KOHONNUT AAMUPAINE LISÄÄ AIVOINFARKTIN RISKIÄ

Jatkuvasti koholla oleva aamuverenpaine lisää aivoinfarktin riskiä. Kohonneen aamuverenpaineen ja aivoinfarktin välinen yhteys todettiin japanilaisen Osahama-pitkittäistutkimuksen osatutkimuksessa, jossa verenpaineen kotimittauksella selvitettiin aamu- ja iltaverenpaineen yhteyttä aivoverenkierron häiriöihin. Tutkimustulokset on julkaistu Amerikan sydäntautiyhdistyksen Hypertension-lehdessä 1.

Tutkimukseen osallistui 1766 yli 40-vuotiasta henkilöä, joita seurattiin noin 11 vuoden ajan. Heidät jaettiin neljään ryhmään sen mukaan, oliko heillä kotimittauksen perusteella tavoitteen mukainen verenpaine, jatkuvasti koholla oleva paine, vai koholla oleva ilta- tai aamupaine. Verenpaineen raja-arvoksi oli valittu 135/85 mmHg. Jatkuvasti kohonnut verenpaine sekä kohonnut ilta- ja aamupaine lisäsivät tutkimuksessa aivoinfarktin riskiä.

Tutkijoiden mukaan sekä ilta- että aamuverenpaine antavat hyödyllistä tietoa aivoinfarktin riskeistä, mutta erityisen hyvin riskiä ennustaa aamun kohonnut verenpaine. Tutkimuksen tekijät pitävät verenpaineen kotimittausta käyttökelpoisena menetelmänä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä.

Kohonnut verenpaine ja veren korkeat rasva-arvot kertovat aivoverenkierron häiriöiden vaarasta. Aivoverenkiertohäiriöt ovat Suomessa kolmanneksi yleisin kuolinsyy sepelvaltimotaudin ja syöpäsairauksien jälkeen. Vuosittain noin 14 000 suomalaista saa aivohalvauksen.2 Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että vain noin puolet henkilöistä, joiden verenpaineen kertamittaus ylittää arvon 140/90 mmHg, on tietoisia kohonneesta verenpaineestaan. Vain noin kolmasosa tietoisista käyttää verenpainelääkitystä, ja vain 20–25 prosentilla heistä verenpaine alittaa arvot 140/90 mmHg. Jo lievästikin kohonnut verenpaine saattaa lisätä sydän- ja verisuonitautivaaraa merkittävästi.3

– Tutkimus osoitti jälleen kerran, että kohonneen verenpaineen hoito kannattaa. Se osoitti myös sen, että verenpainelääkkeitä käyttävien potilaiden on tärkeää päästä hoitotavoitteisiin. He kuuluvat korkean riskin potilaisiin, joilla on suurentunut vaara saada aivohalvaus. Erityisen hyvin riskiä ennustaa aamun kohonnut verenpaine. Lääkityksellä olevia verenpainepotilaita tulee kannustaa verenpaineen seurantaan kotimittauksen avulla. Kotimittauksessa saadut arvot ohjaavat lääkäriä säätämään verenpainelääkitystä. Näin saadaan kiinni myös ne potilaat, joilla aamulla herätessä verenpaine on koholla. Osalla verenpainelääkitys ei kata koko vuorokautta, ja lääkkeen teho hiipuu aamuun mennessä. Näitä aamutuntien katvealueita tulisi ehkäistä mahdollisimman huolellisella hoidolla. Parempaan hoitotulokseen voidaan pyrkiä valitsemalla lääkärin kanssa tarpeeksi pitkävaikutteinen lääke, tai jakamalla lääkkeen otto kahteen osaan, toteaa Suomen Verenpaineyhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Seppo Lehto Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Noin 600 000 suomalaista saa kohonneen verenpaineen lääkehoitoon Kelan perus- tai erityiskorvausta.4 Noin puolella 35–64-vuotiaista suomalaisista miehistä ja kolmasosalla samanikäisistä naisista verenpaine ylittää kertamittauksen raja-arvon 140/90 mmHg. 2

Lisätietoja

Seppo Lehto, sisätautien klinikan johtaja, Kuopion yliopistollinen sairaala, gsm 040 5013641

Tapio Kerttula, asiantuntijalääkäri, Boehringer Ingelheim Finland Ky, gsm 050 310 2910


Viitteet:

1“Prediction of Stroke by Home ”Morning” Versus ”Evening” Blood Pressure Values: The Ohasama Study”. Kei Asayama et al. Hypertension. Journal of the American Heart Association 2006; 48: 737-743.
2 Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus; Duodecim 2005.
3 Aivoinfarktin Käypä hoito -suositus; Duodecim 2006.
4 Suomen Sydänliitto.

Yrityksestä

Boehringer Ingelheim Finland Ky on yksi maailmanlaajuisen lääkeyrityksen, Boehringer Ingelheim GmbH:n (BI), 145 tytäryhtiöstä. Boehringer Ingelheimin Suomen tytäryhtiö perustettiin kesäkuussa vuonna 2000. Tuotevalikoimaamme kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitolääkkeitä.

Liitteet & linkit