BasWaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

BASWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2007

BasWare Oyj:n 26.2.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006
tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla
yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2006. 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2006 hallituksen esityksen mukaisesti
0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.720.218,60 euroa tilinpäätöshetken
osakemäärällä, ja loput jakokelpoisista varoista päätettiin jättää edellisten
tilikausien voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
on täsmäytyspäivänä 1.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.3.2007. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
jäsenille 22.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 26.000 euroa vuodessa ja
puheenjohtajalle 44.000 euroa vuodessa. Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole
oikeutettuja BasWare -konsernissa päätoimisesti työskentelevät hallituksen
jäsenet. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 275
euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille,
joiden osakkeenomistus alle 5.000 BasWare Oyj:n osaketta, hankitaan 40
prosentilla vuosipalkkion brutto-osuudesta BasWare Oyj:n osakkeita Helsingin
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous
päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet
Asko Ahonen, Tom Bangemann, Kirsi Eräkangas, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja
Hannu Vaajoensuu jatkavat hallituksessa. 

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiölle valitaan
tilintarkastajaksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael Paul, ja
varatilintarkastajana KHT Teppo Rantanen. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Hallituksen valtuutukset

Valtuutus päättämään osakeanneista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen
antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen
ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön
kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko
siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.


Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaisesti
päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.


Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n mukaisesti
päättämään enintään 1.000.000 euron suuruisesta ylimääräisestä osingosta, joka
toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.


Optio-oikeudet

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta BasWare-konsernin
avainhenkilöille ja BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä
olevin ehdoin. 

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare-konsernissa toistaiseksi ja ei
osa-aikaisesti palveluksessa oleville avainhenkilöille lisäämään heidän
sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare
Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on
tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen
katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu
Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla.  Optio-oikeudet
jaetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin henkilöstöön ja johtoon
kuuluville. 

BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200.000 optiotodistusta, joista
100.000 merkitään kirjaimella D ja 100.000 kirjaimella E. Optiotodistukset
lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.  Kukin optiotodistus oikeuttaa
sen haltijan merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen. 

Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön osakepääomaan ja
ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon BasWare Oyj:n
osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 200.000 uudella
osakkeella eli 60.000 eurolla. 

Osakkeiden merkintäaika on
- optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010,
- optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011
 
Merkintähinta vastaa
- optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa
tammi-maaliskuussa vuonna 2007 
- optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa
tammi-maaliskuussa vuonna 2008 

Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,71 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. 

Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Eräkankaan.
Lisäksi hallitus päätti, ettei erillisiä valiokuntia ei muodosteta vuonna 2007,
koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden
valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. 


BASWARE OYJ
Hannu Vaajoensuu


Lisätietoja antaa: 
 
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, BasWare, puh. 040 501 8250


Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit