Kutsu Baswaren varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Baswaren varsinaiseen yhtiökokoukseen

Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina helmikuun 14. päivä 2008 kello 14:00 alkaen. Yhtiökokous
pidetään Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 13:00 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä emoyhtiön että konsernin osalta
2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen
mukainen voitto antaa aihetta 
5. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
8. Hallituksen jäsenten valinta
9. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta


Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin: 

Osingonjako
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,15
euroa osakkeelta, yhteensä 1 720 218,60 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä,
ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen
tilille. 
 
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 19.2.2008
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäivä on 26.2.2008. 

Hallituksen palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat
seuraavat: 
• jäsenille 22 000 euroa vuodessa;
• varapuheenjohtajalle 26 000 euroa vuodessa; ja
• puheenjohtajalle 44 000 euroa vuodessa

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja Basware -konsernissa
päätoimisesti työskentelevät hallituksen jäsenet. 

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 275 euroa
kokoukselta. 

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden
osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 prosentilla
vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. 

Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn
kohtuullisen laskun mukaan. 


Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle:

1 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
enintään 2 293 624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1 146 812 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto,
henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
syy. 

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko
siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
lukumäärän kanssa enintään 1 146 812 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2009 saakka.

2 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1 146 812
oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2009 saakka.


3 Ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan 33 057 787,45
euroa. Alentamisen tarkoituksena on alentamismäärän siirtäminen sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. 

4 Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 3 (Osakepääoma), 4 (Osakkeiden
lukumäärä) ja 15 (Lunastusvelvollisuus) §:t kumotaan ja 8 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti: 

8 § (uusi 6 §) Yhtiön edustaminen
Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla
kummallakin erikseen, tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. 

Yhtiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville
siten, että nämä toimivat kukin yksin. 


Kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4. helmikuuta 2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Linnoitustie 2, Cello-talo, 02600 Espoo.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle, ja ne
ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkaistaan osana Baswaren
verkkovuosikertomusta osoitteessa www.Basware.fi/vuosikertomus 7. helmikuuta
2008. 

Osallistumis- ja aloiteoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
Basware Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 4.2.2008. Yhtiön jokainen osake oikeuttaa yhteen
ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia
yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti vaatii
tätä hallitukselta 4.2.2008 mennessä. 

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 4.2.2008 klo 16 mennessä joko 

- kirjallisesti osoitteeseen Basware Oyj, PL 97, 02601 Espoo
- puhelimitse numeroon (09) 8791 7316 / Hanne Grönlund
- telefaksilla numeroon (09) 8791 7297 tai 
- sähköpostitse osoitteeseen IR@Basware.com
 
Kirjallisesti ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin tai sähköpostin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Espoossa 24. päivänä tammikuuta 2008

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj, puh. 09 8791 7250 tai
040 501 8250 

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa