Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj Pörssitiedote 18.2.2010

Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj:n 18.2.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009
tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla
yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2009.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2009 hallituksen esityksen mukaisesti
0,36 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on
täsmäytyspäivänä 23.2.2010 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 2.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat: jäsenille 26.000
euroa vuodessa; varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa; ja puheenjohtajalle
52.000 euroa vuodessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 325 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että
hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta,
hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta
tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä
esityksen, jonka mukaan yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Hannu
Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Eeva Sipilä ja
Ilkka Toivola.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.
Lisäksi päätettiin, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen
laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Valtuutus päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen
antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja
yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen
tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko
siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen on voimassa 31.3.2011 saakka.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaan
päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

BASWARE OYJ

Hannu Vaajoensuu

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj, puh.
040 501 8250Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa