Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) tiedottaa keränneensä 71,3 miljoonaa puntaa (€82,4 miljoonaa) ennen palkkioita ja kuluja tänään päättyneellä 22.280.000 miljoonan uuden Osakkeen, jotka edustavat noin 10 prosenttia Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista, Suunnatulla osakeannilla (“Suunnattu osakeanti”) sekä uusille että nykyisille institutionaalisille osakkeenomistajille (”Merkitsijät”) hintaan 320 penceä (€3,70) osakkeelta (”Merkintähinta”). Merrill Lynch International (“Merrill Lynch”) ja Liberum Capital Limited (“Liberum”) toimivat pääjärjestäjinä Suunnatussa osakeannissa. Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen täysin maksettuina, ja ne tulevat olemaan kaikilta osin samanehtoisia muiden jo liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden kanssa, mukaan lukien oikeus saada kaikki sellaisiin osakkeisiin liittyvät päätetyt osingot tai muut jaettavat varat Antiosakkeiden liikkeeseenlaskupäivästä lähtien. Yhtiö hakee Antiosakkeiden listalleottamista Lontoon pörssin päälistalle sekä Helsingin pörssiin (“Listalleotto”). Listalleoton arvioidaan tapahtuvan ja kaupankäynnin alkavan 8. heinäkuuta 2009. Suunnattu osakeanti on ehdollinen muun muassa Listalleoton toteutumiselle sekä päätösten hyväksymiselle (muuttamattomina) 6. heinäkuuta 2009 pidettäväksi suunnitellussa Ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Suunnattu osakeanti on lisäksi ehdollinen sille, että Yhtiön, Merrill Lynchin ja Liberumin välillä tehtyä placing-sopimusta ei ole irtisanottu. Arvioitu selvityspäivä on 8. heinäkuuta 2009. Yhtiön hallitus julkaisee lähipäivinä kutsun Ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta. Tässä tiedotteessa käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys kuin aikaisemmin tänään julkaistussa Suunnattua osakeantia koskevassa tiedotteessa. Tämä tiedote sisältää (tai saattaa sisältää) tiettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia liittyen tiettyihin Yhtiön suunnitelmiin ja nykyisiin päämääriin sekä odotuksiin sen tulevaisuuden taloudellisen aseman tai tuloksen suhteen, joihin lausumiin liittyy riski- ja epävarmuustekijöitä. Yhtiö varoittaa lukijoita siitä, että mikään tulevaisuutta koskeva lausuma ei takaa tulevaisuuden tulosta vaan todellinen tulos voi poiketa olennaisesti esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa sillä perusteella, että ne eivät liity yksin menneisiin tai nykyisiin tosiasioihin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään joskus sanoja kuten ”tarkoitus”, ”odottaa”, ”tavoite”, ”olettaa”, ”arvioi”, ”aikoo”, ”suunnittelee”, ”tavoittelee”, ”uskoo”, tai muita sanoja joilla on samankaltainen merkitys. Esimerkkinä tulevaisuutta koskevista lausumista voidaan mainita esimerkiksi lausumat, joissa tehdään olettamuksia Konsernin tuotannontekijöiden tulevaisuuden toiminnasta, tulevaisuuden tuotantotoiminnan aloittamisen ajoituksesta ja tällaisen tuotantotoiminnan kestävyydestä, Konsernin kyvystä löytää uusia varantoja, Konsernin tuotannosta saavutettavat hinnat, tutkimus-, kehitys ja tuotantokulut, tulevaisuuden valuuttakurssit, korot tai valuuttakontrollit, tulevaisuuden poliittiset tai verotukselliset olot Konsernin ulkomaantoiminnoissa, Konsernin tuleva rahoituksellinen asema, suunnitelmat ja tavoitteet tulevaisuuden toiminnoille ja kaikki muutkin lausumat, jotka eivät ole menneitä tosiasioita. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskiä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin mukaan lukien muun muassa taloudelliset ja liiketoiminnalliset olosuhteet, jatkuvan epävakaisuuden vaikutukset luottomarkkinoilla, markkinoihin liittyvät riskit kuten muutokset tuotannontekijöiden hinnoissa tai muutokset koroissa tai valuuttakursseissa, hallinnollisten ja juridisten viranomaisten toimintatavat ja toimenpiteet, muutokset lainsäädännössä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”IFRS”) ja niihin liittyvien tulkintojen jatkuva kehitys, joka vaikuttaa menneeseen, nykyiseen tai tuleviin tilikausiin, IFRS-standardien tulkinnan ja soveltamisen kehittyvät käytännöt, vireillä olevien tai tulevien oikeudenkäyntien tai viranomaistutkintojen lopputulokset, tulevaisuuden tutkimustoiminnan menestys, yritysostot tai muut strategiset kaupat sekä kilpailun vaikutus. Monet näistä tekijöistä ovat Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella. Sen vuoksi Yhtiön todelliset tulevat tulokset voivat olennaisesti poiketa niistä suunnitelmista, tavoitteista tai odotuksista, jotka asetetaan Yhtiön tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat Yhtiön toimesta tai sen puolesta on tehty ainoastaan niiden antamispäivän mukaisin tiedoin. Ellei Yhdistyneen kuningaskunnan Rahoitustarkastus (”FSA”), Finanssivalvonta, Lontoon pörssi, Helsingin pörssi tai soveltuva laki toisin edellytä, Yhtiö nimenomaisesti toteaa, että se ei ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin silloin kun Yhtiön oletukset niiden osalta muuttuvat tai tapahtumat tai olosuhteet, joihin kyseinen lausuma perustuu, muuttuvat. Tämä tiedote antaa ainoastaan tietoja eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa, myydä, laskea liikkeeseen tai merkitä arvopapereita. Arvopaperien myyntiä ei myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai muuta pätevöittämistä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. Merrill Lynch ja Liberum, jotka kumpikin ovat Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviranomaisen FSA:n valvomia ja sääntelemiä tahoja, toimivat Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta Osakeannin yhteydessä, eivätkä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai Osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle. Tämän tiedotteen jakelu ja Antiosakkeiden tarjoaminen saattaa olla lailla rajoitettua joissakin valtioissa. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin, jolla sallittaisiin tällaisten osakkeiden tarjoaminen taikka tämän tiedotteen hallinta tai jakelu missään sellaisessa valtiossa, jossa ennen tällaisen toiminnan sallittavuutta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä. Yhtiö ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote tulee, on tutustuttava ja noudatettava tällaisia rajoituksia. Osakkeiden hinta ja niistä saatava tuotto saattavat niin nousta kuin laskeakin ja on mahdollista, että Merkitsijät eivät saa sijoittamaansa määrää takaisin täysimääräisesti luovuttaessaan Antiosakkeita. TÄMÄ SUUNNATTU OSAKEANTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ESITETTÄVÄT EHDOT ANNETAAN VAIN INFORMOINTITARKOITUKSESSA JA NE ON SUUNNATTU VAIN (A) (I) HENKILÖILLE, JOTKA OVAT AMMATTIMAISIA SIJOITTAJIA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 ARTIKLAN 19(5) TARKOITTAMALLA TAVALLA (“MÄÄRÄYS”) TAI (II) MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISILLE KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVILLE TAHOILLE (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI (III) MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA SEKÄ (B) (I) EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) JÄSENMAISSA HENKILÖILLE, JOTKA OVAT “KOKENEITA SIJOITTAJIA” DIREKTIIVIN 2003/71/EY (ESITEDIREKTIIVI) ARTIKLAN 2(1)E TARKOITTAMASSA MERKITYKSESSÄ (“KOKENEET SIJOITTAJAT”) JA/TAI (II) YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA HENKILÖILLE, JOTKA OVAT KOKENEITA SIJOITTAJIA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI TULE TOIMIA TÄMÄN TIEDOTTEEN NOJALLA TAI NOJAUTUA SIIHEN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA OLEVAT EHDOT VIITTAAVAT, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA. TÄMÄ TIEDOTE EI ITSESSÄÄN MUODOSTA TARJOUSTA YHTIÖN ARVOPAPERIEN MYYMISEKSI TAI MERKITSEMISEKSI. Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu julkaistavaksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltain osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia), Kanadaan tai Kanadassa, Australiaan tai Australiassa tai Japaniin tai Japanissa tai mihinkään maahan tai missään maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus Yhtiön osakkeiden ostamiseen tai merkitsemiseen Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa tai missään missä sellainen tarjous tai kehotus on lainvastaista. Erityisesti, tässä tiedotteessa mainittuja Antiosakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai ilman poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai sellaisen transaktion yhteydessä, johon Yhdysvaltain arvopaperilaki soveltuu. Poikkeuksia lukuun ottamatta, tässä tiedotteessa mainittuja Antiosakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S:ssä määritellyllä tavalla. Yhtiön arvopapereita ei tarjota yleisölle Suunnatun osakeannin yhteydessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Yhdysvalloissa tai muualla. Tarpeellisia hyväksyntöjä ei ole saatu, eikä tulla saamaan, minkään Kanadan territorion tai provinssin arvopaperimarkkinaviranomaiselta; esitettä ei ole jätetty Australian Securities and Investments Commissionille tai Japanin Valtiovarainministeriölle tai rekisteröity niiden toimesta; eikä antiosakkeita ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään tai ole tarjottu tai tulla tarjoamaan minkään Kanadan, Australian tai Japanin osavaltion, provinssin tai territorion arvopaperilakien mukaisesti.. Vastaavasti, Antiosakkeita ei saa (ilman soveltuvaa arvopaperilakien mukaista poikkeusta) tarjota, myydä, edelleen myydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, Kanadaan tai Kanadassa, Australiaan tai Australiassa tai Japaniin tai Japanissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa valtiossa, joss tarjous tai myynti olisi soveltuvan lain nojalla kiellettyä. Antiosakkeita ei ole hyväksytty tai oltu hyväksymättä US Securities and Exchange Commissionin, osavaltioiden arvopaperiviranomaisten tai muun hallinnollisen viranomaisen toimesta Yhdysvalloissa, eivätkä mitkään yllämainituista viranomaisista ole hyväksyneet tai tunnustaneet Suunnatun osakeannin etuja tai tämän tiedotteen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Muunsisältöiset väittämät ovat lainvastaisia. Henkilöiden (mukaan lukien rajoituksetta hallintarekisteröintien hoitajat ja asiamiehet), joilla on sopimukseen perustuva tai muu laillinen velvollisuus välittää eteenpäin kopio tästä tiedotteesta, tulisi hakea asiaankuuluvaa neuvontaa ennen ryhtymistä mihinkään toimiin. Tällä tiedotteella viitataan tarjoukseen, johon soveltuu poikkeus Dubain rahoituspalveluviranomaisen (Dubai Financial Services Authority, “DFSA”) arvopaperien tarjoamista koskevien sääntöjen (Offered Securities Rules) nojalla. Tämä tiedote on tarkoitettu jakeluun ainoastaan henkilöille, jotka on määritelty DFSA:n arvopaperien tarjoamista koskevissa säännöissä. Tätä Tiedotetta ei tule toimittaa kenellekään muulle henkilölle, eikä kenenkään muun henkilön tule siihen nojautua. DFSA:lla ei ole velvollisuutta tarkistaa tai todentaa mitään asiakirjoja liittyen poikkeuksen alaisiin osakeanteihin. DFSA ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta tai ryhtynyt toimenpiteisiin todentaakseen tässä tiedotteessa annettua informaatiota eikä sillä ole mitään vastuuta tästä tiedotteesta. Antiosakkeet, joihin tiedotteessa viitataan, voivat olla epälikvidejä ja/tai edelleen myynnin suhteen rajoitettuja. Antiosakkeiden mahdollisten ostajien tulisi suorittaa oma due diligence –tarkastuksensa Antiosakkeiden suhteen. Mikäli ette ymmärrä tämän tiedotteen sisältöä tulee teidän konsultoida valtuutettua taloudellista neuvonantajaa. Suunnatussa osakeannissa annettavia Antiosakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi missään muussa pörssissä kuin Lontoon pörssissä ja Helsingin pörssissä. Mitään Yhtiön internet-sivuilta löytyvää sisältöä tai sisältöä, joka löytyy muulta internet-sivulta, johon Yhtiön internet-sivuilla on linkki, ei ole sisällytetty tähän tiedotteeseen, eikä ole osa tätä tiedotetta.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.