BASWAREN NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA VUOSI 2006

BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2007

YHTEENVETO

Tilikausi 2006:
*	Liikevaihto 59 954 tuhatta euroa (41 666 tuhatta euroa)
*	Liikevoitto 8 078 tuhatta euroa (3 611 tuhatta euroa)
*	Liikevoitto 13,5 prosenttia (8.7 %) liikevaihdosta
*	Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 46 prosenttia
(52 %)
*	Osakekohtainen tulos 0,45 euroa (0,24 euroa)

Loka-joulukuu 2006:
*	Liikevaihto 16 508 tuhatta euroa (10 823 tuhatta euroa)
*	Liikevoitto 1 807 tuhatta euroa (97 tuhatta euroa)
*	Liikevoitto 10,9 prosenttia (0,9 %) liikevaihdosta

Vuoden 2005 luvut on oikaistu vastaamaan lisenssimyynnin tuloutuksen 
tarkentuneita laskentaperiaatteita. Raportointi on kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen. 

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2006 tilintarkastettu tilinpäätös julkistetaan 8. helmikuuta 2007.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

           10–12/ 10–12/05  Muutos,  1–12/ 1–12/05 Muutos,
Tuhatta euroa      2006 Oikaistu     %  2006 Oikaistu    %

Liikevaihto      16 508  10 823  52,5 % 59 954  41 666  43,9 %
Liikevoitto      1 807    97 1758,8 %  8 078  3 611 123,7 %
% liikevaihdosta   10,9 %   0,9 %      13,5 %  8,7 %
Voitto ennen veroja  1 831    101 1710,5 %  8 287  3 647 127,2 %
Tilikauden voitto    526   -361   4 986  2 229 123,7 %

Oman pääoman
tuotto, %       4,8 %  -6,9 %      15,1 %  13,9 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       16,6 %   2,5 %      24,7 %  21,4 %
Rahavarat *)      8 975   9 987  -10,1 %  8 975  9 987 -10,1 %
Nettovelkaantumis-
aste, %       -18,4 %  -41,1 %  -18,4 % -41,1 %*
Omavaraisuusaste, %  77,5 %  68,2 %  77,5 % 68,2 %

Tulos/osake, euroa   0,05   -0,04   0,45  0,24  89,3 %
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton)     0,05   -0,04   0,44  0,23  91,0 %
Oma pääoma/osake, euroa 3,88   2,16  80,0 %  3,88   2,16  80,0 %

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvaratBasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuotta 2006 seuraavasti:

"Vuoden 2006 viimeinen neljännes onnistui BasWarelta kokonaisuutena 
hyvin. Skandinavia, Iso-Britannia, Hollanti ja Yhdysvallat sekä 
talousohjauksen yksikkö kehittyivät erityisen myönteisesti. Koko 
konsernin kannattavuus on kehittynyt positiivisesti.”

"Vuoden 2006 keskeisiä menestystekijöitä olivat kasvu Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Koko vuoden liikevaihdosta 46 prosenttia tuli Suomen 
ulkopuolelta ja kansainvälisen liikevaihdon kasvu oli 26 prosenttia 
vuoteen 2005 verrattuna. Epäsuora myyntikanava voimistui Euroopassa, 
Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Jälleenmyyjien määrä 
oli vuoden lopussa 54. Skandinavian ja kotimaan liiketoiminnot jatkoivat 
hyvää kehitystä ja kasvoivat ohjelmistomarkkinoiden keskimääräistä 
vauhtia nopeammin."


RAPORTOINTI

Tämän tiedotteen sisältämien lukujen laskentaperiaatteita on tarkennettu 
aikaisemmin julkistettuun vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. BasWare 
on tarkentanut uuden tilintarkastajansa suosituksesta 
tilinpäätöskäytäntöään lisenssimyyntiä koskevan tuloutuksen ja 
myyntisaatavien osalta. Lisäksi BasWare on aikaisemmin tulouttanut 
vuosineljänneksien lopussa joissakin tapauksissa lisenssimyyntiä 
sellaisten sopimusten nojalla, joiden lisenssitoimitukset ovat 
tapahtuneet muutamien päivien viiveellä. Tämän johdosta lisenssimyynti on 
tuloutettu kuukautta liian aikaisin. 

Vuoden 2006 tilinpäätös laaditaan tarkennettujen laskentaperiaatteiden 
mukaan. Lisenssimyynnin tuloutusperiaatteiden tarkentamisen johdosta osa 
vuoden 2006 lopussa tehdyistä kaupoista tuloutuu vuoden 2007 
ensimmäisellä neljänneksellä. Näiden kauppojen arvo on yli 3 miljoonaa 
euroa. BasWaren käsityksen mukaan tilinpäätöskäytännön tarkentumisella ei 
ole vaikutusta yhtiön tuloksentekokykyyn jatkossa.
 
BasWare antoi tulosvaroituksen 15.1.2007. Liikevaihto on tuolloin 
ilmoitettuun ennakkotietoon nähden pienentynyt 0,8 milljoonaa euroa. 
Muutos johtuu vuodelle 2007 siirtyvien tuloutusten määrän kasvusta. 
Liikevoitto on aikaisemmin ilmoitettuun ennakkotietoon, joka oli 9,0 
miljoonaa euroa, verrattuna pienentynyt 0,9 miljoonaa euroa.

Aiemmin BasWare oli arvioinut, että vuoden liikevaihto kasvaisi noin 45 % 
edelliseen vuoteen verrattuna eli noin 62,0 miljoonaan euroon. Vuoden 
2006 liikevoiton arvioitiin olevan yli 15 % liikevaihdosta vastaten 9,3 
miljoonan euron liikevoittoa. 

Taloudellisesta ohjauksesta jääminen johtuu odotettua jonkin verran 
heikommasta tuotemyynnistä. Lisäksi osa vuoden 2006 kaupoista on 
toteutunut kertaeräpohjaisen tuotemyynnin sijasta sovellusvuokrauksena, 
jolloin liikevaihto kertyy hitaammin sen perustuessa kuukausikohtaiseen 
tuloutumiseen.

BasWare osti 30.1.2006 Analyste Oyj:n, jonka tilinpäätös on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen ajalta 1.1.–31.7.2006. Analysten ja BasWare Oyj:n 
fuusio toteutui 1.8.2006. NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10.–31.12.2006


LIIKEVAIHTO LOKA-JOULUKUU 2006	

BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 53 prosenttia ja 
oli 16 508 tuhatta euroa (10 823 tuhatta euroa). 

Vuosineljänneksen liikevaihdosta 32 prosenttia (26 %) muodostui omien 
ohjelmistotuotteiden lisenssimyynnistä ja 32 prosenttia (24 %) tuotteiden 
ylläpitotuotoista. Tuotemyynti kasvoi 87 prosenttia 
(-12 %) edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. 
Ylläpitotuotot kasvoivat 98 prosenttia. Palvelutuotot kasvoivat 12 
prosenttia ja olivat 36 prosenttia (50 %) liikevaihdosta. 

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli loka-
joulukuussa 24 prosenttia (17 %) eli 1 249 tuhatta euroa.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (55 
%) loka-joulukuussa. Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 41 prosenttia. 

 
TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU 2006

BasWare-konsernin liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 1 759 prosenttia ja 
oli 1 807 tuhatta euroa (97 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus 
liikevaihdosta oli 11 prosenttia (1 %). 

Yhtiön kiinteät kulut olivat vuosineljänneksellä 13 521 tuhatta euroa 
(9 794 tuhatta euroa). Kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan nähden 38 prosenttia ja edelliseen neljännekseen nähden 37 
prosenttia. Kustannusten nousuun vaikutti pääosin yritysostosta johtuva 
henkilöstön määrän kasvu.
 
Tuotekehitysmenot olivat loka-joulukuussa 3 284 tuhatta euroa (1 833 
tuhatta euroa), joista 912 tuhatta euroa eli 28 prosenttia on aktivoitu. 
Tuotekehitysmenojen poistot olivat 170 tuhatta euroa (70 tuhatta euroa).

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 831 tuhatta euroa 
(101 tuhatta euroa) ja voitto oli 533 tuhatta euroa (-361 tuhatta euroa). 


LIIKETOIMINTA LOKA-JOULUKUU 2006

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahtunut suuria muutoksia 
vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tyypillisesti vuosineljännes on 
BasWarelle liikevaihdon ja -tuloksen kertymän osalta vuoden paras. 
BasWaren ohjelmistojen kilpailukyky on säilynyt hyvänä ja olennaisia 
kilpailutilanteen muutoksia ei ole tapahtunut. 

Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 61 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja se 
edustaa 90 prosenttia (86 %) koko liikevaihdosta. Talousohjauksen 
liiketoiminta kasvoi vuosineljänneksellä 5 prosenttia ja oli 10 
prosenttia (14 %) yhtiön liikevaihdosta. 

Yhteensä sähköisen liiketoiminnan yksiköissä tehtiin loka-joulukuussa 53 
uutta ostolaskujen käsittely- ja hankintojen hallintajärjestelmän sekä 
matkahallinnan ohjelmistoja koskevaa asiakassopimusta kahdeksassa maassa. 
Talousohjauksen yksikkö solmi vuosineljänneksellä 31 uutta 
päätuotteidensa asiakassopimusta Suomessa ja Skandinaviassa. Lisäksi 
molempien tuoteperheiden lisäarvotuotteista tehtiin useita kymmeniä 
kauppoja. 

Osa edellämainituista kaupoista tuloutuu vuoden 2007 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana ja näiden arvo on yli 3 miljoonaa euroa. 


Jälleenmyyntikanava

Neljännellä vuosineljänneksellä keskityttiin potentiaalisen asiakaskannan 
kartoittamiseen, sopimusten solmimiseen kumppaneiden loppuasiakkaiden 
kanssa sekä yhteisten kumppanisuunnitelmien tekemiseen vuodelle 2007. 
Myös maakohtaiset toimenpiteet uusien, sopivien kumppaneiden 
identifioimiseksi jatkuivat suunnitelman mukaan. 

Partneriverkoston laajentaminen jatkui vahvana vuosineljänneksen aikana. 
Neljännen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin kumppanisopimukset 
kahden uuden jälleenmyyjän kanssa. Kyseessä ovat Klever Italiassa ja 
Fuji-Xerox Global Services kattaen Itä- ja Kaakkois-Aasian. 
Yhteistyösuhde lopetettiin yhden kumppanin (Datrix) kanssa neljännen 
vuosineljänneksen aikana. 

Partnerien kautta toteutui loka-joulukuussa tuotemyynnin liikevaihdosta 
24 prosentin (17 %) netto-osuus, joka vastaa 15 prosenttia (8 %) 
kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta. 
 

Pohjoismaat 

BasWaren Pohjoismainen toiminta koostuu emoyhtiöön kuuluvista sähköisen 
liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja Skandinavian 
(Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. Pohjoismaissa myydään BasWaren 
kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita.

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman 
organisaation voimin. Analysten tuotteita myydään Suomessa myös 28 
aktiivisen jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa 
toimii kaksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää, 
Islannissa yksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä ja 
Tanskassa yksi talousohjauksen tuotteiden jälleenmyyjä. 

Kokonaisuutena BasWaren liiketoiminta Skandinaviassa saavutti 
vuosineljänneksen liikevaihtotavoitteen kohtuullisesti. Norjan tytäryhtiö 
saavutti tavoitteensa kun taas Ruotsin tytäryhtiö saavutti tavoitteensa 
kohtuullisesti. Tanskan tytäryhtiö jäi tavoitteistaan. Suomen sähköisen 
liiketoiminnan yksikkö saavutti tavoitteensa. Talousohjauksen yksikkö 
ylitti vuosineljänneksen tavoitteensa. 

Sähköisen laskutuksen mahdollistavan verkkolaskupalvelun (BasWare 
Business Transactions) laskuvolyymi kasvoi loka-joulukuussa 50 prosenttia 
(117 %) edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 23 
prosenttia (35 %) edelliseen neljännekseen verrattuna. Yhteensä palvelun 
kautta välitettiin yli miljoona laskua loka-joulukuussa. 
Verkkolaskupalvelun asiakaskunta on pääosin suomalaista, mutta palvelua 
on laajennettu myös muihin Pohjoismaihin.


Eurooppa

Pohjoismaiden ulkopuolella Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt 
Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi 
partneritoiminta on käynnissä useassa Keski- ja Etelä-Euroopan maassa. 
Alueella aloitti yksi uusi jälleenmyyjä vuosineljänneksen aikana. 

Kokonaisuutena Euroopan liiketoiminta-alue jäi lievästi sille asetetuista 
tavoitteista vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hollanti ylitti 
vuosineljänneksen liikevaihtotavoitteensa. Iso-Britannia saavutti 
kohtuullisesti vuosineljänneksen liikevaihtotavoitteensa. Ranskan ja 
Saksan yksiköt jäivät tavoitteestaan. 


Muut alueet

Euroopan ulkopuolella BasWarella on tytäryhtiö Yhdysvalloissa, joka 
keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa. 

Oman myyntitoiminnan lisäksi alueella toimii tällä hetkellä 8 
jälleenmyyjää, joista kaksi aloitti toimintansa vuosineljänneksen aikana. 
Tavoitteena on vahvistaa jälleenmyyntikanavaa edelleen vuoden 2006 
aikana. Pohjois-Amerikan alue jäi liikevaihtotavoitteestaan vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. 

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden myynti hoidetaan jälleenmyyjien 
kautta. Niiden liikevaihto kirjautuu segmenttikohtaisessa raportoinnissa 
osaksi Suomen emoyhtiön toimintaa. Alueen myynti ylitti tilikauden 
tavoitteensa.

Aasian ja Tyynenmeren alueella jälleenmyyjiä on tällä hetkellä neljä. 
Viimeisellä neljänneksellä solmittiin kumppanisopimus Fuji Xerox Global 
Servicesin kanssa. Sopimus kattaa Australian ja Uuden Seelannin lisäksi 
myös Itä- ja Kaakkois-Aasian. Kumppanuuden odotetaan tuovan BasWarelle 
liikevaihtoa aikaisintaan vuoden 2007 alussa. TILIKAUSI 1.1. – 31.12.2006 

LIIKEVAIHTO

BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 44 prosenttia ja oli 
59 954 tuhatta euroa 
(41 666 tuhatta euroa).
 
Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 38 prosenttia ja oli 32 
prosenttia (34 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot ja ylläpitoon liittyvien 
tukipalvelujen tuotot kasvoivat 93 prosenttia ja olivat 31 prosenttia (23 
%) liikevaihdosta. Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 20 prosenttia 
ja olivat 34 prosenttia (40 %) liikevaihdosta. Muut toiminnot, joihin 
sisältyvät lähinnä kolmansien osapuolien ohjelmistojen sekä laitteiden 
myynti- ja ylläpitotuotot, olivat 3 prosenttia (3 %) liikevaihdosta. 

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnistä oli katsauskaudella 18 
prosenttia (16 %) eli
3 465 tuhatta euroa (2 257 tuhatta euroa). 

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli 
tilikaudella 46 prosenttia (52 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 
katsauskaudella 26 prosenttia. Kotimaan liiketoiminta kasvoi 64 
prosenttia.

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti 
varojen sijainnin mukaan):

           10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
Liikevaihto       2006   2005    %  2006   2005    %
(tuhatta euroa)        Oikaistu          Oikaistu

Suomi         10 918   6 349    72 41 028  26 111   57,1
Skandinavia      4 354   3 964   9,8 14 698  13 024   12,9
Eurooppa        2 714   1 441   88,3  8 985   6 497   38,3
Muut alueet      1 119    553  102,5  3 512   2 077   69,1
Segm. välinen
liikevaihto      -2 598  -1 484      -8 269  -6 043

Konserni yhteensä   16 508  10 823   52,5      41 666   43,9TULOSKEHITYS

Vuonna 2006 BasWaren liikevoitto kasvoi 124 prosenttia ja oli 8 078 
tuhatta euroa (3 611 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 
14 prosenttia (9 %). 

Yhtiön kiinteät kulut olivat 47 427 (33 865 tuhatta euroa). Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 40 prosenttia. Merkittävä osa 
kustannusten noususta tuli yrityskaupasta johtuvista 
henkilöstökustannuksista, jotka olivat yhteensä 32 953 tuhatta euroa 
(22 569 tuhatta euroa). 

Tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 10 925 tuhatta euroa (6 204 tuhatta 
euroa), joista 2 454 tuhatta euroa eli 23 (19) prosenttia on aktivoitu. 
Tuotekehitysmenojen poistot olivat 462 tuhatta euroa (239 tuhatta euroa). 
Tuotekehitysmenot vastasivat 18 prosenttia (15 %) liikevaihdosta. Menot 
kasvoivat tilikauden aikana 76 prosenttia (35 %). Kasvu johtuu pääosin 
yritysostosta. 

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti 
varojen sijainnin mukaan):


            10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
Liikevaihto       2006   2005    %  2006   2005    %
(tuhatta euroa)        Oikaistu          Oikaistu

Suomi          3 243   1 140  184,5 12 314   7 130  72,7
Skandinavia        20    160  -87,8   -45   -116  60,7
Eurooppa         -910   -972   6,4 -2 831  -2 379  -19,0
Muut alueet       -531   -253  -109,5 -1 297   -976  -32,9
Segm. välinen
liikevoitto        -15    23       -62    -47

Konserni yhteensä    1 807    97  1758,8  8 078   3 611  123,7


Yhtiön voitto ennen veroja oli 8 287 tuhatta euroa (3 647 tuhatta euroa). 
Tilikauden voitto oli 8 prosenttia (5 %) liikevaihdosta eli 4 993 tuhatta 
euroa (2 229 tuhatta euroa). 

Tilikauden verot olivat 3 301 tuhatta euroa (1 417 tuhatta euroa) ja 
veroaste 40 prosenttia (39 %). Tilikauden veroja on oikaistu 
tytäryhtiöiden tappioista, IFRS-oikaisuista ja muista jaksotuseroista 
johtuvien verosaamisten ja -velkojen vuoksi 765 tuhannella eurolla (985 
tuhatta euroa).

Yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,24 euroa). 


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

BasWare-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 57 558 tuhatta 
euroa (31 228 tuhatta euroa). Kasvusta merkittävä osa johtui 
yritysostosta. Konsernin rahavarat olivat yhteensä 8 975 tuhatta euroa (9 
987 tuhatta euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 5 657 
tuhatta euroa (4 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -6 119 
tuhatta euroa (-3 283 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 77,5 prosenttia (68,2 %) ja nettovelat suhteessa 
omaan pääomaan (gearing) -18,4 prosenttia (-41,1 %). Korollista vierasta 
pääomaa oli 758 tuhatta euroa (1 230 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisen 
vieraan pääoman osuus oli 428 tuhatta euroa (474 tuhatta euroa).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 24,7 prosenttia (21,4 %) ja oman 
pääoman tuotto 15,2 prosenttia (13,9 %).

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikaudella 597 
tuhatta euroa (794 euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin 
lisä- ja korvausinvestointeihin. Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, 
jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot sekä 
Analysten yritysoston, olivat yhteensä 25 318 tuhatta euroa (6 925 
tuhatta euroa).

Säännöllisistä liikearvojen poistoista on luovuttu IFRS:n myötä. Tehtyjen 
arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. 
Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 469 tuhatta euroa (610 tuhatta 
euroa), joista yritysostoihin liittyvät poistot olivat 660 tuhatta euroa 
(84 tuhatta euroa).


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET


Tuotekehitysyksikössä työskenteli vuoden 2006 lopussa 138 (79) henkilöä, 
joka vastaa 26 prosenttia koko henkilöstöstä.

Markkinoille tuotiin vuoden aikana uusia BasWare-tuotteita. Analysten 
yrityskaupan myötä BasWare laajensi sähköisen liiketoiminnan 
tuotevalikoimaansa kattamaan muun muassa yritysten ja pankkien välisen 
maksuliikenteen. Tuotteet lanseerattiin BasWare-tuotemerkin alla keväällä 
2006.

Vuoden 2006 aikana jatkettiin sekä sähköisen liiketoiminnan (BasWare 
Enterprise Purchase to Pay) sekä talousohjauksen (BasWare Financial 
Management) tuotteiden kehittämistä. Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän 
(BasWare Invoice Processing) käytettävyyttä sekä säännöstenmukaisuutta 
parannettiin ja uusi versio julkaistiin vuoden aikana. BasWare Enterprise 
Purchase to Pay -tuoteperheeseen kuuluvan hankintojen hallinnan 
ohjelmiston (BasWare Purchase Management) käyttöliittymä uudistettiin ja 
tuotteesta julkaistiin uusia versioita vuoden aikana. Myös täsmäytyksen 
ja dokumenttien sähköisen arkistoinnin lisäarvotuotteista julkaistiin 
uusia versioita. 

Matkahallintojärjestelmästä (BasWare Travel & Expense Management) 
julkaistiin uusia versioita vuoden aikana. Järjestelmälle tehtiin uusi 
selainpohjainen käyttöliittymä ja sen käytettävyyttä parannettiin. 
Järjestelmän avulla voi nyt käsitellä myös muita kululaskuja, jotka eivät 
liity matkustamiseen. 

Talousohjauksen (BasWare Financial Management) tuotevalikoimaan 
kuuluvista konsernilaskennan ohjelmistoista sekä siihen liittyvästä 
FAS/IFRS-paketista ja rahavirtasovelluksesta julkaistiin uusia versioita 
vuoden aikana. 

Markkinoille tuotiin uusi lisäarvotuote BasWare Business Transactions 
Monitor osaksi verkkolaskupalvelua. Verkkolaskupalvelun ohjelmistoalusta 
päivitettiin uuteen versioon.

Uusi lisäarvotuote BasWare Key Performance Indicator (KPI) Reporting Tool 
-raportointyökalu julkaistiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
Mittaristolla voidaan mitata koko hankinnasta maksuun -prosessin 
tehokkuutta erilaisten liiketoimintamittareiden avulla. Tuote on 
integroitu BasWaren hankintojen hallinnan, sähköisen laskujenkäsittelyn 
ja matkahallinnan tuotteiden kanssa, mikä mahdollistaa tietojen 
automaattisen siirron suoraan raportointituotteeseen. 

Vuoden aikana aloitettiin myös uuden BasWare Contract Lifecycle 
Management -lisäarvotuotteen kehitys. Tuote integroituu BasWaren 
hankinnasta maksuun -kokonaisuuteen automatisoiden sopimuksiin 
perustuvien tilausten ja ostolaskujen käsittelyä. 


HENKILÖSTÖ

BasWaren henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 514 (362) ja 
katsauskauden lopussa 528 (395) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 
edellisen vuoden vastaavaan kauden loppuun verrattuna 34 prosenttia ja 
kasvoi edellisen neljänneksen loppuun verrattuna kolme prosenttia. 

Henkilöstöryhmistä Suomessa työskentelevien osuus on yritysoston johdosta 
hieman kasvanut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Henkilöstöstä 
66 prosenttia (60 %) työskentelee Suomessa ja 34 prosenttia (40 %) Suomen 
ulkopuolella. 

Henkilöstön keski-ikä on 35,4 (34,8) vuotta. Heistä 34 prosenttia on 
suorittanut ylemmän ja 41 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia 
on 28 prosenttia ja miehiä 72 prosenttia henkilöstöstä. 

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava 
bonusohjelma. Lisäksi katsauskaudella oli voimassa optio-ohjelma 
konsernin avainhenkilöille sekä ylimmän johdon pitkäaikainen 
kannustinjärjestelmä, jonka perusteella voidaan myöntää optioita yhtiön 
ylimmän johdon jäsenille.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:


Henkilöstö 
(työsuhteessa     10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
keskimäärin)       2006   2005    %  2006   2005    %

Suomi           345    237   45,6   346    223  55,2
Skandinavia        93    88   5,6   89    75  18,7
Eurooppa          66    55    20   62    50  24,0
Muut alueet        21    15    40   17    14  21,4

Konserni yhteensä     524    395   32,7   514    362  42,0LIIKETOIMINTA

Yleinen taloudellinen tilanne säilyi suhteellisen hyvänä vuoden aikana. 
BasWaren ohjelmistot tuottavat kustannussäästöjä asiakkaille, minkä 
johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole voimakkaasti riippuvainen 
vallitsevasta suhdanteesta. 

Yhdysvaltalaisen tutkimusyhtiö Forrester Researchin mukaan BasWare on 
maailman johtava ostolaskujen sähköisten käsittelyratkaisujen toimittaja. 
BasWarella arvioitiin olevan suurin markkinaosuus toimialallaan 
maailmanlaajuisesti. Tuotteiden muodostama integroitu kokonaisuus 
vaikuttaa positiivisesti yhtiön kilpailukykyyn tulevaisuudessa. 
Vahvuuksia ovat myös toiminnallisuus ohjelmistoissa, valmisohjelmistojen 
nopea asennettavuus ja käyttöönottoaika sekä maailmanlaajuiset jakelu- ja 
tukipalvelut.

Vuoden 2006 aikana BasWare on maailman johtavien toimiala-analyytikkojen 
mukaan noussut globaalisti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös 
hankintojen hallinnan alueella. Markkinoita tutkivien tahojen, kuten 
Gartnerin mukaan, hankintojen hallinnan markkina on siirtymässä 
tuottavaan vaiheeseen, jossa myös kysynnän arvioidaan kasvavan.

BasWaren liikevaihdon kansainvälinen osuus oli tilikaudella 46 prosenttia 
(52 %) ja kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 26 prosenttia. Tilikauden 
lopussa yhtiöllä oli ohjelmistoasennuksia yli 20 maassa.

BasWaren sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi 
vuoden aikana 48 prosenttia ja edusti 88 prosenttia (86 %) yhtiön 
kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihdosta 51 prosenttia (61 %) tuli Suomen 
ulkopuolelta. 

Yhteensä sähköisen liiketoiminnan yksiköissä tehtiin vuoden aikana 155 
(135) uutta ostolaskujen käsittelyn, hankintojen hallinnan ja 
matkahallintojärjestelmän sopimusta 8 maassa. Hankintojen hallinnan 
ohjelmiston myynti vilkastui vuoden aikana ja uusia asiakkaita ovat muun 
muassa Helsingin kaupunki, Ernst & Young Isossa-Britanniassa ja 
ThiemeMeulenhoff Hollannissa. Joulukuussa julkaistun BasWare KPI 
Reporting Tool -raportointityökalun ensimmäiset sopimukset 
allekirjoitettiin Monsterin ja Chenaga Corporationin kanssa 
Yhdysvalloissa. Muita konsernin uusia asiakkaita ovat mm. IKEA Venäjä, 
Sonic Corporation, Endemol Netherlands, Adecco UK, Caterpillar Belgium, 
Maxygen ApS, M-real Oyj ja Pöyry Group Oyj. 

Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi tilikaudella 18 prosenttia ja oli 12 
prosenttia (15 %) yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihdosta 3 prosenttia (3 
%) tuli Suomen ulkopuolelta. Yksikkö solmi 39 (34) uutta päätuotteidensa 
asiakassopimusta kolmessa maassa. Uusia asiakkaita ovat muun muassa FIM 
Group Oyj, Puukeskus Oy ja Capman Oyj Suomessa, Red Cross Norjassa ja DHL 
Tanskassa. Vuoden aikana kilpailukykyä nostivat uudet lisäarvotuotteet, 
erityisesti BasWare Analyzer -analysointituote, joka myytiin vuoden 
aikaan 16 asiakkaalle sekä kuntasektorin tilinpäätöstuote 
Kuntakonsernipaketti, jota myytiin seitsemään kuntaan loppuvuodesta 2006. 
Kuntakonsernipaketin ottivat käyttöönsä muun muassa Espoon, Oulun ja 
Turun kaupungit.


Jälleenmyyntikanava

Jälleenmyynti kumppanien kautta oli keskeinen osa kansainvälistä 
liiketoimintaa vuonna 2006. Vahvan jälleenmyyntiverkoston avulla 
varmistetaan mahdollisimman laaja jakelu yhtiön tuotteille sekä 
asiakkaiden tarvitsema palvelu- ja tukitoiminta. Kumppanit vastaavat 
myynnistä, markkinoinnista sekä asiakkaidensta tarvitsemista palvelu- ja 
tukitoiminnasta.

Saksan, Hollannin, Ranskan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen 
tytäryhtiöissä sekä emoyhtiön globaaleissa toiminnoissa on 
kanavamyyntiyksiköt, joiden tehtävänä on tukea olemassa olevia 
partnereita sekä vahvistaa epäsuoraa kanavaa. Lisäksi 
jälleenmyyntikanavan organisaatiota vahvistettiin tilikauden aikana 
nimittämällä Global Operations- yksikköön kansainvälisen 
jälleenmyyntitoiminnan johtaja.

Vuoden 2006 lopussa BasWarella oli yhteensä 54 liiketoimintapartneria. 
Näistä kansainvälisiä jälleenmyyjiä oli 46 ja ne toimivat kaikkiaan 29 
maassa. Lisäksi BasWarella on erilaisia markkinointi- ja 
myyntikumppanuuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Partnerien kautta toteutui tilikaudella 18 prosentin (16 %) netto-osuus 
tuotemyynnistä, joka vastaa 13 prosenttia (10 %) kansainvälisen 
liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta. 


Pohjoismaat

BasWaren Pohjoismainen toiminta koostuu emoyhtiöön kuuluvista sähköisen 
liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja Skandinavian 
(Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. 
Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja 
talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta Analysten tuotteita, jotka 
ovat toistaiseksi myynnissä vain Suomessa. Talousohjauksen (Financial 
Management) markkinointi- ja myyntitoiminta aloitettiin Ruotsissa ja 
Norjassa vuoden 2005 alussa ja myöhemmin keväällä saman vuodenTanskassa 
jälleenmyyjän kautta.

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman 
organisaation voimin. Analysten tuotteita myydään Suomessa myös 28 
aktiivisen jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa 
toimii kaksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää, 
Islannissa yksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä ja 
Tanskassa yksi talousohjauksen tuotteiden jälleenmyyjä.

Kokonaisuutena BasWaren liiketoimintayksiköt Suomessa ja Skandinaviassa 
saavuttivat tilikauden tavoitteensa. Talousohjauksen yksikkö ylitti 
tavoitteensa. Skandinavian osalta Ruotsin ja Tanskan tytäryhtiöt 
saavuttivat tavoitteensa kohtuullisesti ja Norjan yksikkö ylitti 
tavoitteensa. 

Pohjoismaissa myytävän verkkolaskupalvelun (BasWare Business 
Transactions) kautta välitettiin yhteensä yli 5 miljoonaa laskua 
tilikauden aikana. Palvelun laskuvolyymi kasvoi tilikauden aikana yli 70 
prosenttia vuodesta 2005. 


Eurooppa

Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt 
Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Vuoden lopussa 
alueella oli 31 partneria, jotka myivät BasWaren tuotteita. Lisäksi 
yhtiöllä on Etelä-Euroopassa 3 partneria.

Euroopan liiketoiminta-alue jäi kokonaisuutena lievästi sille asetetusta 
tavoitteesta. Alueella myydään BasWaren kaikkia sähköisen liiketoiminnan 
(Enterprise Purchase to Pay) tuotteita, mukaan lukien verkkolaskupalvelu 
ja sähköisen laskutuksen tuotteet. 

Hollannin yhtiö ylitti tilikauden tavoitteensa. Ison-Britannian 
tytäryhtiön liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuoden aikana, mutta 
jäi lievästi tavoitteesta. Myös Saksan yksikkö teki vuoden aikana 
positiivisen käänteen, mutta jäi asetetuista tavoitteista. Ranskan 
yksikkö teki loppuvuoden aikana useita kauppoja, mutta heikoin alkuvuoden 
johdosta yksikkö jäi koko vuodelle asetetuista tavoitteista. 


Muut alueet

Euroopan ulkopuolella BasWarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka 
keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa. Lisäksi alueella toimii 8 jälleenmyyjää.

BasWare, Inc.:n toiminta kehittyi yhtiön yksiköistä lisenssimyynnin 
osalta parhaiten, vaikka yksikön loppuvuoden myynti jäi alle tavoitteen 
ja yksikkö jäi kokonaisuutena lievästi tavoitteesta. Yksikön tavoitetaso 
on merkittävästi korkeampi kuin muilla yksiköillä.

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden eli lähinnä Australian myynti 
hoidetaan jälleenmyyjien kautta, joita on tällä hetkellä Australian ja 
Tyynenmeren alueella kolme. Alueella toteutunut liikevaihto, joka 
kirjautuu segmenttiraportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön myyntiä, ylitti 
tilikauden tavoitteensa.


Liiketoiminnan riskit

BasWare ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja 
tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Yhtiö 
ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden 
vaarantavia tai hallitsemattomia tai jotka oleellisesti vahingoittavat 
yhtiön toimintaa.

BasWaren riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa 
systemaattisesti ja kattavasti toimintaan liittyvät riskit sekä 
varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan 
liittyviä päätöksiä tehtäessä. Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten 
tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. 
 
Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja evaluoimaan, 
minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännön toimenpiteet kunkin 
riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, 
sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai 
sopimuksin. 

Yhtiön riskienhallintamallin mukaisesti riskit on luokiteltu kuuteen 
ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, 
taloudelliset ja tietoturvariskit. Kullekin ryhmälle on nimitetty 
riskienhallinnasta vastaava henkilö. Olennaisimmat riskit on tunnistettu 
ja toimenpiteet niihin on aloitettu. Toimenpiteiden edistymistä 
seurattiin hallituksessa säännöllisesti vuonna 2006. 

Yhtiön kansainvälisessä toiminnassa syntyy tavanomaisia rahoitukseen 
liittyviä riskejä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa 
yhtiölle riittävä rahoitus kustannustehokkaasti sekä seurata ja 
tarvittaessa toimenpitein rajata syntyviä riskejä. Riskienhallinta on 
keskitetty konsernin rahoituksesta vastaavalle talousosastolle, joka 
raportoi yhtiön hallitukselle riskienhallintapolitiikan mukaisesti 
vähintään kerran vuodessa. Yhtiö ei toteuttanut erillisiä 
suojaustoimenpiteitä tilikauden aikana. 

Yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen 
perusteella havaitut keskeisimmät riskit. Samassa yhteydessä hallitus 
analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökulmasta. Riskienhallinnassa ei 
ole omaa erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun 
liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuunjakoa. 


YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

BasWare ilmoitti 31.1.2006 ostavansa Analyste Oyj:n koko osakekannan. 
Kauppahinta oli 27,92 miljoonaa euroa, josta 9,45 miljoonaa euroa 
maksettiin käteisellä ja 18,19 miljoonaa euroa BasWaren osakkeina 
kahdella suunnatulla osakeannilla Analysten osakkeenomistajille. 
Yritysosto vahvisti BasWaren markkina-asemaa Suomessa ja laajensi yhtön 
tuotevalikoimaa ulottuvaksi muun muassa maksuliikenneohjelmistoihin.

BasWare Oyj päätti 14.8.2006 keskittää Skandinavian liiketoimintansa 
yhteen yksikköön, jonka vetäjäksi nimettiin konsernin Norjan tytäryhtiön 
toimitusjohtaja Odd Roar Trapnes. Hän raportoi toimitusjohtaja Ilkka 
Sihvolle. Muutos mahdollistaa Skandinavian asiakkaille paremman 
palvelutason ja alueen tehokkaamman kustannusrakenteen yhteisen hallinnon 
ja markkinoinnin myötä. 

BasWare ilmoitti 1.12.2006 yhtiöittävänsä kansainvälisen 
verkkolaskutuksen liiketoimintayksikön BasWare eInvoices Oy:ksi. Yhtiön 
toimitusjohtaja on Petri Karjalainen. BasWare on Suomessa merkittävä 
toimija verkkolaskumarkkinoilla ja tavoitteena on vahvistaa asemaa 
Pohjoismaissa ja jatkossa myös kansainvälisesti. 


YMPÄRISTÖ JA YHTEISKUNTAVASTUU

BasWaren liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä. Yhtiön 
ohjelmistot edistävät asiakasorganisaatioiden paperitonta liiketoimintaa 
sekä taloushallintoa ja voivat näin osaltaan vähentää toimistojätettä. 

BasWaren Espoon pääkonttorissa on käytössä ympäristöjärjestelmä, jolle on 
myönnetty WWF:n Green Office -sertifikaatti. Green Office -järjestelmän 
tavoitteena on tukea päivittäisiä toimia, joilla pyritään säästämään 
energiaa ja raaka-aineita. Järjestelmän puitteissa mitataan toimiston 
energian- ja materiaalinkulutusta. 

Yhtiö jatkoi vuonna 2002 alkanutta yhteistyötä Plan Suomen kanssa osana 
yhteiskuntavastuu-ohjelmaansa. Yhtiö tukee 14 kummilapsen elinolosuhteita 
ja koulutusta kehitysmaissa. Lisäksi yhtiö avusti kahta kehityshanketta 
Plan Investor -ohjelman puitteissa.


TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

BasWaren 15. helmikuuta 2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti 
vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa 
osinkoa vuodelta 2005 hallituksen esityksen mukaisesti 0,10 euroa 
osakkeelta eli yhteensä 1 069 725,90 euroa. 


Uusi strategia

BasWare Oyj julkisti 12.9.2006 uuden kasvustrategian ja strategiset 
tavoitteensa vuosille 2007–2010. Tulevaisuudessa BasWaren tavoitteena on 
20–40 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu ja 10–20 prosentin 
liikevoittomarginaali. 

Uuden strategiansa mukaisesti BasWare tavoittelee kasvua kaikilla 
markkinoillaan. Pohjoismaissa painopiste on kannattavuudessa. BasWare 
kohdistaa aikaisempaa enemmän resursseja strategisiin markkinoihinsa 
USA:ssa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Näillä alueilla 
kasvu on nopeaa ja keskipitkällä aikavälillä saavutetaan myös 
kannattavuus. Tavoitteena on hankkia useita uusia jälleenmyyjiä, jolloin 
painopiste siirtyy suorasta jakelukanavasta epäsuoraan jakeluun. 

Laajeneminen valikoiduille uusille markkinoille tapahtuu seuraavalla 
aikataululla: Etelä- ja Itä-Eurooppaan vuodesta 2006 lähtien, Venäjälle 
ja Tyynenmeren alueelle vuodesta 2007 lähtien. Näillä alueilla pääpaino 
on epäsuoralla myyntikanavalla. Useat kansainväliset yhteistyösopimukset 
ja jakelukanavan kehittäminen vahvistavat BasWaren maailmanlaajuista 
jakeluverkostoa edelleen. Vuoteen 2010 mennessä jälleenmyyjien määrä 
tulee kasvamaan merkittävästi. 

BasWaren ostolaskujen käsittelyjärjestelmä (BasWare Invoice Processing) 
on edelleen päätuote suurella osaa markkinoista sekä myös 
jälleenmyynnissä. Kansainväliseen ja jälleenmyyjien jakeluun tuodaan myös 
useita uusia tuotteita, mikä osaltaan tukee BasWaren kasvua. BasWare 
Enterprise Purchase to Pay -tuoteportfoliossa näitä ovat BasWare Purchase 
Management, BasWare Travel & Expense Management ja BasWare Payment. Muita 
BasWaren tuotteita myydään valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla.

BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa 
yritysostokohteiden kartoittamista. Yritysostojen avulla voidaan 
laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on 
myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla.

Visiona BasWarella on tulla tunnetuksi hankinnasta maksuun -ratkaisujen 
johtavana toimittajana kaikilla päämarkkina-alueillaan vuoteen 2010 
mennessä. BasWare tunnetaan korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja 
innovatiivisuudesta ja yhtiö on myös luotettava kumppani asiakkailleen. 
BasWarella on pitkälle kehitetty ja ainutlaatuinen hankinnasta maksuun -
tuoteportfolio kansainvälisille markkinoille. BasWaren muita tuotteita 
myydään ja tuetaan valikoiduilla markkina-alueilla. BasWaren 
valmisratkaisut tarjoavat laajan kokonaisratkaisun ja ovat 
helppokäyttöisiä sekä nopeasti käyttöönotettavissa. BasWaren vision 
mukaan yhtiön tuotteilla tulee olemaan vuoteen 2010 mennessä miljoona 
käyttäjää 50 maassa. Yhtiö toimii kaikilla merkittävillä kansainvälisillä 
markkinoilla ja sillä on yli kymmenen tytäryhtiötä ja 150 jälleenmyyjää. 
BasWare on houkutteleva työnantaja, jonka työntekijät ovat sitoutuneita 
ja tuloshakuisia ja heillä on kansainvälistä osaamista.

BasWaren visio tulevasta kasvusta toteutuu laajan kansainvälisen 
jakeluverkon avulla ja keskittymällä suurille markkinoille sekä 
laajentumalla valikoiduille uusille markkinoille. Tehokas 
asiakkuudenhallinta ja markkinointitoimenpiteet, selkeät kohderyhmät ja 
edut asiakkaille, kilpailukykyinen tuoteportfolio, sitoutunut 
kansainvälinen henkilöstö sekä operatiivisten toimintojen laadukkuus 
toteuttavat osaltaan kasvua.

Missionsa mukaisesti BasWare pyrkii tuottamaan lisäarvoa 
talousprosesseihin johtavilla automaatioratkaisuilla. BasWare on 
edelläkävijä, joka keskittyy asiakkaidensa tarpeisiin. 


JOHTO JA TILINTARKASTAJA

Vuonna 2006 yhtiön toimitusjohtajana toimi Ilkka Sihvo. Toimitusjohtajan 
tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. 

Varsinainen yhtiökokous valitsi 15. helmikuuta 2006 BasWaren hallitukseen 
kuusi jäsentä, joiden toimikausi päättyy 26. helmikuuta seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallituksen valittiin uudelleen 
Kirsi Eräkangas, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu. Uusina 
jäseninä hallitukseen valittiin Tom Bangemann ja Asko Ahonen. 
Järjestäytymiskokouksessa 15.2.2006 hallitus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Kirsi 
Eräkankaan.

Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2006 KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme. 


OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääomaa korotettiin tilikauden aikana yhteensä 477 259,80 
eurolla kahdessa suunnatussa annissa sekä optio-oikeuksiin perustuvilla 
osakemerkinnöillä. Yhtiön osakepääoma oli 3 440 437,20 euroa ja 
osakkeiden kokonaismäärä oli 11 468 124 kappaletta vuoden 2006 lopussa.


                    Osakkeiden määrä Osakepääoma, euroa

Osakepääoma 1.1.2006             9 877 258    2 963 177,40

Suunnattu osakeanti 31.1.            820 001     246 000,30
Suunnattu osakeanti 8.3.            643 515     193 054,50
Optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät      7 500        2 250
Optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät     119 850       35 955

Osakepääoma 31.12.2006            11 468 124    3 440 437,20Optio-ohjelmat

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.4.2006 uuden optio-ohjelman 
yhtiökokouksen 15.2.2006 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-ohjelman 
perusteella voidaan antaa konsernin palveluksessa oleville 
avainhenkilöille enintään 300 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa 
merkitsemään yhden BasWare Oyj:n osakkeen. Optiotodistukset on jaettu 
kolmeen sarjaan, joilla osakkeiden merkintäajat ovat 1.4.2008–31.3.2009, 
1.4.2009–31.3.2010 ja 1.4.2010–31.3.2011. Osakkeiden merkintähinta vastaa 
yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa porrastetusti 
vuosien 2006, 2007 ja 2008 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2006 optio-ohjelman 
ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 10.4.2006. 

BasWare Oyj:n Suomi II 2002–2006 -optio-ohjelman perusteella merkittävien 
osakkeiden merkintäaika päättyi 30.6.2006. Optioilla merkittiin yhteensä 
160 030 osaketta, joista vuoden 2006 aikana merkittiin 127 350 osaketta. 
Optioita jäi antamatta 49 970 kappaletta, ja ne mitätöityivät optio-
ohjelman päättyessä. 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiön hallituksen antivaltuudet ovat voimassa 14.2.2007 saakka. Hallitus 
voi yhtiökokouksen 15.2.2006 antaman valtuuden perustella korottaa 
osakepääomaa enintään 641 835,30 eurolla, joka vastaa enintään 2 139 451 
uuden osakkeen merkintää. Valtuutusta on käytetty kahden suunnatun 
osakeannin toteuttamiseen maaliskuussa 2006 ja uuden optio-ohjelman 
käynnistämiseen huhtikuussa 2006. Näiden jälkeen osakepääomaa voidaan 
korottaa valtuutuksen perusteella vielä 170 635,80 eurolla ja 568 786 
uudella osakkeella.

Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita, eikä 
yhtiö omista omia osakkeitaan.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2006 lopussa 19 759 (21 679) osakkeenomistajaa. 
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 12,3 prosenttia osakemäärästä. 
Tilikauden aikana yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia.

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta 
sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallintoperiaatteissa 
mainituin poikkeuksin. Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön 
Internet-sivujen sijoittajaosiossa. 

Osakekurssi ja -vaihto

Vuonna 2006 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 15,25 euroa (13,00 euroa), 
alin 11,21 euroa (6,10 euroa) ja päätöskurssi vuoden viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä 13,05 euroa (12,62 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 
13,09 euroa (9,85 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden 
päätöskurssilla 29.12.2006 oli 149 659 018 euroa (124 650 996 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 5 534 522 kappaletta (3 666 
939 kpl), mikä vastaa 48 prosenttia (39 %) osakkein lukumäärästä vuoden 
2006 lopussa. 


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yritysohjelmistojen maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten 
arvioissa laskettu kasvavan lähivuosina noin 5–7 prosentin 
vuosivauhdilla. Paikallinen kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ylittää 
jopa 12 prosenttia vuodessa. BasWare toimii sähköisen hankinnan ja 
ostolaskujen käsittelyn alueella, minkä arvioidaan kasvavan 
yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa 
yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen 
hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vasta 
elinkaarensa alussa. 

Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat 
kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Voimakas kasvu voi houkutella 
markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämän kehityksen 
on ennustettu vahvistuvan tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa 
BasWare on keskikokoinen ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että 
henkilöstömäärällä mitattuna.

BasWaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia 
ja usein pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja 
kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat BasWaren kanssa erityisesti 
ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat 
myös toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) 
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut. 

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja 
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. 

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja 
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. 
Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste on 
kannavuudessa ja kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima. Suomessa 
painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin 
hankintojen hallinnan aluelta.

BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa 
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2007 aikana. Yritysostojen 
avulla voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää 
tuotevalikoimaa. Niillä on myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa 
verkkolaskumarkkinoilla.

Vuonna 2007 BasWare arvoi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20 
prosenttia yhtiön edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. 
Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia 
liikevaihdosta.

Espoossa 1. helmikuuta 2007

BASWARE OYJ
Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja


TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö pitää tilinkautta 2006 käsittelevän tiedotustilaisuuden 
toimittajille ja analyytikoille torstaina 1. helmikuuta 2007 klo 10.30 
Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kokoushuoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa 
yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja hallituksen puheenjohtava Hannu 
Vaajoensuu kommentoivat tilikauden liiketoimintaa ja tuloskehitystä ja 
arvioivat vuoden 2007 näkymiä. Tervetuloa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2007

Vuoden 2006 tilintarkastettu tilinpäätös julkistetaan 8. helmikuuta.

BasWaren vuosikertomus 2006, joka sisältää tilintarkastetun 
tilinpäätöksen, julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla helmikuussa 2007 
viikolla 8. Yhtiö julkaisee painettuna myös yleisen vuosikatsauksen.
 
BasWare Oyj:n osavuosikatsauksien julkistusajat: 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 (Q1) tiistaina 17.4.2007 
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007 (Q2) torstaina 12.7.2007
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 (Q3) torstaina 11.10.2007
 
BasWaren varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 26. helmikuuta 2007 
klo 13.30 alkaen Kansallissalissa (Aleksanterinkatu 44, Helsinki).

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj 
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251 


KONSERNIN TULOSLASKELMA

        1.10.-  1.10.-       1.1.-   1.1.-
        31.12.  31.12.   	  31.12.  31.12.
         2006   2005 Muutos,   2006   2005 Muutos,
Tuhatta euroa     Oikaistu    %      Oikaistu    %


LIIKEVAIHTO   16 508  10 823   52,5  59 954  41 666   43,9

Liiketoiminnan
muut tuotot     50    13  272,5   177    60  193,1

Materiaalit
ja palvelut    -658   -669   -1,7  -2 593  -3 172  -18,3
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet
kulut      -9 042  -6 604   36,9 -32 953  -22 569   46,0
Poistot ja
arvon-
alentumiset    -572   -277  106,7  -2 033  -1 077   88,9
Liiketoiminnan
muut kulut   -4 479  -3 190   40,4 -14 474  -11 296   28,1
Liikevoitto   1 807   971  758,8  8 078   3 611  123,7

Rahoitustuotot   66    44   51,4   308    146  110,8
Rahoituskulut   -43   -40   6,7   -99   -111  -10,4
Voitto
ennen veroja   1 831   1011  710,5  8 287   3 647  127,2

Tuloverot    -1 304   -462  182,4  -3 301  -1 417  132,9

TILIKAUDEN
VOITTO       526   -361  245,9  4 986   2 229  123,7

Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa       0,05  -0,04       0,45   0,24   89,6
Tulos/osake
(laimennettu),
euroa       0,05  -0,04       0,44   0,23   91,3KONSERNITASE

              31.12.2006 31.12.2005 Muutos,
Tuhatta euroa              Oikaistu    %

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet     9 980    4 040  147,0
Liikearvo           18 477    4 481  312,3
Aineelliset hyödykkeet      784     729   7,5
Osuudet omistusyhteys-
yrityksissä                   3
Myytävissä olevat sijoitukset  2 612
Pitkäaikaiset myynti-
ja muut saamiset                24
Laskennallinen verosaaminen   3 501    3 296   6,2

Pitkäaikaiset varat      35 354   12 573  181,2

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus          20      9  125,1
Myyntisaamiset ja
muut saamiset         13 018    8 616   51,1
Tuloverosaaminen         192     43  340,7
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat    5 963
Rahavarat            3 012    9 987  -69,8

Lyhytaikaiset varat      22 204   18 655   19,0

VARAT YHTEENSÄ         57 558   31 228   84,3


OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma           3 440    2 963   16,1
Ylikurssirahasto        33 127   15 010  120,7
Muut rahastot           540
Muuntoerot            235    -203  215,7
Kertyneet voittovarat      7 176    3 527  103,5
Vähemmistöosuus          88

Oma pääoma           44 606   21 296  109,5

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka    1 462     283  416,2
Pitkäaikainen korollinen
vieras pääoma           329     757  -56,5

Pitkäaikaiset velat       1 791    1 040   72,2

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollinen vieras pääoma     428     474   -9,6
Ostovelat ja muut velat     9 957    8 066   23,4
Tuloverovelka           775     352  120,1

Lyhytaikaiset velat      11 160    8 892   25,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  57 558   31 228   84,3OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

           Osake- Ylikurssi-   Muut Muunto- Voitto
Tuhatta euroa     pääoma  rahasto rahastot   erot  varat Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2005  2 582   6 000        -70  3 647  12 159
- oikaisu                          -1 264  -1 264
OIKAISTU OMA PÄÄOMA
1.1.2005        2 582   6 000        -70  2 383  10 895
 
Oikaistu muuntoeron
muutos                        -133  -129   -262
Myönnetyt optiot                        81    81
Oikaistut omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot
ja -tappiot                      -133   -49   -181

Oikaistu
tilikauden voitto                      2 229   2 229
Oikaistut kokonaisvoitot
ja -tappiot                      -133  2 181   2 048

Kokonaisvoitot ja -tappiot
- aikaisemmin raportoitu               -141  3 053   2 912 
- oikaisu                        8  -872   -864 
Oikaistut kokonaisvoitot
ja -tappiot                      -133  2 181   2 048

Osingonjako                         -1 037  -1 037
Uusmerkintä       272                       272
Käytetyt osakeoptiot   109   2 073                 2182
Emissiovoittot          7 058                7 058
Transaktiomenot omasta
pääomasta             -121                 -121

OIKAISTU 
OMA PÄÄOMA 31.12.2005 2 963   15 010        -203  3 527  21 296           Osake- Ylikurssi-   Muut Muunto- Voitto
Tuhatta euroa     pääoma  rahasto rahastot   erot  varat Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2006  2 963   15 010        -203  3 527  21 296

Muuntoeron muutos                   438  -198    240
Myönnetyt optiot                        32    32
Muut muutokset                540            540
Omaan pääomaan suoraan
kirjatut nettovoitot
ja -tappiot                  540   438  -274    704

Tilikauden voitto                      4 993   4 993
Kokonaisvoitot ja
-tappiot                   540   438  4 719   5 697

Osingonjako                         -1 070  -1 070
Uusmerkinnät       439                       439
Käytetyt osakeoptiot   38    912                 950
Emissiovoitot          17 211                17 211
Transaktiomenot
omasta pääomasta           -6                  -6

OMA PÄÄOMA 31.12.2006 3 440   33 127    540    235 7 176  44 518KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1. – 31.12.2006

                  1.1.– 31.12.1.  1.– 31.12.
Tuhatta euroa                2006     2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tilikauden voitto              4 986    2 229
Oikaisut tilikauden tulokseen        5 235    2 528
Käyttöpääoman muutos             -902    -1 648
Maksetut korot liiketoiminnasta        -41     -72
Saadut korot liiketoiminnasta         70     140
Muut rahoituserät liiketoiminnasta       57     -41
Maksetut verot liiketoiminnasta      -3 750    -3 133

Liiketoiminnan rahavirta          5 657      4


INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin       -3 021    -1 849
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot           64      11
Ostetut tytäryhtiöt            -3 660    -1 445
Myydyt osakkuusyhtiöt             23
Muiden sijoitusten luovutustulot       457
Myönnetyt lainat                -1
Lainasaamisten takaisinmaksut         24

Investointien rahavirta          -6 114    -3 283


RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti             760    9 056
Vähemmistön pääomasijoitus           95
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    -400     -511
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut    -75     -79
Maksetut osingot              -1 070    -1 037

Rahoituksen rahavirta            -689    7 428


Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos             -1 146    4 150

Rahavarat tilikauden alussa         9 987    5 789
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus     -19      49
Käypään arvoon kirjauksen vaikutus      152

Rahavarat tilikauden lopussa        8 975    9 987


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

        1–3/  1–3/  4–6/  4–6/  7–9/  7–9/ 10–12/ 10–12/
        2006  2005  2006  2005  2006  2005  2006  2005
         Oi-  Oi-   Oi-   Oi-   Oi-   Oi-   Oi-
Tuhatta euroa kaistu kaistu kaistu kaistu kaistu kaistu kaistu

LIIKEVAIHTO  15 432 8 136 14 651 11 879 13 363 10 827 16 508 10 823

Liiketoiminnan
muut tuotot    41   21   61   13   25   13   50   13

Materiaalit
ja palvelut   -778  -694  -689 -1 031  -468  -778  -658  -669
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet
kulut     -8 259 -4 743 -8 710 -6 375 -6 942 -4 847 -9 042 -6 604
Poistot ja
arvonalen-
tumiset     -453  -217  -488  -267  -520  -316  -572  -277
Liiketoiminnan
muut kulut  -3 454 -2 360 -3 578 -2 953 -2 963 -2 794 -4 479 -3 190
Liikevoitto  2 529  143  1 247  1 266  2 495  2 105 1 807   97
%       16,4 % 1,8 %  8,5 % 10,7 % 18,7 % 19,4 % 10,9 %  0,9 %

Rahoitustuotot
ja -kulut     78   5   40   12   68   14   23    4
Voitto
ennen
veroja     2 606  148  1 287  1 278  2 563  2 119 1 831   101
%       16,9 % 1,8 %  8,8 % 10,8 % 19,2 % 19,6 % 11,1 %  0,9 %

Tuloverot    -613  -336  -486  -179  -898  -441 -1 304  -462
KATSAUSKAUDEN
VOITTO     1 994  -188   801  1 099  1 665  1 679  526  -361
%       12,9 % -2,3 %  5,5 %  9,3 % 12,5 % 15,5 % 3,2 % -3,3 %KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa                 31.12.2006 31.12.2005

TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET       986     746

Takaukset yhteensä                  986     746


OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 544     541
1–5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut     567     513
Yhteensä                      1 111    1 054

Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1 334    1 341
1–5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut    3 193    1 618
Yhteensä                      4 527    2 960

Omat vastuut yhteensä               5 638    4 014


SEGMENTTITIEDOT

Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)


           10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
Liikevaihto       2006   2005    %  2006   2005    %
(tuhatta euroa)        Oikaistu          Oikaistu

Suomi         10 918   6 349   72,0 41 028  26 111   57,1
Skandinavia      4 354   3 964   9,8 14 698  13 024   12,9
Eurooppa        2 714   1 441   88,3  8 985   6 497   38,3
Muut alueet      1 119    553  102,5  3 512   2 077   69,1
Segm. välinen
liikevaihto      -2 598  -1 484      -8 269  -6 043

Konserni yhteensä   16 508  10 823   52,5      41 666   43,9


            10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
Liikevaihto       2006   2005    %  2006   2005    %
(tuhatta euroa)        Oikaistu          Oikaistu

Suomi          3 243   1 140  184,5 12 314   7 130  72,7
Skandinavia        20    160  -87,8   -45   -116  60,7
Eurooppa         -910   -972   6,4 -2 831  -2 379  -19,0
Muut alueet       -531   -253  -109,5 -1 297   -976  -32,9
Segm. välinen
liikevoitto        -15    23       -62    -47

Konserni yhteensä    1 807    97  1758,8  8 078   3 611  123,7


Henkilöstö 
(työsuhteessa     10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
keskimäärin)       2006   2005    %  2006   2005    %

Suomi           345    237   45,6   346    223  55,2
Skandinavia        93    88   5,6   89    75  18,7
Eurooppa          66    55   20,0   62    50  24,0
Muut alueet        21    15   40,0   17    14  21,4

Konserni yhteensä     524    395   32,7   514    362  42,0Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti)

            10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
Liikevaihto       2006   2005    %  2006   2005    %
(tuhatta euroa)        Oikaistu          Oikaistu

Tuotemyynti       5 241   2 786   88,1 19 374  14 044  38,0
Ylläpito ja tuki    5 283   2 630   99,2 18 776   9 714  93,3
Konsultointi      5 380   4 805   12,0 20 106  16 725  20,2
Muut toiminnot      648    601   7,8  1 698   1 183  43,5
Konserni yhteensä   16 508  10 823   52,5 59 954  41 666  43,9


Liikevaihto asiakkaan 10–12/  10–12/ Muutos,  1–12/   1–12/ Muutos,
sijainnin mukaan     2006   2005    %  2006   2005    %
(tuhatta euroa)        Oikaistu          Oikaistu

Suomi          8 147   4 896   66,4 32 557  19 830  64,2
Skandinavia       4 415   3 875   13,9 14 129  13 042   8,3
Eurooppa        2 705   1 499   80,5  9 421   6 434  46,4
Muut alueet       1 241    553  124,5  3 848   2 360  63,1

Konserni yhteensä   16 508  10 823   52,5 59 954  41 666  43,9TUNNUSLUVUT 2002–2006

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


                    Oikaistu
Tuhatta euroa           2006   2005   2004   2003   2002
                  IFRS   IFRS   IFRS   FAS    FAS

Liikevaihto           59 954  41 666  33 891  25 597  20 263
Liikevaihdon kasvu, %      43,9 %           26,3 %  63,4 %
Liikevoitto            8 078  3 611  6 256  1 133   1 370
Liikevoiton kasvu, %      123,7 %          -17,3 %  252,4 %
  % liikevaihdosta       13,5 %  8,7 %  18,5 %  4,4 %   6,8 %
Tulos ennen veroja        8 287  3 647  6 119  1 031   1 505
  % liikevaihdosta       13,8 %  8,8 %  18,1 %  4,0 %   7,4 %
Tilikauden tulos         4 993  2 229  4 018   564    886
  % liikevaihdosta        8,3 %  5,4 %  11,9 %  2,2 %   4,4 %

Oman pääoman tuotto, %      15,2 %  13,9 %  38,3 %  5,6 %   9,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   24,7 %  21,4 %  50,8 %  10,2 %  15,2 %
Korollinen vieras pääoma      758  1 230  1 645  2 075    282
Rahavarat             8 975  9 987  5 789  3 633   2 538
Nettovelkaantumisaste, %    -18,4 % -41,1 % -34,1 % -15,4 %  -22,7 %
Omavaraisuusaste, %       77,5 %  68,2 %  58,8 %  63,0 %  74,3 %

Taseen loppusumma        57 558  31 228  20 680  16 003  13 392

Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin *)      25 315  6 925  1 688   489   2 163
  % liikevaihdosta       42,2 %  16,6 %  5,0 %  1,5 %  10,7 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen          597   749   626   489   2 163
  % liikevaihdosta        1,0 %  1,8 %  1,8 %  1,5 %  10,7 %
Tutkimus- ja kehitysmenot    10 925  6 204  4 604  4 113   3 535
  % liikevaihdosta       18,2 %  14,9 %  13,6 %  16,1 %  17,4 %
T&K -henkilöstö kauden lopussa   138    86    65    59    59

Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana            514   362   280   256    205
Henkilöstö kauden lopussa      528   395   302   254    244
Henkilöstön kasvu, %       33,7 %  30,8 %  18,9 %  4,1 %  45,2 %

*) Sisältää yritysostot ja aktivoidut tuotekehitysmenot.Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut
                   Oikaistu
               2006    2005    2004    2003    2002
               IFRS    IFRS    IFRS    FAS    FAS

Tulos/osake, euroa      0,45    0,24    0,47    0,07    0,1
Tulos/osake (laimennettu),
euroa            0,44    0,23    0,47    0,07    0,1
Oma pääoma/osake, euroa   3,88    2,16    1,41    1,18    1,16
Hinta/voitto-suhde
(P/E-luku)          29,2    53,54    16,58   92,55   43,44

Osakkeen antioikaistu kurssikehitys
  alin kaupantekokurssi,
  euroa          11,21    7,70    6,10    3,63    3,50
  ylin kaupantekokurssi,
  euroa          15,25    13,00    10,10    6,42    6,10
  keskikurssi, euroa    13,09    9,85    7,83    4,83    5,14
  päätöskurssi, euroa   13,05    12,62    7,78   6,10 %   4,50 %

Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä 31.12.    11 468 124  9 877 258  8 607 300 8 550 600 8 550 600
Osakekannan
markkina-arvo
31.12., euroa     149 659 018 124 650 996 66 964 794 52 158 660 38 477 700


Vaihdettujen
osakkeiden lukumäärä  5 503 522  3 666 939  1 981 098  658 514  701 223
% keskimääräisestä
osakemäärästä       49,5 %   38,8 %   23,1 %   7,7 %   8,2 %

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä:
- laimentamaton    11 172 612  9 458 460  8 560 967 8 550 600 8 550 600
- laimennettu     11 221 052  9 877 816  8 634 413 8 552 575 8 562 526OSAKKEENOMISTAJAT

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2006

                Omistajien  Osakkeita  ja ääniä
                   määrä      %    Kpl

Yritykset               746    6,46  740 902
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset     45    14,55 1 668 650
Julkisyhteisöt              6    2,00  229 750
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   29    0,89  101 436
Kotitaloudet            18 882    63,48 7 279 711
Ulkomaat                51    0,31   35 693
                  19 750    87,69 10 056 14

Hallintarekisteröidyt          9    12,31 1 411 982

Yhteensä              19 759     100 11 468 12Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2006

          Omistajien  Osakkeita  ja ääniä
Osakkeiden määrä     määrä      %     Kpl

1 - 100         16 289     3,30   378 270
101 - 1 000       3 108     8,44   968 292
1 001 - 10 000       312     6,86   786 377
10 001 - 100 000      28     9,94  1 139 700
100 001 +          22    71,46  8 195 485

Yhteensä        19 759     100 11 468 124SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT

31.12.2006                    Osakkeita ja ääniä
                            kpl    %
1. Sihvo, Ilkka                 1 065 800   9,3
2. Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiö
  ja holhottavat)                1 045 800   9,1
3. Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)      1 031 800   9,0
4. Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)       830 900   7,2
5. Perttunen, Sakari                830 400   7,2
6. Nordea Small cap Fund              452 997   4,0
7. Ahonen, Asko                  333 822   2,9
8. Perttunen, Meimi                215 400   1,9
9. Luoto, Matti                  199 450   1,7
10. Royal Skandia Life Assurance          180 000   1,6
11. Veritas Eläkevakuutusyhtiö           176 000   1,6
12. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo         155 000   1,4
13. Fondita Nordic Small Cap Fund          155 000   1,4
14. Sijoitusrahasto Evli-Select           130 300   1,1
15. Sarvala, Vesa                  122 741   1,0
16. OP-Suomi Pienyhtiöt               106 600   0,9
17. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva         93 800   0,8
18. Nordea Fennia Plus Fund             86 000   0,7
19. Fides Fund Management Company          76 100   0,7
20. Aktia Secura Fund                60 000   0,5
                         
  20 suurinta omistajaa yhteensä        7 347 910   64,1
  Hallintarekisteröidyt yhteensä        1 411 982   12,3
  Muut                     2 708 832   23,6
  
  Yhteensä                   11 468 124   100


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fi 


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa