BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)


            
Pörssitiedote 14.10.2008

YHTEENVETO

Tammi-syyskuu
-    Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) -
kasvu 19,4 prosenttia
-    Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa (5 588 tuhatta euroa) -
laskua 18,4 prosenttia
-    Liikevoitto 7,6 prosenttia liikevaihdosta (11,2 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 51,9 prosenttia
liikevaihdosta (45,9 %) - kasvu 35,1 prosenttia
-    Tuloutumaton SaaS-tilauskanta katsauskauden lopussa 11 130
tuhatta euroa (11 241 tuhatta euroa)
-    Osakekohtainen tulos 0,28 euroa (0,26 euroa)

Heinä-syyskuu Q3
-    Liikevaihto 19 259 tuhatta euroa (15 268 tuhatta euroa) -
kasvu 26,1 prosenttia
-    Liikevoitto 2 381 tuhatta euroa (1 406 tuhatta euroa) -
kasvua 69,3 %
-    Liikevoitto 12,4 prosenttia liikevaihdosta (9,2 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 55,1 prosenttia
liikevaihdosta (48,0 %) - kasvu 44,8 prosenttia
-    Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,05 euroa)


Vuonna 2008 Basware arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan
15-25 prosenttia yhtiön edellisen
tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Vuoden 2008 liikevoiton (EBIT)
arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta ennen
Contempuksen uudelleenjärjestelyyn liittyviä kertaluontoisia eriä.
Contempuksen tulos on lievästi positiivinen ennen kertaluontoisia
eriä, jotka ovat suuruudeltaan noin 1 miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


             7-9/  7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
 Tuhatta euroa      2008  2007    % 2008 2007    % 2007

              19         59  50      73
Liikevaihto        259 15 268 26,1 % 804  082 19,4 %  270
                        4
Liikevoitto       2 381 1 406 69,3 % 557 5 588 -18,4 % 7 512
                       7,6 11,2     10,3
% liikevaihdosta     12,4 9,2 %      %   %       %
                        4
Voitto ennen veroja   2 370 1 516 56,3 % 548 5 816 -21,8 % 7 704
                        3
Tilikauden voitto    1 941  531 265,3 % 290 2 999  9,7 % 4 112

             16,3         9,2
Oman pääoman tuotto, %   % 4,6 %      % 8,8 %     8,9 %
Sijoitetun pääoman    17,6        11,0 16,2     16,2
tuotto, %          % 12,7 %      %   %       %
                        8
Likvidit varat *    8 680 9 644 -10,0 % 680 9 644 -10,0 % 7 041
Nettovelkaantumisaste,     -10,9     8,3 -10,9     -5,7
%            8,3 %   %      %   %       %
             60,0        60,0 68,7     70,0
Omavaraisuusaste, %     % 68,7 %      %   %       %

Tulos/osake, euroa    0,17  0,05 253,1 % 0,28 0,26  6,1 % 0,36
Tulos/osake
(laimennettu), euroa   0,17  0,05 253,1 % 0,28 0,26  6,1 % 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 4,19  4,04  3,9 % 4,19 4,04  3,9 % 4,12


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta ja tuesta,
konsultoinnista ja palveluista, Software as a Service (SaaS)
-myynnistä ja muista toiminnoista. Baswaren tuotemyynnin ydin
koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to Pay)
-tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön
raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka.


Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä:"Vahva kasvu ja kannattavuus kuvastavat kolmannesta vuosineljännestä.
Liikevaihtomme kasvoi yli 26 prosenttia ja kannattavuus lähes 70
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhtiö
kasvoi kaikilla markkina-alueilla, voimakkainta kansainvälinen kasvu
oli Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Tuotemyynti kasvoi voimakkaasti
35,4 prosenttia, konsultoinnin kasvu oli 27,7 prosenttia ja Software
as a Service kasvoi 29,9 prosenttia. Basware on menestynyt hyvin
suurten kansainvälisten asiakkuuksien hankinnassa ja hallinnassa
erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Contempus AS -yritysoston myötä vahvistamme markkina-asemaamme
Norjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa sekä pystymme laajentamaan
jakeluketjuamme Yhdysvalloissa ja Benelux-maissa Contempuksen
myyntikanavan myötä. Yritysosto tukee kansainvälistymisstrategiaamme
ja kolmannen neljänneksen liikevaihdosta yli 55 prosenttia tulee
Suomen ulkopuolisilta alueilta.

Yhtiö jatkaa vahvaa sijoittumistaan kansainvälisten tutkimuslaitosten
raporteissa ja sijoittui viiden suurimman sähköisen
hankintatoimittajan joukkoon maailmanlaajuisesti.

Yleinen taloudellinen epävarmuus on merkittävästi lisääntynyt. Yhtiön
ohjelmistojen kysyntä on toistaiseksi säilynyt vakaana. Yhtiön
tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin laskusuhdanteessa
säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön
ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Nopeasti
heikkenevä maailman markkinatilanne aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta.

Loppuvuoden osalta tilanne vaikuttaa konsultoinnin ja ylläpidon
osalta lupaavalta, mutta lisenssimyynnin osalta olosuhteista johtuen
haasteellisemmalta kuin aiemmin. Vuoden jälkimmäisen puoliskon
kustannukset pysyvät alkuvuoden tasolla ilman Contempusta."


RAPORTOINTI

Baswaren ensisijainen raportointisegmentti perustuu maantieteelliseen
jakoon, minkä perusteella raportoidaan erikseen Suomi, Skandinavia,
Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Basware raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot erillisinä
toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät
sisällään lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan
sopimukseen perustuen kuukausittain. Software as a Service
-sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. Yhtiö raportoi
myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Yhtiön
SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa liikevaihdon kasvua lyhyellä
aikavälillä.

Basware Oyj:n ulkomaisten tytäryhtiöiden pääomarakennetta on muutettu
1.1.2008 alkaen siten, että valtaosa emoyhtiön usean vuoden ajalta
kertyneistä avoimista myyntisaamisista ulkomaisilta tytäryhtiöiltä on
konvertoitu pitkäaikaiseksi nettosijoitukseksi ulkomaiseen yksikköön.
Lainajärjestelyn tarkoitus on rahoittaa pitkäaikainen strateginen
investointi. Kurssierot nettosijoituksesta ulkomaiseen yksikköön
merkitään omaksi eräkseen omaan pääomaan.

Basware Oyj hankki Affectolta Contempus AS:n koko osakekannan.
Contempus yhdistellään Basware-konserniin 1.10.2008 alkaen.
 Contempus-konsernin alustava tase sisältyy Baswaren kolmannen
vuosineljänneksen konsernitaseeseen, koska kauppa vahvistui
30.9.2008.


LIIKEVAIHTO

Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella (tammi-syyskuu)
19,4 prosenttia ja oli 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 26,1 prosenttia ja oli
19 259 tuhatta euroa (15 268 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti laski katsauskaudella 2,3 prosenttia ja oli 27,1
prosenttia (33,1 %) liikevaihdosta. Tuotemyynnin
tuloutusperiaatteiden tarkentamisen johdosta osa vuoden 2006 lopussa
tehdyistä kaupoista tuloutui vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Näiden kauppojen arvo oli yli 3 miljoonaa euroa.
Tuotemyynnin kasvu ilman näitä eriä olisi ollut 22,8 prosenttia.

Ylläpitotuotot kasvoivat katsauskaudella 17,5 prosenttia ja
muodostivat 30,2 prosenttia (30,7 %) liikevaihdosta. Konsultointi-
ja palvelutuotot kasvoivat 40,8 prosenttia ja olivat 40,6 prosenttia
(34,4 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella SaaS-tuotot kasvoivat 43,7
prosenttia ja olivat 2,1 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta.
SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli katsauskauden
lopussa11 130 tuhatta euroa (11 241 tuhatta euroa).

Heinä-syyskuussa 27,8 prosenttia (25,9 %) liikevaihdosta muodostui
omien tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin kasvaessa 35,4 prosenttia.
SaaS-myynti oli kolmannen vuosineljänneksen aikana 2,3 prosenttia
(2,2 %) liikevaihdosta ja se kasvoi 29,9 prosenttia. Kolmannella
vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 32,3 prosenttia (34,7
%) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 17,4 prosenttia. Konsultointi-
ja palvelutuotot olivat 37,6 prosenttia (37,2 %) liikevaihdosta ja
niiden kasvu oli 27,7 prosenttia.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
katsauskaudella 16,8 prosenttia (15,3 %) eli
2 721 tuhatta euroa ja heinä-syyskuussa 17,0 prosenttia (15,7 %) eli
907 tuhatta euroa, mikä vastaa 8,5 prosenttia (8,5 %) kansainvälisen
liiketoiminnan liikevaihdosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli
katsauskaudella 51,9 prosenttia (45,9 %). Kansainvälinen
liiketoiminta kasvoi 35,1 prosenttia. Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus kolmannella neljänneksellä oli 55,1 prosenttia liikevaihdosta
(48,0 %) ja se kasvoi 44,8 prosenttia.Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevaihto       7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)     2008 2007    % 2008 2007    %  2007
                10      34  34
Suomi         10 604  238   3,6  188  571  -1,1 48 849
                       12  11
Skandinavia      3 352 3 126   7,2  179  015  10,6 16 797
                       14
Eurooppa        5 428 3 477  56,1  189 9 429  50,5 15 081
Pohjois-Amerikka    1 567  757  107,1 3 692 2 429  52,0 3 460
Segm. välinen          -2      -4  -7      -10
liikevaihto      -1 692  329  27,4  444  362  39,6  917
                15      59  50
Konserni yhteensä   19 259  268  26,1  804  082  19,4 73 270Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:


Liikevaihto    7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/       1-12/
(tuhatta euroa)  2008 2007    % 2008 2007 Muutos, %   2007
                     28
Suomi       8 645 7 939   8,9  745  27 118  6,0  37 969
                     11
Skandinavia    3 262 2 819   15,7  898  10 362  14,8  15 911
                     14
Eurooppa     5 299 3 371   57,2  048  9 364  50,0  14 785
Pohjois-Amerikka 2 052 1 139   80,2 5 113  3 239  57,9  4 604
           19  15       59         73
Konserni yhteensä  259  268   26,1  804  50 082  19,4    70

TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto laski katsauskaudella 18,4 prosenttia ja oli 4
557 tuhatta euroa (5 588 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 7,6 prosenttia (11,2 %). Liikevoitto kasvoi
kolmannella vuosineljänneksellä
69,3 % ja oli 2 381 tuhatta euroa (1 406 tuhatta euroa).
Kolmannella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 2 381 tuhatta euroa
(1 406 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus oli 12,4 prosenttia
liikevaihdosta.

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevoitto     7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos,
(tuhatta euroa)   2008 2007    % 2008 2007    % 1-12/2007
                         10
Suomi        1 679 3 219  -47,8 3 513  371  -66,1  12 706
Skandinavia      229 -104  319,8 1 038 -540  292,4    333
               -1         -2
Eurooppa       375  058  135,5  -26  584  99,0  -3 662
                         -1
Pohjois-Amerikka   144 -614  123,5  171  591  110,8  -1 751
Segm. välinen
liikevoitto      -47  -37  -27,5 -140  -67 -108,2   -114
Konserni yhteensä  2 381 1 406  69,3 4 557 5 588  -18,4   7 512Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 49 988 tuhatta euroa (40
996 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 21,9 prosenttia. Kiinteistä kuluista
henkilöstökuluja oli 70,6 prosenttia (65,9 %) eli 35 306 tuhatta
euroa (27 031 tuhatta euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä
kiinteät kulut olivat 15 449 tuhatta euroa (12 247 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 11 134 tuhatta euroa (8 640 tuhatta euroa),
joista katsauskaudella on aktivoitu
1 892 tuhatta euroa (1 843 tuhatta euroa) eli 17,0 prosenttia (21,3
%). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 871 tuhatta euroa
(719 tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -9 tuhatta euroa (227 tuhatta
euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli
4 548 tuhatta euroa (5 816 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli
3 290 tuhatta euroa (2 999 tuhatta euroa). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,26 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 80 537
tuhatta euroa (67 555 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat
yhteensä 8 680 tuhatta euroa (9 644 tuhatta euroa), joista
rahavarojen osuus oli 8 648 tuhatta euroa (9 217 tuhatta euroa) ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus
oli 32 tuhatta euroa (427 tuhatta euroa).

Katsauskauden aikana nostettiin 10,7 miljoonan euron suuruinen kolmen
vuoden laina, jolla rahoitettiin Contempus AS:n yritysosto. Laina on
suojattu kahden vuoden korkokattosopimuksella, jossa lainan
peruskoron katto on 5,4 %.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 6 205 tuhatta euroa (5
918 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli
-11 039 tuhatta euroa (-7 373 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 60,0 prosenttia (68,7 %) ja nettovelat suhteessa
omaan pääomaan (gearing) 8,3 prosenttia
(-10,9 %). Korollisia velkoja oli 12 679 tuhatta euroa (4 597 tuhatta
euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli
5 561 tuhatta euroa (4 418 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun
pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia ja oman pääoman tuotto 9,2
prosenttia.

Contempus AS:n hankintameno oli 83,6 miljoonaa Norjan kruunua (noin
10,1 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen tilinpäätöksessä
kauppahinnan ja ostetun yhtiön omaisuuserien kirjanpitoarvon
ylimenevä osa on kokonaan kohdistettu aineettomiin hyödykkeisiin.
Tämä hankintamenon allokointi on alustava.

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat
kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista,
olivat katsauskaudella 684 tuhatta euroa (581 tuhatta euroa).
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten
lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat (Contempus 2008
ja Digital Vision 2007) olivat yhteensä 11 262 tuhatta euroa (11 109
tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 621 tuhatta euroa (1 448
tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET
Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 11 134 tuhatta euroa (8 640
tuhatta euroa), ja ne vastasivat 18,6 prosenttia (17,3 %)
liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot kasvoivat edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28,9 prosenttia (13,1 %).
Katsauskauden menoista on aktivoitu 1 892 tuhatta euroa (1 843
tuhatta euroa) eli 17,0 prosenttia (21,3 %). Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot olivat 871 tuhatta euroa (719 tuhatta
euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli syyskuun 2008 lopussa 162 henkilöä (144
henkilöä). Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiassa, jossa työskentelee
tällä hetkellä 21 henkilöä.

Baswaren tuotevalikoimaa kehitettiin suunnitelmien mukaisesti
kolmannella vuosineljänneksellä. Basware Contract Lifecycle
Management ja Basware RFx Management -tuotteiden uudet versiot
julkistettiin. Basware Contract Lifecycle Management -sopimusten
hallintaratkaisun avulla voidaan ylläpitää kaikkia liiketoimintaan
liittyviä sopimuksia. Basware RFx Management -kilpailutussovellus
mahdollistaa tieto- ja tarjouspyyntöjen hallinnan sähköisesti.
Neljänneksen aikana julkaistiin myös uusi tuoteversio Basware Travel& Expense Management -tuotteesta.


HENKILÖSTÖ
Alla raportoitavat henkilöstöluvut eivät sisällä Contempus AS:n
henkilömäärää, joka oli 55 henkilöä 30.9.2008.

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 675 (557) ja katsauskauden
lopussa 686 (630). Henkilöstön määrä kasvoi 56 henkilöllä ja oli 8,9
prosenttia korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut
verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 42,6
prosenttia (41,0 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen
ulkopuolella ja 57,4 prosenttia (59,0 %) Suomessa. Myynnissä ja
markkinoinnissa työskentelee 19,4 prosenttia, konsultoinnissa ja
palveluissa 48,1 prosenttia, tuotekehityksessä 23,6 prosenttia ja
hallinnossa 8,9 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 35,9 (35,8) vuotta. Henkilöstöstä 32,4
prosenttia on suorittanut ylemmän ja 45,8 prosenttia alemman
korkeakoulututkinnon. Naisia on 27,6 prosenttia ja miehiä 72,4
prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti ensisijaisen segmentin
mukaan:


Henkilöstö (työsuhteessa  7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)        2008 2007    % 2008 2007    % 2007
Suomi            422 369  14,5 420 361  16,3  367
Skandinavia         103  98   5,5 101  96   5,7  96
Eurooppa           130  94  37,9 129  76  69,5  93
Pohjois-Amerikka       28  28   0,0  26  24   6,5  25
Konserni yhteensä      682 588  16,0 675 557  21,3  580


LIIKETOIMINTA
Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän, Aasian ja Australian
talousohjauksen liiketoiminnot. Kolmannella vuosineljänneksellä
liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia 10 604 tuhanteen euroon (10 238
tuhatta euroa).

Suomen sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä 5,9 %. Talousohjauksen liiketoiminnan (Basware
FIMA Oy) liikevaihto kasvoi 14,1 % ja oli 10,0 prosenttia (11,1 %)
Basware-konsernin liiketoiminnasta.

Basware Einvoices Oy:n kautta välitettiin heinä-syyskuussa kaikkiaan
noin 2 miljoonaa laskua. Palvelun kautta välitettyjen laskujen
volyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana noin 20 prosenttia
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Uusia asiakassopimuksia
tehtiin katsauskaudella 34 kappaletta, joista 30 prosenttia kertyi
kansainvälisestä liiketoiminnasta, uutena kohdemarkkinana
verkkolaskupalvelun osalta avattiin Saksa. Katsauskaudella solmittiin
10 uutta yhteistyösopimusta. Ajanjakson aikana Basware Einvoices Oy
lanseerasi verkkolaskupalveluun toiminnallisuuden, joka mahdollistaa
saman palvelun kautta myös hankintatoimen sanomien, esimerkiksi
tilauksen ja tilausvahvistuksen, välittämisen ostajien ja
toimittajien välillä.

Venäjän markkinoilla myydään sähköisen liiketoiminnan ja
talousohjauksen tuotteita. Alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää.


Aasian ja Tyynenmeren alueella toimii yhteensä 6 jälleenmyyjää. Uusia
asiakkaita vuosineljänneksellä olivat muun muassa Flinders University
ja BGC Contracting Pty Ltd.

Suomi-segmentissä uusia asiakkuuksia olivat muun muassa Hollming Oy,
Huhtamäki Oyj, Icecapital Pankkiiriliike Oy, Tiimari, Mawell,
Ateriamestarit ja Masinotrading.

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 15 jälleenmyyjää ja
henkilömäärä kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 422
(369).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista
Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren
kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun
ottamatta maksuliikennetuotteita.

Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä 7,2 prosenttia 3 352 tuhanteen euroon
(3 126 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 319,8
prosenttia ja liikevoitto oli 229 tuhatta euroa
(-104 tuhatta euroa).

Uusia asiakkaita ovat muun muassa SKTF, HSB Umeå, Villa Organic,
GS-Hydro Norge AS,Terra Gruppen AS ja Apokjeden AS. Liiketoimintaa
hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella työskenteli
keskimäärin 103 henkilöä (98).


Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin,
Iso-Britannian ja Etelä-Euroopan yksiköistä. Lisäksi
jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopassa
myydään kaikkia sähköisen liiketoiminnan tuotteita, lukuun ottamatta
maksuliikenne- ja matkahallintatuotteita.

Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan kolmannella
vuosineljänneksellä 56,1 prosenttia 5 428 tuhanteen euroon (3 477
tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 135,5 prosenttia
ja liikevoitto oli 375 tuhatta euroa (-1 058 tuhatta euroa).

Tiedontunnistuksen automatisointi (Data Capture) -liiketoiminta
Iso-Britanniassa kehittyi odotusten mukaisesti ja oli kannattavaa.

Uusia asiakkaita olivat muun muassa Hertel, ENCI, ERAM, Prinovis
Liverpool Ltd, Barmenia, Autoliv, Friesland Hungaria zRt., Contitrade
Ireland ja CHEP.

Euroopassa toimii 27 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli
kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin 130 (94).


Pohjois-Amerikka

Baswaren Pohjois-Amerikan yksikkö myy sähköisen liiketoiminnan
tuotteita Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Alueen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 107,1
prosenttia ja oli 1 567 tuhatta euroa (757 tuhatta euroa).
Liiketoiminnan kannattavuus parani 123,5 prosenttia ja liikevoitto
oli 144 tuhatta euroa (-614 tuhatta euroa).

Basware toimittaa kattavan laskuautomaatioratkaisun suurelle
yhdysvaltalaiselle yhtiölle, joka tuottaa suunnittelu-, rakennus- ja
teknologiapalveluja. Sopimuksen arvo ylitti 500.000 euroa ja
laskuautomaatioratkaisu pyritään asentamaan kokonaisuudessaan vuoden
2008 aikana.  Uusia asiakkuuksia olivat Allied Tube & Conduit
CorporationHoward Hughes Medical Institute ja Protection One Alarm
Monitoring Inc.

Pohjois-Amerikassa oli katsauskauden lopussa 10 jälleenmyyjää.
Alueella työskenteli kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin 28
työntekijää (28).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Basware Oyj hankki Affectolta Contempus AS:n koko osakekannan.
Kauppahinta on 83.6 miljoonaa Norjan kruunua (noin 10,1 miljoonaa
euroa, vaihtokurssi EUR/NOK 8,27). Contempus oli osa Affecton Norjan
toimintoja ja tuottaa ohjelmistoratkaisuja hankintojen, ostolaskujen
ja dokumenttien hallintaan.

Yritysosto vahvistaa Baswaren markkina-asemaa Norjassa, Ruotsissa ja
Iso-Britanniassa sekä lisää kilpailukykyä osaavan henkilöstön myötä.
Lisäksi Baswaren jakeluketju laajenee Yhdysvalloissa ja
Benelux-maissa Contempuksen myyntikanavan myötä. Tehostamishyötyjä
saavutetaan liiketoimintojen yhdistämisellä sekä siirtymällä yhteisen
infrastruktuurin käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin Oslossa,
Tukholmassa ja Manchesterissä.

Kustannussäästöt realisoituvat vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3
miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä. Kertaluonteiset erät
ovat suuruudeltaan noin 1 miljoonaa euroa ja ne toteutuvat
kokonaisuudessaan vuonna 2008. Contempuksen luvut yhdistetään
Baswaren tulokseen 1.10.2008 ja Contempuksen tulos viimeiseltä
vuosineljännekseltä 2008 on lievästi positiivinen ennen
kertaluonteisia eriä.

Baswaren johtoryhmä on laajentunut tuotekehitysyksikön
organisaatiouudistuksen myötä, kun Pekka Rehn on nimitetty uuden
Products-yksikön johtoon. Entisen tuotekehitysyksikön vetäjä Olli
Hyppänen nimitettiin uuteen 1.10. perustettuun Strategy and
Development -yksikköön johtajaksi (Senior Vice President, Strategy
and Development).
Lisäksi kansainvälisen markkinoinnin vetäjäksi (Senior Vice
President, Global Marketing) on nimitetty Steve Muddiman. Ari Salonen
(General Manager, North-America) aloitti Baswaren Pohjois-Amerikan
toimintojen vetäjänä 1.9.2008.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20
euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä
11 468 124 kappaletta.Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 10,45 euroa (14,00
euroa), alin 6,14 euroa (10,11 euroa) ja päätöskurssi 7,00 euroa
(12,95 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 7,70 euroa (12,13
euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 808 869 kappaletta
(2 216 534 kpl), mikä vastaa 15,8 prosenttia (19,3 %)
keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2008 oli 80 276 868 euroa (148 512
206 euroa).


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 17 301 (18 459) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (9 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 11,41 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Katsauskauden aikana yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia.

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 14.2.2008 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka
mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Matti Copeland, Sakari
Perttunen, Ossi Pohjola, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja
varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja
muista päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 14.2.2008.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston alentamisen 33 057 787,45
eurolla. Alentamisen tarkoituksena on alentamismäärän siirtäminen
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Patentti- ja
rekisterihallituksen päätöksen 24.6.2008 mukaan alentaminen on tehty.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen
ryhmään, jotka ovat liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-,
lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa
riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin.
Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.

Baswaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa
lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk.
Software as a Service (SaaS) -palveluksi, mikä vaikuttaa jossakin
määrin lyhyen aikavälin liikevaihdon kasvuun.

Yleinen taloudellinen epävarmuus on merkittävästi lisääntynyt. Yhtiön
ohjelmistojen kysyntä on toistaiseksi säilynyt vakaana. Yhtiön
tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin laskusuhdanteessa
säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön
ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Nopeasti
heikkenevä maailman markkinatilanne aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta.

Yhtiöllä on toimintaa euroalueen lisäksi useilla muilla
valuutta-alueilla, joista merkittävimmät ovat Ruotsi, Norja,
Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Näissä maissa yhtiö on alttiina
valuuttariskeille, jotka syntyvät yhtiön sisäisestä kaupasta,
viennistä ja tuonnista sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden omista
pääomista ja rahoituksesta.

Konsernin keskitetyn kassan hallinnan ja maksuliikenteen hoidon
avulla yhtiö on keskittänyt likvidien varojen hallinnan.
Pääyhteistyöpankki on globaalisti Nordea.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Basware Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan
Basware Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden
hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 400.000 kappaletta, mikä
vastaa noin 3,49% yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu
Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2008 myöntämään
valtuutukseen enintään 1.146.812 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden
hankinta aloitetaan aikaisintaan 23.10.2008, ja se päättyy
viimeistään 31.3.2009.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin
parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa
pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia
varoja.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa
kaupankäynnissä noudattaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden
hankkimisesta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yleinen taloudellinen epävarmuus on merkittävästi lisääntynyt.
Baswaren ohjelmistot tuottavat kustannussäästöjä asiakkaille, minkä
johdosta ohjelmistojen kysyntä ei ole voimakkaasti riippuvainen
vallitsevasta suhdanteesta.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea
neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja
hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä
markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja
laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailu-tilanteeltaan
heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää
kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös
tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti
toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on
erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia
kilpailijoita.
Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien
kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen
käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös
toiminnan- ohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan.
Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste
on kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut
tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa
painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin
hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Pohjoismaiden ulkopuolisten alueiden kannattavuutta parannetaan
kaikissa konsernin maayhtiöissä, mikä laskee yhtiön veroastetta
pitkällä aikavälillä.

Yhtiön SaaS-liiketoiminnan 11 130 tuhannen euron tilauskannasta
tuloutuu loppuvuodelle 2008 arviolta noin 200 tuhatta euroa.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö
jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2009 aikana.
Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan yhtiön jakelukanavaa
kansainvälisessä markkinassa.

Vuoden jälkimmäisen puoliskon kustannukset pysyvät alkuvuoden tasolla
ilman Contempusta.

Vuonna 2008 Basware arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan
15-25 prosenttia yhtiön edellisen
tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Vuoden 2008 liikevoiton (EBIT)
arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta ennen
Contempuksen uudelleenjärjestelyyn liittyviä kertaluontoisia eriä.
Contempuksen tulos on lievästi positiivinen ennen kertaluontoisia
eriä, jotka ovat suuruudeltaan noin 1 miljoonaa euroa.


Espoossa 14. lokakuuta 2008

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 14. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00
hotelli Kämpissa, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa yhtiön
toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa.


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on
noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja
ne on esitetty tilinpäätöksessä 2007.


KONSERNIN TULOSLASKELMA


           1.7.- 1.7.-     1.1.- 1.1.-     1.1.-
           30.9. 30.9. Muutos, 30.9. 30.9. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa     2008 2007    %  2008 2007    %  2007

                15          50
LIIKEVAIHTO     19 259  268  26,1 59 804  082  19,4 73 270
Liiketoiminnan muut
tuotot          58  23  152,1  189  790  -76,1  834
Materiaalit ja                   -2
palvelut        -797 -981  -18,7 -3 394  463  37,8 -4 459
Työsuhde-etuuksista
            -10  -7      -35  -27      -40
aiheutuneet kulut    933  827  39,7  306  031  30,6  600
Poistot ja                     -1
arvonalentumiset    -690 -657   4,9 -2 053  825  12,5 -2 590
Liiketoiminnan muut      -4      -14  -13      -18
kulut        -4 516  419   2,2  682  966   5,1  943
Liikevoitto      2 381 1 406  69,3 4 557 5 588  -18,4 7 512
Rahoitustuotot      39  130  -69,9   96  270  -64,3  344
Rahoituskulut      -50  -20  146,9  -106  -43  146,1  -152
Voitto ennen veroja  2 370 1 516  56,3 4 548 5 816  -21,8 7 704
                          - 2
Tuloverot       -430 -985  -56,4 -1 258  816  -55,3 -3 591
TILIKAUDEN VOITTO   1 941  531  265,3 3 290 2 999   9,7 4 112
Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa         0,17 0,05  253,1  0,28 0,26   6,1  0,36
Tulos/osake
(laimennettu), euroa  0,17 0,05  253,1  0,28 0,26   6,1  0,36
KONSERNITASE


Tuhatta euroa        30.9.2008 30.9.2007 Muutos, % 31.12.2007

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet     20 953  11 873   76,5   12 210
Liikearvo            25 821  25 816        25 702
Aineelliset hyödykkeet      1 148   1 003   14,4   1 009
Myytävissä olevat
sijoitukset             38    38          38
Pitkäaikaiset myynti- ja
muut saamiset            12    12          12
Laskennallinen verosaaminen   2 199   2 752   -20,1   2 489
Pitkäaikaiset varat       50 171  41 495   20,9   41 460

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus           57    28   102,2     42
Myyntisaamiset ja muut
saamiset            19 579  16 158   21,2   18 704
Tuloverosaaminen         2 051    230   791,3    476
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat      32    427   -92,5     31
Rahavarat            8 648   9 217   -6,2   7 010
Lyhytaikaiset varat       30 367  26 060   16,5   26 263

VARAT YHTEENSÄ         80 537  67 555   19,2   67 722


OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma           3 440   3 440        3 440
Ylikurssirahasto          69  33 127   -99,8   33 127
Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot            33 598    540  6 121,4    540
Muuntoerot            -237    550  -143,1    392
Kertyneet voittovarat      11 235   8 629   30,2   9 765
Vähemmistöosuus          223    98   128,4    148
Oma pääoma           48 328  46 383    4,2   47 413

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka     1 648   1 649        1 643
Korollinen vieras pääoma     7 118    179  3 871,3     20
Pitkäaikaiset velat       8 766   1 828   379,4   1 663

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollinen vieras pääoma     5 561   4 418   25,9   4 314
Ostovelat ja muut velat     17 138  13 774   24,4   14 000
Tuloverovelka           744   1 152   -35,4    333
Lyhytaikaiset velat       23 444  19 343   21,2   18 647

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  80 537  67 555   19,2   67 722

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

         Osa-  Yli-                Vä-
          ke- kurs- SVOP-  Muut Muun- Voit-  hem-
         pää- sira-  ra-  ra-  to- tova- mistö-
Tuhatta euroa   oma hasto hasto* hastot erot  rat osuus  Yht
OMA PÄÄOMA
                                  44
1.1.2007     3 440 33 127   0  540  235 7 176   88  606
Muuntoeron
muutos                    315   -2     312
Myönnetyt optiot                   142     142
Muut muutokset                     4      4

Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot                   315  143     458
Tilikauden
voitto                       3030  -31 2 999
Kokonaisvoitot
ja
-tappiot                   315 3 173  -31 3 457
Uusmerkintä                         40  40
                                  -1
Osingonjako                    -1 720     720
OMA PÄÄOMA
                                  46
30.9.2007    3 440 33 127   0  540  550 8 629   98  383
         Osa-  Yli-                Vä-
          ke- kurs- SVOP-  Muut Muun- Voit-  hem-
         pää- sira-  ra-  ra-  to- tova- mistö-
Tuhatta euroa   oma hasto hasto* hastot erot  rat osuus  Yht
OMA PÄÄOMA
                                  47
1.1.2008     3 440 33 127   0  540  392 9 765  148  413
Muuntoeron
muutos                    -629  -141     -770
Myönnetyt optiot                   106     106
Siirrot erien        -
välillä        33 058 33 058                0

Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
             -33
-tappiot         058 33 058     -629  -35     -664
Tilikauden
voitto                       3 215   75 3 290
Kokonaisvoitot
ja
-tappiot                   -629 3 180   75 2 626
                                  -1
Osingonjako                    -1 711     711
OMA PÄÄOMA
                                  48
30.9.2008    3 440   69 33 058  540 -237 11 235  223  328

*Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


Tuhatta euroa         1.1.-30.9.08 1.1.-30.9.07 1.1.-31.12.07

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto          3 290    2 999     4 112
Oikaisut tilikauden tulokseen    3 294    4 110     5 732
Käyttöpääoman muutos         2 200     739    -1 812
Maksetut korot
liiketoiminnasta            -83     -47     -124
Saadut korot liiketoiminnasta      83      55      287
Muut rahoituserät
liiketoiminnasta            -8      35      -7
Maksetut verot
liiketoiminnasta          -2 572    -1 975    -3 801
Liiketoiminnan rahavirta       6 205    5 918     4 387


Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -2 515    -2 402    -2 869
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot       36      25      48
Ostetut tytäryhtiöt         -8 567    -8 018    -8 180
Muiden sijoitusten
luovutustulot                   3 013     3 013
Lainasaamisten takaisinmaksut      7      8      20
Investointien rahavirta      -11 039    -7 373    -7 969


Rahoituksen rahavirta

Vähemmistön pääomasijoitus              40      40
Lyhytaikaisten lainojen
nostot                5 550    4 000     4 000
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut           -4 000
Pitkäaikaisten lainojen
nostot                7 100
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut            -300     -307     -562
Rahoitusleasingvelkojen
takaisinmaksut             -5     -12      -10
Maksetut osingot          -1 711    -1 720    -1 720
Rahoituksen rahavirta        6 634    2 000     1 749


Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos          1 800     545    -1 833

Rahavarat tilikauden alussa     7 041    8 975     8 975
Rahavarojen kurssimuutosten
vaikutus               -161     -39     -101
Käypään arvoon kirjauksen
vaikutus                      164
Rahavarat tilikauden lopussa     8 680    9 644     7 041
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


          1-3/  1-3/  4-6/  4-6/  7-9/  7-9/ 10-12/
Tuhatta euroa    2008  2007  2008  2007  2008  2007  2007
LIIKEVAIHTO    18 233 17 038 22 312 17 776 19 259 15 268 23 187
Liiketoiminnan
muut tuotot      69   15   62  752   58   23   44
Materiaalit
ja palvelut    -1 211  -819 -1 385  -662  -797  -981 -1 996
Työsuhde-
etuuksista
aiheut. kulut  -11 765 -9 243 -12 608 -9 961 -10 933 -7 827 -13 569
Poistot ja
arvonalentumiset  -671  -571  -693  -597  -690  -657  -765
Liiketoiminnan
muut kulut    -4 910 -5 010 -5 257 -4 536 -4 516 -4 419 -4 977
Liikevoitto     -254 1 409  2 431 2 773  2 381 1 406  1 924
%         -1,4 % 8,3 % 10,9 % 15,6 % 12,4 % 9,2 %  8,3 %
Rahoitustuotot    39   61   18   79   39  130   73
Rahoituskulut    -35  -11   -21  -12   -50  -20  -109
Voitto
ennen veroja    -250 1 459  2 428 2 840  2 370 1 516  1 888
%         -1,4 % 8,6 % 10,9 % 16,0 % 12,3 % 9,9 %  8,1 %
Tuloverot      -300  -575  -528 -1 256  -430  -985  -775
KATSAUSKAUDEN
VOITTO       -550  884  1 899 1 584  1 941  531  1 113
%         -3,0 % 5,2 %  8,5 % 8,9 % 10,1 % 3,5 %  4,8 %

Olennaiset velkojen muutokset

Katsauskauden aikana nostettiin 10,65 miljoonaa euron suuruinen
kolmen vuoden laina, jolla
rahoitettiin Contempus AS:n yritysosto. Laina on suojattu kahden
vuoden korkokattosopimuksella,
jossa lainan peruskoron katto on 5,4 %.

Uusien hankintojen yhdistäminen

Contempus AS:n hankinta toteutui 30.9.2008. Contempus AS kaupan myötä
hankitut varat ja velat on
arvostettu alustaviin käypiin arvoihin yhtiön taseessa.KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa                30.9.08 30.9.07 31.12.07


TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
                        1 101  1 097  1 103
Takaukset yhteensä               1 101  1 097  1 103

OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                  781   553   601
1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut   969   598   685
Yhteensä                    1 750  1 151  1 286

Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut                 2 033  1 675  1 827
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut  4 056  4 152  3 957
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut            246   172
Yhteensä                    6 183  6 074  5 956

Omat vastuut yhteensä             7 934  7 225  7 242SEGMENTTITIEDOT

Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)


Liikevaihto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  7-9/08 7-9/07    % 1-9/08 1-9/07    % 1-12/07
Suomi       10 604 10 238   3,6 34 188 34 571  -1,1 48 849
Skandinavia    3 352 3 126   7,2 12 179 11 015  10,6 16 797
Eurooppa      5 428 3 477  56,1 14 189 9 429  50,5 15 081
Pohjois-Amerikka  1 567  757  107,1 3 692 2 429  52,0  3 460
Segm. välinen
liikevaihto    -1 692 -2 329  27,4 -4 444 -7 362  39,6 -10 917
Konserni yhteensä 19 259 15 268  26,1 59 804 50 082  19,4 73 270Liikevoitto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  7-9/08 7-9/07    % 1-9/08 1-9/07    % 1-12/07
Suomi       1 679 3 219  -47,8 3 513 10 371  -66,1 12 706
Skandinavia     229  -104  319,8 1 038  -540  292,4   333
Eurooppa       375 -1 058  135,5  -26 -2 584  99,0 -3 662
Pohjois-Amerikka   144  -614  123,5  171 -1 591  110,8 -1 751
Segm. välinen
liikevoitto     -47  -37  -27,5  -140  -67 -108,2  -114
Konserni yhteensä 2 381 1 406  69,3 4 557 5 588  -18,4  7 512
Henkilöstö
(työsuhteessa          Muutos,        Muutos,
keskimäärin)   7-9/08 7-9/07    % 1-9/08 1-9/07    % 1-12/07
Suomi        422  369  14,5  420  361  16,3   367
Skandinavia     103   98   5,5  101   96   5,7   96
Eurooppa       130   94  37,9  129   76  69,5   93
Pohjois-Amerikka   28   28   0,0   26   24   6,5   25
Konserni yhteensä  682  588  16,0  675  557  21,3   580


Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti)


Liikevaihto           Muutos,        Muutos,
(tuhatta euroa)  7-9/08 7-9/07    % 1-9/08 1-9/07    % 1-12/07
Tuotemyynti    5 801 4 019  44,4 16 637 16 637   0,0 24 117
Ylläpito ja tuki  5 989 5 369  11,5 17 246 15 468  11,5 22 100
Konsultointi ja
palvelut      6 334 4 987  27,0 22 287 15 523  43,6 23 342
SaaS         442  340  29,9 1 266  881  43,7  1 250
Muut toiminnot    693  553  25,4 2 368 1 573  50,5  2 461
Konserni yhteensä 19 259 15 268  26,1 59 804 50 082  19,4 73 270


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:Liikevaihto                      Muutos,
(tuhatta euroa) 7-9/08 7-9/07 Muutos, % 1-9/08 1-9/07    % 1-12/07
Suomi      8 645 7 939    8,9 28 745 27 118   6,0 37 969
Skandinavia   3 262 2 819   15,7 11 898 10 362  14,8 15 911
Eurooppa     5 299 3 371   57,2 14 048 9 364  50,0 14 785
Muut       2 052 1 139   80,2 5 113 3 239  57,9  4 604
Konserni
yhteensä    19 259 15 268   26,1 59 804 50 082  19,4 73 270KONSERNIN TUNNUSLUVUT


Tuhatta euroa          1-9/08   1-9/07  1-9/06  1-12/07
Liikevaihto           59 804   50 082  43 446  73 270
Liikevaihdon kasvu, %      19,4 %   15,3 %       22,2 %
Liikevoitto           4 557   5 588   6 271   7 512
Liikevoiton kasvu, %      -18,4 %  -10,9 %       -7,0 %
% liikevaihdosta         7,6 %   11,2 %  14,4 %  10,3 %
Tulos ennen veroja        4 548   5 816   6 457   7 704
% liikevaihdosta         7,6 %   11,6 %  14,9 %  10,5 %
Tilikauden tulos         3 290   2 999   4 460   4 112
% liikevaihdosta         5,5 %   6,0 %  10,3 %   5,6 %
Oman pääoman tuotto, %      9,2 %   8,8 %  27,1 %   8,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  11,0 %   16,2 %  38,8 %  16,2 %
Korollinen vieras pääoma    12 679   4 597    870   4 334
Rahavarat *)           8 680   9 644   9 909   7 041
Nettovelkaantumisaste, %     8,3 %  -10,9 %  -20,6 %  -5,7 %
Omavaraisuusaste, %       60,0 %   68,7 %  76,6 %  70,0 %
Taseen loppusumma        80 537   67 555  57 293  67 722
Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **)         11 262   11 109  24 492  12 220
% liikevaihdosta        18,8 %   22,2 %  56,4 %  16,7 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen         684    581    510    817
% liikevaihdosta         1,1 %   1,2 %   1,2 %   1,1 %
Tutkimus- ja kehitysmenot    11 134   8 640   7 640  13 172
% liikevaihdosta        18,6 %   17,3 %  17,6 %  18,0 %
T&K -henkilöstö kauden
lopussa              162    144    138    152
Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana           675    557    510    580
Henkilöstö kauden lopussa     686    630    517    658
Henkilöstön kasvu, %       8,9 %   21,8 %  34,4 %  24,6 %
Tulos/osake, euroa        0,28    0,26   0,40   0,36
Tulos/osake (laimennettu),
euroa               0,28    0,26   0,40   0,36
Oma pääoma/osake, euroa      4,19    4,04   3,83   4,12
Osinko/tulos, %                        42,0 %
Hinta/voittosuhde (P/E)     24,97   49,02   29,55   28,02
Osakkeen kurssikehitys
  Alin kurssi          6,14   10,11   11,21   9,50
  Ylin kurssi          10,45   14,00   15,25   14,00
  Keskikurssi          7,70   12,13   13,22   12,03
  Päätöskurssi          7,00   12,95   11,90   10,00
                80 276  148 512  136 470  114 681
Markkina-arvo kauden lopussa    868    206    676    240
Vaihdettujen osakkeiden
lukumäärä          1 808 869 2 216 534 4 708 382 2 761 995
% keskimääräisestä
osakemäärästä          15,8 %   19,3 %  42,5 %  24,1 %
Osakkeiden ka. lukumäärä
                11 468        11 074  11 468
- laimentamaton          124 11 468 124    109    124
                11 468        11 138  11 468
- laimennettu           124 11 468 124    694    124


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2008                        Osakkeita   ääniä
                            kpl    %
1.  Sihvo, Ilkka                 1 065 800   9,3
2.  Vaajoensuu, Hannu (sis.
   määräysvaltayhtiön ja holhottavat)      1 045 800   9,1
3.  Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)     1 031 800   9,0
4.  Perttunen, Sakari               830 400   7,2
5.  Pöllänen, Antti (sis.holhottavat)       740 900   6,5
6.  Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small
   Cap                      555 734   4,8
7.  Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo         550 000   4,8
8.  Ahonen, Asko                  318 822   2,8
9.  Royal Skandia Life Assurance          270 000   2,4
10. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö        266 000   2,3
11. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva        242 690   2,1
12. Perttunen, Meimi                215 400   1,9
13. Fondita Nordic Micro Cap
   Placeringsfond                 200 000   1,7
14. Evli Pankki Oyj                120 297   1,0
15. Sijoitusrahasto Aktia Capital         108 213   0,9
16. Fondita Nordic Small Cap
   Placeringsfond                 106 000   0,9
17. Pavor Oy                    75 052   0,7
18. Sinkonen, Raija                 70 000   0,6
19. Sarvala, Vesa                  65 241   0,6
20. Sr Eq Suomi Pienyhtiöt             61 443   0,5
   20 suurinta omistajaa yhteensä        7 939 592   69,2
   Hallintarekisteröidyt yhteensä        1 059 925   9,2
   Muut                     2 468 607   21,5
   Yhteensä                  11 468 124  100,0

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit