Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 19.10.2016 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 (IFRS)

YHTEENVETO

Baswaren SaaS-tuotot yli kaksinkertaistuivat, kokonaiskasvu jäljessä odotuksista

Tammi-syyskuu 2016:

 • Liikevaihto 108 369 tuhatta euroa (104 200 tuhatta euroa) - kasvua 4,0 prosenttia
 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu 1,6 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Oikaistu EBITDA -1 598 tuhatta euroa (5 337 tuhatta euroa)
 • Cloud-tuottojen osuus liikevaihdosta 43,7 prosenttia (35,6 %)
  Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 73,6 prosenttia (68,2 %)
 • Liiketulos -9 932 tuhatta euroa (371 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,78 euroa (0,01 euroa)

Heinä-syyskuu 2016:

 • Liikevaihto 35 295 tuhatta euroa (33 569 tuhatta euroa) - kasvua 5,1 prosenttia
 • Orgaaninen liikevaihdon kasvu -0,4 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta
 • Oikaistu EBITDA 1 381 tuhatta euroa (3 540 tuhatta euroa)
 • Cloud-tuottojen osuus liikevaihdosta 46,6 prosenttia (39,5 %
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 77,4 prosenttia (72,2 %)
 • Liiketulos -2 218 tuhatta euroa (996 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,26 euroa (0,09 euroa)

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2017-2020. Vuonna 2016 Basware kiihdyttää kasvupanostuksiaan, jotka keskittyvät pääasiassa cloud-liiketoimintaan, myyntiin ja markkinointiin sekä niiden tukitoimiin ja Baswaren rahoituspalvelujen markkinoille tuomiseen. Basware odottaa orgaanisen liikevaihdon kasvun olevan nollatasolla ilman valuuttakurssien vaikutusta ja oikaistun EBITDAn säilyvän suunnilleen nollatasolla vuonna 2016 kasvupanostusten katteisiin aiheuttaman väliaikaisen paineen johdosta.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/  
Tuhatta euroa 2016 2015 % 2016 2015 % 2015  
              
Liikevaihto 35 295 33 569 5,1 % 108 369 104 200 4,0 % 143 410  
Orgaaninen liikevaihdon kasvu* -0,4 %     1,6 %        
EBITDA -33 2 823   -3 771 5 678   11 902  
Oikaistu EBITDA 1 381 3 540   -1 598 5 337   12 121  
Liiketulos -2 218 996   -9 932 371   4 676  
  % liikevaihdosta   3,0 %     0,4 %   3,3 %  
Tulos ennen veroja -3 928 1 488   -13 323 282   3 563  
Tilikauden tulos -3 711 1 249   -11 196 129   3 083  
              
Oman pääoman tuotto, % -10,8 % 3,6 %   -10,8 % 0,1 %   2,2 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,5 % 3,8 %   -6,6 % 1,2 %   3,6 %  
Rahavarat 12 951 36 824   12 951 36 824   33 238  
Nettovelkaantumisaste, % 1,7 % -25,5 %   1,7 % -25,5 %   -22,4 %  
Omavaraisuusaste, % 68,5 % 77,4 %   68,5 % 77,4 %   79,1 %  
                 
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa -0,26 0,09   -0,78 0,01   0,22  
Laimennettu, euroa -0,26 0,09   -0,78 0,01   0,22  
Oma pääoma/osake, euroa 9,44 9,73 -3,0 % 9,44 9,73 -3,0 % 9,97  
               
                        

* Ilman valuuttakurssien vaikutusta


LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:Baswaren Cloud-liiketoiminta kasvoi vahvasti kolmannella neljänneksellä. Vuosineljännekseen kuitenkin vaikuttivat lisenssi-, ylläpito- ja konsultointipalveluiden liikevaihdon lasku sekä heikko tulos, erityisesti Ison-Britannian liiketoiminnassa. Basware käynnistää tulevina kuukausina lisätoimenpiteitä, joilla vahvistetaan erityisesti strategian toimeenpanoa ja jotka tukevat Cloud-tuottoihin liittyvää merkittävää kasvumahdollisuutta.

Baswaren SaaS-tuotot jatkoivat vahvaa kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä, kokonaiskasvua 118,7 prosenttia ja orgaanista kasvua 53,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vertausjaksoon. Baswaren verkoston kasvu jatkui, ja transaktioiden määrä kasvoi 13,8 prosentilla vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Transaktioiden kasvu ei kuitenkaan kehittynyt täysin odotustemme mukaisesti eikä suhteessa verkkolaskutukseen liittyvään merkittävään kasvupotentiaaliin. Baswaren Financing Services -liiketoiminnassa keskityttiin ratkaisujen maturiteetin kehittämiseen. Vaikka ratkaisujen kysyntä on jatkunut korkeana, rahoituspalvelut eivät tule lähitulevaisuudessa kasvattamaan oleellisesti liikevaihtoa. Professional Services toimitti kolmannella neljänneksellä 28 Alustan käyttöönottoprojektia verrattuna vuoden 2015 kolmannen neljänneksen 16 käyttöönottoon. SaaS-liiketoimintamalliin siirtyminen on kuitenkin vaikuttanut konsultoinnin liikevaihtoon.

Avainmarkkinoidemme kehitys on ollut epäyhtenäistä, mutta niiden kolmannen neljänneksen vahvalla tilauskannalla on positiivinen vaikutus näkymiin. Isossa-Britanniassa Brexitiin liittyvä epävarmuus vaikutti edelleen päätöksentekoon sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mikä vaikutti odotettua heikompaan tulokseen. Uskomme, että pitkällä aikavälillä Isossa-Britanniassa on vahva markkinapotentiaali. Saksassa kilpailu paikallisilla työmarkkinoilla on viivästyttänyt myyntihenkilöstön palkkaamista, mikä on hidastanut kasvua. Rekrytoinnit on nyt kuitenkin viety päätökseen.

Basware on jatkanut myyntiin ja markkinointiin panostamista strategiansa mukaisesti. Myynti- ja markkinointihenkilöstö on kasvanut 25 prosentilla vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna, ja suurin osa uusista rekrytoinneista tehtiin avainmarkkinoillamme Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Suurin osa markkinointipanostuksista ja -toimenpiteistä kohdennettiin avainmarkkinoihimme. Panostusten positiivinen vaikutus ei kuitenkaan vielä näy liikevaihdossa, koska uusien myyntihenkilöiden tuottavuus näkyy viiveellä.

Basware on hieno yhtiö, ja olen iloinen, että olen saanut 26.9. toimitusjohtajaksi nimityksen jälkeen mahdollisuuden johtaa tätä yhtiötä sen kasvun seuraavaan vaiheeseen. Baswaren visio markkinapotentiaalista ja kyvystämme tarttua kasvumahdollisuuteen on ennallaan. Nyt keskitymme vahvemmin toteutukseen ja toimeenpanoon sekä asiakkaisiimme. Nimitykseni jälkeen olen tunnistanut useita kehittämiskohteita kasvun nopeuttamiseksi, toimintamme yksinkertaistamiseksi ja tuottavuutemme parantamiseksi. Lisätietoa näistä toimenpiteistä löytyy strategiaa käsittelevästä osuudesta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTToimintaympäristö ja markkinanäkymätKaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan ja palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Julkisen sektorin sähköisen liiketoiminnan hankkeiden, joita on käynnistetty erityisesti Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa, arvioidaan edistävän digitalisoitumista ja verkkolaskutuksen käyttöönoton leviämistä. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2016Baswaren muutos cloud-pohjaiseksi yhtiöksi on edennyt nopeasti. SaaS-liikevaihtomme on kasvanut erittäin voimakkaasti, myös orgaanisesti, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Vaikka orgaaninen kasvumme onkin ollut strategiassamme tiedotettua nopeampaa, se ei ole kuitenkaan täysin korvannut lisenssimyynnin ja ylläpitotuottojen odotettua nopeampaa laskua. Siirtyminen SaaS-malliin on vaikuttanut myös konsultoinnin liikevaihtoon, joka on ollut vuonna 2016 odotettua heikompaa.

Verkostomme transaktioiden määrät ovat kasvaneet kohtalaisesti vuonna 2016, mutta aloitusmaksujen määrän lasku on vähentänyt transaktiopalvelujen tuottoja. Transaktiotuottojen kasvu ei ole vielä ollut riittävää korvatakseen SaaS-malliin siirtymisen ja konsultointituottojen laskun vaikutuksia liiketoimintaamme.

Baswarella on ollut odotettua enemmän haasteita avainmarkkinoillaan vuonna 2016. Isossa-Britanniassa Brexitiin liittyvä epävarmuus on vaikuttanut päätöksentekoon sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Saksassa kilpailu paikallisilla työmarkkinoilla on viivästyttänyt myyntihenkilöstön palkkaamista, mikä on vaikeuttanut tavoiteltujen rekrytointien tekemistä halutussa aikataulussa.

Baswaren orgaanisen liikevaihdon kasvun ilman valuuttakurssien vaikutusta odotettiin olevan vähintään 5 prosenttia vuonna 2016. Yhtiö arvioi nyt kasvunsa viivästyvän edellä mainittujen syiden vuoksi. Tämän seurauksena yhtiö arvioi orgaanisen liikevaihdon olevan nollatasolla ilman valuuttakurssien vaikutusta vuonna 2016.

SaaS- ja Baswaren verkoston tuottojen arvioidaan jatkuvan kasvuaan loppuvuonna 2016.

Vuoden 2016 oikaistun EBITDAn arvioidaan olevan suunnilleen nollatasolla alkuperäisen ohjauksen mukaisesti.

Kasvupanostusten arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2016, mikä sisältää Verianin vaikutuksen.

Espoossa tiistaina 19. lokakuuta 2016

BASWARE OYJ
Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajatYrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit