Basware Oyj tilinpäätöstiedote 2010

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2010
Basware Oyj pörssitiedote 25.1.2011 klo 09:00

YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Tilikausi 2010
-       Liikevaihto 103 094 tuhatta euroa (92 654 tuhatta euroa) - kasvu 11,3
prosenttia
-       Liikevoitto 13 487 tuhatta euroa (11 824 tuhatta euroa) - kasvu 14,1
prosenttia
-       Liikevoitto 13,1 prosenttia liikevaihdosta (12,8 %)
   - Liikevoitto sisältää 314 tuhatta euroa toteutumattomaan yritysjärjestelyyn
liittyviä kuluja
-       Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 54,8 prosenttia liikevaihdosta (54,2
%) - kasvu 12,6 prosenttia
-       Automatisointipalvelut kasvoi 56,0 prosenttia
-       Liiketoiminnan rahavirta 12 523 tuhatta euroa (14 732 tuhatta euroa)
-       Osakekohtainen tulos 0,90 euroa (0,80 euroa) - kasvu 12,6  prosenttia
-       Osingonjakoehdotus vuodelta 2010: 0,40 euroa osakkeelta (2009: 0,36)

Loka-joulukuu Q4
   - Liikevaihto 30 149 tuhatta euroa (26 600 tuhatta euroa) - kasvu 13,3
prosenttia
-       Liikevoitto 4 937 tuhatta euroa (4 058 tuhatta euroa) - kasvu 21,7
prosenttia
-       Liikevoitto  16,4 prosenttia liikevaihdosta (15,3 %)
   - Liikevoitto sisältää 314 tuhatta euroa toteutumattomaan yritysjärjestelyyn
liittyviä kuluja
-       Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 56,8 prosenttia liikevaihdosta (53,9
%) - kasvu 19,5 prosenttia
-       Automatisointipalvelut kasvoi 63,2 prosenttia
-       Osakekohtainen tulos 0,34 euroa (0,35 euroa) - laskua 4,2 prosenttia

Tulevaisuuden näkymät lyhyesti

   - Basware arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia.
   - Vuoden 2011 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan yli 13 prosenttia
liikevaihdosta.


Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti.
Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat
yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu
24.1.2011.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


                 10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/ 1-12/ Muutos,
Tuhatta euroa            2010  2009    %   2010  2009    %
-----------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto           30 149 26 600  13,3 103 094 92 654  11,3

EBITDA              6 215 5 337  16,4 18 604 16 280  14,3

Liikevoitto ennen
IFRS-3-poistoja          5 477 4 600  19,1 15 691 13 788  13,8

Liikevoitto            4 937 4 058  21,7 13 487 11 824  14,1

% liikevaihdosta          16,4  15,3       13,1  12,8

Tulos ennen veroja        4 839 4 038  19,8 13 325 11 590  15,0

Tilikauden tulos         3 913 4 007  -2,4 10 331 9 074  13,9Oman pääoman tuotto, %       24,2  29,4       16,7  17,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %    29,7  25,3       20,1  18,8

Likvidit varat *         13 822 12 210  13,2 13 822 12 210  13,2

Nettovelkaantumis­aste, %     -15,3  -5,3       -15,3  -5,3

Omavaraisuusaste, %        73,3  64,8       73,3  64,8Tulos/osake, euroa         0,34  0,35  -4,2  0,90  0,80  12,6

Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,34  0,35  -4,6  0,89  0,80  11,9

Oma pääoma/osake, euroa      5,78  4,97  16,3  5,78  4,97  16,3


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat


Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja
automatisointipalveluista. Baswaren tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun
(Purchase to Pay, P2P) -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista
talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet
ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja muut alueet.

Automatisointipalvelut jatkaa kasvun veturina

Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo: "Liikevaihtomme ylitti 100 miljoonaa euroa
ensimmäisen kerran yhtiön historiassa. Yhtiö on muuttumassa nopeasti
kansainvälisestä ohjelmistoyrityksestä kansainväliseksi palveluyritykseksi.
Yhtiön nopeimmin kasvava alue on verkkolaskutuksen sisältävä
Automatisointipalvelut, joka kasvoi vuoden osalta 56,0 prosenttia.

Vuoden 2010 aikana solmimme useita isoja kansainvälisiä
Automatisointipalvelusopimuksia, jotka kertovat yhtiön vahvasta kilpailukyvystä
ja luovat vankan pohjan tulevaisuuden kasvulle. Maantieteellisesti yhtiön kaikki
liiketoiminta-alueet kasvoivat ja kannattavuus parani eniten Eurooppa-
segmentissä 50,2 prosenttia ja Skandinavia-segmentissä 30,5 prosenttia. Koko
yhtiön vuoden 2010 liikevoitto kasvoi 14,1 prosenttia ja oli 13,1 prosenttia
liikevaihdosta.

Myös vuoden 2010 viimeinen neljännes oli onnistunut ja liikevoitto kasvoi 21,7
prosenttia 4 937 tuhanteen euroon. Neljänneksellä tehtiin lisenssimyynnin ohella
myös useita Software as a Service (SaaS) kauppoja, jotka vaikuttavat
liikevaihtoon pitkällä juoksulla. Automatisointipalvelut kasvoi vuoden
viimeisellä neljänneksellä 63,2 prosenttia. Kannattavuus parani parhaiten
Skandinavia- ja Muut-segmenteissä.

Osakekurssimme on myös jatkanut tasaista kehitystään ja nousi vuoden aikana
70,1 prosenttia.  Yhtiön markkina-arvo  ylitti keskisuurten yritysten
luokituksen rajan ja  osakkeemme on noteerattu vuoden 2011 alusta NASDAQ OMX:n
keskisuurten yritysten markkinaluokassa. Strategiapäivityksemme tukee
jatkossakin vankkaa kansainvälistä kasvua. Uudet strategiset linjaukset
orgaanisen kasvun ja yritysostojen osalta sekä yhtiön tämänhetkinen
kilpailuetumatka mahdollistavat voimakkaan kansainvälisen kasvun sekä
liikevoittomarginaalin positiivisen kehityksen.

Pitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon 15-30 prosentin kasvu ja
automatisointipalveluiden yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. Yhtiön pitkän
aikavälin liikevoittomarginaalin tavoite on 15-20 prosenttia parantuen jakson
loppua kohden."
RAPORTOINTI


Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut.  TAG Services -yritysoston 1.7.2009
seuraksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja
Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin
segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen. Suomi-
segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois
lukien Australia) liiketoiminnat sekä pääkonttoritoiminnot.


Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut. Basware
Automatisointipalvelut sisältävät paperilaskujen skannauspalvelut,
ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, verkkolaskutuksen,
toimittajien aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.


Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.


NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10.-31.12.2010


LIIKEVAIHTO


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto        10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/ 1-12/ Muutos, |
|(tuhatta euroa)       2010  2009    %   2010  2009    %  |
+------------------------------------------------------------------------+
|Suomi           16 011 15 271   4,8 53 606 50 486   6,2  |
|                                    |
|Skandinavia        7 708 6 135  25,6 24 188 22 236   8,8  |
|                                    |
|Eurooppa          5 959 5 629   5,9 21 347 18 717  14,1  |
|                                    |
|Muut            3 898 2 897  34,5 12 101 9 201  31,5  |
|                                    |
|Segm. välinen liikevaihto -3 429 -3 333  -2,9 -8 149 -7 985  -2,0  |
+------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä     30 149 26 600  13,3 103 094 92 654  11,3  |
+------------------------------------------------------------------------+


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

+----------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto    10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/ 1-12/ Muutos,    |
|(tuhatta euroa)   2010  2009    %   2010  2009    %     |
+----------------------------------------------------------------------+
|Suomi       13 015 12 267   6,1 46 550 42 449   9,7     |
|                                   |
|Skandinavia    7 488 6 003  24,7 23 346 21 719   7,5     |
|                                   |
|Eurooppa      5 385 5 071   6,2 20 249 18 065  12,1     |
|                                   |
|Muut        4 261 3 258  30,8 12 949 10 421  24,3     |
+----------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 30 149 26 600  13,3 103 094 92 654  11,3        |
+----------------------------------------------------------------------+Basware-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 13,3  prosenttia ja oli
30 149 tuhatta euroa (26 600 tuhatta euroa).

Loka-joulukuussa 27,0 prosenttia (29,3 %) liikevaihdosta muodostui tuotteiden
myynnistä, tuotemyynnin noustessa 4,2 prosenttia. Baswaren omien tuotteiden
tuotemyynti kasvoi 8,0 prosenttia ja kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen
myynti laski voimakkaasti sekä samaan aikaan ulkoistettujen skannauspalvelujen
myynti kasvoi.

Neljännellä vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 29,0 prosenttia (29,7
%) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 10,6 prosenttia. Konsultointituotot olivat
30,5 prosenttia (31,5 %) liikevaihdosta ja niiden nousu oli 9,6 prosenttia.

Loka-joulukuussa Automatisointipalvelut (SaaS, verkkolaskutus, skannauspalvelut)
kasvoivat 63,2 prosenttia ja olivat 13,5 prosenttia (9,5 %) liikevaihdosta.
Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta
14,6 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon
21,3 %). Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiovolyymi oli
katsauskaudella 4,1 miljoonaa.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli loka-
joulukuussa 11,6 prosenttia (11,1 %) eli 942 tuhatta euroa, mikä vastaa 5,5
prosenttia (6,1 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta.


Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli loka-joulukuussa
56,8 prosenttia
(53,9 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 19,5 prosenttia.


TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU 2010

Basware-konsernin liikevoitto nousi neljännellä vuosineljänneksellä 21,7
prosenttia ja oli 4 937 tuhatta euroa (4 058 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
oli 16,4 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+-----------------------------------------------------------------------+
|Liikevoitto        10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, |
|(tuhatta euroa)       2010  2009    %  2010  2009    %  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Suomi           2 757 3 024  -8,9 7 703 7 714  -0,1  |
|                                    |
|Skandinavia        1 557 1 041  49,6 4 136 3 169  30,5  |
|                                    |
|Eurooppa           743  902  -17,7 2 354 1 566  50,2  |
|                                    |
|Muut             284  -517  155,0  924  741  24,7  |
|                                    |
|Segm. välinen liikevoitto  -405  -393  -2,8 -1 629 -1 365  -19,3  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä     4 937 4 058  21,7 13 487 11 824  14,1  |
+-----------------------------------------------------------------------+

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto sisältää 314 tuhatta euroa
toteutumattomaan yritysjärjestelyyn liittyviä kuluja.

Yhtiön kiinteät kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 22 216 tuhatta
euroa (19 660 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 13,0 % prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja
oli 74,2 prosenttia (75,5 %) eli 16 491 tuhatta euroa (14 841 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat loka-joulukuussa 4 087 tuhatta euroa (3 847 tuhatta
euroa), joista katsauskaudella on aktivoitu 658 tuhatta euroa (360 tuhatta
euroa) eli 16,1 prosenttia (9,4 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot
olivat 484 tuhatta euroa (429 tuhatta euroa).

Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 4 839 tuhatta euroa (4 038
tuhatta euroa) ja tulos oli 3 913 tuhatta euroa (4 007 tuhatta euroa).
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,35 euroa) osakkeelta.


LIIKETOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2010

Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen
(pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot.

Suomi-segmentin liikevaihto nousi neljännellä vuosineljänneksellä 4,8 prosenttia
16 011 tuhanteen euroon (15 271 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus
laski 8,9 prosenttia ja liikevoitto oli 2 757 tuhatta euroa (3 024 tuhatta
euroa).

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto nousi neljännellä
vuosineljänneksellä 6,5 prosenttia 13 179 tuhanteen euroon (12 373 tuhatta
euroa).

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 14 jälleenmyyjää ja henkilömäärä
neljännellä vuosineljänneksellä oli keskimäärin 584 (460).

Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin,
Tanskan ja Norjan yksiköistä.

Skandinavia-segmentin liikevaihto nousi neljännellä vuosineljänneksellä 25,6
prosenttia 7 708 tuhanteen euroon (6 135 tuhatta euroa).  Liiketoiminnan
kannattavuus nousi 49,6 prosenttia ja liikevoitto oli
1 557 tuhatta euroa (1 041 tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella
työskenteli keskimäärin 124 henkilöä (130).

Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja Iso-
Britannian yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-
Euroopan alueen.

Eurooppa-segmentin liikevaihto nousi kokonaisuudessaan neljännellä
vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia 5 959 tuhanteen euroon (5 629 tuhatta euroa).
Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni 17,7 prosenttia ja liikevoitto oli 743
tuhatta euroa (902 tuhatta euroa).

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli neljännellä
vuosineljänneksellä keskimäärin 131 (119).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.
Alueen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 34,5 prosenttia ja oli
3 898 tuhatta euroa (2 897 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus nousi
155,0 prosenttia ja liikevoitto oli 284 tuhatta euroa (-517 tuhatta euroa).


Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 10 jälleenmyyjää. Alueella
työskenteli neljännellä vuosineljänneksellä keskimäärin 61 työntekijää
(48).


TILIKAUSI 1.1.-31.12.2010LIIKEVAIHTO

Basware-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella (tammi-joulukuu) 11,3
prosenttia ja oli 103 094 tuhatta euroa (92 654 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti nousi tilikaudella 3,9 prosenttia ja oli 23,9 prosenttia
(25,6 %) liikevaihdosta. Baswaren omien tuotteiden tuotemyynti kasvoi 10,2
prosenttia ja kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen myynti laski
voimakkaasti sekä samaan aikaan ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi.

Ylläpitotuotot kasvoivat tilikaudella 11,8 prosenttia ja muodostivat 32,3
prosenttia (32,1 %) liikevaihdosta.  Konsultointituotot kasvoivat 4,9 prosenttia
ja olivat 31,7 prosenttia (33,6 %) liikevaihdosta.

Tilikaudella Automatisointipalvelut (SaaS, verkkolaskutus, skannauspalvelut)
kasvoivat 56,0 prosenttia ja olivat 12,1 prosenttia (8,7 %) liikevaihdosta.
Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta
14,6 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon
21,3 %). Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiovolyymi oli
katsauskaudella 13,6 miljoonaa.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli tilikaudella
10,3 prosenttia (9,9 %) eli 2 543  tuhatta euroa, mikä vastaa 4,5 prosenttia
(4,7 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli tilikaudella
54,8 prosenttia (54,2 %) ja se kasvoi 12,6 prosenttia.


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+----------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto        10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, |
|(tuhatta euroa)       2010  2009    %  2010  2009    %  |
+----------------------------------------------------------------------+
|Suomi           16 011 15 271 4,8  53 606 50 486   6,2  |
|                                   |
|Skandinavia        7 708 6 135 25,6  24 188 22 236   8,8  |
|                                   |
|Eurooppa          5 959 5 629 5,9  21 347 18 717  14,1  |
|                                   |
|Muut            3 898 2 897 34,5  12 101 9 201  31,5  |
|                                   |
|Segm. välinen liikevaihto -3 429 -3 333 -2,9  -8 149 -7 985  -2,0  |
+----------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä     30 149 26 600 13,3 103 094 92 654  11,3  |
+----------------------------------------------------------------------+Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

+----------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto    10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/ 1-12/ Muutos,    |
|(tuhatta euroa)   2010  2009    %  2010  2009     %     |
+----------------------------------------------------------------------+
|Suomi       13 015 12 267   6,1 46 550 42 449   9,7     |
|                                   |
|Skandinavia    7 488 6 003  24,7 23 346 21 719   7,5     |
|                                   |
|Eurooppa      5 385 5 071   6,2 20 249 18 065  12,1     |
|                                   |
|Muut        4 261 3 258  30,8 12 949 10 421  24,3     |
+----------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä 30 149 26 600  13,3 103 094 92 654  11,3        |
+----------------------------------------------------------------------+TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto nousi tilikaudella 14,1 prosenttia ja oli 13 487 tuhatta
euroa (11 824 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 13,1
prosenttia (12,8 %). Tilikauden liikevoitto sisältää 314 tuhatta euroa
toteutumattomaan yritysjärjestelyyn liittyviä kuluja neljännellä
vuosineljänneksellä.


Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+-----------------------------------------------------------------------+
|Liikevoitto        10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, |
|(tuhatta euroa)       2010  2009    %  2010  2009    %  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Suomi           2 757 3 024  -8,9 7 703 7 714  -0,1  |
|                                    |
|Skandinavia        1 557 1 041  49,6 4 136 3 169  30,5  |
|                                    |
|Eurooppa           743  902  -17,7 2 354 1 566  50,2  |
|                                    |
|Muut             284  -517  155,0  924  741  24,7  |
|                                    |
|Segm. välinen liikevoitto  -405  -393  -2,8 -1 629 -1 365  -19,3  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä     4 937 4 058  21,7 13 487 11 824  14,1  |
+-----------------------------------------------------------------------+


Yhtiön kiinteät kulut olivat tilikaudella 78 285 tuhatta euroa (70 343 tuhatta
euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
11,3 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,2 prosenttia (74,3
%) eli 57 337 tuhatta euroa (52 294 tuhatta euroa).  Luottotappiot ja
luottotappio-varauksen muutos sisältyvät kiinteisiin kuluihin.
Luottotappiovarauksen määrä taseessa on neljännen vuosineljänneksen lopussa 996
tuhatta euroa (666 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 14 883 tuhatta euroa (14 781 tuhatta
euroa), joista tilikaudelle on aktivoitu 1 696 tuhatta euroa (1 454 tuhatta
euroa) eli 11,4 prosenttia (9,8 %). Aktivoitujen tuotekehitys-menojen poistot
olivat 1 883 tuhatta euroa (1 624 tuhatta euroa). Tuotekehitysmenot vastasivat
14,4 prosenttia (16,0 %) liikevaihdosta. Menot kasvoivat tilikauden aikana 0,7
prosenttia (laskua 4,7 %).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -162 tuhatta euroa (-234 tuhatta euroa).
Yhtiön tulos ennen veroja oli
13 325 tuhatta euroa (11 590 tuhatta euroa). Tilikauden verot olivat 2 994
tuhatta euroa (2 517 tuhatta euroa). Tilikauden tulos oli 10,0 prosenttia (9,8
%) liikevaihdosta eli 10 331 tuhatta euroa (9 074 tuhatta euroa). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,80 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 91 470 tuhatta euroa
(87 287 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 13 822 tuhatta
euroa (12 210 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 13 787 tuhatta euroa
(12 176 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen osuus oli 35 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 12 523 tuhatta euroa (14 732 tuhatta
euroa). Investointien rahavirta oli -4 454 tuhatta euroa (-5 009 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 73,3 prosenttia (64,8 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -15,3 prosenttia (-5,3 %). Korollisia velkoja oli 3 582
tuhatta euroa (9 230 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli
3 550 tuhatta euroa (5 555 tuhatta euroa). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto
oli 20,1 prosenttia (18,8 %) ja oman pääoman tuotto 16,7 prosenttia (17,2 %).

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli noin 720
tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella maksettiin
helmikuussa 2010 lisäkauppahinta 293 tuhatta euroa. Basware Einvoices Oy
fuusioitiin emoyhtiöön tilikauden 2009 aikana.

Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan
Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi
helmikuussa 2010 Basware AS maksoi  4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559
tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan
liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella.


Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-
elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyi lisäkauppahintaosuus, joka määräytyi
hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun perusteella
ja joka maksettiin elokuussa 2010. Lisäkauppahinta oli 2,0 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,4 miljoonaa euroa).

Basware Oyj osti lokakuussa 2010 TNT Post -yhtiön yhteyspalvelut-liiketoiminnan
Hollannista. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli 50 tuhatta euroa ja
Baswaren verkkolasku-ympäristöön siirtyneiden asiakkaiden lukumäärän perusteella
maksetaan tammikuussa 2011 lisäkauppahinta arviolta 100 tuhatta euroa. Muita
omaisuuseriä ei siirtynyt. Alustavan kauppahinnan kohdistuslaskelman mukaan
kauppahintaan ei sisälly liikearvoa. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa 200 tuhatta euroa laskennallinen velka
huomioiden. Hankinnalla ei olisi ollut olennaista vaikutusta konsernin
liikevaihtoon eikä liikevoittoon, mikäli yhdistyminen olisi tapahtunut
tilikauden alussa. Hankinnalla ei ole ollut olennaista merkitystä konsernin
liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun
vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat tilikaudella
970 tuhatta euroa (2 047 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin,
jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupan
(TNT Post -yhtiön yhteyspalvelut -liiketoiminnan) olivat yhteensä 4 567 tuhatta
euroa (7 448 tuhatta euroa).

Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole.
Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 4 579 tuhatta euroa (3 968 tuhatta
euroa), joista yritysostoihin liittyvät poistot olivat 2 233 tuhatta euroa
(2 020  tuhatta euroa).


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 14 883 tuhatta euroa (14 781 tuhatta
euroa), ja ne vastasivat 14,4 prosenttia (16,0 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitysmenot nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 0,7 prosenttia (laskua 4,7 %). Tilikauden menoista on aktivoitu
1 696 tuhatta euroa (1 454 tuhatta euroa) eli 11,4 prosenttia (9,8 %).
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat
1 883 tuhatta euroa (1 624 tuhatta euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli vuoden 2010 lopussa 239  henkilöä (195 henkilöä).
Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiassa, jossa työskentelee tällä hetkellä 95
henkilöä tuotekehitystehtävissä.

Vuoden 2010 keväällä Basware lanseerasi keskisuurille yrityksille suunnatun
InvoiceReady-nimisen SaaS-ratkaisun ensin Pohjois-Amerikan markkinoilla ja
syksyllä Keski-Euroopan markkinoilla.HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 845 (747) ja tilikauden lopussa 913
(761). Henkilöstön määrä kasvoi 152 henkilöllä ja oli 20,0 prosenttia korkeampi
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. TNT Post -yhtiön
yhteyspalvelut -liiketoiminnan osto kasvatti henkilökunnan määrää 2 henkilöllä.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna
vuoden takaiseen tilanteeseen. Tilikauden lopussa Suomen ulkopuolella
työskenteli 54,9 prosenttia (47,4 %) Baswaren henkilöstöstä ja 45,1 prosenttia
(52,6 %) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 14,2 prosenttia,
konsultoinnissa ja palveluissa 51,6 prosenttia, tuotekehityksessä 26,2
prosenttia ja hallinnossa 8,0 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 35,7 (36,6) vuotta. Henkilöstöstä 33,1 prosenttia on
suorittanut ylemmän ja 34,9 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on
27,8 prosenttia ja miehiä 72,2 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma.

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta,
luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.
Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakeoptio-oikeuksista
ja osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.  Tulospalkkio on korkeintaan 50
prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Tulospalkkio määräytyy yhtiön
strategian mukaista kasvua ja kannattavuutta tukevien tavoitteiden sekä
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa
säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa palkitsemisjärjestelmän suoritus- ja
tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy maksettavan palkkion.

Vuosina 2006-2008 oli käytössä pitkäaikainen kannustinjärjestelmä, jonka
perusteella voitiin myöntää optioita yhtiön ylimmän johdon jäsenille,
liiketoimintayksiköiden maajohtajille ja avainhenkilöstölle. Tämän jälkeen
siirryttiin edellä mainittuun vuosina 2009-2011 voimassa olevaan osakepohjaiseen
palkitsemisjärjestelmään.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio ansaintajaksoilta 2009-2010
perustuu Basware-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkio
ansaintajaksolta 2009 maksetaan joulukuussa 2011 ja palkkio ansaintajaksolta
2010 maksetaan joulukuussa 2012 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkio maksetaan kahden vuoden kuluttua
ansaintajakson päättymisestä, mistä syystä palkkiona saatujen osakkeiden
omistamiseen ei liity muita rajoituksia.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+------------------------------------------------------------------------------+
|Henkilöstö (työsuhteessa      10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, |
|keskimäärin)             2010  2009    %  2010 2009    %  |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Suomi                 584  460  26,8  539  454  18,8  |
|                                       |
|Skandinavia              124  130  -4,1  124  135  -7,8  |
|                                       |
|Eurooppa               131  119   9,8  126  119   5,6  |
|                                       |
|Muut                  61   48  26,2  55  39  41,4  |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä           900  758  18,8  845  747  13,1  |
+------------------------------------------------------------------------------+


LIIKETOIMINTA

Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen
(pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot.

Suomi-segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella 6,2 prosenttia 53 606 tuhanteen
euroon (50 486 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus laski 0,1 prosenttia
ja liikevoitto oli 7 703 tuhatta euroa (7 714 tuhatta euroa.

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto nousi tilikaudella 8,7 prosenttia
47 013 tuhanteen euroon (43 250 tuhatta euroa).

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 14 jälleenmyyjää ja henkilömäärä oli
keskimäärin 539 (454).

Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin,
Tanskan ja Norjan yksiköistä.

Skandinavia-segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella 8,8 prosenttia 24 188
tuhanteen euroon
(22 236 tuhatta euroa).  Liiketoiminnan kannattavuus parani 30,5 prosenttia ja
liikevoitto oli 4 136 tuhatta euroa (3 169 tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella
työskenteli keskimäärin 124 henkilöä (135).

Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja Iso-
Britannian yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-
Euroopan alueen.

Eurooppa-segmentin liikevaihto nousi kokonaisuudessaan 14,1 prosenttia 21 347
tuhanteen euroon (18 717 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani
50,2 prosenttia ja liikevoitto oli 2 354 tuhatta euroa (1 566 tuhatta euroa).

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli vuoden lopussa
keskimäärin 126 (119).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.
Segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella 31,5 prosenttia ja oli 12 101 tuhatta
euroa (9 201 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus kasvoi 24,7 prosenttia
ja liikevoitto oli 924 tuhatta euroa (741 tuhatta euroa).

Muut-segmentissä oli tilikauden lopussa 10 jälleenmyyjää. Alueella työskenteli
keskimäärin 55 työntekijää (39).


TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.1.2010 Basware Oy:n optio-
ohjelmilla tehdyt 11 500 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman B-sarjan optiotodistuksiin.

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.4.2010 Basware Oy:n optio-
ohjelmilla tehdyt 130 100 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät
perustuivat yhtiön 2006 -optio-ohjelman B-sarjan optiotodistuksiin (56 400
osaketta) sekä 2007 optio-ohjelman D-sarjan optiotodistuksiin (73 700 osaketta).

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n optio-
ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000 osaketta) sekä
2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200 osaketta).

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.10. 2010 optio-ohjelman nojalla
tehdyt 1 100 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat yhtiön
2007-optio -ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin.

Basware Oyj:n  2006 -optio-ohjelman C-sarjan ja 2007-optio -ohjelman E-sarjan
viimeisten optioiden merkintäaika päättyy 31.3.2011.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli tilikauden lopussa 3 507 007,20 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 690 024 kappaletta.

Osakekurssi ja -vaihto

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 24,80 euroa (14,66 euroa), alin
15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 24,75 euroa (14,52 euroa). Tilikauden
keskikurssi oli 19,27 euroa (10,79 euroa).

Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 131 071 kappaletta (2 038 565 kpl),
mikä vastaa 18,5 prosenttia (17,9 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2010 oli 287 093 169 euroa
(165 206 004 euroa).


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli joulukuun 31. päivänä 15 752 (16 480) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus
oli 10,8 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 90 300 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa
0,77% yhtiön kaikista osakkeista.

Tilikauden aikana Basware teki viisi liputusilmoitusta. Nordea Rahastoyhtiö
Suomi Oy:n omistusosuus laski alle 5 prosentin 2.2.2010 ja Nordea Rahastoyhtiö
Suomi Oy:n omistusosuus nousi yli 5 prosentin 12.3.2010 Basware Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Basware teki liputusilmoituksen 16.4.2010, kun Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Ilmarisen omistusosuus nousi yli 5 prosentin Basware Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä. Lisäksi Basware teki liputusilmoitukset, kun Nordea Rahastoyhtiö
Suomi Oy:n omistusosuus laski alle 5 prosentin 26.7.2010 ja nousi yli 5
prosentin 30.7.2010 Basware Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2010 toimitusjohtaja
Ilkka Sihvo omistaa 1 081 800 Basware Oyj:n osaketta, Esa Tihilä 500 osaketta ja
Olli Hyppänen 500 osaketta. Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole omistuksia
Basware Oyj:ssä.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2010 Hannu
Vaajoensuu omistaa
962 100, Pentti Heikkinen 1 621, Ilkka Toivola 2 362, Sakari Perttunen
1 045 800, Matti Copeland 2 771 ja  Eeva Sipilä 605 Basware Oyj:n osaketta.


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön
hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Sakari
Perttunen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.

Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010
(Corporate Governance Statement), joka on laadittu uuden hallinnointikoodin
suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun
6 §:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön
toimintakertomuksesta erillisenä.

Baswaren hallinnointiperiaatteet on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön
internet-sivuilla:
http://www.basware.com/FI/investors/hallinnointi/Pages/default.aspx


Omien osakkeiden osto

Yhtiökokous valtuutti 18.2.2010 hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaan
päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet
hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan
pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutuksen ehdotettiin
olevan voimassa 31.3.2011 saakka. Yhtiökokous päätti, että hyväksytään
hallituksen esitys valtuutuksesta päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ehdotetussa muodossa.

LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan
ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.

Loppuvuonna 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2011 aiempaa ennustetta hitaammin.
Ohjelmistopuolen markkinoiden on arvioitu kasvavan globaalisti 7,1 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,4 prosenttia. Myös IT-palveluiden markkinoiden on arvioitu
kasvavan globaalisti aiempaa ennustetta hitaammin, noin 7,3 prosenttia.
Yhdysvaltojen IT-markkinoiden kasvuennuste on ennallaan 7,4 prosentissa.
Hankinnasta maksuun palvelumarkkinoiden on kuitenkin arvioitu kasvavan yli 10
prosenttia vuonna 2011.

Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin myös laskusuhdanteessa
säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön ohjelmistojen avulla
aikaansaadaan kustannussäästöjä.

Myyntisaamiset on osa operatiivista liikkeenhoidon riskiä  ja
luottotappiovarauksen käsittelyllä varmistetaan taloudellisen raportoinnin
oikeellisuutta tältä osin. Basware-konsernin luottotappiovarauksen määrä
lasketaan kuukausittain keskitetyssä taloushallinnan palvelukeskuksessa. Yhtiö
tehostaa myyntisaamisten hallintaa ja perintäprosessia vuoden 2011 aikana.
Liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä kassaan
osana asiakkuuksien hallintaa.

Konsernin päävaluutta on euro, joka edustaa liikevaihdosta noin 60 prosenttia
vuonna 2010 (noin 61 % vuonna 2009). Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen
osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten
valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Baswarella on toimintaa
euroalueen lisäksi useilla alueilla, joista merkittävimmät vuonna 2010 olivat
Norja, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Ruotsi. Näissä maissa yhtiö on alttiina
valuuttariskeille, jotka syntyvät yhtiön sisäisestä kaupasta, viennistä ja
tuonnista sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista ja rahoituksesta.
Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien
varalta, koska yhtiön suojauspolitiikan mukainen vieraan valuutan määräinen
kassavirta tytäryhtiöissä ei ylittänyt suojaustoimenpiteille asetettua vuotuista
valuuttakohtaista rajaa.

Liikearvot on testattu vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Tehtyjen
omaisuuserien arvonalentumis-testauslaskelmien mukaan liikearvoissa ei ole
tapahtunut arvonalentumista.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Basware Automatisointipalveluihin sisältyvä verkkolaskutoiminta ja
sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan
ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia.
Automatisointipalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Tämän
kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää asiakasmäärien ja
transaktiovolyymien voimakkaan kasvun johdosta uudenlaisen toimintamallin ja
kyvykkyyksien aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa myynti
ja käyttöönotto sekä asiakastuki ja tuotekehitys.


Basware on strategiansa mukaisesti täydentänyt orgaanista kasvuaan
yritysostoilla. Yritysostohankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan
asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista
osaamista suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence), haltuunottovaiheessa
(esimerkiksi välitön Baswaren tietojärjestelmien käyttöönotto) sekä
integroitaessa ostettuja toimintoja yhtiön muuhun toimintaan (esimerkiksi
Baswaren henkilöstökäytäntöjen käyttöönotto).

Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.


YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Yhtiöllä on sivuliikkeet Singaporessa, Venäjällä ja Intiassa.

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli noin 720
tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella maksettiin
helmikuussa 2010 lisäkauppahinta 293 tuhatta euroa. Basware Einvoices Oy
fuusioitiin emoyhtiöön tilikauden 2009 aikana.

Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan
Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi
helmikuussa 2010 Basware AS maksoi  4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559
tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan
liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella.

Basware FIMA Oy fuusioitiin emoyhtiöön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.


Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan Australiassa vuoden
2009 kolmannella neljänneksellä. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-
elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyi lisäkauppahintaosuus, joka määräytyi
hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun perusteella
ja joka maksettiin elokuussa 2010. Lisäkauppahinta oli 2,0 miljoonaa Australian
dollaria (noin 1,4 miljoonaa euroa).

Basware Oyj osti lokakuussa 2010 TNT Post -yhtiön yhteyspalvelut-liiketoiminnan
Hollannista. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli 50 tuhatta euroa ja
Baswaren verkkolasku-ympäristöön siirtyneiden asiakkaiden lukumäärän perusteella
maksetaan tammikuussa 2011 lisäkauppahinta arviolta 100 tuhatta euroa. Muita
omaisuuseriä ei siirtynyt. Alustavan kauppahinnan kohdistuslaskelman mukaan
kauppahintaan ei sisälly liikearvoa. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa 200 tuhatta euroa laskennallinen velka
huomioiden. Hankinnalla ei olisi ollut olennaista vaikutusta konsernin
liikevaihtoon eikä liikevoittoon, mikäli yhdistyminen olisi tapahtunut
tilikauden alussa. Hankinnalla ei ole ollut olennaista merkitystä konsernin
liikevaihtoon ja liikevoittoon.YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU

Baswaren yhteiskuntavastuullisuutta ohjaavat korkea liiketoimintaetiikka,
yrityksen arvot sekä ympäröivä lainsäädäntö. Yritys on sitoutunut taloudelliseen
vastuuseen sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuul-lisuuteen kaikessa
toiminnassaan.

Baswaren ohjelmistot vähentävät paperinkulutusta tuhansissa toimistoissa ympäri
maailman ja ohjaavat asiakasyrityksiä kohti paperitonta toimistoa, mikä säästää
ympäristöä ja rahaa. Tärkeä osa Baswaren vastuullisuutta on yrityksen
kannattavuus ja taloudellinen vakaus. Vakaus ja luotettavuus tuovat lisäarvoa
yrityksen kaikille sidosryhmille.

Basware on tehnyt yhteistyötä vapaaehtoisjärjestö Planin kanssa jo vuodesta
2002 ja yhtiö tukee 15 kummilasta eri puolilla maailmaa. Lisäksi Basware tukee
Itämeren suojelua WWF:n kautta ja Lastenklinikan sydänosastoa.

Baswaren pääkonttorilla Espoossa on ollut jo vuodesta 2003 Maailman
luonnonsäätiön Green Office -sertifikaatti. Sertifikaatin saaminen edellyttää
muun muassa voimassaolevaa ympäristöohjelmaa, jätteiden lajittelua ja
kierrätystä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja pyrkimystä ympäristöasioiden
jatkuvaan parantamiseen.


STRATEGIA

Baswaren hallitus ja yhtiön johto ovat tarkentaneet  yhtiön strategiaa ja
päämääriä seuraavalle 3- vuotisjaksolle ja yhtiö fokusoi voimakkaaseen
kansainväliseen kasvuun, jonka tukemiseksi yritys harkitsee
lisärahoitusjärjestelyä alkuvuoden aikana.


Vuonna 2009 lanseerattu Basware Automatisointipalvelut kasvoi 56 prosenttia
vuonna 2010 ja on osoittanut ainutkertaisen kilpailukykynsä kansainvälisesti.
Saavutetun kilpailukyvyn täysimääräiseksi hyödyntämiseksi yhtiö lisää
panostuksia automatisointipalveluiden kasvuun.


Yhtiön tavoitteena on nousta johtavaksi verkkolaskuyhtiöksi maailmanlaajuisesti.
Yritysostot tukevat verkkolaskupalvelun kasvua, joiden vuosivolyymi 2010 oli
13,6 miljoonaa välitettyä laskua. Verkkolaskumarkkina kasvaa voimakkaasti ja
Baswaren tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan verkkolaskun raja vuoteen 2014
mennessä.


Kansainvälisen kasvun tukemiseksi Basware kehittää organisaatiorakennettaan
maantieteellisesti entistä enemmän aluepohjaiseksi. Maakohtaiset rakenteet
yhdistetään aluerakenteiksi.  Aluerakenne tehostaa ja mahdollistaa
lisäpanostukset myyntiin, markkinointiin, automatisointipalveluiden toimittaja-
aktivointiin ja muihin asiaskastoimintoihin. Samalla Basware tutkii oman tuote-
ja liiketoimintaportfolion uudelleenjärjestelymahdollisuuksia kansainvälisen
tuote- ja palveluliiketoiminnan parantamiseksi.


Baswaren näkemyksen mukaan palvelukonseptin merkitys jatkaa voimakasta kasvuaan
myös tulevaisuudessa, mistä syystä yhtiön uuden sukupolven tuotekokonaisuutta
pyritään tarjoamaan voimakkaasti myös palveluna. Yhtiö tavoittelee
nykyasiakkaiden asennusten siirtyvän tuotepäivitysten kautta merkittäviltä osin
Software as a Service (SaaS) -malliin tulevaisuudessa. Palveluliiketoiminnan
tarjooman kehitys jatkuu edelleen voimakkaana. Basware julkaisee ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana uuden laskuautomaatiotoiminnan ulkoistuspalvelun
kansainvälisille markkinoille. Asiakkaille tarjottava laajempi palvelumalli,
SaaS  ja uudet tarjoomakokonaisuudet parantavat yhtiön kannattavuutta ja
lisäävät jatkuvaa liikevaihtoa.


Basware on uudistanut hinnoittelumallinsa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
erittäin joustavaksi. Asiakas voi tästä eteenpäin hankkia ohjelmistoratkaisun
joko lisenssimaksu- tai kuukausimaksuperusteisesti tai  SaaS-mallin mukaisesti.


Edelleen vahvistaakseen kansainvälistä kasvua Basware nostaa yrityskauppojen
merkitystä strategiassaan ja organisaatiossaan. Yhtiö on ollut aktiivinen
yritysostoissa ja vahvistaa nyt toimintaa perustamalla uuden johtoryhmätasoisen
yrityskaupoista vastaavan toiminnon, jonka tavoitteena on aktiivisesti tehdä
yhtiön strategiaa tukevia yritysjärjestelyjä. Yrityskauppojen toteuttamiseksi
Basware harkitsee lisärahoituksen keräämistä markkinoilta ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Rahoitusjärjestely on suunniteltu toteutettavaksi
institutionaalisille sijoittajille suunnatulla osakeannilla. Nordea on valittu
neuvonantajaksi mahdollisessa osakeannissa.

Offshoring-toimintojen merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa.
Tuotekehitys ja automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä
on jo onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa offshoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten  alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.


Baswaren  pitkän aikavälin päämäärät tarkentuvat.  Uudet strategiset linjaukset
mahdollistavat voimakkaan kansainvälisen kasvun sekä liikevoittomarginaalin
positiivisen kehityksen. Pitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon 15-30
prosentin kasvu ja automatisointipalveluiden yli 50 prosentin vuotuinen kasvu.
Yhtiön pitkän aikavälin liikevoittomarginaalin tavoite on 15-20 prosenttia
parantuen jakson loppua kohden.


JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Vuonna 2010 yhtiön toimitusjohtajana toimi Ilkka Sihvo. Toimitusjohtajan
tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin
Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Sakari Perttunen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola
ja Hannu Vaajoensuu. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu oli työsuhteessa yhtiöön 17.2.2010
asti.  Hän toimi viimeksi hallituksen puheenjohtajan varsinaisten tehtävien
lisäksi yritysostoja valmistelevassa ryhmässä sekä neuvonantajana
yritysjärjestelyprojekteissa. Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettiin vain
tavanomaiset lakisääteiset työsuhteeseen liittyvät korvaukset.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Baswaren johtoryhmään 1.1.2011 alkaen kuuluvat Ilkka Sihvo, CEO; Mika Harjuaho,
CFO; Mari Heusala, Vice President, HR&Dev; Olli Hyppänen, Senior Vice President,
Strategy and Global Operations; Jorma Kemppainen, Senior Vice President,
Products; Pekka Lindfors, Senior Vice President, NorthEast; Steve Muddiman,
Senior Vice President, Global Marketing; Matti Rusi, Senior Vice President,
Europe; Ari Salonen; General Manager, North America; Esa Tihilä, Senior Vice
President, Automation Services ja Jukka Virkkunen, Senior Vice President,
Scandinavia.  25.1.2011 alkaen johtoryhmään kuuluu lisäksi Matti Copeland,
Senior Vice President, M&A .

Matti Copeland erosi 24.1.2011 Baswaren hallituksesta.

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1.2011 Basware Oyj:n optio-
ohjelmilla tehdyt 30 805 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät perustuivat
yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin sekä 2007 optio-ohjelman
E-sarjan optiotodistuksiin.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Loppuvuonna 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2011 aiempaa ennustetta hitaammin.
Ohjelmistopuolen markkinoiden on arvioitu kasvavan globaalisti 7,1 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,4 prosenttia.

Myös IT-palveluiden markkinoiden on arvioitu kasvavan globaalisti aiempaa
ennustetta hitaammin, noin 7,3 prosenttia. Yhdysvaltojen IT-markkinoiden
kasvuennuste on ennallaan 7,4 prosentissa. Hankinnasta maksuun
palvelumarkkinoiden on kuitenkin arvioitu kasvavan yli 10 prosenttia vuonna
2011.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa
yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan
sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vielä elinkaarensa alussa. Eri
markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan verkkolaskutuksen yleisyys on vielä
alhaista koko maailmassa ollen 5-20 prosenttia eri alueilla, Pohjoismaissa
hieman korkeampi. Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn
markkinat ovat kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Kasvu voi houkutella
markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua
myös tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen
hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta-,
skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa
erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja
ovat myös toiminnanohjaus-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä lisäarvotuotteiden ja tuotteiden
muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Vuoden 2011 aikana julkistetaan
yhtiön kilpailukykyä parantava uuden sukupolven laskuautomaatioratkaisu, jota
seuraa myöhemmin ohjelmistoperheen muut tuotteet. Kilpailukykyyn vaikuttaa
positiivisesti myös erikseen tarjottavana kokonaisuutena automatisointipalvelut,
joka on kasvanut yli 50 prosentin vuosivauhdilla.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2010 jatkuvista palveluista (mukaan
lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti yli 44 prosenttia yhtiön koko
liikevaihdosta. Basware arvioi, että automatisointipalvelujen tuotto kasvaa
merkittävästi tulevalla strategiakaudella.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Pitkän aikavälin tavoitteena on
automatisointipalveluiden yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. SaaS ja
verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean
liiketoimintapotentiaalin.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin. Pohjois-Amerikassa painopiste on
toistaiseksi oman myyntikanavan kehittämisessä ja strategisissa partneruuksissa.
Eurooppa keskittyy oman myyntikanavan kehittämiseen ja kasvaa kannattavasti.
Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön
laajentunut tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa
painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen
hallinnan ja palvelujen alueelta.

Edelleen vahvistaakseen kansainvälistä kasvua Basware nostaa yrityskauppojen
merkitystä strategiassaan ja organisaatiossaan. Yhtiö on ollut aktiivinen
yritysostoissa ja vahvistaa nyt toimintaa perustamalla uuden johtoryhmätasoisen
yrityskaupoista vastaavan toiminnon, jonka tavoitteena on aktiivisesti tehdä
yhtiön strategiaa tukevia yritysjärjestelyjä. Johtoryhmän jäseneksi on nimitetty
25.1.2011 alkaen Matti Copeland, Senior Vice President, M&A.

Off shoring -toimintojen merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa.
Tuotekehitys ja automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä
on jo onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa off shoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.

Basware arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia. Vuoden 2011
liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan yli 13 prosenttia liikevaihdosta.


HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Basware on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja
maltilliseen osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi
yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2010 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on
68 491 345,99 euroa.

Basware Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010
maksettaisiin osinkoa 0,40 euroa osakkeelta (2009: 0,36  euroa).


Basware Oyj tilinpäätöslyhennelmä liitetietoineen on kokonaisuudessaan esitetty
erillisessä liitteessä.


Espoossa 24. tammikuuta 2011

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 25. tammikuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 hotelli
Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo
kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2011

Baswaren vuosikertomus vuodelta 2010, joka sisältää tilintarkastetun
tilinpäätöksen, julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla viimeistään helmikuussa
2011 viikolla 6. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.

Basware Oyj:n osavuosikatsaukset vuonna 2011:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 (Q1) keskiviikkona 13.4.2011
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 (Q2) perjantaina 8.7.2011
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 (Q3) torstaina 13.10.2011

Baswaren varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.2.2011 alkaen kello
14.00 Hotelli Kämpissä (Pohjoisesplanadi 29, Helsinki).


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit