Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


            
Basware Oyj Pörssitiedote 12.2.2009
Basware Oyj:n 12.2.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2008 hallituksen esityksen
mukaisesti 0,23 euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista
jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 17.2.2009
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 24.2.2009.
Yhtiökokous päätti, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat: jäsenille
24.000 euroa vuodessa; varapuheenjohtajalle 28.000 euroa vuodessa; ja
puheenjohtajalle 48.000 euroa vuodessa. Tähän palkkioon eivät
kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat
työsuhteessa Basware -konserniin. Lisäksi kaikille hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.
Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden
osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla
vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden
hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen
jälkeen.
Yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettiin viisi. Yhtiökokous
päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön uusiksi hallituksen
jäseniksi valitaan Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Matti
Copeland, Pentti Heikkinen ja Ilkka Toivola.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja
varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Lisäksi päätettiin, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuutukset
Valtuutus päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden
osakkeen antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan
oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko
maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja
yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön
kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai
aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
1.146.812 osaketta.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutuksen on voimassa 31.3.2010 saakka.
Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n
mukaan päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai
luovuttaa edelleen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi
Sakari Perttusen.
BASWARE OYJ
Hannu Vaajoensuu
Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj,
puh. 040 501 8250

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa