BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011-30.6.2011 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011-30.6.2011 (IFRS)
Basware Oyj pörssitiedote 8.7.2011 klo 09:00

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu H1/2011: Transaktiovolyymin ja SaaS-kauppojen kasvu vauhdittavat
Automatisointipalveluja
 * Liikevaihto 53 338 tuhatta euroa (49 743 tuhatta euroa) - kasvua 7,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 5 788 tuhatta euroa (5 143 tuhatta euroa) - kasvua 12,6
  prosenttia
 * Liikevoitto 10,9 prosenttia liikevaihdosta (10,3 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutus) kasvoi 43,4 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 47,9 % (43,5 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 15 800 tuhatta euroa (12 423 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,35 euroa (0,32 euroa) - kasvu 9,5
  prosenttia

Huhti-kesäkuu Q2/2011:
 * Liikevaihto 27 280 tuhatta euroa (26 612 tuhatta euroa) - kasvua 2,5
  prosenttia
 * Liikevoitto 2 832 tuhatta euroa (3 006 tuhatta euroa) - laskua 5,8
  prosenttia
 * Liikevoitto 10,4 prosenttia liikevaihdosta (11,3 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutus) kasvoi 38,8 prosenttia
 * Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
  sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on
  arviolta 16,1 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuosineljännekseen 1,4 %
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 47,6 % (41,5 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,17 euroa (0,19 euroa) - laskua 9,0
  prosenttia


Basware arvioi aiemman mukaisesti vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan yli 10
prosenttia. Vuoden 2011 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan yli 13 prosenttia
liikevaihdosta.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


              4-6/  4-6/ Muutos, %  1-6/  1-6/ Muutos,  1-12/
Tuhatta euroa       2011  2010       2011  2010    %  2010
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto       27 280 26 612    2,5 53 338 49 743   7,2 103 094

EBITDA          4 111  4 315   -4,7 8 305  7 688   8,0 18 604

Liikevoitto ennen

IFRS3-poistoja      3 333  3 566   -6,5 6 791  6 258   8,5 15 691

Liikevoitto        2 832  3 006   -5,8 5 788  5 143  12,6 13 487

   % liikevaihdosta    10,4% 11,3 %       10,9% 10,3 %       13,1%

Tulos ennen veroja    2 904  2 953   -1,7 5 834  5 095  14,5 13 325

Tilikauden tulos     2 162  2 142    0,9 4 430  3 724  19,0 10 331Oman pääoman tuotto, %   9,3% 14,7 %       11,0% 12,8 %       16,7%

Sijoitetun pääoman
tuotto, %         12,5% 18,9 %       14,3% 16,0 %       20,1%

Likvidit varat *)    47 661 18 554   156,9 47 661 18 554  156,9 13 822

Nettovelkaantumisaste, % -48,1% -21,8 %       -48,1% -21,8 %      -15,3%

Omavaraisuusaste, %    75,1% 62,3 %       75,1% 62,3 %       73,3%Tulos/osake, euroa     0,17  0,19   -9,7  0,35  0,33   8,7  0,90

Tulos/osake
(laimennettu), euroa    0,17  0,19   -9,0  0,35  0,32   9,5  0,89

Oma pääoma/osake, euroa  7,27  5,16   40,9  7,27  5,16  40,9  5,78


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat


Raportointi

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen,
Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnat
sekä pääkonttoritoiminnot. Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikka ja
Australia.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.  Baswaren
tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P) -tuoteperheestä
ja vain Suomessa markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista.
Basware Automatisointipalvelut sisältävät paperilaskujen skannauspalvelut,
ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, verkkolaskutuksen,
aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.


Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.


Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo osavuosikatsauksesta:

"Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä transaktiomäärä ja palveluiden
avausmaksut jatkoivat hyvää kehitystään kasvaen 80,5 prosenttia toisen
vuosineljänneksen aikana. SaaS-ratkaisuja myytiin myös ennätyksellinen määrä,
mikä vaikuttaa Automatisointipalvelut-liiketoiminnan liikevaihdon kehittymiseen
positiivisesti vasta tulevaisuudessa. Automatisointipalvelut kasvoi
kokonaisuutena 38,8 prosenttia toisen vuosineljänneksen aikana.

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 2,5 prosenttia 27,3
miljoonaan euroon ja liikevoittomme laski 5,8 prosenttia 2,8 miljoonaan euroon.
Neljänneksen osalta Automatisointipalvelut, Konsultointi ja Ylläpito kehittyivät
odotetun kaltaisesti. Tuotemyynti jäi edellisvuodesta osan kaupoista siirtyessä
SaaS-tilauskantaan ja SEPA-maksuliikenneohjelmistojen päivitysten vähentyessä
voimakkaasti.

Tuotemyynnin kysynnän siirtyminen kohti palveluna toimitettavaa SaaS-ratkaisua
on vuoden 2011 aikana voimistunut aiempaan verrattuna. Tämä tukee jatkossa
Automatisointipalvelut-liiketoiminnan pitkän aikavälin 50 prosentin
kasvutavoitetta. SaaS-sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia ja ne
raportoidaan jatkuvina tuottoina Automatisointipalveluissa. Saas-ratkaisusta
saatava kumulatiivinen liikevaihto ylittää perinteisen ohjelmistomyynnin,
Ylläpidon ja Konsultoinnin liikevaihdon tyypillisesti jo toisen asennusvuoden
lopussa ja on siten positiivinen pitkällä aikavälillä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto ylsi 53,3 miljoonaan euroon ja kasvua
oli 7,2 prosenttia. Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto kasvoi 12,6
prosenttia ja oli 5,8 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla jatkuvien
tuottojen (sisältää Ylläpidon ja Automatisointipalvelut) osuus oli jo 47,9
prosenttia yhtiön koko liikevaihdosta.

Baswaren vuoden 2011 alusta vahvistettu yrityskauppatoiminto on aktiivisesti
analysoinut yrityskauppakohteita erityisesti verkkolaskumarkkinasta Euroopassa.

Yhtiöllä on edellytykset saavuttaa koko vuodelle asetetut kasvu- ja
kannattavuustavoitteet. Yhtiön ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä
uusien lisäarvotuotteiden sekä tuotteiden ja palveluiden muodostaman integroidun
kokonaisuuden ansiosta. Tyypillisesti yhtiön liikevaihdosta suurempi osuus
kertyy jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisaalta vuoden jälkimmäisen
puoliskon kustannusten ennnakoidaan nousevan vain maltillisesti nykyisestä
tasosta."

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Vuoden 2010 syyskuun ja 2011 kesäkuun välisten markkina-arvioiden mukaan
ohjelmistopuolen markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2011 globaalisti 9,0
prosenttia ja Yhdysvalloissa 8,6 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden
on ennustettu kasvavan globaalisti 7,3 prosenttia ja 7,4 prosenttia
Yhdysvalloissa vuonna 2011.

Yritysostojen ja solmittujen partneruussopimusten määrä on lisääntynyt
markkinoilla. Näiden avulla markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät
vahvistamaan toimittajaverkostoa ja laajentumaan maantieteellisesti.
Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa.

Baswaren ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
sekä tuotteiden ja palveluiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Uuden sukupolven ohjelmistot tulevat parantamaan yhtiön kilpailukykyä pitkällä
aikavälillä. Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn ja
lisää yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta sekä läpinäkyvyyttä
pitkällä aikavälillä.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Verkkolaskutuksen käyttöaste on alhainen, mikä
luo hyvän pohjan Baswaren Automatisointipalveluiden kasvulle.

Vahvistaakseen kansainvälistä kasvua Basware nostaa yrityskauppojen merkitystä
strategiassaan ja organisaatiossaan. Yhtiö on ollut aktiivinen yritysostoissa ja
vahvisti toimintaa perustamalla uuden johtoryhmätasoisen yrityskaupoista
vastaavan toiminnon.

Offshoring-toiminnan merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa. Tuotekehitys
ja automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä on jo
onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa offshoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.

Espoossa 8. heinäkuuta 2011

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251


Tiedotustilaisuus
Basware järjestää tänään 8. heinäkuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli
Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja
talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa. Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin
kello 14:00. Rekisteröityminen sähköpostitse:IR@basware.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


LIITE: Basware_osavuosikatsaus_Q2_2011

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit