Talvivaara aikoo hakea listautumista Lontoon pörssin päälistalle

Kerätyillä varoilla aiotaan rahoittaa Talvivaaran Sotkamon alueella sijaitsevien monimetalliesiintymien kehittäminen biokasaliuotustekniikan avulla

Talvivaara on tänään julkistanut aikovansa hakea osakkeidensa listaamista Lontoon pörssin päälistalle ja tarjoavansa osakkeitaan institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi (“Listautumisanti”). Listautumisannin arvioidaan tapahtuvan kesäkuussa 2007.


YHTIÖN YLEISKUVAUS

 Talvivaara ja sen tytäryhtiö Talvivaara Projekti Oy (“Tytäryhtiö”; yhdessä Yhtiön kanssa “Konserni”) tähtää kansainvälisesti merkittäväksi perusmetallien tuottajaksi, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa köyhästäkin malmista.
 Konsernin päätoimintana on kahden sotkamolaisen monimetalliesiintymän eli Kuusilammen ja Kolmisopin (yhdessä ”Talvivaaran esiintymät”) kehittäminen ja hyödyntäminen käyttämällä biokasaliuotustekniikkaa (”Talvivaara-projekti”).
 Talvivaaran esiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä, jossa on 266 miljoonaa tonnia todetuksi ja todennäköiseksi luokiteltuja malmivaroja.
 Malmivarat riittävät vähintään 24 vuoden tuotantoon, jonka arvioidaan alkavan vuoden 2008 lopulla. Arvioitu nikkelin tuotanto on noin 33 000 tonnia vuodessa, minkä perusteella yhtiön tuotantopotentiaali 2010 mennessä on noin 2,3 % maailman tämän hetkisestä vuosittaisesta primäärinikkelin tarpeesta.
 Nikkelin tuotannon lisäksi prosessin sivutuotteina odotetaan syntyvän sinkkiä (noin 60 000 tonnia vuodessa), kuparia (noin 10 000 tonnia vuodessa) ja kobolttia (noin 1 200 tonnia vuodessa).
 Kaivos sijaitsee lähellä jo olemassa olevaa energia- ja kuljetusinfrastruktuuria.

 Hankittuaan oikeudet louhia ja hyödyntää Talvivaaran esiintymiä ja oikeudet käyttää niihin liittyviä geologisia tutkimustuloksia sekä biokasaliuotuksen tutkimustuloksia helmikuussa 2004, Konserni on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään Talvivaaran esiintymiä. Maaliskuussa 2007 Tytäryrityksen hallitus hyväksyi kannattavuusselvityksen, jossa on arvioitu yksityiskohtaisesti kaikki kaivoksen rakentamisesta ja kaivostoiminnan harjoittamisesta syntyvät merkittävät pääoma- ja käyttökulut.
 Konserni on myös saanut ympäristöluvan sekä muut kaivostoiminnan aloittamiselle tarvittavat luvat.
 Konserni aikoo kehittää Talvivaaran esiintymiä biokasaliuotustekniikan avulla.
 Biokasaliuotus hyödyntää alueella luonnollisesti esiintyviä bakteereja metallien rikastamiseen malmista
 Tekniikka on jo yleisessä käytössä muiden metallien, erityisesti kuparin ja kullan erottamisessa
 Viimeisten kahden vuoden aikana Konserni on osoittanut mittavissa paikan päällä tehdyissä testeissä, että biokasaliuotustekniikkaa voidaan hyödyntää nikkelin rikastamisessa
 Talvivaaran malmi soveltuu hyvin avolouhintaan, sillä alueen maapeite on ohut ja esiintymien geometria on sopiva. Lisäksi louhinnan sivukivi–malmi-suhde on alhainen.
 Malmin nikkelipitoisuus on 0,27 prosenttia. Se sopii hyvin biokasaliuotukseen sekä korkean sulfidipitoisuutensa että matalan pH:nsa takia, joiden ansiosta liuotusprosessi on nopea ja kemiallisen katalyysin tarve vähäinen.
 Talvivaara on luonut kattavan kumppanuus- ja suhdeverkoston, johon kuuluu laitetoimittajia, palveluntarjoajia, konsultteja sekä strategisia teollisuuskumppaneita ja joka tukee Konsernin kehitystä.
 Konserni on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen Norilsk Nickelin kanssa koko nikkelin ja koboltin tuotannostaan.
 Talvivaaralla on kokenut hallitus ja johtoryhmä, joilla on laaja geologian ja kaivostoiminnan asiantuntemus.
 Hyvä infrastruktuuri, edistykselliset kaivostoimintalait, tukipolitiikka, taloudellisesti ja poliittisesti vakaa toimintaympäristö sekä saatavilla oleva kaivostoiminnan asiantuntemus tekevät Suomesta suotuisan ympäristön kaivostoiminnalle.
 Yhtiö näkee mahdollisuuksia sekä alueen varojen malminetsinnässä että muiden maailman sulfidiesiintymien hyödyntämisessä biokasaliuotuksen avulla.YHTEENVETO LISTAUTUMISANNISTA JA KERÄTTYJEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ

 Listautumisannissa tarjotaan institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita Isossa-Britanniassa ja tietyissä muissa maissa.
 Listautumisannissa kerättävät varat täydentävät Talvivaara-projektin rahoittamista. Tämä on jatkoa toukokuun 7. päivänä allekirjoitetulle 320 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin projektilainajärjestelylle, jonka pääjärjestäjinä ovat Standard Bank Plc, Société Générale ja Nordea Finland Plc.
 Yhtiö aikoo käyttää listautumisannissa keräämänsä varat seuraavasti:
 Kaivoksen yleisen infrastruktuurin rakentaminen
 Kaivosalueen maarakennustyöt ja muut valmistelevat työt
 Kaivoskaluston ja -laitteiden hankinta ja/tai leasing
 Vesihuoltolaitteiston asennus
 Projektin toimeenpano ja prosessien suunnittelu
 Metallin talteenottolaitoksen rakentaminen
 Yrityksen yleiset tarpeet
 Listautumisannin arvioidaan tapahtuvan kesäkuussa 2007.


Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi yhtiön aiottua listautumista Lontoon pörssiin seuraavasti:

“Talvivaaran esiintymien hankkiminen kolme vuotta sitten ja suunnitelmien toteuttaminen laajamittaisen nikkelintuotannon aloittamiseksi on jo ollut jännittävä hanke. Viime vuonna keräsimme yksityisellä rahoituskierroksella merkittävästi pääomaa. Olemme saaneet kannattavuusselvityksen päätökseen, ja meillä on kokenut johtoryhmä, joten olemme nyt valmiita Talvivaaran kasvun seuraavaan vaiheeseen.
Listautuminen Lontoon pörssiin on osoitus aikomuksestamme tulla yhdeksi maailman merkittävimmistä nikkelin tuottajista käyttäen biokasaliuotustekniikkaa.”

JPMorgan Cazenove Limited is listautumisannin maailmanlaajuinen pääjärjestäjä. Nordea Bank Finland Plc toimii listautumisannin järjestäjänä.


Konserni

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ja Talvivaara Projekti Oy perustettiin syyskuussa 2003 Talvivaaran esiintymien hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Alun perin Outokumpu Oy (”Outokumpu”) osti esiintymät Suomen valtiolta vuonna 1985. Samanaikaisesti esiintymien tutkimisen kanssa Outokummun tutkimuskeskus kehitti Talvivaaran malmiin soveltuvaa biokasaliuotustekniikkaa. Helmikuussa 2004 Konserni hankki Talvivaaran esiintyminen louhintaoikeudet sekä oikeudet käyttää esiintymiin liittyviä geologisia tutkimustuloksia ja biokasaliuotustekniikan tutkimustuloksia (”Hankinta”).
Hankinnan jälkeen Konserni sai kehitysrahoitusta teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesiltä, jota rahoittaa Suomen valtio. Kehitysrahoituksen avulla Konserni jatkoi biokasaliuotustekniikan kehittämistä yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Vuonna 2004 Konserni aloitti Talvivaaran projektin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, joka saatettiin päätökseen joulukuussa 2005.
Kesäkuussa 2005 Konserni aloitti koekasan rakentamisen biokasaliuotuksen testaamiseksi, ja ensimmäinen biokasaliuotusprosessi käynnistyi lokakuussa 2005. Ensimmäiset koeajot metallien erottamiseksi biokasaliuotuksen tuloksena syntyneestä liuoksesta toteutettiin maalis–syyskuussa 2006.
Maaliskuussa 2007 Konserni sai valmiiksi kannattavuusselvityksen, jossa on arvioitu yksityiskohtaisesti kaikki kaivoksen rakentamisesta ja kaivostoiminnan harjoittamisesta syntyvät merkittävät pääoma- ja käyttökulut. Konserni on myös saanut ympäristöluvan sekä muut kaivostoiminnan aloittamiselle tarvittavat luvat.
Talvivaara-projektin jatkotöihin sisältyvät Talvivaaran avolouhosten kehittäminen, rikastusinfrastruktuurin ja muun infrastruktuurin rakentaminen sekä metallien talteenottolaitoksen suunnittelu, rakennus ja käyttöönotto. Talvivaara-projekti sijaitsee lähellä olemassa olevaa energia- ja kuljetusinfrastruktuuria.

Hallitus

G. Edward Haslam – hallituksen puheenjohtaja

G. Edward Haslam (syntynyt 1944) on hallituksen puheenjohtaja. Vuosina 1987–2004 Haslam työskenteli Lonmin Plc:ssä, jonka hallituksessa hän on ollut vuodesta 1999. Yhtiön pääjohtajana hän on toiminut vuodesta 2000 aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 2004. G. Edward Haslam on toiminut myös eri tehtävissä Falconbridge Nickel Mines ja British Steel Corporation -yhtiöissä. Tällä hetkellä hän on riippumaton hallituksen jäsen Aquarius Platinum Ltd:ssä, jossa hän johtaa palkitsemis- ja urasuunnitteluvaliokuntaa ja on tarkastusvaliokunnan jäsen. Hän on myös hallituksen varapuheenjohtaja Cluff Gold Plc:ssä.
Pekka Perä – toimitusjohtaja

Pekka Perä (syntynyt 1964) on hallituksen jäsen ja Yhtiön perustaja, ja hän on ollut Yhtiön toimitusjohtaja sen perustamisesta 2003 lähtien. Ennen tuloaan Yhtiöön hän työskenteli kaivostoiminnan projektipäällikkönä Arctic Platinum Partnershipissä 2001–2003 sekä projektipäällikkönä Pyhäsalmi Mine Oy:ssä. Näiden lisäksi Perä on toiminut eri tehtävissä Outokumpu-konsernissa sekä Suomessa että maailmalla 1991–1999. Pekka Perällä on diplomi-insinöörin tutkinto kaivostoiminnasta.
Saila Miettinen-Lähde – talousjohtaja

Saila Miettinen-Lähde (syntynyt 1962) on hallituksen jäsen ja Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2005. Ennen Yhtiöön tuloaan hän oli perustajapartneri SIDOS Partners Ltd:ssä vuonna 2004 ja johtaja D. Carnegie AB:ssä 2000–2003. Vuonna 2000 Miettinen-Lähde toimi tammikuusta lokakuuhun Orion Pharman liiketoiminnan kehittämisen johtajana, vuosina 1998–1999 hän oli Sitran johtaja ja vuosina 1993–1998 eri tehtävissä Leiras Oy:ssä. Saila Miettinen-Lähteellä on kandidaatin tutkinto lääketieteellisessä tekniikassa sekä diplomi-insinöörin tutkinto.
Graham Titcombe – riippumaton hallituksen jäsen

Graham Titcombe (syntynyt 1943) on hallituksen jäsen. Hän oli useissa eri johtotehtävissä sekä toimi 12 vuotta hallituksen jäsenenä Johnson Matthey plc:ssä, josta hän jäi eläkkeelle konsernin toimitusjohtajana vuonna 2002. Vuosina 1996–2003 Graham Titcombe toimi Wagon Plc:n riippumattomana hallituksen jäsenenä sekä Infast Plc:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2002–2005. Nykyisin Graham Titcombe on riippumaton hallituksen jäsen kahdessa Lontoon pörssin Alternative Investment Market-listalla noteerattavassa yhtiössä, PolyFuel Inc:ssä ja CAP-XX Ltd:ssä.

Eileen Carr – riippumaton hallituksen jäsen

Eileen Carr (syntynyt 1957) on Yhtiön hallituksen jäsen ja Bunree Resource Management Ltd:n perustaja ja hallituksen jäsen. Hän on myös toiminut Alexander Mining plc:n talous- ja hallintojohtajana vuodesta 2005 lähtien ja Monterrico Metal plc:ssä vuodesta 2002 lähtien. Eileen Carr on ollut riippumaton hallituksen jäsen Goldstar Resources NL:ssä vuodesta 2003 sekä toiminut riippumattomana hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenenä Cluff Gold Plc:ssä vuodesta 2004. Hänellä on liikkeenjohdon maisterintutkinto.
Eero Niiva – riippumaton hallituksen jäsen

Eero Niiva (syntynyt 1960) on Yhtiön hallituksen jäsen sekä MB Fundsin osakas. Aiemmin hän on ollut johtotehtävissä Carnegie Investment Bankissä, Postipankki Corporate and Investment Bankingissä sekä Postipankin Tokion-konttorissa. Eero Niiva on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Antti Aaltonen – riippumaton hallituksen jäsen Antti Aaltonen (syntynyt 1947) on Yhtiön hallituksen jäsen ja Norilsk Nickel Finland Oy:n toimitusjohtaja. Ennen kuin Norilsk Nickel osti OM-konsernin nikkeliliiketoiminnan maaliskuussa 2007 hän oli OMG Finland Oy:n toimitusjohtaja ja työskenteli eri johtotehtävissä OMG Harjavalta Nickel Oy:ssä. 1970-luvulla Antti Aaltonen toimi useissa eri kehitys- ja teknologiatehtävissä Outokumpu Cobalt -laitoksessa.Tätä tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa eikä Australian, Kanadan tai Japanin kansalaisille ja asukkaille.

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä tässä tiedotteessa viitattujen osakkeiden merkitsemisestä ainoastaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiön (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) osakkeita koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella, jonka esitteen Talvivaara tulee julkaisemaan Yhtiön osakkeiden tullessa Ison-Britannian rahoitustarkastusvirasto Financial Services Authorityn viralliselle listalle ja pörssikauppaan Lontoon pörssin päälistalle. Esite on sen julkaisun jälkeen saatavissa Yhtiön pääkonttorista.


Tämä tiedote on laadittu tiedottamistarkoituksessa, eikä sisällä kehotusta tai tarjousta yhtiön osakkeiden merkitsemiseen tai ostamiseen.

Tämän tiedotteen, jonka Yhtiö on laatinut ja jonka sisällöstä se yksin vastaa, on hyväksynyt Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) pykälän 21(2)(b) mukaisesti JPMorgan Cazenove Limited, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, joka toimii yksinomaan Yhtiön edustajana listautumisannissa. JP Morgan Cazenove Limited ei pidä muita henkilöitä (riippumatta siitä ovatko he saaneet tämän tiedotteen) asiakkainaan eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakassuojasta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta, tämän tiedotteen sisällöstä tai mistään tässä yhteydessä viitatusta toimenpiteestä tai järjestelystä.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus tässä yhteydessä viitattujen osakkeiden osakemerkintöjen tai ostojen tekemiseen Yhdysvalloissa tai muulla oikeudenkäyttöalueella. Listautumisanti, tämän tiedotteen jakelu ja muu Listautumisantiin liittyvä tieto voi olla joillakin oikeudenkäyttöalueilla tämän alueen lain sääntelemää. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa asiakirjoja tai muuta tietoa, johon tässä viitataan, tulee ottaa huomioon nämä rajoitukset ja noudattaa niitä. Rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa merkitä kyseisen oikeudenkäyttöalueen arvopaperilain rikkomista.

Tätä tiedotetta ei ole eikä sitä tule pitää julkisena tarjouksena Etelä-Afrikan kansalaisille.

Tässä mainittuja osakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (Securities Act) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa (kuten määritelty Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalaissa) ellei niitä ole rekisteröity arvopaperimarkkinalain mukaisesti tai ne on vapautettu arvopaperimarkkinalain mukaisesta rekisteröitymisvelvollisuudesta. Osakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa eikä muualla.

Osakkeiden hinta ja arvo voivat nousta tai laskea. Neuvoa tarvitsevien henkilöiden tulee kääntyä sijoitusammattilaisten puoleen.

Tämä tiedote sisältää lausumia, joita voidaan pitää “tulevaisuutta koskevina lausumina”. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa tulevaisuutta koskevasta termeistä, kuten ”uskoa”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”ennustaa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”voi olla”, ”tulee olemaan” tai näiden vastaavista kielteisistä muodoista tai muista vastaavista termeistä. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole todennettavissa historiallisista tosiseikoista ja sisältävät lausuntoja Yhtiön aikeista, uskomuksista ja nykyisistä odotuksista, kuten Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, maksuvalmiudesta, näkymistä, kasvusta, strategioista ja kaivosteollisuuden näkymistä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät luonteensa takia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja olosuhteisiin, jotka tapahtuvat tai saattavat tapahtua tulevaisuudessa. Monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, että tulos tai kehitys eroaa merkittävästi siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on ilmaistu tai mihin niissä on viitattu. Edellä mainittuihin sisältyvät rajoituksetta esitteen riskejä käsittelevässä osiossa sekä Yhtiön taloudellisessa tilaa ja tulevaisuuden näkymiä käsittelevässä osiossa kuvatut tekijät.

Tulevaisuutta koskevat lausumat voivat poiketa ja usein poikkeavat merkittävästi toteutumasta. Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Yhtiön tulevaisuuden näkemyksiä tiedotteen julkistamispäivänä, ja niihin vaikuttavat tulevaisuuden riskit ja muut epävarmuustekijät ja oletukset Yhtiön toiminnasta, toiminnan tuloksesta, kasvustrategiasta ja maksuvalmiudesta.

Lukuun ottamatta lain tai Ison-Britannian rahoitustarkastusviraston (Financial Services Authority) pörssilistautumissääntöjen (Listing Rules) vaatimuksia Yhtiö ei sitoudu ilmoittamaan tämän tiedotteen tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtyjen korjausten tuloksia, jotka voivat johtua odotusten muuttumisesta tai arvioimaan tapahtumia tai olosuhteita tämän tiedotteen julkaisun jälkeen.

Tässä tiedotteessa eikä missään muussa Listautumisantia koskevassa asiakirjassa olevaa tietoa voida pitää takeena tulevaisuuden tuloksesta.


Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.

Liitteet & linkit