
vastaa 26 prosenttia koko henkilöstöstä.

Markkinoille tuotiin vuoden aikana uusia BasWare-tuotteita. Analysten
yrityskaupan myötä BasWare laajensi sähköisen liiketoiminnan tuotevalikoimaansa
kattamaan muun muassa yritysten ja pankkien välisen maksuliikenteen. Tuotteet
lanseerattiin BasWare-tuotemerkin alla keväällä 2006.

Vuoden 2006 aikana jatkettiin sekä sähköisen liiketoiminnan (BasWare Enterprise
Purchase to Pay) sekä talousohjauksen (BasWare Financial Management) tuotteiden
kehittämistä. Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän (BasWare Invoice Processing)
käytettävyyttä sekä säännöstenmukaisuutta parannettiin ja uusi versio julkaistiin
vuoden aikana. BasWare Enterprise Purchase to Pay -tuoteperheeseen kuuluvan
hankintojen hallinnan ohjelmiston (BasWare Purchase Management) käyttöliittymä
uudistettiin ja tuotteesta julkaistiin uusia versioita vuoden aikana. Myös
täsmäytyksen ja dokumenttien sähköisen arkistoinnin lisäarvotuotteista
julkaistiin uusia versioita.

Matkahallintojärjestelmästä (BasWare Travel & Expense Management) julkaistiin
uusia versioita vuoden aikana. Järjestelmälle tehtiin uusi selainpohjainen
käyttöliittymä ja sen käytettävyyttä parannettiin. Järjestelmän avulla voi nyt
käsitellä myös muita kululaskuja, jotka eivät liity matkustamiseen.

Talousohjauksen (BasWare Financial Management) tuotevalikoimaan kuuluvista
konsernilaskennan ohjelmistoista sekä siihen liittyvästä FAS/IFRS-paketista ja
rahavirtasovelluksesta julkaistiin uusia versioita vuoden aikana.

Markkinoille tuotiin uusi lisäarvotuote BasWare Business Transactions Monitor
osaksi verkkolaskupalvelua. Verkkolaskupalvelun ohjelmistoalusta päivitettiin
uuteen versioon.

Uusi lisäarvotuote BasWare Key Performance Indicator (KPI) Reporting Tool
-raportointyökalu julkaistiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Mittaristolla
voidaan mitata koko hankinnasta maksuun -prosessin tehokkuutta erilaisten
liiketoimintamittareiden avulla. Tuote on integroitu BasWaren hankintojen
hallinnan, sähköisen laskujenkäsittelyn ja matkahallinnan tuotteiden kanssa, mikä
mahdollistaa tietojen automaattisen siirron suoraan raportointituotteeseen.

Vuoden aikana aloitettiin myös uuden BasWare Contract Lifecycle Management
-lisäarvotuotteen kehitys. Tuote integroituu BasWaren hankinnasta maksuun
-kokonaisuuteen automatisoiden sopimuksiin perustuvien tilausten ja ostolaskujen
käsittelyä.


HENKILÖSTÖ

BasWare-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 514 (362) ja
katsauskauden lopussa 528 (395) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi edellisen
vuoden vastaavaan kauden loppuun verrattuna 34 prosenttia ja kasvoi edellisen
neljänneksen loppuun verrattuna kolme prosenttia.

Henkilöstöryhmistä Suomessa työskentelevien osuus on yritysoston johdosta hieman
kasvanut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Henkilöstöstä 66 prosenttia
(60 %) työskentelee Suomessa ja 34 prosenttia (40 %) Suomen ulkopuolella.

Henkilöstön keski-ikä on 35,4 (34,8) vuotta. Heistä 34 prosenttia on suorittanut
ylemmän ja 41 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 28 prosenttia ja
miehiä 72 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma. Lisäksi katsauskaudella oli voimassa optio-ohjelma konsernin
avainhenkilöille sekä ylimmän johdon pitkäaikainen kannustinjärjestelmä, jonka
perusteella voidaan myöntää optioita yhtiön ylimmän johdon jäsenille.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:

 Henkilöstö      10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos 
 (työsuhteessa    2006  2005  , %  2006  2005  , %  
 keskimäärin)                          
 Suomi        345  237  45,6  346  223  55,2  
 Skandinavia     93   88   5,6  89   75   18,7  
 Eurooppa       66   55   20,0  62   50   24,0  
 Muut alueet     21   15   40,0  17   14   21,4  
 Konserni yhteensä  524  395  32,7  514  362  42,0  


LIIKETOIMINTA

Yleinen taloudellinen tilanne säilyi suhteellisen hyvänä vuoden aikana. BasWaren
ohjelmistot tuottavat kustannussäästöjä asiakkaille, minkä johdosta ohjelmistojen
kysyntä ei ole voimakkaasti riippuvainen vallitsevasta suhdanteesta.

Yhdysvaltalaisen tutkimusyhtiö Forrester Researchin mukaan BasWare on maailman
johtava ostolaskujen sähköisten käsittelyratkaisujen toimittaja. BasWarella
arvioitiin olevan suurin markkinaosuus toimialallaan maailmanlaajuisesti.
Tuotteiden muodostama integroitu kokonaisuus vaikuttaa positiivisesti yhtiön
kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Vahvuuksia ovat myös toiminnallisuus
ohjelmistoissa, valmisohjelmistojen nopea asennettavuus ja käyttöönottoaika sekä
maailmanlaajuiset jakelu- ja tukipalvelut.

Vuoden 2006 aikana BasWare on maailman johtavien toimiala-analyytikkojen mukaan
noussut globaalisti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös hankintojen hallinnan
alueella. Markkinoita tutkivien tahojen, kuten Gartnerin mukaan, hankintojen
hallinnan markkina on siirtymässä tuottavaan vaiheeseen, jossa myös kysynnän
arvioidaan kasvavan.

BasWare-konsernin liikevaihdon kansainvälinen osuus oli tilikaudella 46
prosenttia (52 %) ja kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 26 prosenttia.
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli ohjelmistoasennuksia yli 20 maassa.

Sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi vuoden aikana 48
prosenttia ja edusti 88 prosenttia (86 %) yhtiön kokonaisliikevaihdosta.
Liikevaihdosta 51 prosenttia (61 %) tuli Suomen ulkopuolelta.

Yhteensä sähköisen liiketoiminnan yksiköissä tehtiin vuoden aikana 155 (135)
uutta ostolaskujen käsittelyn, hankintojen hallinnan ja matkahallintojärjestelmän
sopimusta 8 maassa. Hankintojen hallinnan ohjelmiston myynti vilkastui vuoden
aikana ja uusia asiakkaita ovat muun muassa Helsingin kaupunki, Ernst & Young
Isossa-Britanniassa ja ThiemeMeulenhoff Hollannissa. Joulukuussa julkaistun
BasWare KPI Reporting Tool -raportointityökalun ensimmäiset sopimukset
allekirjoitettiin Monsterin ja Chenaga Corporationin kanssa Yhdysvalloissa. Muita
konsernin uusia asiakkaita ovat mm. IKEA Venäjä, Sonic Corporation, Endemol
Netherlands, Adecco UK, Caterpillar Belgium, Maxygen ApS, M-real Oyj ja Pöyry
Group Oyj.

Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi tilikaudella 18 prosenttia ja oli 12
prosenttia (15 %) yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihdosta 3 prosenttia (3 %) tuli
Suomen ulkopuolelta. Yksikkö solmi 39 (34) uutta päätuotteidensa asiakassopimusta
kolmessa maassa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa FIM Group Oyj, Puukeskus Oy ja
Capman Oyj Suomessa, Red Cross Norjassa ja DHL Tanskassa. Vuoden aikana
kilpailukykyä nostivat uudet lisäarvotuotteet, erityisesti BasWare Analyzer
-analysointituote, joka myytiin vuoden aikaan 16 asiakkaalle sekä kuntasektorin
tilinpäätöstuote Kuntakonsernipaketti, jota myytiin seitsemään kuntaan
loppuvuodesta 2006. Kuntakonsernipaketin ottivat käyttöönsä muun muassa Espoon,
Oulun ja Turun kaupungit.


Jälleenmyyntikanava

Jälleenmyynti kumppanien kautta oli keskeinen osa kansainvälistä liiketoimintaa
vuonna 2006. Vahvan jälleenmyyntiverkoston avulla varmistetaan mahdollisimman
laaja jakelu yhtiön tuotteille sekä asiakkaiden tarvitsema palvelu- ja
tukitoiminta. Kumppanit vastaavat myynnistä, markkinoinnista sekä asiakkaidensta
tarvitsemista palvelu- ja tukitoiminnasta.

Saksan, Hollannin, Ranskan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen tytäryhtiöissä sekä
emoyhtiön globaaleissa toiminnoissa on kanavamyyntiyksiköt, joiden tehtävänä on
tukea olemassa olevia partnereita sekä vahvistaa epäsuoraa kanavaa. Lisäksi
jälleenmyyntikanavan organisaatiota vahvistettiin tilikauden aikana nimittämällä
Global Operations- yksikköön kansainvälisen jälleenmyyntitoiminnan johtaja.

Vuoden 2006 lopussa BasWarella oli yhteensä 54 liiketoimintapartneria. Näistä
kansainvälisiä jälleenmyyjiä oli 46 ja ne toimivat kaikkiaan 29 maassa. Lisäksi
BasWarella on erilaisia markkinointi- ja myyntikumppanuuksia Euroopassa ja
Yhdysvalloissa.

Partnerien kautta toteutui tilikaudella 18 prosentin (16 %) netto-osuus
tuotemyynnistä, joka vastaa 13 prosenttia (10 %) kansainvälisen liiketoiminnan
kokonaisliikevaihdosta.


Pohjoismaat

BasWaren Pohjoismainen toiminta koostuu emoyhtiöön kuuluvista sähköisen
liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja Skandinavian (Ruotsi,
Tanska ja Norja) yksiköstä.
Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja
talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta Analysten tuotteita, jotka ovat
toistaiseksi myynnissä vain Suomessa. Talousohjauksen (Financial Management)
markkinointi- ja myyntitoiminta aloitettiin Ruotsissa ja Norjassa vuoden 2005
alussa ja myöhemmin saman vuoden keväällä Tanskassa jälleenmyyjän kautta.

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman
organisaation voimin. Analysten tuotteita myydään Suomessa myös 28 jälleenmyyjän
ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii kaksi sähköisen
liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää, Islannissa yksi sähköisen liiketoiminnan
tuotteiden jälleenmyyjä ja Tanskassa yksi talousohjauksen tuotteiden
jälleenmyyjä.

Kokonaisuutena BasWaren liiketoimintayksiköt Suomessa ja Skandinaviassa
saavuttivat tilikauden tavoitteensa. Talousohjauksen yksikkö ylitti tavoitteensa.
Skandinavian osalta Ruotsin ja Tanskan tytäryhtiöt saavuttivat tavoitteensa
kohtuullisesti ja Norjan yksikkö ylitti tavoitteensa.

Pohjoismaissa myytävän verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) kautta
välitettiin yhteensä yli 5 miljoonaa laskua tilikauden aikana. Palvelun
laskuvolyymi kasvoi tilikauden aikana yli 70 prosenttia vuodesta 2005.


Eurooppa

Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt Hollannissa,
Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Vuoden lopussa alueella oli 31
partneria, jotka myivät BasWaren tuotteita. Lisäksi yhtiöllä on Etelä-Euroopassa
3 partneria.

Euroopan liiketoiminta-alue jäi kokonaisuutena lievästi sille asetetusta
tavoitteesta. Alueella myydään BasWaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan
(Enterprise Purchase to Pay) tuotteita, mukaan lukien verkkolaskupalvelu ja
sähköisen laskutuksen tuotteet.

Hollannin yhtiö ylitti tilikauden tavoitteensa. Ison-Britannian tytäryhtiön
liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuoden aikana, mutta jäi lievästi
tavoitteesta. Myös Saksan yksikkö teki vuoden aikana positiivisen käänteen, mutta
jäi asetetuista tavoitteista. Ranskan yksikkö teki loppuvuoden aikana useita
kauppoja, mutta heikoin alkuvuoden johdosta yksikkö jäi koko vuodelle asetetuista
tavoitteista.


Muut alueet

Euroopan ulkopuolella BasWarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka keskittyy
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Lisäksi
alueella toimii 8 jälleenmyyjää.

BasWare, Inc.:n toiminta kehittyi yhtiön yksiköistä lisenssimyynnin osalta
parhaiten, vaikka yksikön loppuvuoden myynti jäi alle tavoitteen ja yksikkö jäi
kokonaisuutena lievästi tavoitteesta. Yksikön tavoitetaso on merkittävästi
korkeampi kuin muilla yksiköillä.

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden eli lähinnä Australian myynti hoidetaan
jälleenmyyjien kautta, joita on tällä hetkellä Australian ja Tyynenmeren alueella
kolme. Alueella toteutunut liikevaihto, joka kirjautuu segmenttiraportoinnissa
osaksi Suomen emoyhtiön myyntiä, ylitti tilikauden tavoitteensa.


LIIKETOIMINNAN RISKIT

BasWare ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin.
Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan
riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsemattomia tai
jotka oleellisesti vahingoittavat yhtiön toimintaa.

BasWaren riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa systemaattisesti
ja kattavasti toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan
asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä. Yhtiön
riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa
liiketoiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja evaluoimaan, minkä
jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet kunkin riskin osalta.
Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri
keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin.

Yhtiön riskienhallintamallin mukaisesti riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Kullekin ryhmälle on nimitetty riskienhallinnasta vastaava
henkilö. Olennaisimmat riskit on tunnistettu ja toimenpiteet niihin on aloitettu.
Toimenpiteiden edistymistä seurattiin hallituksessa säännöllisesti vuonna 2006.

Yhtiön kansainvälisessä toiminnassa syntyy tavanomaisia rahoitukseen liittyviä
riskejä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiölle riittävä
rahoitus kustannustehokkaasti sekä seurata ja tarvittaessa toimenpitein rajata
syntyviä riskejä. Riskienhallinta on keskitetty konsernin rahoituksesta
vastaavalle talousosastolle, joka raportoi yhtiön hallitukselle
riskienhallintapolitiikan mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Yhtiö ei
toteuttanut erillisiä suojaustoimenpiteitä tilikauden aikana.

Yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella
havaitut keskeisimmät riskit. Samassa yhteydessä hallitus analysoi yhtiön riskit
omistaja-arvon näkökulmasta. Riskienhallinnassa ei ole omaa erillistä
organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation
mukaista vastuunjakoa.


YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

BasWare ilmoitti 31.1.2006 ostavansa Analyste Oyj:n koko osakekannan. Kauppahinta
oli 27,92 miljoonaa euroa, josta 9,45 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja
18,19 miljoonaa euroa BasWaren osakkeina kahdella suunnatulla osakeannilla
Analysten osakkeenomistajille. Yritysosto vahvisti BasWaren markkina-asemaa
Suomessa ja laajensi yhtiön tuotevalikoimaa ulottuvaksi muun muassa
maksuliikenneohjelmistoihin.

Trivet Software Oy fuusioitiin BasWare Oyj:hin 5.1.2006. Analyste Oyj muutettiin
julkisesta osakeyhtiöstä osakeyhtiöksi 28.2.2006. Analyste Oy fuusioitiin BasWare
Oyj:hin 1.8.2006.

BasWare Oyj päätti 14.8.2006 keskittää Skandinavian liiketoimintansa yhteen
yksikköön, jonka vetäjäksi nimettiin konsernin Norjan tytäryhtiön toimitusjohtaja
Odd Roar Trapnes. Hän raportoi toimitusjohtaja Ilkka Sihvolle. Muutos
mahdollistaa Skandinavian asiakkaille paremman palvelutason ja alueen
tehokkaamman kustannusrakenteen yhteisen hallinnon ja markkinoinnin myötä.

BasWare ilmoitti 1.12.2006 yhtiöittävänsä kansainvälisen verkkolaskutuksen
liiketoimintayksikön BasWare eInvoices Oy:ksi. Yhtiön toimitusjohtaja on Petri
Karjalainen. BasWare on Suomessa merkittävä toimija verkkolaskumarkkinoilla ja
tavoitteena on vahvistaa asemaa Pohjoismaissa ja jatkossa myös kansainvälisesti.


YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTAVASTUU


BasWaren liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä. Yhtiön
ohjelmistot edistävät asiakasorganisaatioiden paperitonta liiketoimintaa sekä
taloushallintoa ja voivat näin osaltaan vähentää toimistojätettä.

BasWaren Espoon pääkonttorissa on käytössä ympäristöjärjestelmä, jolle on
myönnetty WWF:n Green Office -sertifikaatti. Green Office -järjestelmän
tavoitteena on tukea päivittäisiä toimia, joilla pyritään säästämään energiaa ja
raaka-aineita. Järjestelmän puitteissa mitataan toimiston energian- ja
materiaalinkulutusta.

Yhtiö jatkoi vuonna 2002 alkanutta yhteistyötä Plan Suomen kanssa osana
yhteiskuntavastuu-ohjelmaansa. Yhtiö tukee 14 kummilapsen elinolosuhteita ja
koulutusta kehitysmaissa. Lisäksi yhtiö avusti kahta kehityshanketta Plan
Investor -ohjelman puitteissa.


TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

BasWare Oyj:n 15. helmikuuta 2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden
2005 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2005
hallituksen esityksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 069 725,90 euroa.

Uusi strategia

BasWare Oyj julkisti 12.9.2006 uuden kasvustrategian ja strategiset tavoitteensa
vuosille 2007-2010. Tulevaisuudessa BasWaren tavoitteena on 20-40 prosentin
vuosittainen liikevaihdon kasvu ja 10-20 prosentin liikevoittomarginaali.

Uuden strategiansa mukaisesti BasWare tavoittelee kasvua kaikilla markkinoillaan.
Pohjoismaissa painopiste on kannattavuudessa. BasWare kohdistaa aikaisempaa
enemmän resursseja strategisiin markkinoihinsa USA:ssa, Saksassa, Isossa-
Britanniassa ja Ranskassa. Näillä alueilla kasvu on nopeaa ja keskipitkällä
aikavälillä saavutetaan myös kannattavuus. Tavoitteena on hankkia useita uusia
jälleenmyyjiä, jolloin painopiste siirtyy suorasta jakelukanavasta epäsuoraan
jakeluun.

Laajeneminen valikoiduille uusille markkinoille tapahtuu seuraavalla
aikataululla: Etelä- ja Itä-Eurooppaan vuodesta 2006 lähtien, Venäjälle ja
Tyynenmeren alueelle vuodesta 2007 lähtien. Näillä alueilla pääpaino on
epäsuoralla myyntikanavalla. Useat kansainväliset yhteistyösopimukset ja
jakelukanavan kehittäminen vahvistavat BasWaren maailmanlaajuista jakeluverkostoa
edelleen. Vuoteen 2010 mennessä jälleenmyyjien määrä tulee kasvamaan
merkittävästi.

BasWaren ostolaskujen käsittelyjärjestelmä (BasWare Invoice Processing) on
edelleen päätuote suurella osaa markkinoista sekä myös jälleenmyynnissä.
Kansainväliseen ja jälleenmyyjien jakeluun tuodaan myös useita uusia tuotteita,
mikä osaltaan tukee BasWaren kasvua. BasWare Enterprise Purchase to Pay
-tuoteportfoliossa näitä ovat BasWare Purchase Management, BasWare Travel &
Expense Management ja BasWare Payment. Muita BasWaren tuotteita myydään
valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla.

BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoittamista. Yritysostojen avulla voidaan laajentaa yhtiön
jakelukanavaa ja täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on myös mahdollista vahvistaa
yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla.

Visiona BasWarella on tulla tunnetuksi hankinnasta maksuun -ratkaisujen johtavana
toimittajana kaikilla päämarkkina-alueillaan vuoteen 2010 mennessä. BasWare
tunnetaan korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja innovatiivisuudesta ja yhtiö on
myös luotettava kumppani asiakkailleen.
BasWarella on pitkälle kehitetty ja ainutlaatuinen hankinnasta maksuun
-tuoteportfolio kansainvälisille markkinoille. BasWaren muita tuotteita myydään
ja tuetaan valikoiduilla markkina-alueilla. BasWaren valmisratkaisut tarjoavat
laajan kokonaisratkaisun ja ovat helppokäyttöisiä sekä nopeasti
käyttöönotettavissa. BasWaren vision mukaan yhtiön tuotteilla tulee olemaan
vuoteen 2010 mennessä miljoona käyttäjää 50 maassa. Yhtiö toimii kaikilla
merkittävillä kansainvälisillä markkinoilla ja sillä on yli kymmenen tytäryhtiötä
ja 150 jälleenmyyjää. BasWare on houkutteleva työnantaja, jonka työntekijät ovat
sitoutuneita ja tuloshakuisia ja heillä on kansainvälistä osaamista.

BasWaren visio tulevasta kasvusta toteutuu laajan kansainvälisen jakeluverkon
avulla ja keskittymällä suurille markkinoille sekä laajentumalla valikoiduille
uusille markkinoille. Tehokas asiakkuudenhallinta ja markkinointitoimenpiteet,
selkeät kohderyhmät ja edut asiakkaille, kilpailukykyinen tuoteportfolio,
sitoutunut kansainvälinen henkilöstö sekä operatiivisten toimintojen laadukkuus
toteuttavat osaltaan kasvua.

Missionsa mukaisesti BasWare pyrkii tuottamaan lisäarvoa talousprosesseihin
johtavilla automaatioratkaisuilla. BasWare on edelläkävijä, joka keskittyy
asiakkaidensa tarpeisiin.

BasWaren visio tulevasta kasvusta toteutuu laajan kansainvälisen jakeluverkon
avulla ja keskittymällä suurille markkinoille sekä laajentumalla valikoiduille
uusille markkinoille. Tehokas asiakkuudenhallinta ja markkinointitoimenpiteet,
selkeät kohderyhmät ja edut asiakkaille, kilpailukykyinen tuoteportfolio,
sitoutunut kansainvälinen henkilöstö sekä operatiivisten toimintojen laadukkuus
toteuttavat osaltaan kasvua.

Missionsa mukaisesti BasWare pyrkii tuottamaan lisäarvoa talousprosesseihin
johtavilla automaatioratkaisuilla. BasWare on edelläkävijä, joka keskittyy
asiakkaidensa tarpeisiin.


JOHTO JA TILINTARKASTAJA

Vuonna 2006 yhtiön toimitusjohtajana toimi Ilkka Sihvo. Toimitusjohtajan
tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 15. helmikuuta 2006 BasWaren hallitukseen kuusi
jäsentä, joiden toimikausi päättyy 26. helmikuuta seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päätyttyä. Hallituksen valittiin uudelleen Kirsi Eräkangas, Ossi
Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu. Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin Tom Bangemann ja Asko Ahonen. Järjestäytymiskokouksessa 15.2.2006
hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja
varapuheenjohtajaksi Kirsi Eräkankaan.

Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2006 KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme.


OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääomaa korotettiin tilikauden aikana yhteensä 477 259,80 eurolla
kahdessa suunnatussa annissa sekä optio-oikeuksiin perustuvilla
osakemerkinnöillä. Yhtiön osakepääoma oli 3 440 437,20 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä oli 11 468 124 kappaletta vuoden 2006 lopussa.


                   Osakkeiden   Osakepääoma, euroa 
                   määrä               
 Osakepääoma 1.1.2006        9 877 258   2 963 177,40    
                                    
 Suunnattu osakeanti 31.1.      +820 001    246 000,30     
 Suunnattu osakeanti 8.3.      +643 515    193 054,50     
 Optio-oikeuksilla tehdyt      +7 500     2 250       
 osakemerkinnät 21.4.                         
 Optio-oikeuksilla tehdyt      +119 850    35 955       
 osakemerkinnät 20.7.                         
                                    
 Osakepääoma 31.12.2006       11 468 124   3 440 437,20    


Optio-ohjelmat

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.4.2006 uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen
15.2.2006 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-ohjelman perusteella voidaan antaa
konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille enintään 300 000 optio-
oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden BasWare Oyj:n osakkeen.
Optiotodistukset on jaettu kolmeen sarjaan, joilla osakkeiden merkintäajat ovat
1.4.2008-31.3.2009, 1.4.2009-31.3.2010 ja 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeiden
merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa
porrastetusti vuosien 2006, 2007 ja 2008 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2006 optio-
ohjelman ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 10.4.2006.

BasWare Oyj:n Suomi II 2002-2006 -optio-ohjelman perusteella merkittävien
osakkeiden merkintäaika päättyi 30.6.2006. Optioilla merkittiin yhteensä 160 030
osaketta, joista vuoden 2006 aikana merkittiin 127 350 osaketta. Optioita jäi
antamatta 49 970 kappaletta, ja ne mitätöityivät optio-ohjelman päättyessä. 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiön hallituksen antivaltuudet ovat voimassa 14.2.2007 saakka. Hallitus voi
yhtiökokouksen 15.2.2006 antaman valtuuden perustella korottaa osakepääomaa
enintään 641 835,30 eurolla, joka vastaa enintään 2 139 451 uuden osakkeen
merkintää. Valtuutusta on käytetty kahden suunnatun osakeannin toteuttamiseen
maaliskuussa 2006 ja uuden optio-ohjelman käynnistämiseen huhtikuussa 2006.
Näiden jälkeen osakepääomaa voidaan korottaa valtuutuksen perusteella vielä 170
635,80 eurolla ja 568 786 uudella osakkeella.

Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita, eikä yhtiö omista
omia osakkeitaan.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2006 lopussa 19 759 (21 679) osakkeenomistajaa.
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 12,3 prosenttia osakemäärästä.
Tilikauden aikana yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia.

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä
suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate
Governance) yhtiön hallintoperiaatteissa mainituin poikkeuksin.
Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen
sijoittajaosiossa.

Osakekurssi ja -vaihto

Vuonna 2006 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 15,25 euroa (13,00 euroa), alin 11,21
euroa (6,10 euroa) ja päätöskurssi vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 13,05
euroa (12,62 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 13,09 euroa (9,85 euroa).
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 29.12.2006 oli 149
659 018 euroa (124 650 996 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 5 534 522 kappaletta (3 666 939 kpl),
mikä vastaa 48 prosenttia (39 %) osakkeiden lukumäärästä vuoden 2006 lopussa.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yritysohjelmistojen maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten
arvioissa laskettu kasvavan lähivuosina noin 5-7 prosentin vuosivauhdilla.
Paikallinen kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ylittää jopa 12 prosenttia
vuodessa. BasWare toimii sähköisen hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn alueella,
minkä arvioidaan kasvavan yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa
yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan
sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa.

Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat
kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Voimakas kasvu voi houkutella markkinoille
lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämän kehityksen on ennustettu
vahvistuvan tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa BasWare on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

BasWaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien
kehittäjät kilpailevat BasWaren kanssa erityisesti ostolaskujen
käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös
toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat
räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja markkinointitoiminnan
panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä
jatketaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa
painopiste on kannattavuudessa ja kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima.
Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin
hankintojen hallinnan alueelta.

BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2007 aikana. Yritysostojen avulla
voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on
myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla.

Vuonna 2007 BasWare arvoi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20 prosenttia
konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton (EBIT)
arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.


HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

BasWare on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja
maltilliseen osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi
yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2006 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 19 540
493,24 euroa.

BasWare Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksettaisiin
osinkoa 0,15 euroa osakkeelta (2005: 0,10 euroa) eli yhteensä 1 720 218,60 euroa
tilinpäätöshetken osakemäärällä.


Espoossa 7. helmikuuta 2007

BASWARE OYJ

BasWare Oyj:n hallitus

Hannu Vaajoensuu, puheenjohtaja
Asko Ahonen
Tom Bangemann
Kirsi Eräkangas
Ossi Pohjola
Antti Pöllänen

Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja
 
BasWaren varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 26. helmikuuta 2007 klo
13.30 alkaen Kansallissalissa (Aleksanterinkatu 44, Helsinki). Kutsu varsinaiseen
yhtiökokoukseen julkistetaan välittömästi tämän tiedotteen jälkeen.


Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251


Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat BasWaren
tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 7.
helmikuuta 2007.


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fiKONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2006 (IFRS)

 Tuhatta euroa   1.10.-31 1.10.-31.1 Muutos 1.1.-  1.1.-31 Muutos 
          .12.06  2.05    ,   31.12.0 .12.05 , %  
              Oikaistu  %   6    Oikaist    
                           u       
                                   
 LIIKEVAIHTO    16 508  10 823   52,5  59 954 41 666 43,9  
                                   
 Liiketoiminnan  50    13     272,5 177   60   193,1 
 muut tuotot                             
                                   
 Materiaalit ja  -658   -669    -1,7  -2 593 -3 172 -18,3 
 palvelut                              
 Työsuhde-etuuksis -9 042  -6 604   36,9  -32 953 -22 569 46,0  
 ta aiheutuneet                           
 kulut                                
 Poistot ja    -572   -277    106,7 -2 033 -1 077 88,9  
 arvonalentumiset                          
 Liiketoiminnan  -4 479  -3 190   40,4  -14 474 -11 296 28,1  
 muut kulut                             
 Liikevoitto    1 807  97     1   8 078  3 611  123,7 
                    758,8             
                                   
 Rahoitustuotot  66    44     51,4  308   146   110,8 
 Rahoituskulut   -43   -40    6,7  -99   -111  -10,4 
 Voitto ennen   1 831  101    1   8 287  3 647  127,2 
 veroja                710,5             
                                   
 Tuloverot     -1 304  -462    182,4 -3 301 -1 417 132,9 
 TILIKAUDEN VOITTO 526   -361    245,9 4 986  2 229  123,7 
                                   
 Tulos/osake    0,05   -0,04       0,45  0,24  89,6  
 (laimentamaton),                          
 euroa                                
 Tulos/osake    0,05   -0,04       0,44  0,23  91,3  
 (laimennettu),                           
 euroa                                
                                   


KONSERNITASE 31.12.2006 (IFRS)

 Tuhatta euroa         31.12.2006 31.12.2005 Muutos, % 
                                 
                      Oikaistu       
                                 
 VARAT                              
                                 
 PITKÄAIKAISET VARAT                       
 Aineettomat hyödykkeet     9 980   4 040   147,0   
 Liikearvo           18 477   4 481   312,3   
 Aineelliset hyödykkeet     784    729    7,5    
 Osuudet                  3           
 omistusyhteysyrityksissä                    
 Myytävissä olevat sijoitukset 2 612              
 Pitkäaikaiset myynti- ja muut       24          
 saamiset                            
 Laskennallinen verosaaminen  3 501   3 296   6,2    
 Pitkäaikaiset varat      35 354   12 573   181,2   
                                 
 LYHYTAIKAISET VARAT                       
 Vaihto-omaisuus        20     9     125,1   
 Myyntisaamiset ja muut     13 018   8 616   51,1    
 saamiset                            
 Tuloverosaaminen        192    43     340,7   
 Käypään arvoon         5 963              
 tulosvaikutteisesti                       
 kirjattavat rahoitusvarat                    
 Rahavarat           3 012   9 987   -69,8   
 Lyhytaikaiset varat      22 204   18 655   19,0    
                                 
 VARAT YHTEENSÄ         57 558   31 228   84,3    
                                 
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                       
                                 
 OMA PÄÄOMA                           
 Osakepääoma          3 440   2 963   16,1    
 Ylikurssirahasto        33 127   15 010   120,7   
 Muut rahastot         540               
 Muuntoerot           235    -203    215,7   
 Kertyneet voittovarat     7 176   3 527   103,5   
 Vähemmistöosuus        88                
 Oma pääoma           44 606   21 296   109,5   
                                 
 PITKÄAIKAISET VELAT                       
 Laskennallinen verovelka    1 462   283    416,2   
 Pitkäaikainen korollinen    329    757    -56,5   
 vieras pääoma                          
 Pitkäaikaiset velat      1 791   1 040   72,2    
                                 
 LYHYTAIKAISET VELAT                       
 Korollinen vieras pääoma    428    474    -9,6    
 Ostovelat ja muut velat    9 957   8 066   23,4    
 Tuloverovelka         775    352    120,1   
 Lyhytaikaiset velat      11 160   8 892   25,5    
                                 
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  57 558   31 228   84,3    


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2006

 Tuhatta euroa     Osake-pä Ylikurs Muut  Muunto Voit Vähemmis Yhteen 
            äoma   si-raha rahast -erot to-v tö-   sä   
                 sto   ot      arat osuus      
                                      
 OMA PÄÄOMA 1.1.2005  2 582  6 000     -70  3       12 159 
                            647         
 - oikaisu                       - 1      - 1  
                            264      264  
 OIKAISTU OMA PÄÄOMA  2 582   6 000     - 70  2       10 895 
 1.1.2005                       383         
                                      
 Oikaistu muuntoeron              -133  -129     -262  
 muutos                                   
 Osakepalkitseminen                             
 Myönnetyt optiot                   81      81   
 Oikaistut omaan                -133  -49      -181  
 pääomaan suoraan                              
 kirjatut nettovoitot                            
 ja -tappiot                                
                                      
 Oikaistu tilikauden                  2       2 229 
 voitto                        229         
                                      
 Oikaistut                   -133  2       2 048 
 kokonaisvoitot ja                   181         
 -tappiot                                  
                                      
 Kokonaisvoitot ja                             
 -tappiot (erittely)                            
 - aikaisemmin                 -141  3       2 912 
 raportoitu                      053         
 - oikaisu                   8   -872     -864  
 Oikaistut                   -133  2       2 048 
 kokonaisvoitot ja                   181         
 -tappiot                                  
                                      
 Osingonjako                      -1      -1 037 
                            037         
 Uusmerkintä      272                     272  
 Käytetyt osakeoptiot  109   2 073                2 182 
 Emissiovoitto          7 058                7 058 
 Transaktiomenot omasta     -121                -121  
 pääomasta                                 
 OIKAISTU OMA PÄÄOMA  2 963  15 010     -203  3       21 296 
 31.12.2005                      527         
                                      
 Tuhatta euroa     Osake-pä Ylikurs Muut  Muunto Voit     Yhteen 
            äoma   si-raha rahast -erot to-v     sä   
                 sto   ot      arat         
                                      
 OMA PÄÄOMA 1.1.2006  2 963  15 010     -203  3       21 296 
                            527         
                                      
 Muuntoeron muutos               438  -198     240  
 Myönnetyt optiot                   32      32   
 Muut muutokset             540             540  
 Omaan pääomaan suoraan         540  438  -274     704  
 kirjatut nettovoitot                            
 ja -tappiot                                
                                      
 Tilikauden voitto                   4  -7    4 986 
                            993         
 Kokonaisvoitot ja            540  438  4  -7    5 690 
 -tappiot                       719         
                                      
 Osingonjako                      -1      -1 070 
                            070         
 Uusmerkinnät      439                     439  
 Käytetyt osakeoptiot  38    912                 950  
 Emissiovoitot          17 211               17 211 
 Transaktiomenot omasta     -6                 -6   
 pääomasta                                 
 Liiketoimintasiirto                    95    95   
 OMA PÄÄOMA 31.12.2006 3 440  33 127 540  235  7  88    44 606 
                            176         


Osakekohtainen osinko tilikaudelta 2005 oli 0,10 euroa ja tilikaudelta 2004 0,12
euroa.
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1. - 31.12.2006

 Tuhatta euroa             1.1. -    Oikaistu   
                    31.12.2006  1.1.-31.12.2 
                           005     
                                 
 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                     
                                 
 Tilikauden voitto           4 986    2 229    
 Oikaisut tilikauden tulokseen     5 235    2 528    
 Käyttöpääoman muutos          -902     -1 648   
 Maksetut korot liiketoiminnasta    -41     -72     
 Saadut korot liiketoiminnasta     70      140     
 Muut rahoituserät liiketoiminnasta   57      -41     
 Maksetut verot liiketoiminnasta    -3 750    -3 133    
 Liiketoiminnan rahavirta        5 657    4      
                                 
                                 
 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                     
                                 
 Investoinnit aineellisiin ja      -3 021    -1 849    
 aineettomiin hyödykkeisiin                    
 Aineellisten ja aineettomien      64      11      
 hyödykkeiden luovutustulot                    
 Ostetut tytäryhtiöt          -3 660    -1 445    
 Myydyt osakkuusyhtiöt         23            
 Muiden sijoitusten luovutustulot    457            
 Myönnetyt lainat            -1            
 Lainasaamisten takaisinmaksut     24            
 Investointien rahavirta        -6 114    -3 283    
                                 
                                 
 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                      
                                 
 Maksullinen osakeanti         760     9 056    
 Vähemmistön pääomasijoitus       95            
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -400     -511     
 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -75     -79     
 Maksetut osingot            -1 070    -1 037    
 Rahoituksen rahavirta         -689     7 428    
                                 
                                 
 Rahavirtalaskelman mukainen      -1 146    4 150    
 rahavarojen muutos                        
                                 
 Rahavarat tilikauden alussa      9 987    5 789    
 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus  -19     49      
 Käypään arvoon kirjauksen vaikutus   152            
 Rahavarat tilikauden lopussa      8 975    9 987    
 Rahavarojen muutos           -1 146    4 150    

Rahavirtalaskelmassa rahavarat koostuvat taseen Rahat ja pankkisaamiset sekä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -eristä.


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                                  
 Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet              
 Takaukset                   986    746    
 Takaukset yhteensä               986    746    
                                  
                                  
 OMAT VASTUUT                            
                                  
 Leasingvastuut                           
 Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät      544    541    
 leasingvastuut                           
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut  567    513    
 Yhteensä                    1 111   1 054   
                                  
 Vuokravastuut                           
 Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät      1 334   1 341   
 vuokravastuut                           
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut  3 193   1 618   
 Yhteensä                    4 527   2 960   
                                  
 Omat vastuut yhteensä             5 638   4 014   

SEGMENTTITIEDOT

Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)

 Liikevaihto     10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 
 (tuhatta euroa)   2006  05       2006  05       
              Oikais %        Oikais %    
              tu           tu       
 Suomi        10 918 6 349 72,0   41 028 26 111 57,1   
 Skandinavia     4 354 3 964 9,8   14 698 13 024 12,9   
 Eurooppa      2 714 1 441 88,3   8 985 6 497 38,3   
 Muut alueet     1 119 553  102,5  3 512 2 077 69,1   
 Segm. välinen    -2 598 -1 484     -8 269 -6 043     
 liikevaihto                            
 Konserni yhteensä  16 508 10 823 52,5   59 954 41 666 43,9   
                                  
                                  
 Liikevoitto     10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 
 (tuhatta euroa)   2006  05       2006  05       
              Oikais %        Oikais %    
              tu           tu       
 Suomi        3 243 1 140 184,5  12 314 7 130 72,7   
 Skandinavia     20   160  -87,8  -45  -116  60,7   
 Eurooppa      -910  -972  6,4   -2 831 -2 379 -19,0  
 Muut alueet     -531  -253  -109,5  -1 297 -976  -32,9  
 Segm. välinen    -15  23       -62  -47       
 liikevoitto                            
 Konserni yhteensä  1 807 97   1758,8  8 078 3 611 123,7  
                                  
                                  
 Henkilöstö     10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 
 (työsuhteessa    2006  2005      2006  2005      
 keskimäärin)           %           %    
 Suomi        345  237  45,6   346  223  55,2   
 Skandinavia     93   88   5,6   89   75   18,7   
 Eurooppa      66   55   20,0   62   50   24,0   
 Muut alueet     21   15   40,0   17   14   21,4   
 Konserni yhteensä  524  395  32,7   514  362  42,0   


Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti)

 Liikevaihto (tuhatta 10-12/ 10-12/0 Muutos, 1-12/20 1-12/05 Muu- 
 euroa)        2006  5        06       tos, 
                Oikaist %        Oikaist %   
                u            u       
 Tuotemyynti      5 241  2 786  88,1  19 374 14 044 38,0 
 Ylläpito ja tuki   5 283  2 630  99,2  18 776 9 714  93,3 
 Konsultointi     5 380  4 805  12,0  20 106 16 725 20,2 
 Muut toiminnot    648   601   7,8   1 698  1 183  43,5 
 Konserni yhteensä   16 508 10 823 52,5  59 954 41 666 43,9 

 Liikevaihto asiakkaan 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos, 
 sijainnin mukaan   2006  05   ,   2006  05       
 (tuhatta euroa)       Oikais %       Oikais %    
               tu          tu       
 Suomi         8 147 4 896 66,4  32 557 19 830 64,2   
 Skandinavia      4 415 3 875 13,9  14 129 13 042 8,3   
 Eurooppa       2 705 1 499 80,5  9 421 6 434 46,4   
 Muut alueet      1 241 553  124,5 3 848 2 360 63,1   
 Konserni yhteensä   16 508 10 823 52,5  59 954 41 666 43,9   

TUNNUSLUVUT 2002-2006

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 Tuhatta euroa         2006   Oikaistu 2004   2003   2002   
                    2005                
                IFRS   IFRS   IFRS   FAS   FAS   
                                      
 Liikevaihto          59 954  41 666  33 891  25 597  20 263  
 Liikevaihdon kasvu, %     43,9 %           26,3 %  63,4 %  
 Liikevoitto          8 078  3 611  6 256  1 133  1 370  
 Liikevoiton kasvu, %     123,7 %          -17,3 % 252,4 % 
  % liikevaihdosta      13,5 %  8,7 %  18,5 %  4,4 %  6,8 %  
 Tulos ennen veroja      8 287  3 647  6 119  1 031  1 505  
  % liikevaihdosta      13,8 %  8,8 %  18,1 %  4,0 %  7,4 %  
 Tilikauden tulos       4 986  2 229  4 018  564   886   
  % liikevaihdosta      8,3 %  5,4 %  11,9 %  2,2 %  4,4 %  
                                      
 Oman pääoman tuotto, %    15,2 %  13,9 %  38,3 %  5,6 %  9,2 %  
 Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,7 %  21,4 %  50,8 %  10,2 %  15,2 %  
 Korollinen vieras pääoma   758   1 230  1 645  2 075  282   
 Rahavarat           8 975  9 987  5 789  3 633  2 538  
 Nettovelkaantumisaste, %   -18,4 % -41,1 % -34,1 % -15,4 % -22,7 % 
 Omavaraisuusaste, %      77,5 %  68,2 %  58,8 %  63,0 %  74,3 %  
 Taseen loppusumma       57 558  31 228  20 680  16 003  13 392  
                                      
 Bruttoinvestoinnit pysyviin  25 315  6 925  1 688  489   2 163  
 vastaaviin *)                               
  % liikevaihdosta      42,2 %  16,6 %  5,0 %  1,5 %  10,7 %  
 Bruttoinvestoinnit      597   749   626   489   2 163  
 käyttöomaisuuteen                             
  % liikevaihdosta      1,0 %  1,8 %  1,8 %  1,5 %  10,7 %  
 Tutkimus- ja kehitysmenot   10 925  6 204  4 604  4 113  3 535  
  % liikevaihdosta      18,2 %  14,9 %  13,6 %  16,1 %  17,4 %  
 T&K -henkilöstö kauden    138   86    65    59    59    
 lopussa                                  
                                      
 Henkilöstö keskimäärin kauden 514   362   280   256   205   
 aikana                                   
 Henkilöstö kauden lopussa   528   395   302   254   244   
 Henkilöstön kasvu, %     33,7 %  30,8 %  18,9 %  4,1 %  45,2 %  

*) Sisältää yritysostot ja aktivoidut tuotekehitysmenot.

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut

              2006   2005   2004   2003   2002   
                   Oikaistu                
              IFRS   IFRS   IFRS   FAS    FAS    
                                       
 Tulos/osake, euroa     0.45   0.24   0,47   0,07   0,10   
 Tulos/osake (laimennettu), 0.44   0.23   0,47   0,07   0,10   
 euroa                                    
 Oma pääoma/osake, euroa  3.88   2.16   1,41   1,18   1,16   
 Osinko/osake, EUR     0,15*   0,10   0,12   0,12   0,05   
 Osinko/tulos, %      33,6 %  42,4 %  25,6 %  182,1 %  48,3 %  
 Efektiivinen osinkotuotto, 1,1 %   0,8 %   1,5 %   2,0 %   1,1 %   
 %                                      
 Hinta/voitto-suhde     29,24   53,54   16,58   92,55   43,44   
 (P/E-luku)                                  
                                       
 Osakkeen antioikaistu                            
 kurssikehitys                                
  alin kaupantekokurssi, 11,21   7,70   6,10   3,63   3,50   
 euroa                                    
  ylin kaupantekokurssi, 15,25   13,00   10,10   6,42   6,10   
 euroa                                    
  keskikurssi, euroa   13,09   9,85   7,83   4,83   5,14   
  päätöskurssi, euroa   13,05   12,62   7,78   6,10   4,50   
                                       
 Osakkeiden         11 468   9 877  8 607 300 8 550 600 8 550 600 
 osakeantioikaistu     124    258                   
 lukumäärä 31.12.                               
 Osakekannan markkina-arvo 149 659  124 650  66 964  52 158  38 477  
              018    996    794    660    700    
 31.12., euroa                                
                                       
 Vaihdettujen osakkeiden  5 534 522 3 666 939 1 981 098 658 514  701 223  
 lukumäärä                                  
 % keskimääräisestä     49,5 %  38,8 %  23,1 %  7,7 %   8,2 %   
 osakemäärästä                                
                                       
 Osakkeiden keskimääräinen                          
 lukumäärä:                                  
 - laimentamaton      11 172  9 458 460 8 560 967 8 550 600 8 550 600 
              612                        
 - laimennettu       11 221  9 877 816 8 634 413 8 552 575 8 562 526 
              052                        

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle


OSAKKEENOMISTAJAT

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2006

             Omistajien Osakkeita ja ääniä  
             määrä   %    Kpl     
 Yritykset        746    6,46  740 902   
 Rahoitus- ja       45     14,55  1 668 650  
 vakuutuslaitokset                    
 Julkisyhteisöt      6     2,00  229 750   
 Voittoa         29     0,89  101 436   
 tavoittelemattomat                    
 yhteisöt                         
 Kotitaloudet       18 882   63,48  7 279 711  
 Ulkomaat         51     0,31  35 693    
             19 750   87,69  10 056 142  
 Hallintarekisteröidyt  9     12,31  1 411 982  
 Yhteensä         19 759   100   11 468 124  


Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2006

           Omistajien    Osakkeita ja ääniä  
 Osakkeiden määrä  määrä      %   Kpl     
 1 - 100       16 289      3,30  378 270   
 101 - 1 000     3 108      8,44  968 292   
 1 001 - 10 000   312       6,86  786 377   
 10 001 - 100 000  28        9,94  1 139 700  
 100 001 +      22        71,46 8 195 485  
 Yhteensä      19 759      100  11 468 124  


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

  31.12.2006             Osakkeita ääniä  
                    ja         
                    kpl    %    
 1. Sihvo, Ilkka            1 065 800 9,3   
 2. Vaajoensuu, Hannu (sis.      1 045 800 9,1   
  määräysvaltayhtiö ja holhottavat)           
 3. Eräkangas, Kirsi (sis.       1 031 800 9,0   
  holhottavat)                     
 4. Pöllänen, Antti (sis. holhottavat) 830 900  7,2   
 5. Perttunen, Sakari         830 400  7,2   
 6. Nordea Small cap Fund       452 997  4,0   
 7. Ahonen, Asko            333 822  2,9   
 8. Perttunen, Meimi          215 400  1,9   
 9. Luoto, Matti            199 450  1,7   
 10 Royal Skandia Life Assurance    180 000  1,6   
 .                            
 11 Veritas Eläkevakuutusyhtiö     176 000  1,6   
 .                            
 12 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo   155 000  1,4   
 .                            
 13 Fondita Nordic Small Cap Fund   155 000  1,4   
 .                            
 14 Sijoitusrahasto Evli-Select    130 300  1,1   
 .                            
 15 Sarvala, Vesa           122 741  1,0   
 .                            
 16 OP-Suomi Pienyhtiöt        106 600  0,9   
 .                            
 17 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva  93 800   0,8   
 .                            
 18 Nordea Fennia Plus Fund      86 000   0,7   
 .                            
 19 Fides Fund Management Company   76 100   0,7   
 .                            
 20 Aktia Secura Fund         60 000   0,5   
 .                            
                    7 347 910 64,1  
  20 suurinta omistajaa yhteensä            
  Hallintarekisteröidyt yhteensä   1 411 982 12,3  
  Muut                2 708 832 23,6  
  Yhteensä              11 468 124 100,0  

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa