KUTSU TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28. huhtikuuta 2009 klo 15.00 yhtiön toimitiloissa Sotkamossa osoitteessa Lahnasjärventie 73, 88120 Tuhkakylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti alkaa klo 14.00.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 YHTIÖJÄRJESTYKSEN KOHDAN 13 MUKAAN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa olevat Gordon Edward Haslam, Eileen Carr ja Saila Miettinen-Lähde valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelle toimikaudelle.
Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 153.000 euroa, varapuheenjohtaja 64.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 64.000 euroa, muut riippumattomat hallituksen jäsenet sekä työsuhteiset hallituksen jäsenet 48.000 euroa.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan hyväksytyn laskun mukaan.
2 HALLITUKSEN EHDOTUS KOSKIEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYKSEN 6.2 (HALLITUKSEN LAINANOTTOTOIMIVALLAN RAJOITUS) MUUTTAMISTA
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen hallituksen lainanottotoimivaltaa koskevaa määräystä 6.2 siten, että konsernin ulkopuolelta otettujen velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä määritellään ensisijaisesti yhtiön oman pääoman määrään perustuvalla laskukaavalla kuitenkin siten, että hallituksen lainanottotoimivaltansa puitteissa ottamien velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä ei laskisi alle 600 miljoonan euron. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen määräys 6.2 kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:
”Hallituksen jäsenten tulee rajoittaa yhtiön lainanottoa ja käyttää kaikkea yhtiölle annettua toimi- ja äänestysvaltaa ja muita oikeuksia suhteessa mahdollisiin tytäryhtiöihinsä taatakseen (niin pitkälle kun sanotulla toiminnalla voidaan tytäryhtiöiden lainanottoon vaikuttaa), että konsernin (jolla tarkoitetaan tässä kohdassa yhtiötä ja sen mahdollisia tytäryhtiöitä) maksamatta oleva, konsernin ulkopuolelta otettujen velkojen ja luottojen kokonaismäärä, ei missään tilanteessa, ilman edeltävää yhtiökokouksen yksinkertaisen enemmistön päätöstä ("Yhtiökokouspäätös"), ylitä yhtiön viimeksi vahvistetun taseen mukaisen oman pääoman määrää kerrottuna kahdella, tai, mikäli näin laskettu summa on pienempi kuin €600 miljoonaa, €600 miljoonaa.”
3 HALLITUKSEN EHDOTUS KOSKIEN YHTIÖKOKOUKSEN HALLITUKSELLE ANTAMAA VALTUUTUSTA PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Hallituksen ehdotuksen mukaan omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Valtuutus käsittää myös yhtiön omien osakkeiden ottamisen pantiksi yhtiöllä mahdollisesti olevien saatavien turvaamiseksi. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 27. lokakuuta 2010 saakka.
4 HALLITUKSEN EHDOTUS KOSKIEN YHTIÖKOKOUKSEN HALLITUKSELLE ANTAMAA VALTUUTUSTA PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa edelleen yhtiön osakkeenomistajille heidän senhetkisen osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhtiön pääomarakenteen kehittämisen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Edelleen luovutettavista omista osakkeista mahdollisesti maksettava vastike kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 27. lokakuuta 2010 saakka.
OSINGONMAKSU
Hallitus on päättänyt esittää, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tulos kirjataan taseen voitto/tappio tilille.
KOKOUSASIAKIRJAT
Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.talvivaara.com/agm. Yhtiön tilikautta 2008 koskevan vuosikertomuksen, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastauskertomuksen, on suunniteltu olevan saatavilla yllä mainituilla internet-sivuilla viikolla 13. Hallituksen ja valiokuntien ehdotukset sekä vuoden 2008 vuosikertomus ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä lauantaina 18. huhtikuuta 2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska täsmäytyspäivä on lauantai, osakasluettelo tuotetaan edeltävän arkipäivän eli perjantain 17. huhtikuuta 2009 tilanteesta.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään klo 16.00 (GMT+2) perjantaina 24. huhtikuuta 2009 mennessä. Ilmoittautuminen voidaan tehdä Outi Kärkkäiselle joko sähköpostitse osoitteella outi.karkkainen@talvivaara.com, faksilla numeroon +358 20 712 9801 tai kirjeitse yhtiön osoitteeseen Ahventie 4B, 5krs, 02170 Espoo.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle yllä olevaan yhtiön osoitteeseen viimeistään klo 16.00 (GMT +2) 24. huhtikuuta 2009 mennessä.
Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon
Crest Depository Interest -osaketodistukset
Crest Depository Interest -osaketodistusten haltijan, joka aikoo käyttää oikeuttaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Computershare Investor Services PLC:lle noudattaen Computershare Investor Services PLC:n kullekin Crest Depository Interest -osaketodistusten haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.
Muut hallintarekisteröidyt osakkeet
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo käyttää oikeuttaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.
KOKOUKSEN KIELI
Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös englanniksi.

Espoossa, 17. maaliskuuta 2009
HALLITUS

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Tilaa