TALVIVAARA HAKEE RINNAKKAISLISTAUSTA NASDAQ OMX HELSINKIIN

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (”Talvivaara”) hallitus on tänään päättänyt hakea Talvivaaran osakkeiden rinnakkaislistausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:öön (”Helsingin pörssi”). Listaushakemus on toimitettu Helsingin pörssille aiemmin tänään. Rinnakkaislistauksen Helsingin pörssissä odotetaan alkavan 11.5.2009. Talvivaaran osakkeet ovat olleet listattuna Lontoon pörssin päälistalla 1.6.2007 alkaen.

Toimitusjohtaja Pekka Perä: ”Osakkeidemme listaus Lontoossa on toiminut erittäin hyvin ja tulevaisuudessakin haluamme, että olemme mukana maailman tärkeimmillä kaivos- ja metalliosakemarkkinoilla. Osakkeidemme osto Lontoosta on kuitenkin ollut varsinkin suomalaisille piensijoittajille hankalaa. Uskoakseni olemme suomalaisena osakeyhtiönä, ja yhtenä maamme nopeimmin kasvavista teollisista yrityksistä, suomalaisille kiinnostava sijoituskohde.”
”Helsinkiin listautumisen myötä osakkeisiimme sijoittaminen helpottuu oleellisesti yksityishenkilöille. Samalla euroalueelle sekä Pohjoismaihin sijoittavien rahastojen on entistä yksinkertaisempaa sijoittaa osakkeisiimme. Talvivaarassa lähes kaikilla työntekijöillä on yhtiön osakkeita ja/tai optioita, ja henkilöstöomistuksen hallinta helpottuu selvästi Suomessa toimivan pörssin kautta.”
Talvivaara on laatinut tiivistelmän liittyen Talvivaaran osakkeiden hakemiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin. Tiivistelmä on saatavilla Talvivaaran kotisivuilta osoitteesta www.talvivaara.com.
Talvivaara aikoo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008 siitä päivästä lukien, kun Talvivaaran osakkeet listataan Helsingin pörssiin. Talvivaara tulee jatkossakin noudattamaan UK Combined Code on Corporate Governance -hallinnointikoodia siltä osin kuin se on asianmukaista ottaen huomioon Talvivaara-konsernin koon ja kehitysasteen.
Lontoon pörssiin listattuna suomalaisena yhtiönä Talvivaaraan soveltuvat sekä arvopaperimarkkinalain säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset että UK Financial Services Authorityn listaus- ja tiedonantovelvollisuussäännöt (Listing Rules and Disclosure and Transparency Rules). Talvivaaraan tulevat sovellettavaksi myös Helsingin pörssin säännöt sen johdosta, että Talvivaaran osakkeet listataan Helsingin pörssiin.
Tällä hetkellä Talvivaaraan soveltuvat arvopaperimarkkinalain julkisia ostotarjouksia koskevat säännökset muun muassa siltä osin kuin ne koskevat pakollisen julkisen ostotarjouksen synnyttävää omistusosuutta sekä tiettyjä muita seikkoja. Sen jälkeen, kun Talvivaaran osakkeet listataan Helsingin pörssiin, Talvivaaraan tulevat sovellettavaksi arvopaperimarkkinalain julkisia ostotarjouksia koskevat säännökset kokonaisuudessaan. The City Code on Takeovers and Mergers ei enää sovellu Talvivaaraan sen jälkeen, kun Talvivaaran osakkeet listataan Helsingin pörssiin. Talvivaara ei kuitenkaan odota, että tämä johtaa olennaisiin muutoksiin Talvivaaran osakkeenomistajien asemassa ostotarjoustilanteessa. Alla on esitetty lyhyt selvitys Suomen ostotarjoussäännöksistä.
Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista implementoitiin Suomessa 1.7.2006. Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka omistusoikeus nousee arvopaperimarkkinalain määrittämällä tavalla yli kolmen kymmenesosan tai yli puolen listatun yhtiön yhteenlasketusta äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on arvopaperimarkkinalain mukaan tehtävä käypään hintaan pakollinen julkinen ostotarjous kaikista jäljellä olevista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta kuitenkaan synny. Jos kohdeyhtiössa on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on korkeampi kuin edellä kuvattu ääniosuus, ei toiselle osakkeenomistajalle synny edellä kuvattujen ääniosuuksien ylittämisen seurauksena tarjousvelvollisuutta ennen kuin hänen ääniosuutensa ylittää ensimmäisen osakkeenomistajan ääniosuuden. Jos osakkeenomistajan edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteistä, ei ääniosuuden ylittävälle osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä.
Arvopaperimarkkinalaki sisältää määräyksiä pakollisessa julkisessa ostotarjouksessa maksettavan käyvän hinnan määrittämiseksi. Pääsääntöisesti tarjouksentekijän tarjoaman käyvän hinnan tulisi vastata tarjouksentekijän kuuden kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä maksamaa korkeinta hintaa pakollisen julkisen ostotarjouksen kohteena olevista arvopapereista. Mikäli tarjouksentekijä ei ole hankkinut tällaisia arvopapereita kuuden kuukauden ajanjakson aikana, käyvän hinnan määrittämisen lähtökohtana pidetään tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen kuukauden aikana julkisessa kaupankäynnissä tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskiarvoa. Mikäli tarjouksentekijä ostaa kohdeyhtiön arvopapereita julkisessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa korkeammalla hinnalla yhdeksän kuukauden kuluessa tarjousajan päättymisestä lukien, tarjouksentekijän on maksettava tällaisen korkeamman hinnan ja tarjoushinnan välinen erotus niille henkilöille, jotka hyväksyivät ostotarjouksen omistamiensa arvopaperien osalta.

Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.