BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS)


            
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.6.2008 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu H1
-    Liikevaihto 40 545 tuhatta euroa (34 814 tuhatta euroa) -
kasvu 16,5 prosenttia
-    Liikevoitto 2 177 tuhatta euroa (4 182 tuhatta euroa) -
laskua 48,0 prosenttia
-    Liikevoitto 5,4 prosenttia liikevaihdosta (12,0 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 50,5 prosenttia
liikevaihdosta (45,0 %) - kasvu 30,5 prosenttia
-    Tuloutumaton SaaS-tilauskanta katsauskauden lopussa 11 241
tuhatta euroa
-    Osakekohtainen tulos 0,11 euroa (0,22 euroa)

Huhti-kesäkuu Q2
-    Liikevaihto 22 312 tuhatta euroa (17 776 tuhatta euroa) -
kasvu 25,5 prosenttia
-    Liikevoitto 2 431 euroa (2 334 tuhatta euroa ilman
kertaluontoisia eriä) - kasvua 4,2 %
-    Liikevoitto 10,9 prosenttia liikevaihdosta (13,1 % ilman
kertaluontoisia eriä)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 49,3 prosenttia
liikevaihdosta (44,7 %) - kasvu 38,3 prosenttia
-    Osakekohtainen tulos 0,16 euroa (0,14 euroa)


Vuonna 2008 Basware arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan
15-25 prosenttia yhtiön edellisen
tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Vuoden 2008 liikevoiton (EBIT)
arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


             4-6/  4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa      2008  2007    % 2008 2007    % 2007

              22         40  34      73
Liikevaihto        312 17 776 25,5 % 545  814 16,5 %  270               2
Liikevoitto       2 431 2 773 -12,3 % 177 4 182 -48,0 % 7 512
             10,9         5,4 12,0     10,3
% liikevaihdosta      % 15,6 %      %   %       %
                        2
Voitto ennen veroja   2 428 2 840 -14,5 % 178 4 299 -49,3 % 7 704
                        1
Tilikauden voitto    1 899 1 584 19,9 % 350 2 468 -45,3 % 4 112

             16,6         5,7 11,0
Oman pääoman tuotto, %   % 14,2 %      %   %     8,9 %
Sijoitetun pääoman    20,9         8,9 18,9     16,2
tuotto, %          % 25,2 %      %   %       %
                        5  14
Likvidit varat *    5 771 14 683 -60,7 % 771  683 -60,7 % 7 041
Nettovelkaantumisaste,  -7,8 -31,0     -7,8 -31,0     -5,7
%              %   %      %   %       %
             67,2        67,2 71,6     70,0
Omavaraisuusaste, %     % 71,6 %      %   %       %

Tulos/osake, euroa    0,16  0,14 16,8 % 0,11 0,22 -47,7 % 0,36
Tulos/osake
(laimennettu), euroa   0,16  0,14 16,8 % 0,11 0,22 -47,7 % 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 4,06  3,97  2,5 % 4,06 3,97  2,5 % 4,12


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta ja tuesta,
konsultoinnista ja palveluista, Software as a Service (SaaS)
-myynnistä ja muista toiminnoista. Baswaren tuotemyynnin ydin
koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to Pay)
-tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön
raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka.


Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä:"Toista vuosineljännestä kuvastaa vahva kasvu ja kannattavuus.
Liikevaihtomme kasvoi yli 25 prosenttia verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan. Yhtiö kasvoi kaikilla markkina-alueilla,
voimakkainta kansainvälinen kasvu oli Pohjois-Amerikassa, Euroopassa
ja Skandinaviassa. Toimintotasolla yhtiö eteni myös hyvin.
Konsultoinnin kasvu oli 38 prosenttia, Software as a Service kasvoi
jopa 107 prosenttia ja tuotemyyntikin 14 prosenttia. Kaikilla
markkina-alueilla solmittiin useita uusia asiakkuuksia ja yhä
suuremmat yhtiöt ovat kiinnostuneita Baswaren ratkaisuista.

Kesäkuun 18.päivänä julkaistussa Forrester Wave -tutkimuksessa
Basware johtaa maailman EPP-markkinaa. Tutkimukseen osallistuneista
yhtiöistä Baswarella oli suurin markkinaosuus, paras toiminnallisuus
ja vankka visio.

Vahvan kansainvälisen kasvun myötä liikevaihdostamme jo yli 50
prosenttia tulee Suomen ulkopuolisilta alueilta. Vuoden tavoitteiden
mukaisesti kansainvälisten yksikköjen kannattavuus parani selvästi
Skandinaviassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Haastavista
markkinaolosuhteista huolimatta yhtiön ohjelmistojen ja konsultoinnin
kysyntä on edelleen vakaata. Toisaalta kahden seuraavan neljänneksen
kustannukset eivät tule olennaisesti nousemaan nykyisestä tasosta.
Loppuvuoden osalta tilanne vaikuttaa siten näistä lähtökohdista
edelleen lupaavalta."

RAPORTOINTI

Baswaren ensisijainen raportointisegmentti perustuu maantieteelliseen
jakoon, minkä perusteella raportoidaan erikseen Suomi, Skandinavia,
Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Basware raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot erillisinä
toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät
sisällään lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan
sopimukseen perustuen kuukausittain. Software as a Service
-sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. Yhtiö raportoi
myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Yhtiön
SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa liikevaihdon kasvua lyhyellä
aikavälillä.

Basware Oyj:n ulkomaisten tytäryhtiöiden pääomarakennetta on muutettu
1.1.2008 alkaen siten, että valtaosa emoyhtiön usean vuoden ajalta
kertyneistä avoimista myyntisaamisista ulkomaisilta tytäryhtiöiltä on
konvertoitu pitkäaikaiseksi nettosijoitukseksi ulkomaiseen yksikköön.
Lainajärjestelyn tarkoitus on rahoittaa pitkäaikainen strateginen
investointi. Kurssierot nettosijoituksesta ulkomaiseen yksikköön
merkitään omaksi eräkseen omaan pääomaan.


LIIKEVAIHTO

Basware-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana 16,5 prosenttia ja oli 40 545 tuhatta euroa (34 814 tuhatta
euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25,5 prosenttia
ja oli 22 312 tuhatta euroa (17 776 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti laski katsauskaudella 14,1 prosenttia ja oli 26,7
prosenttia (36,3 %) liikevaihdosta. Tuotemyynnin
tuloutusperiaatteiden tarkentamisen johdosta osa vuoden 2006 lopussa
tehdyistä kaupoista tuloutui vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Näiden kauppojen arvo oli yli 3 miljoonaa euroa.
Tuotemyynnin kasvu ilman näitä eriä olisi ollut 17,5 prosenttia.

Ylläpitotuotot kasvoivat katsauskaudella 17,4 prosenttia ja
muodostivat 29,3 prosenttia (28,9 %) liikevaihdosta. Konsultointi-
ja palvelutuotot kasvoivat 47,3 prosenttia ja olivat 42,0 prosenttia
(33,2 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella SaaS-tuotot kasvoivat 52,4
prosenttia ja olivat 2,0 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta.
SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli katsauskauden
lopussa 11 241 tuhatta euroa.

Huhti-kesäkuussa 30,1 prosenttia (33,2 %) liikevaihdosta muodostui
omien tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin noustessa 13,9 prosenttia.
SaaS-myynti oli toisen vuosineljänneksen aikana 2,7 prosenttia (1,6
%) liikevaihdosta ja se kasvoi 106,7 prosenttia. Toisella
vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 27,3 prosenttia (28,9
%) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 18,3 prosenttia. Konsultointi-
ja palvelutuotot olivat 39,9 prosenttia (36,3 %) liikevaihdosta ja
niiden kasvu oli 38,2 prosenttia.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
katsauskaudella 16,7 prosenttia (15,2 %) eli 1 814 tuhatta euroa ja
huhti-kesäkuussa 13,0 prosenttia (13,5 %) eli 873 tuhatta euroa, mikä
vastaa 7,9 prosenttia (10,0 %) kansainvälisen liiketoiminnan
liikevaihdosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli
katsauskaudella 50,5 prosenttia (45,0 %). Kansainvälinen
liiketoiminta kasvoi 30,5 prosenttia.


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevaihto    4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/     Muutos,
(tuhatta euroa)  2008 2007    % 2008 1-6/2007    % 1-12/2007
           13  12      23
Suomi        091  276   6,6 584  24 333  -3,1  48 849
                     8
Skandinavia    4 628 3 859  19,9 827  7 889  11,9  16 797
                     8
Eurooppa     4 469 3 153  41,7 762  5 952  47,2  15 081
                     2
Pohjois-Amerikka 1 446  921  57,0 125  1 673  27,1   3 460
Segm. välinen    -1  -2      -2
liikevaihto     322  432  45,6 752  -5 033  45,3  -10 917
           22  17      40
Konserni yhteensä  312  776  25,5 545  34 814  16,5  73 270Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:


Liikevaihto     4-6/  4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/      1-12/
(tuhatta euroa)   2008  2007    % 2008 2007 Muutos, %  2007
                      20
Suomi       11 320 9 819   15,3  100  19 179  4,8 37 969
Skandinavia    4 508 3 614   24,7 8 635  7 543  14,5 15 911
Eurooppa      4 401 3 161   39,2 8 749  5 992  46,0 14 785
Pohjois-Amerikka  2 082 1 182   76,2 3 061  2 100  45,8 4 604
                      40
Konserni yhteensä 22 312 17 776   25,5  545  34 814  16,5 73 270
TULOSKEHITYS
Baswaren liikevoitto laski katsauskaudella 48,0 prosenttia ja oli 2
177 tuhatta euroa (4 182 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 5,4 prosenttia (12,0 %).

Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 2 431 tuhatta euroa (2
773 tuhatta euroa ja ilman kertaluontoisia eriä 2 334 tuhatta euroa).
Liikevoiton osuus oli 10,9 prosenttia liikevaihdosta. Ilman
kertaluontoisia eriä liikevoiton kasvu oli 4,2 prosenttia.
Kertaluontoiset erät mukaan lukien liikevoiton lasku toisella
vuosineljänneksellä oli 12,3 prosenttia.

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevoitto     4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos,
(tuhatta euroa)   2008 2007    % 2008 2007    % 1-12/2007
Suomi        1 926 3 837  -49,8 1 834 7 152  -74,4  12 706
Skandinavia      489 -207  336,8  810 -436  285,9    333
                         -1
Eurooppa       -123 -347  64,5 -401  526  73,7  -3 662
Pohjois-Amerikka   185 -495  137,4  27 -978  102,8  -1 751
Segm. välinen
liikevoitto      -47  -15 -203,2  -94  -31 -204,1   -114
Konserni yhteensä  2 431 2 773  -12,3 2 177 4 182  -48,0   7 512Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 34 539 tuhatta euroa (28
750 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 20,1 prosenttia. Kiinteistä kuluista
henkilöstökuluja oli 70,6 prosenttia (66,8 %) eli 24 373 tuhatta
euroa (19 203 tuhatta euroa). Toisella vuosineljänneksellä kiinteät
kulut olivat 17 865 tuhatta euroa (14 496 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 8 133 tuhatta euroa (6 344 tuhatta euroa),
joista katsauskaudella on aktivoitu
1 342 tuhatta euroa (1 281 tuhatta euroa) eli 16,5 prosenttia (20,2
%). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 569 tuhatta euroa
(453 tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 1 tuhatta euroa (117 tuhatta
euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli
2 178 tuhatta euroa (4 299 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli
1 350 tuhatta euroa (2 468 tuhatta euroa). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,22 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 69 627
tuhatta euroa (63 593 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat
yhteensä 5 771 tuhatta euroa (14 683 tuhatta euroa), joista
rahavarojen osuus oli 5 739 tuhatta euroa (7 805 tuhatta euroa) ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus
oli 32 tuhatta euroa (6 878 tuhatta euroa). Likvidien varojen
muutoksen taustalla on niiden käyttö syyskuussa 2007 tehdyn 9,2
miljoonan euron Digital Vision -yrityskaupan rahoitukseen.
Kassavaroja kaupassa käytettiin 5,2 miljoonaa euroa ja kauppaa varten
otettu 4 miljoonan lyhytaikainen pankkilaina maksettiin pois
helmikuussa 2008.

Omavaraisuusaste oli 67,2 prosenttia (71,6 %) ja nettovelat suhteessa
omaan pääomaan (gearing) -7,8 % (-31,0 %). Korollisia velkoja oli 2
130 tuhatta euroa (552 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen
osuus oli 2 111 tuhatta euroa (422 tuhatta euroa). Katsauskauden
sijoitetun pääoman tuotto oli 8,9 prosenttia ja oman pääoman tuotto
5,7 prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 4 579 tuhatta euroa (6
090 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli
-1 838 tuhatta euroa (1 409 tuhatta euroa).

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat
kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista,
olivat katsauskaudella 481 tuhatta euroa (368 tuhatta euroa).
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten
lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1 823 tuhatta
euroa (1 649 tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 073 tuhatta euroa (921
tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET
Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 8 133 tuhatta euroa (6 344
tuhatta euroa), ja ne vastasivat 20,1 prosenttia (18,2 %)
liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28,2 prosenttia (16,5 %).
Katsauskauden menoista on aktivoitu 1 342 tuhatta euroa (1 281
tuhatta euroa) eli 16,5 prosenttia (20,2 %). Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot olivat 569 tuhatta euroa (453 tuhatta
euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli kesäkuun 2008 lopussa 161 henkilöä (140
henkilöä). Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiaan, jossa työskentelee
tällä hetkellä 18 henkilöä.

Baswaren tuotevalikoimaa kehitettiin suunnitelmien mukaisesti
toisella vuosineljänneksellä. Basware Contract Lifecycle Management
ja Basware RFx Management -tuotteiden uudet versiot julkistettiin
toisen vuosineljänneksen aikana. Basware Contract Lifecycle
Management -sopimusten hallintaratkaisun avulla voidaan ylläpitää
kaikkia liiketoimintaan liittyviä sopimuksia. Basware RFx Management
 -kilpailutussovellus mahdollistaa tieto- ja tarjouspyyntöjen
hallinnan sähköisesti. Neljänneksen aikana julkaistiin myös uusi
tuoteversio Basware Travel & Expense Management -tuotteesta.


HENKILÖSTÖ
Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 672 (541) ensimmäisellä
vuosipuoliskolla ja oli katsauskauden lopussa 686 (559). Henkilöstön
määrä kasvoi 127 henkilöllä ja oli 22,7 prosenttia korkeampi
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut
verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 41,8
prosenttia (34,5 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen
ulkopuolella ja 58,2 prosenttia (65,5 %) Suomessa. Myynnissä ja
markkinoinnissa työskentelee 19,7 prosenttia, konsultoinnissa ja
palveluissa 47,6 prosenttia, tuotekehityksessä 23,5 prosenttia ja
hallinnossa 9,2 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 35,7 (35,5) vuotta. Henkilöstöstä 32,8
prosenttia on suorittanut ylemmän ja 44,3 prosenttia alemman
korkeakoulututkinnon. Naisia on 28,4 prosenttia ja miehiä 71,6
prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti ensisijaisen segmentin
mukaan:


Henkilöstö (työsuhteessa  4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)        2008 2007    % 2008 2007    % 2007
Suomi            421 361  16,5 418 357  17,2  367
Skandinavia         101  97   4,5 100  95   5,8  96
Eurooppa           130  69  87,5 129  67  91,6  93
Pohjois-Amerikka       26  23  13,2  25  22  10,4  25
Konserni yhteensä      678 550  23,2 672 541  24,1  580LIIKETOIMINTA
Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän, Aasian ja Australian
ja talousohjauksen liiketoiminnot. Toisella vuosineljänneksellä
liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia 13 091 tuhanteen euroon (12 276
tuhatta euroa).

Suomen sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella
vuosineljänneksellä 13,5 %. Talousohjauksen liiketoiminnan (Basware
FIMA Oy) liikevaihto kasvoi 19,2 % ja oli 12,2 prosenttia (12,8 %)
Basware-konsernin liiketoiminnasta.

Verkkolaskutusyksikön (Basware Einvoices Oy) palvelun kautta
välitettiin tammi-kesäkuussa kaikkiaan noin 4,1 miljoonaa laskua ja
huhti-kesäkuussa 2,1 miljoonaa. Laskuvolyymi kasvoi toisen
vuosineljänneksen aikana 24,7 prosenttia (38,9 %) edellisvuoden
vastaavasta neljänneksestä. Yhtiö kansainvälistyy Baswaren muiden
tytäryhtiöiden kautta.

Venäjän markkinoilla myydään sähköisen liiketoiminnan ja
talousohjauksen tuotteita. Alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää.

Aasian ja Tyynenmeren alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää. Uusia
asiakkaita vuosineljänneksellä olivat UnitingCare Health, Challenger
Group Services, Bureau VERITAS ja Datacom.

Suomi-segmentissä uusia asiakkuuksia olivat muun muassa A-Lehdet Oy,
Gasum Oy, Konecranes Plc, Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Tampereen
Messut, Rautaruukki Oyj, Finpro ry, CPS Color Oy, American Express
Service Europe, NCC Group, Sesca Group ja Thermo Fisher.

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 14 jälleenmyyjää ja
henkilömäärä toisella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 421 (361).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista
Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren
kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun
ottamatta maksuliikennetuotteita.

Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä
19,9 prosenttia 4 628 tuhanteen euroon (3 859 tuhatta euroa).
Liiketoiminnan kannattavuus parani 336,8 prosenttia ja liikevoitto
oli 489 tuhatta euroa (-207 tuhatta euroa).

Uusia asiakkaita ovat muun muassa G4S Security Systems AS, Tollpost,
ODIM AS, Sandefjord Kommune, Storebrand Livsforsikring AS, Tamro AB,
NORDUnet A/S, Scandic Hotels AB ja Norstedts Juridik AB.

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja
alueella työskenteli keskimäärin 101 henkilöä (97).


Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin,
Iso-Britannian ja Etelä-Euroopan yksiköistä. Lisäksi
jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopassa
myydään kaikkia sähköisen liiketoiminnan tuotteita, lukuun ottamatta
maksuliikenne- ja matkahallintatuotteita.

Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan toisella
vuosineljänneksellä 41,7 prosenttia 4 469 tuhanteen euroon (3 153
tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 64,5 prosenttia ja
liikevoitto oli -123 tuhatta euroa (-347 tuhatta euroa).

Tiedontunnistuksen automatisointi (Data Capture) -liiketoiminta
Iso-Britanniassa kehittyi odotusten mukaisesti ja oli kannattavaa.

Uusia asiakkaita olivat muun muassa Europe Arab Bank, Transavia.com,
AkzoNobel Functional Chemicals ja Ballast Nedam 4th environmen
Axapta.

Euroopassa toimii 27 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli
toisella vuosineljänneksellä keskimäärin 130 (69).


Pohjois-Amerikka

Baswaren Pohjois-Amerikan yksikkö myy sähköisen liiketoiminnan
tuotteita Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Alueen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 57,0
prosenttia ja oli 1 446 tuhatta euroa. Liiketoiminnan kannattavuus
parani 137,4 prosenttia ja liikevoitto oli 185 tuhatta euroa (-495
tuhatta euroa).

Uusia asiakkaita olivat American Cancer Society ja Allied Building
Products -yhtiö.
Lisäksi Pohjois-Amerikassa tehtiin sopimus yhden USAn suurimman
lehtitalon kanssa, joka laajentaa jo käytössään olevan ostolaskujen
automaattisen käsittelyjärjestelmän kattavaan hankinnasta maksuun
-kokonaisratkaisuun.

Pohjois-Amerikassa oli katsauskauden lopussa 10 jälleenmyyjää.
Alueella työskenteli toisella vuosineljänneksellä keskimäärin 26
työntekijää (23).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Basware Oyj oli yksi Forresterin valitsemista yhtiöistä kesäkuun
18.päivänä julkaistussa Forrester Wave -tutkimuksessa.
Tutkimusraportti koostuu kolmesta osasta, joita olivat strategia,
nykyinen tuotetarjonta ja markkina-asema. Tutkimuksen mukaan Basware
on numero yksi kaikilla näillä osa-alueilla ja raportin mukaan
Baswarella on suurin markkinaosuus, paras toiminnallisuus ja vankka
visio. Tutkimuksen tulokset heijastavat yhtiön onnistumista yhdistää
vankka strateginen näkemys toimivaan tuotetarjontaan.

Strategia

Basware Oyj:n hallitus käsitteli kokouksessaan 4.10.2007 yhtiön
kasvustrategiaa ja hyväksyi viisi strategista hanketta, joiden avulla
pyritään saavuttamaan yhtiön asettamat tavoitteet. Strategiakaudella
2007-2010 toteutettavat hankkeet ovat: hallitsevan aseman
saavuttaminen Yhdysvalloissa (dominating the US), asiakkuuden
hallinta (conquer the base), tunnettuus ja mielipidejohtajuus
(must-have brand and thought leadership), viiden kansainvälisen
suurasiakkaan hankkiminen vuosittain (five global giants per year)
sekä yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa (joint forces).

Yhtiön 12.9.2006 julkaisemat visio, missio ja taloudelliset
tavoitteet vuosille 2007-2010 säilyvät muuttumattomina.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20
euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä
11 468 124 kappaletta.

Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 10,45 euroa (14,00
euroa), alin 6,14 euroa (10,48 euroa) ja päätöskurssi 7,00 euroa
(12,25 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 8,03 euroa (12,19
euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 039 454 kappaletta
(1 597 569 kpl), mikä vastaa 9,1 prosenttia (13,9 %) keskimääräisestä
osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla 30.6.2008 oli 80 276 868 euroa (140 484 519 euroa).


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kesäkuun 30. päivänä 17 301 (18 459) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (9 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 11,41 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Katsauskauden aikana yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia.

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 14.2.2008 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka
mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Matti Copeland, Sakari
Perttunen, Ossi Pohjola, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja
varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja
muista päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 14.2.2008.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston alentamisen 33 057 787,45
eurolla. Alentamisen tarkoituksena on alentamismäärän siirtäminen
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Patentti- ja
rekisterihallituksen päätöksen 24.6.2008 mukaan alentaminen on tehty.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen
ryhmään, jotka ovat liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-,
lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa
riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin.
Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.

Baswaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa
lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk.
Software as a Service (SaaS) -palveluksi, mikä vaikuttaa jossakin
määrin lyhyen aikavälin liikevaihdon kasvuun.

Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt. Yritysohjelmistojen
maailmalaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten arvioissa
kuitenkin oletettu edelleen kasvavan. Aasian ja Euroopan markkinoiden
on arvioitu kompensoivan Yhdysvaltojen markkinan taantumaa.
Yhdysvaltojen talouden taantuma ei ole vielä olennaisesti vaikuttanut
Baswaren Pohjois-Amerikan liiketoimintaan.

Yhtiöllä on toimintaa euroalueen lisäksi useilla muilla
valuutta-alueilla, joista merkittävimmät ovat Ruotsi, Norja,
Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Näissä maissa yhtiö on alttiina
valuuttariskeille, jotka syntyvät yhtiön sisäisestä kaupasta,
viennistä ja tuonnista sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista
pääomista ja rahoituksesta.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeisenä aikana ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt. Yritysohjelmistojen
maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten arvioissa
kuitenkin oletettu edelleen kasvavan. Aasian ja Euroopan markkinoiden
on arvioitu kompensoivan Yhdysvaltojen markkinan taantumaa. Basware
toimii sähköisen hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn alueella, minkä
arvioidaan kasvavan lievästi yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin.
Baswaren ohjelmistot tuottavat kustannus-säästöjä asiakkaille, minkä
johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole voimakkaasti riippuvainen
vallitsevasta suhdanteesta.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea
neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja
hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä
markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja
laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailu-tilanteeltaan
heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää
kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös
tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti
toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on
erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia
kilpailijoita.
Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien
kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen
käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös
toiminnan- ohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan.
Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste
on kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut
tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa
painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin
hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Pohjoismaiden ulkopuolisten alueiden kannattavuutta parannetaan
kaikissa konsernin maayhtiöissä, mikä laskee yhtiön veroastetta
pitkällä aikavälillä.

Digital Vision -yritysoston myötä yhtiö sai tuotekehitysyksikön
Intiasta. Yhtiö laajentaa tuotekehitysyksikköään Intiaan, mistä
syystä tuotekehityskustannusten osuus yhtiön liikevaihdosta laskee
tulevaisuudessa.

Yhtiön SaaS-liiketoiminnan 11 241 tuhannen euron tilauskannasta
tuloutuu loppuvuodelle 2008 arviolta noin 400 tuhatta euroa.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö
jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2008 aikana
erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yritysostojen avulla
pyritään laajentamaan yhtiön jakelukanavaa kansainvälisessä
markkinassa.

Toisen vuosipuoliskon kiinteiden kulujen ennakoidaan olevan
suuruusluokaltaan ensimmäisen vuosipuoliskon kiinteiden kulujen
tasolla.

Vuonna 2008 Basware arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan
15-25 prosenttia yhtiön edellisen tilikauden liikevaihtoon
verrattuna. Vuoden liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15
prosenttia liikevaihdosta, perustuen edellä kuvattuihin tekijöihin.


Espoossa 10. heinäkuuta 2008

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 10. heinäkuuta osavuosikatsausta
käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille
kello 11.00 hotelli Kämpissa, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa
yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen
tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on
noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja
ne on esitetty tilinpäätöksessä 2007.


KONSERNIN TULOSLASKELMA


           1.4.- 1.4.-     1.1.- 1.1.-     1.1.-
           30.6. 30.6. Muutos, 30.6. 30.6. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa     2008  2007    % 2008 2007    %  2007

                       40  34
LIIKEVAIHTO     22 312 17 776  25,5  545  814  16,5 73 270
Liiketoiminnan muut
tuotot          62  752  -91,8  131  767   -83  834
Materiaalit ja                -2  -1
palvelut       -1 385  -662  109,1  596  482  75,2 -4 459
Työsuhde-etuuksista
            -12         -24  -19      -40
aiheutuneet kulut    608 -9 961  26,6  373  203  26,9  600
Poistot ja                  -1  -1
arvonalentumiset    -693  -597   16  364  168  16,7 -2 590
Liiketoiminnan muut             -10  -9      -18
kulut        -5 257 -4 536  15,9  166  546   6,5  943
Liikevoitto      2 431 2 773  -12,3 2 177 4 182   -48 7 512
Rahoitustuotot      18   79  -77,7  57  140  -59,2  344
Rahoituskulut      -21  -12  78,8  -56  -23  145,5  -152
Voitto ennen veroja  2 428 2 840  -14,5 2 178 4 299  -49,3 7 704
                          -1
Tuloverot       -528 -1 256  -57,9 -828  831  -54,8 -3 591
TILIKAUDEN VOITTO   1 899 1 584  19,9 1 350 2 468  -45,3 4 112
Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa         0,16  0,14  16,8 0,11 0,22  -47,7  0,36
Tulos/osake
(laimennettu), euroa  0,16  0,14  16,8 0,11 0,22  -47,7  0,36
KONSERNITASE


Tuhatta euroa        30.6.2008 30.6.2007 Muutos, % 31.12.2007

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet     12 589  10 390   21,2   12 210
Liikearvo            25 726  18 529   38,8   25 702
Aineelliset hyödykkeet      1 081    875   23,6   1 009
Myytävissä olevat
sijoitukset             38    38    0,0     38
Pitkäaikaiset myynti- ja
muut saamiset            12    12    0,0     12
Laskennallinen verosaaminen   2 300   2 854   -19,4   2 489
Pitkäaikaiset varat       41 746  32 698   27,7   41 460

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus           37    21   76,2     42
Myyntisaamiset ja muut
saamiset            20 654  15 993   29,1   18 704
Tuloverosaaminen         1 420    199   614,3    476
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat      32   6 878   -99,5     31
Rahavarat            5 739   7 805   -26,5   7 010
Lyhytaikaiset varat       27 881  30 895   -9,8   26 263

VARAT YHTEENSÄ         69 627  63 593    9,5   67 722


OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma           3 440   3 440    0,0   3 440
Ylikurssirahasto          69  33 127   -99,8   33 127
Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot            33 598    540  6 121,4    540
Muuntoerot             229    355   -35,5    392
Kertyneet voittovarat      9 227   8 015   15,1   9 765
Vähemmistöosuus          196    68   186,9    148
Oma pääoma           46 759  45 545    2,7   47 413

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka     1 618   1 328   21,8   1 643
Korollinen vieras pääoma      19    130   -85,5     20
Pitkäaikaiset velat       1 637   1 458   12,3   1 663

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollinen vieras pääoma     2 111    422   400,0   4 314
Ostovelat ja muut velat     18 866  15 215   24,0   14 000
Tuloverovelka           255    952   -73,3    333
Lyhytaikaiset velat       21 231  16 590   28,0   18 647


OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  69 627  63 593    9,5   67 722


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


                                 Vähem-
        Osake
        pää- Ylikurssi-  SVOP -   Muut Muunto- Voitto- mistö-
Tuhatta euroa  oma  rahasto rahasto* rahastot  erot  varat osuus Yht
OMA PÄÄOMA
                                      44
1.1.2007    3 440   33 127    0   540   235  7 176   88 606
Muuntoeron
muutos                        120         120
Myönnetyt
optiot                             69     69
Muut muutokset                         1      1

Omaan pääomaan
suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot                       120   71     190
Tilikauden                                 2
voitto                           2 488  -20 468
Kokonaisvoitot                               2
ja -tappiot                      120  2 559  -20 658
                                      -1
Osingonjako                        -1 720     720
OMA PÄÄOMA
                                      45
30.6.2007   3 440   33 127    0   540   355  8 015   68 545
                                 Vähem-
        Osake
        pää- Ylikurssi-  SVOP -   Muut Muunto- Voitto- mistö-
Tuhatta euroa  oma  rahasto rahasto* rahastot  erot  varat osuus Yht
OMA PÄÄOMA
                                      47
1.1.2008    3 440   33 127    0   540   392  9 765  148 413
Muuntoeron
muutos                        -163  -190    -353
Myönnetyt
optiot                             70     70
Siirrot erien
välillä        - 33 058  33 058                  0

Omaan pääomaan
suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot        -33 058  33 058       -163  -120    -283
Tilikauden                                 1
voitto                           1 302   48 350
Kokonaisvoitot                               1
ja -tappiot                     -163  1 182   48 066
                                      -1
Osingonjako                        -1 720     720
OMA PÄÄOMA
                                      46
30.6.2008   3 440     69  33 058   540   229  9 227  196 759*Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


Tuhatta euroa         1.1.-30.6.08 1.1.-30.6.07 1.1.-31.12.07

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto          1 350    2 468     4 112
Oikaisut tilikauden tulokseen    2 191    2 506     5 732
Käyttöpääoman muutos         2 770    2 286    -1 812
Maksetut korot
liiketoiminnasta            -51     -13     -124
Saadut korot liiketoiminnasta      56      25      287
Muut rahoituserät
liiketoiminnasta            -6      -6      -7
Maksetut verot
liiketoiminnasta          -1 730    -1 177    -3 801
Liiketoiminnan rahavirta       4 579    6 090     4 387


Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -1 842    -1 634    -2 869
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot              25      48
Ostetut tytäryhtiöt           -1           -8 180
Muiden sijoitusten
luovutustulot                   3 013     3 013
Lainasaamisten takaisinmaksut      5      6      20
Investointien rahavirta       -1 838    1 409    -7 969


Rahoituksen rahavirta

Vähemmistön pääomasijoitus                     40
Lyhytaikaisten lainojen
nostot                2 000           4 000
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut           -4 200
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                   -200     -562
Rahoitusleasingvelkojen
takaisinmaksut             -4      -6      -10
Maksetut osingot          -1 720    -1 720    -1 720
Rahoituksen rahavirta        -3 925    -1 927     1 749


Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos         - 1 184    5 573    -1 833

Rahavarat tilikauden alussa     7 041    8 975     8 975
Rahavarojen kurssimuutosten
vaikutus                -86      21     -101
Käypään arvoon kirjauksen
vaikutus                      115
Rahavarat tilikauden lopussa     5 771    14 683     7 041KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


Tuhatta euroa      1-3/08 1-3/07 4-6/08 4-6/07 7-9/07 10-12/07

LIIKEVAIHTO       18 233 17 038 22 312 17 776 15 268  23 187

Liiketoiminnan muut
tuotot            69   15   62  752   23    44

Materiaalit ja palvelut -1 211  -819 -1 385  -662  -981  -1 996
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut    -11 765 -9 243 -12 608 -9 961 -7 827 -13 569
Poistot ja
arvonalentumiset      -671  -571  -693  -597  -657   -765
Liiketoiminnan muut
kulut          -4 910 -5 010 -5 257 -4 536 -4 419  -4 977
Liikevoitto        -254 1 409  2 431 2 773 1 406  1 924
%            -1,4 % 8,3 % 10,9 % 15,6 % 9,2 %  8,3 %

Rahoitustuotot        39   61   18   79  130    73
Rahoituskulut        -35  -11   -21  -12  -20   -109
Voitto ennen veroja    -250 1 459  2 428 2 840 1 516  1 888
%            -1,4 % 8,6 % 10,9 % 16,0 % 9,9 %  8,1 %

Tuloverot         -300  -575  -528 -1 256  -985   -775
KATSAUSKAUDEN VOITTO    -550  884  1 899 1 584  531  1 113
%            -3,0 % 5,2 %  8,5 % 8,9 % 3,5 %  4,8 %


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


 Tuhatta euroa                30.6.08 30.6.07 31.12.07

TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA
ANNETUT VAKUUDET
                        1 075  1 075  1 103
Takaukset yhteensä               1 075  1 075  1 103

OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                  713   586   601
1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut   754   460   685
Yhteensä                    1 468  1 046  1 286

Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut                 2 000  1 766  1 827
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut  4 471  4 435  3 957
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut        25   321   172
Yhteensä                    6 496  6 522  5 956

Omat vastuut yhteensä             7 964  7 567  7 242SEGMENTTITIEDOT

Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)


Liikevaihto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  4-6/08 4-6/07    % 1-6/08 1-6/07    % 1-12/07
Suomi       13 091 12 276   6,6 23 584 24 333  -3,1 48 849
Skandinavia    4 628 3 859  19,9 8 827 7 889  11,9 16 797
Eurooppa      4 469 3 153  41,7 8 762 5 952  47,2 15 081
Pohjois-Amerikka  1 446  921  57,0 2 125 1 673  27,1  3 460
Segm. välinen
liikevaihto    -1 322 -2 432  45,6 -2 752 -5 033  45,3 -10 917
Konserni yhteensä 22 312 17 776  25,5 40 545 34 814  16,5 73 270Liikevoitto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  4-6/08 4-6/07    % 1-6/08 1-6/07    % 1-12/07
Suomi       1 926 3 837  -49,8 1 834 7 152  -74,4 12 706
Skandinavia     489  -207  336,8  810  -436  285,9   333
Eurooppa      -123  -347  64,5  -401 -1 526  73,7 -3 662
Pohjois-Amerikka   185  -495  137,4   27  -978  102,8 -1 751
Segm. välinen
liikevoitto     -47  -15 -203,2  -94  -31 -204,1  -114
Konserni yhteensä 2 431 2 773  -12,3 2 177 4 182  -48,0  7 512
Henkilöstö
(työsuhteessa    4-6/    Muutos,        Muutos,
keskimäärin)     08 4-6/07    % 1-6/08 1-6/07    % 1-12/07
Suomi        421  361  16,5  418  357  17,2   367
Skandinavia     101   97   4,5  100   95   5,8   96
Eurooppa       130   69  87,5  129   67  91,6   93
Pohjois-Amerikka   26   23  13,2   25   22  10,4   25
Konserni yhteensä  678  550  23,2  672  541  24,1   580


Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti)


Liikevaihto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  4-6/08 4-6/07    % 1-6/08 1-6/07    % 1-12/07
Tuotemyynti    6 762 6 152   9,9 10 836 12 618  -14,1 24 117
Ylläpito ja tuki  5 507 5 141   7,1 11 257 10 099  11,5 22 100
Konsultointi ja
palvelut      8 696 5 515  57,7 15 952 10 536  51,4 23 342
SaaS         600  291  106,7  824  541  52,4  1 250
Muut toiminnot    745  678   9,9 1 675 1 021  64,1  2 461
Konserni yhteensä 22 312 17 776  25,5 40 545 34 814  16,5 73 270


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:

Liikevaihto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  4-6/08 4-6/07    % 1-6/08 1-6/07    % 1-12/07
Suomi       11 320 9 819  15,3 20 100 19 179   4,8 37 969
Skandinavia    4 508 3 614  24,7 8 635 7 543  14,5 15 911
Eurooppa      4 401 3 161  39,2 8 749 5 992  46,0 14 785
Pohjois-Amerikka  2 082 1 182  76,2 3 061 2 100  45,8  4 604
Konserni yhteensä 22 312 17 776  25,5 40 545 34 814  16,5 73 270


KONSERNIN TUNNUSLUVUT


Tuhatta euroa          1-6/08  1-6/07  1-6/06  1-12/07
Liikevaihto           40 545  34 814  30 083  73 270
Liikevaihdon kasvu, %      16,5 %  15,7 %       22,2 %
Liikevoitto            2 177   4 182   3 776   7 512
Liikevoiton kasvu, %      -48,0 %  10,7 %       -7,0 %
% liikevaihdosta         5,4 %  12,0 %  12,6 %  10,3 %
Tulos ennen veroja        2 178   4 299   3 894   7 704
% liikevaihdosta         5,4 %  12,3 %  12,9 %  10,5 %
Tilikauden tulos         1 350   2 468   2 795   4 112
% liikevaihdosta         3,3 %   7,1 %   9,3 %   5,6 %
Oman pääoman tuotto, %      5,7 %  11,0 %  26,8 %   8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   8,9 %  18,9 %  37,1 %  16,2 %
Korollinen vieras pääoma     2 130    552    990   4 334
Rahavarat *)           5 771  14 683  11 312   7 041
Nettovelkaantumisaste, %     -7,8 %  -31,0 %  -24,8 %  -5,7 %
Omavaraisuusaste, %       67,2 %  71,6 %  71,1 %  70,0 %
Taseen loppusumma        69 627  63 593  58 655  67 722
Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **)          1 823   1 649  23 501  12 220
% liikevaihdosta         4,5 %   4,7 %  78,1 %  16,7 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen          481    368    368    817
% liikevaihdosta         1,2 %   1,1 %   1,2 %   1,1 %
Tutkimus- ja kehitysmenot     8 133   6 344   5 445  13 172
% liikevaihdosta         20,1 %  18,2 %  18,1 %  18,0 %
T&K -henkilöstö kauden
lopussa               161    140    136    152
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana               672    541    508    580
Henkilöstö kauden lopussa      686    559    507    658
Henkilöstön kasvu, %       22,7 %  10,3 %  38,5 %  24,6 %
Tulos/osake, euroa         0,11   0,22   0,26   0,36
Tulos/osake (laimennettu),
euroa               0,11   0,22   0,25   0,36
Oma pääoma/osake, euroa      4,06   3,97   3,67   4,12
Osinko/tulos, %                        42,0 %
Hinta/voittosuhde (P/E)      61,67   56,46   53,57   28,02
Osakkeen kurssikehitys
  Alin kurssi           6,14   10,48   11,21   9,50
  Ylin kurssi          10,45   14,00   15,25   14,00
  Keskikurssi           8,03   12,19   13,35   12,03
  Päätöskurssi          7,00   12,25   13,75   10,00
                 80 276  140 484  156 038  114 681
Markkina-arvo kauden lopussa    868    519    768    240
Vaihdettujen osakkeiden
lukumäärä           1 039 454 1 597 569 3 628 803 2 761 995
% keskimääräisestä
osakemäärästä           9,1 %  13,9 %  33,3 %  24,1 %
Osakkeiden ka. lukumäärä
                 11 468  11 468  10 889  11 468
- laimentamaton           124    124    344    124
                 11 468  11 468  10 986  11 468
- laimennettu            124    124    222    124

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot


      Tuhatta euroa     1-6/08 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2007
      Liikevaihto      40 545  34 814  30 083  73 270
      Liikevaihdon kasvu, % 16,5 %  15,7 %  50,3 %  22,2 %
      Liikevoitto       2 177  4 182   3 776   7 512
                  -48,0
      Liikevoiton kasvu, %    %  10,7 %  168,1 %  -7,0 %
       % liikevaihdosta   5,4 %  12,0 %  12,6 %  10,3 %
      Tulos ennen veroja   2 178  4 299   3 894   7 704
       % liikevaihdosta   5,4 %  12,3 %  12,9 %  10,5 %
      Tilikauden tulos    1 350  2 468   2 795   4 112
       % liikevaihdosta   3,3 %  7,1 %   9,3 %   5,6 %

      Oman pääoman tuotto, % 5,7 %  11,0 %  17,8 %   8,9 %
      Sijoitetun pääoman     tuotto, %        8,9 %  18,9 %  24,3 %  16,2 %
      Korollinen vieras
      pääoma         2 130   552    990   4 334
      Rahavarat *)      5 771  14 683  11 312   7 041
      Nettovelkaantumisaste,
      %           -7,8 % -31,0 %  -24,8 %  -5,7 %
      Omavaraisuusaste, %  67,2 %  71,6 %  71,1 %  70,0 %
      Taseen loppusumma   69 627  63 593  58 655  67 722

      Bruttoinvestoinnit
      pysyviin vastaaviin
      **)           1 823  1 649  23 501  12 220
       % liikevaihdosta   4,5 %  4,7 %  78,1 %  16,7 %
      Bruttoinvestoinnit
      käyttöomaisuuteen     481   368    368    817
       % liikevaihdosta   1,2 %  1,1 %   1,2 %   1,1 %
      Tutkimus- ja
      kehitysmenot      8 133  6 344   5 445  13 172
       % liikevaihdosta  20,1 %  18,2 %  18,1 %  18,0 %
      T&K -henkilöstö kauden
      lopussa          161   140    136    152

      Henkilöstö keskimäärin
      kauden aikana       672   541    508    580
      Henkilöstö kauden
      lopussa          686   559    507    658
      Henkilöstön kasvu, %  22,7 %  10,3 %  38,5 %  24,6 %

      Tulos/osake, euroa    0,11   0,22   0,26   0,36
      Tulos/osake
      (laimennettu), euroa   0,11   0,22   0,25   0,36
      Oma pääoma/osake,
      euroa          4,06   3,97   3,67   4,12
Osinko/tulos, %                        42,0 %
Hinta/voittosuhde (P/E)      61,67  56,46   53,57   28,02

Osakkeen kurssikehitys
  Alin kurssi           6,14  10,48   11,21   9,50
  Ylin kurssi           10,45  14,00   15,25   14,00
  Keskikurssi           8,03  12,19   13,35   12,03
  Päätöskurssi           7,00  12,25   13,75   10,00

Markkina-arvo kauden           140 484  156 038  114 681
lopussa            80 276 868   519    768    240
                    1
      Vaihdettujen       039    1   3 628     2
      osakkeiden lukumäärä   454 597 569    803  761 995
      % keskimääräisestä
      osakemäärästä      9,1 %  13,9 %  33,3 %  24,1 %
      Osakkeiden ka.
      lukumäärä
                 11 468  11 468  10 889  11 468
      -laimentamaton      124   124    344    124
                 11 468  11 468  10 986  11 468
      -laimennettu       124   124    222    124


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostotSUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT  30.6.2008                   Osakkeita ja ääniä
                              kpl   %
1. Sihvo, Ilkka                   1 065 800  9,3
2. Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiö ja
  holhottavat)                   1 045 800  9,1
3. Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)        1 031 800  9,0
4. Perttunen, Sakari                  830 400  7,2
5. Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)         740 900  6,5
6. Nordea Nordic Small Cap Rahasto           558 084  4,9
7. Ahonen, Asko                    318 822  2,8
8. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo           300 000  2,6
9. Royal Skandia Life Assurance            270 000  2,4
10. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö           266 000  2,3
11. Fondita Nordic Small Cap Fund            261 000  2,3
12. Perttunen Meimi                   215 400  1,9
13. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva          146 600  1,3
14. Evli Pankki Oy                   120 297  1,0
15. Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond       95 000  0,8
16. Sr Eq Technology                   94 823  0,8
17. Pavor                        75 052  0,7
18. Sinkonen, Raija                   70 000  0,6
19. Sijoitusrahasto Nordea Fennia Plus          67 390  0,6
20. Sarvala, Vesa                    65 241  0,6
  20 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä      7 639 409 66,6
  Hallintarekisteröidyt yhteensä          1 308 306 11,4
  Muut                       2 520 409 22,0
  Yhteensä                     11 468 124  100

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit