KUTSU BASWAREN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BASWARE OYJ      PÖRSSITIEDOTE      8.2.2007

KUTSU BASWAREN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BasWare Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina helmikuun 26. päivä 2007 kello 13.30 alkaen.
Yhtiökokous pidetään Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44,
Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello
12.30.
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat

1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä emoyhtiön että 
konsernin osalta
2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen 
ja/tai konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta
5. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 
päättäminen
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
8. Hallituksen jäsenten valinta
9. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien 
valinta


Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan 
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin:


Osingonjako

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 yhtiön 
voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille 
osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 1 720 218,60 euroa 
tilinpäätöshetken osakemäärällä, ja loput jakokelpoisista varoista 
jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. 
 
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 
1.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.3.2007


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen 
valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Asko 
Ahonen, Tom Bangemann, Kirsi Eräkangas, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen 
ja Hannu Vaajoensuu jatkaisivat hallituksessa.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten 
palkkiot olisivat seuraavat:
- jäsenille 22 000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtajalle 26 000 euroa vuodessa; ja
- puheenjohtajalle 44 000 euroa vuodessa

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja BasWare-
konsernissa päätoimisesti työskentelevät hallituksen jäsenet.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 275 
euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden 
osakkeenomistus on alle 5 000 BasWare Oyj:n osaketta, hankitaan 40 
prosentilla vuosipalkkion brutto-osuudesta BasWare Oyj:n osakkeita 
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 
Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen 
päätöksen jälkeen.


Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan 
tilintarkastajaksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö 
Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikael 
Paul, ja varatilintarkastajaksi KHT Teppo Rantanen. 

Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan 
esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.


Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle:


1 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 
päättämään enintään 2 293 624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 
1 146 812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän 
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta 
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja 
yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön 
kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä 
syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka 
oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta 
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa 
merkintähinnan kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta 
osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla 
hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän 
kanssa enintään 1 146 812 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava 
määrä merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.

Valtuutus olisi voimassa 31.3.2008 saakka.


2 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle 
myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus 
päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden 
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä 
tai luovuttaa edelleen.

Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.


3 Ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi BasWare-konsernin 
avainhenkilöille ja BasWare Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien 
antamisesta BasWare-konsernin avainhenkilöille ja BasWare Oyj:n 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare-konsernissa 
toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville 
avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja 
työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin 
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja 
siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen 
tapahtuu Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla 
tavalla. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla 
konsernin henkilöstöön ja johtoon kuuluville.

BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200 000 
optiotodistusta, joista 100 000 merkitään kirjaimella D ja 100 000 
kirjaimella E. Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-
osuusjärjestelmässä. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan 
merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön 
osakepääomaan ja ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen 
seurauksena enintään 200 000 uudella osakkeella eli 60 000 eurolla.

Osakkeiden merkintäaika on
- optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010,
- optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011
 
Merkintähinta vastaa
- optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua 
keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2007 
- optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua 
keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2008

Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella 
merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,71 % yhtiön 
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen 
osakepääoman korotuksen jälkeen.


4 Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään ylimääräisestä 
osingonjaosta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle 
myönnettäisiin osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n mukainen valtuutus 
päättää enintään 1 000 000 euron suuruisesta ylimääräisestä 
osingosta, joka toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista 
varoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
alkuun.


Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen 
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 19. 
helmikuuta 2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa 
Linnoitustie 2, Cello-talo, 02600 Espoo. Jäljennökset asiakirjoista 
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla 
myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkaistaan osana BasWaren 
verkkovuosikertomusta osoitteessa www.basware.fi/vuosikertomus 
viimeistään 22. helmikuuta 2007.


Osallistumis- ja aloiteoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
merkitty BasWare Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.2.2007. Yhtiön 
jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 
Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen 
käsiteltäväksi, mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti vaatii tätä 
hallitukselta 16.2.2007 mennessä.


Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 16.2.2007 klo 16 mennessä 
joko 

- kirjallisesti osoitteeseen BasWare Oyj, PL 97, 02601 Espoo
- puhelimitse numeroon (09) 8791 7316 / Hanne Grönlund
- telefaksilla numeroon (09) 8791 7297 tai 
- sähköpostitse osoitteeseen IR@basware.com
 
Kirjallisesti ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin tai sähköpostin 
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset 
valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen 
yhteydessä.


Espoossa 7. päivänä helmikuuta 2007

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, BasWare Oyj, puh. 09 
8791 7250 tai 040 501 8250Liite: BASWARE OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2007 EHDOT
 

I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN
 

1 Optio-oikeuksien määrä
 
Optio-oikeuksia annetaan 200 000 kappaletta, jotka oikeuttavat 
merkitsemään yhteensä 200 000 BasWare Oyj:n (Yhtiö) osaketta.
 

2 Optio-oikeuksien suuntaaminen
 
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen BasWare Oyj:n hallituksen määräämille konsernissa 
toistaiseksi ja ei osa-aikaisesti palveluksessa oleville 
avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja 
työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare Oyj:n 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin 
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. 
 
Hallituksen päättämällä BasWare Oyj:n konserniyhtiöllä on oikeus 
merkitä optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei anneta edellä 
mainituille merkintäoikeutettuihin kuuluville henkilöille, jotta 
niitä voidaan myöhemmin tarjota avainhenkilöiden merkittäviksi 
konsernin kannustusjärjestelmän puitteissa.
 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-
oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja 
siihen on näin ollen katsottava olevan Yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy.


3 Optio-oikeuksien merkintä
 
Yhtiö lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen 
optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan 
vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu Yhtiön 
hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla.
 
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin 
henkilöstöön ja johtoon kuuluville. 
 
Tytäryhtiölle annettavat optio-oikeudet on tarkoitettu annettaviksi 
myöhemmin, konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen 
rekrytoitaville henkilöille. Tytäryhtiöllä ei ole oikeutta merkitä 
optio-oikeuksilla Yhtiön osakkeita.
 

4 Optiotodistukset ja arvo-osuusjärjestelmä
 
BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200 000 
optiotodistusta, joista 100 000 merkitään kirjaimella D ja 100 000 
kirjaimella E.
 
Optiotodistukset lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 
Hallitus päättää menettelystä ja aikataulusta tähän liittyen. 
Optiotodistukset kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-
osuustilille.
 

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT
 

1 Oikeus uusien osakkeiden merkintään
 
Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) 
BasWare Oyj:n osakkeen.

Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön 
osakepääomaan ja ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon BasWare Oyj:n osakepääoma voi nousta merkintöjen 
seurauksena enintään 200 000 uudella osakkeella eli 60 000 eurolla.


2 Osakkeiden merkintä ja maksu
 
Osakkeiden merkintäaika on
- optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010,
- optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011
 
Osakkeiden merkintä tapahtuu BasWare Oyj:n pääkonttorissa ja 
mahdollisesti muussa Yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa. 
Merkinnän maksun tulee tapahtua samanaikaisesti merkinnän kanssa. 
Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.
 

3 Osakkeiden merkintähinta
 
Merkintähinta vastaa
- optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua 
keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2007 
- optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua 
keskiarvoa tammi-maaliskuussa vuonna 2008 
 

4 Osakkeiden kirjaus
 
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille.
 
Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä säännöllisesti kokoontuvissa 
hallituksen kokouksissaan vuosineljänneksittäin ja saattaa 
hyväksyttyjen merkintöjen perusteella tehtävät osakepääoman 
korotusilmoitukset viipymättä rekisteröitäväksi ja uudet osakkeet 
otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi yhdessä Yhtiön julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen kanssa. Yhtiön hallituksella 
ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä tilikauden päättymisen 
jälkeen tehtyä merkintää ennen varsinaista yhtiökokousta.
 

5 Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus
 
Optiotodistuksia, joiden osalta kohdassa II.2. mainittu 
osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai 
pantata ilman Yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää hallitus. 
Osakemerkinnän ajan alettua optiotodistukset ovat vapaasti 
siirrettävissä. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionhaltijan lukuun 
osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optionhaltijalla on 
oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika 
niiden osalta alkaa. Optionhaltija on velvollinen ilmoittamaan 
viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-
oikeuksiaan.
 
Jos merkitsijän työ- tai toimisuhde BasWare Oyj -konserniin tai 
jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle 
siirtymisestä tai työntekijän kuoleman johdosta, on hänen viipymättä 
tarjottava Yhtiölle vastikkeetta sellaiset optiotodistukset, joiden 
osalta osakemerkinnän aika ei ollut työ- tai toimisuhteen tai 
hallituksen jäsenyyden päättymispäivänä alkanut. Hallitus voi 
erityisistä syistä myöntää tähän poikkeuksen.
 
Tämän ehtokohdan vaikuttaessa eri optioihin on Yhtiöllä oikeus saada 
arvo-osuusjärjestelmään kirjattua siirto Yhtiölle tai tämän 
osoittamalle kolmannelle taholle varmistaakseen ehdon noudattamisen.
 

6 Osakeoikeudet
 
Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa 
osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakemerkinnän tultua 
merkityksi kaupparekisteriin. 
 

7 Osakeannit, vaihtovelkakirja- ja optiolainat sekä optio-oikeudet 
ennen osakemerkintää
 
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa 
uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirja- tai 
optiolainoja tai optio-oikeuksia, on optiotodistuksen haltijalla 
sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. 
Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla 
siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja 
tai molempia muutetaan. 
 
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa 
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että 
optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus 
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. 
 
Mikäli yhdellä optiotodistuksella merkittävissä olevien osakkeiden 
uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus 
huomioon merkintähintaa alentamalla.
 

8 Optiotodistuksen haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa
 
Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan 
optiotodistuksen haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman 
alentamispäätöksessä tarkemmin lausutulla tavalla. Jos osakepääoman 
alentamisella ei voida katsoa olevan taloudellisia vaikutuksia 
optio-oikeuden haltijalle, alentaminen ei vaikuta osakkeen 
merkintäehtoihin.
 
Yhtiön selvitystilaan asettaminen ei aiheuta muutoksia osakkeiden 
merkintäehtoihin.
 
Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön 
tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan 
optiotodistuksen haltijalle oikeus merkitä osakkeet hallituksen 
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän 
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa 
optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö 
lunastaa häneltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta. Jos Yhtiö on 
sulautumisessa vastaanottavana yhtiönä, osakemerkintäehdot säilyvät 
ennallaan. Mikäli yritys päättää hankkia omia osakkeitaan, tämä ei 
vaikuta optio-oikeuden haltijan asemaan.
 
Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden 
merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun tarkoittama 
lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen 
perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista 
ja äänistä, tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukainen 
tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää 
osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai 
osakkeenomistajan kanssa yhdenvertainen mahdollisuus myydä optio-
oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa II.5 olevasta 
siirtorajoituksesta huolimatta. Osakkeenomistajalla, jonka osuus 
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on noussut yli 
90 %:n, on oikeus ostaa optionomistajan optio-oikeudet käypään 
hintaan.
 
Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi 
osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia merkintäehtoihin.
 
Osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon muuttuessa siten, että 
osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optioiden määrää ja 
merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu 
kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät 
ennallaan. 
 

9 Riitojen ratkaiseminen
 
Näitä optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan 
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan 
sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.
 

10 Muut seikat
 
Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksien ja osakkeiden 
merkintään liittyvistä seikoista.


JAKELU:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa