Talvivaara tarjoaa merkittäväksi noin 85 miljoonan euron suuruisen vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan

Lisärahoitus mahdollistaa metallien prosessointivalmiuden laajentamisen

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
(“Talvivaara” tai “Yhtiö”)

Talvivaara tarjoaa merkittäväksi noin 85 miljoonan euron suuruisen vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan

Lisärahoitus mahdollistaa metallien prosessointivalmiuden laajentamisen

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Talvivaara julkistaa tänään aloittaneensa noin 85 miljoonan euron suuruisen vuonna 2013 erääntyvän vakuudettoman senioristatuksisen vaihtovelkakirjalainan (“Arvopaperit”) tarjoamisen kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille (“Vaihtovelkakirja-anti”). Arvopaperit ovat vaihdettavissa Talvivaaran osakkeisiin (“Osakkeet”).

Arvopaperit ovat vaihdettavissa noin 11,5 miljoonaan Osakkeeseen, jotka edustavat noin 5 prosenttia osakkeista. Vaihtovelkakirja-annin tarkka suuruus päätetään Arvopaperien hinnoitteluhetkellä.

Arvopaperien lopullinen eräpäivä on viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta, ja Arvopapereille kertyy vuotuista korkoa 4,75 prosentista 5,25 prosenttiin, joka maksetaan puolivuosittain takautuvasti. Vaihtohinnaksi määritetään Osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettu keskihinta tarjoamisen aloittamisen ja hinnoittelun välisenä aikana lisättynä preemiolla, jonka odotetaan olevan 38–48 prosenttia. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen nimellisarvostaan, ja ne lunastetaan nimellisarvostaan lopullisena eräpäivänä. Arvopaperien hinnoittelun odotetaan tapahtuvan tänään ja liikkeeseenlaskun toteutuvan arviolta 20.5.2008

Vaihtovelkakirja-annista saatavat nettovarat käytetään Talvivaaran strategisten lisätavoitteiden toteuttamiseen, erityisesti Talvivaaran metallien prosessointivalmiuden parantamiseen, jotta se pystyy prosessoimaan nykyistä useampia raaka-aineita ja lopputuotteita. Näitä voisivat olla muun muassa useita metalleja sisältävät puolituotteet muista lähteistä sekä Talvivaaran bioliuotusprosessissa nesteeseen liukenevan mangaanin talteenotto. Lisäksi saatavia varoja käytetään yleisiin tarkoituksiin tuomaan lisäjoustavuutta rahoitukseen.

Yhtiön päätoimintana on Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen rakentaminen (“Projekti”). Projekti edistyy suunnitelman mukaisesti, ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Talvivaara odottaa nostavansa varoja toukokuussa 2007 allekirjoitetun projektirahoituslainansa alla lähiaikoina rahoittaakseen Projektin saattamisen täysimittaiseen tuotantoon.

Tähän liittyen Yhtiö varmistaa parhaillaan, että projektirahoituslainan käytölle asetetut ehdot täyttyvät mukaan lukien projektirahoituslainasopimuksen vaatimat suojausohjelmat nikkelille ja sinkille.

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi Vaihtovelkakirja-antia seuraavasti: ”Tämä anti antaa Talvivaaralle hienon mahdollisuuden sijoittaa prosessivalmiuksiensa laajentamiseen Sotkamossa. Uudet valmiudet antaisivat yhtiölle mahdollisuuden ottaa talteen haluttuja lisämetalleja kuten mangaania, jota liukenee bioliuotusprosessin tuloksena Talvivaaran kaivoksen kiertoliuotusnesteeseen. Kaivoksen rakentaminen edistyy suunnitelman mukaan, ja malmin liuotuksen odotetaan alkavan tämän vuoden heinäkuussa ja metallisulfidien tuotannon lokakuussa.”

Vaihtovelkakirja-annin, Vaihtovelkakirja-antiin liittyvien tiettyjen asiakirjojen allekirjoittamisen sekä Arvopaperien liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan ennen 1.6.2008, jolloin Yhtiön Lontoon pörssin päälistalle listautumisen yhteydessä sovittu osakkeiden luovutusrajoitus päättyy (“Lock-up-rajoitus”). Lontoon pörssin sääntöjen kohdan 9.6.17 (Listing Rules) mukaisesti Yhtiö tiedottaa, että JPMorgan Cazenove Limited on myöntänyt luvan Lock-up-rajoituksesta poikkeamiselle Arvopaperien tarjoamisen ja liikkeeseen laskun yhteydessä. Poikkeuslupa kattaa kaikkien Velkakirja-annin yhteydessä tarvittavien asiakirjojen hyväksymisen, allekirjoittamisen ja toimittamisen.

Talvivaara ei ole tehnyt hakemusta Arvopaperien listaamiseksi.

Vaihtovelkakirja-annin järjestäjänä toimii Merrill Lynch International.

Stabilisaatio/FSA.


Lisätietoja
Talvivaara
Saila Miettinen-Lähde, CFO Puh. 040 548 3695
Timo Laatio Puh. 050 572 1877

Merrill Lynch International Puh. +44 20 7628 1000
Harri Sundvik
Craig Coben
Mark Echlin
Keyvan Zolfaghari


TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) REGULATION S:SSÄ (“REGULATION S”) MÄÄRITELLYLLÄ TAVALLA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS ARVOPAPEREIDEN MYYMISEKSI TAI KEHOTUS OSTAMISTA KOSKEVIEN TARJOUSTEN TEKEMISEKSI, EIKÄ ARVOPAPEREITA TARJOTA MILLÄÄN SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAISTA. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN MUKAISESTI. ARVOPAPEREITA EI SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA ILMAN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN SOVELTUVAA POIKKEUSTA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MYYMISEKSI TAI KEHOTUS OSTAMISTA KOSKEVIEN TARJOUSTEN TEKEMISEKSI.
YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TÄMÄ TIEDOTE ON SUUNNATTU JA SITÄ JAETAAN VAIN (I) HENKILÖILLE, JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITUKSIIN LIITTYEN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 TARKOITTAMALLA TAVALLA (“MÄÄRÄYS”), (II) KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVILLE TAHOILLE (HIGH NET WORTH ENTITIES) JA MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49 MUKAISESTI, JA (III) MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). SELLAISET HENKILÖT, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EIVÄT SAA LUKEA TÄTÄ KOMMUNIKAATIOTA, TOIMIA SEN PERUSTEELLA TAI NOJAUTUA SIIHEN. SIJOITUS TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄMÄ TIEDOTE VIITTAA, ON SAATAVILLA VAIN RELEVANTEILLE HENKILÖILLE JA SIIHEN RYHDYTÄÄN VAIN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA. LUKEMALLA TÄMÄN TIEDOTTEEN LUKIJA HYVÄKSYY; ETTÄ HÄN ON JOKO (I) YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ULKOPUOLELLA TAI (II) JOHONKIN EDELLÄ MAINITTUUN KATEGORIAAN KUULUVA HENKILÖ.
EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) JÄSENMAISSA TÄMÄ TIEDOTE JA MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN TEHTÄVÄ TARJOUS ON SUUNNATTU AINOASTAAN “KOKENEILLE SIJOITTAJILLE” DIREKTIIVIN 2003/71/EY (ESITEDIREKTIIVI) ARTIKLAN 2(1)E TARKOITTAMASSA MERKITYKSESSÄ (“KOKENEET SIJOITTAJAT”). HENKILÖ, JOKA HANKKII ARVOPAPEREITA ETA-ALUEELLA MISSÄ TAHANSA TARJOAMISESSA (“SIJOITTAJA”) TAI JOLLE TARJOUS TEHDÄÄN, KATSOTAAN VAKUUTTANEEN JA SOPINEEN, ETTÄ HÄN/SE ON KOKENUT SIJOITTAJA.
TÄMÄ TIEDOTE ON VAIN TIIVISTELMÄ, EIKÄ SE PYRI TUOMAAN ESIIN TAI KUVAAMAAN RISKEJÄ (SUORIA TAI EPÄSUORIA), JOTKA SAATTAVAT LIITTYÄ ARVOPAPEREIHIN TEKEMÄÄSI SIJOITUKSEEN.
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, JOKA TOIMII TALVIVAARAN EIKÄ KENENKÄÄN MUUN PUOLESTA TARJOAMISEEN LIITTYEN, EI OLE VASTUUSSA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN TALVIVAARALLE MERRILL LYNCH INTERNATIONALIN ASIAKKAILLEEN ANTAMAN SUOJAN TARJOAMISESTA EIKÄ NEUVONANNON ANTAMISESTA TARJOAMISEEN LIITTYEN, JA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EI ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI OTA VASTUUTA TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLLÖSTÄ TAI MISTÄÄN TÄSSÄ MAINITUISTA ASIOISTA.
TÄMÄ TIEDOTE ANNETAAN VAIN INFORMOINTITARKOITUKSESSA, EIKÄ SIIHEN PIDÄ NOJAUTUA ITSENÄISEN PÄÄTÖKSENTEON SIJASTA. SITÄ EI OLE TARKOITETTU SIJOITUSNEUVONNAKSI, EIKÄ SITÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA PIDÄ KÄYTTÄÄ TAI PITÄÄ TARJOUKSENA MYYDÄ TAI KEHOTUKSENA TARJOUTUA OSTAMAAN MITÄÄN ARVOPAPEREITA TAIKKA SUOSITUKSENA MYYDÄ TAI OSTAA MITÄÄN ARVOPAPEREITA. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL TAI SEN LÄHIPIIRIYHTIÖT EIVÄT HYVÄKSY MITÄÄN VASTUUTA, JOKA AIHEUTUU TÄMÄN TIEDOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ, EIVÄTKÄ NE MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN VAKUUTUSTA TÄMÄN TIEDOTTEEN TÄSMÄLLISYYDESTÄ TAI KATTAVUUDESTA.
KUNKIN TÄMÄN TIEDOTTEEN LUKEVAN HENKILÖN TULISI KONSULTOIDA OMIA AMMATTIMAISIA NEUVONANTAJIAAN VARMISTUAKSEEN ARVOPAPEREIDEN SOVELTUVUUDESTA SIJOITUKSEKSI. LISÄKSI LUETTUAAN TÄMÄN TIEDOTTEEN KUNKIN MAHDOLLISEN SIJOITTAJAN TULISI TOIMIA OLETTAMUKSELLA, ETTÄ HÄNEN TÄYTYY KANTAA ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ TALOUDELLINEN RISKI MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN AJANJAKSON. TALVIVAARA TAI MERRILL LYNCH INTERNATIONAL EIVÄT ANNA MITÄÄN VAKUUTUSTA (I) ARVOPAPERIEN SOVELTUVUUDESTA KENELLEKÄÄN TIETYLLE SIJOITTAJALLE, (II) ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ ASIAMUKAISESTA KIRJANPIDOLLISESTA KOHTELUSTA JA MAHDOLLISISTA VEROSEURAAMUKSISTA TAI (III) ARVOPAPERIEN TULEVASTA KEHITYKSESTÄ ABSOLUUTTISESTI MITATTUNA TAI VERRATTUNA KILPAILEVIIN SIJOITUKSIIN.
TARJOAMISEN YHTEYDESSÄ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL JA SEN LÄHIPIIRIYHTIÖT VOIVAT OMAAN LUKUUNSA TEHDÄ OMAISUUSSWAP-, LUOTTOJOHDANNAIS- TAI MUITA JOHDANNAISTRANSAKTIOITA LIITTYEN ARVOPAPEREIHIN JA/TAI OSAKKEISIIN SAMANAIKAISESTI TARJOAMISEN JA MYYNNIN KANSSA TAI TRANSAKTIOISSA TOISIJAISILLA MARKKINOILLA. MERRILL LYNCH INTERNATIONALILLA TAI SEN LÄHIPIIRIYHTIÖILLÄ VOI AJOITTAIN OLLA JOKO PITKIÄ TAI LYHYITÄ POSITIOITA ARVOPAPEREISSA TAIKKA NE VOIVAT OSTAA TAI MYYDÄ KYSEISIÄ ARVOPAPEREITA, JOHDANNAISIA TAI OSAKKEITA. MITÄÄN INFORMAATIOTA EI ANNETA KYSEISISTÄ POSITIOISTA. TÄLLAISTEN MAHDOLLISTEN OSTOJEN MÄÄRÄ MÄÄRITETÄÄN ARVOPAPERIEN HINNOITTELUN YHTEYDESSÄ JA SIIHEN VAIKUTTAA SAATU KOKONAISKYSYNTÄ JA LOPULLINEN ALLOKAATIO. LISÄKSI MERRILL LYNCH INTERNATIONAL JA SEN LÄHIPIIRIYHTIÖT VOIVAT SUORITTAA PALVELUITA TAI PYRKIÄ MYYMÄÄN PALVELUITA TALVIVAARALLE, TOIMIA MARKKINATAKAAJANA TALVIVAARAN ARVOPAPEREILLE JA/TAI NIILLÄ VOI OLLA POSITIO TAI NE VOIVAT SUORITTAA TRANSAKTIOITA KYSEISILLÄ ARVOPAPEREILLA.Yrityksestä

Cocomms on Suomen johtava itsenäinen viestinnän konsultointitoimisto, joka tukee asiakkaitaan erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden johtamisessa. Kasvatamme asiakkaidemme omistaja-arvoa sekä autamme heitä rakentamaan tavoiteltua mainetta, työnantajakuvaa ja brändiä. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita teknologian, talouden sekä terveydenhuollon aloilla.