Kanada jälleen kärjessä toimittajien sosiaalisen median käyttöä ja asenteita mitanneessa tutkimuksessa

Vuoden 2013 Social Journalism Studyn tulokset osoittavat sosiaalisen median voimistaneen asemaansa osana toimittajien päivittäistä työtä. 

Cisionin ja brittiläisen Canterbury Christ Church Universityn yhteisesti toteuttamassa Social  Journalism Study -kyselytutkimuksessa vertailtiin jälleen globaalisti toimittajien sosiaalisen median käyttöä. Tämänvuotiseen kyselyyn vastasi yli 3000 toimittajaa yhteensä 11 maasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin toimittajien suhtautumista sosiaaliseen mediaan neljällä eri ulottuvuudella, jotka olivat sosiaalisen median osallistumisaktiivisuus, ammatillinen käyttö, tuntemus sekä sosiaaliseen mediaan liittyvät asenteet. Yhteenlasketun vertailun ykköseksi sijoittui viime vuoden tapaan Kanada, jossa etenkin sosiaalisen median tuntemus sekä monipuolisesti eri kanaville jakautuva käyttö sekä osallistumisaktiivisuus olivat muita vertailumaita edellä. Seuraavat sijat menivät iso-Britannialle, Ruotsille sekä Hollannille, jotka kaikki nousivat tällä kertaa viime vuoden tutkimuksessa kakkoseksi yltäneen USA:n edelle. Suomi sijoittui kokonaisvertailussa sijalle seitsemän.

Kaiken kaikkiaan tämänvuotisen kyselyn tulokset osoittavat sosiaalisen median käytön kehittyneen varsin eri tavoin eri maissa viimeisen 12 kuukauden aikana. Pohjois-Amerikassa toimittajat hyödysivät edelleen hyvin monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavia, mutta asenteet mm. sosiaalisen median käyttöön liittyviä esteitä ja uhkia kohtaan olivat muuttuneet selvästi aiempaa varautuneemmiksi. Myös sosiaalisen median vaikutusta ammattijournalismiin arvioitiin USA:ssa, Kanadassa sekä Australiasa varsin kriittisesti. Vastaavasti Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa sosiaalisen median kanavien käyttöaktiivisuus oli lisääntynyt viime vuodesta ja myös asenteet niiden vaikutusta sekä käyttömahdollisuuksia kohtaan olivat muita kyselyyn osallistuneita maita myönteisempiä. Suomessa sosiaalisen median vaikutus omaan työhön sekä toimittajan ammattiin yleensä arvioitiin kaikista vertailumaista positiivisimmin – peräti 41% kyselyyn vastanneista suomalaistoimittajista katsoi sosiaalisen median vaikuttavan ammattijournalismiin pääosin myönteisesti.

Joiltakin osin vertailumaiden kehitys oli myös yhteneväistä, esimerkiksi sosiaalisen median käyttö ammatillisen verkostoitumisen välineenä oli lisääntynyt kaikissa tutkimuksessa seuratuissa maissa ja erot käyttöaktiivisuudessa sekä eri kanavien hyödyntämisessä olivat kaventuneet viime vuoteen verrattuna. Kaikille vertailumaille yhteisenä kehityssuuntana voidaan tutkimuksen perusteella nähdä myös asenneilmaston yleinen muutos sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä: alkuinnostus uusien kanavien potentiaalia kohtaan oli laantunut ja vaihtunut ristiriitaisempaan näkemykseen, joka sisälsi myös epäilyksiä, tiukentuneita asenteita sekä kriittisiä kysymyksiä sosiaalisen median pitkän tähtäimen vaikutuksista.

Viimevuotiseen tapaan tutkimus erotteli toimittajat viiteen keskeiseen sosiaalisen median käyttäjätyyppiin eli arkkitehteihin, markkinoijiin, metsästäjiin, tarkkailijoihin ja skeptikoihin. Maailmanlaajuisesti suurimmaksi sosiaalisen median käyttäjäryhmäksi noin 30 prosentin osuudella nousivat tarkkailijat, jotka seuraavat säännöllisesti eri sosiaalisen median kanavia mutta eivät itse aktiivisesti osallistu sisällön tuotantoon tai ammatilliseen verkostoitumiseen.

Cision Finland Oy julkaisee Suomen Social Journalism Study 2013 -raportin marraskuun puolivälissä.  

Linkki vuoden 2013 globaaliin tutkimusraporttiin 


Lisätietoja Social Journalim Study -tutkimuksesta 
Cision Europe ja Canterbury Christ Church University toteuttivat yhteistyössä toimittajien sosiaalisen median käyttöä, käsityksiä ja asenteita mittaavan verkkotutkimuksen. Kysely lähetettiin Cisionin globaalin mediatietokannan sisältämille toimittajille Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, USA:ssa, Australiassa, Ranskassa, Hollannissa, Italiassa ja Espanjassa.

Vastaajista on tutkimuksessa käytetty termiä ”toimittaja”, mutta joukkoon sisältyy myös muita media-alan ammattilaisia, kuten esimerkiksi tutkijoita ja tuottajia.  Social Journalism Study tutkii vastaajien joukosta eroteltujen alaryhmien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia.Tutkimuksen tilastollisessa analyysissa on käytetty 95 prosentin luottamusväliä.  

Lisätietoja:
Jenni Salomaa
Marketing Manager
Cision Finland Oy
Sähköposti:
jenni.salomaa@cision.com
Puh. 050 4355 635

Cision Finland Oy vastaa Cisionin palkitun CisionPoint-verkkosovelluksen sekä Plan & Connect -palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Yritys on osa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa toimivaa Cision Groupia, jonka yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2012 1,0 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.fi.cision.com .

Avainsanat:

Yrityksestä

Cision (NYSE: CISN) on maailman johtava viestintäalan ohjelmistopalveluntarjoaja. Cisionin palvelut mahdollistavat vaikuttajien tunnistamisen, kohdennetun sisällön luomisen ja jakamisen juuri oikealle kohderyhmälle. Ja lopuksi vaikutuksen ja medianäkyvyyden mittaamisen. Cisionilla työskentelee yli 3 000 työntekijää yli 15 maassa ympäri maailmaa. Lue lisätietoa Cisionin palkituista palveluista osoitteessa http://www.cision.fi ja seuraa Twitterissä @CisionFinland.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Cision ja Canterbury Christ Church University suorittivat jälleen yhteistyössä toimittajien sosiaalisen median osaamista tutkivan globaalin Social Journalism Study -tutkimuksen.
Tweettaa
Social Journalism Studyn 11 maata kattavassa kansainvälisessä vertailussa kärkeen sijoittui Kanada. Suomi sijoittui tämänvuotisessa tutkimuksessa seitsemänneksi.
Tweettaa