Biotie Therapies Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002, Contral Pharma Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Ja Yhdistynee

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002, CONTRAL PHARMA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 JA YHDISTYNEEN YHTIÖN STRATEGIA Pörssitiedote sisältää tietoja lokakuussa 2002 yhdistyvän yhtiön, uusi BioTie (Biotie Therapies Oyj, Contral Pharma Oyj ja Carbion Oy) strategiasta, lääketutkimuksen ja -kehityksen lähitulevaisuuden painopistealueista, tulevaisuuden näkymistä sekä Biotie Therapies Oyj:n ja Contral Pharma Oyj:n osavuosikatsaukset ajalta 1.1 - 30.6.2002 YHDISTYNEEN YHTIÖN, UUDEN BIOTIEN, STRATEGIA JA LääKEKEHITYKSEN PAINOPISTEALUEET Biotie Therapies, Contral Pharman ja Carbionin yhdistyminen Biotie Therapies Oyj:n, Contral Pharma Oyj:n ja sen tytäryhtiö Carbion Oy:n hallitukset allekirjoittivat 15.4.2002 sopimukset yhtiöiden yhdistämisestä. Yhtiöiden 17.6.2002 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelmat, joiden mukaisesti Biotie Therapies Oyj ja Carbion Oy sulautuvat Contral Pharma Oyj:n. Sulautuminen tulee voimaan, kun sulautumisen täytäntöönpano ja sulautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta on arviolta 31.10.2002. Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Biotie Therapies Oyj. Sen osakkeet haetaan noteerattaviksi HEX, Helsingin pörssin NM-listalle. Noteeraus alkaa arviolta marraskuun 2002 alussa. Yritysjärjestelystä aiheutuvat kustannukset toteutuivat pääosin ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja olivat 1,8 miljoonaa euroa. Yhdistymisen yhteydessä järjestetyllä Contral Pharma Oyj:n suunnatulla annilla kerättiin 28.8.2002 mennessä 13,1 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja lisäksi saatiin merkintäsitoumus 2 miljoonan euron arvosta. Contral Pharman hallitus jatkoi suunnatun annin merkintäaikaa 15.10.2002 asti. Sulautumissuunnitelmaan sisältyvän ehdotuksen mukaisesti uuden BioTien hallitukseen kuuluvat Hannu Hanhijärvi, puheenjohtaja, Markku Jalkanen, Juha Jouhki, Kauko Kurkela ja Kalevi Kurkijärvi. Uuden BioTien johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Kauko Kurkela, varatoimitusjohtaja, CSO Markku Jalkanen, myynti- ja markkinointijohtaja Kai Lähdesmäki, talousjohtaja Jari Saarinen, tutkimusjohtaja Markku Salmivirta, tuotantojohtaja Marja Sihvola, liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuuli Sonck ja lääkekehitysjohtaja Timo Veromaa. Uuden BioTien lääkekehityksen ja tutkimuksen painopistealueet vuosina 2002-2003 Tutkimus- ja lääkekehitysohjelmien evaluoinnin tuloksena on päätetty keskittyä seuraaviin lääkekehitysprojekteihin: alkoholismiprojekti Soberal), hillitsemishäiriöprojekti (ICD) ja VAP-1 vasta-aineprojekti (Huvap). Vapill-projekti ei etene kliiniseen tutkimusvaiheeseen vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä. Vapill-johtoyhdisteiden optimointia jatketaan ja kliiniseen kehitysvaiheeseen siirtymisestä ilmoitetaan myöhemmin. Biohepariiniprojektin ja alfa2-integriinisalpaajaprojektin jatkokehitys on riippuvainen mahdollisten kehityspartnerien mukaantulosta. Suunniteltuja syömishäiriöprojektin kliinisiä tutkimuksia ei aloiteta vuoden 2003 aikana. Hiirivasta-aine Vapantixin kehittäminen lopetetaan. Lääkekehitysprojektien priorisoinnilla ja kustannussäästöjen toteuttamisella uuden BioTien tavoitteena on saavuttaa 30 prosentin kustannussäästöt vuoden 2003 suunnitelluista kustannuksista. Uuden BioTien lääkekehitysprojektit Alkoholismiprojekti Lähitulevaisuudessa uusi BioTie keskittyy lääkekehityksessään alkoholismin hoitoon tarkoitetun nalmefeeni-projekti (SOBERAL) kliinisten tutkimusten vaiheen III loppuun saattamiseen. Suomessa ja Isossa-Britanniassa on käynnissä kaksi vaiheen III kliinistä tutkimusta, joissa tutkitaan nalmefeenin (SOBERAL) tehoa alkoholismin ja alkoholin liikakäytön hoidossa. Tutkimusten alustavien tulosten arvioidaan olevan saatavilla vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Yhtiö pyrkii solmimaan lisenssipimuksen SOBERAL-tuotteesta kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa vuoden 2003 aikana. Hillitsemishäiriöprojekti Lähitulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu myös nalmefeenin kliinisten tutkimusten vaiheen II loppuun saattaminen hillitsemishäiriöindikaatiossa. Yhdysvalloissa on käynnissä vaiheen II kliininen tutkimus nalmefeenin tehosta sairaalloisesta pelihimosta kärsivillä potilailla. Tutkimuksen potilasrekrytointi uskotaan saatavan päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Alustavien tulosten arvioidaan olevan saatavilla vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. VAP-1 vasta-aineprojekti Humanisoitu (kimeerinen) monoklonaalinen vasta-aine Huvap siirtyy kliiniseen tutkimusvaiheeseen. Terveillä vapaaehtoisilla tehtävä vaiheen I kliininen tutkimus alkaa vuoden 2002 neljännellä vuosineljänneksellä. Uuden BioTien lääketutkimus Vapill - VAP-1 SSAO salpaajaprojekti VAP-1 SSAO -entsyymin salpaaja -projektin tavoitteena on tuoda markkinoille ensimmäinen VAP-1 SSAO salpaaja tulehdussairauksien hoitoon. Johtoyhdisteiden, joista ensimmäinen on prekliinisessä vaiheessa, optimointia ja evaluointia jatketaan. BioHepariini Yhteistyö Shimizu Pharmaceuticalin kanssa hemodialyysi-indikaatiossa jatkuu suunnitellusti. Tromboosimarkkinoille tähtäävän tuotteen kehitystä jatketaan mahdollisen kehityspartnerin kanssa. Glykobiologian lääketutkimusprojektit Yhtiön lähitulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu glykomiikkaosaamisen vahvistaminen ja teknologioiden kaupallistamismahdollisuuksien kartoittaminen. Yhdistynyt yhtiö keskittyy glykobiologian projekteissaan ensisijaisesti syövän, infektioden, tromboosin ja tulehdussairauksien hoitoon suunniteltujen lääkkeiden kehittämiseen. Pitkällä aikavälillä yhtiö aikoo suunnata toimintaansa yhä voimakkaammin glykobiologiaan pohjautuvien lääkkeiden kehittämiseen. Lääkekehityksen lisäksi yhtiö etsii kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia glykoteknologian alueella. Tuotteiden kaupallistamisen, tutkimus- ja kehitystoiminnan fokusoinnin ja kustannussäästöjen toteuttamisen seurauksena yhtiön tavoitteena on saavuttaa positiivinen tulos ja positiivinen kassavirta vuoden 2004 aikana. PRO-FORMA LAADINTAPERIAATTEET Sulatuvat yhtiöt ovat laatineet pro forma-tilipäätöstiedot 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta sekä 30.6.2002 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta tarkoistuksena kuvata sulautumisen taloudellisia vaikutuksia ja yhdistyneen yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa olettaen, että sulautuminen olisi tapahtunut 1.1.2001. Nämä tiedot annetaan ainoastaan sulautumisen vaikutusten havainnollistamiseksi eikä niiden voida katsoa sellaisenaan antavan kuvaa yhdistyneen yhtiön tuloksesta tai taloudellisesta asemasta tulevaisuudessa. Pro forma tiedot perustuvat Contral Pharman, Carbionin ja Biotien tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin 31.12.2001 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomiin välitilinpäätöksiin ajalta 1.1. - 30.6.2002. Pro forma -tuloslaskelmaan on suoraan yhdistetty yhtiöiden tuloslaskelmat ja eliminoinnit on tehty yhdistämismenetelmällä. Lisäksi tuloslaskelmaan on yhdistetty Oy Contral Pharma Ltd:iin 21.2.2001 sulautuneen Contral Clinics Oy:n tuloslaskelmatiedot ajalta 1.1. - 21.2.2001. Pro forma -tase on laadittu yhdistämällä suoraan yhtiöiden taseet ja eliminoinnit on tehty yhdistämismenetelmällä. Yhtiöiden varat ja velat on arvostettu niiden kirjanpitoarvoihin. Oman pääoman erät on laadittu vastaamaan fuusion jälkeistä tilannetta. Osakepääoma muodostuu Contral Pharman osakepääomasta sekä Biotien osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden nimellisarvosta (arvio). Carbion yhdistellään hankintamenomenetelmän mukaisesti. Kuvaamaan yhdistämismenetelmää pro forma -taseeseen on lisäksi erikseen yhdistelty sulautumishetkellä Contral Clinicsin sidottu oma pääoma ja kertyneet tappiot. Yhtiöiden pääomalainojen korkojen kirjausperiaatteet eroavat siten, että Contral Pharman ja Carbionin virallisiin tilinpäätöksiin on kirjattu TEKES:n vaihto-oikeudettomien pääomalainojen korko huolimatta siitä, että yhtiöillä ei ole jakokelpoisia varoja kun taas Biotien tilinpäätöksiin korkoa ei ole kirjattu perustuen siihen, että yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja. Pro forma -tietoihin on korkovelat oikaistu rahoitustuottoihin ja -kuluihin sekä edellisten tilikausien tuloksiin. Vuoden 2002 alusta on korkokäsittely yhtenäistetty siten, että korkoa kirjataan vain yhtiöiden jakokelpoisten varojen puitteissa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00390/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00390/wkr0002.pdf The full report

Tilaa