Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2008

Basware Oyj:n 14.2.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007
tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla
yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2007. 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2007 hallituksen esityksen mukaisesti
0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.720.218,60 euroa tilinpäätöshetken
osakemäärällä, ja loput jakokelpoisista varoista päätettiin jättää edellisten
tilikausien voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
on täsmäytyspäivänä 19.2.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.2.2008. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
jäsenille 22.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 26.000 euroa vuodessa ja
puheenjohtajalle 44.000 euroa vuodessa. Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole
oikeutettuja Basware-konsernissa päätoimisesti työskentelevät hallituksen
jäsenet. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 275
euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille,
joiden osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla
vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Yhtiökokous
päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan
Matti Copeland, Sakari Perttunen, Ossi Pohjola, Ilkka Toivola ja Hannu
Vaajoensuu. 

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Lisäksi yhtiökokous
päätti, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun
mukaan. 
 
Hallituksen valtuutukset

Valtuutus päättämään osakeanneista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen
antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen
ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön
kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko
siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.


Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaisesti
päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2009 saakka.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston alentamisen 33 057 787,45 eurolla.
Alentamisen tarkoituksena on alentamismäärän siirtäminen sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti kumota yhtiöjärjestyksen pykälät 3 (Osakepääoma), 4
(Osakkeiden lukumäärä) ja 15 (Lunastusvelvollisuus ja  muuttaa 8 § seuraavasti: 

8 § (uusi 6 §) Yhtiön edustaminen
Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla
kummallakin erikseen, tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. 

Yhtiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville
siten, että nämä toimivat kukin yksin. 


Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen. 


BASWARE OYJ
Hannu Vaajoensuu


Lisätietoja antaa: 
 
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware, puh. 040 501 8250


Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa