Citycon Q1: Hyvä alku vuodelle – Operatiivinen tulos kasvoi Ruotsin ja Norjan vauhdittamana

Citycon Oyj      Osavuosikatsaus      20.4.2017 kello 09.00 

TAMMIKUU-MAALISKUU 2017

- Nettovuokratuotot nousivat 56,6 miljoonaan euroon (Q1/2016: 55,2) johtuen lähinnä valmistuneista kehityshankkeista (pääasiassa Iso Omena) ja Norjan Bergenissä Cityconin Oasen kauppakeskuksen viereisen rakennuksen hankinnasta. Lisäksi positiivinen vertailukelpoisten vuokratuottojen kasvu nosti nettovuokratuottoja 0,5 miljoonalla eurolla. Vuosina 2016 ja 2017 toteutetut ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnit laskivat nettovuokratuottoja 2,0 miljoonaa euroa.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) nousi 2,4 miljoonaa euroa eli 6,6 % 38,3 miljoonaan euroon erityisesti nettovuokratuoton kasvusta ja alhaisemmista operatiivisista hallinnon kuluista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) nousi 0,043 euroon (0,040 euroa).
- Tulos/osake laski 0,03 euroon (0,06) johtuen pääasiassa alhaisemmista käyvän arvon voitoista.

AVAINLUVUT

Q1/2017 Q1/2016 %1) 2016
Nettovuokratuotto Me 56,6 55,2 2,5 224,9
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit)2) Me 50,3 47,9 5,0 198,5
Tulos/osake euroa 0,03 0,06 -50,3 0,18
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4 447,3 4 079,1 9,0 4 337,6
Luototusaste (LTV)2) % 47,1 45,0 4,8 46,6
EPRA:n mukaiset tunnusluvut2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 38,3 36,0 6,6 151,1
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) euroa 0,043 0,040 6,6 0,170
Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share) euroa 2,83 2,78 1,7 2,82

1) Muutos edeltävästä vuodesta. Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.


TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

Cityconin vuosi 2017 alkoi hyvin. Ruotsin ja Norjan liiketoimintojen tulos säilyi vahvana, kun taas käynnissä olevat kehityshankkeet ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden heikompi tulos vaikuttivat negatiivisesti Suomen vertailukelpoisten liiketoimintojen tulokseen. Yhteensä vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvu, Kista Galleria (50 %) mukaan lukien, oli yhteensä 1,1 %. 

Suomen talousnäkymät ovat vähitellen parantumassa. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien kiinteistöjemme ja suurten kehityshankkeidemme vuokrauskysyntä on vilkastunut, mutta muualla Suomessa vuokratasoihin on yhä odotettavissa painetta. Ison Omenan laajennusosan toinen vaihe avataan 20.4. ja se on lähes kokonaan vuokrattu. Uuden laajennetun M.E.E.T-ravintolakonseptin, seitsemän salin elokuvateatterin ja Espoon ensimmäisen Zaran avaamisen myötä Isosta Omenasta on tullut Espoon sydän ja yksi pääkaupunkiseudun johtavista ostos- ja vapaa-ajan kohteista. 

Vuonna 2017 Citycon keskittyy edelleen toimintansa tehostamiseen ja kiinteistökantansa laadun parantamiseen pääoman kierrättämisen ja kehityshankkeiden kautta. Vuonna 2011 tehdyn strategian päivityksen jälkeen Citycon on myynyt 52 kiinteistöä yhteensä 400 miljoonalla eurolla, ja aiomme vielä nopeuttaa pääoman kierrättämistä. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, suunnitelmamme on myydä 200–250 miljoonalla eurolla ydinliiketoimintaamme kuulumattomia kiinteistöjä pääasiallisesti Suomessa seuraavan puolentoista vuoden aikana. Olemme myös tunnistaneet lisäpotentiaalia kierrättää pääomaa Norjassa ja suunnittelemme pienempien sekä vähemmän urbaanien norjalaisten kiinteistöjen myymistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä noin 200–250 miljoonan euron arvosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Cityconin makrotaloudellisessa toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suomessa talouskasvu oli viime vuonna nopeinta viiteen vuoteen ja talouskasvun odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös muissa Cityconin toimintamaissa taloudellisten olosuhteiden odotetaan jatkavan positiivista kehitystä tänä vuonna: liiketoimintaympäristö Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa pysyttelee vahvana tai melko vahvana ja Norjassa talouden kasvu on vauhdittunut.

Euroopan komission (ennusteen) mukaan vuonna 2017 euroalueen BKT:n kasvu olisi keskimäärin noin 1,6 %. BKT:n kasvu yltäisi Ruotsissa ja Virossa euroalueen keskiarvon yläpuolelle ja Tanskassa euroalueen tasolle, kun taas Suomessa ja Norjassa BKT:n kasvu olisi hieman euroalueen keskiarvon alapuolella. Yleisesti BKT:n kasvuvauhdin odotetaan tulevaisuudessa lähenevän toisiaan Cityconin toimintamaissa.

Liiketoimintaympäristön avainluvut

% Suomi Norja Ruotsi Viro Tanska Euroalue
BKT:n kasvuennuste, 2017 1,2 1,2 2,4 2,2 1,5 1,6
BKT:n kasvuennuste, 2018 1,5 1,5 2,1 2,6 1,8 1,8
Työttömyys, helmikuu 2017 8,7 4,2 6,8 5,8 6,4 9,5
Vähittäismyynnin kasvu, tammi–helmi 2017 1,1 1,7 0,7 1,0 -1,8 1,8

Lähteet: Euroopan komissio, Eurostat, Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/ Estonia/ Denmark

Työttömyys laski vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana Ruotsissa, Virossa ja Norjassa, mutta kasvoi hiukan Tanskassa. Suomessa työttömyys on pysynyt tarkastelukaudella muuttumattomana. Työttömyys on pysynyt kaikissa Cityconin toimintamaissa euroalueen keskiarvoa (9,5 %) matalampana. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana vähittäiskaupan myynnin kasvu oli positiivista Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Virossa, mutta negatiivista Tanskassa. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark)

Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on tarkastelukauden aikana jatkanut positiivista kehitystä. Virossa ja euroalueella keskimäärin kuluttajien luottamus talouteen on kuitenkin edelleen negatiivinen. (Lähde: Eurostat) Kuluttajahintojen nousua on nähty kaikissa Cityconin toimintamaissa tarkastelukauden aikana, ja myös euroalueella yleisesti. Norjassa, Ruotsissa ja Virossa kuluttajahinnat ovat kasvaneet nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Norway/Sweden/Estonia/Denmark)

Suomessa parhaiden kohteiden vuokrat ovat pysyneet muuttumattomana edelliseen kvartaaliin nähden ja vuokrien ennustetaan pysyvän vakaana tai kasvavan hieman vuonna 2017. Norjassa prime-kohteiden vuokrien ennustetaan pysyvän muuttumattomana. Ruotsissa prime-kohteiden vuokrat ovat kasvaneet hieman kvartaalin aikana, kun taas Virossa vuokrat ovat laskeneet 1 %:n edelliseen kvartaaliin nähden. Virossa vuokrien laskupaineen odotetaan jatkuvan kiristyneen kilpailun myötä myös vuonna 2017. (Lähde: JLL)

Suomessa core-kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja sijoituskysyntä on laajentunut myös näiden kohteiden ulkopuolelle. Norjassa sijoituskysyntä jatkuu vahvana mutta tuottovaateissa saatetaan nähdä myös nousupainetta. Ruotsissa ja Virossa parhaiden kauppakeskuskohteiden tuottovaateet ovat tasoittuneet. (Lähde: JLL)

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Cityconin liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleiseen talouden ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen Pohjoismaissa ja Virossa sekä siihen, miten tämä vaikuttaa kauppakeskusten käypään arvoon, vuokrausasteeseen ja vuokratasoon ja sitä kautta Cityconin tulokseen. Erityisesti Suomen talouden hitaampi elpyminen voisi vaikeuttaa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Keskeiset riskit, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta Cityconin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen, sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet on esitelty laajemmin liitetiedossa 3.5 A) ja sivuilla 73-74  tilinpäätöksessä 2016, sekä Cityconin verkkosivuilla Hallinnointi-osiossa. Esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olennaista muutosta.

OSINKO JA PÄÄOMAN PALAUTUS

Cityconin osingot sekä pääoman palautukset vuonna 2017:

Maksetut osingot ja pääoman palautukset 31.3.20171)  Täsmäytyspäivä Maksupäivä euroa/osake
Osinko tilikaudelta 2016 24.3.2017 31.3.2017 0,01
Pääoman palautus Q1 24.3.2017 31.3.2017 0,0225
Hallituksen jäljellä oleva valtuutus pääoman palautuksiin2) Alustava täsmäytyspäivä Alustava maksupäivä 0,0975
Pääoman palautus Q2 22.6.2017 30.6.2017
Pääoman palautus Q3 22.9.2017 29.9.2017
Pääoman palautus Q4 14.12.2017 29.12.2017

1) Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 antamaan valtuutukseen perustuva hallituksen päätös.
2) Varsinainen yhtiökokous 2017 valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat yllä mainitut. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Citycon odottaa vuoden 2017 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) muuttuvan -7–12 miljoonalla eurolla ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan -13–5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,155–0,175 euroa.

Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Citycon julkistaa puolivuosikatsauksen ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen seuraavasti:
                             1–6/2017 torstaina 13.7.2017 noin klo 9
                             1–9/2017 torstaina 19.10.2017 noin klo 9


Helsinki, 19. huhtikuuta 2017

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Eero Sihvonen, Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Henrica Ginström, Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puhelin 050 554 4296
henrica.ginstrom@citycon.com


Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.fi 

Tilaa

Multimedia

Multimedia