BasWaren osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2007 (IFRS)


            
YHTEENVETO

Tammi-syyskuu:
-    Liikevaihto 50 082 tuhatta euroa (43 446 tuhatta euroa) -
kasvu 15 prosenttia
-    Liikevoitto 5 588 tuhatta euroa (6 271 tuhatta euroa) -
laskua 11 prosenttia
-    Liikevoitto 11 prosenttia liikevaihdosta (14 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 46 prosenttia
liikevaihdosta (44 %) - kasvu 21 prosenttia
-    Tuloutumaton SaaS-tilauskanta katsauskauden lopussa 7 048
tuhatta euroa
-    Osakekohtainen tulos 0,26 euroa (0,40 euroa)

Heinä-syyskuu (Q3):
-    Liikevaihto 15 268 tuhatta euroa (13 363 tuhatta euroa
Q3/2006) - kasvu 14 prosenttia
-    Liikevoitto 1 406 tuhatta euroa (2 495 tuhatta euroa) -
laskua 44 prosenttia
-    Liikevoitto 9 prosenttia liikevaihdosta (19 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 48 prosenttia
liikevaihdosta (48 %) - kasvu 15 prosenttia
-    Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,15 euroa)

Vuoden 2007 näkymät: BasWare arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun
olevan 15-20 prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon
verrattuna. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15
prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2006 luvut on oikaistu vastaamaan lisenssimyynnin tuloutuksen
tarkentuneita laskentaperiaatteita. Raportointi on kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


             7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa      2007 2006    % 2007 2006    % 2006

              15  13      50  43      59
Liikevaihto        268  363 14,3 %  082  446 15,3 %  954
Liikevoitto       1 406 2 495 -43,6 % 5 588 6 271 -10,9 % 8 078
                18,7     11,2 14,4     13,5
% liikevaihdosta    9,2 %   %       %   %       %
Voitto ennen veroja   1 516 2 563 -40,8 % 5 816 6 457 -9,9 % 8 287
Tilikauden voitto     531 1 665 -68,1 % 2 999 4 460 -32,7 % 4 986

                15,6        18,2     15,1
Oman pääoman tuotto, % 4,6 %   %     8,8 %   %       %
Sijoitetun pääoman    12,7 23,3     16,2 25,8     24,7
tuotto, %          %   %       %   %       %
Likvidit varat *)    9 644 9 909 -2,7 % 9 644 9 909 -2,7 % 8 975
Nettovelkaantumisaste, -10,9 -20,6     -10,9 -20,6     -18,4
%              %   %       %   %       %
             68,7 76,6     68,7 76,6     77,5
Omavaraisuusaste, %     %   %       %   %       %

Tulos/osake, euroa    0,05 0,15 -67,5 % 0,26 0,40 -34,4 % 0,45
Tulos/osake
(laimennettu), euroa   0,05 0,15 -67,5 % 0,26 0,40 -34,4 % 0,44
Oma pääoma/osake, euroa 4,04 3,83  5,5 % 4,04 3,83  5,5 % 3,88


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä:"Vuoden kolmas neljännes onnistui meiltä suunnitelmien mukaisesti.
Suomen sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköt sekä
Euroopan liiketoiminta-alue ylittivät neljännekselle asetetut
tavoitteensa. Myös Skandinavian yksikkö saavutti tavoitteensa.
Kehitys oli myönteistä myös hankintojen hallinta -ratkaisumme osalta,
ja sen kysyntä vilkastui sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi
palvelutuotot kasvoivat neljänneksen aikana alkuvuoden kehityksen
ollessa niiden osalta laimeaa. Neljänneksen tulos jäi viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta, mutta oli odotetun kaltainen tehtyjen
kasvuinvestointien johdosta.""Vuosineljänneksen aikana solmimme useita merkittäviä sopimuksia sekä
Suomessa että muualla Euroopassa niin sähköisen laskujenkäsittelyn
kuin hankintojen hallinnan ratkaisujen osalta. BasWare valittiin
neljänneksen aikana toimittamaan laajat hankintaratkaisut Software as
a Service -palveluna niin Valtiokonttorille kuin Oulun seudulle. Nämä
toimitukset vahvistavat asemaamme julkisella sektorilla.""Neljänneksen aikana toteutuneen Digital Visionin yrityskaupan myötä
saavutimme johtavan aseman Ison-Britannian hankinnasta maksuun
-ratkaisujen markkinoilla. Saimme yhtiöömme myös merkittävästi lisää
osaamista dokumenttientunnistuksen ratkaisuista. Tätä voimme
hyödyntää myös hiljattain DICOM Groupin kanssa solmimamme
kumppanuuden puitteissa."


RAPORTOINTI

BasWare-konserni tarkensi tilinpäätöskäytäntöään edellisen
tilinpäätöksen yhteydessä lisenssimyyntiä koskevan tuloutuksen ja
myyntisaatavien osalta. Yhtiö julkaisi oikaistut luvut vuosilta 2005
ja 2006 1. helmikuuta 2007. Tarkennettujen laskentaperiaatteiden
mukaan laadittu tilinpäätös julkistettiin tilintarkastettuna
8.2.2007. BasWaren käsityksen mukaan tilinpäätöskäytännön
tarkentumisella ei ole vaikutusta konsernin tuloksentekokykyyn
jatkossa.

BasWare osti 10.9.2007 Digital Vision Technologies Ltd:n, jonka
tilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.9.2007 alkaen.
Tässä osavuosikatsauksessa esitetään vertailutietoina myös
tilintarkastamattomia pro forma -tuloslaskelmatietoja liikevaihdon ja
liikevoiton osalta vuonna 2007. Tiedot on laadittu
havainnollistamaan, mikä olisi ollut konsernin liikevaihto ja
liikevoitto vuonna 2007 jos Digital Visionin tuloslaskelmatiedot
olisi yhdistelty koko katsauskaudelta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myyntisaamisiin tehtiin viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 miljoonan euron
luottotappiovaraus. Luottotappiovarauksen määrä on kolmannen
vuosineljänneksen lopussa 1,3 miljoonaa euroa.

BasWare raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot erillisinä
toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät
sisällään lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan
sopimukseen perustuen kuukausittain. Software as a Service
-sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia. Yhtiö raportoi
myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman tilauskannan. Yhtiön
SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa liikevaihdon kasvua lyhyellä
aikavälillä.


LIIKEVAIHTO

BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 15 prosenttia ja
oli 50 082 tuhatta euroa (43 446 tuhatta euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 15 268
tuhatta euroa (13 363 tuhatta euroa). Katsauskauden pro forma
-liikevaihto olisi ollut 54 627 tuhatta euroa, jos Digital Visionin
liikevaihto olisi yhdistelty koko katsauskaudelta.

Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 17 prosenttia ja oli 33
prosenttia (33 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 14
prosenttia ja muodostivat 31 prosenttia (31 %) liikevaihdosta.
Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 34
prosenttia (36 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella SaaS-myynti oli 2
prosenttia liikevaihdosta. SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton
tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7 048 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa 26 prosenttia (34 %) liikevaihdosta muodostui omien
tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin laskiessa 12 prosenttia. Kauden
tuotemyynnin laskuun vaikuttaa se, että osa tuotemyynnistä on
siirtynyt SaaS-pohjaiseen laskutukseen. SaaS-myynti oli kolmannella
vuosineljänneksellä 2 prosenttia liikevaihdosta. Ylläpitotuotot
muodostivat 35 prosenttia (32 %) ja niiden kasvu oli 23 prosenttia.
Konsultointi- ja palvelutuotot olivat 37 prosenttia (34 %)
liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 25 prosenttia.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
tammi-syyskuussa 15 prosenttia (16 %) eli 2 533 tuhatta euroa.
Heinä-syyskuussa partnerien osuus tuotemyynnistä oli 16 prosenttia
(15 %) eli 620 tuhatta euroa, mikä vastaa 9 prosenttia (11 %)
kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli
katsauskaudella 46 prosenttia (44 %). Kansainvälinen liiketoiminta
kasvoi 21 prosenttia.

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevaihto
(tuhatta           Muutos,          Muutos,
euroa)   7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi     10 238  9 375   9,2  34 571  30 110  14,8  41 028
Skandinavia  3 126  2 672  17,0  11 015  10 344   6,5  14 698
Eurooppa    3 477  2 332  49,1  9 429  6 272  50,3   8 985
Muut alueet   757  1 306  -42,0  2 429  2 393   1,5   3 512
Segm.
välinen
liikevaihto  -2 329  -2 321   0,3  -7 362  -5 671  -29,8  -8 269
Konserni
yhteensä   15 268  13 363  14,3  50 082  43 446  15,3  59 954Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:


Liikevaihto
(tuhatta           Muutos,          Muutos,
euroa)   7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi     7 939  7 024  13,0  27 118  24 410  11,1  32 557
Skandinavia  2 819  2 602   8,3  10 362  9 713   6,7  14 129
Eurooppa    3 371  2 051  64,4  9 364  6 717  39,4   9 421
Muut alueet  1 139  1 686  -32,5  3 239  2 607  24,2   3 848
Konserni
yhteensä   15 268  13 363  14,3  50 082  43 446  15,3  59 954TULOSKEHITYS

BasWaren liikevoitto laski katsauskaudella 11 prosenttia ja oli 5 588
tuhatta euroa (6 271 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta
oli 11 prosenttia (14 %). Kolmannella vuosineljänneksellä BasWaren
liikevoitto laski 44 prosenttia ja oli 1 406 tuhatta euroa (2 495
tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9 prosenttia (19
%). Katsauskauden pro forma -liikevoitto olisi ollut 5 874 tuhatta
euroa, jos Digital Visionin liikevoitto olisi yhdistelty koko
katsauskaudelta.

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevoitto
(tuhatta           Muutos,          Muutos,
euroa)   7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi     3 219  3 514  -8,4  10 371  9 072  14,3  12 314
Skandinavia   -104   -211  50,7   -540   -65 -729,5    -45
Eurooppa   -1 058   -580  -82,4  -2 584  -1 922  -34,5  -2 831
Muut alueet   -614   -213 -188,4  -1 591   -767 -107,6  -1 297
Segm.
välinen
liikevoitto   -37   -15 -146,7   -67   -47  -42,6    -62
Konserni
yhteensä    1 406  2 495  -43,6  5 588  6 271  -10,9   8 078


Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 40 996 tuhatta euroa (33
906 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 21 prosenttia. Kiinteät kulut pitävät
sisällään myyntisaamisiin tehdyn 1,3 miljoonan euron
luottotappiovarauksen. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 66
prosenttia eli 27 031 tuhatta euroa (23 910 tuhatta euroa).
Kolmannella vuosineljänneksellä kiinteät kulut olivat 12 247 tuhatta
euroa (9 905 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 8 640 tuhatta euroa (7 640 tuhatta euroa),
joista katsauskaudelle on aktivoitu
1 843 tuhatta euroa (1 542 tuhatta euroa) eli 21 prosenttia (20 %).
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 719 tuhatta euroa
(291 tuhatta euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä
tuotekehitysmenot olivat
2 296 tuhatta euroa (2 195 tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 227 tuhatta euroa (185 tuhatta
euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli
5 816 tuhatta euroa (6 457 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli
2 999 tuhatta euroa (4 460 tuhatta euroa). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,40 euroa) osakkeelta.

Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 516 tuhatta
euroa (2 563 tuhatta euroa) ja voitto oli
531 tuhatta euroa (1 665 tuhatta euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,05 euroa (0,15 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

BasWare-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 67 555
tuhatta euroa (57 293 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat
yhteensä 9 644 tuhatta euroa (9 909 tuhatta euroa), joista
rahavarojen osuus oli 9 217 tuhatta euroa (3 993 tuhatta euroa) ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus
oli 427 tuhatta euroa (5 915 euroa).

Omavaraisuusaste oli 68,7 prosenttia (76,6 %) ja nettovelat suhteessa
omaan pääomaan (gearing) -10,9 % (-20,6 %). Korollisia velkoja oli 4
597 tuhatta euroa (870 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen
osuus oli 4 418 tuhatta euroa (433 tuhatta euroa). Katsauskauden
sijoitetun pääoman tuotto oli 16,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto
8,8 prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 5 918 tuhatta euroa (5
532 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli -7 373 tuhatta euroa
(-5 023 tuhatta euroa).

Syyskuussa 2007 ostetun Digital Visionin hankintameno on
vuosineljänneksen lopussa tehdyn arvion mukaan yhteensä 9 271 tuhatta
euroa. Siitä aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa 916 tuhatta euroa laskennallinen
verovelka huomioiden. Liikearvoa kauppahintaan sisältyy
7 147 tuhatta euroa.

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat
kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista,
olivat katsauskaudella 581 tuhatta euroa (510 tuhatta euroa).
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten
lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja Digital Visionin yritysoston,
olivat yhteensä 11 109 tuhatta euroa (24 492 tuhatta euroa, sisältää
Analysten yritysoston).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 448 tuhatta euroa (1 051
tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

BasWaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 8 640 tuhatta
euroa (7 640 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 17 prosenttia (18 %)
liikevaihdosta. Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 13 prosenttia (75 %).

Tuotekehitys on keskitetty Ohjelmistotuotannon
liiketoiminta-alueeseen, jossa työskenteli syyskuun 2007 lopussa 144
henkilöä (138 henkilöä).

BasWaren tuotevalikoimaa kehitettiin suunnitelmien mukaisesti
voimakkaasti eteenpäin kolmannella vuosineljänneksellä. Neljänneksen
aikana julkaistiin uusi versio hankintojen hallinnan (BasWare
Purchase Management) ratkaisusta. Versio tukee
Unicode-merkistöstandardia, mikä mahdollistaa kahden eri
kirjasintyypin, latinalaisen tai aasialaisen käytön samassa
tietokanta-asennuksessa. Myös matkahallinnan (BasWare Travel &
Expense Management) ohjelmistosta julkaistiin uusi versio
neljänneksen aikana. Uusi versio mahdollistaa muun muassa
dokumenttien täysin automaattisen käsittelyn täsmäyttämällä
hyväksytyn matkustussuunnitelman saapuvaan matkalaskuun. BasWare
Mobile -lisäarvotuotteesta julkaistiin uusi versio neljänneksen
aikana. Sovelluksen käyttöliittymää on parannettu ja sovellus tukee
nyt myös Windows Mobile-käyttöjärjestelmän matkapuhelimia.

Konsernilaskennan ohjelmistosta (BasWare Group Consolidation)
julkaistiin neljänneksellä uusi versio, joka tukee täysin
venäjänkielistä merkistöä. Ohjelmistoon liittyvästä kansainvälisestä
IFRS-paketista (BasWare IFRS Consolidation) julkaistiin myös
venäjänkielinen versio neljänneksen aikana. Konsernilaskennan
ohjelmistoon liittyvästä julkisen sektorin Kuntakonsernipaketista
julkaistiin uusi versio, joka mahdollistaa muun muassa automatisoidun
tunnuslukulaskennan.


HENKILÖSTÖ

BasWaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 588 (510) kolmannella
vuosineljänneksellä ja katsauskauden lopussa 630 (519) henkilöä.
Henkilöstön määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavaan kauden loppuun
verrattuna 21 prosenttia ja nousi 13 prosenttia kuluvan vuoden
edelliseen neljännekseen verrattuna. Digital Visionin yrityskauppa
lisäsi henkilöstömäärää 52 henkilöllä.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut
verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kauden lopussa 41
prosenttia (34 %) BasWaren henkilöstöstä työskenteli Suomen
ulkopuolella ja 59 prosenttia (66 %) Suomessa.

Henkilöstön keski-ikä on 35,8 (35,4) vuotta. Henkilöstöstä 32
prosenttia on suorittanut ylemmän ja 44 prosenttia alemman
korkeakoulututkinnon. Naisia on 28 prosenttia ja miehiä 72 prosenttia
henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön
kattava bonusohjelma. Lisäksi katsauskaudella oli voimassa kaksi
optio-ohjelmaa konsernin avainhenkilöille ja ylimmän johdon
osakesidonnainen palkitsemisjärjestelmä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:


Henkilöstö (työsuhteessa 7-9/ 7-9/      1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)       2007 2006 Muutos, % 2007 2006    % 2006
Suomi           369 343    7,6 361 348   3,7  346
Skandinavia         98  88   11,4  96  87  10,3  89
Eurooppa          94  63   49,2  76  60  26,7  62
Muut alueet         28  17   64,7  24  15  60,0  17
Konserni yhteensä     588 510   15,3 557 510   9,2  513LIIKETOIMINTA

Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen suhteellisen hyvä BasWaren
päämarkkina-alueilla. IT-markkinoiden on tutkimuslaitosten
ennusteiden mukaan arvioitu kasvavan noin 5-7 prosentin
vuosivauhdilla Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
BasWaren ohjelmistojen kilpailukyvyn voidaan arvioida hieman
parantuneen. Puolueettoman tutkimuslaitoksen Forrester Researchin
tekemässä raportissa BasWare mainitaan merkittävänä uutena toimijana
sähköisten hankintaratkaisujen kansainvälisillä markkinoilla, joilla
yhtiö nimetään yhdeksi maailman viidestä johtavasta
ratkaisutoimittajasta. Forresterin arvion mukaan BasWare on
ostolaskujen käsittelyjärjestelmien johtava toimittaja maailmassa
liikevaihdolla ja asennuskannalla mitattuna.

Yhtiön sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi
katsauskaudella 16 prosenttia ja edustaa 88 prosenttia (87 %) koko
liikevaihdosta. Kolmannella neljänneksellä kasvu oli 18 prosenttia.
Hankintatoimen ratkaisujen kysyntä on yhtiön arvion mukaan
vilkastumassa. Ostolaskujen automaattisen käsittelyratkaisujen ja
matkahallintojärjestelmien kysyntä on pysynyt vakaana.

Konsernin sähköisen liiketoiminnan uusia asiakkaita ovat muun muassa
Toyota Material Handling Finland ja Maxit Oy Ab Suomessa, Scottish &
Newcastle Isossa-Britanniassa, Ernst & Young Ranskassa, ING Direct
Spain Espanjassa, Nykredit A/S Tanskassa ja Fairwinds Credit Union
Yhdysvalloissa. Neljänneksen aikana sovittiin myös useista Software
as a Service -toimituksista, näistä merkittävimpinä Valtiokonttori ja
Oulun seutu, jotka valitsivat BasWaren hankintaratkaisun
toimitettavaksi palveluna. BasWaren hankintaratkaisu tulee
Valtiokonttorilla koko valtionhallinnon käyttöön. Oulun seutu ottaa
hankintaratkaisun lisäksi käyttöönsä uuden kilpailutussovelluksen,
BasWare RFx Managementin.

Pohjoismaissa toimivan verkkolaskutusyksikön (BasWare Einvoices Oy)
palvelun kautta välitettiin heinä-syyskuussa kaikkiaan noin 1,6
miljoonaa laskua. Laskuvolyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana 34,1
prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Uusia
asiakassopimuksia solmittiin kolmannella
vuosineljänneksellä 20 kappaletta, joista 25 prosenttia kertyi
kansainvälisestä liiketoiminnasta. BasWare Einvoices Oy solmi kaksi
uutta verkkolaskuoperaattorisopimusta Pohjoismaisten toimijoiden
kanssa. Edellä mainittujen sopimusten lisäksi BasWare Einvoices Oy
liittyi jäseneksi Isossa-Britanniassa toimivaan HUB Alliance
-verkkolaskutusyhteisöön, mikä vahvistaa yrityksen roolia
kansainvälisillä verkkolaskumarkkinoilla erityisesti Keski-Euroopassa
ja Yhdysvalloissa. BasWare EInvoices Oy:n liikevaihto sisältyy
sähköisen liiketoiminnan liikevaihtoon.

Talousohjauksen liiketoiminta (BasWare FIMA Oy) kasvoi
katsauskaudella 12 prosenttia ja oli 12 prosenttia (13 %) yhtiön
liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä laskua oli 7
prosenttia. Talousohjauksen ohjelmistojen kysyntä erityisesti
liiketoiminnan suunnittelun ja analysoinnin ratkaisujen osalta on
ollut kohtuullinen. Yksikön uusia asiakkaita Suomessa ovat muun
muassa Espoon kaupunki, Lännen Tehtaat Oyj ja Fastems Oy Ab.
Talousohjauksen liiketoimintayksikkö sopi katsauskaudella lisäksi
BasWare IFRS Consolidation -ratkaisun toimittamisesta venäläiselle
IES Holdingille.


Jälleenmyyntikanava ja yhteistyökumppanit

Jälleenmyynti kumppanien kautta on keskeinen osa kansainvälistä
liiketoimintaa. Kumppanitoiminnan painopiste vuoden kolmannella
neljänneksellä oli kumppanisuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden
toimeenpanossa. Kumppaneiden joukosta pyritään tunnistamaan
potentiaalisimmat yritykset, joiden osaamista ja sitoutumista
BasWaren ratkaisuihin pyritään lisäämään.

Vuoden kolmannen neljänneksen aikana allekirjoitettiin 3 uutta
jälleenmyyjäsopimusta, joista Pba Consult Venäjällä, IT Sistemi
Kroatiassa ja Pebbletree Consulting Etelä-Afrikassa. BasWarella oli
vuosineljänneksen lopussa yhteensä 66 kansainvälistä jälleenmyyjää,
jotka toimivat 33 maassa. Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa
BasWarella on 42 partneria. BasWarella on myös laaja
jälleenmyyntiverkosto Suomessa.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
tammi-syyskuussa 15 prosenttia (16 %) eli 2 533 tuhatta euroa.
Heinä-syyskuussa partnerien osuus tuotemyynnistä oli 16 prosenttia
(15 %) eli 620 tuhatta euroa.


Pohjoismaat

BasWaren toiminta Pohjoismaissa koostuu emoyhtiöön kuuluvista
sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja
keskitetysti johdetusta Skandinavian (Ruotsi, Tanska ja Norja)
yksiköstä. Pohjoismaissa myydään BasWaren kaikkia sähköisen
liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta
maksuliikennetuotteita, jotka ovat toistaiseksi myynnissä vain
Suomessa.

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman
organisaation voimin. Maksuliikennetuotteita myydään Suomessa myös 28
jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii
kaksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää ja Islannissa
yksi sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä. Lisäksi
Venäjällä toimii kaksi talousohjauksen ratkaisujen jälleenmyyjää sekä
kaksi sähköisen liiketoiminnan jälleenmyyjää. Toinen sähköisen
liiketoiminnan jälleenmyyjistä aloitti neljänneksen aikana.

Kokonaisuutena BasWaren liiketoiminta Pohjoismaissa ylitti
kolmannelle vuosineljännekselle asetetut tavoitteet. Suomen yksikkö
ylitti ja Skandinavian yksikkö saavutti tavoitteensa. Myös
talousohjauksen yksikkö ylitti tavoitteensa. Liikevaihdon kasvu
Suomi-segmentissä oli 9 prosenttia. Skandinavia-segmentissä
neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia. Katsauskauden
liikevaihto kasvoi 14 prosenttia.


Eurooppa

Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt
Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Näiden
lisäksi partneritoiminta on käynnissä 10 muussa maassa.
Vuosineljänneksen aikana aloitti kaksi uutta jälleenmyyjää. Yhteensä
alueella on nyt 42 jälleenmyyjää.

Kokonaisuutena Euroopan liiketoiminta-alue ylitti vuosineljännekselle
asetetun tavoitteen. Alueen liikevaihto kasvoi 49 prosenttia
heinä-syyskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen. Myynti kertyi edelleen pääosin ostolaskujen
käsittelyjärjestelmästä. Ison-Britannian ja Ranskan yksiköt ylittivät
vuosineljännekselle asetetut tavoitteet. Hollannin ja Saksan yksiköt
saavuttivat vuosineljännekselle asetetun tavoitteen.

Muut alueet

Muut alueet -segmentti laski heinä-syyskuussa 42 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Euroopan ulkopuolella BasWarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka
keskittyy sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa
ja Kanadassa. Lisäksi alueella toimii kuusi jälleenmyyjää. BasWare,
Inc.:n toiminta jäi neljännekselle asetetusta tavoitteesta.

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden eli lähinnä Australian myynti
hoidetaan jälleenmyyjien kautta. Alueella toteutunut liikevaihto,
joka kirjautuu segmenttiraportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön
myyntiä, jäi lievästi vuosineljänneksen tavoitteestaan.


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT


Digital Visionin yritysosto

BasWare osti 10. syyskuuta 2007 isobritannialaisen Digital Visionin
koko osakekannan. Kauppahinta oli noin 9,2 miljoonaa euroa ja se
maksettiin käteisellä. Kaupanteon yhteydessä maksettiin 9 miljoonaa
euroa. Loppuerä, yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa, määräytyy Digital
Visionin 31.8.2007 välitilinpäätöksen oman pääoman määrän perusteella
ja se maksetaan lokakuussa 2007.

Digital Visionin nykyinen organisaatio yhdistettiin BasWaren
Ison-Britannian tytäryhtiöön. Kauppa vahvistaa BasWaren
markkina-asemaa Isossa-Britanniassa ja syventää BasWaren osaamista
skannaus- ja tunnistusohjelmistojen alueella. Digital Visionin
yrityskauppa täydensi BasWaren osaamista muun muassa dokumenttien
tunnistuksen sekä dokumenttienhallinnan ratkaisujen osalta. Digital
Visionin dokumenttienhallintaratkaisun (Mailroom automation) avulla
voidaan automatisoida dokumenttien käsittelyä yrityksissä, jotka
vastaanottavat suuria määriä dokumentteja. Tämän mahdollistavat
Digital Visionin tarjoamat johtavat dokumenttientunnistuksen
ratkaisut. Digital Vision on ollut alan johtava toimija
Isossa-Britanniassa.


Muutokset konsernirakenteessa

BasWare yhtiöitti talousohjauksen yksikkönsä 1.8.2007. Uuden yhtiön
nimeksi tuli BasWare FIMA Oy. Yhtiö kehittää ja toimittaa
taloussuunnittelun, raportoinnin ja konserniohjauksen
valmisohjelmistoja sekä tarjoaa näihin liittyvää konsultointia.
Tavoitteena on vahvistaa markkinajohtajuutta Suomessa ja saavuttaa
merkittävä markkinaosuus niissä maissa, joissa IFRS-siirtymäprojektit
ovat käynnistymässä.


Strategia

BasWare Oyj:n hallitus käsitteli kokouksessaan 4.10.2007 yhtiön
kasvustrategiaa ja hyväksyi viisi strategista hanketta, joiden avulla
pyritään saavuttamaan yhtiön asettamat tavoitteet. Strategiakaudella
2007-2010 toteutettavat hankkeet ovat: hallitsevan aseman
saavuttaminen Yhdysvalloissa (dominating the US), asiakkuuden
hallinta (conquer the base), tunnettuus ja mielipidejohtajuus
(must-have brand and thought leadership), viiden kansainvälisen
suurasiakkaan hankkiminen vuosittain (five global giants per year)
sekä yhteistyön tiivistäminen jälleenmyyjien kanssa (joint forces).

Yhtiön 12.9.2006 julkaisemat visio, missio ja taloudelliset
tavoitteet vuosille 2007-2010 säilyvät muuttumattomina.
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

BasWare Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20
euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta.
Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta.


Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.2.2007 päätetyt hallituksen
valtuutukset

Valtuutus päättämään osakeanneista

Yhtiön hallitus voi päättää enintään 2 293 624 uuden osakkeen
antamisesta ja enintään 1 146 812 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua
vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja
yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön
kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio- ja muita erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että
merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai
aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1
146 812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiön hallitus voi päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen
hankkimisesta. Helsingin Pörssistä hankittavat omat osakkeet voidaan
pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hankintavaltuutus
on voimassa 31.3.2008 saakka.


Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta

Yhtiön hallitus voi päättää enintään 1 000 000 euron suuruisesta
ylimääräisestä osingosta, joka toteutettaisiin yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.


Optio-ohjelmat

Optio-ohjelma 2006

Optio-ohjelma 2006:n perusteella voidaan antaa konsernin
palveluksessa oleville avainhenkilöille enintään 300 000
optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden BasWare
Oyj:n osakkeen. Optiotodistukset on jaettu kolmeen sarjaan, joilla
osakkeiden merkintäajat ovat 1.4.2008-31.3.2009, 1.4.2009-31.3.2010
ja 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeiden merkintähinta vastaa yhtiön
osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa porrastetusti vuosien
2006, 2007 ja 2008 tammi-maaliskuussa.

Optio-ohjelma 2007

Yhtiö antaa optio-oikeudet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare-konsernissa
toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville
avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja
työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää,
ja siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen
tapahtuu Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla
tavalla. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla
konsernin henkilöstöön ja johtoon kuuluville.

BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200 000 optiotodistusta,
joista 100 000 merkitään kirjaimella D ja 100 000 kirjaimella E.
Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.
Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1)
BasWare Oyj:n osakkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön
osakepääomaan ja ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen
seurauksena enintään 200 000 uudella osakkeella eli 60 000 eurolla.

Osakkeiden merkintäaika on
- optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010,
- optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011

Merkintähinta vastaa
- optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua
keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2007
- optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua
keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2008

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,71 % yhtiön osakkeista ja
osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen
jälkeen.


Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,00 euroa (15,25
euroa), alin 10,11 euroa (11,21 euroa) ja päätöskurssi 12,95 euroa
(11,90 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 12,13 euroa (13,22
euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 216 534 kappaletta
(4 708 382 kpl), mikä vastaa 19 prosenttia (43 %) keskimääräisestä
osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla 28.9.2007 oli 148 512 tuhatta euroa (136 471 tuhatta
euroa).

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 17 990 (20 453) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (10 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 14,2 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Katsauskauden aikana tehtiin yksi omistukseen liittyvä
liputusilmoitus, kun Baillie Gifford Overseas Limitedin ja Baillie
Gifford & Co:n omistus ylitti Arvopaperimarkkinalain mukaisen 5
prosentin ilmoitusrajan.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Tilinpäätöksen 2006 yhteydessä on laajemmin selostettu yhtiön
toimintaan liittyviä riskejä. BasWaren riskienhallintamallin
mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään, jotka ovat
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. BasWare ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat
strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään
eri tavoin.BasWaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa
lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk.
Software as a Service (SaaS) -palveluksi, mikä vaikuttaa jossakin
määrin lyhyen aikavälin liikevaihdon kasvuun. Konsultointiresurssien
saatavuus on parantunut, mutta resursointi saattaa edelleen jonkin
verran hidastaa palveluliiketoiminnan kasvua.


Muilta osin BasWaren riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yritysohjelmistojen maailmanlaajuisten markkinoiden on
tutkimuslaitosten arvioissa laskettu kasvavan lähivuosina noin 5-7
prosentin vuosivauhdilla. Paikallinen kasvu Aasian ja Tyynenmeren
alueella ylittää jopa 12 prosenttia vuodessa. BasWare toimii
sähköisen hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn alueella, minkä
arvioidaan kasvavan yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea
neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja
hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä
markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa.

Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat
kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Voimakas kasvu voi houkutella
markkinoille lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämän
kehityksen on ennustettu vahvistuvan tulevaisuudessa. Globaalissa
tarkastelussa BasWare on keskikokoinen ohjelmistotalo sekä
liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

BasWaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti
toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-,
skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat BasWaren
kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta.
Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnanohjausjärjestelmiin
(Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt
ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Johtavan tutkimusyhtiön Forrester Researchin mukaan BasWare on
maailman johtava ostolaskujen sähköisten käsittelyratkaisujen
toimittaja ja hankintojen hallinnan alueella yksi maailman viidestä
johtavasta ratkaisutoimittajasta.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan.
Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste
on kannattavuudessa ja kasvua tukee yhtiön laajentunut
tuotevalikoima. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan alueelta.

BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö
jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2007 aikana.
Yritysostojen avulla voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja
täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on myös mahdollista vahvistaa
yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla.

Vuonna 2007 BasWare arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan
15-20 prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon
verrattuna. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15
prosenttia liikevaihdosta.


Espoossa 11. lokakuuta 2007

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

BasWare järjestää tänään 11. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 10.30
hotelli Kämpin Paavo Nurmi -huoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa
yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen
tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


KONSERNIN TULOSLASKELMA


           1.7.- 1.7.-      1.1.- 1.1.-      1.1.-
           30.9. 30.9. Muutos,  30.9. 30.9. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa     2007  2006    %  2007  2006    %  2006

LIIKEVAIHTO     15 268 13 363  14,3 50 082 43 446  15,3 59 954

Liiketoiminnan muut
tuotot         23   25  -8,1   790  127  521,0   177

Materiaalit ja
palvelut       -981  -468  109,5 -2 463 -1 935  27,3 -2 593
Työsuhde-etuuksista
                           -23
aiheutuneet kulut  -7 827 -6 942  12,8 -27 031  910  13,0 -32 953
Poistot ja
arvonalentumiset   -657  -520  26,4 -1 825 -1 462  24,9 -2 033
Liiketoiminnan muut
kulut        -4 419 -2 963  49,2 -13 966 -9 995  39,7 -14 474
Liikevoitto     1 406 2 495  -43,6  5 588 6 271  -10,9  8 078

Rahoitustuotot     130   56  133,2   270  242  11,7   308
Rahoituskulut     -20   12 -266,6   -43  -57  -24,5   -99
Voitto ennen veroja 1 516 2 563  -40,8  5 816 6 457  -9,9  8 287

Tuloverot       -985  -898   9,7 -2 816 -1 997  41,0 -3 301
TILIKAUDEN VOITTO   531 1 665  -68,1  2 999 4 460  -32,7  4 986

Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa         0,05  0,15  -67,5  0,26  0,40  -34,4  0,45
Tulos/osake
(laimennettu),
euroa         0,05  0,15  -67,5  0,26  0,40  -34,0  0,44

Osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä:
          11 468 11 443     11 468 11 074       11
- laimentamaton    124  639       124  109     172 612
          11 468 11 443     11 468 11 138     11 221
- laimennettu     124  639       124  694       052
KONSERNITASE

                          Muutos,
Tuhatta euroa         30.9.2007 30.9.2006    % 31.12.2006

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet      11 873   9 384  26,5   9 980
Liikearvo             25 816  18 228  41,6   18 477
Aineelliset hyödykkeet       1 003    841  19,3    784
Osuudet
omistusyhteysyrityksissä             3 -100,0
Myytävissä olevat sijoitukset     38   2 612  -98,6   2 612
Pitkäaikaiset myynti- ja muut
saamiset               12    12  -0,5     0
Laskennallinen verosaaminen    2 752   3 446  -20,1   3 501
Pitkäaikaiset varat        41 495  34 527  20,2   35 354

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus            28     8  265,7     20
Myyntisaamiset ja muut
saamiset             16 158  12 724  27,0   13 018
Tuloverosaaminen           230    125  84,1    192
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat      427   5 915  -92,8   5 963
Rahavarat             9 217   3 993  130,8   3 012
Lyhytaikaiset varat        26 060  22 766  14,5   22 204

VARAT YHTEENSÄ          67 555  57 293  17,9   57 558


OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            3 440   3 440       3 440
Ylikurssirahasto         33 127  33 127       33 127
Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot               540    514   5,0    540
Muuntoerot              550    211  160,5    235
Kertyneet voittovarat       8 629   6 584  31,1   7 176
Vähemmistöosuus            98              88
Oma pääoma            46 383  43 877   5,7   44 606

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka      1 649   1 415  16,5   1 462
Korollinen vieras pääoma       179    437  -58,9    329
Pitkäaikaiset velat        1 828   1 851  -1,2   1 791

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollinen vieras pääoma      4 418    433  919,5    428
Ostovelat ja muut velat      13 774  10 085  36,6   9 957
Tuloverovelka           1 152   1 046  10,1    775
Lyhytaikaiset velat        19 343  11 565  67,3   11 160

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   67 555  57 293  17,9   57 558

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


          Osake-                   Vähem-
           pää- Ylikurssi-   Muut Muunto- Voitto- mistö-
Tuhatta euroa     oma  rahasto rahastot  erot  varat osuus Yhteensä

OMA PÄÄOMA
1.1.2006      2 963   15 010       -203  3 527     21 296

Muuntoeron muutos                 414  -252       162
Myönnetyt optiot                     -81       -81
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja              514
-tappiot                     414  -333       596

Tilikauden voitto                    4 460      4 460
Kokonaisvoitot ja
-tappiot                 514   414  4 127      5 055

Osingonjako                      -1 070     -1 070
Uusmerkintä      477                         477
Käytetyt
osakeoptiot           190                   190
Emissiovoitto         17 933                  17 933
Transaktiomenot
omasta pääomasta         -6                    -6
OMA PÄÄOMA
30.9.2006      3 440   33 127   514   211  6 584     43 877


          Osake-                   Vähem-
           pää- Ylikurssi-   Muut Muunto- Voitto- mistö-
Tuhatta euroa     oma  rahasto rahastot  erot  varat osuus Yhteensä

OMA PÄÄOMA
1.1.2007      3 440   33 127   540   235  7 176   88  44 606

Muuntoeron muutos                 315   -2       312
Osakepalkitseminen                    142       142
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot                     315   143       458

Tilikauden voitto                    3 030  -31  2 999
Kokonaisvoitot ja
-tappiot                     315  3 173  -31  3 457

Uusmerkintä                            40    40
Osingonjako                      -1 720     -1 720
OMA PÄÄOMA
30.9.2007      3 440   33 127   540   550  8 629   98  46 383


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


Tuhatta euroa      1.1.-30.9.2007 1.1.-30.9.2006 1.1.-31.12.2006

Liiketoiminnan
rahavirta

Tilikauden voitto        2 999     4 460      4 986
Oikaisut tilikauden
tulokseen            4 110     3 176      5 235
Käyttöpääoman muutos        739      -305      -902
Maksetut korot
liiketoiminnasta          -47      -34       -41
Saadut osingot
liiketoiminnasta                          -8
Saadut korot
liiketoiminnasta          55       52       70
Muut rahoituserät
liiketoiminnasta          35       69       65
Maksetut verot
liiketoiminnasta        -1 975     -1 885     -3 750
Liiketoiminnan
rahavirta            5 918     5 532      5 657


Investointien rahavirta

Investoinnit
aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin          -2 402     -1 974     -3 021
Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustulot            25      133       64
Ostetut tytäryhtiöt       -8 018     -3 660     -3 660
Myydyt osakkuusyhtiöt                       23
Muiden sijoitusten
luovutustulot          3 013      457       457
Myönnetyt lainat                          -1
Lainasaamisten
takaisinmaksut            8       21       24
Investointien rahavirta     -7 373     -5 023     -6 114


Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti               760       760
Vähemmistön
pääomasijoitus           40               95
Lyhytaikaisten lainojen
nostot              4 000
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut          -307      -300      -400
Rahoitusleasingvelkojen
takaisinmaksut           -12      -63       -75
Maksetut osingot        -1 720     -1 070     -1 070
Rahoituksen rahavirta      2 000      -673      -689


Rahavirtalaskelman         545      -163     -1 146
mukainen rahavarojen
muutos

Rahavarat tilikauden
alussa              8 975     9 987      9 987
Rahavarojen
kurssimuutosten
vaikutus              -39      -20       -19
Käypään arvoon
kirjauksen vaikutus        164      105       152
Rahavarat tilikauden
lopussa             9 644     9 909      8 975

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


             1-3/  1-3/ 4-6/ 4-6/  7-9/ 7-9/ 10-12/
Tuhatta euroa       2007  2006 2007 2006  2007 2006  2006
                     17  14      13
LIIKEVAIHTO       17 038 15 432  776  651 15 268  363 16 508
Liiketoiminnan muut
tuotot           15   41  752  61   23  25   50
Materiaalit ja palvelut  -819  -778 -662 -689  -981 -468  -658
Työsuhde-etuuksista
                     -9  -8      -6
aiheutuneet kulut    -9 243 -8 259  961  710 -7 827  942 -9 042
Poistot ja
arvonalentumiset     -571  -453 -597 -488  -657 -520  -572
Liiketoiminnan muut           -4  -3      -2
kulut          -5 010 -3 454  536  578 -4 419  963 -4 479
Liikevoitto       1 409 2 529 2 773 1 247 1 406 2 495 1 807
                    15,6        18,7
%            8,3 % 16,4 %   % 8,5 % 9,2 %   % 10,9 %
Rahoitustuotot       61  138  79  48  130  56   66
Rahoituskulut       -11  -60  -12  -8  -20  12  -43
Voitto ennen veroja   1 459 2 606 2 840 1 287 1 516 2 563 1 831
                    16,0        19,2
%            8,6 % 16,9 %   % 8,8 % 9,9 %   % 11,1 %
                     -1
Tuloverot         -575  -613  256 -486  -985 -898 -1 304
KATSAUSKAUDEN VOITTO    884 1 994 1 584  801  531 1 665  526
                             12,5
%            5,2 % 12,9 % 8,9 % 5,5 % 3,5 %   % 3,2 %

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


 Tuhatta euroa             30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT
VAKUUDET

Takaukset yhteensä             1 097    980    986

OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                553    611    544
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                598    613    567
Yhteensä                  1 151   1 224   1 111

Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut               1 675   1 064   1 334
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut               4 152   1 156   3 193
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut      246
Yhteensä                  6 074   2 220   4 527

Omat vastuut yhteensä           7 225   3 444   5 638

SEGMENTTITIEDOT

Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)


Liikevaihto
(tuhatta            Muutos,          Muutos,
euroa)    7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi      10 238  9 375   9,2  34 571  30 110  14,8  41 028
Skandinavia   3 126  2 672  17,0  11 015  10 344   6,5  14 698
Eurooppa     3 477  2 332  49,1  9 429  6 272  50,3   8 985
Muut alueet    757  1 306  -42,0  2 429  2 393   1,5   3 512
Segm. välinen
liikevaihto   -2 329  -2 321   0,3  -7 362  -5 671  -29,8  -8 269
Konserni
yhteensä    15 268  13 363  14,3  50 082  43 446  15,3  59 954


Liikevoitto
(tuhatta            Muutos,          Muutos,
euroa)    7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi      3 219  3 514  -8,4  10 371  9 072  14,3  12 314
Skandinavia    -104   -211  50,7   -540   -65 -729,5    -45
Eurooppa    -1 058   -580  -82,4  -2 584  -1 922  -34,5  -2 831
Muut       -614   -213 -188,4  -1 591   -767 -107,6  -1 297
Segm. välinen
liikevoitto    -37   -15 -146,7   -67   -47  -42,6    -62
Konserni
yhteensä     1 406  2 495  -43,6  5 588  6 271  -10,9   8 078


Henkilöstö
(työsuhteessa          Muutos,          Muutos,
keskimäärin) 7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi       369   343   7,6   361   348   3,7    346
Skandinavia     98    88  11,4    96    87  10,3    89
Eurooppa      94    63  49,2    76    60  26,7    62
Muut alueet     28    17  64,7    24    15  60,0    17
Konserni
yhteensä      588   510  15,3   557   510   9,2    513


Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti)Liikevaihto
(tuhatta            Muutos,          Muutos,
euroa)    7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Tuotemyynti   4 019  5 632  -28,6  16 637  15 265   9,0  19 374
Ylläpito ja
tuki      5 369  3 561  50,8  15 468  12 771  21,1  18 776
Konsultointi
ja palvelut   4 987  4 072  22,5  15 523  14 352   8,2  20 106
SaaS       340            881
Muut
toiminnot     553    98  462,8  1 573  1 059  48,5   1 698
Konserni
yhteensä    15 268  13 363  14,3  50 082  43 446  15,3  59 954


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:


Liikevaihto
(tuhatta           Muutos,          Muutos,
euroa)   7-9/2007 7-9/2006    % 1-9/2007 1-9/2006    % 1-12/2006
Suomi     7 939  7 024  13,0  27 118  24 410  11,1  32 557
Skandinavia  2 819  2 602   8,3  10 362  9 713   6,7  14 129
Eurooppa    3 371  2 051  64,4  9 364  6 717  39,4   9 421
Muut alueet  1 139  1 686  -32,5  3 239  2 607  24,2   3 848
Konserni
yhteensä   15 268  13 363  14,3  50 082  43 446  15,3  59 954

KONSERNIN TUNNUSLUVUT


Tuhatta euroa             1-9/2007  1-9/2006 1-12/2006

Liikevaihto               50 082   43 446   59 954
Liikevaihdon kasvu, %          15,3 %   40,9 %   43,9 %
Liikevoitto                5 588   6 271   8 078
Liikevoiton kasvu, %          -10,9 %   78,5 %  123,7 %
  % liikevaihdosta           11,2 %   14,4 %   13,5 %
Tulos ennen veroja            5 816   6 457   8 287
  % liikevaihdosta           11,6 %   14,9 %   13,8 %
Tilikauden tulos             2 999   4 460   4 986
  % liikevaihdosta            6,0 %   10,3 %   8,3 %

Oman pääoman tuotto, %          8,8 %   18,2 %   15,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       16,2 %   25,8 %   24,7 %
Korollinen vieras pääoma         4 597    870    758
Rahavarat *)               9 644   9 909   8 975
Nettovelkaantumisaste, %        -10,9 %  -20,6 %  -18,4 %
Omavaraisuusaste, %           68,7 %   76,6 %   77,5 %
Taseen loppusumma            67 555   57 293   57 558

Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **)              11 109   24 492   25 315
  % liikevaihdosta           22,2 %   56,4 %   42,2 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen    581    510    597
  % liikevaihdosta            1,2 %   1,2 %   1,0 %
Tutkimus- ja kehitysmenot         8 640   7 640   10 925
  % liikevaihdosta           17,3 %   17,6 %   18,2 %
T&K -henkilöstö kauden lopussa       144    138    138

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana    557    510    513
Henkilöstö kauden lopussa          630    519    528
Henkilöstön kasvu, %           21,4 %   34,8 %   33,7 %

Tulos/osake, euroa             0,26    0,40    0,45
Tulos/osake (laimennettu), euroa      0,26    0,40    0,44
Oma pääoma/osake, euroa          4,04    3,83    3,88

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:
-laimentamaton            11 468 124 11 074 109 11 172 612
-laimennettu             11 468 124 11 138 694 11 221 052


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT


  Tilanne 30.9.2007               Osakkeita ja ääniä
                              kpl   %
1. Sihvo, Ilkka                   1 065 800  9,3
2. Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiön ja
  holhottavat)                   1 045 800  9,1
3. Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)        1 031 800  9,0
4. Perttunen, Sakari                  830 400  7,2
5. Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)         800 900  7,0
6. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap       465 997  4,1
7. Ahonen, Asko                    318 822  2,8
8. Sijoitusrahasto Fondita Nordic Small Cap      247 000  2,2
9. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö           216 000  1,9
10. Perttunen, Meimi                  215 400  1,9
11. Royal Scandia Life Assurance            210 000  1,8
12. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo           155 000  1,4
13. Op-Suomi Pienyhtiöt                 106 000  0,9
14. Veritas Henkivakuutusosakeyhtiö           100 000  0,9
15. Sarvala, Vesa                    95 241  0,8
16. Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva           93 800  0,8
17. Sijoitusrahasto Fides Finland Focus         93 048  0,8
18. Sijoitusrahasto Nordea Fennia Plus          86 000  0,7
19. Luoto, Matti                     81 950  0,7
20. Sijoitusrahasto Fondita Nordic Micro Cap       75 000  0,7
  20 suurinta omistajaa yhteensä          7 333 958 64,0
  Hallintarekisteröidyt yhteensä          1 631 640 14,2
  Muut                       2 502 526 21,8
  Yhteensä                     11 468 124  100

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.